Click here to load reader

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Wsp275.waw.pl/wp-content/uploads/2017/09/pzo-klasa-1.pdf · informacji, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW...

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OSIGNI UCZNIW W

KLASIE I

W edukacji wczesnoszkolnej, kade dziecko oceniane jest w sposb

zindywidualizowany, dostosowany do jego moliwoci.

Edukacja polonistyczna

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE

A Suchanie a) bardzo uwanie sucha polece, instrukcji, bajek, bani, opowiada, opisw, tekstw popularnonaukowych,

wierszy, audycji radiowych, muzyki,.

b) bardzo uwanie sucha wypowiedzi innych osb,

nauczycieli, innych osb z otoczenia, koleanek i

kolegw, osb podczas uroczystoci, koncertw,

przedstawie, wit narodowych i innych zdarze

kulturalnych.

c) bardzo uwanie sucha, z duym zainteresowaniem, w

skupieniu, ze zrozumieniem, bez przerywania innym, z

szacunkiem.

B Suchanie a) uwanie sucha polece, instrukcji, bajek, bani, opowiada, opisw, tekstw popularnonaukowych,

wierszy, audycji radiowych, muzyki,.

b) uwanie sucha wypowiedzi innych osb, nauczycieli,

innych osb z otoczenia, koleanek i kolegw, osb

podczas uroczystoci, koncertw, przedstawie, wit

narodowych i innych zdarze kulturalnych.

c) uwanie sucha, z zainteresowaniem, w skupieniu, ze

zrozumieniem, bez przerywania innym, z szacunkiem.

C Suchanie a) niezbyt uwanie sucha polece, instrukcji, bajek, bani, opowiada, opisw, tekstw popularnonaukowych,

wierszy, audycji radiowych, muzyki,.

b) niezbyt uwanie sucha wypowiedzi innych osb,

nauczycieli, innych osb z otoczenia, koleanek i

kolegw, osb podczas uroczystoci, koncertw,

przedstawie, wit narodowych i innych zdarze

kulturalnych.

c) niezbyt uwanie sucha, z maym zainteresowaniem, nie

zawsze w skupieniu i ze zrozumieniem, czasami

przerywajc innym, nie zawsze z szacunkiem.

D Suchanie a) nieuwanie sucha polece, instrukcji, bajek, bani, opowiada, opisw, tekstw popularnonaukowych,

wierszy, audycji radiowych, muzyki,.

b) nieuwanie sucha wypowiedzi innych osb, nauczycieli,

innych osb z otoczenia, koleanek i kolegw, osb

podczas uroczystoci, koncertw, przedstawie, wit

narodowych i innych zdarze kulturalnych.

c) nieuwanie sucha, bez zainteresowania, skupienia i bez

zrozumienia, przerywajc innym, bez szacunku.

A Mwienie a) bardzo dobrze wspiera wypowiedzi odpowiedni

intonacj, modulacj gosu, odpowiedni mimik i

gestykulacj.

b) bardzo dobrze skupia uwag i zainteresowanie

suchaczy.

c) bardzo dobrze dostosowuje ton gosu do wypowiedzi.

d) bardzo dobrze nadaje swojej wypowiedzi indywidualny

styl.

e) bardzo dobrze nawizuje kontakt wzrokowy ze

suchaczami.

B Mwienie a) dobrze wspiera wypowiedzi odpowiedni intonacj,

modulacj gosu, odpowiedni mimik i gestykulacj.

b) dobrze skupia uwag i zainteresowanie suchaczy.

c) dobrze dostosowuje ton gosu do wypowiedzi.

d) dobrze nadaje swojej wypowiedzi indywidualny styl.

e) dobrze nawizuje kontakt wzrokowy ze suchaczami.

C Mwienie a) ma trudnoci z wypowiedziami z odpowiedni intonacj,

modulacj gosu, odpowiedni mimik i gestykulacj.

b) ma trudnoci ze skupieniem uwagi i zainteresowaniem

suchaczy.

c) ma trudnoci z dostosowaniem waciwego tonu gosu

do wypowiedzi.

d) ma trudnoci z nadaniem swojej wypowiedzi

indywidualnego stylu.

e) ma trudnoci z nawizaniem kontaktu wzrokowy ze

suchaczami.

D Mwienie a) nie wypowiada si z odpowiedni intonacj, modulacj

gosu, mimik i gestykulacj.

b) nie skupia uwagi i zainteresowania suchaczy.

c) nie dostosowuje waciwego tonu gosu do wypowiedzi.

d) nie nadaje swojej wypowiedzi indywidualnego stylu.

e) nie nawizuje kontaktu wzrokowy ze suchaczami.

A Czytanie a) bardzo dobrze rozumie sens kodowania oraz

dekodowania informacji, doskonale odczytuje

uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i

napisy.

b) bardzo dobrze zna wszystkie litery alfabetu, bardzo

dobrze czyta i rozumie proste, krtkie teksty.

B Czytanie a) dobrze rozumie sens kodowania oraz dekodowania

informacji, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy,

znaki informacyjne i napisy.

b) dobrze zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie

proste, krtkie teksty.

C Czytanie a) ma trudnoci z rozumieniem sensu kodowania oraz dekodowania informacji, odczytywaniem uproszczonych

rysunkw, piktogramw, znakw informacyjnych i

napisw.

b) myli litery alfabetu, ma trudnoci z czytaniem i

rozumieniem prostych, krtkich tekstw.

D Czytanie a) nie rozumie sensu kodowania oraz dekodowania informacji, nie odczytuje uproszczonych rysunkw, piktogramw, znakw informacyjnych i napisw.

b) nie zna liter alfabetu, nie odczytuje i nie rozumie krtkich tekstw.

A Wypowiadanie si w maych

formach

teatralnych

a) bardzo dobrze ilustruje gosem, gestem, mimik, ruchem zachowania bohaterw inscenizacji, filmw i suchowisk. Bardzo dobrze wyraa opini o obejrzanych spektaklach, filmach i suchowiskach. Bierze czynny i aktywny udzia w inscenizacjach przygotowanych w klasie. Bardzo dobrze uczy si na pami wierszy, piosenek, rl.

B Wypowiadanie si w maych

formach

teatralnych

a) dobrze ilustruje gosem, gestem, mimik, ruchem zachowania bohaterw inscenizacji, filmw i suchowisk. Dobrze wyraa opini o obejrzanych spektaklach, filmach i suchowiskach. Bierze udzia w inscenizacjach przygotowanych w klasie. Uczy si na pami wierszy, piosenek, rl.

C Wypowiadanie si w maych

formach

teatralnych

a) niezbyt ilustruje gosem, gestem, mimik, ruchem zachowania bohaterw inscenizacji, filmw i suchowisk. Niezbyt dobrze wyraa opini o obejrzanych spektaklach, filmach i suchowiskach. Nie zawsze bierze aktywny udzia w inscenizacjach przygotowanych w klasie. Niezbyt uczy si na pami wierszy, piosenek, rl.

D Wypowiadanie si w maych

formach

teatralnych

a) nie ilustruje gosem, gestem, mimik, ruchem zachowania bohaterw inscenizacji, filmw i suchowisk. Nie potrafi wyrazi opinii o obejrzanych spektaklach, filmach i suchowiskach. Nie bierze aktywnego udziau w inscenizacjach przygotowanych w klasie. Nie uczy si na pami wierszy, piosenek, rl.

A Pisanie a) bardzo dobrze odtwarza ksztat liter i pocze midzyliterowych.

b) bardzo dobrze przepisuje i pisze z pamici.

B Pisanie a) dobrze odtwarza ksztat liter i pocze midzyliterowych.

b) dobrze przepisuje i pisze z pamici.

C Pisanie a) ma trudnoci z odtwarzaniem ksztatu liter i pocze midzyliterowych.

b) nie zawsze poprawnie przepisuje i pisze z pamici.

D Pisanie a) nie odtwarza ksztatu liter i pocze midzyliterowych. b) nie przepisuje i nie pisze z pamici.

A Ksztacenie jzykowe

a) bezbdnie zapisuje zdania, prawidowo stosuje znaki interpunkcyjne.

b) bezbdnie pisze wielk liter: imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, pastw.

c) bezbdnie dzieli wyrazy przy przenoszeniu. d) bezbdnie posuguje si okreleniami: goska, litera,

sylaba, wyraz, zdanie.

B Ksztacenie jzykowe

a) z drobnymi bdami zapisuje zdania, prawidowo

stosuje znaki interpunkcyjne.

b) z drobnymi bdami pisze wielk liter: imiona,

nazwiska, nazwy miast, rzek, pastw.

c) z drobnymi bdami dzieli wyrazy przy przenoszeniu.

d) zazwyczaj poprawnie posuguje si okreleniami:

goska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.

C Ksztacenie jzykowe

a) z trudnoci zapisuje zdania, prawidowo stosuje znaki interpunkcyjne.

b) z trudnoci pisze wielk liter: imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, pastw.

c) z trudnoci dzieli wyrazy przy przenoszeniu. d) z trudnoci posuguje si okreleniami: goska, litera,

sylaba, wyraz, zdanie.

D Ksztacenie jzykowe

a) nie zapisuje zda, nieprawidowo stosuje znaki interpunkcyjne.

b) nie pisze wielk liter: imion, nazwisk, nazw miast, rzek, pastw.

c) nie dzieli wyrazu przy przenoszeniu. d) nie posuguje si okreleniami: goska, litera, sylaba,

wyraz, zdanie.

A Samoksztacenie a) zawsze podejmuje prby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazw i sprawdza poprawno ich zapisu,

b) zawsze korzysta ze sownika ortograficznego c) zawsze korzysta z rnych rde informacji, np.

atlasw, czasopism dla dzieci, sownikw i np. encyklopedii czy zasobw internetu i rozwija swoje zainteresowania.

d) zawsze wykorzystuje nabyte umiejtnoci do rozwizywania problemw i eksploracji wiata, dbajc o wasny rozwj i tworzc indywidualne strategie uczenia si.

B Samoksztacenie

a) zazwyczaj podejmuje prby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazw i sprawdza poprawno ich zapisu,

b) zazwyczaj korzysta ze sownika ortograficznego c) zazwyczaj korzysta z rnych rde informacji, np.

atlasw, czasopism dla dzieci, sownikw i np. encyklopedii czy zasobw internetu i rozwija swoje zainteresowania.

d) zazwyczaj wykorzystuje nabyte umiejtnoci do rozwizywania problemw i eksploracji wiata, nie zawsze dbajc o wasny rozwj i tworzc indywidualne strategie uczenia si.

C Samoksztacenie a) ma trudnoci z podejmowaniem prby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazw i sprawdzaniem poprawno ich zapisu,

b) ma trudnoci z korzystaniem ze sownika ortograficznego

c) ma trudnoci z korzystaniem z rnych rde informacji, np. atlasw, czasopism dla dzieci, sownikw i np. encyklopedii czy zasobw internetu i z rozwijaniem swoich zainteresowa.

d) ma trudnoci z wykorzystaniem nabytych umiejtnoci do rozwizywania problemw i eksploracji wiata, nie zawsze dba o wasny rozwj i tworzenie indywidualnych strategii uczenia si.

D

Samoksztacenie a) nie podejmuje prby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazw i nie sprawdza poprawnoci ich zapisu,

b) nie korzysta ze sownika ortograficznego c) nie korzysta z rnych rde informacji, np. atlasw,

czasopism dla dzieci, sownikw i np. encyklopedii czy zasobw internetu i nie rozwija swoich zainteresowa

d) nie wykorzystuje nabytych umiejtnoci do rozwizywania problemw i eksploracji wiata, nie dba o wasny rozwj i nie tworzy indywidualnych strategii uczenia si.

