Pt3 Pilihan Ert Set 1

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pt3 Pilihan Ert Set 1

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  1/14

  PT3 PILIHAN ERT

  BAHAGIAN A (SET 1) (60 Markah)

  Jawab semua sa!a" #a$a baha%&a" &"& $& rua"% 'awa#a" a"% $&se$&aka"

  JA*AL 1

  1+ Ber$asarka" s&,uas& #a$a 'a$ua! $& a,as- susu"ka" me"%&ku, uru,a" !a"%kah merawa,

  .e$era r&"%a" $e"%a" me"%&s& 1-/ $a" 3 me"%&ku, susu"a" #a$a #e,ak a"% $&se$&aka"

  &+ Ba!u, !uka $e"%a" ka&" kasa

  && Bers&hka" !uka $e"%a" a",&se#,&k

  &&&+ Sa#u &$&" #a$a !uka  3 markah

  /+ Ta"$aka" ( 2 ) #a$a #er"a,aa" a"% me"era"%ka" u"%s& a!a,a" ,a"%a" #a$a Ra'ah $&

  bawah

  &) Me"%ukur $a" mem&"$ahka" 'arak

  &&) Membua, %ar&sa" bersu$u, ,e#a,

  &&&) Me"%u'& ke,e#a,a" su$u, 405

  &) Me"%ukur su$u, 305

  ) Me"%u'& kera,aa" #ermukaa" baha"

   3 markah

  3+ Namaka" a!a,a" ,a"%a" a,au mes&" a"% $&,u"'ukka" $e"%a" u"%s& mas&"%7mas&"%

  ber$asarka" #&!&ha" a"% $&ber&

  Tuku! b"%%! bu!a, 8&k&r ra,a Ger%a'& #u,&"% Tuku! kuku kamb&"%

  1

  Ibu 'ar& H&!m& .e$era ,erke"a #e"ebuk #usa, semasa

  #rses me"a"$a ke#&"%a" !%am

   

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  2/14

  Mes&" %eru$& me'a Ger%a'& ,a"%a" Mes&" %eru$& !a",a& 8&k&r #aru,

  Nama a!a,a" A!a,a" ,a"%a" 9u"%s&

    Ger%a'& #u,&"%

  &%u"aka" u",uk mem,"% kau

  bersa&: ke.&! $a" membua, ,a"%%am

  &%u"aka" u",uk me"uku! kau

  ke.&!

  &%u"aka" u",uk membe",uk

  !e"%kuk $a" mera,aka" kau

  &%u"aka" u",uk me"%%eru$& !uba"% #a$a kau- !%am "&s a,au

  #!as,&k

   3 markah

  ;+ 4 6 3 0 1 < Ba.aa" me,er bu!a" sebe!um"a

  10; 10= 10> 10 1 1

  10

  4 6 3 0 1 < Ba.aa" me,er bu!a" semasa

  10; 10= 10> 10 1 1

  10

  H&,u"%ka" ? a) Ba.aa" semasa ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  b) Ba.aa" sebe!um? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  .) Jum!ah u"&, a"% $&%u"aka"? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

   3 markah

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  3/14

  Ber$asarka" ra'ah $& a,as- ,u!&s k$ war"a #er&",a"% ,ersebu,

  ar"a 8$ J&"%%a H&,am Pera"%

   3 markah

  6 Ta"$aka" ( 2 ) #a$a .ara membe"%kk kak& km#"e" e!ek,r"&k a"% be,u! $a"

  ,a"$aka" (  ) #a$a a!a,a" a"% sa!ah

   3 markah

  C+ Ber&ku, a$a!ah !a"%kah7!a"%kah members&h #era"%ka# b,! me"%&ku, uru,a" a"% be,u!

  $e"%a" me"u!&s 1- 3 $a" ;+ La"%kah / $&ber&ka"

  &) Bua"% s&sa e"$a#a" $a" .u.& ma"%kuk #era"%ka#

  &&) Le,akka" ba!$& $& bawah #era"%ka#

  &&&) Pasa"% semu!a ma"%kuk #era"%ka#

  &) Ta"%%a!ka" ma"%kuk #era"%ka# (#u!as ma"%kuk #era"%ka# $e"%a"

  ,a"%a") /

   3 markah

  D+ Ta"$aka" ( 2 ) #a$a a!a,a" u",uk me"%h&$a"% maka"a" $a" ,a"$aka" (  ) #a$a a!a,a" a"% sa!ah

  &+ Tek- .awa"- ku,!er&

  && 8ua!&- #er&uk- su$

  &&&+ Ge!as- #&sau me'a- #&r&"% !aa"  3 markah

  3

   jingga   hitam   perang

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  4/14

  4+ Ra'ah me"u"'ukka" sebuah b'ek

  Ta"$aka" ( 2 ) #a$a #e!a" a"% be,u! ba%& !uk&sa" #&k,r&a! $& a,as $a" ,a"$aka" (  )

  #a$a !uk&sa" a"% sa!ah $& #e,ak a"% $&se$&aka"

   

  3 markah

  10+

  Mak!uma, ber&ku, me"u"'ukka" baha%&a" mes&" 'ah&, Ber$asarka" ra'ah $a" "ama baha%&a" mes&" 'ah&,- "a,aka" baha%&a" a"% ber!abe! P-

   $a" R

  &+ P

  && 

  &&&+ R  3 markah

  11+ Mak!uma, ber&ku, me"u"'ukka" .",h rua"% ,em#a, ke$&ama"

  CONTOH JENIS RUANG

   A Rua"% ker'aB Rua"% ss&a!

