Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  1/96

  SEMINARSKI RAD IZPSIHOLOGIJE

  TEMA: Istraživanjeprisustva pti!i"!a i

  pesi!i"!a #$ "aps%eni& u ' ir!i()anini( i" Ki#in$e

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  2/96

  2

  SADR *AJ

  1. Uvod................................................................................

  .. 2

  2. Teorijskorazmatranje

   problema ...

  ...................

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  3/96

  3

  ..................3

  2.1 Predmet istraživanja....................................................................................... 4

  2.2 Problem istraživanja.......................................................................................4

  2.3 Cilj istraživanja

  ............................................................................................... 4

  3.Hipoteze.............................................

  ................................ 5

  4.Metodoloij

  aistraživanja .........................................

  ......... !

  4.1. Uzorak varijabli.............................................................................................!

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  4/96

  4

  4.2. Uzorak ispitanika........................................................................................... "

  4.3. Tok istraživanja............................................................................................. #

  5. $ez%ltatiistraživanja .....................

  .................................... #

  !. &isk%sijarez%ltata .............................................

  ................ '

  ". (iterat%ra............................................................

  ............. 12#. Prilo

  ....................

  ....................

  ....................

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  5/96

  5

  ...................13

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  6/96

  +,

  -.OD

  P

  red%ze)e

  *+anini, iz

  -ikinde

  osnovano je

  1'#5. odine

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  7/96

  sa iljem da

   postane

  vode)a

  /abrika %

   proizvodnjislatki0 i

  slani0 keksi)a

  i ostali0

   proizvoda.

  Tada je

  zapoljavala

  svea 2tak 

  radnika i pripadala je

  optini

  -ikinda. ije

   joj trebalo

   p%no da

  stekne

  simpatije

  radjana prvobitno

  zbo svo

   jedinstveno i

  veoma

  omamljivo

  %k%sa i

  kvaliteta.

  6abrika se polako

  razvijala iz

  odine %

  odin%a

  samim tim je

  i proirivala

  svoj

   proizvodni

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  8/96

  asortiman. 7a

  ilj je imala

  da postane

   jedna od

  vode)i0/abrika % toj

  oblasti pa je

  tako sve vie

  i vie radila

  na svom

  razvijanj%.

  Pre dve

  odine jekona8no

   privatizovana

  i od tada njen

  napredak ide

  zavidnom

   brzinom. U

  svojoj pon%di

  ima nadesetine

  razli8iti0

  slatki0 i isto

  toliko slani0

   proizvoda

  koje sada

  izvozi 8ak %

  4 kontinenta.&anas ova

  /abrika

  zapoljava

  oko 4!

  radnika a

   poto je

  tren%tno %

  izradnji jo

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  9/96

   jedna 0ala za

   proizvodnj%

  zaposli)e jo

  1 novi0

  radnika.

  9

  d veliko

  zna8aja za

  ovakvo

   pred%ze)e je

  raspoloženje i

  d%0zaposleni0

  koje bi

  trebalo da

   b%de to

  vedrije i to

  optimisti8nije

  jer )e tako

  /abrika brže i

   bolje

  napredovati.

  Tako:e i od

  vlasnika

  /abrike se

  o8ek%je da

  omo%)i

  radn%

  atmos/er%

  kakv%

  zasl%ž%j%

  atmos/er% %

  kakvoj )e

  radnii raditi

  sa p%no vie

  želje i volje

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  10/96

  neo obi8no.

  9ptimisti8an

  d%0 stvara

   pozitivn%

  atmos/er% na posl%

   pove)ava

   prod%ktivnost

  i e/ikasnost a

  samim tim i

  obezbe:%je

  zaposlenima

  /inansijsk%si%rnost i

  mo%)nost da

   postin% vie.

  9ptimizam i

   pesimizam je

  tema koja je

  kod

  zaposleni08esto

   previ:ena

  iako

   predstavlja

   jedn% od

  najvažniji0

  karika %

  lan% prod%ktivnost

  i kod

  zaposleni0.

