Click here to load reader

prvního participativního semináře - Ekosystémové služby · PDF fileÚčastníky semináře na úvod uvítal Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna, který uvedl seminář

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of prvního participativního semináře - Ekosystémové služby...

1

Zprva z pracovnho semine

Vzvy a scne budoucho rozvoje msta Brna 2050

Shrnut vstup z prvnho participativnho semine

zpracoval:

stav vzkumu globln zmny AV R, v.v.i. (CzechGlobe),

Oddlen spoleenskho rozmru globln zmny

prosinec 2016

Za podpory:

2

Obsah

1. vod .................................................................................................................................................... 3

2. Pracovn semin a jeho cle ............................................................................................................... 4

3. Shrnut vstup z pracovnho semine .............................................................................................. 5

3.1 Tematick blok I. ........................................................................................................................... 5

3.2 Tematick blok II. - World caf ..................................................................................................... 6

4. Zvr .................................................................................................................................................. 12

3

1. vod

Msta hraj dleitou roli z hlediska monch dopad zmny klimatu. V souasn dob ti tvrtiny

obyvatel Evropy ij v mstskch oblastech, kter jsou asto zraniteln a nedostaten pipraven

na projevy klimatick zmny, nap. vlny horka, nedostatek vody, sucho, nebo zplavy. Mstsk

oblasti rovn sousteuj vysok podl socio-ekonomickch aktivit a generuj vznamnou st

sklenkovch plyn. Oekvan dopady zmny klimatu mohou mt v tchto oblastech rozshl

negativn dopady z hlediska kvality ivota obyvatel (bezpenost, zdrav, vdlek a majetek) i nrodn

ekonomiky, ekosystm a prodnho kapitlu. Z tohoto dvodu jsou adaptan opaten ve mstech

stejn pro spn pizpsoben se tmto dopadm a eliminaci potencilnch kod.

4

2. Pracovn semin a jeho cle

Pracovn semin Vzvy a scne budoucho rozvoje msta Brna 2050 podal stav vzkumu

globln zmny Akademie vd esk republiky ve spoluprci s Kancel strategie msta Magistrtu

msta Brna. Semin probhl 30. listopadu 2016 v prostorch Konferennho slu Oteven zahrady

Nadace Partnerstv, doln 33, Brno. Semin byl realizovan ve spoluprci s projektem TAR Omega

Podpora rozvoje adaptanch opaten a strategi ve mstech (TD03000106).

Clem semine bylo spolen s astnky navrhnout a zhodnotit budouc vzvy a scne monho

dlouhodobho budoucho vvoje msta Brna se zamenm na socio-ekonomick rozvoj msta,

zahrnujc tmata: (i) vvoj populace a kvalita ivota; (ii) vvoj zem a zemn plnovn; a (iii) ivotn

prosted a adaptace na zmnu klimatu.

Semin byl zamen na diskuzi o monch scnch budoucho vvoje msta a ppadnch

monostech adaptac, s drazemna ekosystmov zaloen adaptan opaten v kontextu

pipravovan Strategie pro Brno 2050. Pracovn semin tmaticky navazoval na pedchoz semine

Adaptace msta Brna na klimatick zmny I a II.

Pracovnho semine v Brn se zastnilo 32 astnk z ad dotench subjekt - Magistrtu msta

Brna, adu primtora, Kancele strategie msta, Odboru vodnho a lesnho hospodstv

a zemdlstv, Odboru investinho, Odboru dopravy, Odboru Obrany, Hasiskho zchrannho

sboru Jihomoravskho kraje, Regionln rozvojov agentury jin Moravy, i zstupc akademickho

sektoru (Masarykova univerzita, stav geoniky AV R), soukromho sektoru (GreenVille service

s.r.o., JV PROJEKT VH, s.r.o.) a neziskovho sektoru (Nadace Partnerstv, Nadace Veronika, Arnika).

Obr. 1: Tematick blok vodnch prezentac semine

5

Pracovn semin Vzvy a scne budoucho rozvoje msta Brna 2050 byl lenn do dvou

tematickch blok. Bhem prvnho bloku prezentac byly pedstaveny cle semine a proces

ppravy Strategie pro Brno 2050 v kontextu adaptac na zmnu klimatu ve mst (Obr. 1). Druh

blok semine probhl formou world caf a byl zamen na diskuzi o monch scnch budoucho

vvoje msta (do roku 2030, 2050) a monostech adaptac se zamenm na ekosystmov zaloen

adaptan opaten. Tmaticky bylo world caf rozdleno do t diskuznch tmat: (i) kvalita ivota a

zraniteln populace ve mst; (ii) zemn plnovn a rozvoj msta; a (iii) ivotn prosted a

adaptace na zmnu klimatu. Vstupy z jednotlivch tmatickch skupin byly pot prezentovny

v plnu.

3. Shrnut vstup z pracovnho semine

3.1 Tematick blok I.

astnky semine na vod uvtal Jaroslav Kacer, nmstek primtora msta Brna, kter uvedl

semin do kontextu probhajcch aktivit ve mst a procesu ppravy Strategie pro Brno 2050.

Strategie by mla definovat tmata, kterm se bude msto Brno vnovat do roku 2050.

Nsledovala prezentace Davida Vake (CzechGlobe), kter ve sv prezentaci shrnul vchodiska a

hlavn cle pracovnho semine. Clem pracovnho semine bylo spolen astnky navrhnout a

zhodnotit budouc vzvy a scne monho dlouhodobho budoucho vvoje msta Brna se

zamenm na socio-ekonomick rozvoj msta, zahrnujc tmata jako je populace a kvalita ivota,

vvoj zem a zemn plnovn, ivotn prosted a adaptace.

