PSIHOLOGIJA USPJEHA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija predavanja

Citation preview

Uspjeh je progresivno ostvarivanje unaprijed odreenog cilja.

Da bi uspjeli, izaberite cilj koji privla~i,pokre}e va{u energiju i daje vam mogu}nosti da se u potpunosti iska`ete.

Izaberite ciljeve: koji }e vas primorati da prevazi|ete sebe, koji }e mobilisati va{u energiju, stimulisati va{e sposobnosti, razviti va{u volju i pove}ati va{ uspjeh.

Ne zaboravite da je najve}i cilj slu`iti ljudima, a ne te`iti da ljudi slu`e vama.

A. L. VILIJAMS TRENER I VLASNIK OSIGURAVAJU]EG DRU[TVA DAO JE 6 PRINCIPA ZA USPJEH:

IMATI ODREDJENI CILJ OPISATI GA POSTAVITI GA U PRAVO VRIJEME NAPISATI PLAN DEFINISATI CIJENU ISPUNJENJA MISLITI O TOME SVAKI DAN

Da bi uspjeli u ivotu NIKADA NEMOJTE DA POMIJEATE USPJEH SA VLAU, BOGATSTVOM I SLAVOM. AKO SE PONEKAD I SUSRETNU I PREKLOPE, TO NE ZNAI DA SU PRIJATELJI !

Povjerenje

Divovi = nai problemi Biti pozitivan! Sve je mogue!

Da bi uspio u ivotu IMAJ POVJERENJA U TVORCA, CIJELIM SRCEM VJERUJ DA E USPJETI !

Istrajnost

Nita se ne deava odjednom (kola, jezik, instrument, sport, itd.) Odustajanje privlano, npr. kada se smrzavamo Post jaanje volje

Istrajnost

Da bi uspio u ivotu ZNAJ DA USPJEH I ISTRAJNOST IDU ZAJEDNO. SVAKI DAN KORAAJ U PRAVOM SMJERU !

Poniznost

Solomon: Nadmenost prethodi propasti, a oholost prethodi padu. Oholost je uzrok prve pobune, izvor svih zala. Darovi su nam dati.

Petar Simon Laplas (1749-1827)

Nauno otkrie Laplasovog asistenta Prava veliina ovjeka nalazi se kod onoga koji vlada egoistinim eljama.

BUDI SPREMAN DA POSTANE[ POSLEDNJI U OVOM SVIJETU; ONAJ KOGA DRUGI LJUDI ODBACUJU, PRED KOJIM SE VRATA OVOG SVIJETA ZATVARAJU ZBOG LJUBAVI PREMA ISTINI.

PoniznostDa bi uspio u ivotu PRIMJENI U PRAKSI PONIZNOST. AKO ELI DA BUDE NAJVEI, BUDI SPREMAN DA BUDE NAJMANJI !

PONIZNOST nam pokazuje na{e pravo mjesto u odnosu na TVORCA.

Uiti na grekama

Edison: neuspjeh = otkrie novog naina da se konstruie sijalica (10 000x) A znamo da onima koji ljube istinu sve IDE NA DOBRO. Lekcije:

Izvucite pouku iz neuspjeha Uvijek gledaj prema krajnjem cilju, nesupjeh shvati kao putokaz ka njemu

Uiti na grekama

Da bi uspio u ivotu UINI OD SVOG PORAZA ETAPU KA POBJEDI !

ONO [TO PRIJE SVEGA @ELIM ZNATI NIJE DA LI STE USPJELI, VE] DA LI STE ZNALI DA PRIHVATITE PORAZ.

ABRAHAM LINKOLN

USPJEH U @IVOTU..zavisi od na~ina na koji prilazi{ neuspjesima.

Da bi uspjeli u ivotu NIKADA NE CRVENITE PRED ISTINOM, PRED PRAVDOM I PRED LJUBAVLJU !