  9va tema je i

  naro8ito

  interesantna

  jer se na

  dr%a8iji

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  11/96

  na8in može

  iskazati volja

  zaposleni0 za

  napredovanje

  m % posl%koji rade za

  inovaijama

  za

  reavanjem

  operativni0 i

  strateijski0

   problema. To

   je i jedan odrazloa zato

  smo se mi

  odl%8ili da

  ispitamo

   pris%stvo

  optimizma i

   pesizma %

  /abrii keksa*+anini,.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  12/96

  /,Terijs#ra"!atranjepr0%e!a

  9p

  timizam je

   pozitivno

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  13/96

  s0vatanje

  sveta koji nas

  okr%ž%je dok 

   pesimizam

   predstavljas0vatanje

  s%protno

  optimizm%.

  9d%vek se

  ovorilo

  kako lj%de

  možemo

   podeliti naone koji na

  sve ledaj%

  sa vedrije

  strane za

  koje svaki

   problem ima

  reenje i za

  koje %vek   postoji pri8a

  sa sre)nim

  krajem tj na

  optimiste i na

  one koji na

  sve ledaj%

  rno kojima

  ni jedan problem nije

  reiv koji

  ver%j% da

  njima samo

  loe može da

  se desi tj na

   pesimiste.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  14/96

  9pt

  imista na

  stvari %vek 

  leda

   pozitivno savedrije

  strane.

  9ptimista %

  sebi nosi

   pred%be:enje

  da je sve

  dobro da )e

  se sve dobrozavriti. ;ak 

  i kada s%

  najteži zadai

  ili problemi

  % pitanj%

  optimista

  %vek smatra

  da )e se svereiti.

  9ptimizam

   predstavlja

  eneralno

   pozitivan stav

  i %

  odre:enim

  raniamaoptimizam

   predstavlja

  apsol%tno

   poželjn%

  osobin% kod

  lj%di.

   aravno nije

  ni dobro biti

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  15/96

   preterano

  optimisti8an

   jer to tako:e

  ne može da

  vam koristi %život% zato

  to time

  %bite realno

  vidjenje

  sit%aija

  doadjaja

  lj%di itd.

  (j%di saoptimisti8nim

  stavom s%

  %speniji %

  svim s/erama

  života a

   pootovo %

   poslovnom

  svet% de seeni

  spremnost na

  rizik i

  samo%vereno

  st koje s%

  tako:e i

   jedne od

  lavni0osobina

  optimisti8ni0

  lj%di.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  16/96

  stepeniama

  napretka. 9ni

  s% poželjni %

  dr%stv% jer 

  %livaj% pozitivn%

  enerij% %

  svoje kolee i

  daj% im ja8%

  motivisanost

  za rad.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  17/96

  T

  ako:e smatra

  se da

  optimisti8ni

  lj%di imaj%

  ve)i stepen

  emoionalne

  intelienije

  od

   pesimisti8ni0

  lj%di.

  9ptimiste s%

  otvorenijeimaj% mnoo

   bolj% i

  kvalitetnij%

  kom%nikaij%

  sa koleama

  a tako:e

  mo% da

   b%d% i dobrimotivatori iz

   prosto

  razloa to

  ver%j% % sebe

  i % svoj rad i

  taj stav

   prenose na

  ostatak kolea i

   podsti8% i0 da

   b%d% kao oni.

  Pes

  imista

  naprotiv na

  stvari %vek 

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  18/96

  leda sa

  neativne

  strane za nji0

   je sve rno i

  s%morno.Pesimisti8na

  osoba % sebi

  nosi

   pred%be:enje

  da )e sve to

  %radi ispasti

  loe da )e

   ba njoj sve po)i naopako

  da je nijedna

   prepreka ne

  zaobilazi.

  -ada se pred

   pesimisti8no

  m osobom

   pojavi neki problem ona

  odma0 misli

  da je taj

   problem

  nereiv da a

   je nemo%)e

  zaobi)i

   prebroditi ilikamoli reiti

  tako neto i

  onda sebe

  %be:%j% da je

  to moralo ba

  njima da se

  desi. Tako:e

   pesimisti8na

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  19/96

  osoba se plai

  ne%spe0a na

   bilo kom

   polj% %

  život% i 8estoiz stra0a ne

   pred%zima

  zna8ajnije

  korake ka

  reenj%

   problema.

