PRVI DIOdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  1/80

  PRVI DIO

  TEORIJSKO ODREENJE REGIJE, REGIONALIZMA I REGIONALIZACIJE

  1. Regija

  Etimoloki pojam regije potie od latinske rijei regio koja oznaava odreenu geografsku

  oblast ili podruje povezano zajednikim prirodno geografskim, historijskim, kulturnim i

  drugim karakteristikama. ojam regije spada u kategoriju pojmova koje je politoloki teko

  definisati. ! savremenom tumaenju pojam regije je mnogo slo"eniji i zavisno od konteksta u

  kome se upotrebljava mo"e imati posve razliite konota#ije. $ako su za !jedinjene na#ije regije

  kontinentalne geopolitike #jeline. %a Evropsku uniju regije su prve geografske, politiko

  administrativne jedini#e ispod nivoa na#ionalnih dr"ava. &ak i ako regiju shvatimo kao posebnusubna#ionalnu teritorijalnu jedini#u njena sadr"ajna i prostorna interpreta#ija zavisi od

  perspektive posmatraa. %avisno od jezika pojam regije mo"e imati razliita znaenja. 'a

  primjer, u engleskom jeziku se pod pojmom (egio u prvom redu podrazumijeva odreena

  politika, administrativno ) teritorijalna jedini#a. ! njemakom jeziku pojam (egion je sna"no

  povezan sa pojmom *ands#haft+pejza" kojim se oznaava odreeno podruje sa posebnim

  geografskim karakteristikama. 'a naem govornom podruju postoji razlika u znaenju izmeu

  pojmova regije i regiona. ojam region oznaava iru geografsku #jelinu unutar jednogkontinenta. $e ire geografske #jeline esto obrazuju razliite politike ili ekonomske regionalne

  saveze na dijelu nekog kontinenta. ! svijetu postoje mnogobrojni regioni koji predstavljaju

  suprana#ionalne ekonomske i politike regionalne saveze dr"ava, kao to su -avez dr"ava

  jugoistone zije +-E' sso#iation of -outheast sian 'ations, zatim -jevernoameriki

  sporazum o slobodnoj trgovini +'/$ 'orth meri#an /ree $rade greement, ili na

  prostorima jugoistone Evrope akt stabilnosti za jugoistonu Evropu. ! svijetu postoji preko

  stotinu razliitih organiza#ija regionalnog povezivanja kao uobiajenih oblika meudr"avne

  saradnje. rema tome, u politolokom znaenju pod pojmom region se podrazumijeva grupa

  dr"ava na dijelu nekog kontinenta, koje se prema geografskim, kulturnim, ekonomskim i drugim

  karakteristikama razlikuje od drugih dr"ava.0+mstrong, *lo1d, (edmond, 23345202 -a druge

  0 6idi5 mstrong, 7., *lo1d, *., (edmond, 8. +2334 9nternational :rganization in ;orldoliti#s,

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  2/80

  strane pod regijom se podrazumijeva ira prirodno ) geografska #jelina unutar jedne dr"ave,

  koja je odreena zasebnim historijskim, saobraAajnim, kulturnim i drugim elementima.

  -vaka regija je promjenjiva kategorija ija se obilje"ja mijenjaju pod uti#ajima prirodnih ali i

  drutvenih faktora. -toga se i elementi koji odreuju sadr"aj regije moraju promatrati kao

  historijsko evolutivna kategorija.2+(akiA, 0BCD ro#es nastanka i razvoja regija kroz historiju

  razvoja ljudskih drutava je proao vie faza. ! tom pro#esu prepoznatljive su tri osnovne faze.

  ! prvoj fazi na oblikovanje regija su dominatan uti#aj imali prirodni faktori +poplave, sue,

  klimatske promjene, prirodni resursi i sl., koji su u ranoj fazi drutvenog razvoja dovodili do

  velikih migra#ija stanovnitva i naseljavanja onih podruja koja su bila pogodna za "ivot. $e

  migra#ije su bile uslovljene fiziko geografskim pojavama na koje ovjek nije imao uti#aj. !

  drugoj fazi ovjek nije samo objekt prirode veA i aktivan subjekt koji kroz urbaniza#iju ieksploata#iju prirodnih resursa utie na regionalne sadr"aje i na njihovu promjenu. %apravo, sve

  do pojave znaajnijih ljudskih tvorevina u prostoru, sadr"aj regije je bio odreen fiziko

  geografskim pojavama. @eutim trajnim naseljavanjem ljudi na odreenom prostoru ovjek je

  svojim djelatnostima unio velike promjene u nekada prirodnoj regiji i dao joj nove elemente

  sadr"aja. !ti#aj ovjeka na promjenu prirodnih sadr"aja regija bio je postepen, ali se ubrzano

  poveAavao uporedo sa porastom broja stanovnitva, a posebno od 0. stoljeAa, usponom

  kapitalizma i razvojem poljoprivrede. 'ovim historijskim razvojem grada u 23. stoljeAu stvoreni

  su i megalopolisi, kao novi urbani i funk#ionalni sistemi koji su bitno primjenili prirodni sadr"aj

  nekadanjih regija. -toga se u savremenom odreenju regija skoro uvijek povezuje sa jednim

  velikim gradom kao regionalnim #entrom kojem gravitira ire geografsko podruje. $reAa faza

  historijskog oblikovanja regija je prepoznatljiva u vremenu nastanka na#ionalne dr"ave. F

  2 rema pro#jeni -.9. Gruka, u paleolitu +0H 0 333 godina unazad broj stanovnika na zemljije iznosio oko F. miliona, a 4 H 333 godina unazad taj broj se poveAao na H3 miliona. ! 03.vijeku na zemlji je "ivjelo oko F33 miliona stanovnika, u 0H. vijeku 443 4H3 miliona. Iarjem23.stoljeAa taj broj iznosi preko . milijardi. 6idi5(akiA, (adoslava, rilog razmatranju problemau izuavanju regija,

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  3/80

  (egije se mogu definisati na razliite naine. (egije mo"emo definisati prema fizikim, ljudskim

  ili funk#ionalnim karakteristima. %avisno koji aspekt uzmemo kao primarni5 prirodno

  geografski, kulturno historijski, ekoloki, so#ijalni, ekonomski ili neki drugi dolazimo i do

  razliitog definisanja regija. $ako se, na primjer, ekonomske regije primarno odreuju iz so#io

  ekonomske perspektive odreenog podruja, sa #iljem boljeg koritenja prirodnih i ekonomskih

  poten#ijala. Ekonomske regije se razlikuju prema svojim prirodnim poten#ijalima i razvijenosti

  odreene privredne grane5 na primjer, metalske industrije, rudarstva ili poljoprivrede. Jeografske

  regije su oblikovane i omeene prirodnim elementima kao to su5 vodoto#i, planinski masivi,

  pustinje i sl. $i elementi odreuju njenu fizionomiju, funk#ionalnost i homogenost. ored

  geografskog i so#iolokog znaenja pod pojmom regije se obino podrazumijeva odreena

  politika jedini#a, odnosno zasebno administrativno podruje unutar jedne dr"ave. ! tom sluaju

  govorimo o politikim regijama. !tvrivanjem dominantog elementa ili grupe elemenata uodreenom prostoru mo"e se vriti podjela i klasifika#ija regija. %avisno od pristupa u

  definisanju regija mo"emo govoriti i o razliitim tipovima regija kao to su5 kulturno ) historijske

  regije, ekonomske regije, geografske ili geoloke regije, turistike regije, ekoloke regije,

  statistike regije +'!$- regije E! ili politike regije. (egije se takoe mogu definisati kao

  administrativne, ekonomske ili prirodne jedini#e u kojima postoji grad kao regionalni #entar.

  $ako teoretiari lden i @orgam regiju vide kao relativno homogeno podruje kon#entrisano

  oko jednog ili vie #entara sa jakim drutvenim ili privrednim aktivnostima i funk#ionalnim

  interak#ijama.4

  ! politikoj teoriji regije se svrstavaju u dvije osnovne skupine. ! prvu skupinu spadaju

  historijski oblikovane regije, koje se prema svojim prirodno geografskim, kulturnim i jezikim

  karakteristikama razlikuju od drugih regija i u kojima je razvijena svijest stanovnitva o

  kolektivnom identitetu, u smislu pripadnosti datoj regiji. $ako (adoslava (akiA regiju definie

  kao dinaminu fizionomsku teritorijalnu jedini#u kvalitativno heterogenog sadr"aja prirodnog i

  kulturnog sistema.H ! drugu skupinu spadaju regije formirane od strane dr"ave, kao

  funk#ionalne i administrativne jedini#e sa razliitom politiko institu#ionalnom organiza#ijom

  4 6idi5 :gledi o regionaliza#iji, Kentar lokalne demokratije, -uboti#a 2330.

