of 12 /12

PVC-U kanalizacija PP kanalizacija PRAGMA PRAGNUM ... · PDF file3 PONUDBENI PROGRAM KANALIZACIJSKI SUSTAVI PVC-U kanalizacija PP kanalizacija PRAGMA PRAGNUM kanalizacija Reviziona

Embed Size (px)

Text of PVC-U kanalizacija PP kanalizacija PRAGMA PRAGNUM ... · PDF file3 PONUDBENI PROGRAM...

 • 3

  PONUDBENI PROGRAM

  KANALIZACIJSKI SUSTAVI

  PVC-U kanalizacija

  PP kanalizacija PRAGMA

  PRAGNUM kanalizacija

  Reviziona okna

  Drenani sustav

  Slivnici Hutterer Lechner

  HT odvodnja iz PP

  VODOOPSKRBNI SUSTAVI

  PVC-U vodoopskrbni sustav

  HDPE vodoopskrbni sustav

  PLINOVODI

  HDPE plinovodni sustav

  Sigurnosni ventil GAS-STOP

  TELEKOMUNIKACIJSKE ZATITE

  Korugirane HDPE zatita KSX PEG

  HDPE cijevi za optike kabele

  Zatitne cijevi za kabelsku televiziju

  TLANA I NETLANA KANALIZACIJA-OSTALI SUSTAVI (PE, PVC, PP)

  Izdanje 3/2004

  PE - KANALIZACIJA ZA POSEBNE NAMJENE

 • 3

  1. HT SUSTAV ZA ODVODNJU IZ POLIPROPILENA

  Definicija

  Pod pojmom HT-sustav za odvodnju podrazumijeva se komplet proizvoda za unutarnju kanalizaciju, koji odgovaraju sadanjim tehnikim zahtjevima, prvenstveno zahtjevu otpornosti na povienu temperaturu.

  1.1. Cijevi i fitinzi iz polipropilena s priborom

  Cijevi koje isporuuje Pipelife-Hrvatska d.o.o. proizvedene su iz polipropilen-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja sukladno EN1451-1 normi.Ove cijevi imaju utini kolak u kojeg je tvorniki ugraena brtva. Cijevi se isporuuju u sivoj boji prema RAL-u 7037. Fitinzi su izraeni iz polipropilena (PP) sukladno normi EN-1451. Brtveni prsteni izraeni su od stiren-butadien-kauuka (SBR) sukladno normi EN 681,dio 1., tvrdoe 605 po Shoru.

  Predvieni vijek trajanja je najmanje 50 godina.

  Cijevi su vidljivo i trajno obiljeene imenom proizvoaa, vrstom materijala, namjenom, promjerom, debljinom stjenke, duljinom, datumom proizvodnje, vremenom proizvodnje i oznakom norme .

  EkologijaPolipropilen je termoplastini materijal koji se odlikuje dobrim svojstvom elastinosti koji jami vrlo dobru otpornost na udar i veliku otpornost na deformacije.Materijal polipropilen nije otrovan, a cijevi proizvedene iz njega ne sadre nikakve tetne dodatke. Obzirom da ga je lako reciklirati, spaljivanje ili skladitenje nisu najekonominija rjeenja za njegovo unitenje . Pri skladitenju ne zagauje ni zrak niti podzemne vode a pri spaljivanju ili toplinskom raspadu nastaju produkti ,koji su manje tetni od onih, koji nastaju sagorijevanjem drveta pod istim uvjetima.

  Svi materijali koji se koriste za pakiranje proizvoda mogu se svrstati u kategoriju obinog otpada .Kutije, drveni okviri, polietilenska folija i vree mogu se koristiti kao sekundarne sirovine, skladititi ili spaliti, a eline trake za uvrivanje upotrijebiti kao eljezni otpad.