Pot Jan Holeek (Kancel strategie msta) shrnul proces ppravy Strategie pro Brno 2050, kter

podporuje integrovan pstup k tvorb Strategie a vychz z ady tmatickch koncepc a strategi

msta zamench na oblast bydlen, zdrav, udritelnou mobilitu, kulturu a sport, Smart Cities, i

adaptace ve mst (UrbanAdapt).

Nov Strategie 2050 bude zejmna slouit jako: (i) zasteujc strategick dokument msta i

s ohledem na metropolitn oblast; (ii) Manul pro kadodenn zen msta, podklad pro

koncipovn; (iii) podklad pro koncipovn a tvorbu novho zemnho plnu; (iv) podklad pro

kadoron sestavovn rozpotu mta; a (v) zklad pro jednotliv dl kocepce msta. Programov

(realizan) st by mla bt zpracovna bhem druh poloviny roku 2017 a Akn pln (pln poteb)

bhem prvn poloviny roku 2018.

Elika K. Lorencov pedstavila scne monho vvoje msta Brna (viz Tab. 1), kter vchzej

z rozlinch datovch podklad - regionlnch scn SSPs (Shared socio-economic pathways),

stvajcch mstskch strategi a dokument (nap. Prognza demografickho vvoje obyvatelstva

msta Brna a jeho okol, Strategie pro Brno a jej indiktory, Integrovan strategie rozvoje Brnnsk

metropolitn oblasti), i vybranch statistik S. Z hlediska definice jsou scne hypotetick, ukazuj

mon trajektorie budoucho vvoje a slou k vytyen rznch viz, i cest budoucho vvoje.

6

Tabulka 1: Kvalitativn shrnut hlavnch charakteristik scn vvoje msta Brna do roku 2050

erven scn Rozvojov sla trhu

Oranov scn Business as usual

Modr scn Na pli cesty

Zelen scn Udriteln rozvoj

Ekonomika stagnace stagnace

Populace populace, strnouc populace

populace, strnouc populace

populace, strnouc populace

populace, strnouc populace

zemn rozvoj urbanizace urbanizace Revitalizace brownfield

Revitalizace brownfield, park, vnitroblok

P a adaptace Intenzivn vyuvn zem a pprodnch zdroj

Adaptace investice do ed infrastruktury (nap. PPO)

Smovn k zelen ekonomice, bez adaptac rizika petrvvaj

Smovn k zelen ekonomice, podpora prod blzkch adaptanch opaten

Jan Holeek (Kancel strategie msta) na zvr prvnho bloku pedstavil hlavn vzvy Strategie

pro Brno 2050. Jednou z hlavnch vzev je zemn pln (P). Souasn P byl schvlen v roce 1994

a je vytvoen na starch a dnes pekonanch pstupech, kvli emu reln hroz zastaven rozvoje

msta po roce 2020. Nov strategie 2050 by se tak mla stt jednm z hlavnch podklad pro nov

zemn pln. Dal dlouhodobou vzvou, kter omezuje rozvoj lokality, je pesun hlavnho ndra.

Msto rovn postrd novodobou ikonickou stavbu. Prognzy budoucho vvoje potu obyvatel

msta nejsou pli optimistick, zrove bude narstat podl strnouc populace. Pedpoklady

rozvoje msta Brna jsou spjat s vyvenm a vzjemn provzanm rozvojem zkladnch funkc

msta a polyfunknost zem - podporou rozvoje bydlen a vytvoen podmnek pro poslen

reurbanizaci, pracovnch a investinch pleitost, monost traven volnho asu a prodnho

zzem msta.

3.2 Tematick blok II. - World caf

World caf probhalo formou diskuznch stl zamench na ti tmata: (i) Kvalita ivota a zraniteln

populace ve mst (stl . 2), (ii) zemn plnovn a rozvoj msta (stl . 1), (iii) ivotn prosted

a adaptace na zmnu klimatu (stl . 3) v asovm horizontu do roku 2030 a 2050. Vstupy

z jednotlivch tmatickch skupin byly pot prezentovny v plnu (viz Obr. 2).

7

Obr. 2: Prezentace vstup world caf

Stl . 1: ZEMN PLNOVN A ROZVOJ ZEM

vodn otzky do diskuze:

1. Jak jsou klov rozvojov lokality Brna a jakm zpsobem se pravdpodobn budou vyvjet

(prmyslov zny, oblast bydlen, revitalizace brownfields, lokality se silnou suburbanizac, i

jin)?

2. Jak m na tyto trendy reagovat nov zemn pln? M bt striktnj/volnj? Vce nebo

mn podrobn?

3. Jak spatujete hlavn pleitosti pro implementaci adaptanch opaten do zemnho

plnovn msta? Jak a kde jich vyut ?

Obecn panuje shoda, e z hlediska zmny klimatu a k naplnn zvazk vyplvajcch z Pask

klimatick dohody (COP21) je nezbytn klimaticky pvtiv a udriteln vstavba (pasivn

energetick a uhlkov standardy, smart city, ...). Vzvou pro dosaen tohoto stavu je vytvoen

koncepnch pravidel a jejich ukotven v zemnm plnovn.

Trendy:

- tradin pojet rozdlen msta na prmyslov jih a rezidenn sever je ji pekonan - do budoucna

Search related