  H (akiA, (adoslava, rilog razmatranju problema u izuavanju regija,

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  4/80

  i nadle"nostima.rema navedenoj defini#iji mo"emo zakljuiti da su administrativno politike

  regije funk#ionalne regije koje se formiraju na temelju potreba stanovnitva i drutveno )

  ekonomske stabiliza#ije odreenog podruja. 'a toj osnovi 8asmina :smankoviA regiju definie

  kao teritorijalni podsistem diferen#irane strukture i spe#ifinih ekonomskih i so#ijalnih

  funk#ija.D -a obzirom da pojam regije ima razliite aspekte znaenja teko je pronaAi

  jedinstvenu defini#iju koja bi obuhvatila sve navedene karakteristike. 9 pored svih razlika pod

  regijom u politikom smislu +politikom regijom podrazumjevamo relati!" #"$"ge!",

  %"#ere!t!" i &'!%(i"!al!" )"*r'+je '!'tar je*!e *rae -a "*ree!i$ -te)e!"$

  a't"!"$ijei la-titi$ )"liti+%i$ i ')ra!i$ i!-tit'(ija$a . . -imiA prema nainu nastanka

  razlikuje tri osnovna tipa regija5

  a. regije koje su nastale kao izraz administrativno teritorijalne podjele unitarnih dr"avakao poseban oblik lokalne samouprave +npr. Jrka i ortugalL

  b. regije koje nastaju u pro#esu prilagoavanja postojeAih oblika teritorijalne organiza#ije

  prin#ipima regionalnog ureenja dr"ave +npr. Mvedska, 'jemaka i

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  5/80

  oblasti.B -lino tome 9van (ogiA iznosi tezu da su regije forme re=teritorijaliza#ije drutva

  nastale na kraju industrijalizma kao sindikati opAina kako bi se na lokalnoj i regionalnoj razini

  mogli uspjeno odbraniti oni razvojni pro#esi i argumenti koji su nu"ni u ekolokoj i kulturnoj

  rekonstruk#iji na#ionalnog teritorija. romotrene na taj nain regije nisu elementi dr"avne

  organiza#ije i ne konkuriraju dr"avi u pitanjima suvereniteta. (egije nastaju kao savezi opAina

  kako bi se efikasno uklonile zajednike razvojne smetnje. 'a toj osnovi regije se mogu

  oblikovati i transna#ionalno. Jrani#e regija ne mogu biti unaprijed zadane jer je regija dinamina

  jedini#a.03 ! dokumentima -kuptine evropskih regija, regija se definie kao izraz posebnog

  politikog identiteta kome je ustavom ili zakonom dr"ave dodijeljena politika samouprava.00

  %a politoloko odreenje regije posebno je va"an regionalni identitet. Iako istie (onald Mturm

  +(onald -turm5 politiki relevantnim regije postaju tek onda kada ih, s jedne strane, veAina

  njihovih stanovnika prizna za kategoriju svijeta "ivota i, sa druge strane, kada to priznanje zasobom povue znaajne drutvene posljedi#e.02

  2. Regi"!ali/a$

  B 6idi5 (egionalizam v -loveniji, %bornik ravo i politika, *jubljana 0BBD god.

  03 (ogiA 9van5

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  6/80

  -vijest o zasebnom regionalnom identitetu esto dovodi do regionalizma kao politikog

  fenomena koji se manifetuje u razliitim obli#ima regionalnih pokreta i stranaka. (egionalizam

  se na evropskom kontinentu pojavljuje krajem 0C.st. u /ran#uskoj, odnosno u vrijeme

  /ran#uske revolu#ije 0DCB. godine. ! svom izvornom obliku predstavljao je pokret otpora koji je

  zastupao ideju de#entraliza#ije vlasti sa #iljem ouvanja fizikog, prirodnog, kulturnog i

  historijskog identiteta starih fran#uskih provin#ija. Irajem 0B st. u /ran#uskoj se pojavio !nion

  (egionaliste Gretogne, a poetkom 23.st. /ederation (egionaliste /ran#aise kao prvi

  organizovani regionalni pokreti koji su se zalagali za svoju autonomiju. 0FIasnije je do slinih

  pokreta dolo u 6elikoj Gritaniji, Mpaniji, Mvi#arskoj, Gelgiji i drugim evropskim dr"avama.

  'jemaki politolog ;ilfried Ioninski smatra da #entralizam i birokratizam razaraju kulturnu

  raznolikost i da to ne mo"e proAi bez interak#ijskih i protesnih reak#ija.04 ! tom smislu

  regionalizam se mo"e definisati kao te"nja jedne regije +koja se kroz prirodno geografske,historijske, kulturne, etnike i druge karakteristike razlikuje od drugih regija za veAom

  ustavnom autonomijom u odnosu na #entralnu dr"avnu vlast.0H

  Iao politoloki pojam regionalizam izra"ava sistem vrijednosti i politiku dinamiku koja se

  odnosi na organiza#iju politikog sistema. ! tom kontekstu za politoloko odreenje

  regionalizma va"no je rezumijevanje temeljnih prin#ipa drutvenog i dr"avnog poretka kojeg

  regionalistiki pokreti u pravilu, iako sa razliitim intenzitetom, dovode u pitanje. Ionzervativno

  organi#istike teorije vide #jelovitost ili jedinstvo postojeAih drutvenih i dr"avnih poredaka u

  analogiji sa prirodnim, odnosno u historijskoj evolu#iji izraslim organizmima. :vaj drutveni

  kon#ept kulturno i jeziki omeenim regijama priznaje pravo na samostalan razvoj, jer je

  uskraAivanje tih prava esto uzrok radikalnom etnona#ionalizmu. (a#ionalistike ugovorne

  teorije vide jedinstvo postojeAih drutvenih poredaka u dr"avno garantovanom funk#ionisanju

  demokratski legitimisanog obrazovanja drutvene volje. 'a regionalizam se gleda kao na

  korek#iju legitima#ijskih defi#ita #entralizovane dr"ave.!nitaristiko republikanske teorijedr"avnog i drutvenog poretka jedinstvo postojeAih drutvenih poredaka vide u funk#ionalnom

  0F Iarl @#kel +0BDC, 7er (egionalismus und seine ges#hi#htli#hen Jrundlagen, @n#hen5

  Ga1eris#he *andeszentrale fr politis#he Gildungsarbeit

  04 ;illfried Ioninski, 'eo 'ationalismus in den pheripheren (egionen Europas, (ossford5

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  7/80

  djelovanju drutvenih ustanova koje osiguravaju ljudsko pre"ivljavanje +funk#ionalizam. 'a

  funk#ionalni regionalizam se gleda kao na instrument za kontrolu i veAu efikasnost dr"avnog

  administrativnog aparata koja se posti"e dekon#entra#ijom +a ne de#entraliza#ijom upravnih

  poslova i zadataka.'asuprot tim predod"bama regionalistiki pokreti artikuliraju tri #ilja.-eparatisti postavljaju u pitanje legitimnost #jelokupnog dr"avnog poretka. :ni za svoju regiju

  pola"u pravo obrazovanja suverene dr"ave ili prikljuenje nekoj drugoj dr"avnoj #jelini.0

  /ederalisti gledaju na #jelokupnu dr"avnu i subna#ionalnu teritorijalnost kao na razliite razine

  jedne slo"ene #jeline. -vaka razina predstavlja samostalno teritorijalno podruje.utonomistise suprostavljaju unitaristikoj ideji jedinstva i nedjeljivosti modernih #entralizovanih dr"ava.

  utonomisti istiu teritorijalno omeene posebne interese svoje regije kao samostalnu politiku

  dimenziju, bez radikaliziranja tih zahtjeva do separatizma ili uopAavanja do federalizma.

  Ta0elaIljuni pojmovi politoloke debate o regionalizmu0D

  Pre*"*0e (ilja regi"!ali/$a

  Pre*"*0e )"ret%a %"ji re&le%-iji "ra/gra!i+e!j' regija lei ' te$elj'

  A't"!"$ija 2e*erali/a$ Se)arati/a$

  7rutvo kao historijski izrastao iliprirodni organizam

  7r"ava kao suveren jama#demokratski legitimiranog

  obrazovanja volje

  Iulturnaautonomija

  7e#entraliza#ija

  -upsidijarnost

  6ertikalnapodjela vlasti

  Etnona#ionalizam,

  Ionkuren#ija elita,

  *egitima#ijska kriza,

  'emoguAnost vladanja

  7rutvo i dr"ava kao unitarno republikanska #jelokupnost

  7ekon#entra#ija 6ertikalnaraspodjela%adataka

  7ezintegra#ija,olariziranjeizmeu #entra i

  periferije

  0 Entoni -mit definie etnona#ionalizam kao se#esionistiki na#ionalizam kojem je osnovni #iljot#jepljenje od veAe politike jedini#e i uspostavljenje nove politike etnona#ije. 6idi5-mith,nthon1 +0BBC5 'a#ionalni identitet, Geograd, str.0F2.

  0D Jerdes 7irk, (egionalizam, u knjizi5 (egionalizam kao europski izazov, :sijek5 anliber,0BBH, str. 2B,F3 i F0.