Edukacja matematyczna

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE

A Rozumienie stosunkw

przestrzennych i cech

wielkociowych

a) bardzo dobrze rozumie pojcia zwizane ze stosunkami przestrzennymi i potrafi si nimi biegle posugiwa do okrelania swojego pooenia i pooenia przedmiotw,

b) sprawnie wyprowadza kierunki od siebie i innych osb; bezbdnie okrela pooenie obiektw wzgldem obranego obiektu; znakomicie orientuje si na kartce papieru, aby odnajdowa informacje (np. w lewym grnym rogu) i rysowa strzaki we waciwym kierunku,

c) bardzo dobrze dostrzega symetri (np. w rysunku motyla); zauwaa, e jedna figura jest powikszeniem lub pomniejszeniem drugiej.

B Rozumienie stosunkw

przestrzennych i cech

wielkociowych

a) dobrze rozumie pojcia zwizane ze stosunkami przestrzennymi i potrafi si nimi posugiwa do okrelania swojego pooenia i pooenia przedmiotw,

b) wyprowadza kierunki od siebie i innych osb; okrela pooenie obiektw wzgldem obranego obiektu; orientuje si na kartce papieru, aby odnajdowa informacje (np. w lewym grnym rogu) i rysowa strzaki we waciwym kierunku,

c) dostrzega symetri (np. w rysunku motyla); zauwaa, e jedna figura jest powikszeniem lub pomniejszeniem drugiej.

C Rozumienie stosunkw

a) niezbyt dobrze rozumie pojcia zwizane ze stosunkami przestrzennymi i nie zawsze potrafi si nimi posugiwa

przestrzennych i cech

wielkociowych

do okrelania swojego pooenia i pooenia przedmiotw,

b) ma trudnoci z wyprowadzaniem kierunkw od siebie i innych osb; okrelaniem pooenia obiektw wzgldem obranego obiektu; sabo orientuje si na kartce papieru, aby odnajdowa informacje (np. w lewym grnym rogu) i rysowa strzaki we waciwym kierunku,

c) sabo dostrzega symetri (np. w rysunku motyla); nie zawsze zauwaa, e jedna figura jest powikszeniem lub pomniejszeniem drugiej.

D Rozumienie stosunkw

przestrzennych i cech

wielkociowych

a) nie rozumie poj zwizanych ze stosunkami przestrzennymi i nie potrafi si nimi posugiwa do okrelania swojego pooenia i pooenia przedmiotw,

b) nie potrafi wyprowadza kierunkw od siebie i innych osb; okrela pooenia obiektw wzgldem obranego obiektu; nie orientuje si na kartce papieru, aby odnajdowa informacje (np. w lewym grnym rogu) i rysowa strzaki we waciwym kierunku,

c) nie dostrzega symetrii (np. w rysunku motyla); nie zauwaa, e jedna figura jest powikszeniem lub pomniejszeniem drugiej.

A Rozumienie liczb i ich

wasnoci oraz posugiwania si liczbami

a) bardzo dobrze zna pojcia: cyfra, liczba, liczba jednocyfrowa, liczba dwucyfrowa,

b) sprawnie uywa liczebnikw gwnych i porzdkowych, c) bezbdnie zapisuje liczby cyframi (zakres do 50), d) sprawnie porwnuje i porzdkuje liczby w zakresie 50, e) sprawnie liczy w zakresie 50 z uwzgldnieniem

podanego warunku, f) bardzo dobrze potrafi sprawdza wyniki odejmowania za

pomoc dodawania, g) szybko dostrzega problem matematyczny oraz tworzy

wasn strategi jego rozwizania, odpowiedni do warunkw zadania,

h) w zadaniu tekstowym bezbdnie wskazuje pytanie, dane, szukan i zwizki midzy nimi, udziela odpowiedzi,

i) sprawnie i poprawnie rozwizuje i ukada zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,

j) poprawnie oblicza niewiadom wielko w rwnaniach z okienkami.

B Rozumienie liczb i ich

wasnoci oraz posugiwania si liczbami

a) zna pojcia: cyfra, liczba, liczba jednocyfrowa, liczba dwucyfrowa,

b) uywa liczebnikw gwnych i porzdkowych, c) zapisuje liczby cyframi (zakres do 50), d) porwnuje i porzdkuje liczby w zakresie 50, e) liczy w zakresie 50 z uwzgldnieniem podanego

warunku, f) umie sprawdza wyniki odejmowania za pomoc

dodawania, g) zwykle dostrzega problem matematyczny oraz tworzy

wasn strategi jego rozwizania, odpowiedni do warunkw zadania,

h) w zadaniu tekstowym na og poprawnie wskazuje pytanie, dane, szukan i zwizki midzy nimi, udziela odpowiedzi,

i) rozwizuje i ukada zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,

j) zwykle oblicza niewiadom wielko w rwnaniach z okienkami.

C Rozumienie liczb i ich

wasnoci oraz posugiwania si liczbami

a) ma trudnoci ze stosowaniem poj: cyfra, liczba, liczba jednocyfrowa, liczba dwucyfrowa,

b) nie zawsze poprawnie uywa liczebnikw gwnych i porzdkowych,

c) myli si zapisujc liczby cyframi (zakres do 50), d) nie zawsze poprawnie porwnuje i porzdkuje liczby w

zakresie 50, e) sabo liczy w zakresie 50 z uwzgldnieniem podanego

warunku, f) nie zawsze potrafi sprawdza wyniki odejmowania za

pomoc dodawania, g) ma trudnoci z dostrzeganiem problemu

matematycznego oraz stworzeniem wasnej strategii jego rozwizania, odpowiedniej do warunkw zadania,

h) w zadaniu tekstowym z trudnoci wskazuje pytanie, dane, szukan i zwizki midzy nimi, udziela odpowiedzi,

i) ma problemy z rozwizywaniem i ukadaniem zada tekstowych na dodawanie i odejmowanie,

j) oblicza niewiadomej wielkoci w rwnaniach z okienkami sprawia mu trudno.

D Rozumienie liczb i ich

wasnoci oraz posugiwania si liczbami

a) nie zna poj: cyfra, liczba, liczba jednocyfrowa, liczba dwucyfrowa,

b) nie uywa liczebnikw gwnych i porzdkowych, c) nie zapisuje liczby cyframi (zakres do 50), d) nie umie porwnywa i porzdkowa liczb w zakresie

50, e) nie liczy w zakresie 50 z uwzgldnieniem podanego

warunku, f) nie umie sprawdza wynikw odejmowania za pomoc

dodawania, g) nie dostrzega problemu matematycznego, nie tworzy

wasnej strategii jego rozwizania, odpowiedniej do warunkw zadania,

h) w zadaniu tekstowym nie wskazuje pytania, danych, szukanej i zwizkw midzy nimi, nie udziela odpowiedzi,

i) nie rozwizuje i nie ukada zada tekstowych na dodawanie i odejmowanie,

j) nie potrafi obliczy niewiadomej wielkoci w rwnaniach z okienkami.

A Stosowanie matematyki w

sytuacjach yciowych oraz

w innych obszarach edukacji

a) bezbdnie wskazuje cechy wsplne i cechy rnice przedmioty,

b) sprawnie porwnuje i szereguje przedmioty pod wzgldem okrelonej cechy klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzta, zabawki, rzeczy do ubrania,

c) zawsze poprawnie ustala rwnoliczno mimo obserwowanych zmian w ukadzie elementw w porwnywanych zbiorach,

d) bezbdnie ukada obiekty (np. patyczki) w serie rosnce i malejce, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii,

okrela nastpne i poprzednie, e) dostrzega regularno wzoru i go kontynuuje (rytm), f) biegle posuguje si stoperem, aplikacjami telefonu,

tabletu, komputera, g) biegle posuguje si warcabami, szachami i innymi grami

planszowymi lub logicznymi do rozwijania umiejtnoci mylenia strategicznego, logicznego.

B Stosowanie matematyki w

sytuacjach yciowych oraz

w innych obszarach edukacji

a) zwykle poprawnie wskazuje cechy wsplne i cechy rnice przedmioty,

b) porwnuje i szereguje przedmioty pod wzgldem okrelonej cechy klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzta, zabawki, rzeczy do ubrania,

c) dobrze ustala rwnoliczno mimo obserwowanych zmian w ukadzie elementw w porwnywanych zbiorach,

d) ukada obiekty (np. patyczki) w serie rosnce i malejce, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, okrela nastpne i poprzednie,

e) dostrzega regularno wzoru i go kontynuuje (rytm), f) na og poprawnie posuguje si stoperem, aplikacjami

telefonu, tabletu, komputera, g) posuguje si warcabami, szachami i innymi grami

planszowymi lub logicznymi do rozwijania umiejtnoci mylenia strategicznego, logicznego.

C Stosowanie matematyki w

sytuacjach yciowych oraz

w innych obszarach edukacji

a) nie zawsze wskazuje cechy wsplne i cechy rnice przedmioty,

b) niezbyt sprawnie porwnuje i szereguje przedmioty pod wzgldem okrelonej cechy ma trudnoci z klasyfikowaniem obiektw: tworzeniem kolekcji,

c) ma trudnoci z ustalaniem rwnolicznoci zbiorw po zmianie uoenia elementw,

d) ukada obiekty (np. patyczki) w serie rosnce i malejce, ma trudnoci z ich ponumerowaniem, okreleniem nastpnych i poprzednich,

e) nie zawsze dostrzega regularno wzoru i potrafi go kontynuowa (rytm),

f) z trudnoci posuguje si stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera,

g) sabo posuguje si warcabami, szachami i innymi grami planszowymi lub logicznymi do rozwijania umiejtnoci mylenia strategicznego, logicznego.

D Stosowanie matematyki w

sytuacjach yciowych oraz

w innych obszarach edukacji

a) nie wskazuje cech wsplnych i cech rnicych przedmioty,

b) nie umie porwna i szeregowa przedmiotw pod wzgldem okrelonej cechy klasyfikowa obiektw, tworzy kolekcji,

c) nie jest w stanie ustali rwnolicznoci mimo obserwowanych zmian w ukadzie elementw w porwnywanych zbiorach,

d) nie potrafi ukada obiektw (np. patyczki) w serie rosnce i malejce, ponumerowa ich, okreli nastpne i poprzednie,

e) nie dostrzega regularnoci wzoru i nie umie go kontynuowa (rytm),

f) nie posuguje si stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu,

komputera, g) nie posuguje si warcabami, szachami i innymi grami

planszowymi lub logicznymi do rozwijania umiejtnoci mylenia strategicznego, logicznego.

A Dokonywanie pomiarw dugoci

a) bardzo dobrze zna wprowadzone jednostki miary i ich skrty (cm,m,km)

b) bardzo dobrze mierzy linijk dugo obiektu w centymetrach

c) bardzo dobrze porwnuje dugoci przedmiotw d) bardzo dobrze wykonuje proste obliczenia dotyczce

dugoci.

B Dokonywanie pomiarw dugoci

a) zna wprowadzone jednostki miary i ich skrty (cm,m,km) b) mierzy linijk dugo obiektu w centymetrach c) porwnuje dugoci przedmiotw d) wykonuje proste obliczenia dotyczce dugoci.

C Dokonywanie pomiarw dugoci

a) myli wprowadzone jednostki miary i ich skrty (cm,m,km)

b) ma trudnoci z mierzeniem linijk dugoci obiektu w centymetrach

c) ma trudnoci z porwnywaniem dugoci przedmiotw d) sabo wykonuje proste obliczenia dotyczce dugoci.