KAKO NAU^ITI DA SE KA@E NE

NE je izjava nezavisnosti jednog ljudskog bi}a To je tvr|ava karaktera To je put koji vodi ka reformaciji To je kontrola volje To je barometar za regulaciju temperamenta To je ~uvar tvr|ave samopo{tovanja

KAKO NAU^ITI DA SE KA@E NE

To je zid koji ~uva nevinost nevinih To je front koji {titi porodicu Mlada osoba koja zna da ka`e NE zadr`ava ~vrst i neokaljan karakter, blistav poput kristala

Biti pozitivan

Da bi uspio u ivotu HRANI SVOJ RAZUM POZITIVNIM, OHRABRUJUIM, PLEMENITIM MISLIMA !

Potujte moralna naela

Da bi uspio u ivotu POTUJTE MORALNE PRINCIPE

DONI I KRAA

POUKE O USPJEHU:BUDITE STRPLJIVI, REALNI I POSLU[NI ISKORISTITE SVE PRILIKE KADA VAM SE PRU@E

NEMOJTE ODBACIVATI ZEMALJSKU DIMENZIJU, OVAJ SVIJET SE MO@E DOBRO ISKORISTITI

ARNOLD PALMER IGRA GOLFA

AKO MISLI DA SI POBIJEEN, ONDA I JESI. AKO MISLI DA NE SMIJE DA SE USUDI, NEE SE USUDITI. AKO BI ELEO DA POBJEDI, ALI MISLI DA NE MOE, GOTOVO JE SIGURNO DA NEE. BITKE IVOTA NE DOBIJA UVIJEK ONAJ KO JE JAI I BRI, PRIJE ILI KASNIJE- OVJEK KOJI POBJEUJE- JESTE ONAJ KO MISLI DA MOE DA POBIJEDI.

PRIORITETIPostoje dvije stvari koje su ljudima najtee: da razmiljaju i da obavljaju stvari po redoslijedu prioriteta!

Mudrost predstavlja vjetinu da se spoznaju stvari koje mogu da se zanemare VilijamDejms

Veliki dio naeg vremena uzimaju nam beznaajne i banalne stvari. Previe ljudi ivi za beznaajne stvari.

Kada biste svoj ivot mogli ponovo da proivite ta biste promjenili? Vie bi razmiljali Vie bi rizikovali Uinili bi vie stvari koje bi nastavile da ive i poslije nae smrti

Mladu violinistkinju su upitali u emu je tajna njenog uspjeha? Plansko zanemarivanje. Poslije kole sam preokrenula redoslijed aktivnosti. Prvo sam vjebala pa tek u ostatku vremena sam radila druge poslove.

Dobro je neprijatelj najboljegKako prekinuti vezu izmeu dvije dobre mogunosti? Preesto se ponaamo poput trgovca koji je bio toliko zaokupljen ienjem prodavnice da nikad nije otvarao ulazna vrata.

Svjetioniar i petrolej

Previe prioriteta nas paralie

Razlog zbog kojeg se ne ostvaruje veina glavnih ciljeva je taj to prvo troimo vrijeme na obavljanje manje vanih stvari.

Ako morate da napiete jedno pismo, bie vam potreban cijeli dan. Ako morate da napiete 20 pisama, napisat ete ih u jednom danu.

Porodica Finli je otputovala na ran jer su htjeli da se bave stoarstvom. Problemi su nastupili kada su poeli davati imenama ovcama. Otac je elio da se ovca zove Meri, mati Suzi kju, sin Deni, a drugi sin Lejzi. Prijatelj koji je doao poslije nekog vremena pitao je: Gdje vam je stoka! Nemamo je, odgovorili su.

Ne bi preivjela igosanje.

Niko nikada nije na samrtnoj postelji rekao: "Da sam barem vie vremena proveo na poslu. "

PREDNOST USPJENIH LJUDI NIJE U INTELIGENCIJI I NADARENOSTI. SVA PREDNOST JE U NJIHOVOM STAVU. STAV JE PREDUSLOV ZA USPJEH.