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  8/80

  (egionalizam se manifestuje u razliitim obli#ima. 'jamaki teoretiar (udolf

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  9/80

  autonomije. rema tome, regionalizam se mo"e shvatiti kao pojam koji oznaava neku vrstu

  pokreta za politiko pravno priznanje veAe ili manje autonomije spe#ifinih zajedni#a i

  njihovih teritorijalnih jedini#a vlasti.0B-lino tome -ne"ana OoreviA iznosi stajalite da se

  regionalizam odnosi na ideologiju i politiki pokret koji odra"ava zahtijeve graana odreene

  teritorije +regije za veAom kontrolom nad poslovima regije i za uspostavljanje regionalne vlasti.

  (egionalizam kao fenomen je stoga usmjeren od dole ka gore, on je de#entralistiki i

  politiki.23(od"er -kraton +(oger -#ruton u (ijeniku politikih misli regionalizam definie

  kao zalaganje za takve oblike vladavine koji doputaju i potstiu razvoj domorodake kulture i

  institu#ija unutar regija sa posebnom jurisdik#ijom i koja obuhvata prenos sutinskih politikih i

  pravnih nadle"nosti na regionalne vlasti, sa manje od punog suvereniteta, ali vie od pukih

  administrativnih funk#ija.20

  egungen in ;esteuropa5 :pladen5 *eske6erlag, str.2H

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  10/80

  #entralizovane uprave, koja se stvarala pod apsolutnim vladarima od 0. do 0C. stoljeAa. 7rugi

  uslov je pojava na#ionalne svijesti, kao ideje o politikom samoodreenju drutvene grupe koja

  zauzima odreen prostor, svjesne svog posebnog etnikog i kulturnog identiteta i koja je kroz

  borbu sruila dinastiku vladavinu i ostvarila narodnu suverenost.2F@eu evropskim narodima

  na#ionalizam se prvenstveno izra"avao na kulturnom polju.24$aj kulturni na#ionalizam se zatim

  pretvorio u "elju za stvaranjem na#ionalne dr"ave. -vaki je pokuaj izgradnje na#ije i

  jedinstvenog na#ionalnog identiteta predstavljao politiku ak#iju sa politikim posljedi#ama,

  poput potrebe da se prekroji geopolitika mapa odreenog podruja. @eutim, pro#es

  teritorijalnog i politikog konstituisanja na#ionalnih dr"ava nije posvuda imao jednak tok i

  jednak uspjeh.

  oetak modernog na#ionalizma najjasnije se manifestirao u merikoj revolu#iji +0DDH )0DCF,koju -. @. *ipset interpretira kao stvaranje prve na#ije, a potom u /ran#uskoj revolu#iji 0DCB.

  godine.2H:ve revolu#ije, insipirisane idejama liberalnih politikih mislila#a, su stvorile model za

  novu vrstu politikog sistema u kojem su utjelovljene ideje graanstva i narodnog suvereniteta. 2

  oslije /ran#uske revolu#ije na#ija je postala prirodna politika zajedni#a i osnovni prin#ip

  politike organiza#ije.2D! politikoj teoriji prihvaAeno je stanovite da se regionalizam kao

  organizovani drutveni pokret na evropskom kontinentu pojavio krajem 0C.stoljeAa, u vremenu

  2F $om Gottmore +0BCD, olitika so#iologija, %agreb5 Iulturni radnik, str. 02D

  24 ndre> ood razlikuje etiri oblika na#ionalizma5 0. liberalni na#ionalizamL 2.konzervativni na#ionalizamL F. ekspanzionistiki na#ionalizam te 4. antikolonijalni ipostkolonijalni na#ionalizam. 6idi5 ood, ndre> +233F oliti#al 9deologies an9ntrodu#ion, 'e> ?ork5 *J(6E @K@9**', str. 0D3.

  2H 6idi5 -.@. *ipset, $he /irst 'e> 'ation, n#hor=7oubleda1, Jardes Kit1 '?, 0BD4.

  2 ojam suverenost je izveden od latinske rijei supranus +najvii. !nutranja suverenostpostoji onda ako dr"avna vlast efektivno djeluje na svojoj teritoriji i ako uspjeva da praktino

  provodi svoju volju. 9deja narodne suverenosti se zasniva na postulatu da osnov najvie vlastitreba tra"iti u volji naroda. 'arod treba imati moguAnost opredjeljenja za oblik vladavine podkojim "eli "ivjeti, kao i pravo da revolu#ionarnom pobunom ukloni re"im koji ne odgovaranjegovim interesima. 6idi5 @uhiA, /uad +0BBC $eorija dr"ave i prava, -arajevo5 @agistrat, str.C

  2D ood, ndre> +233F oliti#al 9deologies an 9ntrodu#ion, 'e> ?ork5 *J(6E@K@9**', str. 0H

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  11/80

  velike /ran#uske revolu#ije i nastanka na#ionalne dr"ave.2Costavlja se pitanje upravo zato

  upravo u tom vremenuP :dgovor na to pitanje se nalazi u samom kon#eptu na#ionalne dr"ave. 2B

  'aime, ideja o na#ionalnoj suverenosti je sadr"avala zahtjev za potpunom historijskom,

  etnikom, kulturnom, jezikom i religijskom identifka#ijom na#ija i legitimisanjem njihovog

  prava na dr"avnost. $emeljni ideal u stvaranju na#ija je bio jedna na#ija jedna dr"ava, zbog

  ega je osjeAaj o na#ionalnom jedinstvu esto prerastao u na#ionalizam naspram drugih na#ija,

  naroito ako su njihovi pripadni#i "ivjeli na istoj teritoriji. osebno u toku 0B. i 23. vijeka se

  ispoljila sve sna"nija tenden#ija ka ekonomskom, politikom i kulturnom podreivanju manjih

  na#ija od strane veAih i ka nametanju sistema vrijednosti veAih na#ija kao optedrutvenih.

  7ominantne na#ije su dr"avnoj zajedni#i nametale svoj hegemonizam i do"ivljavale je kao

  iskljuivo svoju. (eak#ija na takve nazore bila je pojava etnona#ionalnog separatizma.F3-lino

  stajalite nalazimo u radovima @i#haela

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  12/80

  se suprostavlja stranim snagama i sama je prevladavajuAa snaga koja vri jednako i suprotno

  unutranje porobljavanje, potiskujuAi unutranje razlike u ime na#ionalnog identiteta, jedinstva i

  sigurnosti.F0 -lino tome Entoni -mit +nthon1 -mith u svom djelu 'a#ionalni identitet

  navodi5 ...na#ionalistiki ideal jedinstva ostavio je duboke posljedi#e. rije svega podstakao je

  ideju o nedjeljivosti na#ije i opravdao iskorjenjivanje, esto na silu, svih meutijela i lokalnih

  razlika. 9z toga su nastali programi za mobiliza#iju masa u #ilju drutvene i politike integra#ije,

  programi u kojima dr"ava postaje zastupnik buduAe na#ije i tvora# politike zajedni#e i

  politike kulture kojima se moraju zamijeniti razne etnike kulture heterenogenog

  stanovnitva. $u na#ionalistiki pojam jedinstva okreAe lea svojim etnikim korjenima i tvori

  jednoobraznost koja Ae projektovanim razvojem prevaziAi kulturne razlike.F2 Etjan Galibar

  zakljuuje da je demokratsko konsituisanje naroda u formu na#ije neizbje"no urodilo sistemima

  iskljuivanja5 rije je o podjeli na veAine i manjine i, jo dublje, na popula#ije koje sesmatraju autohtonim i one koje va"e kao tue, heterogene, rasno i kulturno stigmatizovane.FF!

  prvoj fazi nastanka na#ionalnih dr"ava smatralo se da na#ionalizam i demokratija nisu u

  suprotnosti. Iako je istakao &arls $ejlor +Kharles $a1lor u mnogim krugovima prihvaAeno je

  da suvereni narod, da bi imao jedinstvo nu"no za kolektivno tijelo, mora imati jedinstvo kulture,

  historije ili +eAe u Evropi jezika. 7a bi se taj #ilj ostvario politikoj na#iji mora predhoditi

  kulturna +a ponekad i etnika na#ija.F4 'a tom osnovu mo"emo zakljuiti da na#ija, nije

  F0

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  13/80

  prirodna vrsta, jer su na#ionalni ili etniki identiteti zapravo krea#ije politikih i kulturnih

  elita.FH:no to se brani i ostvaruje u na#ionalnoj dr"avi nije samo sloboda ovjeka kao ljudskog

  biAa, veA ta dr"ava garantuje i izgraivanje zajednikog kulturnog identiteta.F $a kulturna

  homogenost je potreba i funk#ionalni imperativ moderne na#ionalne dr"ave. 'a tim naelima je

  /ran#uskom revolu#ijom u Evropi stvoren model monolitne, teritorijalno i kulturno

  konsolidirane dr"ave, koja se otro suprostavlja svim pokuajima periferije da se na

  etnolingvistikoj osnovi lokalno i regionalno mobilizira po uzoru na predhodnu na#ionalnu

  mobiliza#iju.FDo ovom modelu na#ionalna dr"ava je imala monopol u izgradnji identiteta.

