of 4 /4

qhkt.hochiminhcity.gov.vn...Ðieu 3. Trách nhiêm cua các dŒn vi có liên quan Sð Quy hoach - Kiên trúc, Uy ban nhân dân quân Thü Ðúc có trách nhiêm cap nhât và thê

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of qhkt.hochiminhcity.gov.vn...Ðieu 3. Trách nhiêm cua các dŒn vi có liên quan Sð Quy hoach -...

  • 2018-08-08T13:58:29+0700Việt NamVăn phòng Ủy ban Nhân dânVăn phòng Ủy ban Nhân dân đã ký lên văn bản này!