TRKA OD MILJE ZA 4 MINUTE

GRCI SU LAVOVIMA JURILI TRKAE DA BI IH NATJERALI DA BRE TRE. 1000 GODINA SU LJUDI TVRDILI DA STRUKTURA KOSTIJU, PREVELIK OTPOR VAZDUHA, KAPACITET PLUA NAS ONEMOGUAVAJU DA TO POSTIGNEMO. DOK RODER BENISTER NIJE TO UINIO.

GODINU DANA POSLIJE TOGA 37 TRKAA JE OBORILO TAJ REKORD. POSLIJE JO GODINU DANA REKORD JE OBORILO JO 300 TRKAA!!! U SAMO JEDNOJ TRCI 13 TRKAA JE PREMAILO TAJ REKORD TA SE DOGODILO?

NIJE SE OTKRILO KAKO KONTROLISATI OTPOR VAZDUHA, NITI SE PROMJENILA STRUKTURA I FIZIOLOGIJA KOSTIJU. PROMJENIO SE STAV

STAVOVI NISU NITA DRUGO NEGO NAVIKE MISLI, A NAVIKE SE STIU!!! PONOVLJENI POSTUPAK POSTAJE STAV.

NAVIKE

Nae ustanovljene navike predstavljaju putanje u naem nervnom sistemu. esto ponavljanje iste misli, osjeanja ili akcije uvruju ovu stazu, ba kao to koraci utabavaju stazu u snijegu. Svakom narednom stimulacijom otvorenog mozga niskovoltanim strujama, odgovor nervnog tkiva postaje sve bri. Kao rezultat stimulacije, nastale su fizike promjene u nervnom tkivu.

Sinapsa sa dugmiima Naunici su otkrili da svaka misao ili akcija koja se esto ponavlja izgrauje ove siune dugmie na krajevima nervnog vlakna, pa prenoenje iste misli i akcije postaje sve lake u budunosti.

Nae ustanovljene navike predstavljaju putanje u naem nervnom sistemu. esto ponavljanje iste misli, osjeanja ili akcije uvruju ovu stazu, ba kao to koraci utabavaju stazu u snijegu. Svakom narednom stimulacijom otvorenog mozga niskovoltanim strujama, odgovor nervnog tkiva postaje sve bri. Kao rezultat stimulacije, nastale su fizike promjene u nervnom tkivu.

Svaka naa misao, osjeanje ili akcija koja se ponavlja produkuje fizike i hemijske promjene u naim nervnim putanjama, bilo na blagoslov ili prokletstvo kada se jednom ove navike uvrste u mozgu. Razmislite samo o implikacijama ove injenice na nae mentalno i emotivno zdravlje i na obrazovanje naeg karaktera.

JEDNOSTAVAN PLAN ZA PROMJENU POGRENIH NAVIKA

PRVA: RECI PRAVE RIJEI ITAJ PRAVE KNJIGE SLUAJ PRAVE AUDIO TRAKE BUDI SA PRAVIM LJUDIMA RADI PRAVE STVARI MOLI PRAVU MOLITVU

DRUGO PRVU INI SVAKOG DANA

SVAKI PUT KADA ODABERETE, PRETVARATE DIO SEBE KOJI UTIE, DIO KOJI BIRA, U NETO MALO DRUGAIJE NEGO TO JE BILO PRIJE. A UZIMAJUI SVOJ IVOT KAO CIJELINU, SA SVIM BEZBROJNIM IZBORIMA KOJE STE UINILI, VI TAJ UTICAJNI DIO SEBE PRETVARATE ILI U NEBESKO ILI U PAKLENO STVORENJE. K.S. LUIS

Obino ljudi preduzimaju rizik, jer je to jedini nain da napreduju. Ironino je, ali istinito: igranje na sigurno moe biti najriziniji nain ivota!

