of 21 /21
Právne dejiny Slovenska – propedeutika Právne koncepty etnicity. Slovenské politické hnutie v 19. storočí

Právne dejiny Slovenska – propedeutika

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Právne dejiny Slovenska – propedeutika

Právne dejiny Slovenska – propedeutikaObsah prednášky
• rozdiel medzi stredovekou etnicitou a moderným nacionalizmom
• iadosti slovenského národa
• Memorandum národa slovenského a tzv. Viedenské memorandum
• Národnostný zákon XLIV/1868 a národnostná legislatíva
• Slovenská politika v období vyrovnania
Etnicita v stredoveku
• etnikum (odvodené od gr. ethnos): • v slovanskom jazyku: „jazyk“ ()
• latinsky: gens, natio
• ale: stredoveký gens má charakter verejnoprávnej jednotky (Moravania na „Vekej“ Morave boli gens (kme) s vlastným knieaom, snemom, at.
Etnicita v stredoveku a v novoveku
• Uhorsko: • mnohonárodnostný charakter, ale! o s právnymi normami?
• v zásade uhorské právo rozlišovalo existenciu viacerých etník: • natio Hungarica – uhorský/maarský národ
• šachta, disponuje privilégiami, je štátoprávnou kategóriou, partnerom kráa
• partikulárne národy – v mestách a osobitných obvodoch • obyvatelia – mešania, mestské a iné privilégiá, vlastná samospráva, pouívajú napr. „nemecké
právo“, „saské právo“, at.
• neprivilegované národy – poddaní • bez osobitných výsad
• etnicita je vecou kultúrnej odlišnosti, len zriedkavo právnej
Podnety moderného nacionalizmu
• jozefínske reformy, osvietenstvo
• rozpad stavovskej spolonosti • spolonos malých celkov sa mení na triedy
• Veká francúzska revolúcia • rovnos pred zákonom • ud zdrojom moci
• rýchlejšie zmeny v práve
• stret koncepcií: • jednotného maarského (=uhorského) národa
• národ = obania, rozšírením práv šachticov na neprivilegovaných majú neprivilegovaní povinnos prija maarskú kultúru a jazyk
• koncepcií nemaarských národov v Uhorsku
Nacionálne procesy
• aký je koniec formovania národa?
• u Slovákov prichádza politický program so štúrovcami • iadosti slovenského národa:
• „Slovenský národ v uhorskej vlasti preciuje po devästoronom sne ako pranárod krajiny tejto...“ • „jako pranárod a niekdajší jediný majite svätej tejto zeme, prevoláva pod zástavou tohto veku rovnosti všetky
národy uhorskie“
národa o svojbytnos sa naplnilo.“
• Preambula Ústavy Slovenskej republiky (1992): • „My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedistvo svojich predkov a na stároné skúsenosti zo
zápasov o národné bytie a vlastnú štátnos, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedistva a historického odkazu Vekej Moravy...“
Štúrovci
• od r. 1847 – Štúr poslancom, ciele: • zrušenie poddanstva, aviticity, zemepanskej jurisdikcie
• zavedenie všeobecného zdanenia
• 28. apríla 1848 – iadosti slovenského národa Nitrianskej stolice
iadosti slovenského národa – 10. mája 1848
• zastúpenie všetkých uhorských národov na sneme
• vznik národných snemov, rozdelenie Uhorska poda etnických hraníc
• národné symboly pre Slovákov (bielo-ervené)
• všeobecné volebné právo
• Slovanský zjazd v Prahe (2. – 12. jún 1848): • prevládajúci koncept austrofederalizmu („austroslavizmu“)
• vytvorenie „slovanskej ríše“
• vlastná správa a snem
Memorandum národa Slovenského
• absencia radikálne demokratických a sociálnych poiadaviek
Memorandum národa Slovenského
• vytvorenie Okolia so zaokrúhlením stolíc poda etnických kritérií
• súdna sústava Okolia
• jazykové a kultúrne: • slovenské školstvo
• zakladanie spolkov
Memorandum
• návrh na privilegovanú listinu Okolia
• hlavné mesto, snem
Národnostný zákon (1868)
• názov: Zákonný lánok . XLIV/1868 o národnostnom zrovnoprávnení • autori: Ferenc Deák, József Eötvös • všetci obyvatelia Uhorska tvoria politický uhorský národ (nemzet) • ostatné etniká: národnosti (nemzetiségek) • štátna re: maarina • pripustenie aj nemaarských jazykov:
• stolice • súdy • cirkvi • obce
• zakladanie kultúrnych spolkov národností
Národnostná politika za dualizmu
stolice)
• 1907 – Appónyiho zákony • uite musí zastáva ideu jednonárodného Uhorska, propagova maarskú
kultúru a jazyk
• likvidácia asi ¾ slovenských škôl
Béla Grünwald
Albert Apponyi
• centrom Turiansky sv. Martin
• orientácia na Viede, rusofilstvo
• orientácia na Budapeš
Slovenská politika poas dualizmu
• nové politické prúdy: • udáci
• prispelo by uznanie slovenských poiadaviek k dlhšej existencii Uhorska?
• Uhorsko ako „národný“ štát potrebovalo • nielen legislatívny rámec jedného národa
• ale aj silnú jednotiacu ideu