  Pesimisti8na

  osoba % sebi

  nosi stra0 od

  ne8e novo

  dr%a8ije a

  % dananje

  vreme to je

   jedna od

  nepoželjni0

  osobina kod

  zaposleno

   jer s% danas

  sve traženiji

  lj%di sa

  vizijama koji

  %mej% da

  mataj% i

  ver%j% % to da

   je ostvarivo i

   pro/itabilno.

  Pesimisti8ni

  lj%di zbo to

  stra0a slabije

  napred%j% na

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  20/96

   posl%

   prvobitno

  zbo toa to

  nikome ne

  treba osobakoja )e raditi

  važan posao

  sa %be:enjem

  da je sve loe

  i koja )e

  možda ve) na

   prvom malom

   problem% di)ir%ke od toa

  obi8no se

  drže

   jednoli8ni0

  monotoni0

   poslova %

  kojima nema

  mnoo prostora za

  inovaije.

  Pes

  imisti8ne

  osobe 8esto

  imaj% slabij%

  kom%nikaij%

  sa koleama

  zatvorene s%

  % sebe i

   preoptere)ene

  raznim

   beninim

   problemima

  koji s% samo

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  21/96

  njima

  nereivi i

  nepremostivi.

  Pesimista

  slabodoprinosi

  razvoj%

   pred%ze)a a

   postoji i

  mo%)nost da

  svojim

   pesimisti8nim

  stavom i ponaanjem

  ,zarazi, i

  ostale kolee

  to je

  svakako

   jedna od

   poslednji0

  stvari koj% poslodava

  želi % svom

   pred%ze)%.

  7

   bo toa je za

  svak% /irm%

  koja zeli da

  napred%je a i

  za one koje

  žele da

  %opte ostan%

  na tržit%

  važno da

  me:%

  nji0ovim

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  22/96

  zaposlenima

  vlada

  optimisti8an

  stav prema

  rad% a i

   prema život%

  %opte da

  imaj% lj%de

  koji s%

  spremni na

  inovaije na

  svakakve

  vrste promena po

  nji0ov% korist

  i koji )e %z

   pomo) svoje

  mate koliko

  toliko

  doprineti

  napretk% pred%ze)a.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  23/96

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  24/96

  Pre$!et1 pr0%e! i2i%j istraživanja

  6

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  25/96

  "

  Pre $ ! et

  istra ž ivanja

  = 7bo svea

  ovo to smo

   pomen%li mi

  smo se i

  odl%8ili da

  ispitamo

   pris%tnost

  optimizma i

   pesimizma

  kod

  zaposleni0 % jednoj od

  vode)i0

  /abrika za

   proizvodnj%

  slatki0

  keksi)a i

  slani0

  rikalia,+anini,.

  Pr0% e !

  istraž i vanja

  =Problemkojim smo

  se bavili %

  naem

  istraživanj%

   jeste * U

  kojoj meri

   jes% pris%tni

  optimizam i

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  26/96

  #

   pesimizam

  kod

  zaposleni0 %

  /abrii keksa

  *+anini,>,.

  3i%jist r aživan j a= Cilj naeistraživanja

   bio je da se%tvrdi %kojoj meri je

   pris%tan

  o ptimizam odnos

  no 

   pesimiz

  a

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  27/96

  '

  m k od

   za

   posleni

  0 % / a

   br i

  i k ek sa *+a

  nini,.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  28/96

  4,Hip

  te"e

  H5 6&obijena%k%pnaaritmeti8ka

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  29/96

  sredina ve)aod 3 )enam%kazivati nato da kod

  zaposleni0 %/abriikeksa*+anini,

   preovla:%jeoptimist

  i8anstav premarad% a iživot%.