  *okalni i regionalni identiteti su trebali nestati pod modernizirajuAom snagom na#ionalne dr"ave.

  -toga ne iznenauje to je ideal na#ije kao teritorijalno, kulturno, ekonomski i pravno politiki

  homogene zajedni#e nakon /ran#uske revolu#ije doveo do mnogih sukoba, posebno u oblastima

  mjeovitog etnikog, vjerskog i kulturnog obilje"ja.FC(egionalni pokreti se upravo javljaju kaopokreti otpora kulturnoj, politikoj i svakoj drugoj unifika#iji "ivota koja je u temelju kon#epta

  svake na#ionalne dr"ave.

  oslije nastanka na#ionalne dr"ave na evropskom kontinentu regionalizam se u nekim aspektima

  mo"e protumaiti kao refeudaliza#ija Evrope.FB (egionalizam se javlja kao oblik otpora

  FH @ujkiA, sim +2303, ravda i etnona#ionalizam, -arajevo5 Kentar za ljudska prava!niverziteta u -arajevu,

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  14/80

  historijskih regija metropoliza#iji i #entraliza#iji "ivota u masovnoj na#ionalnoj dr"avi. :d

  samog poetka nastanka na#ionalnih dr"ava regija je povezana sa vladanjem i provoenjem

  vlasti u odreenom administrativnom obliku. Etimoloki je rije regija bliska sa latinskim reN ili

  regnum +kralj i kraljevstvo, to, prema miljenju Ionrada Iestlina +Ionrad Istlin dovodi do

  zakljuka da rije regija nije samo podruje koje je u prvom redu stvorila priroda. (egije su u

  predmodernom kontekstu stvorene sa namjerom da budu jednoglasne u primjeni istih obraza#a

  propisanih regionalnim pravom, koje od 0. stoljeAa savladava #entralistike strukture moAi u

  #entralnoj Evropi, to je i stvorilo regionalnu razlitiost koju i danas u"ivamo.43

  :bjedinjavanjem lokalnog i regionalnog politikog partikularizma nakon /ran#uske revolu#ije

  0DCB.godine u na#ionalne dr"ave, u Evropi su nastali mnogi pokreti sa #iljem odbrane i

  ouvanja regionalnih identiteta. Ionrad Istlin regionalizam 0B. stoljeAa odreuje kao

  konfliktnu kulturu stvorenu u pobuni gubitnika moderniza#ije, te navodi5 ... gotovo svugdje u

  Evropi 0B. stoljeAa mo"emo promatrati pokret protiv metropola, protiv sredita, protiv sredinjih

  dr"avnih administra#ija. - #iljem da svoju vlast uine jednostavnijom i djelotvornijom,

  administra#ije su osnivanjem kola pokuale unifi#irati jezik. 'astojalo se, i to ne samo u

  /ran#uskoj, koja se esto koristi kao najbolji primjer, iskorijeniti u prvom redu regionalne jezike

  i obiaje, koji su esto uzrokovali sukobe s novim #entraliziranim zakonom metropola.

  (egionalizam se ni na koji nain nije podudarao s opAenitim i ujedinjujuAim idejama

  #entralistikih dr"ava. :pozi#ija intelektuala#a je u samom poetku bila knji"evni pokret, koji supromi#ali lokalni elitistiki slojevi5 sveAeni#i, uitelji, filolozi, lijeni#i i pis#i, odnosno oni

  provin#ijal#i koji su predstavljali marginalizirane gubitnike i istodobno nove klase strunjaka za

  pitanja koja se tiu identiteta +u ovu skupinu pripadaju i prvi folkloristi i etnolozi. (ije je o

  simbolinoj pobuni provin#ijskih intelektuala#a +ak i onih koji su "ivjeli u provin#ijskim

  univerzitetskim gradovima, koji su reagirali burujskim sredstvima protiv #entraliza#ije. ! tom

  vidu 0B. stoljeAe mo"emo oznaiti kao filoloko stoljeAe, iji su regionalizam, kao i

  na#ionalizam, bili regionalistiki i na#ionalistiki filologizmi. obuna i naziv regionalizamskovani su u strogo #entralistikoj /ran#uskoj, gdje su 0CH4., isprva u rovansi, a potom na

  postmoderna, %agreb5 7rutvena istra"ivanja, br. 0=0BB2, str. H )02.

  43 Istlin, Ionrad, 'ova shvaAanja regije i kulture, &asopis5 'arodna umjetnost, br.FC=2,%agreb, 2330, str. FD

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  15/80

  podruju Gretanje, Gaskije, lzasa i *orena, nastale skupine koje su njegovale regionalne jezike

  u tolikoj mjeri da su postigle da ih se prepoznaje kao knji"evnosti. IoristeAi regionalnu kulturu,

  to je znailo prikupljati +i tumaiti bajke, pjesme, obiaje, itd., suprotstavili su regionalnu

  kulturu #entralizirajuAoj i izjednaavajuAoj kulturi sredita ) ariza. -lini pokreti mogli su se

  uoiti na sjeveru -7)a , gdje je ;iliam /aulkner opisivao jug, 8ohn -teinba#k daleki zapad, a

  ;illa Kather srednji zapad kao neto posebno, jedinstveno. ! 7anskoj oko 0B33. nalazimo

  jutlanki pokret, koji pie protiv dekadentnosti IopenhagenaL u Mvedskoj nalazimo neo )

  romantizam, kad :la

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  16/80

  napetosti.44 !estalost etnikih konflikata u posljednjih nekoliko de#enija zaokuplja pa"nju

  teoretiara i meunarodnih organiza#ija. 'a#ionalizam u 20.stoljeAu se jednako kao i u prolosti

  zasniva na osjeAajima zasebnog kolektivnog identiteta. ri tome je va"no razlikovati graanski

  od etnokulturnog na#ionalizma koji te"i separatizmu i stvaranju zasebne na#ionalne dr"ave.

  Ta0elaoreenje graanskog i etnokulturnog na#ionalizma4H

  @ali broj evropskih dr"ava je uspio ostvariti ideal5 jedna na#ija jedna dr"ava. -toga

  regionalizam kao ideoloki i drutveni pokret nije stvar prolosti. 6eAina dananjih evropskih

  dr"ava je etniki heterogena i pluralna i dananji regionalizam se, jednako kao i u prolosti,

  manifestuje u okvirima na#ionalnih dr"ava. 'a tom osnovu zahtijevi periferije u odnosu na

  #entar mogu se svrstati u dvije skupine5 0. et!"!a(i"!ali/a$, koji ne priznaje legitimitet

  postojeAe dr"ave i koji te"i separatizmu, 2. regi"!ali/a$, koji priznaje dr"avu i te"i veAoj

  regionalnoj autonomiji.

  7oba demokratije u kojoj je narodni suverenitet vladajuAa ideja legitimnosti postavlja nove

  prepreke koegzisten#iji, jer otvara niz novih pitanja koja ljude mogu duboko da podjele, a tiu se

  politikog identiteta dr"ave. -toga, pored tradi#ionalnih sukoba zasnovanih na ideologiji iinteresima i savremena na#ionalna dr"ava mora rjeavati na identitetu zasnovane konflikte oko

  44 @arkoviA, @ilenko +0BBC, -amoopredeljenje izmeu autonomije i ot#epljenja nekaevropska iskustva Geograd5 +233F oliti#al 9deologies an 9ntrodu#ion, 'e> ?ork5*J(6E @K@9**', str.0B

  Graa!-%i !a(i"!ali/a$ Et!"%'lt'r!i !a(i"!ali/a$

  !niverzalizam partikularizam

  ravnopravne na#ije neravnopravne na#ije

  ra#ionalan=prin#ipijelan mistian=emo#ionalan

  na#ionalna suverenost na#ionalni duh

  voluntaristiki organski

  zasnovan na dr"avljanstvu zasnovan na porijeklu

  graanska lojalnost etnika pripadnost

  kulturna raznovrsnost kulturna homogenost

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  17/80

  potivanja i priznavanja prava grupe. ! ureenju demokratske viena#ionalne dr"ave primjenjuju

  se na#ionalni i graanski prin#ipi. ! odsustvu toga manjinskim narodima ostaje izbor ili da se

  integriu u veAinsku na#iju ili da se se svedu na graane drugog reda. 9zmirenje ta dva identiteta

  u savremenoj na#ionalnoj dr"avi ini najveAi izazov savremenog svijeta.4 *iberalni politiki

  teoretiari su kao primarni zadatak postavili objanjenje odnosa izmeu pojedin#a i dr"ave, to je

  i bila glavna ideja fran#uskih revolu#ionara. rin#ipi graanske demokratije koje proklamuje

