Click here to load reader

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4202 PSK Standards · PDF file 2021. 2. 22. · SFS-EN 10028-2:2017:en Flat products made of steels for pressure purposes. Part 2: Non-alloy and alloy

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4202 PSK Standards · PDF file 2021. 2. 22. ·...

 • PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4202 PSK Standards Association Ehdotus 11 E10C1A 4. painos/4th edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2021-02-20 1 (17)

  MYYNTI: PSK Standardisointiyhdistys ry, PUH. (09) 72 880 880 WWW-OSOITE: www.psk-standardisointi.fi, SÄHKÖPOSTI [email protected]

  Korvaa standardin PSK 4202:2017 Replaces the standard 4202:2017 PUTKILUOKKA E10C1A PAINELAITEKÄYTTÖÖN. KUUMALUJA SEOSTAMATON TERÄS. HITSATTU TERÄSPUTKI Pipe class E10C1A for pressure purposes. Welded non-alloy steel pipe for elevated temperatures

  Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti In the case of a conflict the Finnish text shall prevail.

  Sisällys 1 Soveltamisala 2 Viittaukset 3 Materiaalit 4 Mitat 5 Putkiluokan sallitut käyttöpaineet ja lämpötilat Opastavia tietoja O.1 Laskentaperusteet O.2 Hitsausviisteet O.3 Nimikkeen muodostaminen O.4 Putkiluokan tunnus O.5 Muutokset standardin edelliseen painokseen

  Contents 1 Scope 2 References 3 Materials 4 Dimensions 5 The allowable operating pressures and

  temperatures Information for guidance O.1 Calculation criteria O.2 Bevelling O.3 Forming of designation O.4 Identification of the pipe class O.5 Amendments to the previous edition of the standard

  1 SOVELTAMISALA

  1 SCOPE

  Tässä standardissa esitetään putkiluokkaan E10C1A kuuluvien painelaitekäyttöön tarkoitettujen putkien ja putkenosien materiaalit, mitat ja putkiluokan paineenkestävyys. Tämän putkiluokan suurin sallittu paine on 10 bar lämpötilassa 20 °C ja suurin sallittu lämpötila 400 °C.

  This standard specifies the materials and dimensions of the pipes and fittings belonging to the pipe class E10C1A, as well as the pressure rating of the pipe class. In this pipe class the allowable pressure at temperature 20 °C is 10 bar and the maximum allowable temperature is 400 °C.

  Putkiluokkien määrittely on esitetty standardissa PSK 4201 ja lisäksi standardeissa SFS-EN 13480- 2…5 on määritelty muita putkiston suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia vaatimuksia.

  The definition of the pipe classes is introduced in standard PSK 4201. Additional requirements to be taken into account in piping design and manufacturing are defined in standard SFS-EN 13480 parts 2…5.

  2 VIITTAUKSET

  2 REFERENCES

  PSK 4201 Putkiluokat. Määrittely. 2021

  PSK 4201 Pipe classes. Definition. 2021

  SFS-EN 1092-1:2018 Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Teräksiset laipat. 2018

  SFS-EN 1092-1:2018:en Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated. Part 1: Steel flanges. 2018

  SFS-EN 1514-1:en Laipat ja yhteet. PN- mitoitettujen laippojen tiivisteiden mitat. Osa 1: Ei- metalliset tasotiivisteet. 1997

  SFS-EN 1514-1:en Flanges and their joints. Dimensions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts. 1997

 • PSK Standardisointi PSK 4202 E10C1A 2 (17)

  SFS-EN 10025-2:2019 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot. 2019

  SFS-EN 10025-2:2019:en Hot rolled products of structural steels. Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels. 2019

  SFS-EN 10028-2:2017 Painelaiteteräkset. Levy- tuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräkset. 2017

  SFS-EN 10028-2:2017:en Flat products made of steels for pressure purposes. Part 2: Non- alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties. 2017

  SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistukset. 2004

  SFS-EN 10204 Metallic products. Types of inspection documents. 2004

  SFS-EN 10217-2:2019 Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Sähkövastushitsatut kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket. 2019

  SFS-EN 10217-2:2019:en Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions- Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties. 2019

  SFS-EN 10217-5:2019 Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 5: Jauhekaarihitsatut kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket. 2019

  SFS-EN 10217-5:2019:en Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Part 5: Submerged arc welded non- alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties. 2019

  SFS-EN 10222-2:2017 Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 2: Kuumalujat ferriittiset ja martensiittiset teräkset. 2017

  SFS-EN 10222-2:2017:en Steel forgings for pressure purposes. Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties. 2017