  H+ 6&obijena

  aritmeti8kasredina ve)a

  od 3 % tvrdnji

   broj 3 koja

  lasi = ,$etko

  o8ek%jem da

  )e se doodi

  neto dobro.,

  )e nam%kazivati na

  to da kod

  zaposleni0

  %lavnom ne

   preovladava

  stav izenesen

  ovom

  tvrdnjom.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  30/96

  H/ 6&obijena

  aritmeti8kasredina manja

  od 3 % tvrdnji

   broj " koja

  lasi =

  ,ikada ne

  o8ek%jem da

  se neto

  odvija meni % prilo., )e

  nam

  %kazivati na

  to da

  zaposleni

  nemaj% stav

  iznesen ovom

  tvrdnjom.

  H4 6&obijena

  aritmeti8ka

  sredina ve)a

  od 3 % tvrdnji

   broj ' kojalasi = ,

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  31/96

  zaposleni

  %lavnom

  nemaj% stav

  iznesen ovom

  tvrdnjom.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  32/96

  '

  H7 6&obijena

  aritmeti8ka

  sredina ve)a

  od 3 %

  tvrdnji broj

  1 koja lasi

  = ,-ada

  neto

  odl%8im

   prili8no samsi%ran da )e

  se nekako

  loe zavriti.,

  )e nam

  %kazivati da

  zaposleni

  %lavnom

  imaj% pozitivan

  stav iznesen

  ovom

  tvrdnjom.

  H8 6

  &obijenaaritmeti8ka

  sredina ve)a

  od 3 % tvrdnji

   broj 13 koja

  lasi = ,+olje

   je o8ekivati

  ne%spe0manj

  e vas potrese

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  33/96

  1

  kada se

  zaista

  doodi., )e

  nam

  %kazivati nato da

  zaposleni

  %lavnom ne

  iskaz%j%

  neativan

  stav iznesen

  ovom

  tvrdnjom.

  H9 6&obijena

  aritmeti8ka

  sredina ve)a

  od 3 %

  tvrdnji broj14 koja

  lasi =

  ,Uopteno

  ledaj%)i

  stvari %vek 

  ispadn%

  dobro., )e

  nam%kazivati na

  to da

  zaposleni

  %lavnom

  imaj%

   pozitivan

  stav prema

  ovoj tvrdnji.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  34/96

  1

  7,Met

  $%

  i ja ist

  raživa

  n

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  35/96

  1

   ja

  -"

  ra#  vari

   ja0%i

  N

  e

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  36/96

  1

  "avis

  ne vari

   ja0%e :

  1. Pol

  2.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  37/96

  1

  6. Uvek sam optimisti8an % poled%svoje b%d%)nosti.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  38/96

  1

  ". ikada ne o8ek%jem da )e se netoodvijati meni % prilo.

  8. -ada zapo8nem neto novoo8ek%jem %spe0.

  '.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  39/96

  11

  ispitani# 

  a

  Uk%pan broj ispitanika = 4'

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  40/96

  +

  o

   j

   

  i

  s

   p

  i

  t

  a

  n

  i

  a

   

  m

  %

  o

   

  o

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  41/96

  d

  a

   

  =

   

  1

  '

   

  +

  o

   j

   

  i

  s

   p

  i

  t

  a

  ni

  a

   

  ž

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  42/96

  e

  n

  s

  o

   

  o

  d

  a

   

  =

   

  3

   

  @

  s

   pi

  t

  a

  n

  i

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  43/96

  i

   

  s

   p

  a

  d

  a

   j

  %

   

  %

   

  n

  e

  o

  l

  i

  o

   

  s

  t

  a

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  44/96

  o

  s

  n

  i

  0

   

  %

   p

  a

  =

  1. 9d 2 do 25 odina imali smo 2ispitanika

  2. 9d 25 do 35 odina imali smo 3ispitanika

  3. 9d 35 do 45 odina imali smo 23ispitanika

  4. 9d 45 do 55 odina imali smo 2ispitanika

  5. @ preko 55 odina 1 ispitanik 

  Tak o:

  e

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  45/96

   is

   pi

  tanii s% 

   bili 

   podel

   jeni i na o

  snov% r adn

  o

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  46/96

   isk 

  %stva=

  1. 9d 1 do 1 odina 5ispitanika

  2. 9d 1 do 2 odina 31ispitanik 

  3. @ preko 2 odina 13ispitanika

  Me

  tode istr až

  ivan

   ja i ins

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  47/96

  tr %me

  nti za 

   pr ik %

   pl

   jan

   je 

   p

  odatak a=

   

  Metoda ovo

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  48/96

   istr 

  aživan

   ja 

   j

  e ter ensk o

   istr aživa

  n je.

