233
PUNŢI DENTARE PUNŢI DENTARE

punti dentare all

  • Upload
    mararux

  • View
    1.760

  • Download
    28

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: punti dentare all

PUNŢI DENTAREPUNŢI DENTARE

Page 2: punti dentare all

► Doctorul…Doctorul…

(dentistul) (dentistul)

Page 3: punti dentare all

Tehnicianul…Tehnicianul…

Page 4: punti dentare all
Page 5: punti dentare all
Page 6: punti dentare all
Page 7: punti dentare all

PUNTEA DENTARĂPUNTEA DENTARĂ

►Reprezintă o proteză fixă care Reprezintă o proteză fixă care stabileşte integritatea morfologică şi stabileşte integritatea morfologică şi funcţională a arcadelor dentare în funcţională a arcadelor dentare în edentaţii intercalate, reduse, întinse şi edentaţii intercalate, reduse, întinse şi multiple.multiple.

Page 8: punti dentare all
Page 9: punti dentare all
Page 10: punti dentare all
Page 11: punti dentare all

Părţile componentePărţile componente

►Corpul de punte (dinţii intermediari)Corpul de punte (dinţii intermediari)

►Elementele de agregareElementele de agregare

Page 12: punti dentare all

Crpul de punte:Crpul de punte:

► Înlocuieşte dintele sau dinţii pierduţi Înlocuieşte dintele sau dinţii pierduţi de pe arcadăde pe arcadă

Page 13: punti dentare all
Page 14: punti dentare all
Page 15: punti dentare all

Elementele de agregareElementele de agregare

►De acestea e solidarizat corpul de punte la De acestea e solidarizat corpul de punte la extremităţi şi realizează fixarea extremităţi şi realizează fixarea (agregarea) prin cimentare pe dd stâlpi a (agregarea) prin cimentare pe dd stâlpi a întregii protezeîntregii proteze

►Sunt în nr de cel puţin două, Sunt în nr de cel puţin două,

aşezate , în general, pe cei doiaşezate , în general, pe cei doi

dinţi limitanţi ai breşei edentatedinţi limitanţi ai breşei edentate

Page 16: punti dentare all

CARACTERISTICILE PUNŢILOR CARACTERISTICILE PUNŢILOR DENTAREDENTARE

►1. Sunt fixate pe dinţii stâlpi prin 1. Sunt fixate pe dinţii stâlpi prin cimentarea elementelor de agregare, cimentarea elementelor de agregare, ceea le conferă stabilitate o lungă ceea le conferă stabilitate o lungă perioadă de timp, reprezentată de cât perioadă de timp, reprezentată de cât mai mulţi ani.mai mulţi ani.

Page 17: punti dentare all

►2. Volumul pe care îl ocupă în 2. Volumul pe care îl ocupă în cavitatea bucală este egal cu acela cavitatea bucală este egal cu acela ocupat de dinţii naturali ocupat de dinţii naturali

Page 18: punti dentare all

3.Formele suprafeţelor 3.Formele suprafeţelor vestibulare şi orale sunt vestibulare şi orale sunt

asemănătoare cu ale dinţilor asemănătoare cu ale dinţilor naturalinaturali

Page 19: punti dentare all
Page 20: punti dentare all
Page 21: punti dentare all

4. Poziţia în sens V-oral a 4. Poziţia în sens V-oral a corpului de punte e identică cu corpului de punte e identică cu

a dinţilor absenţia dinţilor absenţi

Page 22: punti dentare all

5.Transmit presiunile 5.Transmit presiunile masticatorii fiziologic de la masticatorii fiziologic de la nivelul F ocl ale corpului de nivelul F ocl ale corpului de

punte şi ale elem.de agregare, punte şi ale elem.de agregare, prin parodonţiul dd stâlpi, prin parodonţiul dd stâlpi,

osului alveolarosului alveolar

Page 23: punti dentare all

6.Sunt construcţii rigide, 6.Sunt construcţii rigide, nedeformabile, rezistente la nedeformabile, rezistente la

rupere şi tocirerupere şi tocire

Page 24: punti dentare all
Page 25: punti dentare all

7.Se obţin în laboratorul de 7.Se obţin în laboratorul de tehnică dentară în urma unor tehnică dentară în urma unor

procese tehnologice procese tehnologice complexe.În scopul realizării, complexe.În scopul realizării,

sunt necesare intervenţii sunt necesare intervenţii laborioase asupra câmpului laborioase asupra câmpului

protetic. protetic.

Page 26: punti dentare all

8. Dpdv fizionomic pot fi:8. Dpdv fizionomic pot fi:

►1. fizionomice1. fizionomice

Page 27: punti dentare all
Page 28: punti dentare all
Page 29: punti dentare all
Page 30: punti dentare all

►2. Nefizionomice:2. Nefizionomice:

Page 31: punti dentare all

3.Parţial fizionomice:3.Parţial fizionomice:

Page 32: punti dentare all
Page 33: punti dentare all

ISTORICISTORIC

►Erau recuperaţi dd pacientului sau de Erau recuperaţi dd pacientului sau de la cadavre şi legaţi de dinţii restanţi la cadavre şi legaţi de dinţii restanţi prin fibre vegetale sau fire de aur.prin fibre vegetale sau fire de aur.

Page 34: punti dentare all
Page 35: punti dentare all

Trusă din 1913Trusă din 1913

Page 36: punti dentare all

Proteză soperioară, sculptată Proteză soperioară, sculptată din dinţi de hipopotamdin dinţi de hipopotam

Page 37: punti dentare all

Scaun stomatologic din 1880 si Scaun stomatologic din 1880 si 18901890

Page 38: punti dentare all

Scaun stomatologic din 1901 Scaun stomatologic din 1901 (130-150$) (130-150$)

Page 39: punti dentare all

Factorii care influenţează Factorii care influenţează conceperea punţilor dentare:conceperea punţilor dentare:

► 1. 1. Topografia edentaţieiTopografia edentaţiei (frontală, (frontală, laterală, intercalată etc)laterală, intercalată etc)

► 2. 2. Mărimea breşei edentateMărimea breşei edentate: putem : putem înlocui maximum 4 dinţi la nivelul unei înlocui maximum 4 dinţi la nivelul unei singure breşe frontale (4 incisivi) sau 3 singure breşe frontale (4 incisivi) sau 3 dinţi laterali, dacă breşa e limitată de dinţi laterali, dacă breşa e limitată de dinţi bine implantaţi, cu rădăcini dinţi bine implantaţi, cu rădăcini voluminoase.voluminoase.

► 3. 3. Condiţiile tehnico-materialeCondiţiile tehnico-materiale (procesul tehnologic de realizare a (procesul tehnologic de realizare a punţii dentare poate fi complex).punţii dentare poate fi complex).

Page 40: punti dentare all

Punţile dentare pot fi:Punţile dentare pot fi:

►Metalice (din diferite aliaje)Metalice (din diferite aliaje)

►Nemetalice -ceramiceNemetalice -ceramice

-acrilice (provizorii)-acrilice (provizorii)

►Mixte: -metalo-acriliceMixte: -metalo-acrilice

- metalo-ceramice- metalo-ceramice

Page 41: punti dentare all

AVANTAJELE RESTAURĂRII PRIN AVANTAJELE RESTAURĂRII PRIN PUNŢI:PUNŢI:

►1. Dpdv1. Dpdv masticatormasticator punţile realizează o punţile realizează o masticaţie în limite fiziologice, masticaţie în limite fiziologice, asemănătoare cu cea efectuată de asemănătoare cu cea efectuată de arcadele naturale (puntea e fixă, relieful arcadele naturale (puntea e fixă, relieful ocluzal favorizează masticaţia)ocluzal favorizează masticaţia)

►2. Dpdv 2. Dpdv foneticfonetic (mai ales în zona frontală) (mai ales în zona frontală) punţile permit acelaşi sprijin al limbii pe punţile permit acelaşi sprijin al limbii pe feţele orale ale dd. Nu sunt modificări de feţele orale ale dd. Nu sunt modificări de timbru şi de pronunţie dacă sunt timbru şi de pronunţie dacă sunt conservate elementele de morfologie conservate elementele de morfologie dentară şi se respectă volumul dddentară şi se respectă volumul dd

Page 42: punti dentare all

►3. 3. Parodonto-profilacticParodonto-profilactic- - forţele, forţele, presiunile ocluzale se transmit în axul presiunile ocluzale se transmit în axul lung al dd stâlpi (stimul pt menţinerea lung al dd stâlpi (stimul pt menţinerea troficităţii). Stimulii sunt funcţionali.troficităţii). Stimulii sunt funcţionali.

►4. 4. Ocluzo-funcţional Ocluzo-funcţional - se refac multiplele - se refac multiplele contacte dento-dentare, conducerea contacte dento-dentare, conducerea mandibulei.mandibulei.

►5. Dpdv al 5. Dpdv al confortuluiconfortului – punţile sunt – punţile sunt rapid integrate în funcţionalitatea ADM rapid integrate în funcţionalitatea ADM şi dpdv psihosenzorial. După scurt timp şi dpdv psihosenzorial. După scurt timp pacientul nu mai simte existenţa punţii pacientul nu mai simte existenţa punţii în cav.bucală (datorită volumului, în cav.bucală (datorită volumului, fixităţii, fonaţiei etc)fixităţii, fonaţiei etc)

Page 43: punti dentare all

DEZAVANTAJELE RESTAURĂRII DEZAVANTAJELE RESTAURĂRII PRIN PUNŢI:PRIN PUNŢI:

►1. Dpdv igienic- există suprafeţe, locuri 1. Dpdv igienic- există suprafeţe, locuri ascunse care nu se pot curăţa ascunse care nu se pot curăţa corespunzător ( nici prin autocurăţire).corespunzător ( nici prin autocurăţire).

Page 44: punti dentare all

Igienă corespunzătoare la Igienă corespunzătoare la purtătorii de punţi, cu duşuri purtătorii de punţi, cu duşuri

bucale:bucale:

Page 45: punti dentare all

!!

► 2. Dpdv fizionomic:Punţile din zona frontală 2. Dpdv fizionomic:Punţile din zona frontală sau fronto-laterală pt edentaţii de 2-3-4 dd sau fronto-laterală pt edentaţii de 2-3-4 dd se impune să fie rezistente la rupere, se impune să fie rezistente la rupere, nedeformabile, capabile să suporte nedeformabile, capabile să suporte presiunile incizo-ocluzale ale dd antagonişti.presiunile incizo-ocluzale ale dd antagonişti.

► Pt a reda culoarea naturală, aliajele Pt a reda culoarea naturală, aliajele metalice se acopreă cu lacuri opacizante. metalice se acopreă cu lacuri opacizante. Structurile integral ceramice nu au R Structurile integral ceramice nu au R suficientă în cazul punţilor cu mai mult de 3 suficientă în cazul punţilor cu mai mult de 3 elemente!elemente!