D Dokonywanie pomiarw dugoci

a) nie zna wprowadzonych jednostek miary i ich skrtw (cm,m,km)

b) nie mierzy linijk dugoci obiektu w centymetrach c) nie porwnuje dugoci przedmiotw d) nie wykonuje prostych oblicze dotyczcych dugoci.

Edukacja spoeczna

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE

A Rozumienie

rodowiska

spoecznego

a) zna swoje imi, nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu moe ujawnia te dane,

b) zna nazw i adres szkoy, nazwiska swoich nauczycieli, c) zawsze potrafi odrni, co jest dobre, a co ze w

kontaktach z rwienikami i dorosymi, d) zawsze przestrzega ustalonych zasad, e) zawsze pomaga potrzebujcym, f) wie, e nigdy nie naley kama lub zataja prawdy, g) zawsze zgodnie wsppracuje z innymi w zabawie, w

nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych, h) zawsze przestrzega regu obowizujcych w

spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych, grzecznie zwraca si do innych w szkole, w domu i na ulicy,

i) doskonale zna zagroenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposb naley si zwrci o pomoc,

j) zawsze wie, gdzie mona bezpiecznie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego.

B Rozumienie

rodowiska

spoecznego

a) zna swoje imi, nazwisko, adres zamieszkania, wie, komu moe ujawnia te dane,

b) zna nazw i adres szkoy, nazwiska swoich nauczycieli, c) zwykle potrafi odrni, co jest dobre, a co ze w

kontaktach z rwienikami i dorosymi, d) przestrzega ustalonych zasad, e) zwykle pomaga potrzebujcym, f) wie, e nie naley kama lub zataja prawdy, g) na og zgodnie wsppracuje z innymi w zabawie, w

nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych, h) zwykle przestrzega regu obowizujcych w

spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych, grzecznie zwraca si do innych w szkole, w domu i na ulicy,

i) zna wikszo zagroe ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposb naley si zwrci o pomoc,

j) na og wie, gdzie mona bezpiecznie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego.

C Rozumienie

rodowiska

spoecznego

a) zna swoje imi, nazwisko, adres zamieszkania ale nie zawsze potrafi je poda.

b) podanie nazwy i adresu szkoy, nazwisk swoich nauczycieli sprawia mu trudno,

c) nie zawsze potrafi odrni, co jest dobre, a co ze w kontaktach z rwienikami i dorosymi,

d) czasami nie przestrzega ustalonych zasad, e) nie zawsze pomaga potrzebujcym, f) niekiedy kamie i zataja prawd, g) nie zawsze zgodnie wsppracuje z innymi w zabawie, w

nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych, h) czasami nie przestrzega regu obowizujcych w

spoecznoci dziecicej oraz w wiecie dorosych, bywa, e niegrzecznie zwraca si do innych w szkole, w domu i na ulicy,

i) nie do koca zna wikszo zagroe ze strony ludzi; nie zawsze wie, do kogo i w jaki sposb naley si zwrci o pomoc,

j) nie zawsze zwraca uwag na to gdzie mona bezpiecznie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego.

D Rozumienie

rodowiska

spoecznego

a) nie umie poda swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,

b) nie zna nazwy i adresu szkoy, nazwisk swoich nauczycieli,

c) nie potrafi odrni, co jest dobre, a co ze w kontaktach z rwienikami i dorosymi,

d) nie przestrzega ustalonych zasad, e) nie pomaga potrzebujcym, f) kamie i zataja prawd, g) nie potrafi zgodnie wsppracowa z innymi w zabawie,

w nauce szkolnej i w sytuacjach yciowych, h) nie przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci

dziecicej oraz w wiecie dorosych, niegrzecznie zwraca si do innych w szkole, w domu i na ulicy,

i) nie zna zagroe ze strony ludzi; nie wie, do kogo i w jaki sposb naley si zwrci o pomoc,

j) nie wie, gdzie mona bezpiecznie organizowa zabawy, a gdzie nie mona i dlaczego.

A Orientacja w a) doskonale rozpoznaje: godo, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, zwizane z

czasie

historycznym

regionem Polski, w ktrym mieszka, b) godnie uczestniczy w witach narodowych i innych

wanych dniach pamici narodowej; c) zawsze zachowuje si godnie i z szacunkiem podczas

piewania lub suchania hymnu, wcigania flagi na maszt itp.,

d) doskonale rozpoznaje i nazywa patrona szkoy, miejscowoci, w ktrej mieszka, wyjania pojcie patron,

e) bezbdnie wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego wadcy i krla Polski, obecnego prezydenta Polski, wymienia nazw pierwszej stolicy Polski,

f) wyczerpujco wyjania znaczenie wybranych zwyczajw i tradycji polskich,

g) bez problemu przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o poznanych wielkich Polakach,

h) doskonale rozpoznaje flag i hymn Unii Europejskiej.

B

Orientacja w

czasie

historycznym

i) zwykle rozpoznaje: godo, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, zwizane z regionem Polski, w ktrym mieszka,

j) uczestniczy w witach narodowych i innych wanych dniach pamici narodowej;

k) stara si zachowywa godnie i z szacunkiem podczas piewania lub suchania hymnu, wcigania flagi na maszt itp.,

l) rozpoznaje i nazywa patrona szkoy, miejscowoci, w ktrej mieszka, wyjania pojcie patron,

m) zwykle potrafi wymieni imiona i nazwiska, np. pierwszego wadcy i krla Polski, obecnego prezydenta Polski, wymienia nazw pierwszej stolicy Polski,

n) wyjania znaczenie czci wybranych zwyczajw i tradycji polskich,

o) w prosty sposb przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o poznanych wielkich Polakach,

p) zwykle rozpoznaje flag i hymn Unii Europejskiej.

C Orientacja w

czasie

historycznym

a) z trudnoci rozpoznaje: godo, barwy, hymn narodowy,

mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, zwizane z

regionem Polski, w ktrym mieszka,

b) bez zaangaowania uczestniczy w witach narodowych

i innych wanych dniach pamici narodowej;

c) nie zawsze stara si zachowywa godnie i z

szacunkiem podczas piewania lub suchania hymnu,

wcigania flagi na maszt itp.,

d) ma trudnoci w rozpoznaniu i nazywaniu patrona szkoy,

miejscowoci, w ktrej mieszka, wyjanieniem pojcia

patron,

e) z trudnoci wymienia imiona i nazwiska, np.

pierwszego wadcy i krla Polski, obecnego prezydenta

Polski, nie umie samodzielnie wymieni nazwy pierwszej

stolicy Polski,

f) ma kopoty z wyjanieniem znaczenia wybranych

zwyczajw i tradycji polskich,

g) nie umie samodzielnie przedstawi wybranych postaci i

zaprezentowa informacji o poznanych wielkich

Polakach,

h) ma trudnoci w rozpoznaniu flagi i hymnu Unii

Europejskiej.

D Orientacja w

czasie

historycznym

a) nie umie rozpozna: goda, barw, hymnu narodowego, munduru wojskowego, wybranych strojw ludowych, zwizanych z regionem Polski, w ktrym mieszka,

b) niewaciwie uczestniczy w witach narodowych i

innych wanych dniach pamici narodowej;

c) nie zachowuje si godnie i z szacunkiem podczas

piewania lub suchania hymnu, wcigania flagi na

maszt itp.,

d) nie rozpoznaje i nie nazywa patrona szkoy,

miejscowoci, w ktrej mieszka, nie wyjania pojcia

patron,

e) nie potrafi wymieni imion i nazwisk, np. pierwszego

wadcy i krla Polski, obecnego prezydenta Polski, nie

umie wymieni nazwy pierwszej stolicy Polski,

f) nie umie wyjani znaczenia wybranych zwyczajw i

tradycji polskich,

g) nie potrafi przedstawi wybranych postaci i zaprezentowa informacji o poznanych wielkich Polakach,

h) nie rozpoznaje flagi i hymnu Unii Europejskiej.

Edukacja przyrodnicza

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE

A Rozumienie

rodowiska

przyrodniczego

a) z trosk dba o przyrod b) doskonale rozumie cykliczno zjawisk przyrodniczych

c) zawsze prawidowo nazywa zjawiska atmosferyczne

charakterystyczne dla poszczeglnych pr roku,

d) wymienia wszystkie czynniki atmosferyczne

wpywajce na pogod,

e) uwanie obserwuje pogod i zawsze dostosowuje swj

ubir do warunkw pogodowych,

f) zna zagroenia ze strony zjawisk przyrodniczych i

zawsze wie, jak zachowa si w sytuacji zagroenia,

g) bezbdnie rozpoznaje i nazywa wybrane roliny

wystpujce w takich rodowiskach przyrodniczych,

jak: park, las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

h) wskazuje wszystkie rnice midzy drzewem, krzewem

i rolin zieln,

i) wymienia wicej ni trzy nazwy drzew (iglastych,

liciastych), krzeww i rolin zielnych wystpujcych w

Polsce oraz w najbliszej okolicy,

j) wymienia wszystkie warunki niezbdne rolinom do

rozwoju,

k) wyczerpujco opisuje, co dzieje si z rolinami i

zwierztami w rnych porach roku (odloty i przyloty

ptakw, zapadanie w sen zimowy, cykle rozwojowe),

l) bezbdnie rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzta

yjce w takich rodowiskach przyrodniczych, jak: park,

las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

m) wymienia nazwy zwierzt, ktre mona hodowa w

domu, wyczerpujco opisuje sposoby opieki nad

zwierztami domowymi,

n) zna zagroenia dla ludzi ze strony zwierzt i sposoby

radzenia sobie z nimi,

o) wymienia nazwy wicej ni trzech rolin i trzech

zwierzt, ktre s w Polsce pod ochron.

B Rozumienie

rodowiska

przyrodniczego

a) zwykle dba o przyrod b) jest wiadomy cyklicznoci zjawisk przyrodniczych

c) nazywa wikszo zjawisk atmosferycznych

charakterystycznych dla poszczeglnych pr roku,

d) wymienia niektre czynniki atmosferyczne wpywajce

na pogod,

e) obserwuje pogod i na og dostosowuje swj ubir do

warunkw pogodowych,

f) zna zagroenia ze strony zjawisk przyrodniczych i

zwykle wie, jak zachowa si w sytuacji zagroenia,

g) rozpoznaje i nazywa wikszo wybranych rolin

wystpujcych w takich rodowiskach przyrodniczych,

jak: park, las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

h) zwykle potrafi wskaza rnice midzy drzewem,

krzewem i rolin zieln,

i) wymienia po trzy nazwy drzew (iglastych, liciastych),

krzeww i rolin zielnych wystpujcych w Polsce oraz

w najbliszej okolicy,

j) wymienia warunki niezbdne rolinom do rozwoju,

k) opisuje wikszo zmian zachodzcych w rnych

porach roku (odloty i przyloty ptakw, zapadanie w sen

zimowy, cykle rozwojowe),

l) rozpoznaje i nazywa wikszo wybranych zwierzt

yjcych w takich rodowiskach przyrodniczych, jak:

park, las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

m) wymienia nazwy zwierzt, ktre mona hodowa w

domu, opisuje niektre sposoby opieki nad zwierztami

domowymi,

n) zna zagroenia dla ludzi ze strony zwierzt i na og

wie jak radzi sobie z nimi,

o) wymienia nazwy trzech rolin i trzech zwierzt, ktre s

w Polsce pod ochron.