  -ao

  instr%ment za

   prik%pljanje

   podataka

  koristili smo

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  49/96

  %pitnik koji

   je bio

  sa8injen od

  %k%pno 1"

   pitanja od 3nezavisne

  varijable i od

  14 zavisni0

  varijabli

  Arazni0

  tvrdnjiB. 7a

  svak% tvrdnj%

  ispitanik jeimao po pet

   pon%:eni0

  opija od

  koji0 je

  morao da

  zaokr%ži

  samo jedn%

  on% koja jevezana ba za

  njea.

  Post

  %

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  50/96

   pi z

  a o

   br ad% 

   p

  odatak a =

  7a obrad% podataka kori)en je

  Mi2rs't O''i2e E;2e% /55

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  51/96

  n ja =

  @straživanje jeobavljeno #. i '.maja2'.odine %/abrii

  keksa*+anini,%-ikindi.

  @straživanjeodnosno

   prik%pljanje podataka je

  trajalo 2dana poto

   prvo danadirektor 

  ni

   je 

   b

  io t%  

   pa 

  t

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  52/96

  ak o n

  ismo imali

    p%n 

   pr ist

  % p svim za

   p

  oslenima %

   

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  53/96

  to

   j s

  meni.

  @straživanje

  se odvijalo

  delimi8no brzo poto

  s% pitanja

   bila jasno i

  ta8no

  de/inisana

  tako da

  nismo imali

  nikakvi0 poteko)a i

  moramo

  nalasiti da

  s% ispitanii

   bili prili8no

  si%rni da )e

  ovo

  istraživanjeimati

   pozitivan

  is0od.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  54/96

  Re"u%tatiR. Br.   TVRDNJE1.  e treba postavljati visoke iljeve jer se obi8no razo8arate.

  2. U nesi%rnim vremenima obi8no o8ek%jem najbolje.

  3. $etko o8ek%jem da )e se doodioti neto dobro.

  4. ?ko neto može kren%ti ka zl%kren%)e.

  5.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  55/96

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  56/96

  13

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  57/96

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  58/96

  Re"u%tati na=itav! u"r#u

  14

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  59/96

  15

  &obijena

  %k%pna

  aritmeti8ka

  sredina od

  4 1 +5 %kaz%je

  nam na to da

   je 0ipoteza

  H koja

  lasi=

  ,&obijena

  %k%pna

  aritmeti8ka

  sredina ve)a

  od 3 )e nam

  %kazivati na

  to da kod

  zaposleni0

  %lavnom

   preovladava

  optimisti8an

  stav., je potvr:ena.

  Hipoteza H1

  &obijena

  aritmeti8ka

  sredina od

  3# % tvrdnji br. 3 koja

  lasi= ,$etko

  o8ek%jem da

  )e se

  dooditi

  neto

  dobro., to

  nam %kaz%je

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  60/96

  1!

  na to da

  ispitanii

  imaj%

  %lavnom

   blao pozitivan stav

   prema ovoj

  tvrdnji i time

   je ova tvrdnja

   potvr:ena.

  Hipoteza H2 &obijena

  aritmeti8ka

  sredina od

  31 % tvrdnji

   br. " koja

  lasi =

  ,ikada ne

  o8ek%jem da)e se neto

  odvijati meni

  % prilo.,

  %kaz%je nam

  na to da se

  ispitanii

   blao slaž% sa

  ovomtvrdnjom i

  ovim je ova

  tvrdnja

   potvr:ena.