► Ar fi bine să poată fi redată transluciditatea Ar fi bine să poată fi redată transluciditatea din 1/3 incizală (dpdv estetic, dar scade R!)din 1/3 incizală (dpdv estetic, dar scade R!)

Page 46: punti dentare all

►Este f greu de redat prin punţi aspecte Este f greu de redat prin punţi aspecte particulare, individuale (treme, particulare, individuale (treme, diasteme, înghesuiri, suprapuneri etc)diasteme, înghesuiri, suprapuneri etc)

Page 47: punti dentare all
Page 48: punti dentare all

3. Dpdv al execuţiei tehnice, dar 3. Dpdv al execuţiei tehnice, dar şi clinice:şi clinice:

►Prepararea prin şlefuire a bonturilor Prepararea prin şlefuire a bonturilor poate fi traumatizantă pentru pacient, poate fi traumatizantă pentru pacient, de multe ori necesită mai multe de multe ori necesită mai multe şedinţe. şedinţe.

►Pentru metalo-ceramică sacrificiul de Pentru metalo-ceramică sacrificiul de ţesuturi dure dentare e mare, se ajunge ţesuturi dure dentare e mare, se ajunge frecvent la devitalizarea ddfrecvent la devitalizarea dd

►Preţul de cost trbuie să poată fi Preţul de cost trbuie să poată fi suportat (şi achitat!) de pacientsuportat (şi achitat!) de pacient

Page 49: punti dentare all

CORPUL DE PUNTECORPUL DE PUNTE

►E reprezentat de dinţii artificiali care E reprezentat de dinţii artificiali care înlocuiesc dinţii absenţi de pe arcadă.De înlocuiesc dinţii absenţi de pe arcadă.De aceea se mai numeşte ”dinţii intermediari”aceea se mai numeşte ”dinţii intermediari”

►Transmite p masticatorii de la dd Transmite p masticatorii de la dd antagonişti la nivelul F ocluzale şi le antagonişti la nivelul F ocluzale şi le transmite elementelor de agregaretransmite elementelor de agregare

►Deoarece întreaga construcţie e rigidă, Deoarece întreaga construcţie e rigidă, nedeformabilă şi c d p trebuie să fie la fel.nedeformabilă şi c d p trebuie să fie la fel.

Page 50: punti dentare all

Clasificarea corpurilor de Clasificarea corpurilor de punte:punte:

►După După materialul materialul din care sunt din care sunt realizate: realizate:

-c d p masiv metalic-c d p masiv metalic

- c d p nemetalic (acrilic sau ceramic)- c d p nemetalic (acrilic sau ceramic)

- c d p mixt : metalo-acrilic sau metalo- - c d p mixt : metalo-acrilic sau metalo- ceramic ceramic

Page 51: punti dentare all

►După aspectul fizionomic:După aspectul fizionomic:

-nefizionomice-nefizionomice

-fizionomice-fizionomice

-parţial fizionomice-parţial fizionomice

Page 52: punti dentare all
Page 53: punti dentare all

După forma structurii aliajului După forma structurii aliajului metalic:metalic:

►C d p masiv metalicC d p masiv metalic►C d p cu casete metalice şi faţete acriliceC d p cu casete metalice şi faţete acrilice►C d p cu semicasete metalice şi faţete acriliceC d p cu semicasete metalice şi faţete acrilice►C d p cu casete metalice şi faţete de porţelanC d p cu casete metalice şi faţete de porţelan►C d p cu cupe metalice şi componentă acrilicăC d p cu cupe metalice şi componentă acrilică►C d p cu bară metalică acoperită de acrilatC d p cu bară metalică acoperită de acrilat►C d p cu bară şi bonturi metalice acoperite de C d p cu bară şi bonturi metalice acoperite de

coroane acrilicecoroane acrilice

Page 54: punti dentare all

Puntea cu bară metalicăPuntea cu bară metalică

Page 55: punti dentare all

După raportul c d p cu creasta După raportul c d p cu creasta alveolară:alveolară:

► C d p cu raport în şaC d p cu raport în şa

► C d p cu raport în semişaC d p cu raport în semişa

► C d p cu raport tangent linear la maxilarC d p cu raport tangent linear la maxilar

► C d p cu raport tangent linear la mabndibulăC d p cu raport tangent linear la mabndibulă

► C d p cu raport punctiformC d p cu raport punctiform

► C d p suspundatC d p suspundat

Page 56: punti dentare all

Elementele de agregare Elementele de agregare

►Sunt microprotezele (protezele Sunt microprotezele (protezele unidentare) prin care puntea se fixează unidentare) prin care puntea se fixează pe dd stâlpipe dd stâlpi

►Elementele de agregare sunt supuse Elementele de agregare sunt supuse unor forţe suplimentare, preluate de la unor forţe suplimentare, preluate de la corpul de punte, de aceea trebuie să fie corpul de punte, de aceea trebuie să fie f rezistente şi f bine fixate pe dd stâlpif rezistente şi f bine fixate pe dd stâlpi

Page 57: punti dentare all
Page 58: punti dentare all

Elementele de agregare se aleg Elementele de agregare se aleg în funcţie de următorii factori:în funcţie de următorii factori:

► 1. 1. Topografia edentaţieiTopografia edentaţiei (frontal predomină (frontal predomină criteriul estetic, lateral predomină rezistenţa)criteriul estetic, lateral predomină rezistenţa)

► 2. 2. Întinderea edentaţieiÎntinderea edentaţiei (la punţi lungi, (la punţi lungi, microprotezele se pot deforma prin microprotezele se pot deforma prin suprasolicitare)suprasolicitare)

► 3. 3. Caracteristicile mecaniceCaracteristicile mecanice ale microprotezeiale microprotezei (rezistenţa mecanică la deformare elastică şi (rezistenţa mecanică la deformare elastică şi la rupere precum şi retentivitatea sau fixitatea la rupere precum şi retentivitatea sau fixitatea pe d stâlp; structura fizico-chimică a pe d stâlp; structura fizico-chimică a materialului din care e realizată microproteza materialului din care e realizată microproteza conferă R la rupere dar şi grosimea pereţilor conferă R la rupere dar şi grosimea pereţilor conferă R şi la deformare)conferă R şi la deformare)

Page 59: punti dentare all

►4. 4. Morfologia coronarăMorfologia coronară şi nr dinţilor şi nr dinţilor stâlpi (dd voluminoşi asigură o stâlpi (dd voluminoşi asigură o retentivitate optimă, cei mici nu retentivitate optimă, cei mici nu asigură retentivitate)asigură retentivitate)

►5. 5. Nr. dinţilorNr. dinţilor (poate influenţa (poate influenţa alegerea tipului de microproteză)alegerea tipului de microproteză)

►6. 6. Condiţiile tehnico-materialeCondiţiile tehnico-materiale (în (în condiţii optime se pot folosi ca elem. condiţii optime se pot folosi ca elem. de agregare chiar şi incrustaţiile sau de agregare chiar şi incrustaţiile sau cor. mixtă metalo-ceramică)cor. mixtă metalo-ceramică)

Page 60: punti dentare all

Tipuri de microproteze care se Tipuri de microproteze care se pot utiliza ca elemente de pot utiliza ca elemente de

agregare:agregare:►Coroana acrilică (punte provizorie)Coroana acrilică (punte provizorie)►Coroana ceramicăCoroana ceramică► IncrustaţiiIncrustaţii►Coroane parţialeCoroane parţiale►Coroana mixtă CMMP sau CMMCCoroana mixtă CMMP sau CMMC►CSCS►Coroane metaliceCoroane metalice

Page 61: punti dentare all

FAZELE CLINICO-TEHNICE DE FAZELE CLINICO-TEHNICE DE REALIZARE APUNŢILOR REALIZARE APUNŢILOR

DENTAREDENTARE► 1. Examinarea pacientului şi stabilirea 1. Examinarea pacientului şi stabilirea

indicaţiei tratamentului prin punţiindicaţiei tratamentului prin punţi► 2. Pregătirea câmpului protetic prin şlefuirea 2. Pregătirea câmpului protetic prin şlefuirea

dd stâlpidd stâlpi► 3. amprentarea câmpului protetic3. amprentarea câmpului protetic► 4. Turnarea modelului4. Turnarea modelului► 5. Modelarea machetei elementelor de 5. Modelarea machetei elementelor de

agregare şi a corpului de punteagregare şi a corpului de punte► 6.Ambalarea cu confecţionarea tiparului6.Ambalarea cu confecţionarea tiparului► 7.Turnarea metalului în tipar7.Turnarea metalului în tipar

Page 62: punti dentare all

►8. Dezambalarea şi prerlucrarea 8. Dezambalarea şi prerlucrarea componentei metalicecomponentei metalice

►9. Proba în cavitatea bucală a 9. Proba în cavitatea bucală a scheletului metalicscheletului metalic

►10. Realizarea componentei estetice 10. Realizarea componentei estetice (acrilice sau ceramice)(acrilice sau ceramice)

►11.Finisarea şi lustruirea punţii11.Finisarea şi lustruirea punţii►12.Fixarea punţii prin cimentare12.Fixarea punţii prin cimentare

Page 63: punti dentare all

PRINCIPIILE URMĂRITE ÎN PRINCIPIILE URMĂRITE ÎN CONFECŢIONAREA PUNŢILORCONFECŢIONAREA PUNŢILOR

►1. PRINCIPIUL BIOFUNCŢIONAL1. PRINCIPIUL BIOFUNCŢIONAL

►2. PRINCIPIUL BIOMECANIC2. PRINCIPIUL BIOMECANIC

►3. PRINCIPIUL PROFILACTIC3. PRINCIPIUL PROFILACTIC

Page 64: punti dentare all

PRINCIPIUL BIOFUNCŢIONALPRINCIPIUL BIOFUNCŢIONAL

►Urmăreşte restabilirea funcţiilor Urmăreşte restabilirea funcţiilor majore ale ADM: -masticaţiamajore ale ADM: -masticaţia

-fonaţia-fonaţia

-fizionomia-fizionomia

Page 65: punti dentare all
Page 66: punti dentare all
Page 67: punti dentare all

MasticaţiaMasticaţia► Trebuie să fie Trebuie să fie

eficientă şi în limite eficientă şi în limite fiziologicefiziologice

► F ocl să fie cu F ocl să fie cu dimensiuni dimensiuni asemănătoare cu asemănătoare cu ale dd naturali şiale dd naturali şi

cuspidate,cu cuspidate,cu individualizare şi individualizare şi rapoarte ocluzale rapoarte ocluzale corectecorecte

► Transmiterea Transmiterea presiunilor să se presiunilor să se facă în axul dd stâlpifacă în axul dd stâlpi

Page 68: punti dentare all

Funcţia fizionomicăFuncţia fizionomică► În zona frontală şi fronto-laterală c d p şi În zona frontală şi fronto-laterală c d p şi

elementele de agregare restaurează elementele de agregare restaurează această funcţie prin:această funcţie prin:

-formele şi dimensiunile FV în corelaţie cu -formele şi dimensiunile FV în corelaţie cu arcada antagonistăarcada antagonistă

-poziţia fiecărui d atât unul faţî de celălalt -poziţia fiecărui d atât unul faţî de celălalt cât şi pe o anumită curbură (e dificil de cât şi pe o anumită curbură (e dificil de redat suprapiunerea, înghesuirea, redat suprapiunerea, înghesuirea, malpoziţiile)malpoziţiile)

-culoarea e elem. principal pt restaurarea -culoarea e elem. principal pt restaurarea aspectului estetic, pt armonia dento-aspectului estetic, pt armonia dento-dentară şi dento-facialădentară şi dento-facială

Page 69: punti dentare all
Page 70: punti dentare all
Page 71: punti dentare all

►Punţile , după modul în care reuşesc Punţile , după modul în care reuşesc sau nu să restaureze funcţia sau nu să restaureze funcţia fizionomică pot fi:fizionomică pot fi:

-fizionomice-fizionomice

-parţial fizionomice-parţial fizionomice

-nefizionomice-nefizionomice

Page 72: punti dentare all

Unii îşi premit (şi le face Unii îşi premit (şi le face plăcere să le poarte!) lucrări plăcere să le poarte!) lucrări

protetice…extravagante protetice…extravagante (nefizionomice)(nefizionomice)

Page 73: punti dentare all

FonaţiaFonaţia

Page 74: punti dentare all

Elementele care restaurează Elementele care restaurează fonaţia:fonaţia:

►Poziţia corpului de punte în sens V-Or pt ca Poziţia corpului de punte în sens V-Or pt ca vârful limbii să se sprijine în acceaşi vârful limbii să se sprijine în acceaşi condiţiicondiţii

►Morfologia feţelor orale ale dd să fie Morfologia feţelor orale ale dd să fie identică cu a dd naturali concav-convexă identică cu a dd naturali concav-convexă (cingulum) şi cu crestele marginale- mai (cingulum) şi cu crestele marginale- mai mult sau mai puţin exprimatemult sau mai puţin exprimate

►Dimensiunea V-Or a dd c d p şi a elem. de Dimensiunea V-Or a dd c d p şi a elem. de agregare să nu producă modificări în “+” agregare să nu producă modificări în “+” sau în “– “ ale spaţiului fonetic ale spaţiului sau în “– “ ale spaţiului fonetic ale spaţiului fonetic pt limbă şi buzefonetic pt limbă şi buze

Page 75: punti dentare all

PRINCIPIUL BIOMECANICPRINCIPIUL BIOMECANIC

►Urmăreşte să asigure următoarele Urmăreşte să asigure următoarele caracteristici:caracteristici:

1.Rezistenţă fizică1.Rezistenţă fizică

2.Inserţia2.Inserţia

3.Stabilitatea3.Stabilitatea

Page 76: punti dentare all

Rezistenţa fizicăRezistenţa fizică

►Elementele de agregare şi c d p să nu Elementele de agregare şi c d p să nu se fractureze şi să nu se deformeze se fractureze şi să nu se deformeze elatic sau plastic şi nici să nu se elatic sau plastic şi nici să nu se abrazeze abrazeze

►Materialele folosite în confecţionarea Materialele folosite în confecţionarea punţilor sunt alese în vederea punţilor sunt alese în vederea satisfaceerii necesităţilor mecanice, satisfaceerii necesităţilor mecanice, după următoarele criterii: întinderea după următoarele criterii: întinderea edentaţiei, starea dd antagonişti, edentaţiei, starea dd antagonişti, dezvoltarea musculaturii pacientuluidezvoltarea musculaturii pacientului

Page 77: punti dentare all

InserţiaInserţia

►E condiţionată de preparaţia dd stâlpi E condiţionată de preparaţia dd stâlpi paraleliparaleli

►Examenul modelului arată dacă dd au Examenul modelului arată dacă dd au fost şlefuiţi paralel sau nufost şlefuiţi paralel sau nu

Page 78: punti dentare all

Stabilitatea Stabilitatea

►E asigurată de gradul de fricţiune ce E asigurată de gradul de fricţiune ce se produce între elem de agregare şi se produce între elem de agregare şi dd stâlpidd stâlpi

►Depinde de exactitatea microprotezei, Depinde de exactitatea microprotezei, de agregare şi de întinderea suprafeţei de agregare şi de întinderea suprafeţei de contactde contact

Page 79: punti dentare all

Principiul profilactic:Principiul profilactic:► Punţile dentare sunt concepute şi realizate aî Punţile dentare sunt concepute şi realizate aî

să nu producă modificări patologice asupra dd să nu producă modificări patologice asupra dd stâlpi, dd antagonişti, parodonţiu, creasdta alv., stâlpi, dd antagonişti, parodonţiu, creasdta alv., mucoasămucoasă

► Se referă la următoarele elemente:Se referă la următoarele elemente:

-direcţia c d p-direcţia c d p

-Relieful ocluzal şi lăţimea V-Or a c d p-Relieful ocluzal şi lăţimea V-Or a c d p

-Raportul c d p cu creasta alv-Raportul c d p cu creasta alv

-protecţia papilei interdentare-protecţia papilei interdentare

-Calităţile fizico-chimice ale materialelor ce intră -Calităţile fizico-chimice ale materialelor ce intră în alcătuirea punţii dentareîn alcătuirea punţii dentare

Page 80: punti dentare all

Direcţia corpului de punteDirecţia corpului de punte

►Este impusă de condiţiile mecanice şi Este impusă de condiţiile mecanice şi topograficetopografice

►Presiunile trebuie să fie repartizate în Presiunile trebuie să fie repartizate în axul lung al ddaxul lung al dd

►Puntea trebuie să se încadreze în Puntea trebuie să se încadreze în configuraţia generală a arcadelor configuraţia generală a arcadelor dentare naturaledentare naturale

►Contactele interdentare ocluzale să fie Contactele interdentare ocluzale să fie funcţionale cu dd antagoniştifuncţionale cu dd antagonişti

Page 81: punti dentare all

Relieful ocluzal şi lăţimea V-or a Relieful ocluzal şi lăţimea V-or a corpului de puntecorpului de punte

►Relieful ocluzal trebuie să asigure Relieful ocluzal trebuie să asigure efectuarea masticaţiei, o relaţie ocluzală efectuarea masticaţiei, o relaţie ocluzală funcţională cu dd antagonioşti şi libertatea funcţională cu dd antagonioşti şi libertatea mişcărilor reflexe ale mandibuleimişcărilor reflexe ale mandibulei

►Dificultăţi pot să apară în edentaţii vechi, Dificultăţi pot să apară în edentaţii vechi, neprotezate, cu dd migraţi în sens vertical. neprotezate, cu dd migraţi în sens vertical. De aceea, în aceste situaţii se nivelează De aceea, în aceste situaţii se nivelează întâi planul de ocluzieîntâi planul de ocluzie

Page 82: punti dentare all

►Dacă dd antagonişti sunt Dacă dd antagonişti sunt reprezentaţi de o lucrare incorectă ea reprezentaţi de o lucrare incorectă ea ar trebui îndepărtată şi refăcutăar trebui îndepărtată şi refăcută

Page 83: punti dentare all

a.Factori generali ce influenţează retenţia EA:a.Factori generali ce influenţează retenţia EA: Lungimea spaţiului edentat – capacitate retentivă a EA e direct proporţională cu Lungimea spaţiului edentat – capacitate retentivă a EA e direct proporţională cu

lungimea corpului de puntelungimea corpului de punte Tipul de punte Tipul de punte Ocluzia – prin intensitatea şi direcţia forţelor ocluzale incluenţează capacitatea Ocluzia – prin intensitatea şi direcţia forţelor ocluzale incluenţează capacitatea

retentivă a punţilor dentare.Cu cât forţele ocluzale sunt mai mari,cu atât rezistenţa EA retentivă a punţilor dentare.Cu cât forţele ocluzale sunt mai mari,cu atât rezistenţa EA şi a CP trebuie să fie mai mare. Interferenţele ocluzale sau denivelarea planului de şi a CP trebuie să fie mai mare. Interferenţele ocluzale sau denivelarea planului de ocluzi solicită suplimentar EA, ceea ce duce la decimentări.ocluzi solicită suplimentar EA, ceea ce duce la decimentări.

ELEMENTELE DE AGREGARE ELEMENTELE DE AGREGARE

Page 84: punti dentare all

Dinţii naturali ce urmează a fi înlocuiţi determină tipul EA folosite, Dinţii naturali ce urmează a fi înlocuiţi determină tipul EA folosite, forma şi poziţia CPforma şi poziţia CP

Tipul masticator individual solicită retentivitatea EA, dar şi Tipul masticator individual solicită retentivitatea EA, dar şi parafuncţiileparafuncţiile

Starea parodonţiului – cu cât dinţii stâlpi sunt mai bine implantaţi, Starea parodonţiului – cu cât dinţii stâlpi sunt mai bine implantaţi, cu atât EA trebuie să fie mai rezistentecu atât EA trebuie să fie mai rezistente

Page 85: punti dentare all

Factori speciali care influenţează retenţia EAFactori speciali care influenţează retenţia EA

► Morfologia coroanei dintelui de suportMorfologia coroanei dintelui de suport

Valoare maximă valoare minimăValoare maximă valoare minimă

MX M1 M2 PM1 PM2 C IC ILMX M1 M2 PM1 PM2 C IC IL

MD M1 M2 PM2 PM1 C IL IC MD M1 M2 PM2 PM1 C IL IC

Un dinte cu o coroană de formă conică sau în formă de daltă este Un dinte cu o coroană de formă conică sau în formă de daltă este m.puţin retentiv decât cel cilindric/trapezoidalm.puţin retentiv decât cel cilindric/trapezoidal

► Suprafaţa de contact a EA cu dintele de suportSuprafaţa de contact a EA cu dintele de suport► Paralelismul pereţilor axialiParalelismul pereţilor axiali► Rigiditatea pereţilor EA.Flexibilitatea pereţilor EA produce Rigiditatea pereţilor EA.Flexibilitatea pereţilor EA produce

decimentări frecvente ale punţilor.decimentări frecvente ale punţilor.► Calităţile cimentului de fixareCalităţile cimentului de fixare► Materialele din care se confecţionează EAMaterialele din care se confecţionează EA

Page 86: punti dentare all

Raportul corpului de punte cu Raportul corpului de punte cu creasta alveolarăcreasta alveolară

►Forma c d p şi mai ales raportul cu Forma c d p şi mai ales raportul cu creasta trebuie să favorizeze creasta trebuie să favorizeze autocurăţirea şi curăţireaautocurăţirea şi curăţirea

►Faţa c d p orientată spre Or şi spre Faţa c d p orientată spre Or şi spre creasta alv.(faţa mucozală) trebuie să creasta alv.(faţa mucozală) trebuie să prezinte forme şi prelucrări prin prezinte forme şi prelucrări prin lustruire casă nu retenţioneze resturile lustruire casă nu retenţioneze resturile alimentare. Toate punţile alimentare. Toate punţile retenţionează resturi alim., de aceea retenţionează resturi alim., de aceea trebuie să ne preocupe obţinerea celui trebuie să ne preocupe obţinerea celui mai corespunzător c d pmai corespunzător c d p

Page 87: punti dentare all

Relaţia sau contactul dintre Relaţia sau contactul dintre faţa sau marginea mucozală a faţa sau marginea mucozală a

cdp şi mucoasă poate fi:cdp şi mucoasă poate fi:► În şaÎn şa► În semişaÎn semişa► Tangenţial liniar la mandibulăTangenţial liniar la mandibulă► Tangenţial linear la maxilarTangenţial linear la maxilar► PunctiformPunctiform► SuspendatSuspendat

Depind de topografia edentaţiei, de Depind de topografia edentaţiei, de înălţimea şi de forma crestei edentateînălţimea şi de forma crestei edentate..