C Rozumienie

rodowiska

przyrodniczego

a) nie zawsze dba o przyrod b) nie do koca rozumie cykliczno zjawisk

przyrodniczych

c) nie zawsze prawidowo nazywa zjawiska

atmosferyczne charakterystyczne dla poszczeglnych

pr roku,

d) wymienia tylko niektre czynniki atmosferyczne

wpywajce na pogod,

e) niedokadnie obserwuje pogod i nie zawsze umie

dostosowa swj ubir do warunkw pogodowych,

f) zna tylko niektre zagroenia ze strony zjawisk

przyrodniczych i nie zawsze wie, jak zachowa si w

sytuacji zagroenia,

g) rozpoznaje i nazywa tylko niektre wybrane roliny

wystpujce w takich rodowiskach przyrodniczych,

jak: park, las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

h) wskazuje nie wszystkie rnice midzy drzewem,

krzewem i rolin zieln,

i) wymienia mniej ni trzy nazwy drzew (iglastych,

liciastych), krzeww i rolin zielnych wystpujcych w

Polsce oraz w najbliszej okolicy,

j) ma trudnoci z wymienieniem warunkw niezbdnych

rolinom do rozwoju,

k) nie dokadnie opisuje, co dzieje si z rolinami i

zwierztami w rnych porach roku (odloty i przyloty

ptakw, zapadanie w sen zimowy, cykle rozwojowe),

l) nie zawsze rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzta

yjce w takich rodowiskach przyrodniczych, jak: park,

las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

m) ma kopoty z wymienieniem nazw zwierzt, ktre

mona hodowa w domu, oraz opisaniem sposobw

opieki nad zwierztami domowymi,

n) zna tylko niektre zagroenia dla ludzi ze strony

zwierzt i sposoby radzenia sobie z nimi,

o) wymienia mniej ni trzy nazwy rolin i trzech zwierzt,

ktre s w Polsce pod ochron.

D Rozumienie

rodowiska

przyrodniczego

a) nie dba o przyrod b) nie jest wiadomy cyklicznoci zjawisk przyrodniczych

c) nie umie nazywa zjawisk atmosferycznych

charakterystycznych dla poszczeglnych pr roku,

d) nie umie wymieni czynnikw atmosferycznych

wpywajcych na pogod,

e) nie obserwuje pogody i nie dostosowuje swego ubioru

do warunkw pogodowych,

f) nie zna zagroe ze strony zjawisk przyrodniczych i nie

wie, jak zachowa si w sytuacji zagroenia,

g) nie rozpoznaje i nie umie nazwa wybranych rolin

wystpujcych w takich rodowiskach przyrodniczych,

jak: park, las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

h) nie potrafi wskaza rnic midzy drzewem, krzewem i

rolin zieln,

i) nie potrafi wymieni trzech nazwy drzew (iglastych,

liciastych), krzeww i rolin zielnych wystpujcych w

Polsce oraz w najbliszej okolicy,

j) nie wymienia warunkw niezbdnych rolinom do

rozwoju,

k) nie umie opisa zmian zachodzcych w rnych porach

roku (odloty i przyloty ptakw, zapadanie w sen

zimowy, cykle rozwojowe),

l) nie rozpoznaje i nie nazywa wybranych zwierzt

yjcych w takich rodowiskach przyrodniczych, jak:

park, las, pole uprawne, sad i ogrd (dziaka),

m) nie umie wymieni nazw zwierzt, ktre mona

hodowa w domu, ani opisa sposobw opieki nad

zwierztami domowymi,

n) nie zna zagroe dla ludzi ze strony zwierzt i nie wie

jak radzi sobie z nimi,

o) nie potrafi wymieni nazw trzech rolin i trzech

zwierzt, ktre s w Polsce pod ochron.

A Funkcje

yciowe

czowieka

a) bardzo dobrze zna budow zewntrzn czowieka,

b) zawsze przestrzega higieny osobistej,

c) zawsze przestrzega zasad bezpieczestwa w szkole

oraz w drodze do i ze szkoy,

d) doskonale zna numery alarmowe sub ratowniczych

(policja, pogotowie, stra poarna) i umie wezwa

pomoc,

e) zna zagroenia ze strony ludzi; zawsze wie, do kogo i

w jaki sposb naley si zwrci o pomoc,

f) bardzo rozsdnie korzysta z radia i telewizji, internetu,

komputera,

g) wyczerpujco wymienia wartoci odywcze produktw

ywnociowych; ma du wiadomo znaczenia

odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia,

h) bezbdnie rozrnia podstawowe znaki drogowe,

zawsze stosuje przepisy bezpieczestwa w ruchu

drogowym i miejscach publicznych; zawsze

przestrzega zasad zachowania si w rodkach

publicznego transportu zbiorowego;

i) ma wiadomo, e nieodpowiedzialne korzystanie z

technologii ma wpyw na utrat zdrowia czowieka;

B Funkcje

yciowe

czowieka

a) zna budow zewntrzn czowieka, b) zwykle przestrzega higieny osobistej,

c) na og przestrzega zasad bezpieczestwa w szkole

oraz w drodze do i ze szkoy,

d) zna numery alarmowe sub ratowniczych (policja,

pogotowie, stra poarna) i umie wezwa pomoc,

e) zna wikszo zagroe ze strony ludzi; wie, do kogo i

w jaki sposb naley si zwrci o pomoc,

f) stara si rozsdnie korzysta z radia i telewizji,

internetu, komputera,

g) wymienia niektre wartoci odywcze produktw

ywnociowych; ma wiadomo znaczenia

odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia,

h) na og rozrnia podstawowe znaki drogowe, stara si

stosowa przepisy bezpieczestwa w ruchu drogowym

i miejscach publicznych oraz zasad zachowania si w

rodkach publicznego transportu zbiorowego;

i) ma wiadomo, e nieodpowiedzialne korzystanie z

technologii ma wpyw na utrat zdrowia czowieka.

C Funkcje

yciowe

czowieka

a) zna tylko niektre elementy budowy zewntrznej

czowieka,

b) nie zawsze przestrzega higieny osobistej,

c) zapomina o przestrzeganiu zasad bezpieczestwa w

szkole oraz w drodze do i ze szkoy,

d) zna nie wszystkie numery alarmowe sub

ratowniczych (policja, pogotowie, stra poarna) i nie

zawsze umie wezwa pomoc,

e) zna tylko niektre z zagroe ze strony ludzi; nie

zawsze wie, do kogo i w jaki sposb naley si zwrci

o pomoc,

f) nie zawsze stara si rozsdnie korzysta z radia i

telewizji, internetu, komputera,

g) wymienia tylko niektre wartoci odywcze produktw

ywnociowych; nie do koca ma wiadomo

znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia,

h) sabo rozrnia podstawowe znaki drogowe, nie

zawsze stara si stosowa przepisy bezpieczestwa w

ruchu drogowym i miejscach publicznych oraz zasady

zachowania si w rodkach publicznego transportu

zbiorowego,

i) ma ma wiadomo, e nieodpowiedzialne

korzystanie z technologii ma wpyw na utrat zdrowia

czowieka.

D Funkcje

yciowe

czowieka

a) nie zna budowy zewntrznej czowieka,

b) nie przestrzega higieny osobistej,

c) nie przestrzega zasad bezpieczestwa w szkole oraz w

drodze do i ze szkoy,

d) nie zna numerw alarmowych sub ratowniczych

(policja, pogotowie, stra poarna) i nie umie wezwa

pomocy,

e) nie zna zagroe ze strony ludzi; nie wie, do kogo i w

jaki sposb naley si zwrci o pomoc,

f) nie stara si rozsdnie korzysta z radia i telewizji,

internetu, komputera,

g) nie umie wymieni wartoci odywczych produktw

ywnociowych; nie ma wiadomoci znaczenia

odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia,

h) nie rozrnia podstawowych znakw drogowych, nie

stosuje przepisw bezpieczestwa w ruchu drogowym i

miejscach publicznych oraz zasad zachowania si w

rodkach publicznego transportu zbiorowego,

i) nie ma wiadomoci, e nieodpowiedzialne korzystanie

z technologii ma wpyw na utrat zdrowia czowieka.

A Rozumienie

przestrzeni

geograficznej

a) szczegowo okrela pooenie swojej miejscowoci

oraz okolicy, wymienia charakterystyczne miejsca, np.

miejsca pamici narodowej, interesujce zabytki,

pomniki,

b) bezbdnie wskazuje na mapie fizycznej Polski jej

granice, gwne miasta, rzeki,

c) sprawnie czyta proste plany, wskazuje kierunki gwne

na mapie, odczytuje podstawowe znaki kartograficzne

map, z ktrych korzysta.

B Rozumienie

przestrzeni

geograficznej

a) okrela pooenie swojej miejscowoci oraz okolicy,

wymienia niektre charakterystyczne miejsca, np.

miejsca pamici narodowej, interesujce zabytki,

pomniki,

b) wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, niektre

gwne miasta, rzeki,

c) czyta proste plany, wskazuje kierunki gwne na mapie,

odczytuje niektre podstawowe znaki kartograficzne

map,

z ktrych korzysta.

C Rozumienie

przestrzeni

geograficznej

a) ma trudnoci z okreleniem pooenia swojej

miejscowoci oraz okolicy, wymienieniem

charakterystycznych miejsc, np. miejsc pamici

narodowej, interesujcych zabytkw, pomnikw,

b) potrzebuje pomocy we wskazaniu na mapie fizycznej

Polski jej granic, gwnych miast, rzek,

c) z trudnoci czyta proste plany, wskazuje nie wszystkie

kierunki gwne na mapie, odczytuje tylko niektre

podstawowe znaki kartograficzne map, z ktrych

korzysta.

D Rozumienie

przestrzeni

geograficznej

a) nie potrafi okreli pooenia swojej miejscowoci oraz okolicy, wymieni charakterystycznych miejsc, np. miejsc pamici narodowej, interesujcych zabytkw, pomnikw,

b) nie wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granic,

gwnych miast, rzek,

c) nie umie czyta prostych planw, wskazywa

kierunkw gwnych na mapie, odczyta

podstawowych znakw

d) kartograficznych map, z ktrych korzysta.

Edukacja plastyczna

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE

A Percepcja

wizualna,

obserwacja i

dowiadczenia

a) bardzo dobrze obserwuje i nazywa: ksztat, wielko, stosunki przestrzenne na obrazie, barwy, linie, faktur, bry np. rzeby.

b) bardzo dobrze wyrnia symetri jedno- i wieloosiow. c) Bardzo dobrze analizuje reprodukcje dzie malarskich i

rzebiarskich pod wzgldem treci, linii, barw, ksztatw, wielkoci, faktury, stosunkw przestrzennych, nastroju, proporcji, wraenia.

B Percepcja

wizualna,

obserwacja i

dowiadczenia

a) zazwyczaj dobrze nazywa: ksztat, wielko, stosunki przestrzenne na obrazie, barwy, linie, faktur, bry np. rzeby.

b) na og dobrze wyrnia symetri jedno- i wieloosiow.

c) dobrze analizuje reprodukcje dzie malarskich i rzebiarskich pod wzgldem treci, linii, barw, ksztatw, wielkoci, faktury, stosunkw przestrzennych, nastroju, proporcji, wraenia.

C Percepcja

wizualna,

obserwacja i

dowiadczenia

a) ma trudnoci z prawidowym nazywaniem: ksztatu, wielkoci, stosunkw przestrzennych na obrazie, barw, linii, faktury, bryy np. rzeby.

b) ma trudnoci z wyrnianiem symetrii jedno- i wieloosiowej.

c) z trudnoci analizuje reprodukcje dzie malarskich i rzebiarskich pod wzgldem treci, linii, barw, ksztatw, wielkoci, faktury, stosunkw przestrzennych, nastroju, proporcji, wraenia.

