Click here to load reader

Punong Barangay - fchc.files. · PDF filetinatamasa ng lahat, lalo na ng kababaihan, ang kanilang mga karapatan. ... mga kababaihan at ng kanilang mga anak na kadalasang biktima ng

 • View
  293

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Punong Barangay - fchc.files. · PDF filetinatamasa ng lahat, lalo na ng kababaihan, ang...

 • Website: http://fchc.multiply.com

  E-mail: [email protected]

  ED LARES HALL CARLOS P. GARCIA AVE.

  BRGY. UP CAMPUS

  FAMILY AND COMMUNITY HEALING CENTER

  Malusog at panatag na tahanan tungo sa maunlad at

  mapayapang pamayanan.

  Family and Community Healing Center

  Contact No. 426-97-79

  FCHCFCHCFCHC

  Ang Family and Community Healing Center ay isang proyekto

  ng Brgy. UP Campus na nagbibigay ng serbisyo sa komuni-

  dad sa pamamagitan ng pakikinig at pagpapayo (counseling)

  sa mga indibidwal at pamilya na nakararanas ng ibat ibang

  anyo ng karahasan laban sa kababaihan o VAW (Violence

  Against Women) sa loob ng tahanan at sa lipunan. Ang kara-

  hasang ito ay ibinubunga ng diskriminasyon laban sa kaba-

  baihan, nagdudulot ng paghihirap at nagpapababa ng pag-

  tingin at pagtrato sa kababaihan. Ang anyo ng karahasan na

  ito ay malinaw na paglabag sa legal at karapatang pantao ng

  mga kababaihan.

  Ninanais ng FCHC na labanan ang VAW, na isang malaking

  hadlang din sa ating pag-unlad tungo sa pagbuo ng isang

  pamayanang makatao, ligtas, payapa at kumikilala sa pag-

  kakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Nais ng FCHC na

  makatulong sa pagbubuo ng isang pamayanan kung saan

  tinatamasa ng lahat, lalo na ng kababaihan, ang kanilang

  mga karapatan. Ang mga karapatang ito ay nakasaa sa batas

  at sa maraming kasunduang internasyunal na nilagdaan ng

  pamahalaang Pilipinas maraming taon na ang nakalipas.

  Ang FCHC ay bukas mula Lunes hanggang Sabado:

  8 ng umaga 12 ng tanghali; 1 ng hapon 5 ng hapon

  Punong Barangay:

  Isabelita P. Gravides

  Project Coordinator:

  Echel L. Escobal

  Counselors:

  Luz Cadiz Rizza Balagtas

  Vivian G. Agdeppa Ria G. Narvaez

  Arabia Acain Ella Arididon

  Joel Candano

  Visitors Information Personnel

  Annabelle A. Milos Ma. Teresa Basilides

  Ano ang FCHC?

  FCHC STAFF:

 • Ibat ibang anyo ng VAW

  Pisikal na karahasan pisikal na aksyon ng pananakit; kabi-

  lang dito ang pananakit at pambubugbog sa asawa o

  anak sa tahanan o pampublikong lugar.

  Emosyonal at sikolohikal na karahasan mga akto o omi-

  yon na maaring maging sanhi ng mental o emosyonal na

  paghihirap ng biktima. Mga halimbawa ay ang pananakot,

  panggugulo o pangliligalig, lihim na pagsubaybay, pagdu-

  lot ng pinsala sa ari-arian, pamamahiya o panlilibak sa

  publiko, paulit-ulit na berbal na pang-aabuso at pagtatak-

  sil. Kabilang din ang sadyang pagpapakita sa biktima ng

  pisikal, sekwal o sikolohikal na pang-aabuso sa pamilya

  ng babae, o di kaya ay ang sadyang pagpapakita ng por-

  nograpiya o pagpapakita ng pinsala sa alagang hayop.

  Ang hindi nagpapahintulot na makita o mag-alaga sa

  kanyang anak ay sikolohikal at emosyonal na abuso rin.

  Pang-ekonomiyang karahasan pagkontrol sa karapatang

  maghanap-buhay at sa alokasyon ng kita at iba pang

  rekurso; pamimilit na pasukin ang mga partikular na ga-

  wain; pag-uudyok na mangutang; paglustay ng kita, mga

  naipong pag-aari o kita, atbp.

  Sekswal na karahasan - may ibat ibang anyo ng sekswal na

  karahasan, mula sa pamboboso, pagpipito, panunutsot at

  iba pang anyo ng harassment, hanggang sa pangga-

  gahasa. Isang halimbawa ang sapilitang pakikipagtalik sa

  asawa na sa ilalim ng batas ngayon ay ipinagbabawal na

  bilang panggagahasa (marital rape). Maaring pisikal

  (pambubugbog), sikolohikal (pananakot) at/o pang-

  ekonomiya (banta ng pang-ekonomikong paghihigpit) ang

  anyo ng pamimilit. Panggagahasa rin ang sapilitang pag-

  papagawa ng mga aktong sekswal. Kabilang din sa

  sekswal na karahasan ang trafficking (pagbebenta ng

  kababaihan) at prostitusyon.

  Ang Anti-Violence Against Women and their Children Act

  (Republic Act 9262)

  Ang RA 9262 o Anti-VAWC Act ay ang BATAS LABAN SA KABA-

  BAIHAN AT KANILANG MGA ANAK. Ipinasa ito noong Pebrero

  2004 at naisabatas noong Marso 8, 2004. Nais tugunan ng batas

  na ito ang tahasang paglabag sa karapatang pantao at legal ng

  mga kababaihan at ng kanilang mga anak na kadalasang biktima ng

  karahasan.

  Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, may nata-

  tanging batas na maaring gamitin ang mga kababaihan upang

  matamasa ang kanilang mga karapatan at maipagtanggol ang

  Kami sa FCHC ay

  bukas at handa sa harapang pakikinig at pag-unawa sa mga suliranin tungkol sa karahasan.

  nagbibigay ng batayang impormasyon at impormal na edukas-yon tungkol sa VAW at sa mga batas at patakaran na maaring gamitin upang harapin at wakasan ito.

  Nagbibigay din ang FCHC ng ibat ibang pagsasanay tulad ng mga sumusunod:

  pag-unawa sa VAW at pagpapataas ng kamulatan-tungkol sa isyung ito at sa karapatan ng mga kababaihan;

  sekswal at reproduktibong kalusugan ng kababaihan;

  mga oportunidad sa hanapbuhay;

  malikhaing mga gawain para sa mga bata.

  Makakaasa po kayo na ang lahat ng inyong idudulog sa FCHC ay ituturing na KONPIDENSYAL.

  Ang VAW ay isang pangyayari na nagdudulot ng pisikal, sekswal at/o

  sikolohikal, berbal, pang-ekonomiko na pagpapahirap sa kababaihan.

  Kabilang din dito ang pamimilit, pagsikil sa kalayaan ng kababaihan,

  at/o paggamit sa mga aktong ito bilang pananakot.

  Nangyayari ang VAW sa alinmang sulok ng tahanan, pamayanan at

  lipunan at sa ibat ibang sector may asawa man o wala, may anak

  man o wala, mahirap man o mayaman, sa kanayunan o kalunsuran,

  sa mga propesyunal, manggagawa, magsasaka, mangingisda, bata

  man o matanda. Batay na rin sa mga ulat ng pamahalaan at ibat

  ibang pag-aaral, malinaw na mayroong mga akto ng karahasan na

  tanging target ang kababaihan, ang pagkontrol halimbawa sa

  kanilang pagkilos, pananalita, pamamahayag at iba pang aspeto ng

  kanilang buhay.

  Mga Serbisyo ng FCHC

  kanilang mga sarili.

  Iba pang batas na nakakatulong sa paglaban sa

  diskriminasyon at sa VAW

  RA 8353: An Act Expanding the Definition of the Crime of

  Rape, Reclassifying the same as a Crime against Persons,

  Amending for the Purpose Act No. 3815, as amended, oth-

  erwise known as the Revised Penal Code, and for other

  purposes

  RA 9208: An Act to institute policies to eliminate the traffick-

  ing in persons especially women and minors, establishing

  the necessary institutional mechanisms for the protection

  and support of trafficked persons, providing penalties for its

  violations, and for other purposes.

  RA 8505: An Act Providing Assistance and Protection for

  Rape Victims, Establishing for the Purpose A Rape Crisis

  Center in every Province and City, authorizing the Appro-

  priation of Funds thereof, and for other Purposes.

  RA 8972: An Act Providing for Benefits and Privileges to

  Solo Parents and their Children, Appropriating Funds thereof

  and for other Purposes.

  May karapatan tayong lahat na isumbong ang pan-gyayari at humingi ng tulong mula sa awtoridad. Ang VAW na nangyayari sa tahanan ay labag sa batas, tulad din ng anumang akto ng karasahan sa mga pampublikong lugar.

  Alamin ang legal at pantaong karapatan ng mga kaba-baihang Pilipino, kasama na ang mga batas at mga patakarang maaring gamitin sa pagtataguyod at pagtatanggol ng mga ito.

  Kung tayo ay nakararanas ngayon ng VAW, kilalanin ang nangyayari sa atin at humingi ng tulong.

  Maari kayong sumama sa mga pagtitipon ng FCHC at iba pang mga samahan na nagtataguyod ng in-yong mga karapatan.

  Isulong ang pagkakapantay-pantay, paggalang, pag-mamahalan, pagmamalasakit sa kapwa sa tahanan at sa pamayanan.

  Ano ang karahasan laban sa kababaihan o VAW at bakit may

  natatanging pagbigay-pansin dito?

  Ano ang maari nating gawin?

Search related