Page 88: punti dentare all

Contact în şaContact în şa

► Morfologia c d p e identică cu a dd naturaliMorfologia c d p e identică cu a dd naturali► Prezintă forma şi volumul coroanelor naturalePrezintă forma şi volumul coroanelor naturale► Faţa mucozală acoperă versantul V şi Or al Faţa mucozală acoperă versantul V şi Or al

crestei alv, fiind în contact intim cu mucoasacrestei alv, fiind în contact intim cu mucoasa► Funcţional: exercitarea fonaţiei, restaurarea Funcţional: exercitarea fonaţiei, restaurarea

fizionomieifizionomiei

Page 89: punti dentare all

CONTACT ÎN ŞACONTACT ÎN ŞA

- Sunt CI astfel de corpuri de punte- Sunt CI astfel de corpuri de punte

Page 90: punti dentare all

Contactul în şaContactul în şa

►Dezavantaj:igiena deficitarăDezavantaj:igiena deficitară

Page 91: punti dentare all

Contactul în şaContactul în şa

►E cel mai conforabil pentru pacientE cel mai conforabil pentru pacient

Page 92: punti dentare all
Page 93: punti dentare all
Page 94: punti dentare all
Page 95: punti dentare all

Corpul de punte în semişaCorpul de punte în semişa

►Are dimensiuni mai mici ţi forma Are dimensiuni mai mici ţi forma modificată, pt că acoperă numai modificată, pt că acoperă numai versantul V al crestei , până la mijlocul versantul V al crestei , până la mijlocul cresteicrestei

►Suprafaţa mucozală e redusă la ½ şi se Suprafaţa mucozală e redusă la ½ şi se întâlneşte cu F Or într-un unghi larg întâlneşte cu F Or într-un unghi larg deschis, rotunjitdeschis, rotunjit

►Comparativ cu cel “în şa” retenţionează Comparativ cu cel “în şa” retenţionează mai puţin resturile alimentare, fiind mai puţin resturile alimentare, fiind asigurată o igienă satisfăcătoareasigurată o igienă satisfăcătoare

Page 96: punti dentare all

SemişaSemişa

►Se creează un compromis între Se creează un compromis între restaurarea funcţiilor: fizionomică, restaurarea funcţiilor: fizionomică, fonaţie, igienă.fonaţie, igienă.

Page 97: punti dentare all

Corpul de punte cu contact Corpul de punte cu contact tangent linear la maxilartangent linear la maxilar

► Are o formă caracteristică, rezultată prin reducerea feţei mucozaleAre o formă caracteristică, rezultată prin reducerea feţei mucozale

► Contactul cu mucoasa se face pe versantul V al crestei sub formă Contactul cu mucoasa se face pe versantul V al crestei sub formă lineară, la nivelul la care marchează coletul dd, deoarece F mucozală e lineară, la nivelul la care marchează coletul dd, deoarece F mucozală e desfiinţată, existând faţa palato-mucozală înclinată într-un unghi de desfiinţată, existând faţa palato-mucozală înclinată într-un unghi de 45° (de fapt înclinaţia e variabilă, depinde de distanţa dintre creasta 45° (de fapt înclinaţia e variabilă, depinde de distanţa dintre creasta

alv. şi planul de ocluziealv. şi planul de ocluzie) )

Page 98: punti dentare all

► FV e modelată pt a crea individualizarea dd absenţiFV e modelată pt a crea individualizarea dd absenţi► Se realizează atunci când în zona laterală maxilară Se realizează atunci când în zona laterală maxilară

dd stâlpi au dimensiuni cervico-ocluzale normale şi dd stâlpi au dimensiuni cervico-ocluzale normale şi creasta are lăţime medie sau îngustăcreasta are lăţime medie sau îngustă

► Dacă înălţimea spaţiului e mică şi creasta e lată, nu Dacă înălţimea spaţiului e mică şi creasta e lată, nu se poate realizase poate realiza

► Prin contactul redus cu fibromucoasa, feţele Prin contactul redus cu fibromucoasa, feţele înclinate oblic sunt bine tolerateînclinate oblic sunt bine tolerate

► Recomandate în cazul punţilor metalo-ceramiceRecomandate în cazul punţilor metalo-ceramice

Page 99: punti dentare all

Corpul de punte tangent linear Corpul de punte tangent linear la mandibulăla mandibulă

► Nu e asemănător cu cel indicat la maxilarNu e asemănător cu cel indicat la maxilar► Are 3 suprafeţe şi o muchie mucozalăAre 3 suprafeţe şi o muchie mucozală► Suprafaţa ocluzală e modelată cuspidat, Suprafaţa ocluzală e modelată cuspidat,

concordant cu dd antagonişticoncordant cu dd antagonişti► Suprafaţa L e modelată uşor convex în sens Suprafaţa L e modelată uşor convex în sens

cervico-ocluzal pt autocurăţire şi curăţire cervico-ocluzal pt autocurăţire şi curăţire artificială. În sens M-D e netedă , fără şş, fără artificială. În sens M-D e netedă , fără şş, fără depresiunidepresiuni

► Supraf. V în 1/3 ocluzală prezintă individualizarea Supraf. V în 1/3 ocluzală prezintă individualizarea dd intermediari prin şş de descărcaredd intermediari prin şş de descărcare

► Muchia mucozală rezultă prin unirea supraf.V cu Muchia mucozală rezultă prin unirea supraf.V cu cea L, urmărind configuraţia mijlocului crestei cea L, urmărind configuraţia mijlocului crestei alv.alv.

Page 100: punti dentare all

Corpul de punte cu contact Corpul de punte cu contact punctiformpunctiform

► Faţa mucozală a fiecărui d artificial e redusă la un Faţa mucozală a fiecărui d artificial e redusă la un punct ce vine în contact cu mijlocul crestei alvpunct ce vine în contact cu mijlocul crestei alv

► Feţele proximale, V şi L sunt convergente spre zona Feţele proximale, V şi L sunt convergente spre zona cervicală; de aceea sub punctul de contact are cervicală; de aceea sub punctul de contact are formă conicăformă conică

► Spaţiile triunghiulare interdentare reprezintă zone Spaţiile triunghiulare interdentare reprezintă zone greu accesibile pt autocurăţaregreu accesibile pt autocurăţare

► Se realizează rar în zona lat. mandibularăSe realizează rar în zona lat. mandibulară

Page 101: punti dentare all

Corpul de punte fără contact cu Corpul de punte fără contact cu creasta alveolară (suspendat)creasta alveolară (suspendat)

►E indicat în zona laterală mandibulară E indicat în zona laterală mandibulară când dd stâlpi sunt înalţi şi creasta e când dd stâlpi sunt înalţi şi creasta e atrofiată existând un spaţiu de 7-8mm atrofiată existând un spaţiu de 7-8mm de la planul de ocluzie la creastăde la planul de ocluzie la creastă

Page 102: punti dentare all

Corpul de punte suspendatCorpul de punte suspendat

► Are faţa ocluzală modelată morfologic individulizat, FV şi Orală Are faţa ocluzală modelată morfologic individulizat, FV şi Orală schiţate în 1/3 ocluzală cu şş de descărcare şi de separare schiţate în 1/3 ocluzală cu şş de descărcare şi de separare

► Feţele trec rotunjit spre faţa mucozală care e rotunjită, Feţele trec rotunjit spre faţa mucozală care e rotunjită, convexă, netedă, fără delimitări sau şş, bine lustruităconvexă, netedă, fără delimitări sau şş, bine lustruită

► Trecerea spre elem de agregare se face rotunjit, aî din lateral Trecerea spre elem de agregare se face rotunjit, aî din lateral are aspect de podare aspect de pod

► Existenţa spaţiului de 3-4mm e obligatorie(sub punte) un Existenţa spaţiului de 3-4mm e obligatorie(sub punte) un spaţiu mai mic nu asigură igienaspaţiu mai mic nu asigură igiena

Page 103: punti dentare all

Protecţia papilei interdentareProtecţia papilei interdentare

►Sunt afectate papilele de la Sunt afectate papilele de la extremităţile edentaţiei (M a stâlpului extremităţile edentaţiei (M a stâlpului distal şi D a stâlpului mezial)distal şi D a stâlpului mezial)

►Macheta c d p e modelată la distanţă Macheta c d p e modelată la distanţă de papilă, aî spaţiul respectiv să se de papilă, aî spaţiul respectiv să se păstrezăpăstreză

Page 104: punti dentare all

Tolerabilitatea şi compoziţia Tolerabilitatea şi compoziţia materialelelor din care e materialelelor din care e

confecţionată punteaconfecţionată puntea► Punţile dentare se vor confecţiona din aliajele Punţile dentare se vor confecţiona din aliajele

unui singur metal. Două metale pot produce unui singur metal. Două metale pot produce diferenţă de potenţial în mediul bucal (saliva diferenţă de potenţial în mediul bucal (saliva prin conţinutul de săruri şi prin pH acţionează prin conţinutul de săruri şi prin pH acţionează ca un electrolit)ca un electrolit)

► Dacă există 2 metale diferite pot apare curenţi Dacă există 2 metale diferite pot apare curenţi galvanici (şi amalgamul dentar e un metal!). galvanici (şi amalgamul dentar e un metal!). Galvanismul bucal se manifestă prin senzaţie Galvanismul bucal se manifestă prin senzaţie de arsură în limbă, hiposalivaţie, dureri, limbă de arsură în limbă, hiposalivaţie, dureri, limbă cu aspect poros (dar şi avitaminoza B 12, cu aspect poros (dar şi avitaminoza B 12, menopauza, afecţiuni endocrine pot determina menopauza, afecţiuni endocrine pot determina aceleaşi simptome)aceleaşi simptome)

Page 105: punti dentare all

““galvanism bucal”galvanism bucal”

Page 106: punti dentare all

►Alimentele introduse în cavitatea Alimentele introduse în cavitatea bucală la t* foarte diferite faţă de bucală la t* foarte diferite faţă de t*corpului pot afecta dinţii, dacă nu t*corpului pot afecta dinţii, dacă nu sunt protejaţi termic, metalele sunt protejaţi termic, metalele transmiţând variaţiile de t*transmiţând variaţiile de t*

► Îngheţata 0*C supă 50-60*CÎngheţata 0*C supă 50-60*C

Page 107: punti dentare all

►Materialele folosite în Materialele folosite în confecţionarea punţilor, prin confecţionarea punţilor, prin procesul tehnologic de prelucrare procesul tehnologic de prelucrare pot prezenta pori care pot prezenta pori care retenţionează resturile alimentare retenţionează resturile alimentare (metale, acrilat)(metale, acrilat)

► În plus, acrilatul preparat incorect În plus, acrilatul preparat incorect poate conţine monomer rezidual poate conţine monomer rezidual (nepolimerizat) care nu e tolerat de (nepolimerizat) care nu e tolerat de mucoasa gingivală. mucoasa gingivală.