D Percepcja

wizualna,

obserwacja i

dowiadczenia

a) nie potrafi nazywa: ksztatu, wielkoci, stosunkw przestrzennych na obrazie, barw, linii, faktury, bryy np. rzeby.

b) nie potrafi wyrni symetrii jedno- i wieloosiowej. c) nie dokonuje analizy reprodukcji dzie malarskich i

rzebiarskich pod wzgldem treci, linii, barw, ksztatw, wielkoci, faktury, stosunkw przestrzennych, nastroju, proporcji, wraenia.

A Ekspresja

twrcza

a) Bardzo dobrze rysuje i maluje posugujc si rnorodnymi przyborami rysunkowymi i malarskimi i lepi z rnych mas plastycznych.

b) Starannie i dokadnie wydziera, wycina, skada, przylepia materiay papiernicze i tekstylne.

c) Dokadnie powiela za pomoc kalki, tuszu, farby, stempla itp.

d) Bardzo dokadnie i starannie wykonuje proste rekwizyty do maych form teatralnych.

B Ekspresja

twrcza

a) Na og waciwie rysuje i maluje posugujc si rnorodnymi przyborami rysunkowymi i malarskimi i lepi z rnych mas plastycznych.

b) zazwyczaj dokadnie wydziera, wycina, skada, przylepia materiay papiernicze i tekstylne.

c) zazwyczaj dokadnie powiela za pomoc kalki, tuszu,

farby, stempla itp. d) Prawidowo wykonuje proste rekwizyty do maych form

teatralnych.

C Ekspresja

twrcza

a) ma trudnoci z rysowaniem i malowaniem posugujc si rnorodnymi przyborami rysunkowymi i malarskimi i lepic z rnych mas plastycznych.

b) ma trudnoci z wydzieraniem, wycinaniem, skadaniem, przylepianiem materiaw papierniczych i tekstylnych.

c) ma trudnoci z powielaniem za pomoc kalki, tuszu, farby, stempla itp.

d) z trudem wykonuje proste rekwizyty do maych form teatralnych.

D Ekspresja twrcza

a) nie potrafi rysowa i malowa posugujc si rnorodnymi przyborami rysunkowymi i malarskimi i lepi z rnych mas plastycznych.

b) nie umie wydziera, wycina, skada, przylepia materiaw papierniczych i tekstylnych.

c) nie potrafi powiela za pomoc kalki, tuszu, farby, stempla itp.

d) nie umie wykona prostych rekwizytw do maych form teatralnych.

A Recepcja sztuk plastycznych

a) bardzo dobrze nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeb, w tym dziedziny sztuki uytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramik, hafciarstwo, architektur, grafik komputerow.

b) bardzo dobrze potrafi opisywa poznane dziea sztuki z uwzgldnieniem poznanych poj plastycznych.

B Recepcja sztuk plastycznych

a) zazwyczaj prawidowo nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeb, w tym dziedziny sztuki uytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramik, hafciarstwo, architektur, grafik komputerow.

b) zazwyczaj prawidowo potrafi opisywa poznane dziea sztuki z uwzgldnieniem poznanych poj plastycznych.

C Recepcja sztuk plastycznych

a) ma trudnoci z nazywaniem dziedzin sztuk plastycznych, np. malarstwa, rzeby, w tym dziedzin sztuki uytkowej, np. meblarstwa, tkactwa, ceramiki, hafciarstwa, architektury, grafiki komputerowej.

b) ma trudnoci z prawidowym opisywaniem poznanych dzie sztuki uwzgldniajc poznane pojcia plastyczne.

D Recepcja sztuk plastycznych

a) nie nazywa dziedzin sztuk plastycznych, np. malarstwa, rzeby, w tym dziedzin sztuki uytkowej, np. meblarstwa, tkactwa, ceramiki, hafciarstwa, architektury, grafiki komputerowej.

b) nie umie prawidowo opisywa poznanych dzie sztuki uwzgldniajc poznane pojcia plastyczne.

Edukacja techniczna

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE

A Organizacja

pracy

a) bez zarzutu przygotowuje stanowisko pracy. b) bardzo dobrze zna zasady bezpiecznej pracy oraz

higieny pracy.

c) bardzo dobrze planuje etapy pracy (pomys, kolejne czynnoci, dobr materiaw i narzdzi).

d) bardzo dobrze porwnuje wykonane zadanie z planem. e) bardzo dobrze dobiera materiay i narzdzia do pracy. f) bardzo dobrze dokonuje samokontroli wykonanej pracy.

B Organizacja

pracy

a) na og waciwie przygotowuje stanowisko pracy. b) zazwyczaj zna zasady bezpiecznej pracy oraz higieny

pracy. c) na og dobrze planuje etapy pracy (pomys, kolejne

czynnoci, dobr materiaw i narzdzi). d) zazwyczaj porwnuje wykonane zadanie z planem. e) na og dobrze dobiera materiay i narzdzia do pracy. f) z reguy dokonuje samokontroli wykonanej pracy.

C Organizacja

pracy

a) nie zawsze waciwie przygotowuje stanowisko pracy. b) rzadko stosuje zasady bezpiecznej pracy oraz higieny

pracy. c) rzadko planuje etapy pracy (pomys, kolejne czynnoci,

dobr materiaw i narzdzi). d) czasami porwnuje wykonane zadanie z planem. e) rzadko dobiera waciwe materiay i narzdzia do pracy. f) rzadko dokonuje samokontroli wykonanej pracy.

D Organizacja

pracy

a) niewaciwie przygotowuje stanowisko pracy. b) nie stosuje zasad bezpiecznej pracy oraz higieny pracy. c) nie planuje etapw pracy (pomys, kolejne czynnoci,

dobr materiaw i narzdzi). d) nie porwnuje wykonanego zadania z planem. e) Nie dobiera waciwy materiaw i narzdzi do pracy. f) nie dokonuje samokontroli wykonanej pracy.

A Znajomo

informacji

technicznej,

materiaw,

narzdzi i

technologii

wytwarzania

a) bardzo dobrze zna waciwoci: materiaw papierniczych (papieru, kartonu, tektury, papieru kolorowego, bibuy); materiaw tekstylnych (tkanina, wczka, nici, wena, bawena), materiaw przyrodniczych,

b) bardzo dobrze czyta rysunki pogldowe, c) zna wybrane symbole i znaki powszechnej informacji, d) bardzo dobrze zna rne sposoby czenia materiaw

(rozczne, nierozczne, ruchome), e) bardzo dobrze posuguje si: noyczkami, linijk,

kolcem, ig i naparstkiem, szczypcami, noem, dziurkaczem, zszywaczem, prostymi urzdzeniami gospodarstwa domowego,

f) bardzo dobrze obrysowuje i wycina wzory, odmierza dugoci linijk, skada, zagina, przerywa, przecina, nakuwa, zwija, okleja, przeplata, nawleka ig, przyszywa guziki

g) bardzo dobrze tnie materiay papiernicze i tkaniny po liniach prostych i krzywych.

h) posiada wysok kultur posugiwania si narzdziami.

B Znajomo

informacji

technicznej,

materiaw,

narzdzi i

technologii

a) na og zna waciwoci: materiaw papierniczych (papieru, kartonu, tektury, papieru kolorowego, bibuy); materiaw tekstylnych (tkanina, wczka, nici, wena, bawena), materiaw przyrodniczych,

b) na og dobrze czyta rysunki pogldowe, c) zazwyczaj zna wybrane symbole i znaki powszechnej

informacji,

wytwarzania d) zazwyczaj dobrze zna rne sposoby czenia materiaw (rozczne, nierozczne, ruchome),

e) na og dobrze posuguje si: noyczkami, linijk, kolcem, ig i naparstkiem, szczypcami, noem, dziurkaczem, zszywaczem, prostymi urzdzeniami gospodarstwa domowego,

f) na og dobrze obrysowuje i wycina wzory, odmierza dugoci linijk, skada, zagina, przerywa, przecina, nakuwa, zwija, okleja, przeplata, nawleka ig, przyszywa guziki

g) zazwyczaj dobrze tnie materiay papiernicze i tkaniny po liniach prostych i krzywych.

h) posiada kultur posugiwania si narzdziami.

C Znajomo

informacji

technicznej,

materiaw,

narzdzi i

technologii

wytwarzania

a) ma trudnoci z rozrnianiem waciwoci: materiaw papierniczych (papieru, kartonu, tektury, papieru kolorowego, bibuy); materiaw tekstylnych (tkanina, wczka, nici, wena, bawena), materiaw przyrodniczych,

b) sabo czyta rysunki pogldowe, c) ma trudnoci z rozpoznawaniem i nazywaniem

wybranych symboli i znakw powszechnej informacji, d) Ma trudnoci z wytumaczeniem sposobw czenia

materiaw (rozczne, nierozczne, ruchome), e) Ma trudnoci z posugiwaniem si: noyczkami, linijk,

kolcem, ig i naparstkiem, szczypcami, noem, dziurkaczem, zszywaczem, prostymi urzdzeniami gospodarstwa domowego,

f) Ma trudnoci z obrysowywaniem i wycinaniem wzorw, odmierzaniem dugoci linijk, skadaniem, zaginaniem, przerywaniem, przecinaniem, nakuwaniem, zwijaniem, oklejaniem, przeplataniem, nawlekaniem igy, przyszywaniem guzikw

g) Ma trudnoci z ciciem materiaw papierniczych i tkanin po liniach prostych i krzywych.

h) posiada sab kultur posugiwania si narzdziami.

D Znajomo informacji

technicznej, materiaw, narzdzi i technologii

wytwarzania

a) nie zna waciwoci: materiaw papierniczych (papieru, kartonu, tektury, papieru kolorowego, bibuy); materiaw tekstylnych (tkanina, wczka, nici, wena, bawena), materiaw przyrodniczych,

b) nie czyta rysunkw pogldowych, c) nie zna wybrane symbole i znaki powszechnej

informacji, d) nie zna sposobw czenia materiaw (rozczne,

nierozczne, ruchome), e) niewaciwie posuguje si: noyczkami, linijk, kolcem,

ig i naparstkiem, szczypcami, noem, dziurkaczem, zszywaczem, prostymi urzdzeniami gospodarstwa domowego,

f) nie obrysowuje i nie wycina wzorw, nie odmierza dugoci linijk, nie skada, nie zagina, nie przerywa, nie przecina, nie nakuwa, nie zwija, nie okleja, nie przeplata, nie nawleka igy, nie przyszywa guzikw

g) nie tnie materiaw papierniczych i tkanin po liniach prostych i krzywych.

h) Niewaciwie zachowuje si posugujc si narzdziami.

A Wiedza o technice:

a) bardzo dobrze zna rodzaje budowli mieszkalnych i przemysowych,

b) bardzo dobrze potrafi wymieni sposoby owietlenia domw dawniej i dzi,

c) bardzo dobrze zna rodzaje domowych mediw: gaz, energia elektryczna, woda kanalizacja, telewizja, radio, telefon,

d) bardzo dobrze zna zasady bezpiecznego obsugiwania domowych urzdze elektrycznych.

B Wiedza o technice:

a) na og zna rodzaje budowli mieszkalnych i przemysowych,

b) na og potrafi wymieni sposoby owietlenia domw dawniej i dzi,

c) zazwyczaj dobrze zna rodzaje domowych mediw: gaz, energia elektryczna, woda kanalizacja, telewizja, radio, telefon,

d) zna zasady bezpiecznego obsugiwania domowych urzdze elektrycznych.