Oni poslovni ljudi koji hrabro preuzimaju rizike mogu da dobiju nae divljenje ne ako samo bace kocku i uskoe u opasan poduhvat bez razmiljanja, nego ako prouavaju trite, uoe priliku, analiziraju mogunosti, razviju proizvod ili slubu, a onda rizikuju sve u potrazi za svojim snom.

Vil Roders se naalio: ak i kada ste na pravoj stazi, biete pregaeni ako samo sedite tamo.

Sve u ivotu je rizik. Ljekari govore o faktorima rizika, poslovni direktori razmiljaju o procjenama rizika, a studenti poslovnog upravljanja uporeuju negativne i pozitivne rizike.

RIZIK

Konano, jedan mladi filmski producent suoio se sa svojim idolom, kritiki nastrojenim reiserom kojem se izdaleka divio godinama. U to vreme mladi producent je imao nekoliko uspenih komedija za sobom i opisao je neke od njih renomiranom reiseru. Reiser je klimnuo, onda upitao da li je ijedna od njegovih filmova propao. Ne, rekao je ponosno. Nijedan od njih.

Reiser je zavrteo glavom. O, tuno je odgovorio, to je veoma loe. Ako ovaj producent ne preuzme rizik i ne izae iz svoje udobne zone nikada nee dostoi svoj puni potencijal. Htio je da kae da ako ljudi nikada ne pretrpe neuspjeh, to vjerovatno znai da nikada nisu pokuali da daju sve od sebe.

BRIGE

Moj `ivot bio je ispunjen stra{nim katastrofama od koji se ve}ina nikada nije ni dogodila Filozof Montanj

Gotovo sve ljudske brige i osjeaji nezadovoljstva plod su ljudske mate i nemaju veze sa stvarnou. General Dord Kruk

KINESKE METODE MUENJA

ak kad bi mogao posjedovati itav svijet, ovjeku je za spavanje potrebna samo jedna postelja, a za odranje u ivotu samo dva dnevna obroka.

GUBITNICI RAZMILJAJU: O ONOME TO JE TREBALO DA UINE ILI O ONOME TO NISU UINILI

POBJEDNICI RAZMILJAJU U SMISLU: MOGU ELIM JESAM.

KAE SE DA OVJEK MOE DA PREIVI ETRDESET DANA BEZ HRANE, 4 DANA BEZ VODE, 4 MINUTA BEZ VAZDUHA, ALI SAMO 4 SEKUNDE BEZ NADE

PONITE DA IGRATE ULOGU OSOBE KAKVA BISTE ELJELI DA BUDETE

Abraham Linkoln

Ja nikada ne prelazim rijeku dok ne stignem do nje.

Na{ najva`niji posao nije da vidimo {ta se nejasno ocrtava na horizontu budu}nosti, ve} da u~inimo ono {to se sada tra`i od nas. Ser Vilijam Osler

U stvari, dok vas neko upravo sada, gleda, itajui vas kao knjigu, ta vidi? Vidi li nekoga ko je stidljiv, plaljiv i paralisan? Nekoga ko se bacaka pod teretom ivota? Nekoga ko rutinski pada u iskuenje? Nekoga ko je nesposoban da prizove hrabrost da uradi ono to je ispravno ili ko se osea preslab da prestane da radi ono ta ne valja? Nekoga ija je duhovnost opasno blizu nule? ta bi vidjelo duhovno bie dok vas gleda?

Zamislite nekoga ko je bio najslabiji lan kompromitovane porodice koja je ivjela u siromanom kraju. On je imao neodluan i sumnjiav karakter. Bio je prestraen da bi neki prestupnik mogao da ga ubije.

OdlukaDa bi uspio u ivotu IMAJ HRABROSTI DA DANAS DONESE ODLUKU KOJA MOE DA TI PROMIJENI IVOT !