  Hipoteza H3

  &obijena

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  61/96

  1"

  aritmeti8ka

  sredina od

  334 % tvrdnji

   br.' koja

  lasi= ,

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  62/96

  1#

  ovom

  tvrdnjom i

  ona je tim

   potvr:ena.

  Hipoteza H5

  &obijena

  aritmeti8ka

  sredina od

  2## % tvrdnji

   br.13 koja

  lasi= ,+olje je o8ekivati

  ne%spe0Dmanj

  e vas potresa

  kada se

  zaista

  doodi.,

  %kaz%je nam

  na to da seispitanii ne

  slaž% sa ovom

  tvrdnjom i

  ona je time

  opovrn%ta.

  Hipoteza H! &obijena

  aritmeti8ka

  sredina od

  2"' % tvrdnji

   br.14 koja

  lasi=

  ,Uopte

  ledaj%)i

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  63/96

  1'

  stvari %vek 

  ispadaj%

  dobro.,

  %kaz%je nam

  na to da seispitanii ne

  slaž% sa

  ovom

  tvrdnjom i

  ona je time

  opovrn%ta.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  64/96

  Aritmetičk a sredi

  na

  ■ Ari tmetičk

  a

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  65/96

   srei!a

  "i#$te%a "6

  " #$te%a " #$te%a " #$te%a " #$te%a

  Ar tme t   a 3'08 3'01 3'34 3'42

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  66/96

   jasno da

  %o8imo koja

  od navedeni0

  0ipoteza ima

  najve)%aritmeti8k%

  vrednost a

  koja

  najmanj%.

  7aklj%8%jemo

  da se

  ispitanii

  najvie slaž%sa 0ipotezom

  H4 koja

  lasi= ,-ada

  neto

  odl%8im

   prili8no sam

  si%ran da )e

  se neto loedooditi,

  dok s%

  najmanje

  salasnosti

  dali 0ipotezi

  H! koja

  lasi=

  ,Uopteledaj%)i

  stvari %vek 

  ispadaj%

  dobro, to s%

  verovatno

  kroz život

  na%8ili a i

   potvrdili.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  67/96

  8,Re"u%tatista%i& tvr$nji

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  68/96

  &obijena

  aritmeti8ka

  sredina od

  322 % tvrdnji

   br.1 koja

  lasi= ,e

  treba

   postavljati

  visoke

  iljeve jer se

  obi8no

  razo8arate.,

  %kaz%je nam

  na to da

  ispitanii

  imaj%

   pozitivanstav prema

  ovoj tvrdnji.

  &obijena

  aritmeti8ka

  sredina od

  31# % tvrdnji

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  69/96

   br.2 koja

  lasi= ,U

  nesi%rnim

  vremenima

  obi8noo8ek%jem

  najbolje.,

  %kaz%je nam

  na to da

  ispitanii

  imaj%

   pozitivan stav

   prema ovojtvrdnji.

  &obijena

  aritmeti8ka

  sredina od

  311 % tvrdnji

   br.4 kojalasi= ,?ko

  neto može

  kren%ti ka

  zl%

  kren%)e.,

  %kaz%je nam

  na to da

  ispitaniiimaj%

   pozitivan

  stav prema

  ovoj tvrdnji.

  &obijena

  aritmeti8ka

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  70/96

  sredina od

  322 %

  tvrdnji br.5

  koja lasi=

  ,

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  71/96

  1#

  &obije

  na

  aritme

  ti8ka

  sredin

  a od

  32! %

  tvrdnji

   br. !

  koja

  lasi=

  ,Uvek sam

  optimi

  sti8an

  %

   poled

  %

  svoje

   b%d%)nosti.,

  %kaz%j

  e nam

  na to

  da

  ispitan

  iiimaj%

   pozitiv

  an

  stav

   prema

  ovoj

  tvrdnji

  .

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  72/96

  1'

  &obije

  naaritme

  ti8ka

  sredin

  a od

  3! %

  tvrdnji

   br.#

  kojalasi=

  ,-ada

  zapo8

  nem

  neto

  novo

  o8ek%j

  em%spe0.

  ,

  %kaz%j

  e nam

  na to

  da

  ispitan

  iiimaj%

   blao

   pozitiv

  an stav

   prema

  ovoj

  tvrdnji

  .

