Click here to load reader

Publisko iepirkumu likums: aktualitātes, pašvaldību iepirkumu problēmas

 • View
  105

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publisko iepirkumu likums: aktualitātes, pašvaldību iepirkumu problēmas. Dace Gaile Iepirkumu uzraudzības birojs. Aktuālās izmaiņas, kas jāņem vērā, organizējot iepirkumus. Grozījumu spēkā stāšanās. Stājās spēkā 01.08.2012. Atsevišķas normas stājas spēkā vēlāk: 01.01.2013. ( in-house ) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Publisko iepirkumu likums: aktualitātes, pašvaldību iepirkumu problēmas

 • Publisko iepirkumu likums: aktualittes, pavaldbu iepirkumu problmasDace GaileIepirkumu uzraudzbas birojs

 • Aktuls izmaias, kas jem vr, organizjot iepirkumus

 • Grozjumu spk stansStjs spk 01.08.2012. Atsevias normas stjas spk vlk:01.01.2013. (in-house) 01.04.2013. (paziojums par grozjumiem, iepirkuma procedras izbeiganu vai prtraukanu) Skatt prejas noteikumus (30.-39.)!

 • Prejas noteikumi (31.punkts)PIL 8.panta pirmaj da mints iepirkuma procedras, kas izsludintas, publicjot paziojumu par lgumu IUB mjaslap ldz 2012.gada 31.jlijam, 8.panta septtaj da mintos iepirkumus (B daas pakalpojumi), kas izsludinti, publicjot paziojumu par veicamo iepirkumu pasttja mjaslap ldz 2012.gada 31.jlijam, k ar 8.1pant mintos iepirkumus (mazie iepirkumi), kas izsludinti, publicjot paziojumu par plnoto lgumu IUB mjaslap ldz 2012.gada 31.jlijam, pabeidz, taj skait apstrd vai prsdz, saska ar likuma noteikumiem, kas bija spk iepirkuma procedras vai iepirkuma izsludinanas dien.

 • Paredzam lgumcena (9.pants)Paredzamo lgumcenu noteic k pasttja plnoto kopjo samaksu par lguma izpildi, ko piegdtjs var saemt no pasttja un citm personm. Pasttjs, plnojot kopjo samaksu, em vr [...] visus saistb ar lgumu maksjamos nodokus (izemot pievienots vrtbas nodokli) [...]

 • Iepirkuma lguma termi (67.pants)Iepirkuma lgumu (pakalpojumu, bvdarbu vai piegu) sldz uz laiku, ne ilgku par 5 gadiem, izemot gadjumus, kad ilgks lguma termi: 1) ir paredzts cit likum; 2) ir btiski nepiecieams lguma izpildes nodroinanai ar lguma priekmetu tiei saisttu tehnisku vai ekonomisku apstku d. Pasttjam, kas ir pastarpints prvaldes iestde, jsaem attiecgs atvasints publisks personas orgna atauju. Pamatojumu norda paziojum par iepirkuma procedras rezulttiem.

 • Iepirkuma lguma grozjumi (67.1pants)Ir atauti iepirkuma lguma vai visprgs vienoans nebtiski grozjumi (t.i., tdi, uz kuriem neattiecas 67.1panta tre daa). Btiskus grozjumus drkst izdart tikai 67.1panta otraj da mintajos gadjumos. 67.1pants stjs spk 01.08.2012., t.i., noslgta iepirkuma lguma grozjumu ierobeoana attiecas ar uz iepirkuma lgumiem, kas noslgti pirms 01.08.2012.

 • in-house lgumi (3.panta pirms daas 7.punkts)Pasttjs no 2013.gada 1.janvra neturpina preu, pakalpojumu vai bvdarbu saemanu no piegdtja, kuram tiesbas piegdt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt bvdarbus pieirtas, piemrojot likuma 3.panta pirms daas 7.punkt noteikto likuma piemroanas izmumu, ja is piegdtjs neatbilst likuma 3.panta pirms daas 7.punkt (redakcij, kas stjas spk 2013.gada 1.janvr) noteiktajiem kritrijiem.

 • in-house lguma jaunie kritrijiLikumu nepiemro, sldzot lgumu par tdas institcijas veiktajiem bvdarbiem vai piegdm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst diem kritrijiem: a) t atrodas viena vai vairku pasttju pilng kontrol (da kontrole izpauas k tiesbas ietekmt kontrol esos institcijas darbbas btiskus mrus un lmumus),[...]

 • in-house lguma jaunie kritriji

  [...] b) vismaz 80% ts gada finanu apgrozjuma veido konkrtu uzdevumu izpilde kontroljoo pasttju interess vai citu pasttju interess, kurus kontrol o institciju kontroljoie pasttji, c) ts kapitla daas vai akcijas pilnb pieder pasttjiem, kas to kontrol;

 • Papildu informcijas sniegana (30.pants)(3) Ja ieinterestais piegdtjs ir laikus pieprasjis papildu informciju [...], pasttjs to sniedz piecu dienu laik, bet ne vlk k seas dienas pirms piedvjumu iesnieganas termia beigm(6) Ja ieinterestais piegdtjs vlas saemt iepirkuma procedras dokumentus drukt veid, pasttjs var pieprast samaksu, kas neprsniedz dokumentu pavairoanas un nostanas faktiskos izdevumus.

 • Pienkums publict sarunu procedras izvles pamatojumuJa pasttjs piemro sarunu procedru saska ar 62.panta (1) daas 2.punktu, 63.panta (1) daas 2. vai 3.punktu, (2) dau vai (4) daas 1.punktu norda sarunu procedras izvles pamatojumu paziojum par lgumu/ sav mjaslap internet ne vlk par dienu, kad publicts paziojums par lgumu/ piegdtjiem nostts uzaicinjums piedalties saruns.

 • Papilddokumentu un preu paraugu pieprasana (45.pants)Pasttjam ir pienkums pieprast, lai piegdtjs vai kompetenta institcija izskaidro vai papildina kvalifikcijas dokumentos ietverto informciju, ja t ir neskaidra vai nepilnga (nav pienkums pieprast atkrtoti!), bet pasttjam ir tiesbas piedvjumu vrtanas gait pieprast, lai tiek izskaidrota tehniskaj un finanu piedvjum iekaut informcija.

 • Papilddokumentu un preu paraugu pieprasana (45.pants)Pasttjs ir tiesgs pieprast, lai tiek iesniegti piedvto preu paraugi, ja tie nepiecieami preu atbilstbas novrtanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasttjam pierdt preu atbilstbu.

 • Papilddokumentu un preu paraugu pieprasana (45.pants)Pasttjs nepieprasa iesniegt tdu preu paraugus, kuras pielgojamas vai izgatavojamas lguma izpildes laik atbilstoi t prasbm, ja di paraugi piegdtjam nav pieejami pirms iepirkuma lguma noslganas, k ar preu paraugus, kuru iesniegana piegdtjam rada nesamrgus izdevumus.

 • Izmaias 39.pant39.panta (1) daas 1)punkts papildints ar jaunu izslganas noteikumu:kandidts vai pretendents vai persona, kurai ir kandidta vai pretendenta prstvbas tiesbas vai lmuma pieemanas vai uzraudzbas tiesbas ar tdu tiesas spriedumu vai prokurora priekrakstu par sodu, kas stjies spk un kuvis neapstrdams un neprsdzams ir atzta par vaingu noziedzg nodarjum par izvairanos no nodoku un tiem pieldzinto maksjumu nomaksas.

  Izslganas noteikums piemrojams tajos gadjumos, kad attiecgais noziedzgais nodarjums izdarts vai turpins pc 2012.gada 31.jlija (PN 36.punkts).

 • Izmaias 39.pant39.panta (1) da noteiktie izslganas noteikumi attiecinmi uz:pretendenta nordto apakuzmju, kura veicamo bvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vrtba ir vismaz 20% no kopjs iepirkuma lguma vrtbas;personlsabiedrbas biedru, ja kandidts vai pretendents ir personlsabiedrba;un kandidta vai pretendenta nordto personu, uz kuras iespjm kandidts vai pretendents balsts, lai apliecintu savas kvalifikcijas atbilstbu izvirztajm prasbm.

 • Izmaias 39.pantLdz brdim, kad informcija par nekustam pauma nodoka pardiem Latvij bs pieejama vienkopus publiskaj datubz vai tiesaist attiecgs kompetents iestdes przi esoaj informcijas sistm, likuma 8.1panta (5) daas 2)punkt un (52) da, k ar 39.panta (1) daas 5)punkt mintos kandidtu un pretendentu izslganas nosacjumus neattiecina uz nekustam pauma nodoka pardiem Latvij (PN 32.punkts).Attiecgi grozts 39.panta (5) daas 2)punkts pieprasa VID izziu tikai par VID administrto nodoku pardiem.

 • Informcijas iegana 39.panta papildints (51) daa:(51) Pasttjs nepieprasa panta piektaj da mintos dokumentus, ja attiecg informcija ir pieejama publiskajs datubzs vai tiesaist attiecgo kompetento iestu przi esoajs informcijas sistms.8.1panta (52) daa:(52) [...] dus dokumentus pasttjs nepieprasa, ja attiecg informcija ir pieejama publiskajs datubzs vai tiesaist attiecgo kompetento iestu przi esoajs informcijas sistms.

 • Informcijas ieganaMinistru kabinets nodroina, ka no 2014.gada 1.janvra likuma 8.1 panta (52) da, k ar 39.panta (1) daas 1), 2), 3) un 5)punkt* mint informcija pasttjam ir pieejama publiskajs datubzs vai tiesaist attiecgo kompetento iestu przi esoajs informcijas sistms (PN 39.punkts).

  * Sodu reistra izzia, informcija par darba tiesbu un konkurences tiesbu prkpumiem, informcija par nodoku nomaksu

 • Piedvjuma saturs11.panta (11) daa: (11) Pasttjs pieprasa kandidtam, pretendentam vai metu konkursa dalbniekam tikai tdu informciju un dokumentus, kas nepiecieami kvalifikcijas un piedvjumu atbilstbas prbaudei, k ar piedvjuma izvlei saska ar noteikto piedvjuma izvles kritriju.8.1panta (3) daa:(3) [...] Nav atauts pieprast, lai piedvjuma sastv tiek iekauts konkrtajam iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesbu objekts vai uzskatms par daju pakalpojuma izpildi.

 • Apakuzmju piesaistana (20.pants) Pasttjs ir tiesgs pieprast, lai pretendents piedvjum norda visus paredzamos apakuzmjus, lai prliecintos, ka piegdtjs sps izpildt lgumu, betpasttjam ir pienkums pieprast lai pretendents sav piedvjum norda visus tos apakuzmjus, kuru veicamo bvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vrtba ir 20% no kopjs iepirkuma lguma vrtbas vai lielka.Apakuzmja defincija (20.panta (6) daa)!Apakuzmjam nododamo darbu/pakalpojumu daas aprinanas krtba ( 20.panta (5) daa)!

 • Apakuzmju piesaistana (20.pants)Ja bvdarbu lguma gadjum iepirkuma procedr izraudztais pretendents ir paredzjis apakuzmjam izpildei nodot iepirkuma lguma dau, kuras vrtba ir vismaz 50% no kopjs iepirkuma lguma vrtbas, un sldzam iepirkuma lguma lgumcena ir 3 000 000 latu vai lielka, iepirkuma procedr izraudztais pretendents un attiecgais apakuzmjs iepirkuma lgumu vai visprgo vienoanos sldz k piegdtju apvienba, nosakot katra dalbnieka atbildbu.

 • Personla un apakuzmju nomaia (68.pants)Personlu, kur ticis nordts piedvjum un ticis vrtts, nedrkst nomaint bez pasttja piekrianas, pasttjs nepiekrt, ja personls neatbilst iepirkum noteiktajm prasbm.Apakuzmjus, uz kuru spjm pretendents balsts savas kvalifikcijas pierdanai, drkst nomaint tikai ar pasttja rakstveida piekrianu, pasttjs em vr 68.panta (3) dau.Apakuzmjus, uz kuru spjm pretendents nebalsts, bet kuriem nodod vismaz 20% lguma vrtbas nomaina vai iesaista vlk, ja uz tiem neattiecas 39.panta izslganas noteikumi (pasttja rakstveida piekriana).

 • Personla un apakuzmju nomaia (68.pants)Pasttjs paziojum par lgumu vai iepirkuma procedras dokumentos, k ar iepirkuma lgum vai visprgs vienoans noteikumos paredz apakuzmju nomainanas krtbu, k ar krtbu, kd jaunie apakuzmji iesaistmi lguma izpild atbilstoi likuma 68.panta noteikumiem. likuma 68.panta noteikumi piemrojami ar attiecb uz lgu

Search related