C Wiedza o technice:

a) ma trudnoci z rozrnianiem rodzajw budowli mieszkalnych i przemysowych,

b) na og nie potrafi wymieni sposobw owietlenia domw dawniej i dzi,

c) nie zawsze potrafi rozrni rodzaje domowych mediw: gaz, energia elektryczna, woda kanalizacja, telewizja, radio, telefon,

d) nie zawsze zna zasady bezpiecznego obsugiwania domowych urzdze elektrycznych.

D Wiedza o technice:

a) nie rozrnia rodzajw budowli mieszkalnych i przemysowych,

b) nie potrafi wymieni sposobw owietlenia domw dawniej i dzi,

c) nie zna rodzajw domowych mediw: gaz, energia elektryczna, woda kanalizacja, telewizja, radio, telefon,

d) nie zna zasad bezpiecznego obsugiwania domowych urzdze elektrycznych.

Edukacja informatyczna

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE

A Bezpieczestwo

i higiena pracy z

komputerem

a) bardzo dobrze zna zasady zachowania i bezpieczestwa w pracowni komputerowej.

b) bardzo dobrze zna regulamin pracowni komputerowej.

B Bezpieczestwo

i higiena pracy z

komputerem

a) zna zasady zachowania i bezpieczestwa w pracowni komputerowej.

b) zna regulamin pracowni komputerowej.

C Bezpieczestwo

i higiena pracy z

komputerem

c) z trudnoci wymienia zasady zachowania i bezpieczestwa w pracowni komputerowej.

a) ma trudnoci z zapamitaniem regulaminu pracowni komputerowej

D Bezpieczestwo

i higiena pracy z

komputerem

a) nie zna zasad zachowania i bezpieczestwa w pracowni komputerowej.

b) nie zna regulaminu pracowni komputerowej

A Obsuga komputera

a) bardzo dobrze zna elementy zestawu komputerowego, bardzo sprawnie obsuguje mysz komputerow, uruchamia i wycza komputer, otwiera i zamyka programy, pracuje w oknach systemu Windows.

b) Bardzo sprawnie i dobrze zapisuje i odtwarza wyniki pracy.

B Obsuga komputera

a) zna elementy zestawu komputerowego, obsuguje mysz komputerow, uruchamia i wycza komputer, otwiera i zamyka programy, pracuje w oknach systemu Windows.

b) zapisuje i odtwarza wyniki pracy.

C Obsuga komputera

a) z trudnoci wymienia elementy zestawu komputerowego i obsuguje mysz komputerow, uruchamia i wycza komputer, otwiera i zamyka programy, pracuje w oknach systemu Windows.

b) z trudnoci zapisuje i odtwarza wyniki pracy.

D Obsuga komputera

a) nie zna elementw zestawu komputerowego, nie potrafi obsugiwa myszy komputerowej, uruchamia i wycza komputera, otwiera i zamyka programy, pracowa w oknach systemu Windows.

b) nie umie zapisywa i odtwarza wynikw pracy.

A Posugiwanie si

edytorem graficznym Paint i edytorem tekstu

Word

a) Bardzo dobrze zna podstawowe narzdzia Przybornika.

b) Bardzo dobrze i sprawnie zaznacza, kopiuje, wkleja elementy, edytuje, rysuje z zastosowaniem narzdzi edytora graficznego.

c) Bardzo dobrze i sprawnie pisze litery, cyfry, wyrazy, zmienia kolory, kroje i rozmiary czcionek za pomoc odpowiednich ikon lub klawiszy.

B Posugiwanie si edytorem

graficznym Paint i edytorem tekstu

Word

a) zna podstawowe narzdzia Przybornika. b) na og waciwie zaznacza, kopiuje, wkleja elementy,

edytuje, rysuje z zastosowaniem narzdzi edytora graficznego.

c) zazwyczaj poprawnie pisze litery, cyfry, wyrazy, zmienia kolory, kroje i rozmiary czcionek za pomoc odpowiednich ikon lub klawiszy.

C Posugiwanie si

edytorem graficznym Paint i edytorem tekstu

Word

a) ma trudnoci ze znajomoci podstawowych narzdzi Przybornika.

b) Ma trudnoci z zaznaczaniem, kopiowaniem, wklejaniem elementw, edytowaniem, rysowaniem z zastosowaniem narzdzi edytora graficznego.

c) Ma trudnoci z pisaniem liter, cyfr, wyrazw, zmienianiem kolorw, krojw i rozmiarw czcionek za pomoc odpowiednich ikon lub klawiszy.

D Posugiwanie si edytorem

graficznym Paint i edytorem tekstu

Word

a) nie zna podstawowych narzdzi Przybornika. b) Nie potrafi zaznacza, kopiowa, wkleja elementw,

edytowa, rysowa z zastosowaniem narzdzi edytora graficznego.

c) Nie umie pisa liter, cyfr, wyrazw, zmienia kolorw, krojw i rozmiarw czcionek za pomoc odpowiednich

ikon lub klawiszy.

A Posugiwanie si komputerem, urzdzeniami cyfrowymi i

sieciami komputerowymi

a) sprawnie posuguje si komputerem lub innym urzdzeniem cyfrowym oraz urzdzeniami zewntrznymi przy wykonywaniu zadania.

b) bardzo dobrze kojarzy dziaanie komputera lub innego urzdzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem.

c) sprawnie korzysta z udostpnionych stron i zasobw internetowych.

B Posugiwanie si komputerem, urzdzeniami cyfrowymi i

sieciami komputerowymi

a) zazwyczaj waciwie posuguje si komputerem lub innym urzdzeniem cyfrowym oraz urzdzeniami zewntrznymi przy wykonywaniu zadania.

b) na og prawidowo kojarzy dziaanie komputera lub innego urzdzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem.

c) korzysta z udostpnionych stron i zasobw internetowych.

C Posugiwanie si komputerem, urzdzeniami cyfrowymi i

sieciami komputerowymi

a) ma trudnoci z posugiwaniem si komputerem lub innym urzdzeniem cyfrowym oraz urzdzeniami zewntrznymi przy wykonywaniu zadania.

b) ma trudnoci z kojarzeniem dziaania komputera lub innego urzdzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem.

c) ma trudnoci z korzystaniem z udostpnionych stron i zasobw internetowych.

D Posugiwanie si komputerem, urzdzeniami cyfrowymi i

sieciami komputerowymi

a) nie posuguje si komputerem lub innym urzdzeniem cyfrowym oraz urzdzeniami zewntrznymi przy wykonywaniu zadania.

b) nie kojarzy dziaania komputera lub innego urzdzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem.

c) nie korzysta z udostpnionych stron i zasobw internetowych.

A Rozwijanie kompetencji spoecznych

a) zawsze wsppracuje z uczniami, wymienia si z nimi pomysami i dowiadczeniami, wykorzystujc technologi.

b) zawsze wykorzystuje moliwoci technologii do komunikowania si w procesie uczenia si.

B Rozwijanie kompetencji spoecznych

a) na og wsppracuje z uczniami, wymienia si z nimi pomysami i dowiadczeniami, wykorzystujc technologi.

b) na og wykorzystuje moliwoci technologii do komunikowania si w procesie uczenia si.

C Rozwijanie kompetencji spoecznych

a) ma trudnoci ze wspprac z uczniami, wymienianiem si z nimi pomysami i dowiadczeniami, wykorzystujc technologi.

d) Ma trudnoci z wykorzystaniem moliwoci technologii do komunikowania si w procesie uczenia si.

D Rozwijanie kompetencji spoecznych

b) nie wsppracuje z uczniami, nie wymienia si z nimi pomysami i dowiadczeniami, wykorzystujc technologi.

e) nie wykorzystuje moliwoci technologii do komunikowania si w procesie uczenia si.

A Przestrzegania zasad

a) posuguje si udostpnion technologi zgodnie z ustalonymi zasadami.

bezpieczestwa b) rozrnia podane i niepodane zachowania innych osb (rwnie uczniw) korzystajcych z technologii, zwaszcza w sieci internet.

c) przestrzega zasad dotyczcych korzystania z efektw pracy innych osb i zwizanych z bezpieczestwem w internecie.

B Przestrzegania zasad

bezpieczestwa

a) na og posuguje si udostpnion technologi zgodnie z ustalonymi zasadami.

b) zazwyczaj prawidowo rozrnia podane i niepodane zachowania innych osb (rwnie uczniw) korzystajcych z technologii, zwaszcza w sieci internet.

c) na og przestrzega zasad dotyczcych korzystania z efektw pracy innych osb i zwizanych z bezpieczestwem w internecie.

C Przestrzegania zasad

bezpieczestwa

a) z trudem posuguje si udostpnion technologi zgodnie z ustalonymi zasadami.

b) z trudnoci rozrnia podane i niepodane zachowania innych osb (rwnie uczniw) korzystajcych z technologii, zwaszcza w sieci internet.

c) z trudem przestrzega zasad dotyczcych korzystania z efektw pracy innych osb i zwizanych z bezpieczestwem w internecie.

D Przestrzegania zasad

bezpieczestwa

a) nie posuguje si udostpnion technologi zgodnie z ustalonymi zasadami.

b) nie rozrnia podanych i niepodanych zachowa innych osb (rwnie uczniw) korzystajcych z technologii, zwaszcza w sieci internet.

c) nie przestrzega zasad dotyczcych korzystania z efektw pracy innych osb i zwizanych z bezpieczestwem w internecie.

Edukacja muzyczna

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE A Suchanie

muzyki a) z du uwag sucha, poszukuje rde dwiku i je

identyfikuje. b) z du uwag sucha muzyki w poczeniu z

aktywnoci ruchow, gestami dwikotwrczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowa instrumentalnych.

c) bardzo dobrze odrnia dwiki muzyki, np. wysokie niskie, dugie krtkie, ciche gone, gosy ludzkie: sopran, bas; bardzo dobrze odrnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne.

d) bardzo dobrze rozrnia muzyk wykonywan przez solist, chr, orkiestr.

e) bardzo dobrze rozrnia na podstawie suchanego utworu muzyk: smutn, weso, skoczn, marszow itp.

B Suchanie muzyki

a) zazwyczaj z uwag sucha, poszukuje rde dwiku i je identyfikuje.

b) Zazwyczaj z uwag sucha muzyki w poczeniu z aktywnoci ruchow, gestami dwikotwrczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowa instrumentalnych.

c) dobrze odrnia dwiki muzyki, np. wysokie niskie, dugie krtkie, ciche gone, gosy ludzkie: sopran, bas; bardzo dobrze odrnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne.

d) dobrze rozrnia muzyk wykonywan przez solist, chr, orkiestr.

e) dobrze rozrnia na podstawie suchanego utworu muzyk: smutn, weso, skoczn, marszow itp.

C Suchanie muzyki

a) ma trudnoci z uwanym suchaniem, poszukiwaniem rde dwiku i ich identyfikacj

b) ma trudnoci z uwanym suchaniem muzyki w poczeniu z aktywnoci ruchow, gestami dwikotwrczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowa instrumentalnych.

c) ma trudnoci z odrnianiem dwikw muzyki, np. wysokich niskich, dugich krtkich, cichych gonych, gosw ludzkich: sopranu, basu; oraz z odrnianiem i nazywaniem wybranych instrumentw muzycznych.

d) ma trudnoci z rozrnianiem muzyki wykonywanej przez solist, chr, orkiestr.

e) ma trudnoci z rozrnianiem na podstawie suchanego utworu muzyki: smutnej, wesoej, skocznej, marszowej itp.