  /ran#uska revolu#ija za odluujuAeg arbitra proglaavaju narodnu volju kao izraz volje

  pojedina#a koji su izvorni nosio#i prava u konstituisanju dr"ave. ! tom kontekstu Eli Ieduri

  problematizira odnos etnikog i graanskog elementa u konstituisanju na#ionalne dr"ave na

  sljedeAi nain5 ... to da etniki sastav skupine koja daje pristanak na oblik politikog ustrojstva

  zajedni#e u kojoj Ae "ivjeti mo"e biti heterogen proizilazi iz samog graanskog prin#ipa po

  kojem originerni nosio#i prava nisu grupe veA pojedin#i. !toliko grupna prava, iz perspektivegraansko demokratske kon#ep#ije, mogu biti izvedena samo iz prava pojedina#a. Iakav Ae

  biti faktiki etniki sastav skupine pojedina#a koji daju svoj pristanak da "ive u odreenoj

  politikoj dr"avi, da li je rije o etniki relativno homogenoj ili o multietnikoj grupi, zavisi od

  sklopa historijskih okolnosti. :d ovih historijskih okolnosti zavisi i intenzitet napetosti u

  konkretnoj stvarnosti izmeu naela graanstva i etnikog elementa, koji mo"e biti takav da

  njegovo razrjeenje zahtjeva modifika#iju istog graanskog prin#ipa +jedan ovjek jedan

  glas, tj. odstupanje od stava da etniki elemenat nije politiki relevantan.4D ! tom smislu

  6ernon 6an 7ajk smatra da je liberalna politika kon#ep#ija ograniena, te navodi5 ...nije

  dovoljno misliti u terminima odnosa izmeu dvije strane, individue i dr"ave, niti je dovoljno ako

  se tome pridoda na#ija. - obzirom na heterogenost ovjeanstva i popula#ije prilino svake

  dr"ave, nu"no je da se u obzir uzmu etnike zajedni#e i odreeni drugi tipovi grupa i da se

  4 ! dokumentima meunarodnih organiza#ija dugo vremena nakon 7rugog svjetskog ratapreovladavlo je stajalite po kome se pod kodeksom ljudskih prava mogu podvesti i pravana#ionalnih zajedni#a. @eutim od

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  18/80

  tretiraju kao jedini#e koje predstavljaju nosio#e prava i du"nosti. $aj problem u liberalnoj

  kon#ep#iji na#ionalne dr"ave nameAe brojna pitanja. 7a li etnike zajedni#e koje zadovoljavaju

  odreene kriterije treba smatrati jedini#ama +kooperativnim tjelima s moralnim pravima i da li

  njima treba pripisati pravni status i pravaP Iako rijeiti pitanje etnikog i graanskog elementa

  u na#ionalnoj dr"avi i kakva razlika nastaje ukoliko se ne samo pojedini#ima veA i etnikim i

  drugim grupama prizna, ili ne prizna, da su kooperativne jedini#e koje imaju prava i du"nostiP 4C

  od etnikom grupom, prema defini#iji /ran#es#oa Kapotorija mo"emo razumjevati grupu koja

  je brojano manja u odnosu na ostatak stanovnitva dr"ave i nije u dominantnom polo"aju i iji

  pripadni#i koji su dr"avljani te dr"ave imaju etnika, vjerska i jezika obilje"ja koja se

  razlikuju od obilje"ja ostatka stanovnitva i, makar samo impli#itno, odr"avaju osjeAaj

  solidarnosti usmjeren na uvanje svoje kulture, tradi#ije, vjere i jezika. 4B-toga na#ija mo"e da

  osigura stabilnost svoje legitimnosti samo ako se njeni lanovi meusobno obave"u putemzajednike privr"enosti politikoj zajedni#i. 7ugim rijeima, moderna demokratska dr"ava

  zahtijeva narod sa jakim kolektivnim identitetom. 7emokratije dobro funk#ioniu kada se ljudi

  poznaju, vjeruju jedni drugima i imaju osjaAaj meusobne povezanosti. @islio#i graanske

  humanistike tradi#ije, od ristotela do

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  19/80

  etnokulturne raznolikosti.H0!pravo su kulturne razlike posljednjih de#enija bile osnova na kojoj

  su regije sa zasebnim identitetom +npr. Iatalonija u Mpaniji zasnivale komparativne prednosti na

  svjetskom tr"itu. 9pak, svaka regija kao zaseban kulturni i politiki entitet i njeni graani trebaju

  imati razvijenu svijest o pripadnosti dr"avi kao #jelini. !koliko regije potiskuju ili zanemaruju

  opti interes, to po pravilu izaziva otre reak#ije i izvor je sukoba i konflikta sa dr"avom. :va

  vrsta konflikta je u 23. stoljeAu otvorila mnoga "arita sukoba u mnogim evropskim dr"avama

  +Iatalonija, Gaskija, 9rska, 8ugoslavija....H2-avremena kriza na#ionalno slo"enih dr"ava je u

  izvjesnom smislu i kriza identiteta. rema Kastellsovoj tipologiji oblika i izvora izgradnje

  identiteta, regionalizmi poput katalonskoga, kotskog, baskijskog i sl. primjeri su identiteta

  otpora to ga stvaraju oni subjekti koji se nalaze u polo"ajima=uvjetima u kojima su

  obezvrijeeni i=ili stigmatizirani logikom domina#ije, te tako kopaju rovove za otpor i

  pre"ivljavanje koji se temelje na naelima koja su razliita ili suprotna onima koji pro"imajudrutvene institu#ije.QHF$a se kriza u na#ionalno mjeovitim sredinama ne rjeava iskljuivim

  insistiranjem na graanskom identitetu, u smislu univerzalnog graanina lienog na#ionalnih

  oznaka. 'a#ionalna komponenta nije jedina komponenta identiteta, ali je svakako jedna od

  njegovih odredni#a, ak i u evropskim dr"avama u kojima je pro#es demokratiza#ije i

  transna#ionalne identifika#ije daleko odmakao.

  :d pedesetih godina 23.tog vijeka novi regionalni etniki pokreti su zahvatili veliki dio zapadne

  Evrope. ! osnovi tih regionalnih pokreta bila je teza o unutranjem kolonijalizmu ijim se

  posredstvom periferne zajedni#e ekonomski i politiki zapostavljaju, naroito tokom

  industrijaliza#ije. (egionalni etniki separatizmi su se javili kao izazov graanskom poretku

  savremene dr"ave i njenom na#ionalnom i teritorijalnom identitetu. 'jihov politiki #ilj je veAa

  H0 6idi5 -tojkoviA, Granimir +233C, Iulturni kanon i multikulturna drutva, u knjizi5 -avremenadr"ava, Geograd5 Ionrad denauer -tiftung, /akultet politikih nauka !niverziteta u Geogradu,Kentar za demokratiju, str. 200.

  H2 -ne"ana OoreviA +2332, (enesansa lokalne vlasti, Geograd5 /akultet politikih nauka, str.CF

  HF Kastells, @anuel +2332, @oA identiteta, %agreb5 Jolden marketing

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  20/80

  autonomija ili ot#jepljenje od postojeAih na#ionalnih dr"ava.H4(okan i !r>in su 0BCF. godine

  utvrdili osam stupnjeva zahtijeva regije u odnosu na #entar5

  0. rvi oznaava )"%raji!' '!'tar *rae 0e/ )"-e0!"g %'lt'r!"g i*e!titeta. $o je

  ujedno i stupanj potpune integra#ije u dr"avu.

  2. 7rugi je stupanj /alaga!je /a je*i!-te!i %ara%ter *at"g terit"rija i -ta!"!i4ta, pri

  emu se zahtijeva ouvanje posebnih kulturnih artefakata i drugih vidljivih kulturnih

  obilje"ja. ! tu se svrhu formiraju kulturna udru"enja.

  F. $reAi je stupanj )eri&er!i )r"te-t5 zahtjevi se stavljaju na dnevni red #entralnog

  politikog sustava. ostoji stranka koja ima veliku podrku glasaa na periferiji.

  4. &etvrti je stupanj regi"!ali/a$5 ouvanje kulturnih obilje"ja perifernog stanovnitva sa

  stabilnom strankom koja se natjee samo na lokalnim i regionalnim izborima.H. etije regi"!al!a a't"!"$ija5 autonomni status za samo jednu regiju, koju valja

  tretirati drukije od ostalih dijelova dr"aveL postoji stranka s jakom izbornom potporom

  koja se natjee na na#ionalnim izborima.

  . Mesti stupanj ) &e*erali/a$5 podjela autonomije moAi izmeu #entralne vlade i svih

  pokrajinaL nekoliko se regionalnih stranaka natjee na na#ionalnim +saveznim izborima.

  D. -edmi stupanj ) %"!&e*erali/a$5 najveAa regionalna autonomija, pri emu #entralna

  vlast regulira samo meuregionalne probleme.