Page 108: punti dentare all

Fazele de realizare a punţilor Fazele de realizare a punţilor dentaredentare

►1.Examenul pacientului şi stabilirea 1.Examenul pacientului şi stabilirea tratamentului prin punţi dentare (Rtg, tratamentului prin punţi dentare (Rtg, fişa, ajustări ocluzale etc)fişa, ajustări ocluzale etc)

►Prepararea dd stâlpi specific pt fiecare Prepararea dd stâlpi specific pt fiecare tip de microproteză cu obţinerea unui tip de microproteză cu obţinerea unui ax de inserţie al punţii aî toate ax de inserţie al punţii aî toate elementele de agregare să pătrundă elementele de agregare să pătrundă simultan pe dd stâlpi 8modelul de simultan pe dd stâlpi 8modelul de studiu poate fi de folos!)studiu poate fi de folos!)

►Punte provizorie?Punte provizorie?

Page 109: punti dentare all

►AmprentareaAmprentarea

Page 110: punti dentare all

Realizarea modelului:Realizarea modelului:

►Modelul se realizează din ghips dur, cu Modelul se realizează din ghips dur, cu bonturi mobilizabile. Modelul arcadei bonturi mobilizabile. Modelul arcadei antagoniste se poate realiza din ghips antagoniste se poate realiza din ghips alb. Modelele se montează în ocluzor alb. Modelele se montează în ocluzor sau articulatorsau articulator

Page 111: punti dentare all
Page 112: punti dentare all

MACHETA MACHETA PUNŢILOR METALICEPUNŢILOR METALICE

Metoda directă – în cav.bucală; nu se mai foloseşte (exc.inlaz,DCR)Metoda directă – în cav.bucală; nu se mai foloseşte (exc.inlaz,DCR)

Metoda indirectă – din ceruri speciale, pe bonturile preparateMetoda indirectă – din ceruri speciale, pe bonturile preparate

Calităţile cerurilor: Calităţile cerurilor: Să se lichefieze şi să se solidifice rapid fără să sufere modif.volumetriceSă se lichefieze şi să se solidifice rapid fără să sufere modif.volumetrice Să nu se deformeze în stare solidă, să-şi păstreze rigiditateaSă nu se deformeze în stare solidă, să-şi păstreze rigiditatea Să poată fi sculptate în stare solidă fără să se deformeze sau fracturezeSă poată fi sculptate în stare solidă fără să se deformeze sau fractureze

Clasificare A.D.A.(Americn Dental Association):Clasificare A.D.A.(Americn Dental Association): Tipul A – ceruri dure, cu curgere lentă, rar folTipul A – ceruri dure, cu curgere lentă, rar fol Tipul B – ceruri cu duritate medie şi curgere obişnuită, fol.şi în Tipul B – ceruri cu duritate medie şi curgere obişnuită, fol.şi în

tehn.directetehn.directe Tipul C – ceruri moi, folosite în tehn.indirecteTipul C – ceruri moi, folosite în tehn.indirecte

Se prezintă în culori diferite (albastru,verde,roşu) pentru contrast Se prezintă în culori diferite (albastru,verde,roşu) pentru contrast coloristic faţă de culorile gipsurilor de modele.coloristic faţă de culorile gipsurilor de modele.

Page 113: punti dentare all

TRUSA P.K.THOMASTRUSA P.K.THOMAS : cuprinde 5 instr. (Nr.1 – Nr.5) : cuprinde 5 instr. (Nr.1 – Nr.5)

Page 114: punti dentare all

► P.K.T. Nr.1 – e folosit pt.aplicarea unor picături mai mari de P.K.T. Nr.1 – e folosit pt.aplicarea unor picături mai mari de ceară topităceară topită

► P.K.T. Nr.2 – se fol.pt.aplicarea unor picături m.mici. Partea P.K.T. Nr.2 – se fol.pt.aplicarea unor picături m.mici. Partea m.subţire este destinată pt.netezirea zonelor prin încălzirea şi m.subţire este destinată pt.netezirea zonelor prin încălzirea şi fluidizarea ceriifluidizarea cerii

Page 115: punti dentare all

► P.K.T. Nr.3 – pt.sculptarea şanţurilor ocluzale de pe suprafeţele P.K.T. Nr.3 – pt.sculptarea şanţurilor ocluzale de pe suprafeţele ocluzale ale dinţilor lateraliocluzale ale dinţilor laterali

► P.K.T. Nr.4 – sculptarea cerii în orice zonăP.K.T. Nr.4 – sculptarea cerii în orice zonă

Page 116: punti dentare all

► P.K.T. Nr.5 – finisarea crestelor, şanţurilor şi fisurilor ocluzaleP.K.T. Nr.5 – finisarea crestelor, şanţurilor şi fisurilor ocluzale

► Nr. 6 (D.P.T.) – finisarea marginilor machetei, având marginile Nr. 6 (D.P.T.) – finisarea marginilor machetei, având marginile rotunjite (DARBY-PERRY)rotunjite (DARBY-PERRY)

Page 117: punti dentare all

► Nr.7 (D.P.T.) – pentru depunerea sau netezirea straturilor Nr.7 (D.P.T.) – pentru depunerea sau netezirea straturilor subţiri de cearăsubţiri de ceară

Page 118: punti dentare all

MACHETA ELEMENTELOR DE AGREGARE PT.DINŢII LATERALIMACHETA ELEMENTELOR DE AGREGARE PT.DINŢII LATERALI

a.a. Formarea capei -capa este alc.dintr-un strat uniform de Formarea capei -capa este alc.dintr-un strat uniform de ceară 0.5-1mmceară 0.5-1mm

se izolează bontul cu mat.izolant, pt.a se izolează bontul cu mat.izolant, pt.a

permite adaptarea uniformă a capei permite adaptarea uniformă a capei dede

ceară la nivelul feţelor preparaţiei.ceară la nivelul feţelor preparaţiei.

După uscarea stratului izolant, se depune primul strat de După uscarea stratului izolant, se depune primul strat de ceară.Acest lucru se poate realiza prin două metode : ceară.Acest lucru se poate realiza prin două metode : imersie sau prin adaos de ceară topită imersie sau prin adaos de ceară topită

Page 119: punti dentare all

► Realizarea capei prin procedeul de imersie a bontului în ceară Realizarea capei prin procedeul de imersie a bontului în ceară lichidă:lichidă:

- Ceara se menţine lichidă la o anumită temperaturăCeara se menţine lichidă la o anumită temperatură- Bontul se cufundă în ceară până la 2 mm de limita marginală Bontul se cufundă în ceară până la 2 mm de limita marginală

a preparaţieia preparaţiei- Uniformitatea grosimii stratului de ceară se obţine prin Uniformitatea grosimii stratului de ceară se obţine prin

cufundare rapidăcufundare rapidă- Grosimea capei se real.prin imersii succesive, până se Grosimea capei se real.prin imersii succesive, până se

formează un strat uniform al pereţilor de 0.5 – 1 mmformează un strat uniform al pereţilor de 0.5 – 1 mm

Page 120: punti dentare all

► Obţinerea capei prin adaos de ceară topită: cu instr.P.K.T.Nr.1 Obţinerea capei prin adaos de ceară topită: cu instr.P.K.T.Nr.1 sau cu ajutorul spatulei de ceară Nr.7sau cu ajutorul spatulei de ceară Nr.7

Adaptarea marginilor machetei.Stratul de ceară al machetei, Adaptarea marginilor machetei.Stratul de ceară al machetei, situat infracervical de limita marginală, se înlătură cu un situat infracervical de limita marginală, se înlătură cu un instr.bont (D.P.T.Nr.6) f.puţin încălzitinstr.bont (D.P.T.Nr.6) f.puţin încălzit

Îndepărtarea şi repunerea capei pe bont se face cu atenţie, pt.a Îndepărtarea şi repunerea capei pe bont se face cu atenţie, pt.a nu se deformanu se deforma..

Page 121: punti dentare all

b. Formarea feţelor axiale şi ocluzaleb. Formarea feţelor axiale şi ocluzale

Secvenţele de realizare a modelării machetei: Secvenţele de realizare a modelării machetei:

Modelarea conturului axialModelarea conturului axial Formarea conurilorFormarea conurilor Formarea crestelor marginale şi a versanţilor meziali şi distali Formarea crestelor marginale şi a versanţilor meziali şi distali

ai cuspizilorai cuspizilor Modelarea contururilor feţelor vestibulare şi lungualeModelarea contururilor feţelor vestibulare şi lunguale Modelarea crestelor triunghiulareModelarea crestelor triunghiulare Completarea detaliilor şi finisarea macheteiCompletarea detaliilor şi finisarea machetei

Page 122: punti dentare all

►Pauza de masaPauza de masa

Page 123: punti dentare all

► MODELAREA CONTURULUI AXIALMODELAREA CONTURULUI AXIAL- Reproducerea Reproducerea zonelor feţelor axiale ale dinţilor,între limita zonelor feţelor axiale ale dinţilor,între limita

marginală a preparaţiei şi punctele de contact interdentaremarginală a preparaţiei şi punctele de contact interdentare- Are ca scop formarea punctelor de contact interdentarAre ca scop formarea punctelor de contact interdentar- Se conturează forma şi convexităţile maxime ale feţelor V şi LSe conturează forma şi convexităţile maxime ale feţelor V şi L

Page 124: punti dentare all

2. Formarea conurilor2. Formarea conurilor- Cu scopul de a stabili locul şi înâlţimea vârfului cuspizilor, Cu scopul de a stabili locul şi înâlţimea vârfului cuspizilor,

precum şi contactul acestora cu dinţii antagoniştiprecum şi contactul acestora cu dinţii antagonişti

