Quality Development of CRM Facilitated Busi- ness Customer Relationship Management (CRM) Customer Relationship

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Quality Development of CRM Facilitated Busi- ness Customer Relationship Management (CRM) Customer...

 • Tuure Vuorinen

  Quality Development of CRM Facilitated Busi-

  ness Processes

  Faculty of Electronics, Communications and Automation

  Master‘s thesis for the degree of Master of Science in Technology

  submitted for inspection, Espoo, 28 April, 2010.

  Supervisor: Timo Korhonen, Dr.Tech.

  Instructor: Panu Laasonen, M.Sc.(Tech.)

 • AALTO-UNIVERSITY ABSTRACT OF THE

  SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MASTER’S THESIS

  Author: Tuure Vuorinen

  Subject: Quality Development of CRM Facilitated Business Processes

  Date: 28 April, 2010 Language: English Pages: 9+79

  Faculty of Electronics, Communications and Automation

  Department of Communications and Networking

  Professorship: Networking technology Code: S-38

  Supervisor: Timo Korhonen, Dr.Tech.

  Instructor: Panu Laasonen, M.Sc.(Tech.)

  Keywords: Quality Management, CRM, Customer Relationship Management, Ba-

  lanced Scorecard, BSC, Marketing process

  This study examines the possibility of combining Balanced Scorecard and Customer Rela-

  tionship Management (CRM) system for measuring and developing marketing process per-

  formance and quality. First, a literature review is conducted to establish the model based on

  previous research. Second, an empirical study in a case company is conducted to examine

  the company‘s perspective.

  The data was collected from eight interviews involving top management and specialists

  in the case company and conducting a focus group discussion. Documented processes and

  existing scorecards were also included in the empirical data. The data was categorized to

  discover if the combining of systems could be done in the case company and what are the

  requirements for that implementation.

  The findings of the study are based both on the theoretical literature review and results from

  the empirical research on the case company support combining Balances Scorecard ap-

  proach with CRM system to measure and direct the marketing process to achieve better

  performance and quality.

  The most important requirements for the implementation involve the way of working.

  There has to be a sound process supporting the regular assessment and defining stakehold-

  ers of the Balanced Scorecard. Company has to have well defined processes for customer-

  oriented actions, such as sales process. The CRM system needs to support target setting and

  reporting over time to provide easy access to the customer data and to maintain and help the

  daily work in different units of the organization.

 • AALTO-YLIOPISTON DIPLOMITYÖN

  TEKNILLINEN KORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

  Tekijä: Tuure Vuorinen

  Työn nimi: Quality Development of CRM Facilitated Business Processes

  Päivämäärä: 28.4.2010 Kieli: Englanti Sivumäärä: 9+79

  Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

  Tietoverkkojen laitos

  Professuuri: Tietoverkkotekniikka Koodi: S-38

  Valvoja: Adj. Prof. Timo Korhonen

  Ohjaaja: DI Panu Laasonen

  Avainsanat: Quality Management, CRM, Customer Relationship Management, Ba-

  lanced Scorecard, Tuloskortti, Markkinointi

  Tutkimus tarkastelee tuloskortin (Balanced Scorecard) ja asiakashallintajärjestelmän

  (CRM) yhteensovittamista markkinointiprosessin mittaamiseksi ja laadun parantamiseksi.

  Kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostetaan aikaisempaan tutkimukseen tukeutuva

  viitekehys. Tutkimuksen empiirisessä osiossa samaa kehystä tutkitaan kohdeyrityksen

  näkökulmasta.

  Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kahdeksasta kohdeyrityksen johdolle ja

  asiantuntijoille suunnatusta haastattelusta ja yhdestä ryhmäkeskustelusta sekä prosesseja ja

  olemassa olevia tuloskortteja kuvaavista dokumenteista. Aineiston ryhmittelyn perusteella

  saatiin esille vaatimukset järjestelmien yhteensovittamiseksi.

  Tutkimuksen tulokset niin kirjallisuuskatsauksen kuin empiirisen osion puolesta tukevat

  Balanced Scorecardin ja CRM järjestelmän yhdistämistä markkinointiprosessin

  mittaamiseksi ja laadun parantamiseksi.

  Tärkeimmät vaatimukset toteuttamiselle liittyvät päivittäiseen työntekoon. Yrityksessä

  täytyy olla hyvin perusteltu tuloskorttia tukeva prosessi, joka määrittää yksiselitteisesti

  aikataulutuksen sekä osallistuvat osapuolet. Lisäksi yrityksessä tulee olla hyvin määritellyt

  asiakkaiden kanssakäymistä ohjaavat prosessit, esimerkiksi myyntiprosessi. CRM

  järjestelmän pitää tukea niin tavoitteiden asettamista kuin historiatietojen raportoimista

  taatakseen helpon pääsyn asiakastietoihin ja helpottamaan päivittäistä työntekoa

  organisaation eri yksiköissä.

 • iv

  Acknowledgements

  This work is dedicated to my family and dear friends for all the support they have given

  me.

  I would like to thank my instructor Panu Laasonen and my supervisor Timo Korho-

  nen for their encouragement during the project. I also wish to thank Jukka Niiranen for

  continuously helping with the challenges.

  The steady support from my family and dear friends made all this possible. More

  than anything else, I want to express my gratitude to my girlfriend Carolina Andersin

  for all the understanding, comments and assistance you have given to me.

  Espoo, April 28 th

  , 2010

  Tuure Vuorinen

 • v

  Table of Contents

  Acknowledgements .......................................................................................................... iv

  Table of Contents .............................................................................................................. v

  Key Concepts .................................................................................................................. vii

  Concept Diagram of the Thesis ....................................................................................... ix

  1. Introduction ................................................................................................................... 1

  1.1. Objectives and background .................................................................................... 1

  1.2. Research Methodology ........................................................................................... 2

  1.3. Structure of the thesis ............................................................................................. 3

  2. Theory ........................................................................................................................... 4

  2.1. Process performance and Quality ........................................................................... 4

  2.1.1. What is quality and its management ................................................................ 4

  2.1.2. Why Quality – Costs of poor process performance and quality ...................... 4

  2.1.3. Past and the future ........................................................................................... 5

  2.1.4. Key concepts – how to develop and measure quality ...................................... 5

  2.1.5. Integration of quality management in the organization ................................... 9

  2.2. Balanced Scorecard .............................................................................................. 10

  2.2.1. Measures That Drive Performance – The Balanced Scorecard ..................... 10

  2.2.2. From performance measures to a strategic management system .................. 12

  2.2.3. Mapping organization‘s objectives with Strategy maps ................................ 13

  2.2.4. Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System .................... 20

  2.2.5. Benefits of the Balanced Scorecard ............................................................... 24

  2.2.6. Challenges and critique ................................................................................. 25

  2.2.7. Balanced Scorecard in cooperation with different systems ........................... 26

  2.3. Marketing Performance Measurement ................................................................. 28

  2.3.1. Marketing and its location in the organization .............................................. 28

  2.3.2. Marketing in practice: The Kotlerian view ................................................... 31

  2.3.3. Measuring Marketing Performance ............................................................... 31

  2.3.4. Challenges in measuring performance .......................................................... 36

  2.3.5. Measuring marketing within systems in the organization ............................. 36

  2.4. Customer Relationship Management ................................................................... 37

  2.4.1. CRM is about managing customer relationships profitable .......................... 37

  2.4.2. Strategic Framework and Different Perspectives .......................................... 37

  2.4.3. History and future of the CRM ...................................................................... 41

  2.4.4. What is the CRM for? .......................................................................