  C. 'ajzad, "*aja!je5ire*e!ti/a$, to znai punu nezavisnost ili prijelaz u susjednu

  dr"avuL ukljuuje ratove, terorizam, kao i meudr"avne pregovore.HH

  H4 7onald

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  21/80

  'a intenzitet separatistikih te"nji odreene regije, pored etnikog, utiu i mnogi drugi elementi

  kao to su5 otirina etnike diskrimina#ije i politike represije, razvijenost demokratskih sloboda,

  zastupljenost u dr"avnoj slu"bi, intenzitet migra#ija u odreene regije ali i spe#ifine drutveno

  historijske okolnosti odreene dr"ave. !toliko se i regionalizam meu evropskim dr"avama

  manifestuje u razliitim obli#ima i sa razliitim intenzitetom. $ako su, na primjer, narodi u

  Mvi#arskoj uz ouvanje zasebnih na#ionalnih identiteta kroz vijekove zajednikog "ivota izgradili

  jedinstven vi#arski identitet koji ih ini meusobno bli"im nego sa susjednim matinim

  na#ijama. -a druge strane, na primjer, narodi u 6elikoj Gritaniji nemaju izra"en jedinstven

  britanski identitet. 6eAina 6eana, Mkotlaana ili 9ra#a teko da Ae za sebe reAi da su Gritan#i. H

  (egionalni pokreti u industrijskim dr"avama zapadne Evrope su od pedesetih godina 23.stoljeAa

  su prete"no te"ili veAoj kulturnoj, drutvenoj i ekonomskoj autonomiji, uz ostanak u

  teritorijalnom okviru dr"ave u koju inkorporirani. $ako postoje mnoga podruja u Evropi ijistanovni#i nesumnjivo njeguju odreeni identitet povezan s regijom u kojoj "ive, ali ti regionalni

  identiteti nisu postali politika op#ija koja bi imala zahtjeve za jo veAom autonomijom ili

  ot#jepljenjem od matine dr"ave. Iao primjere mo"emo navesti Gavarsku, Mlesku, Gurgundiju,

  -i#iliju, rovansu, Iorziku, lzas, -ardiniju, Jali#iju itd. -tanovnitvo tih regija isti#alo je svoju

  posebnost koja se ogledala, na primjer, u posebnom dijalektu +Gavarska, nekim elementima

  obiajnog prava +-i#ilija, vendetti krvnoj osveti +Iorzika, folkloru i sl., ali je to sve ostalo

  samo na simbolikoj razini, bez mijenjanja postojeAih odnosa u dr"avi)mati#i.HD @eutim, u

  Evropi postoje i regionalni pokreti koji te"e separatizmu kao to je sluaj sa regionalnim

  pokretima u Gaskiji ili Mkotskoj. ! mnogim dr"avama lani#ama Evropske unije +posebno u

  Gelgiji, Mpaniji, 6elikoj Gritaniji, /ran#uskoj i 9taliji regionalni na#ionalizmi predstavljaju

  izazov koji prijeti stabilnosti i dezintegra#iji dr"ava. ! pozadini tih pokreta stoje regionalne

  partije +kao to je *ega 'ord u sjevernoj 9taliji koja te"i prikljuenju 8u"nog $irola ustriji.

  'eke od tih partija su zastupljene i u Evropskom parlamentu. 'jima pripada i 2D organiza#ija

  koje su se 2.marta 2334. godine udru"ile u jedinstvenu evropsku stranku5 European /ree

  H @arkoviA, @ilenko +0BBC, -amoopredeljenje izmeu autonomije i ot#epljenja nekaevropska iskustva Geograd5

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  22/80

  llian#eHC +E/. ! progamima regionalnih stranaka jeziki identitet se smatra osnovom

  na#ionalnog identiteta i na#ionalne pripadnosti.HB! temelju njihovog programa je demokratski

  na#ionalizam koji u evropskim institu#ijama zagovara veAu regionaliza#iju dr"ava lani#a

  Evropske unije. 9za njihovog projekta se zapravo krije regionalni separatizam.

  @noge evropske dr"ave su se C3)tih godina prolog stoljeAa nale pred politikim izazovom

  rjeavanja pitanja napetosti izmeu razliitih etnikih skupina i regionalnih identiteta, ouvanja

  jedinstva i stabilnosti, te poveAanja efikasnosti dr"avne uprave. ! zadnje tri de#enije oigledan je

  ne samo rastuAi trend strunog i politikog interesovanja za aleternativu devetnestovijekovnom

  modelu #entralizovane na#ije dr"ave, veA i za djelotvornu korek#iju negativnih aspekata

  kontinentalnih integra#ija i globaliza#ije uopte.3 !spon etno na#ionalizma koji je pratio

  formiranje novih dr"ava na tlu Evrope, zatim intenzivni pro#esi regionaliza#ije i regionalnog

  transna#ionalnog povezivanja, na jednoj, i nadna#ionalnih integra#ija +kao to je sluaj saEvropskom unijom i njenim proirenjem, na drugoj strani, otvorili su na nov nain mnoga

  klasina pitanja na#ionalne dr"ave. 'ajzad, sna"ni talasi globaliza#ije i kosmopolitizma, kao da

  su omoguAili nastupanje postmodernog doba post dr"ave, i otvorili pitanje da li je doba dr"ave

  i dr"avne suverenosti na izmaku.0

  HC ! sadanjem sazivu arlamenta Evropske unije European /ree llian#e +E/ u savezu sa%elenim ini zasebnu frak#iju koja broji HH poslanika. :d toga E/ ima D poslanika5 dva izMkotske i po jedan poslanik iz *atvije, /ran#uske +Iorzika, Mpanije +Iatalonija, Gelgije+/landrija i 6elsa. reuzeto sa5 http5==>>>.europarl.europa. eu=ne>s=publi#=defaultWde. htm,3C.3D.2303.

  HB ! Evropskom parlamentu E/ +European /ree lian#e se predstavlja kao antirasistikipokret i zastupnik prava na#ionalnih manjina. ! svom politikom djelovanju se destan#ira odradikalnih i antievropskih regionalnih stranaka i pokreta kao to je su belgijske regionalnestranke 6laams Glok i 6laams Gelang. @eutim uprkos odreenim razlikama u politikomkon#eptu regionalnih stranaka zastupljenih u Evropskom parlamentu sve imaju u osnoviseparatistiki kurs. 6idi5 (iedel, -abine, +233 (egionaler 'ationalismus ktuelle Jefahren

  fr Europis#he 9ntegration, Gerlin5 -tiftung ;issens#haft und olitik 7euts#hes 9nstitut fr9nternationale olitik und ;issens#haft, str. H i .

  3 8ovan IomiA +233D, rin#ipi evropskog regionalizma, 'ovi -ad5 so#ija#ija multietnikihgradova jugoistone Evrope, str.0H

  0 avloviA, 6ukain +233C, -avremena dr"ava, Geograd5 Ionrad denauer -tiftung=/akultetpolitikih nauka u Geogradu=Kentar za demokratiju, str. 03.

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  23/80

  Nacionalna drava

  globalizacija regionalizacija

  Kriza hijerarhijskog upravljakog modela

  @oderna na#ionalna dr"ava se razvija u okvirima dva paralelna i komplementarna pro#esa5

  globaliza#ijom i regionaliza#ijom. Iako istie 7anijel Gel +7aniel Gell na#ionalna dr"ava je

  postala premala za rjeavanje velikih, a prevelika za rjeavanje malih "ivotnih problema.2

  Jlobaliza#ija, kriza tradi#ionalnog hijerarhijskog upravljakog modelaF

  i regionaliza#ija vodeka trostrukoj devolu#iji moderne na#ionalne dr"ave.4 ro#esi ekonomske globaliza#ije,

  transna#ionalnih integra#ija i demokratiza#ije su uti#ali i na promjenu njene tradi#ionalne uloge.

  2 Gell, 7aniel +0BCC, $he ;orld in 230F, in 7ialogue,br.F, str. 2 B.

  F $radi#ionalni hijerarhijski model upravljanja dr"avom zasniva se na autonomnim dr"avniminstitu#ijama koje putem pravnog sistema i finansija upravljaju i koordiniraju politikim iekonomskim pro#esima i usmjeravaju tehnoloki i drutveni razvoj na#ionalnih subsistema sa#iljem postizanja opAeg dobra . roblemi funk#ionisanja tradi#ionalnog hijerarhijskog modelaupravljanja su nastali iz vie razloga5 nesposobnosti dr"avnih institu#ija da rjeavaju drutvene

  problemeL poveAane fragmenta#ije drutvenih subsistema i drutvenih akteraL te"njama sve veAegbroja drutvenih i interesnih skupina da parti#ipiraju u donoenju politikih odluka. 6idi5 Ihn,

  -tefan +0BBB, Iomplementrer (egionalismus, 7sseldorf5

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  24/80

  7a bi se prilagodile novim okolnostima i izazovima savremene demokratske dr"ave su razvile

  nove kon#epte teritorijalne politike, odnosno politike upravljanja drutvenim i ekonomskim

  pro#esima. 7r"ave zapadne Evrope su primjenile razliite oblike funk#ionalne i teritorijalne

  autonomije. $eritorijalna politika savremene na#ionalne dr"ave je multidimenzionalna ali je

  odreena sa tri kljuna elementa. rvi se odnosi na kulturnu diferen#ija#iju i potrebu ouvanja

  razliitih identiteta, odnosno etno ) teritorijalnog statusa razliitih etnikih skupina i

  na#ionalnih manjina koje nemaju na#ionalnu dr"avu +maari u -lovakoj, dan#i u 'jemakoj,

  tkotlanani u 6elikoj Gritaniji, baskij#i i katalon#i u Mpaniji itd.. 7ruga dimenzija teritorijalne

  politike je ekonomska. 6elike regionalne razlike u ekonomskoj razvijenosti dr"ava mogu imati

  znaajne politike posljedi#e koje se ogledaju u velikim migra#ijama stanovnitva ili

  napetostima izmeu #entra i periferije. $reAa dimenzija teritorijalne politke je politika.