  SFS-EN 10241 Kierteelliset teräksiset putkenosat. 2000

  SFS-EN 10241 Steel threaded pipe fittings. 2000

  SFS-EN 10253-2 Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 2: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat seostamattomat teräkset ja ferriittiset seosteräkset. 2008

  SFS-EN 10253-2:en Butt-welding pipe fittings. Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements. 2008

  SFS-EN 10269 Teräkset ja nikkeliseokset korotetuissa ja/tai matalissa lämpötiloissa käytettä- viin kiinnittimiin. 2013

  SFS-EN 10269:en Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties. 2013

  SFS-EN 10273:2016 Painelaiteteräkset. Kuumavalssatut hitsattavat kuumalujat terästangot. 2016

  SFS-EN 10273:2016:en Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties. 2016

  SFS-EN 13480-2:2017 + A1:2018 + A2:2018 + A3:2018 + A7:2020 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit. 2017

  SFS-EN 13480-2:2017/A1:2018/A2:2018/ A3:2018/A7:2020:en Metallic industrial piping. Part 2: Materials. 2017

  SFS-EN 13480-3:2017 + A2:2020 + A3:2020 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta. 2017

  SFS-EN 13480-3:2017/A2:2020/A3:2020:en Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2017

  SFS-EN 13480-4:2017 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus. 2017

  SFS-EN 13480-4:2017:en Metallic industrial piping. Part 4: Fabrication and installation. 2017

 • PSK Standardisointi PSK 4202 E10C1A 3 (17)

  SFS-EN 13480-5:2017 + A1:2019 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus. 2017

  SFS-EN 13480-5:2017/A1:2019:en Metallic industrial piping. Part 5: Inspection and testing. 2017

  SFS-EN ISO 898-1 Kiinnityselimien lujuusominaisuudet. Seostamattomat ja seos- teräkset. Osa 1: Ruuvien ja vaarnaruuvien lujuusluokat. Vakiokierre ja taajakierre. 2013

  SFS-EN ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel. Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes. Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2013). 2013

  SFS-EN ISO 898-2:en Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel. Part 2: Nuts with specified property classes. Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898- 2:2012). 2012

  SFS-EN ISO 898-2:en Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel. Part 2: Nuts with specified property classes. Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898- 2:2012). 2012

  SFS-EN ISO 4014:en Osakierteiset kuusioruuvit. Tarkkuusluokat A ja B. 2011

  SFS-EN ISO 4014:en Hexagon head bolts. Product grades A and B (ISO 4014:2011). 2011

  SFS-EN ISO 4032:en Kuusiomutterit, malli 1. Tarkkuusluokat A ja B. 2013

  SFS-EN ISO 4032:en Hexagon nuts, style 1. Product grades A and B (ISO 4032:2012). 2013

  SFS-EN ISO 7089:en Pyöreät aluslaatat. Normaalikokoiset. Tarkkuusaste A. 2001

  SFS-EN ISO 7089:en Plain washers. Normal series. Product grade A (ISO 7089:2000). 2001

  3 MATERIAALIT 3 MATERIALS

  Tähän putkiluokkaan kuuluvien DN 15…500 putkien materiaali on seostamaton teräs P235GH, SFS-EN 10217-2.

  The material of pipes DN 15…500 belonging to this pipe class is non-alloy steel P235GH, SFS-EN 10217-2.

  Putkien DN 600...1200 materiaali on P235GH, SFS-EN 10217-5.

  The material of pipes DN 600...1200 is P235GH, SFS-EN 10217-5.

  Käyrien, kartioiden, päätyjen ja T-putkien materiaali on seostamaton teräs P235GH, SFS-EN 10253-2.

  The material of elbows, reducers, caps and tees is non-alloy steel P235GH, SFS-EN 10253-2.

  Muiden putkiluokkaan kuuluvien osien materiaalit on esitetty taulukossa 3.

  The materials of other components belonging to this pipe class are specified in Table 3.

  Putkille, putkenosille ja laipoille vaaditaan standardin SFS-EN 10204 mukainen ainestodistus 3.1, josta tulee ilmetä, että materiaalin valmistajalla on Euroopan yhteisöön sijoittuneen toimivaltaisen elimen sertifioima laatujärjestelmä, joka kattaa kyseisen materiaalityypin valmistuksen. Muiden putkiluokkaan kuuluvien osien ainestodistus- vaatimukset on esitetty taulukossa 3.

  Material certificate 3.1 according to standard SFS- EN 10204 is required for pipes, fittings and flanges. The certificate shall demonstrate that the manufacturer of the material has a quality system certified by an authorized body in EU, which covers manufacturing of the material

Search related