  PrimjenaHT- sustav za odvodnju koristi se za odvodnju otpadnih voda unutar stambenih zgrada i industrijskih objekata. Najvia doputena temperatura otpadnih voda smije iznositi 100 C. Zahvaljujui normiranim dimenzijama, cijevi je mogue spajati s polipropilenskim cijevima drugih proizvoaa kao i sa drugim cijevima za vertikalne odvode ili posebnim cijevima za beumnu odvodnju. Kako se na tritu pojavljuju cijevi iste boje i oblika a izraene od raznih materijala potrebno je posebice paziti na oznaku na proizvodima kako ne bi dolo do zamjene. Prema normi proizvodi su obvezno obiljeeni oznakom PP za materijal polipropilen. Nadalje, kunu odvodnju je bez problema mogue prikljuiti na podzemni kuni prikljuak uline kanalizacije.

  Upozorenje: PVC ima ogranienu temperaturnu primjenu najvie trajno temperaturno optereenje 60 C !

  HT- sustav nije prikladan za podzemno polaganje izvan zgrade kao ni za vanjske vodove. Oblik kolaka i njegova duljina prilagoeni su duinskom rastezanju materijala pa zbog toga nije potrebno projektom predvidjeti dilatacijske lire ili slino.

  Ugraene U-brtve osiguravaju potpunu vodonepropusnost i to za tlakove do 0,05 MPa (5m vodenog stupca).

  Materijali iz kojeg se proizvode cijevi, fitinzi i brtve kemijski su otporni na djelovanje svih uobiajenih medija koji se pojavljuju u kunim otpadnim vodama kao i na itav niz kemikalija. Time je osigurana sigurna odvodnja otpadnih voda koje imaju pH- vrijednosti u rasponu od 2 do 12, t.j. one mogu biti kisele ili bazne i to pri visokim temperaturama. Spomenuti materijali nisu otporni na dugotrajno djelovanje nekih koncentriranih naftnih produkata kao i na otopine koje sadre slobodni klor. Za sve dodatne primjene pri odvodu kemikalija molimo da se obratite naem Prodajnom centru.

  HT cijevi i fitinzi ne trunu, ne korodiraju, otporni su na elektrokemijsku koroziju a zahvaljujui glatkim stjenkama imaju neznatnu sklonost stvaranju obloga.

  Transport i skladitenje

  Pri transportu i skladitenju cijevi moraju leati cijelom svojom duljinom na podlozi kako ne bi dolo do njihovog savijanja. O tome je posebno potrebno voditi rauna kod cijevi veih duljina jer bi nepravilnim rukovanjem moglo doi do savijanja na njihovim krajevima. Utovarna povrina transportnog vozila mora biti ista ,bez kamenja ili drugog otpada, ravna i bez nekih izboina posebice vijaka, kuka i sl. Podlone letvice moraju biti iroke najmanje 50 mm.

  Pri utovaru i istovaru cijevi i fitinge nije doputeno bacati niti potezati po otroj podlozi, betonu, ljunku i sl.

  Maksimalno doputena visina slaganja cijevi skinutih iz palete je 1,5 m. Doputena visina slaganja paletiziranih cijevi je 2 m pri emu treba paziti da letvice paleta lee jedna na drugoj . Cijevi je doputeno skladititi i u okomitom poloaju.

  Doputeno je skladitenje i cijevi i fitinga na otvorenom prostoru. Pri tom ipak treba robu zatititi od direktnog djelovanja sunevih zraka to se provodi ili zatitom pomou folija ili nadstrenicom.

  Niske temperature ne tete vanjskom skladitenju proizvoda. Pri temperaturi od oko -10 C osjetno se snizuje elastinost brtvi pa se zbog toga ne preporuuje montaa kod temperatura ispod -5 C. Isto tako se pri niskim temperaturama poveava krhkost cijevnog materijala pa je ovaj zbog toga osjetljiv na jae udarce.

  Cijevi i fitinge je potrebno uvati od doticaja sa otapalima. Premda podnose visoke temperature ne preporua se dugotrajno skladitenje u blizini izvora topline.

  Polaganje i montaaZa polaganje i montau unutarnje kanalizacije vrijedi norma EN 12 056 , dio 1-5 (Unutarnja kanalizacija gravitacijski sustavi).

  Spajanje

  Spajanje HT- sustava je vrlo jednostavno. Pri tom se treba pridravati sljedeih uputa. Dijelovi koje treba spojiti se pregledaju i oiste (brtve se ne smiju vaditi). Duljina kolaka se na cijevi obiljei olovkom ili drugim markerom nikako zarezivanjem. Otri kraj cijevi premae se kliznim sredstvom oznaka za narudbu MGN. Nikako ne upotrebljavati mineralna ulja ili masti.