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  73/96

  2

  &obije

  naaritme

  ti8ka

  sredin

  a od

  2#5 %

  tvrdnji

   br.11

  kojalasi=

  ,-ada

  neto

  odl%8i

  m da

  %radi

  m

  %vek  prona:

  em

  odov

  araj%)i

  na8in

  da to

  ostvari

  m.,%kaz%j

  e nam

  na to

  da

  ispitan

  ii

  imaj%

  neati

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  74/96

  21

  van

  stav

   prema

  ovoj

  tvrdnji.

  &obije

  na

  aritme

  ti8kasredin

  a od

  32 %

  tvrdnji

   br.12

  koja

  lasi=

  ,$etkora8%na

  m na

  to da

  )e mi

  se

  doodi

  ti

  dobrestvari.

  ,

  %kaz%j

  e nam

  na to

  da

  ispitan

  ii

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  75/96

  22

  imaj%

   pozitiv

  an stav

   prema

  ovojtvrdnji

  .

  G ra'i=#ipri#a" re"u%tata

  Aritmetič

  k a sredin

  a

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  76/96

  23

   T(r! )a

   14

   T(r! )a 13

   T(r! )a 12

   T(r!)a 11 !5'!

   T(r

  ! )a 10

   T(r! )a 9

   T(r! )a 8

   T(r!)a 7■ Ari tmetička sre i!a

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  77/96

  24

   T(r! )a

   6

   T(r! )a 5

   T(

  r! )a 4

   T(r! )a

   3

   T(r! )a 2

   T(r!)a 1^ ■ ^ 

  0 0'5 1 1' 52 2'5 3 3'5

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  78/96

  25

   

  a ovoj

  slii jasno

  vidim

  o da

  s%

  ispitan

  ii

  najpoz

  itivnijistav

  istakli

  kod

  tvrdnj

  e koja

   je bila

   pod

   brojem 1

  a ona

  lasi=

  ,-ada

  neto

  odl%8i

  m

   prili8no sam

  si%ra

  n da

  )e se

  nekak 

  o loe

  zavrit

  i, dok 

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  79/96

  2!

  s%

  najne

  ativnij

  i stav

  imali prema

  tvrdnji

   pod

   broje

  m 14

  koja

  lasi=

  ,Uopte

  ledaj

  %)i

  stvari

  %vek 

  ispadn

  %

  dobro.,

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  80/96

  U ovom istraživanj% je

  %8estvovalo 4' ispitanika od koji0 je 1'

   bilo m%ko roda a 3 žensko. < obzirom da

  s% %zrasti ispitanika bili razli8iti rez%ltat

  istraživanja je dobar mada se može re)i da

  smo mi o8ekivali da )e možda biti i bolji.

  R.

  Br

   TVRDNJE

  M - > K A R3

  1.  e treba postavljati visokeiljeve jer se obi8no razo8arate.

  3,10

  2. U nesi%rnim vremenimaobi8no o8ek%jem najbolje.

  3,00

  3. $etko o8ek%jem da )e se

  doodioti neto dobro.

  2,84

  4. ?ko neto može kren%ti kazl%kren%)e.

  2,89

  5.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  81/96

  14 Uopte ledaj%)i stvari %vek ispadaj% dobro.

  2,68

  U-UP? ?$@TMET@;-?

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  82/96

  9vim istraživanjem

  smo doli do

  zaklj%8ka da s%m%kari % ovoj

  /abrii %lavnom

   pesimisti a da s%

  žene te koje

   poboljavaj% rad tj

  optimisti.

  9 , D i s # u s i ja

  -ada

  smo kren%li ka

  /abrii da odradimo

  istraživanje % nama

  s% bila razna

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  83/96

  o8ekivanja s jedne

  strane pozitivno jer 

  ipak idemo %

  /abrik% koja jako

  dobro stoji natržit% a i njeni

   proizvodi s% svima

  dobro poznatiD dok 

  smo se sa dr%e

  strane malo plaili

  ta )e biti s obzirom

  na dananje vreme.

