Psihosocijalne odrednice disertacija Maja... kvalitetom pru¥¾anja zdravstvenih usluga te slu¥¾i za ocjenjivanje

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Psihosocijalne odrednice disertacija Maja... kvalitetom pru¥¾anja zdravstvenih usluga te...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

  Maja Miljanović

  Psihosocijalne odrednice zadovoljstva

  bolničkom skrbi u odraslih bolesnika s

  uznapredovalim rakom

  DISERTACIJA

  Zagreb, 2017.

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

  Maja Miljanović

  Psihosocijalne odrednice zadovoljstva

  bolničkom skrbi u odraslih bolesnika s

  uznapredovalim rakom

  DISERTACIJA

  Zagreb, 2017.

 • Disertacija je izrađena na Klinici za onkologju, KBC Zagreb i Klinici za tumore, KBC „Sestre milosrdnice“.

  Voditelj rada: doc. dr. sc. Marijana Braš

  Zahvala Ovaj rad je za mene puno više od jednog istraživanja. Put do njega je bio težak, ali

  ću ga pamtiti po dobrim ljudima koji su mi bili podrška i uzor. Veliko hvala mojoj

  dragoj mentorici doc.dr.sc. Marijani Braš koja je imala najveći utjecaj na moj

  profesionalni razvoj u posljednjih osam godina, pa i više od toga. Veliko hvala i prof.

  dr. sc. Veljku Đorđeviću koji me uključio u projekt iz kojeg je nastao ovaj doktorat. Od

  srca se zahvaljujem svim dragim sudionicima istraživanja koji su odlučili podijeliti sa

  mnom svoju tugu i radost. Mnogo sam naučila od svih vas! I na kraju, hvala Bogu što

  imam predivnu obitelj koja je uvijek uz mene.

 • Sadržaj

  1. Uvod ................................................................................................................................... 1

  1.1. Uznapredovali rak ....................................................................................................... 1

  1.2. Zadovoljstvo pacijenata bolničkom skrbi ....................................................................... 2

  1.2.1. Teoretski modeli .................................................................................................. 3

  1.2.2. Mjerenje ............................................................................................................... 5

  1.2.3. Psiho-socijalne odrednice .................................................................................... 6

  1.2.3.1. Emocionalne tegobe ..................................................................................... 6

  1.2.3.1.1. Mjerenje ..................................................................................................... 7

  1.2.3.2. Mentalna adaptacija ...................................................................................... 7

  1.2.3.2.1. Povezanost mentalne adaptacije i osobina ličnosti .................................... 9

  1.2.3.2.1.1. Mjerenje ............................................................................................. 10

  1.2.3.3. Demografski faktori .................................................................................... 10

  2. Hipoteza ............................................................................................................................ 11

  3. Ciljevi rad ......................................................................................................................... 11

  4. Materijali i metode ............................................................................................................ 12

  4.1. Sudionici.................................................................................................................... 12

  4.2. Mjerni instrumenti ..................................................................................................... 15

  4.2.1. ECOG ljestvica za procjenu općeg stanja bolesnika .......................................... 15

  4.2.2. Opći upitnik ....................................................................................................... 15

  4.2.3. Montreal kognitivni upitnik (MoCA) ................................................................ 15

  4.2.4. Upitnik o zadovoljstvu bolničkom skrbi onkoloških pacijenata (EORTC IN-

  PATSAT32) ...................................................................................................................... 16

  4.2.5. Upitnik mentalne prilagodbe na rak (Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale

  (Mini-MAC) ..................................................................................................................... 17

  4.2.6. Upitnik depresivnosti i anksioznosti pacijenata u bolnici (eng. Hospital Anxiety

  and Depression Scale (HADS)) ........................................................................................ 18

  4.3. Postupak .................................................................................................................... 21

  4.4. Statistička analiza ...................................................................................................... 21

 • 5. Rezultati ............................................................................................................................ 23

  5.1. Deskriptivna statistika varijabli uključenih u analizu ............................................... 23

  5.1.1. Deskriptivna statistika demografskih varijabli .................................................. 23

  5.1.2. Deskriptivna statistika varijable “emocionalna uznemirenost” ......................... 27

  5.1.3. Deskriptivna statistika domena zadovoljstva bolničkom skrbi. ......................... 28

  5.2. Testiranje preduvjeta nužnih za provođenje hijerarhijske (moderirajuće) multiple

  regresijske analizes dihotomnim prediktorskim varijablama (tzv. kategorijska regresija)

  30

  5.2.1. Neovisnot opservacija ................................................................................. 31

  5.2.2. Multikolinearnost ............................................................................................... 32

  5.3. Interkorelacije svih varijabli uključenih u analizu .................................................... 32

  5.4. Provjera izravnog doprinosa demografskih faktora i emocionalne uznemirenosti u

  objašnjavanju varijance domena zadovoljstva bolničkom skrbi .......................................... 35

  5.5. Testiranje moderatorskog utjecaja demografskih faktora na odnos emocionalne

  uznemirenosti i domena zadovoljstva bolničkom skrbi ....................................................... 50

  5.6. Testiranje medijacijskog utjecaja demografskih faktora na odnos emocionalne

  uznemirenosti i zadovoljstva bolničkom skrbi ..................................................................... 54

  6. Rasprava ........................................................................................................................... 54

  6.1. Interkorelacije psiho-socijalnih faktora i zadovoljstva bolničkom skrbi .................. 55

  6.2. Direktan utjecaj psiho-socijalnih faktora na zadovoljstvo bolničkom skrbi ............. 59

  6.3. Indirektan utjecaj demografskih faktora na povezanost emocionalne uznemirenosti i

  zadovoljstva bolničkom skrbi............................................................................................... 66

  6.4. Ograničenja istraživanja ............................................................................................ 69

  7. Zaključak .......................................................................................................................... 69

  8. Sažetak .............................................................................................................................. 70

  9. Summary ........................................................................................................................... 71

  10. Literatura ....................................................................................................................... 72

  11. Biografija ...................................................................................................................... 93

  12. Prilozi ............................................................................................................................ 94

  12.1. ECOG ljestvica- Procjena općeg tjelesnog stanja bolesnika ..................................... 94

  12.2. Opći upitnik ............................................................................................................... 95

 • 12.3. Montreal kognitivni upitnik (MoCA) ........................................................................ 96

  12.4. Upitnik o zadovoljstvu bolničkom skrbi onkoloških pacijenata (EORTC IN-

  PATSAT32) ......................................................................................................................... 97

  12.5. Skraćena verzija upitnika mentalne adaptacije na rak (mini-MAC) ......................... 99

  12.5.1. Original .............................................................................................................. 99

  12.5.2. Prijevod ............................................................................................................ 102

  12.6. Upitnik hospitalne anksioznosti i depresije (HADS) .............................................. 103

 • 1

  1. Uvod

  Oboljeli od uznapredovalog raka često proživljavaju dugotrajno i iscrpljujuće liječenje zbog

  čega je njihovo zadovoljstvo zdravstvenom skrbi jedna od važnijih mjera e