Există două module ocluzale după care se stabileşte poziţia Există două module ocluzale după care se stabileşte poziţia cuspizilor de suport ai dinţilor laterali, în raport ocluzal cu cuspizilor de suport ai dinţilor laterali, în raport ocluzal cu dinţii arcadei antagoniste:dinţii arcadei antagoniste:

modulul cuspizi - creste marginale: se real.prin raport modulul cuspizi - creste marginale: se real.prin raport cuspidian ocluzal dintre un dinte cu doi dinţi. Se foloseşte cuspidian ocluzal dintre un dinte cu doi dinţi. Se foloseşte m.frecventm.frecvent

modulul cuspizi – fosete: se real.prin contactul cuspizilor de modulul cuspizi – fosete: se real.prin contactul cuspizilor de suport cu fosete antagonistesuport cu fosete antagoniste

Page 125: punti dentare all

3. Formarea crestelor marginale şi a versanţilor M şi D ai 3. Formarea crestelor marginale şi a versanţilor M şi D ai cuspizilorcuspizilor

- Se form.versanţii M şi D ai cuspizilor cu ajutorul instr.P.K.T.Nr.2, Se form.versanţii M şi D ai cuspizilor cu ajutorul instr.P.K.T.Nr.2, depunând câte o picătură de ceară pe laturile M şi D ale depunând câte o picătură de ceară pe laturile M şi D ale conurilorconurilor

- Se form.crestele marginale,până la înâlţimea crestelor - Se form.crestele marginale,până la înâlţimea crestelor marginale ale dţ.adiacenţimarginale ale dţ.adiacenţi

Page 126: punti dentare all

4. Modelarea crestelor triunghiulare4. Modelarea crestelor triunghiulare- Se începe de la bază spre vârf.Cu Nr.2 sau 1 se aplică o picătură Se începe de la bază spre vârf.Cu Nr.2 sau 1 se aplică o picătură

de ceară la baza crestei, care se prelungeşte spre vf.cuspiduluide ceară la baza crestei, care se prelungeşte spre vf.cuspidului

creste triunghiulare formarea crestelor creste triunghiulare formarea crestelor triunghiularetriunghiulare

Prin forma lor, crestele triiunghiulare trebuie să asigure stabilitatea Prin forma lor, crestele triiunghiulare trebuie să asigure stabilitatea funcţională a dinţilor prin contacte tripodice ocluzale.funcţională a dinţilor prin contacte tripodice ocluzale.

Page 127: punti dentare all

5. Modelarea conturului FV şi FL5. Modelarea conturului FV şi FL- Zonele feţelor vestibulare şi linguae situate deasupra nivelului Zonele feţelor vestibulare şi linguae situate deasupra nivelului

punctelor de contact interdentare formează versanţii externi punctelor de contact interdentare formează versanţii externi ai cuspizilor de suport şi de stabilizareai cuspizilor de suport şi de stabilizare

- Se modelează conturul neted a.î. între porţiunile de sub şi de Se modelează conturul neted a.î. între porţiunile de sub şi de deasupra zonei ecuatorului anatomic al coroanelor, să nu fie deasupra zonei ecuatorului anatomic al coroanelor, să nu fie denivelăridenivelări

modelarea conturului feţelor vestibularemodelarea conturului feţelor vestibulare

Page 128: punti dentare all

6. Completarea detaliilor şi finisarea machetei6. Completarea detaliilor şi finisarea machetei- După formarea crestelor triunghiulare zănele rămase se umplu După formarea crestelor triunghiulare zănele rămase se umplu

cu cearăcu ceară- Se formează fosetele şi şanţurile intercuspidiene(P.K.T.Nr.3)Se formează fosetele şi şanţurile intercuspidiene(P.K.T.Nr.3)

Modelarea fosetelor şi şanţurilorModelarea fosetelor şi şanţurilor

muchiile crestelor se muchiile crestelor se rotunjesc(5) rotunjesc(5)

Page 129: punti dentare all

Plasarea şi realizarea contactelor ocluzale între dinţii antagonişti Plasarea şi realizarea contactelor ocluzale între dinţii antagonişti se poate face astfel:se poate face astfel:

- La nivelul pantelor cuspidiene meziale sau distaleLa nivelul pantelor cuspidiene meziale sau distale

- La nivelul crestelor triunghiulareLa nivelul crestelor triunghiulare

Page 130: punti dentare all

- La nivelul crestelor marginaleLa nivelul crestelor marginale

- La nivelul versanţilor externi ai cuspizilor vestibulari şi linguali- La nivelul versanţilor externi ai cuspizilor vestibulari şi linguali

Page 131: punti dentare all

Conturul cervical al feţelor axiale se verifică să nu prezinte Conturul cervical al feţelor axiale se verifică să nu prezinte convexităţi pronunţate care comprimă gingia marginală. convexităţi pronunţate care comprimă gingia marginală. Ceara se finisează şi se lustruieşte pt.a obţine o suprafaţă cât Ceara se finisează şi se lustruieşte pt.a obţine o suprafaţă cât mao netedămao netedă

Se controlează interiorul machetei,pt.a observa eventualele Se controlează interiorul machetei,pt.a observa eventualele goluri sau striaţii fomate prin contacţia cerii la modelaregoluri sau striaţii fomate prin contacţia cerii la modelare

Se verifică corectitudinea realizării limitelor marginale ale Se verifică corectitudinea realizării limitelor marginale ale preparaţiei. Când marginile machetei depăşesc în sens apical preparaţiei. Când marginile machetei depăşesc în sens apical limitele preparaţiei, machetele se rup sau se lărgesc în limitele preparaţiei, machetele se rup sau se lărgesc în momentul îndepărtării de pe model, devenind fie prea largi, momentul îndepărtării de pe model, devenind fie prea largi, fie franjurate.fie franjurate.

Page 132: punti dentare all

Alegerea modului de plasare a cuspizilor într-un caz clinic Alegerea modului de plasare a cuspizilor într-un caz clinic depinde de mai mulţi factori:depinde de mai mulţi factori:

- Poziţia şi aspectul morfologic ocluzal al dinţilor antagoniştiPoziţia şi aspectul morfologic ocluzal al dinţilor antagonişti- Dacă reabilitarea se face simultan, la nivelul ambelor arcade Dacă reabilitarea se face simultan, la nivelul ambelor arcade

antagonisteantagoniste- Necesitatea orientării transmiterii forţelor ocluzale în axul lund Necesitatea orientării transmiterii forţelor ocluzale în axul lund

al dinţiloral dinţilor- Tipul masticator individual al pacientuluiTipul masticator individual al pacientului- Tipul ghidajului dentar anterior şi anterio-lateralTipul ghidajului dentar anterior şi anterio-lateral

Page 133: punti dentare all

MachetaMacheta

►Macheta scheletului metalic se poate Macheta scheletului metalic se poate obţine din ceară, din elemente obţine din ceară, din elemente prefabricate. Are o formă specifică prefabricate. Are o formă specifică tipului de corp de puntetipului de corp de punte

Page 134: punti dentare all

Pregătirea pentru ambalarePregătirea pentru ambalare

Page 135: punti dentare all
Page 136: punti dentare all
Page 137: punti dentare all
Page 138: punti dentare all
Page 139: punti dentare all
Page 140: punti dentare all
Page 141: punti dentare all
Page 142: punti dentare all
Page 143: punti dentare all
Page 144: punti dentare all

Punţi specialePunţi speciale

►Sunt lucrări protetice fixe caracterizate de Sunt lucrări protetice fixe caracterizate de anumite particularităţi tehnologiceanumite particularităţi tehnologice

► Indicaţiile sunt limitate de anumite forme Indicaţiile sunt limitate de anumite forme de edentaţie, parţială redusă sau întinsăde edentaţie, parţială redusă sau întinsă

►Tehnologia de realizare poate fi complexăTehnologia de realizare poate fi complexă►Metodele şi tehnicile de lucru folosite sunt Metodele şi tehnicile de lucru folosite sunt

diferenţiate şi specifice fiecărui tip de diferenţiate şi specifice fiecărui tip de punte specială în partepunte specială în parte

Page 145: punti dentare all

Punţi speciale:Punţi speciale:

►Puntea totală (semicirculară)Puntea totală (semicirculară)►Puntea cu extensiePuntea cu extensie►Puntea demontabilă şi mobilizabilăPuntea demontabilă şi mobilizabilă►Puntea pe implantePuntea pe implante►Puntea provizoriePuntea provizorie►Puntea MarylandPuntea Maryland

Page 146: punti dentare all

Puntea provizoriePuntea provizorie

►Reprezintă o etapă intermediară în Reprezintă o etapă intermediară în cadrul unui tratament complex, de lungă cadrul unui tratament complex, de lungă durată, şi are drept scop restabilirea, durată, şi are drept scop restabilirea, până la aplicarea lucrării protetice finite, până la aplicarea lucrării protetice finite, a funcţiilor:● fizionomice, ●fonetice, a funcţiilor:● fizionomice, ●fonetice, ●parţial cea masticatorie şi de ●parţial cea masticatorie şi de menţinere a rapoartelor intermaxilare şi menţinere a rapoartelor intermaxilare şi are o ● funcţie biologică:protecţia plăgii are o ● funcţie biologică:protecţia plăgii dentinare a bonturilor vitale şlefuite.dentinare a bonturilor vitale şlefuite.

Page 147: punti dentare all
Page 148: punti dentare all

Puntea provizoriePuntea provizorie

►Există multe situaţii când Există multe situaţii când tratamentul stomatologic protetic tratamentul stomatologic protetic durează câteva săptămâni sau luni.durează câteva săptămâni sau luni.