  (egionalni subjekti, ukljuujuAi politike stranke, mogu zahtjevati veAu teritorijalnu autonomiju,kulturno priznanje ili druge oblike posebnog statusa u okviru dr"avne zajedni#e.

  9nstitu#ionaliza#ija regionalizma u zapadnoevropskim dr"avama je u velikoj mjeri povezana sa

  zahtijevima regionalistikih pokreta, prije svaga onih koji svoj program zasnivaju na etnikoj

  osnovi. -trategije teritorijalnog menad"menta koje su poduzele zapadno ) evropske dr"ave u

  drugoj polovini 23.tog stoljeAa, kako bi rijeile navedene probleme, su ukljuivale sva tri

  elementa. :ne su implementirane na tri razliita naina. rvi se ogledao u uspostavljenju

  institu#ionalnih mehanizama putem kojih se zastupaju regionalni interesi u dr"avnoj strukturi.

  $akvi institu#ionalni mehanizmi su, na primjer, uspostavljeni u /ran#uskoj, HMpaniji, 9taliji i

  6elikoj Gritaniji, dok je, na primjer, u 'jemakoj federalni sistem zasnovan na prin#ipu saradnje

  #entralne vlasti i federalnih jedini#a. ! drugom modelu su lokalne i regionalne politike elite

  ukljuene u pro#es donoenja va"nih politikih odluka na dr"avnom nivou, posebno u

  ekonomskim i kulturnim pitanjima. $reAi i najire primjenjeni oblik strategije teritorijalnog

  menad"menta zasnivao se na de#entraliza#iji vlasti kroz regionaliza#iju dr"avne teritorije i

  dodijeljivanju odreenog stepena ustavne autonomije regijama.

  H /ran#uski prefekt, koji se nalazi na elu provin#ija, iako postavljen od #entralne vlade jeobavezan u svojoj politi#i uva"avati posebne lokalne i regionalne interese.

  6idi5 Ieating, @i#hael +233. $erritorial oliti#s in Europe, in 7evelopments in Europeanoliti#s, 'e> ?ork5 *J(6E @K@9**', str. 043

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  25/80

  ! svim zapadno evropskim dr"avama na#ionalna politika regionaliza#ije je odgovarala potrebi

  za identifika#ijom za lokalnim ili regionalnim jedinstvom i smanjanju defi#ita #entralizovanog

  upravljanja ekonomskim i drutvenim pro#esima. ri tome treba imati u vidu da se dananji

  evropski regionalizam ispoljava u razliitom drutveno ) historijskom kontekstu u odnosu na

  njegove pojavne oblike u 0C. i 0B. stoljeAu. Ekonomska globaliza#ija je uzrokovala krizu

  na#ionalne dr"ave i uslovila potrebu prenoenja dijela dr"avnog suvereniteta i mnogih dr"avnih

  funk#ija na druge nivoe vlasti +lokalne, regionalne ili suprana#ionalne. 'adalje, jedinstveno

  evropsko tr"ite, jedinstveni pravni propisi, zajednika moneta i globalna ekonomska kretanja

  postavljaju pitanje buduAnosti na#ionalne dr"ave i tra"e nove vidove artikula#ije ekonomskih i

  so#ijalnih problema i interesa. :ni se efikasnije rjeavaju na lokalnom ili regionalnom, nego na

  dr"avnom nivou. @nogo vie nego u vrijeme kada je dr"avni protek#ionizam mogao zatitno

  djelovati, prostorna je relevantnost privredne politike sada autonomna odgovornost regija.D

  Iako istie -ne"ana OoreviA kontekst novog regionalizma nije vie na#ionalna dr"ava, veA

  kontinentalna, pa i svjetska ekonomija i tr"ite.CErik

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  26/80

  makroekonomskog upravljanja na#ionalne dr"ve obnavlja se interes za lokalne i regionalne vlasti

  kao fleksibilne forume za voenje javnih politika.D3(egionaliza#ija u savremenom svijetu se

  javlja na razliitim nivoima5 kontinentalnom, subkontinentalnom, meudr"avnom ili

  unutardr"avnom. Erik

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  27/80

  drutvenim pro#esima. 'akon te krize razvio se i veAi interes za prouavanje regionalnog

  razvoja.DH (egionaliza#ija je predstavljala odgovor dr"ave na ekonomsku krizu i mehanizam

  harmoniza#ije teritorijalnog razvoja kojeg kon#ept liberalne doktrine o slobodnom tr"itu nije

  uspio rjeiti.D ored ekonomskih motiva za regionaliza#iju, koji su i danas dominantni u

  kon#eptu regionaliza#ije evropskih dr"ava, znaajnu ulogu u regionaliza#iji imaju i politiki

  motivi, u smislu zatite prava na jeziki i kulturni identitet etnikih zajedni#a i zasebnih

  regionalnih identiteta. -toga i regionaliza#iju mo"emo shvatiti ne samo u institu#ionalnom

  smislu kao oblik teritorijalne organiza#ije jedne dr"ave nego i kao jedan funk#ionalni pro#es

  izgradnje kompleksne strukture drutva sa razliitim nivoima odluivanja, uz zagarantovanu

  autonomiju lokalnih i regionalnih institu#ija i subjekata.DD

  Komitet za lokalnu i regionalnu demokratiju (CDLR) Vijea Evrope

  identifkovao je sr konepata i prinipa regionalizaije na sljedei na!in"

  Regionalne vlasti su teritorijalne vlasti izme#u entralni$ organa vlasti i

  lokalni$ vlasti% &o ne zna!i da je o'avezno postojanje $ijerar$ijski$

  relaija izme#u regionalni$ i lokalni$ vlasti

  Regionalna samouprava ozna!ava legalne nadlenosti i mandate

  regionalni$ vlasti da u okvirima ustava i zakona reguli*u i upravljaju

  podelom javni$ poslova u okviru sopstveni$ odgovornosti i u interesuregionalne populaije saglasno sa prinipom su'sidijarnosti

  &amo gde regionalne vlasti postoje prinip regionalne samouprave e

  'iti priznat na podesan na!in od strane domaeg zakonodavstva i+ili od

  strane ustava%,-

  DH : teorijama regionalnog razvoja vidi5 :smankoviA, 8asmina., (egionaliza#ija teorija ipraksa, -arajevo5 Geta, 2330, str. 00 FF.

  D 8asmina :smankoviA +2330, (egionaliza#ija teorija i praksa, -arajevo5 Geta, str.02

  DD 6idi5 *okalna demokratija stanje i perspektive, @agna agenda, Geograd 2332 god.

  DC 7e#entraliza#ija u kontekstu novog !stava -rbije i E! integra#ija, Kentar za regionalizam,'ovi -ad, 233C., str.0F i 04.

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  28/80

  (egionaliza#ija podrazumijeva preraspodjelu ekonomskih, zakonodavnih, izvrnih, finansijskih i

  drugih ovlatenja i time uvodi potpuno novi vid odnosa izmeu razliitih nivoa vlasti unutar

  jedne dr"ave.DB (egionaliza#ija je pro#es uspostavljanja posebnog oblika teritorijalne

  organiza#ije dr"ave koji podrazumijeva vertikalnu podjelu vlasti u kojem se pored organa

  lokalne samouprave obrazuju regije kao spe#ifian oblik de#entraliza#ije i organiza#ije vlasti. C3!

  politikoj teoriji pojam regionalna dr"ava se koristi u znaenju posebnog oblika slo"ene dr"ave

  sa spe#ifinim odnosima izmeu dr"ave +#entralne vlasti, autonomnih zajedni#a +regija i

  lokalnih vlasti. Mpanija je model regionalno ureene dr"ave. -lo"enost dr"avne organiza#ije

  regionalnih dr"ava oituje se u tome to ona treba istovremeno da sadr"i mehanizme koji Ae

  omoguAiti ispoljavanje regionalnih razlika i identiteta, zatim mehanizme koji Ae na prin#ipu

  solidarnosti osiguravati ravnomjeran razvoj svih regija, te mahanizme koji Ae uvati jedinstvo i

  funk#ionalnost dr"avnog i drutvenog poretka.C0$ek kroz pro#es regionaliza#ije regije mogu bitipriznate kao autonomne politike teritorijalne jedini#e. $ako je, na primjer, historijska regija

  -aksonija +-a#hsen autonomni status +status -avezne zemlje dobila tek nakon ujedinjenja

  'jemake 0BB3. godine.