D Suchanie muzyki

a) nieuwanie sucha, nie poszukuje i nie identyfikuje rde dwiku

b) nieuwanie sucha muzyki w poczeniu z aktywnoci ruchow, gestami dwikotwrczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowa instrumentalnych.

c) nie odrnia dwikw muzyki, np. wysokich niskich, dugich krtkich, cichych gonych, gosw ludzkich: sopranu, basu; oraz z odrnianiem i nazywaniem wybranych instrumentw muzycznych.

d) nie rozrnianiem muzyki wykonywanej przez solist, chr, orkiestr.

e) nie rozrnia na podstawie suchanego utworu muzyki: smutnej, wesoej, skocznej, marszowej itp.

A Ekspresja muzyczna

a) bardzo dobrze piewa rne zestawy gosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy wasne, naladuje gosy zwierzt.

b) bardzo dobrze piewa piewanki, piosenki i pieni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajw polskich, kilka utworw patriotycznych i historycznych.

c) bardzo dobrze rozpoznaje i piewa hymn Polski. d) bardzo dobrze piewa kilka wybranych krtkich

piosenek w jzyku obcym.

B Ekspresja muzyczna

a) zazwyczaj dobrze piewa rne zestawy gosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy wasne, naladuje gosy zwierzt.

b) zazwyczaj dobrze piewa piewanki, piosenki i pieni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajw polskich, kilka utworw patriotycznych i historycznych.

c) zazwyczaj dobrze rozpoznaje i piewa hymn Polski. d) zazwyczaj dobrze piewa kilka wybranych krtkich

piosenek w jzyku obcym.

C Ekspresja muzyczna

a) ma trudnoci z zapiewaniem rnych zestaww gosek, sylab, i wykorzystaniem poznanych melodii oraz tworzeniem wasnych, naladowaniem gosw zwierzt.

b) ma trudnoci z zapiewaniem piosenek i pieni charakterystycznych dla tradycji i zwyczajw polskich, kilku utworw patriotycznych i historycznych.

c) ma trudnoci z rozpoznaniem i zapiewaniem hymnu Polski.

d) ma trudnoci z zapiewaniem kilku wybranych krtkich piosenek w jzyku obcym.

D Ekspresja muzyczna

a) nie piewa zestaww gosek i sylab, nie umie wykorzysta poznanych melodii i tworzy wasnych, nie potrafi naladowa gosw zwierzt.

b) Nie potrafi zapiewa piosenek i pieni charakterystycznych dla tradycji i zwyczajw polskich, kilku utworw patriotycznych i historycznych.

c) nie rozpoznaje i nie umie zapiewa hymnu Polski. d) nie umie zapiewa kilku wybranych krtkich piosenek

w jzyku obcym.

A Improwizacja ruchowa,

rytmika i taniec

a) bardzo dobrze przedstawia ruchem tre muzyczn (np. dynamik, nastrj, wysoko dwiku, tempo, artykulacj) oraz tre pozamuzyczn (np. fabu, odczucia, przekad znaczeniowy sw).

b) bardzo dobrze interpretuje ruchem schematy rytmiczne. c) bardzo dobrze tworzy improwizacje ruchowe

inspirowane wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami; wykonuje plsy.

d) bardzo dobrze taczy wedug ukadw ruchowych charakterystycznych dla wybranych tacw (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajw Europy i wiata.

B Improwizacja ruchowa,

rytmika i taniec

a) na og prawidowo przedstawia ruchem tre muzyczn (np. dynamik, nastrj, wysoko dwiku, tempo, artykulacj) oraz tre pozamuzyczn (np. fabu, odczucia, przekad znaczeniowy sw).

b) na og prawidowo interpretuje ruchem schematy rytmiczne.

c) na og prawidowo tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami; wykonuje plsy.

d) na og dobrze taczy wedug ukadw ruchowych charakterystycznych dla wybranych tacw (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajw Europy i wiata.

C Improwizacja ruchowa,

a) ma trudnoci z prawidowym przedstawianiem ruchem treci muzycznych (np. dynamiki, nastroju, wysokoci

rytmika i taniec dwiku, tempa, artykulacji) oraz treci pozamuzycznych (np. fabuy, odczu, przekadw znaczeniowych sw).

b) ma trudnoci z interpretacj ruchem schematw rytmicznych.

c) ma trudnoci z tworzeniem improwizacji ruchowych inspirowanych wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami i wykonywaniem plsw.

d) Ma trudnoci z tacem wedug ukadw ruchowych charakterystycznych dla wybranych tacw (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajw Europy i wiata.

D Improwizacja ruchowa,

rytmika i taniec

a) nieprawidowo przedstawia ruchem tre muzyczn (np. dynamik, nastrj, wysoko dwiku, tempo, artykulacj) oraz tre pozamuzyczn (np. fabu, odczucia, przekad znaczeniowy sw).

b) nieprawidowo interpretuje ruchem schematy rytmiczne. c) nieprawidowo tworzy improwizacje ruchowe

inspirowane wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami; i nieprawidowo wykonuje plsy.

d) nie taczy wedug ukadw ruchowych charakterystycznych dla wybranych tacw (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajw Europy i wiata.

A Gra na instrumentach muzycznych

a) bardzo dobrze gra zadane przez nauczyciela i wasne schematy rytmiczne.

b) bardzo dobrze wykonuje tematy rytmiczne wybranych, znanych utworw muzycznych (ludowych, popularnych, dziecicych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z uyciem instrumentw perkusyjnych.

c) bardzo dobrze realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje przy uyciu np. patyczkw, pudeek, papieru, trawy, piszczaek, gwizdkw, kogucikw na wod.

d) bardzo dobrze wykonuje akompaniament do piewu, stosuje gesty dwikotwrcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda); eksperymentuje i poszukuje dwikw, fragmentw znanych melodii przy uyciu np. dzwonkw, ksylofonu, fletu podunego, flaoletu flecika polskiego;

e) bardzo dobrze gra melodie piosenek i utworw instrumentalnych, do wyboru na: dzwonkach, ksylofonie, flecie podunym, flaolecie (fleciku polskim) lub innych.

B Gra na instrumentach muzycznych

a) na og prawidowo gra zadane przez nauczyciela i wasne schematy rytmiczne.

b) na og prawidowo wykonuje tematy rytmiczne wybranych, znanych utworw muzycznych (ludowych, popularnych, dziecicych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z uyciem instrumentw perkusyjnych.

c) na og prawidowo realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje przy uyciu np. patyczkw, pudeek, papieru, trawy, piszczaek, gwizdkw,

kogucikw na wod. d) na og prawidowo wykonuje akompaniament do

piewu, stosuje gesty dwikotwrcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda); eksperymentuje i poszukuje dwikw, fragmentw znanych melodii przy uyciu np. dzwonkw, ksylofonu, fletu podunego, flaoletu flecika polskiego;

e) na og prawidowo gra melodie piosenek i utworw instrumentalnych, do wyboru na: dzwonkach, ksylofonie, flecie podunym, flaolecie (fleciku polskim) lub innych.

C Gra na instrumentach muzycznych

a) ma trudnoci z zagraniem zadanych przez nauczyciela i wasnych schematw rytmicznych.

b) ma trudnoci z wykonaniem tematw rytmicznych wybranych, znanych utworw muzycznych (ludowych, popularnych, dziecicych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z uyciem instrumentw perkusyjnych.

c) ma trudnoci z realizacj schematw i tematw rytmicznych, oraz z eksperymentowaniem przy uyciu np. patyczkw, pudeek, papieru, trawy, piszczaek, gwizdkw, kogucikw na wod.

d) ma trudnoci z wykonaniem akompaniamentu do piewu, stosowania gestw dwikotwrczych (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda); eksperymentowaniem i poszukiwaniem dwikw, fragmentw znanych melodii przy uyciu np. dzwonkw, ksylofonu, fletu podunego, flaoletu flecika polskiego;

e) ma trudnoci z zagraniem melodii piosenek i utworw instrumentalnych, do wyboru na: dzwonkach, ksylofonie, flecie podunym, flaolecie (fleciku polskim) lub innych.

D Gra na instrumentach muzycznych

a) nieprawidowo gra zadane przez nauczyciela i wasne schematy rytmiczne.

b) nieprawidowo wykonuje tematy rytmiczne wybranych, znanych utworw muzycznych (ludowych, popularnych, dziecicych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z uyciem instrumentw perkusyjnych.

c) nieprawidowo realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje przy uyciu np. patyczkw, pudeek, papieru, trawy, piszczaek, gwizdkw, kogucikw na wod.

d) nieprawidowo wykonuje akompaniament do piewu, stosuje gesty dwikotwrcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda); eksperymentuje i nie poszukuje dwikw, fragmentw znanych melodii przy uyciu np. dzwonkw, ksylofonu, fletu podunego, flaoletu flecika polskiego;

e) nieprawidowo gra melodie piosenek i utworw instrumentalnych, do wyboru na: dzwonkach, ksylofonie, flecie podunym, flaolecie (fleciku polskim) lub innych.

A Znajomo form zapisu dwiku

a) bardzo dobrze wyjania rne formy zapisu dwikw, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej.

b) bardzo dobrze zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dwiki np. poprzez ukad piktogramw, klockw rytmicznych, kolorw, liczb, czy obrazkw; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie.

B Znajomo form zapisu dwiku

a) zazwyczaj poprawnie wyjania rne formy zapisu dwikw, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej.

b) zazwyczaj prawidowo zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dwiki np. poprzez ukad piktogramw, klockw rytmicznych, kolorw, liczb, czy obrazkw; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie.

C Znajomo form zapisu dwiku

a) ma trudnoci z wyjanieniem rnych form zapisu dwikw, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej.

b) ma trudnoci z zapisem w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dwikw np. poprzez ukad piktogramw, klockw rytmicznych, kolorw, liczb, czy obrazkw; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie.

D Znajomo form zapisu dwiku

a) nie umie wyjani rnych form zapisu dwikw, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej.

b) nie zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dwiki np. poprzez ukad piktogramw, klockw rytmicznych, kolorw, liczb, czy obrazkw; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie.

Wychowanie fizyczne

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE A Utrzymanie

higieny osobistej i zdrowia

a) bardzo dobrze rozwin sprawno fizyczn i wiadomo potrzeb wasnego ciaa,

b) bardzo dobrze rozumie znaczenie wicze dla rozwoju fizycznego,

c) bardzo dobrze rozumie znaczenie odywiania dla rozwoju fizycznego,

d) zawsze przestrzega zasad higieny, e) zawsze prawidowo siedzi w awce, przy stole itp., f) zawsze przestrzega regu wspdziaania w zespole, g) zawsze przestrzega zasad rywalizacji, h) zawsze przestrzega zasad bezpieczestwa podczas

uprawiania sportw, i) bardzo dobrze wie, jak si zachowa w razie wypadku

lub kontuzji, j) bardzo dobrze wie, e nie moe samodzielnie zaywa

lekarstw i stosowa rodkw chemicznych (np. rodkw czystoci, rodkw ochrony rolin);

k) bardzo dobrze wie, e dzieci niepenosprawne znajduj

si w trudnej sytuacji i pomaga im.