  Vidi sliku 1. Premazani kraj cijevi se gurne u kolak do oznake (slika 2.) a zatim se cijev izvue iz kolaka za otprilike 3 mm po duljinskom metru. To je mjera

  koja kompenzira utjecaj toplinskog rastezanja cijevi o emu treba naroito voditi rauna pri montai. Naime, koeficijent toplinskog rastezanja polipropilena je bitno vei od onog kod metala tako se npr. cijev od 5m duljine pri promjeni temperature za 40 C rastegne za 30 mm! Fitinge i kratke cijevi nije potrebno izvlaiti ukoliko zbroj nekompenziranih duljina nije velik. Za cijevi duljine vee od 3 metra treba upotrebiti za kompenzaciju produljeni kolak oznaka HTL a za njihovo spajanje prvenstveno fitinge HTMM.

 • 4 5

  Slika 1 Slika 2

  Orijentacijska potronja maziva u gramima na 10 spojeva

  NO 30 40 50 70 100 125 150

  g 7 9 11 18 30 36 54

  Cijevi se po potrebi mogu rezati pilom sa finim zupcima . Za osiguranje reza pod pravim kutem preporua se uporaba prikladne vodilice. Nakon toga treba ukloniti strugotine od rezanja a samo mjesto reza nuno treba zakositi pod kutem od otprilike 15 pomou prikladne naprave ili grube turpije.Skraivanje fitinga nije doputeno!

  Duljina kosine za pojedine promjere cijevi

  NO 30 40 50 70 100 125 150

  x 4 4 4 4 6 6 7

  Polipropilen se ne moe lijepiti, jer je otporan na veinu obinih otapala. Cijevi bez kolaka te komadi cijevi mogu se spojiti dvostranim kolakom (HTU).

  Uvrivanje cijeviCjevovod unutarnje odvodnje i sanitarni elementi moraju biti vrsto i sigurno spojeni s graevinskom konstrukcijom.

  Cijevi HT mogue je polagati na buku i pod buku. Pri tom je potrebno paziti da pri polaganju ne doe do naprezanja u cijevima. Za uvrivanje se koriste prikladne obujmice koje cijev opasuju po itavom opsegu (cijevne kuke nisu preporuljive).

  Za okomite dijelove koriste se obujmice sa vrstim zahvaanjem cijevi (vrsta toka, na pr. vrsta obujmica), montirane ispod donjeg ogranka u katu kako bi ova nosila teinu pripadajueg cijevnog dijela ( preporua se uporaba obujmice za priguivanje buke sa gumenim ulokom koji ne smije biti iz mekanog PVC-a u kombinaciji sa obujmicama koje dozvoljavaju slobodno kretanje cijevi ( vidi obujmica sa kliznom gumom ). Njihova meusobna udaljenost smije iznositi najvie 2 m (slika 4.). Vidi tablicu preporuenih udaljenosti vrstih toaka !

  Leei ravni dijelovi se uvijek uvruju kliznim obujmicama koje i u zategnutom stanju omoguuju dilatacijsko gibanje . Njihova meusobna najvea udaljenost smije biti deseterostruki umnoak vanjskog promjera cijevi (vidi tablicu u nastavku). Ovdje elastini uloak nije neophodan ali je radi zatite cijevi potrebno zaobliti rubove obujmice. Cijevi se mogu polagati i na vodoravne ljebove ali tada moraju nalijegati itavom svojom duljinom a ne samo na mjestu kolaka to se rjeava prekidom na mjestu kolaka ili podupiranjem.

  Udaljenost mjesta uvrivanja PP cijevi za odvodnju za vodoravne i okomite vodove

  NO 30 40 50 70 100 125 150

  vodoravno (m) 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 1,25 1,6

  okomito (m) 1,0 1,2 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0

  Kao vrsta toka ispod kolaka trebala bi biti privrena i svaka grupa fitinga.

  T - vrsta tokaST - slobodna toka

  T T

  T

  T

  ST

  ST

  ST

  Slika 4

  Ostali postupci montaeProlaz kroz strop

  Prolaz kroz stropove n