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  84/96

  zaposli)e oko 1

  novi0 radnika. Gto

   je % dananje vreme

  za velik% po0val%.

  9vo

  istraživanje nam je

   bilo posebno bitno i

  interesantno jer je

  tema optimizma sad

  veoma akt%elna ne

  samo kod nas neoi % 8itavom svet%.

  Flavni kriva za to

   je tren%tna svetska

  ekonomska kriza

  kako je ve)ina

  danas naziva

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  85/96

  er ko sad

  neativno razmilja

  i ko od%staje od

   borbe prosto ne

   pripada nijednojoranizaiji koja

   planira da preživi i

  samim tim %bi

  svoje mesto %

  odre:enom dr%tv%

  kome pripada.

  Pesimisti samo

   predstavljaj%nepotreban teret na

  le:ima oranizaija

  sp%tavaj% je i

  spre8avaj% da misli

   bolje da se bori sa

   problemima jer ako

  nis% sebi spremni

   pomo)i i prevazi)it% mentaln%

   barijer% svakako

  nis% spremni

   pomo)i ni

  oranizaiji % kojoj

  rade.

  @ako je

  vreme teko videli

  smo da postoji

  veliki broj lj%di koji

  ver%j% % bolje s%tra

  koji ne pos%staj% i

  koji se ne predaj%

  tako lako i koji s%

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  86/96

  spremni na sve

  samo da im jedno

  dana b%de bolje.

  Tako i zaposleni %

  ovoj /abrii nemaj% p%no ali ene i

   pot%j% to malo

  koliko od to bilo

  vredno rade sa

  osme0om na li% i

  sa verom % d%i sa

   jednom jedinom

  željom da im b%de bolje. Flavno

  or%žje za opstanak 

  % ovim tekim

  vremenima s% vera

  i optimizam i kada

   preovlada %

   pred%ze)% anse za opstanak i za napredak s% m%

  mnoo ve)e.

  20

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  87/96

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  88/96

  21

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  89/96

  Litera tura

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  90/96

  I

  &

  %

  n:e

  ro

  vi

  )

  $.

  ,

  9

  sno

  vi

   ps

  i0

  ol

  o

  i

   jem

  en

  ad

  ž

  m

  e

  nt

  a,

  ,

  C

  E

  9

  M

  ,

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  91/96

   b

  o

  o

  ksd.

  o.

  o

   

  o

  vi

  <ad

  2

  ".

  I Foleman &. ,Emoionalnaintelienija, ,Feopoetika, +eorad 25.

  I Foleman &. ,

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  92/96

  22

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  93/96

  0ttp=JJen.K ikipedia .orJ KikiJ9pti mis m

  P

  http://en.wikipedia.org/wiki/Optimismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Optimismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Optimismhttp://en.wikipedia.org/wiki/Optimism

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  94/96

  ILO

  G*$& +,ski - e!ski

  /tar$st

  20 $ 25 $.

  25 $ 35 $.

  35 $ 45 $.

  45 $ 55 $.

  *rek$ 55 $i!a

  Ra!$ isk,st($ $ 1 $ 10 $ $ 10 $20 $ #rek$ 20 $

  R.

  Br.  TVRDNJE1. Ne trea #$sta(&)ati (is$ke i&)e(e' )er se $ič!$ ra%$čarate.

  23

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  95/96

  2. !esi,r!im (reme!ima $ič!$ $ček,)em !a)$&)e.

  3. Retk$ $ček,)em a e se $$i$ti !et$ $r$.

  4. Ak$ !et$ m$:e kre!,ti ka %&,'kre!,e.

  5. /t(ari ,(ek &eam sa (eri)e stra!e.

  6. (ek sam $#timistia! , #$&e, s($)e ,,!$sti.

  7. Nika !e $ček,)em a se !et$ $(i)a me!i , #ri&$.

  8. ;a %a#$č!em !et$ !$($ '$ček,)em ,s#e

 • 8/18/2019 Psihologija ISTRAZIVANJE-Seminarski Rad-Psihologija PDF

  96/96

  24