B Utrzymanie higieny

osobistej i zdrowia

a) dobrze rozwin sprawno fizyczn i wiadomo potrzeb wasnego ciaa,

b) na og rozumie znaczenie wicze dla rozwoju fizycznego,

c) zazwyczaj rozumie znaczenie odywiania dla rozwoju fizycznego,

d) przestrzega zasad higieny, e) na og prawidowo siedzi w awce, przy stole itp., f) zazwyczaj przestrzega regu wspdziaania w zespole, g) zazwyczaj przestrzega zasad rywalizacji, h) zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczestwa podczas

uprawiania sportw, i) na og wie, jak si zachowa w razie wypadku lub

kontuzji, j) na og wie, e nie moe samodzielnie zaywa

lekarstw i stosowa rodkw chemicznych (np. rodkw czystoci, rodkw ochrony rolin);

k) wie, e dzieci niepenosprawne znajduj si w trudnej sytuacji i na og pomaga im.

C Utrzymanie higieny

osobistej i zdrowia

a) ma trudnoci z rozwiniciem sprawnoci fizycznej i wiadomoci potrzeb wasnego ciaa,

b) ma trudnoci ze zrozumieniem znaczenia wicze dla rozwoju fizycznego,

c) ma trudnoci ze zrozumieniem znaczenie odywiania dla rozwoju fizycznego,

d) ma trudnoci z przestrzeganiem zasad higieny, e) ma trudnoci z prawidowym siedzeniem w awce, przy

stole itp, f) ma trudnoci z przestrzeganiem regu wspdziaania w

zespole, g) ma trudnoci z przestrzeganiem zasad rywalizacji, h) ma trudnoci ze zrozumieniem zasad bezpieczestwa

podczas uprawiania sportw, i) na og wie, jak si zachowa w razie wypadku lub

kontuzji, j) na og wie, e nie moe samodzielnie zaywa

lekarstw i stosowa rodkw chemicznych (np. rodkw czystoci, rodkw ochrony rolin);

k) wie, e dzieci niepenosprawne znajduj si w trudnej sytuacji i na og pomaga im.

D Utrzymanie higieny

osobistej i zdrowia

a) nie rozwin sprawnoci fizyczn i wiadomoci potrzeb wasnego ciaa,

b) nie rozumie znaczenia wicze dla rozwoju fizycznego, c) nie rozumie znaczenia odywiania dla rozwoju

fizycznego, d) nie przestrzega zasad higieny, e) nieprawidowo siedzi w awce, przy stole itp., f) nie przestrzega regu wspdziaania w zespole, g) nie przestrzega zasad rywalizacji, h) nie przestrzega zasad bezpieczestwa podczas

uprawiania sportw, i) nie wie, jak si zachowa w razie wypadku lub kontuzji, j) nie wie, e nie moe samodzielnie zaywa lekarstw i

stosowa rodkw chemicznych (np. rodkw czystoci,

rodkw ochrony rolin); k) nie wie, e dzieci niepenosprawne znajduj si w

trudnej sytuacji i nie pomaga im.

A Sprawno motoryczna

a) bardzo dobrze biega po wyznaczonych trasach, b) bardzo dobrze skacze w obun, jednon, przez

przeszkody, c) bardzo dobrze rzuca i chwyta pik jedn rk, obiema,

rzuca ni do celu i na odlego, toczy j i kozuje, d) bardzo dobrze pokonuje przeszkody naturalne i

sztuczne, e) bardzo dobrze wykonuje wiczenia rytmiczno-taneczne, f) bardzo dobrze wykonuje wiczenia rwnowane.

B Sprawno motoryczna

a) biega po wyznaczonych trasach, b) na og dobrze skacze w obun, jednon, przez

przeszkody, c) na og dobrze rzuca i chwyta pik jedn rk, obiema,

rzuca ni do celu i na odlego, toczy j i kozuje, d) na og dobrze pokonuje przeszkody naturalne i

sztuczne, e) na og dobrze wykonuje wiczenia rytmiczno-taneczne, f) na og dobrze wykonuje wiczenia rwnowane.

C Sprawno motoryczna

a) ma trudnoci z bieganiem po wyznaczonych trasach, b) ma trudnoci ze skakaniem w obun, jednon, przez

przeszkody, c) ma trudnoci rzucaniem i chwytaniem piki jedn rk,

obiema, rzucaniem ni do celu i na odlego, toczeniem jej i kozowaniem,

d) ma trudnoci z pokonywaniem przeszkd naturalnych i sztucznych,

e) ma trudnoci z wykonywaniem wicze rytmiczno-tanecznych,

f) ma trudnoci z wykonywaniem wicze rwnowanych.

D Sprawno motoryczna

a) nie biega po wyznaczonych trasach, b) nie skacze w obun, jednon, przez przeszkody, c) nie rzuca i nie chwyta piki jedn rk, obiema, nie rzuca

ni do celu i na odlego, nie toczy jej i nie kozuje, d) nie pokonuje przeszkd naturalnych i sztucznych, e) nie wykonuje wicze rytmiczno-tanecznych, f) nie wykonuje wiczenia rwnowane.

A Formy rekreacyjno-

sportowe

a) bardzo dobrze radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycistwo, np. druyny przeciwnej,

b) zawsze respektuje przepisy, reguy zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego,

c) zawsze uczestniczy w zabawach i grach zespoowych, z wykorzystaniem rnych rodzajw piek,

d) bardzo dobrze jedzi na dostpnym sprzcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, ywach.

B Formy rekreacyjno-

sportowe

a) na og radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycistwo, np. druyny przeciwnej,

b) zazwyczaj respektuje przepisy, reguy zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego,

c) na og uczestniczy w zabawach i grach zespoowych, z wykorzystaniem rnych rodzajw piek,

d) dobrze jedzi na dostpnym sprzcie sportowym, np.

hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, ywach.

C Formy rekreacyjno-

sportowe

a) ma trudnoci radzeniem sobie w sytuacji przegranej i le znosi zwycistwo, np. druyny przeciwnej,

b) ma trudnoci z respektowaniem przepisw, regu zabaw i gier ruchowych, przepisw ruchu drogowego,

c) mao aktywnie uczestniczy w zabawach i grach zespoowych, z wykorzystaniem rnych rodzajw piek,

d) ma trudnoci z jazd na dostpnym sprzcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, ywach

D Formy rekreacyjno-

sportowe

a) nie radzi sobie w sytuacji przegranej i le znosi zwycistwo, np. druyny przeciwnej,

b) nie respektuje przepisw, regu zabaw i gier ruchowych,

przepisw ruchu drogowego,

c) nie uczestniczy w zabawach i grach zespoowych, z

wykorzystaniem rnych rodzajw piek,

d) nie potrafi jedzi na dostpnym sprzcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, ywach

Etyka

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE A Znajomo

wartoci etycznych i

stosowanie ich w yciu

codziennym

a) bardzo dobrze przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej (wsppracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w wiecie dorosych (grzecznie zwraca si do innych, ustpuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.),

b) bardzo dobrze wie, e nie mona dy do zaspokojenia swoich pragnie kosztem innych; nie niszczy otoczenia,

c) bardzo dobrze zdaje sobie spraw z tego, jak wana jest prawdomwno, stara si przeciwstawia kamstwu i obmowie,

d) bardzo dobrze wie, e nie wolno zabiera cudzej wasnoci bez pozwolenia, pamita o oddawaniu poyczonych rzeczy i nie niszczy ich,

e) zawsze niesie pomoc potrzebujcym, take w sytuacjach codziennych,

f) bardzo dobrze wie, e ludzie yj w rnych warunkach i dlatego nie naley chwali si bogactwem ani nie naley dokucza dzieciom, ktre wychowuj si w trudniejszych warunkach.

B Znajomo wartoci

etycznych i stosowanie ich

w yciu codziennym

a) na og przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej (wsppracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w wiecie dorosych (grzecznie zwraca si do innych, ustpuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.),

b) zazwyczaj wie, e nie mona dy do zaspokojenia swoich pragnie kosztem innych; nie niszczy otoczenia,

c) na og zdaje sobie spraw z tego, jak wana jest prawdomwno, stara si przeciwstawia kamstwu i

obmowie, d) zazwyczaj wie, e nie wolno zabiera cudzej wasnoci

bez pozwolenia, pamita o oddawaniu poyczonych rzeczy i nie niszczy ich,

e) zazwyczaj niesie pomoc potrzebujcym, take w sytuacjach codziennych,

f) zazwyczaj wie, e ludzie yj w rnych warunkach i dlatego nie naley chwali si bogactwem ani nie naley dokucza dzieciom, ktre wychowuj si w trudniejszych warunkach.

C Znajomo wartoci

etycznych i stosowanie ich

w yciu codziennym

a) ma trudnoci z przestrzeganiem regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej (wsppraca w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w wiecie dorosych (grzeczne zwracanie si do innych, ustpowanie osobom starszym miejsca w autobusie, podawanie upuszczonych przedmiot itp.),

b) ,ma trudnoci ze zrozumieniem, e nie mona dy do zaspokojenia swoich pragnie kosztem innych; nie niszczy otoczenia,

c) na og nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wana jest prawdomwno, nie zawsze stara si przeciwstawia kamstwu i obmowie,

d) ma trudnoci ze zrozumieniem, e nie wolno zabiera cudzej wasnoci bez pozwolenia, pamita o oddawaniu poyczonych rzeczy i nie niszczy ich,

e) ma trudnoci z niesieniem pomocy potrzebujcym, take w sytuacjach codziennych,

f) nie zawsze wie, e ludzie yj w rnych warunkach i dlatego nie naley chwali si bogactwem ani nie naley dokucza dzieciom, ktre wychowuj si w trudniejszych warunkach.

D Znajomo wartoci

etycznych i stosowanie ich

w yciu codziennym

a) nie przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej (wsppracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w wiecie dorosych (grzecznie zwraca si do innych, ustpuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.),

b) nie wie, e nie mona dy do zaspokojenia swoich pragnie kosztem innych; nie niszczy otoczenia,

c) nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wana jest prawdomwno, stara si przeciwstawia kamstwu i obmowie,

d) nie wie, e nie wolno zabiera cudzej wasnoci bez pozwolenia, pamita o oddawaniu poyczonych rzeczy i nie niszczy ich,

e) nie niesie pomocy potrzebujcym, take w sytuacjach codziennych,

f) nie wie, e ludzie yj w rnych warunkach i dlatego nie naley chwali si bogactwem ani nie naley dokucza dzieciom, ktre wychowuj

Edukacja jzykowa. Jzyk obcy nowoytny

OCENA ZAKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE

A Porozumiewanie

si z innymi

a) rozumie zoone polecenia i waciwie na nie reaguje b) nazywa obiekty w najbliszym i dalszym otoczeniu c) recytuje ze zrozumieniem wierszyki i rymowanki,

piewa i rozumie tekst piosenki z repertuaru dziecicego

d) rozumie sens opowiedzianych historyjek

B Porozumiewanie

si z innymi

a) rozumie proste polecenia i waciwie na nie reaguje b) nazywa obiekty w najbliszym otoczeniu c) recytuje wierszyki i rymowanki, piewa piosenki z

repertuaru dziecicego d) rozumie sens opowiedzianych historyjek gdy s

wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

C Porozumiewanie

si z innymi

a) nie zawsze rozumie proste polecenia i nie zawsze waciwie na nie reaguje

b) ma problemy z nazywaniem obiektw w najbliszym otoczeniu

c) recytuje fragmenty wierszykw i rymowanek, nie zawsze piewa piosenki z repertuaru dziecicego

d) ma problemy ze rozumieniem sensu opowiedzianych historyjek, nawet gdy s wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

D Porozumiewanie

si z innymi

a) nie rozumie prostych polece i niewaciwie na nie reaguje

b) nie nazywa obiektw w najbliszym otoczeniu c) nie recytuje wierszykw i rymowanek, nie piewa

piosenek d) nie rozumie sensu opowiedzianych historyjek, nawet

gdy s wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami