Click here to load reader

Przedmiot: Bezpieczeństwo narodowe

 • View
  64

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Przedmiot: Bezpieczeństwo narodowe. T. 3. Zagadnienie systematyzacji dorobku naukowego Zagadnienia: Metafory organizacji Podejścia do zarządzania i ich charakterystyka. Historia zarządzania. Babilończycy. Wenecjanie. Rzymianie. Sumerowie. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Przedmiot: Bezpieczeństwo narodowe

 • Przedmiot: Bezpieczestwo narodowe

  T. 3. Zagadnienie systematyzacji dorobku naukowego

  Zagadnienia:

  Metafory organizacji Podejcia do zarzdzania i ich charakterystyka

 • Historia zarzdzania 3000 2500 2000 1500 1000 500 500 1000 1500 p.n.e.n.e. BabiloczycyChiczycy Grecy EgipcjanieSumerowie Wenecjanie Rzymianie

 • Potrzeby spoeczne (1) Konieczno synchronizacji, koordynacji i integracji dziaa(6) Doskonalenie techniki wytwarzania, zwaszcza narzdzi pracy (2)Rozwj podziau pracy i specjalizacji produkcji(3)Wzrost skali i koncentracji produkcji, doskonalenie wyrobw (4)Wzrost stopnia zalenoci procesw wytwrczych (5) Pojawienie si zarzdzania jako formy praktyki spoecznej i zawodu (7)Uwarunkowania gwneZapotrzebowanie na wiedz o zarzdzaniu (8)Uwarunkowania dodatkoweSprzenie zwrotnePowstanie nauk o organizacji i zarzdzaniu (9)Uwarunkowania powstania nauk o zarzdzaniu

  rdo: L.J. Krzyanowski, O kierowaniu organizacjami inaczej, Warszawa 1999.

 • Perspektywy operacyjne w zarzdzaniu Zarzdzanie naukowe: Frederick W. Taylor naukowe studia pracy i dobr najlepszych metod wykonywania czynnoci eliminacja zbdnych czynnoci w kontekcie najlepszych metod pracy podzia pracy i odpowiedzialnoci zarzdzania z zastosowaniem naukowych metod planowania cisa kontrola wykonywanej pracy

  Zarzdzanie ilociowe: Ford W. Harris

  Zarzdzanie jakociowe: Walter A. Shewhart

  Zarzdzanie biurokratyczne: Max Weber specjalizacja pracy formuowanie zasad i procedur bezosobowo dobrze zdefiniowana hierarchia awansowanie na podstawie zasug

  Zarzdzanie administracyjne: Henri Fayol podzia pracy autorytet przeoonego dyscyplina jedno rozkazodawstwa porzdek wynagrodzenie stabilno i wasno sprawiedliwo

  podporzdkowanie interesu jednostki interesom oglnym podlego jednemu przeoonemu centralizacja Inicjatywa

 • Koncepcja wadzy Typy wadzy prawomocnej - wg M.Webera:

  wadza charyzmatyczna - oparta na przekonaniu, e przywdcy maj nadzwyczajne cechy, a ustanawiane przez nich normy s prawomocnewadza tradycyjna - oparta na wierze w trwao pewnego porzdku i jego prawomocno ( patriarchat, matriarchat)wadza legalna pochodzca z mianowania lub wyboru dokonanego na podstawie usankcjonowanych procedur, opierajca si na przekonaniu o legalnoci norm prawnych i o uprawnieniu osb sprawujcych wadz do wydawania polece na mocy tych norm rda wadzy kierowniczej: wasno firmy wadza wacicielska wadza formalna zwizana z pozycj formaln w strukturze nagradzanie pienidze i awanse przymus oparta na karze lub grobie jej zastosowania charyzma oparta na emocjonalnym zwizku midzy liderem a wsppracownikami, czego wyrazem jest lojalno i oddanie wadza ekspercka kluczowe umiejtnoci i wiedza oparta na dowiadczeniu

 • Zasady zarzdzania wedug H. Fayola

  NazwaTrePodzia pracyWysoki stopie specjalizacji powinien przynie wzrost efektywnoci. Specjalizacji podlega zarwno praca techniczna, jak i kierowniczaAutorytetDo wykonywania obowizkw kierowniczych niezbdny jest autorytet: autorytet formalny do wykonywania polece i autorytet osobisty wynikajcy z wiedzy i dowiadczeniaDyscyplinaCzonkowie organizacji musz szanowa reguy obowizujce i rzdzce organizacjaJedno rozkazodawstwaKady pracownik powinien otrzymywa polecenia tylko od jednego bezporedniego przeoonego.Jedno kierownictwaPodobne czynnoci w organizacji powinny by zgrupowane i podlege tylko jednemu kierownikowiPodporzdkowanie wasnego interesu interesowi oguInteresy jednostek nie powinny by przedkadane ponad cele caej organizacjiWynagrodzenieWynagrodzenie powinno by sprawiedliwe zarwno dla pracownikw, jak i dla organizacjiCentralizacjaWadza i autorytet powinny by moliwe silnie skoncentrowane na wyszych szczeblach organizacjiHierarchiaLinia wadzy powinna przebiega z gry w d organizacji i naley jej zawsze przestrzega.adZasoby ludzkie i rzeczowe powinny by skoordynowane tak, aby znalazy si na waciwym miejscy i we waciwym czasieSprawiedliwoMenederowie powinni by uprzejmi i sprawiedliwi w stosunkach z podwadnymiStabilizacja personeluNaley unika duej fluktuacji pracownikwInicjatywaPodwadni powinni mie swobod inicjatywyHarmoniaPraca zespoowa, duch zespou, poczucie jednoci i przynalenoci do jednej grupy powinny by popierane i podtrzymywane

 • Metafory przedstawione przez G. Morgana i ich charakterystyki

  rdo: A,. Zajc, M. Kura, Metafory organizacyjne jako narzdzie wstpnej analizy organizacji; http://ki.ae.krakow.pl/ zajaca/ artykuly/ metaf98.html.

  Metafora Widzenie organizacjiKluczowe charakterystykimaszynaOrganizacja jako zesp dobrze ustrukturyzowanych czci cile okrelonych rolach i zadaniachNacisk na sprawno, wydajno. Ludzie widziani jako elementy mechanizmu, dziaajce w sposb okrelony przez ich zadaniaorganizmOrganizacja jako byt podatny na upyw czasu (narodziny, rozwj, dojrzao, starzenie si, mier), dziaajcy w otoczeniu i od niego zalenyNacisk na otoczenie. Organizacja to cao, elastyczne dostosowywanie si do otoczenia, zaspokajanie wasnych potrzebmzgOrganizacja jako twr rozumnie dziaajcy i uczcy siNacisk na zdolno uczenia si. Ludzie jako najwaniejszy zasb organizacjikulturaOrganizacja jako rodzaj symbolicznego sposobu porozumiewania si i dziaania, odmiennego od dziaania innychNacisk na indywidualny charakter organizacji na zewntrz i jednoznaczne, wsplne wartoci oraz postawy wewntrzsystem politycznyOrganizacja jako sie ludzi dziaajcych razem, by osign indywidualne celeNacisk na wadz jako sposb reagowania na konflikty oraz zapobiegania sprzecznym dziaaniomwizienie psychiczneOrganizacja jako sposb stereotypowego podejcia do zjawisk, ograniczajca indywidualne cechyNacisk na ograniczanie wolnoci jednostki poprzez narzucanie stereotypowych postaw i zachowaprzepyw i transformacjaOrganizacja jako cigle zmieniajcy si ukad, wiadomie ksztatujcy swoje dziaania i wpywajcy na otoczenieNacisk na zmian. Wykorzystanie strategii do wiadomego ksztatowania wasnej pozycji oraz otoczeniainstrument dominacjiOrganizacja jako sposb wyzysku, stale kontrolujca postpowanie i postawy ludzi z ni zwizanychNacisk na kontrol i dominacj organizacji nad ludmi, wykorzystywanie moliwoci do osigania najlepszych wynikw

 • Metafory w teorii organizacji wedug M. Jo Hatchrdo: M. Jo Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002

  PerspektywaMetaforaWyobraenie organizacjijakoWyobraenie menedera jakookresu klasycznegomaszynymaszyny zaprojektowanej zbudowanej przez kierownictwo w celu osignicia wczeniej ustalonych celwinyniera projektujcego, budujcego i kierujcego maszyn organizacyjnmodernistycznaorganizmuywego ustroju speniajcego funkcje konieczne do przetrwania, zwaszcza przystosowania si do wrogiego otoczenianiezalenej czci w ustroju o zdolnociach przystosowania sisymboliczno-interpretujcakulturySystemu znacze stworzonych i utrwalonych w wyniku stowarzyszenia si ludzi majcych wsplne wartoci, tradycje, zwyczajeartefaktu pragncego by symbolem organizacjipostmodernistycznakolauKolau zoonego z fragmentw wiedzy i zrozumienia w celu stworzenia nowej perspektywy odnoszcej si do przeszociteoretyka, ktry jest artyst

 • Nurty w oglnej nauce o zarzdzaniuNauk t cechuje wielowtkowo problematyki badawczej, co znajduje swj wyraz w stosowaniu rnych strategie bada problemw tworzenia organizacji i zarzdzania nimi

  Wyrni mona trzy wielkie nurty badawcze:

  Nurt klasyczny i neoklasyczny, zawierajcy naukowe uoglnienia licznych dowiadcze praktykw, postrzegajcy czowieka instrumentalnie.Czowiek to homo economicus. Najistotniejszym problemem tego nurtu wysoka efektywno organizacji. Model organizacji mechanistyczny

  Nurt psychosocjologiczny, skupia si na zjawiskach spoecznych. Bada si w nim zachowanie rnych grup i pojedynczych czonkw organizacji w rnych sytuacjach organizacyjnych. Celem tego nurtu jest poznanie prawidowoci rzdzcych ludzkim zachowaniem oraz rozwojem stosunkw midzyludzkich. Czowiek postrzegany jest jako istota spoeczna. Model organizacji humanistyczny

  Nurt systemowy, wykorzystujcy do opisu i wyjaniania oraz budowy teorii projektowania organizacji i zarzdzania nimi dorobek cybernetyki i oglnej teorii systemw. Organizacja jest caoci zorganizowanego dziaania, systemem spoecznym i technicznym, otwartym na otoczenie. Czowiek jest istota racjonaln.Model organizacji systemowy, integracyjnySystem dziaa tak sprawnie jak jego najsabszy element

 • Modele organizacji - mechanistyczny AFilozofia mechanistyczna Organizacja jako maszynaOrganizacja jako maszyna: jeden cel maksymalizacja zysku racjonalna analiza i podejmowanie decyzji naukowe zarzdzanie racjonalizacja dziaa ludzkich standaryzacja pracy robotnikw wzorce postpowania formalna komunikacja, zasady i regulaminy dowodzenie, komunikacja, koordynacja i obsesyjna kontrola

 • Perspektywa behavioralnaPodstawa: wpyw czynnikw psychologicznych i socjolo