  4

  Q

  R

  P

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  5/14

  F Rua"% #erse"$&r&a"

  Pa$a"ka" .",h 'e"&s rua"% &,u $e"%a" rua"% a"% be,u! $e"%a" me"u!&s A- B

   a,au F #a$a #e,ak a"% $&se$&aka"

  Rua"% b&!&k ,&$ur  Rua"% ,amu Rua"% $a#ur 

  3 markah

  12. Maklumat berikut menunjukkan kaedah memasak

   

  Padankan kaedah memasak itu dengan jenis masakan berikut dengan menulis A, B atau C

  pada ruang Jawapan

  ek dan pi!!a

  "aging batang pinang dan #llet

  $ate dan ikan

  %3

  Markah&

  13. $usun mengikut urutan 'ang betul langkah membuat ran(angan kerja

  amali dengan menulis I,

  II dan III pada petak 'ang disediakan

  Men'ediakan ran(angan kerja

  )

  A Menggril

  B Membakar

  C Memanggang

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  6/14

  Pemilihan Menu

  Men'edia dan memasak

  %3 markah&

  14. *andakan % + & bagi makanan 'ang diperbuat daripada bater (air dan %  &

  bagi bater pekat

  pada petak 'ang disediakan

  uih k-sui

  uih rengas

  uih l-mpang

  1). Maklumat berikut merupakan jenis kuih tempatan

  A uih epat

  B   uih apis

  C uih Badak

   

  Padankan kuih tempatan dengan sumber 'ang betul dengan menulis A, B

  dan C pada petak 'ang disediakan

   

  1/. 0ajah menunjukkan abel Jagaan *ekstil Antarabangsa

  /

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  7/14

   

  A B C

    Berdasarkan rajah , padankan abel Jagaan *ekstil tersebut dengan

  maksudn'a dengan

  menulis A, B dan C dipetak 'ang disediakan

   *itis kering

   *idak b-leh balik kuang

  ering diatas permukaan rata

  %3 Markah&

  1. $usun urutan menjahit kelim betawi dengan langkah 'ang betul dengan

  menulis ,  dan  pada ruang jawapan 'ang disediakan. Jawapan  dan  telah diberi

   Jahit dengan mesin kirakira / mm di luar garisan pemadan

   *ekan dengan seterika supa'a kelim terbuka

  ipat kelim supa'a sebelah luar kelim bertemu. Jelujur dan jahit mesin

  di garisan pemadan

   *erim basi kelim hingga kurang daripada / mm

   *emukan keduadua sebelah dalam 5abrik, semat peniti dan jelujur

  di garisan pemadan

   

  63 Markah7

  18. Maklumat berikut menunjukkan kaedah membuat kek dan biskut

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  8/14

  A aedah 9njut

  B aedah :aul dan 0amas

  C aedah Putar

  Berdasarkan rajah 2 padankan kaedah membuat kek dan biskut 'ang betul

  dengan menulis A,

  B dan C pada petak jawapan 'ang disediakan

   

  63 Markah 7

   

  1;. *andakan % + & pada pern'ataan 'ang betul tentang langkah

  menggunting 5abrik

    :unting 5abrik mengikut ira lurus

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  9/14

  Menggunting dengan sebelah tangan menekap pada 5abrik

   

  63 Markah7 2=. Berikut merupakan bidang kegiatan usahawan

  A Pengeluaran

  B Perkhidmatan

  C Pemasaran>Agihan

  Padankan bidang kegiatan tersebut dengan (-nt-h kegiatan 'ang

  di(eburi -leh

  usahawan dengan menulis A, B dan C di petak 'ang disediakan.

  Pelan(-ngan

  9kstrakti5 

  Pemb-r-ng

    3 Markah

  BAHAGIAN B (60 Markah)

  Jawab semua sa!a" #a$a baha%&a" &"& $& rua"% 'awa#a" a"% $&se$&aka"

  /1+ Gambar $& bawah me"u"'ukka" baha" a"% $&%u"aka" u",uk me"e$&aka" me$&um sema&a"

  ;

 • 8/18/2019 Pt3 Pilihan Ert Set 1

  10/14

    Baha" A Baha" B Baha" F   (Ta"ah !am ) (Baha" r%a"&k) (Pas&r su"%a&)

  a+

  b+

  .+

  Hura&ka" !a"%kah7!a"%kah ker'a me"e$&aka" me"e$&aka" me$&um sema&a"

  +++++ +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  

Search related