► În aceste situaţii se pot confecţiona În aceste situaţii se pot confecţiona extemporaneu de medic (metoda extemporaneu de medic (metoda directă) sau în laborator (metoda directă) sau în laborator (metoda indirectă)indirectă)

Page 149: punti dentare all

RAA(răşina acrilică RAA(răşina acrilică autopolimerizabilă)autopolimerizabilă)

Page 150: punti dentare all
Page 151: punti dentare all
Page 152: punti dentare all

Câmpul protetic este Câmpul protetic este amprentat şi apoi se toarnă amprentat şi apoi se toarnă

modelele de ghips:modelele de ghips:

Page 153: punti dentare all

Pe modelul de ghips se lipeşte Pe modelul de ghips se lipeşte cu ceară dintele cu ceară dintele

(dd)prefabricat,acrilic în breşa (dd)prefabricat,acrilic în breşa edentată:edentată:

Page 154: punti dentare all

Este verificată ocluzia:Este verificată ocluzia:

Page 155: punti dentare all

E pregătit aparatul de ”folii” E pregătit aparatul de ”folii” împreună cu folia de celuloid:împreună cu folia de celuloid:

Page 156: punti dentare all
Page 157: punti dentare all
Page 158: punti dentare all

Folia de celuloid plastifiată e Folia de celuloid plastifiată e depusă peste modelul de ghips:depusă peste modelul de ghips:

Page 159: punti dentare all

După aplicare şi rigidizare se După aplicare şi rigidizare se secţionează:secţionează:

Page 160: punti dentare all
Page 161: punti dentare all

Se verifică pe câmpul Se verifică pe câmpul protetic:protetic:

Page 162: punti dentare all

Se introduce RAA şi se aplică pe Se introduce RAA şi se aplică pe câmpul protetic:câmpul protetic:

Page 163: punti dentare all
Page 164: punti dentare all

Modelul poate fi poziţionat Modelul poate fi poziţionat oricum…oricum…

Page 165: punti dentare all

Este îndepărtată puntea Este îndepărtată puntea provizorie din “amprenta” de provizorie din “amprenta” de

celuloid:celuloid:

Page 166: punti dentare all
Page 167: punti dentare all

► În amprenta ”cheie” a fost introdus În amprenta ”cheie” a fost introdus acrilatul autopolimerizabil (după ce am acrilatul autopolimerizabil (după ce am ales culoarea potrivită), care face priză ales culoarea potrivită), care face priză în 4-5 minute (maximum) la în 4-5 minute (maximum) la temperatura cavităţii bucaletemperatura cavităţii bucale

►Polimerizarea acrilatului are loc sub Polimerizarea acrilatului are loc sub presiunea digitală a mediculuipresiunea digitală a medicului

►După polimerizare se face o prelucrare După polimerizare se face o prelucrare cu pietre, freze, discuri pt acrilatcu pietre, freze, discuri pt acrilat

Page 168: punti dentare all
Page 169: punti dentare all
Page 170: punti dentare all
Page 171: punti dentare all
Page 172: punti dentare all

►După ce puntea provizorie a fost După ce puntea provizorie a fost prelucrată, se fixează provizoriu (cu un prelucrată, se fixează provizoriu (cu un ciment provizoriu) în cavitatea bucală ciment provizoriu) în cavitatea bucală a pacientului.a pacientului.

Page 173: punti dentare all

Puntea pe implante:Puntea pe implante:

Page 174: punti dentare all

► Implantul are scopul de a înlocui dd absenţi Implantul are scopul de a înlocui dd absenţi ►Se pot folosi diferite tipuri de implante, din Se pot folosi diferite tipuri de implante, din

diferite materiale. Se introduc prin intervenţii diferite materiale. Se introduc prin intervenţii chirurgicale după examinări loco-regionale şi chirurgicale după examinări loco-regionale şi generale minuţioase şi după ce s-a elaborat generale minuţioase şi după ce s-a elaborat un plan de tratament corespunzător.un plan de tratament corespunzător.

Page 175: punti dentare all

Plan de tratament virtual, Plan de tratament virtual, aplicat şi la etapa chirurgicală aplicat şi la etapa chirurgicală

(ghidaj chirurgical computerizat (ghidaj chirurgical computerizat 3D)3D)

Page 176: punti dentare all
Page 177: punti dentare all
Page 178: punti dentare all

MiniimplanteMiniimplante

Page 179: punti dentare all
Page 180: punti dentare all
Page 181: punti dentare all

Punte pe implantePunte pe implante

Page 182: punti dentare all

Puntea totală (semicirculară)Puntea totală (semicirculară)

Page 183: punti dentare all
Page 184: punti dentare all

Punţi totale fizionomice:Punţi totale fizionomice:

Page 185: punti dentare all

Punte totală parţial Punte totală parţial fizionomică:fizionomică:

Page 186: punti dentare all

Puntea totalăPuntea totală

►Este proteza fixă care restaurează o arcadă Este proteza fixă care restaurează o arcadă dentară în totalitatedentară în totalitate

►Edentaţia este mixtă întinsăEdentaţia este mixtă întinsă► Indicaţia clinică e condiţionată de 2 factori:Indicaţia clinică e condiţionată de 2 factori:

1.Factorul local 1.Factorul local : situaţia morfo-clinică a : situaţia morfo-clinică a câmpului protetic, pe arcadă e obligatoriu câmpului protetic, pe arcadă e obligatoriu să fie prezenţi minimum 4-5-6 dd cu o să fie prezenţi minimum 4-5-6 dd cu o dispoziţie topografică favorabilă (în planuri dispoziţie topografică favorabilă (în planuri diferite) şi cu valoare parodontală capabilă diferite) şi cu valoare parodontală capabilă să suporte sarcinile suplimentare transmise să suporte sarcinile suplimentare transmise de punte.de punte.

Page 187: punti dentare all

►2. 2. Factorul generalFactorul general : starea de sănătate : starea de sănătate şi de funcţionalitate a organismului.şi de funcţionalitate a organismului.

►Clasic, este exemplul dat de topografia Clasic, este exemplul dat de topografia ideală a unui număr minim de dinţi stâlpi ideală a unui număr minim de dinţi stâlpi reprezentaţi de existenţa caninilor şi a reprezentaţi de existenţa caninilor şi a molarilor de 12 ani:molarilor de 12 ani:

M 2………….C………C…………..M 2M 2………….C………C…………..M 2

►Aceşti dinţi pot susţine o punte totală!Aceşti dinţi pot susţine o punte totală!

Page 188: punti dentare all
Page 189: punti dentare all

PunteaPuntea totalătotalăImpune un înalt grad de Impune un înalt grad de

pregătire profesională medic- pregătire profesională medic- tehniciantehnician

Page 190: punti dentare all

Puntea cu extensiePuntea cu extensie

Page 191: punti dentare all

Puntea cu extensiePuntea cu extensie

►E caracterizată de situarea elementelor E caracterizată de situarea elementelor de agregare de o singură parte a c d p. de agregare de o singură parte a c d p.

►Pot fi ● Pot fi ● punţi cu extensie M punţi cu extensie M : c d p e : c d p e situat M faţă de elementele de agregare situat M faţă de elementele de agregare ● sau ● sau cu extensie Dcu extensie D când c d p e situat D când c d p e situat D faţă de elem de agregare (dd stâlpi)faţă de elem de agregare (dd stâlpi)

►Nu e admisă de mulţi autori (dispute în Nu e admisă de mulţi autori (dispute în literatura de specialitate)literatura de specialitate)

Page 192: punti dentare all

Sunt admise punţile cu extensie Sunt admise punţile cu extensie în următoarele situaţii:în următoarele situaţii:

►Atunci când se restaurează prin extensie un Atunci când se restaurează prin extensie un singur d absent, solidarizat la cel puţin 2 singur d absent, solidarizat la cel puţin 2 elemente de agregareelemente de agregare

►Dd stâlpi pe care sunt fixate elementele de Dd stâlpi pe care sunt fixate elementele de agregare trebuie să prezinte coroane agregare trebuie să prezinte coroane voluminoase (suprefeţe întinse), cu o foarte voluminoase (suprefeţe întinse), cu o foarte bună implantare parodontală, radicularăbună implantare parodontală, radiculară

►Arcada antagonistă e scurtată sau e reprez. Arcada antagonistă e scurtată sau e reprez. de o proteză mobilă sau mobilizabilă, care de o proteză mobilă sau mobilizabilă, care nu dezvoltă pres. mari la masticaţie şi în IM nu dezvoltă pres. mari la masticaţie şi în IM

Page 193: punti dentare all

►Cel mai frecvent se foloseşte extensia Cel mai frecvent se foloseşte extensia în cazul unei punţi totale, fixată pe un în cazul unei punţi totale, fixată pe un nr corespunzător de dd stâlpi când se nr corespunzător de dd stâlpi când se face o extensie D pentru ultimul molarface o extensie D pentru ultimul molar

Page 194: punti dentare all

Punte cu extensie D pt Punte cu extensie D pt înlocuirea Incisivului lateral înlocuirea Incisivului lateral

superiorsuperior

Page 195: punti dentare all

Puntea mobilizabilă şi Puntea mobilizabilă şi demontabilă:demontabilă:

►Execuţia tehnică e dificilă, necesită Execuţia tehnică e dificilă, necesită tehnicieni experimentaţi, aparatură tehnicieni experimentaţi, aparatură specială, elemente prefabricatespecială, elemente prefabricate

Page 196: punti dentare all

Puntea cu croşete Puntea cu croşete (provizorie)(provizorie)

Page 197: punti dentare all

Puntea cu croşete:Puntea cu croşete:

►Cu această lucrare se pot înlocui 1-2 Cu această lucrare se pot înlocui 1-2 dd lipsă. “legarea” de dd stâlpi se face dd lipsă. “legarea” de dd stâlpi se face cu croşete elastice. De obicei cu croşete elastice. De obicei reprezintă o perioadă de temporizare reprezintă o perioadă de temporizare până la realizarea lucrării definitivepână la realizarea lucrării definitive

Page 198: punti dentare all

Elemente de stabilizare Elemente de stabilizare speciale: coroana telescopatăspeciale: coroana telescopată

Page 199: punti dentare all

Puntea cu telescoape:Puntea cu telescoape:

Page 200: punti dentare all
Page 201: punti dentare all

Coroana telescopată:Coroana telescopată:

►Reprezintă elementul de legătură Reprezintă elementul de legătură (infrastructura). Pe dd stâlpi se (infrastructura). Pe dd stâlpi se realizează o capă cimentată iar realizează o capă cimentată iar telescopul se suprapune etanş peste telescopul se suprapune etanş peste capă, fără a lăsa niciun spaţiu în care capă, fără a lăsa niciun spaţiu în care să pătrundă resturile alimentare.să pătrundă resturile alimentare.

►De obicei se foloseşte aurDe obicei se foloseşte aur►Dar de multe ori se pierde în timp Dar de multe ori se pierde în timp

etanşleitatea dintre capă şi telescopetanşleitatea dintre capă şi telescop

Page 202: punti dentare all

Indicaţii:Indicaţii:

► În general sunt indicate în ocluzii joase care În general sunt indicate în ocluzii joase care permit doar construcţii protetice cu contact permit doar construcţii protetice cu contact în şea, la o distanţă f mică faţă de creasta în şea, la o distanţă f mică faţă de creasta alveolară. Menţinerea igienei bucale se alveolară. Menţinerea igienei bucale se poate efectua doar cu o punte mobilizabilăpoate efectua doar cu o punte mobilizabilă

► În cazul în care există pierderi mari de În cazul în care există pierderi mari de substanţă osoasă şi s-a construit o gingie substanţă osoasă şi s-a construit o gingie artificialăartificială

►Dacă există leziuni de mucoasă Dacă există leziuni de mucoasă (leucoplazii) suscepibilă să evolueze spre (leucoplazii) suscepibilă să evolueze spre malignizaremalignizare

Page 203: punti dentare all

Puntea Maryland (puntea fixată Puntea Maryland (puntea fixată fizico-chimic, puntea adezivă)fizico-chimic, puntea adezivă)

►Poate fi parţial sau total fizionomicăPoate fi parţial sau total fizionomică►Are 2 prelungiri metalice care sunt Are 2 prelungiri metalice care sunt

aplicate la nivelul feţelor proximale aplicate la nivelul feţelor proximale sau/şi orale ale dinţilor vecini (stâlpi)sau/şi orale ale dinţilor vecini (stâlpi)

