of 1 /1
DC 2 9 21 P.U.G. J U D E U L B O T O A N I COMUNA UN ENI PLAN URBANISTIC GENERAL 2.2 SITUA IE EXISTENT i DISFUNC IONALIT I COM. UN ENI desenat proiectat ing. I. Pantaru scara: 1:5.000 data: 10.2012 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Beneficiar: Proiect: PR.NR: 11651/2012 FAZA: PUG - RLU PLANSA 2.2 director general S.C."NORD PROIECT " S.A. BOTO ANI PRIMARIA COMUNEI UN ENI ACTUALIZARE PUG i RLU comuna UN ENI jud.BOTO ANI arh.urb.M. Bacinschi ef proiect SITUA IA EXISTENTÃ I DISFUNC IONALITÃ ILE SAT BURLE TI arh.urb.M. Bacinschi teh. E. Pastramagiu SAT BURLA SAT SOROCENI N DN 29 D spr e DC 29 D C 29 D C 29 D C 29 3 13 12 8 1 2 11 18 16 21 12 11 21 1 2 10 21 1 S A T B U R LA SAT UN ENI SAT BURLE TI SAT BURLA SAT SOROCENI ape uzate=300m, platforme de depozitare de euri=50m, cimitire=50m) (sta ii electrice=12m, linii de înalt tensiune=12 m, re ele de gaze/telecomunica ii ) ZONE DE PROTECTIE / INTERDICTIE SUPRAFE E SOLICITATE A FI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN SUPRAFE E SOLICITATE A FI SCOASE DIN INTRAVILAN OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU LIMITA ZONEI DE PROTEC IE FA DE ZONE PROTEJATE FA DE CONSTRUC II I CULOARE TEHNICE ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE (surse de ap =50 m, sta iile de tratare=20m, sta ii de epurare TEREN CU EXCES DE UMIDITATE CE NECESIT M SURI DE PROTEC IE ÎMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE (INUNDA II) TEREN CU ALUNEC RI ACTIVE I POTEN IALE (km>0,70) TEREN CU ALUNEC RI ACTIVE I POTEN IALE (km= 0,31 -0,69) RE EA TRANSPORT AERIAN 20 KV DRUMURI DRUMURI S TE TI DRUMURI NA IONALE ZONIFICAREA FUNC IONAL CURS DE AP CU MALURI CONSOLIDATE DRUMURI COMUNALE ZONA PENTRU LOCUIN E I FUNC IUNI COMPLEMENTARE ZONA INSTITU II PUBLICE I SERVICII ZONA UNIT I INDUSTRIALE / DEPOZITARE ZONA UNIT I AGRICOLE SPA II PLANTATE, AGREMENT, SPORT TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN ZONA GOSPOD RIE COMUNAL (Cimitire) APE LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI UN ENI LIMITA SUPRAFE ELOR SOLICITATE A FI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN ZON DE PATRIMONIU ISTORIC/SITURI ARHEOLOGICE LIMITE LEGENDA INSTITU II PUBLICE I SERVICII îNV MÂNT 1. COAL 2. GR DINI TATE 3. DISPENSAR UMAN 4. DISPENSAR VETERINAR ADMINISTRA IE LOCAL 5. PRIM RIE 6. POLI IE 7. POMPIERI CULTUR 8. C MIN CULTURAL 9. BIBLIOTEC 10. MONUMENTUL EROILOR CULTE 11. BISERIC ORTODOX SPA II COMERCIALE I ALIMENTA IE PUBLIC 12. MAGAZIN MIXT 13. BAR SERVICII 14. PO 15. CEC 16. ATELIER PREST RI SERVICII UNIT I INDUSTRIALE I AGRICOLE 17. MOAR 18. CENTRU DE COLECTARE LAPTE 19. SOCIETATE DE MECANIZARE A AGRICULTURII 20. PRES ULEI UNIT I DE GOSPOD RIE COMUNAL 21. CIMITIR ORTODOX 2 10 11 12 COMUN A GORB NE T I COMUN A R C HI I COMUN A ST UCEN I S A T B U R LE TI S A T S O R O C EN I DC 29 2 Localitatea Burla- Treanca- a ezare deschis ;migra ii;SMC;medieval târzie OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU DIN ZON - SITURI ARHEOLOGICE - 12 Localitatea Burle ti- Movila La Deal de Sat- movil (mormânt tumular) 10 Localitatea Soroceni- Movila din arna Veche- movil (mormânt tumular) 11 Localitatea Soroceni- Movila la Odaie- movil (mormânt tumular) UTR 3b UTR 4b UTR 4a UTR 4c UTR 5a UTR 5b UTR 3a DC 29 k m3 + 4 0 0 ,0 0 k m3 + 2 5 0 ,0 0 k m3 + 2 0 0 ,0 0 k m3 + 3 5 0 ,0 0 k m4 + 4 0 0 ,0 0 k m4 + 4 0 0 ,0 0 k m5 + 2 0 0 ,0 0 k m5 + 2 0 0 ,0 0 k m5 + 4 0 0 ,0 0 k m5 + 4 0 0 ,0 0 k m7 + 9 0 0 ,0 0 k m8 + 4 0 0 ,0 0 k m8 + 5 0 0 ,0 0 k m8 + 2 7 5 ,0 0 k m8 + 3 2 5 ,0 0 k m8 + 8 1 5 ,0 0 k m9 + 2 0 0 ,0 0 k m7 + 9 0 0 ,0 0 k m8 + 8 1 5 ,0 0 k m9 + 3 0 0 ,0 0 k m9 + 3 3 5 ,0 0 k m8 + 1 6 0 ,0 0 k m3 + 0 7 0 ,0 0 k m5 + 4 3 0 ,0 0 k m5 + 4 3 0 ,0 0 k m9 + 0 5 5 ,0 0 k m3 + 3 0 0 ,0 0 BURLE TI, SOROCENI, BURLA DOMENII DISFUNC IONALIT I PRIORIT I AGRICULTUR Dotarea actual este insuficient comparativ cu productivitatea a teptat ; Intensificarea procesului de degradare a solurilor prin managementul lor defectuos; Fragmentarea prea mare a terenurilor agricole-ferme de subzisten , de 2,00-4,50 ha; Existen a redus a unit ilor locale de prelucrare a produc iei agricole; Slaba implicare în preluarea produc iei agricole de la produc torii agricoli locali. PM PM PFM PM INDUSTRIE Posibilit i reduse de prelucrare a produc iei agricole; Existen a redus a unit ilor locale de prelucrare a materialelor locale (stuf, ceramic , lemn); Volum mic al investi iilor str ine i extra comunale în activit ile industriale. PM PM PM TURISM Capacitate redus de cazare, lipsa ofertei de cazare în vile rurale; Lips unei oferte complete de petrecere a timpului liber al turi tilor, pe durata cor 24 ore. SERVICII Domeniul serviciilor pentru turi ti nu este în gam complet ; Din sectorul ter iar lipsesc servicii uzuale, printre care: unit i de repara ii i între inere, servicii de gospod rie comunal (salubritate, alimentare cu ap , gaze naturale, canalizare), paz i ordine public ; În zon persist servicii sub standardele de calitate. PM PM RE EAUA DE LOCALIT I Echipare urban redus ; Fenomenul de dezvoltare tentacular a zonelor intravilane. PM PM POPULA IA I RESURSELE DE MUNC Gradul de dependen economic a locuitorilor crescut; Lipsa aptitudinilor de asociere pentru crearea asocia iilor de produc tori; PFM LOCUIREA Lipsa separ rilor func ionale în cadrul gospod riei; Lipsa dot rilor de strict necesitate, sau existen a unora în stare insalubr ; Înc lzirea popula iei se face într-o m sur prea mare cu sobe cu combustibili solizi. PFM DOT RI SOCIAL – CULTURALE Construc iile destinate procesului de înv mânt, pre colar i colar, degradate; Lipsa spa iilor pentru activit i cultural-sportive desf urate pe tot parcursul anului; Absen a sau slaba reprezentare a unor servicii medicale de calitate; Inexisten a unor dot ri de socializare i recreere de tip cartier; Deplasarea locuitorilor pe distan e mari pentru asigurarea unor servicii de natur administrativ . PFM PM PM ECHIPARE TEHNIC CIRCULA IE Persisten a în zon unor drumuri cu îmbr minte modest (de p mânt sau doar împietruite); Pe timp nefavorabil, datorit amenaj rii i echip rii necorespunz toare, pe tronsoanele neasfaltate i nepietruite, drumurile sunt impracticabile; Intersec iile foarte circulate, obturate ca vizibilitate; C i rutiere în teren foarte denivelat, neîntre inerea c ii rutiere existente (hidraulic , pode e). PM PM PM PFM GOSPOD RIREA APELOR Sunt por iuni de albii i de toren i degradate, în care avanseaz procesul de erodare; PM ALIMENTARE CU AP Inexistenta re elei de alimentare cu ap în sistem centralizat a zonei. PFM CANALIZARE Inexisten a unui sistem centralizat de canalizare a zonei. PFM ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC Lipsa unei re ele electrice pentru alimentarea noilor locuin e. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Lipsa re elei de alimentare cu gaze naturale a zonei. PM PROBLEME DE MEDIU PROTEC IA I CONSERVAREA MEDIULUI Degradarea unor terenuri prin alunec ri, eroziune i exces de umiditate; Lipsa informa iilor pentru popula ie, cu privire la importan a protec iei mediului înconjur tor; Lipsa informa iilor privind sursele de polu ri accidentale a factoriilor de mediu: aer, ap , sol. PM PFM PM DEPOZITAREA DE EURILOR MENAJERE Implementarea prea lent a colect rii selective a de eurilor menajere; De eurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare, f respectarea HG Nr. 349/2005. PFM PFM RETEA TELEFONIE IN CABLU

P.U.G. - primariaunteni.roprimariaunteni.ro/admin/documente/prez/document_1484118524.pdfx Degradarea unor terenuri prin alunec ri, eroziune úi exces de umiditate; xLipsa informa iilor

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of P.U.G. - primariaunteni.roprimariaunteni.ro/admin/documente/prez/document_1484118524.pdfx Degradarea...

 • DC 29

  21

  P.U.G.J U D E U L B O T O A N ICOMUNA UN ENIPLAN URBANISTIC GENERAL

  2.2 SITUA IE EXISTENTi DISFUNC IONALIT I COM. UN ENI

  desenatproiectat

  ing. I. Pantaru

  scara:1:5.000

  data:10.2012

  SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

  Beneficiar:

  Proiect:

  PR.NR:11651/2012

  FAZA:PUG - RLU

  PLANSA

  2.2director general

  S.C."NORD PROIECT " S.A. BOTO ANI

  PRIMARIA COMUNEIUN ENI

  ACTUALIZARE PUG i RLU comuna UN ENI jud.BOTO ANI

  arh.urb.M. Bacinschief proiect

  SITUA IA EXISTENTÃ I DISFUNC IONALITÃ ILE

  SAT BURLE TIarh.urb.M. Bacinschiteh. E. Pastramagiu

  SAT BURLASAT SOROCENI

  N

  DN 29 D

  spre

  DC 29

  DC 29

  DC 2

  9

  DC 29

  3

  13

  128

  1 2

  11

  1816

  21

  12

  11

  21

  1

  2

  10

  21

  1

  SAT BURLA

  SAT UN ENI

  SAT BURLE TISAT BURLA

  SAT SOROCENI

  ape uzate=300m, platforme de depozitare de euri=50m, cimitire=50m)

  (sta ii electrice=12m, linii de înalt tensiune=12 m, re ele de gaze/telecomunica ii)

  ZONE DE PROTECTIE / INTERDICTIE

  SUPRAFE E SOLICITATE A FI INTRODUSE ÎN INTRAVILANSUPRAFE E SOLICITATE A FI SCOASE DIN INTRAVILAN

  OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIULIMITA ZONEI DE PROTEC IE FA DE

  ZONE PROTEJATE FA DE CONSTRUC II I CULOARE TEHNICE

  ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE(surse de ap =50 m, sta iile de tratare=20m, sta ii de epurare

  TEREN CU EXCES DE UMIDITATE CE NECESIT M SURI DEPROTEC IE ÎMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE (INUNDA II)TEREN CU ALUNEC RI ACTIVE I POTEN IALE (km>0,70)TEREN CU ALUNEC RI ACTIVE I POTEN IALE (km= 0,31 -0,69)

  RE EA TRANSPORT AERIAN 20 KV

  DRUMURI

  DRUMURI S TE TI

  DRUMURI NA IONALE

  ZONIFICAREA FUNC IONAL

  CURS DE AP CU MALURI CONSOLIDATE

  DRUMURI COMUNALE

  ZONA PENTRU LOCUIN E I FUNC IUNI COMPLEMENTAREZONA INSTITU II PUBLICE I SERVICIIZONA UNIT I INDUSTRIALE / DEPOZITAREZONA UNIT I AGRICOLESPA II PLANTATE, AGREMENT, SPORTTERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILANZONA GOSPOD RIE COMUNAL (Cimitire)APE

  LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENTLIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI UN ENI

  LIMITA SUPRAFE ELOR SOLICITATE A FI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN

  ZON DE PATRIMONIU ISTORIC/SITURI ARHEOLOGICE

  LIMITELEGENDA

  INSTITU II PUBLICE I SERVICII îNV MÂNT 1. COAL 2. GR DINI TATE 3. DISPENSAR UMAN 4. DISPENSAR VETERINAR ADMINISTRA IE LOCAL 5. PRIM RIE 6. POLI IE 7. POMPIERI CULTUR 8. C MIN CULTURAL 9. BIBLIOTEC 10. MONUMENTUL EROILOR CULTE 11. BISERIC ORTODOX SPA II COMERCIALE I ALIMENTA IE PUBLIC 12. MAGAZIN MIXT 13. BAR SERVICII 14. PO 15. CEC 16. ATELIER PREST RI SERVICII UNIT I INDUSTRIALE I AGRICOLE 17. MOAR 18. CENTRU DE COLECTARE LAPTE 19. SOCIETATE DE MECANIZARE A AGRICULTURII 20. PRES ULEI UNIT I DE GOSPOD RIE COMUNAL 21. CIMITIR ORTODOX

  2

  10

  11

  12

  COMUNA GORB NE TI

  COMUNA R CHI I COMUNA ST UCENI

  SAT BURLE TI

  SAT SOROCENI

  DC 29

  2 Localitatea Burla- Treanca- a ezare deschis ;migra ii;SMC;medieval târzie

  OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU DIN ZON - SITURI ARHEOLOGICE -

  12 Localitatea Burle ti- Movila La Deal de Sat- movil (mormânt tumular)

  10 Localitatea Soroceni- Movila din arna Veche- movil (mormânt tumular)

  11 Localitatea Soroceni- Movila la Odaie- movil (mormânt tumular)

  UTR3b

  UTR4b

  UTR4a

  UTR4c

  UTR5a

  UTR5b

  UTR3a

  DC 29

  km3 +400,00 km3 +250,00

  km3 +200,00km3 +350,00

  km4 +400,00

  km4 +400,00

  km5 +200,00

  km5 +200,00km5 +400,00

  km5 +400,00

  km7 +900,00

  km8 +400,00

  km8 +500,00 km8 +275,00km8 +325,00

  km8 +815,00

  km9 +200,00

  km7 +900,00km8 +815,00

  km9 +300,00km9 +335,00

  km8 +160,00

  km3 +070,00

  km5 +430,00

  km5 +430,00

  km9 +055,00km3 +300,00

  BURLE TI, SOROCENI, BURLA DOMENII DISFUNC IONALIT I PRIORIT I

  AGRICULTUR

  Dotarea actual este insuficient comparativ cu productivitatea a teptat ; Intensificarea procesului de degradare a solurilor prin managementul lor defectuos; Fragmentarea prea mare a terenurilor agricole-ferme de subzisten , de 2,00-4,50 ha; Existen a redus a unit ilor locale de prelucrare a produc iei agricole; Slaba implicare în preluarea produc iei agricole de la produc torii agricoli locali.

  PM PM PFM PM

  INDUSTRIE

  Posibilit i reduse de prelucrare a produc iei agricole; Existen a redus a unit ilor locale de prelucrare a materialelor locale (stuf, ceramic ,

  lemn); Volum mic al investi iilor str ine i extra comunale în activit ile industriale.

  PM PM

  PM

  TURISM Capacitate redus de cazare, lipsa ofertei de cazare în vile rurale; Lips unei oferte complete de petrecere a timpului liber al turi tilor, pe durata cor 24 ore.

  SERVICII

  Domeniul serviciilor pentru turi ti nu este în gam complet ; Din sectorul ter iar lipsesc servicii uzuale, printre care: unit i de repara ii i între inere,

  servicii de gospod rie comunal (salubritate, alimentare cu ap , gaze naturale, canalizare), paz i ordine public ;

  În zon persist servicii sub standardele de calitate.

  PM

  PM

  RE EAUA DE LOCALIT I

  Echipare urban redus ; Fenomenul de dezvoltare tentacular a zonelor intravilane.

  PM PM

  POPULA IA I RESURSELE DE MUNC

  Gradul de dependen economic a locuitorilor crescut; Lipsa aptitudinilor de asociere pentru crearea asocia iilor de produc tori;

  PFM

  LOCUIREA Lipsa separ rilor func ionale în cadrul gospod riei; Lipsa dot rilor de strict necesitate, sau existen a unora în stare insalubr ; Înc lzirea popula iei se face într-o m sur prea mare cu sobe cu combustibili solizi.

  PFM

  DOT RI SOCIAL – CULTURALE

  Construc iile destinate procesului de înv mânt, pre colar i colar, degradate; Lipsa spa iilor pentru activit i cultural-sportive desf urate pe tot parcursul anului; Absen a sau slaba reprezentare a unor servicii medicale de calitate; Inexisten a unor dot ri de socializare i recreere de tip cartier; Deplasarea locuitorilor pe distan e mari pentru asigurarea unor servicii de natur

  administrativ .

  PFM PM PM

  ECHIPARE TEHNIC

  CIRCULA IE

  Persisten a în zon unor drumuri cu îmbr minte modest (de p mânt sau doar împietruite);

  Pe timp nefavorabil, datorit amenaj rii i echip rii necorespunz toare, pe tronsoanele neasfaltate i nepietruite, drumurile sunt impracticabile;

  Intersec iile foarte circulate, obturate ca vizibilitate; C i rutiere în teren foarte denivelat, neîntre inerea c ii rutiere existente (hidraulic , pode e).

  PM

  PM

  PM PFM

  GOSPOD RIREA APELOR Sunt por iuni de albii i de toren i degradate, în care avanseaz procesul de erodare; PM

  ALIMENTARE CU AP Inexistenta re elei de alimentare cu ap în sistem centralizat a zonei. PFM

  CANALIZARE Inexisten a unui sistem centralizat de canalizare a zonei. PFM

  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC Lipsa unei re ele electrice pentru alimentarea noilor locuin e.

  ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Lipsa re elei de alimentare cu gaze naturale a zonei. PM

  PROBLEME DE MEDIU

  PROTEC IA I CONSERVAREA

  MEDIULUI

  Degradarea unor terenuri prin alunec ri, eroziune i exces de umiditate; Lipsa informa iilor pentru popula ie, cu privire la importan a protec iei mediului înconjur tor; Lipsa informa iilor privind sursele de polu ri accidentale a factoriilor de mediu: aer, ap , sol.

  PM PFM PM

  DEPOZITAREA DE EURILOR MENAJERE

  Implementarea prea lent a colect rii selective a de eurilor menajere; De eurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare, f respectarea HG Nr.

  349/2005.

  PFM PFM

  RETEA TELEFONIE IN CABLU