►Se recomandă mai ales frontal, atunci Se recomandă mai ales frontal, atunci când lipseşte I lat supcând lipseşte I lat sup

Page 204: punti dentare all

Puntea Maryland:Puntea Maryland:

►Frontal ●Lateral Frontal ●Lateral (variantă)(variantă)

Page 205: punti dentare all
Page 206: punti dentare all
Page 207: punti dentare all
Page 208: punti dentare all

Variante MarylandVariante Maryland

► Puntea pe Puntea pe incrustaţiiincrustaţii

Page 209: punti dentare all

Puntea Maryland:Puntea Maryland:

►Fixarea se face la nivelul prelungirilor Fixarea se face la nivelul prelungirilor metalice. Aceste prelungiri se întind pe metalice. Aceste prelungiri se întind pe minimum 180° pentru a obţine o minimum 180° pentru a obţine o suprafaţă cât mai mare de contactsuprafaţă cât mai mare de contact

►Ţesuturile dentare (smalţul) e şlefuit Ţesuturile dentare (smalţul) e şlefuit 0,1 mm, fixarea făcându-se prin 0,1 mm, fixarea făcându-se prin îmbinare adezivăîmbinare adezivă

Page 210: punti dentare all

Caracteristici:Caracteristici:►Recomandată pt edentaţii reduse, în Recomandată pt edentaţii reduse, în

special frontal, cu sacrificii de ţes dur f special frontal, cu sacrificii de ţes dur f micimici

►Prepararea dd stâlpi e f migăloasă, Prepararea dd stâlpi e f migăloasă, trebuie asigurat un paralelism perfect trebuie asigurat un paralelism perfect între suprafeţe pt asigurarea inserţieiîntre suprafeţe pt asigurarea inserţiei

►Turnătura trebuie să fie de mare precizie Turnătura trebuie să fie de mare precizie pt a rezulta un contact intim între cele 2 pt a rezulta un contact intim între cele 2 suprafeţe: dentară şi metalicăsuprafeţe: dentară şi metalică

► În general dd preparaţi trebuie să fie În general dd preparaţi trebuie să fie voluminoşi, cilindrici (nu globuloşi)voluminoşi, cilindrici (nu globuloşi)

Page 211: punti dentare all

Puntea pe incrustaţiiPuntea pe incrustaţii

Page 212: punti dentare all

Etching the inner surfaces with an acid gel before cementation

Page 213: punti dentare all

Erori în confecţionarea Erori în confecţionarea punţilor dentarepunţilor dentare

a.Erori din momentul conceperii punţii a.Erori din momentul conceperii punţii dentaredentare

b.Erori din etapele clinico-tehnice de b.Erori din etapele clinico-tehnice de execuţie a punţiiexecuţie a punţii

Page 214: punti dentare all

Instrumente pentru îndepărtat Instrumente pentru îndepărtat punţile cimentate:punţile cimentate:

Page 215: punti dentare all

a.Erori de concepţiea.Erori de concepţie

Sunt determinate de :Sunt determinate de :► Întinderea spaţiului edentatÎntinderea spaţiului edentat►Morfologia şi poziţia dd stâlpiMorfologia şi poziţia dd stâlpi►Forma şi direcţia corpului de punteForma şi direcţia corpului de punte►Raportul c d p cu creasta alveolarăRaportul c d p cu creasta alveolară►Aliajul sau materialul folosit pt Aliajul sau materialul folosit pt

realizarea punţiirealizarea punţii

Page 216: punti dentare all

Întinderea spaţiului edentat:Întinderea spaţiului edentat:

►Nu se restaurează prin punţi spaţii Nu se restaurează prin punţi spaţii edentate în care lipsesc 4 sau mai edentate în care lipsesc 4 sau mai mulţi dd (suprasolicitarea dd stâlpi, mulţi dd (suprasolicitarea dd stâlpi, deformarea elastică a punţii, rupere, deformarea elastică a punţii, rupere, decimentare punte)decimentare punte)

Page 217: punti dentare all

Morfologia şi poziţia dd Morfologia şi poziţia dd stâlpi:stâlpi:

►Există situaţii clinice în care dd stâlpi Există situaţii clinice în care dd stâlpi nu se pot prepara corespunzător nu se pot prepara corespunzător (volum redus al dd, abraziune, V-(volum redus al dd, abraziune, V-poziţie, etc)poziţie, etc)

Page 218: punti dentare all

Tipul elmentelor de agregareTipul elmentelor de agregare

►Dacă se folosesc elem de agregare Dacă se folosesc elem de agregare necorespunzătoare acestea se pot necorespunzătoare acestea se pot rupe, decimenta,se pierde efectul rupe, decimenta,se pierde efectul fizionomic în scurt timp (feţe ocluzale fizionomic în scurt timp (feţe ocluzale acrilice de exemplu)acrilice de exemplu)

Page 219: punti dentare all

Direcţia corpului de punte:Direcţia corpului de punte:

►Se respectă obligatoriu criteriile Se respectă obligatoriu criteriile ocluziei funcţionale, cu un modelaj al ocluziei funcţionale, cu un modelaj al reliefului ocluzal corespunzătorreliefului ocluzal corespunzător

►Se restaurează forma, dimensiunea, Se restaurează forma, dimensiunea, poziţia arcadei, cu înscriere în poziţia arcadei, cu înscriere în configuraţia generală a arcadei configuraţia generală a arcadei respectiverespective

Page 220: punti dentare all

Raportul corpului de punte cu Raportul corpului de punte cu creasta alveolară:creasta alveolară:

►Trebuie să se ţină cont şi de asigurarea Trebuie să se ţină cont şi de asigurarea unei igiene corespunzătoare unei igiene corespunzătoare (dezavantaj: raportul în şea; !e interzis (dezavantaj: raportul în şea; !e interzis să se realizeze raport intramucos- să se realizeze raport intramucos- cauzat de gravarea modelului de cauzat de gravarea modelului de tehnicianul dentar)tehnicianul dentar)

►Se ţine cont de zona edentaţiei Se ţine cont de zona edentaţiei (frontal, lateral, maxilar, mandibulă), (frontal, lateral, maxilar, mandibulă), de forma şi înălţimea crestei alveolarede forma şi înălţimea crestei alveolare

Page 221: punti dentare all

Aliajele şi materialele Aliajele şi materialele folosite:folosite:

►Se ţine cont la aliajele metalice şi la Se ţine cont la aliajele metalice şi la celălalte materiale (acrilat,ceramică): celălalte materiale (acrilat,ceramică): rezistenţa la deformările elastice, rezistenţa la deformările elastice, rezistenţa la abraziune, de nr dd rezistenţa la abraziune, de nr dd absenţi, starea dd antagonişti, absenţi, starea dd antagonişti, tolerabilitatea organismului(atenţie şi tolerabilitatea organismului(atenţie şi la alergii, bimetalism), rezistenţa la la alergii, bimetalism), rezistenţa la coroziune (la aliaje), îmbătrânirea coroziune (la aliaje), îmbătrânirea acrilatului.acrilatului.

Page 222: punti dentare all

b.Erori în etapele clinico-b.Erori în etapele clinico-tehnice:tehnice:

►De precizia realizării amprentei, De precizia realizării amprentei, modelului şi a machetei poate să depindă modelului şi a machetei poate să depindă exactitatea , longevitatea punţii dentareexactitatea , longevitatea punţii dentare

►Adaptarea marginală a elem de agregare Adaptarea marginală a elem de agregare e f imp pt a nu apare decimentării, carii e f imp pt a nu apare decimentării, carii pe dd stâlpipe dd stâlpi

►Turnarea componentei metalice e f imp Turnarea componentei metalice e f imp pt a nu apare pori în structura metalică pt a nu apare pori în structura metalică (afectează cromatica,R chimică, igiena)(afectează cromatica,R chimică, igiena)

Page 223: punti dentare all

►Componenta acrilică să nu Componenta acrilică să nu traumatizeze gingia, parodonţiultraumatizeze gingia, parodonţiul

►Modelajul ocluzal să fie neretentiv, fără Modelajul ocluzal să fie neretentiv, fără muchii ascuţite, tăioase, să fie redate în muchii ascuţite, tăioase, să fie redate în zona frontală elementele morfologice zona frontală elementele morfologice ale dd(creste marginale, cingulum)ale dd(creste marginale, cingulum)

►O eroare mare o reprezintă absenţa O eroare mare o reprezintă absenţa contactului cu dd antagonişticontactului cu dd antagonişti

Page 224: punti dentare all

►Dacă metalul turnat are un aspect mat Dacă metalul turnat are un aspect mat după lustruire, fie aliajul a fost după lustruire, fie aliajul a fost supraîncălzit, sau s-a oxidat sau s-a supraîncălzit, sau s-a oxidat sau s-a combinat cu masa de ambalatcombinat cu masa de ambalat

►La confecţionarea componentei fizionomice La confecţionarea componentei fizionomice pot să apară: pot să apară: ◊◊erori de culoareerori de culoare când aspectul cromatic e când aspectul cromatic e altul decât al dd vecini sau metalul altul decât al dd vecini sau metalul transpare prin componenta fizionomicătranspare prin componenta fizionomică

Page 225: punti dentare all

►◊ ◊ erori de formăerori de formă – nu se încadrează în – nu se încadrează în armonia dento-dentară, nu a existat o armonia dento-dentară, nu a existat o orientare în funcţie de dd veciniorientare în funcţie de dd vecini

►◊ ◊ erori de volumerori de volum (f frecvente!) dd sunt (f frecvente!) dd sunt mai mari sau mai mici comparativ cu mai mari sau mai mici comparativ cu dd vecini, nu se înscriu în configuraţia dd vecini, nu se înscriu în configuraţia generală a arcadelor dentare (mai ales generală a arcadelor dentare (mai ales în cazul caninilor, modelaţi de obicei în cazul caninilor, modelaţi de obicei mult prea voluminoşi, trădând existenţa mult prea voluminoşi, trădând existenţa punţii)punţii)

►◊ ◊ erori de structurăerori de structură cu suprafeţe cu suprafeţe poroase, luciu de intensitate poroase, luciu de intensitate redusă,absenţa vivacităţii ceramiciiredusă,absenţa vivacităţii ceramicii

Page 226: punti dentare all

Distibuţia stresului ocluzal de la Distibuţia stresului ocluzal de la elem de agr la c d p:elem de agr la c d p:

Page 227: punti dentare all

►Punţile dentare reprezintă lucrările Punţile dentare reprezintă lucrările protetice cel mai frecvent realizate în protetice cel mai frecvent realizate în cabinetele de medicină dentară!cabinetele de medicină dentară!

►De aceea, să ne străduim, împreună De aceea, să ne străduim, împreună cu tehnicianul dentar să le realizăm cu tehnicianul dentar să le realizăm cât mai corect.cât mai corect.

Page 228: punti dentare all
Page 229: punti dentare all
Page 230: punti dentare all
Page 231: punti dentare all
Page 232: punti dentare all
Page 233: punti dentare all