  Ta0ela ozi#ija i uloga regije u na#ionalnoj dr"aviC2

  DB (egije su zaokru"ene geografske, historijske, kulturne i privredne #jeline, unutar kojih sevre javni poslovi ili dio javnih poslova, i to u sljedeAim oblastima5 prostornog planiranja,zdravstvene zatite, razvoja saobraAajne i privredne infrasrtukture, zatite ovjekove okoline i uoblastima upravljanja prirodnim resursima., 6idi5 :smankoviA 8., ejanoviA. @., Euroregije iGosna i

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  29/80

  REGIJA

  E!EN"RA#I$A!IJA

  NA!I%NA#NA R&A'A

  IEN"I(IKA!IJA

  )%'E$I'ANJE

  )RI'REA

  K%%)ERA!IJA

  #%KA#NE $AJENI!E *"AN%'NI+"'% REGIJE

  Kiljevi savremene regionaliza#ije u zemljama Evropske unije su primarno ekonomski i usmjereni

  su ka postizanju veAeg ekonomskog razvoja. ored ekonomskih #iljeva, #iljevi savremene

  regionaliza#ije mogu biti ili politiki. olitiki #iljevi regionaliza#ije se primjenjuju u dr"avamaunutar kojih postoje razvijeni regionalni identiteti. (egionaliza#ija mo"e biti odgovor na

  heterogenost drutva. osredstvom regionalnih institu#ija mogu se efikasnije rjeavati drutveni

  konflikti, tako da sama regija mo"e biti u funk#iji demokratiza#ije. ored ekonomskog znaaja

  regionaliza#ija je va"an integrativni instrument za miroljubivu koegzisten#iju meu razliitim

  etnikim skupinama unutar jedne dr"ave. ! tom kontekstu regionaliza#ija se javlja kao sredstvo

  preven#ije konflikata izmeu razliitih etnikih skupina kroz zatitu prava na etniki, kulturni,

  vjerski ili jeziki identitet. ! tom sluaju regionaliza#ija se javlja kao instrument sigurnosne

  politike i so#ijalne integra#ije etniki heterogenih dr"ava.

  ! savremenim dr"avama regije se pozi#ioniraju kao spone izmeu dr"ave i lokalnih zajedni#a i u

  sebi uvijek nose odreen stepen de#entraliza#ije politikog sistema. 9ako oblikovanje regija mo"e

  biti spontano regionaliza#ija se u savremenim dr"avama odvija planski i sa jasno utvrenim

  #iljevima. ! liberalno demokratskim drutvima regionaliza#ijom se, na temelju naela

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  30/80

  supsidijarnosti, posti"e veAi stepen de#entraliza#ije vlasti i omoguAava veAa parti#ipa#ija graana

  u kreiranju javnih politika. rema tome, regije imaju teritorijalnu i funk#ionalnu dimenziju. :ne

  posjeduju razliite funk#ionalne nadle"nosti u vrenju javnih poslova. -toga i regionaliza#iju

  treba razumjeti u povezanom ekonomskom, politikom i so#ijalnom kontekstu kao slo"en pro#es

  uspostavljanja novih teritorijalnih struktura unutar jedne dr"ave. :snovna prednost

  regionaliza#ije je u tome to ona, kao ekonomski ili politiki instrument, mo"e biti primjenjena

  bez ugro"avanja dr"avnog suvereniteta. (egionaliza#ija ima integrativni karakter i nasuprot

  miljenima mnogih ne predstavlja prvi korak ka se#esiji.CF

  JledajuAi sa ekonomskog aspekta va"an element regionaliza#ije u savremenom globaliziranom

  svijetu je teritorijalna tr"ina konkuren#ija koja se ogleda u oblikovanju razliitih politika

  ekonomskog razvoja meu regijama koje stoje u meusobnom konkurentskom odnosu.

  $eritorijalna tr"ina konkuren#ija je pristup koji objanjava ekonomske #iljeve regionaliza#ije.C4

  -a jedne strane regionaliza#ija predstavlja de#entraliza#iju vlasti na ni"e administrativne

  jedini#e, po prin#ipu supsidijarnosti. -a druge strane regionaliza#ija je pro#es objedinjavanja

  lokalnih samoupravnih jedini#a u veAe i sna"nije regionalne jedini#e.CH Iao slo"en pro#es

  regionaliza#ija svake dr"ave nameAe brojna politika pitanja, kao to su pitanja ustavne pozi#ije

  regija, njihovih administrativnih grani#a ili nadle"nosti koje sa dr"avnog i lokalnog nivoa trebaju

  biti prenesene na regionalni nivo vlasti. ro#es regionaliza#ije u svakoj dr"avi je stoga slo"en

  pro#es u kome se fizike, prirodne i funk#ionalne karakteristike regija moraju podudarati sa

  kulturnim karakteristikama stanovnitva, kao to su jezik, tradi#ija, obiaji i sl. *oughlin razlike

  u teritorijalnoj organiza#iji evropskih dr"ava vidi u razliitim dr"avnim tradi#ijama. ! odnosu na

  razliite tradi#ije on u Evropi prepoznaje etiri osnovne skupine dr"ava5 anglosaksonske,

  germanske, fran#uske i skandinavske. 'jihovo grupisanje je zasnovano na temelju analize

  temeljnih vrijednosti i dominantne logike u organiza#iji drutvenih sistema, raznolikosti njihove

  institu#ionalne organiza#ije, de#entraliza#ije i stilova politike. :snovna obilje"ja na kojime se te

  CF 6idi5 *1#k, *ise +0BBB, (egions and (egionalisation as strategi# 9nstruments for a pea#efullKo)eNisten#e, in (egional Konta#t, X999, 'o.04, @aribor5 9-K:@E$ 9nstitute for Ethni# and(egional -tudies, str. B0

  C4 9sto

  CH 6idi5 -oos, Edit +2330, (egionalism and @ultiethni#it1, in5 Essa1s on (egionalisation,-uboti#a5 gen#ija lokalne demokratije, str.0FB

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  31/80

  tradi#ije razlikuju zasnovane su na pravnoj utemeljenosti dr"ave, odnosu izmeu dr"ave i drutva

  te na osnovi razliitih politikih stilova.C

  Ta0ela&etiri dr"avne tradi#ije i administrativna reforma +9zvor5 *oughlin50BBF52D0

  A!gl" 7 -a%-"!-%i Ger$a!-%i 2ra!('-%i S%a!*i!a-%iPra!i te$elj /aDra'

  'e 7a 7a 7a

  O*!"- *raa 8Dr'4t"

  luralistiki :rganistiki ntagonostiki :rganistiki

  O0li% )"liti+%eOrga!i/a(ije

  :granieno federalni 9ntegralni=organskifederalni

  8akobinski, jedna inedjeljiva

  7e#entralizovanounitarna

  P"liti+%i -til 9nkrementalistiki *egalno korporativni *egalno tehnokratski IonsensualniO0li%*e(e!trali/a(ije

  *okalna samouprava Iooperativnifederalizam

  (egionalizirana unitarnadr"ava

  -na"na lokalnaautonomija

  D"$i!a!ta!

  !a'+!i)ri-t') ' a!ali/ija!e ')rae

  olitike nauke=

  so#iologija

  8avno pravo 8avno pravo 8avno pravo

  +MvedskaL teorijaorganiza#ije+'orveka

  Drae 6elika GritanijaL-7L IanadaL 9rska

  'jemakaLustrijaL

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  32/80

  nedostataka #entralizovanog na#ionalnog upravljanja ekonomskim i drutvenim pro#esima u

  pro#esu globaliza#ije.CB :no to se danas deava jeste de#entraliza#ija politikog djelovanja i

  otvaranje na#ionalnih sistema prema dole, tj. prema regijama, ali i prema gore, tj. u prav#u

  globalnih arena. Iljuni momenat u tome je da su oba pro#esa dijalektino povezana.B37r"avne

  funk#ije se sve vie de#entralizuju kako bi se regionalni razvojni poten#ijali bolje iskoristili.

  (egije kao institu#ionalna podruja jaaju identifika#iju stanovnitva u globaliziranom svijetu i

  time postaju produktivna snaga.B0

  Karta(egije u Evropskoj unijiB2

  CB 6idi5 Ihn, -tefan +0BBB, Iomplementrer (egionalismus, 7sseldorf5 >>.aer.eu=de=veroeffentli#hungen=vre)erklaerung)zum)regionalismus.html5 0B.02.2303.

  http://www.aer.eu/de/veroeffentlichungen/vre-erklaerung-zum-regionalismus.htmlhttp://www.aer.eu/de/veroeffentlichungen/vre-erklaerung-zum-regionalismus.htmlhttp://www.aer.eu/de/veroeffentlichungen/vre-erklaerung-zum-regionalismus.htmlhttp://www.aer.eu/de/veroeffentlichungen/vre-erklaerung-zum-regionalismus.html
 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  33/80

  Iao manifesta#ija upravljako legitima#ijske krize dr"ave, regionaliza#ija posebno dolazi u

  fokus politikih debata i ustavnih promjena u velikom broju evropskih dr"ava D3 tih i C3

  godina 23. stoljeAa. :samdesete godine 23.tog stoljeAa se oznaavaju de#enijom regionaliza#ije

  dr"ava lani#a Evropske unije. (azlozi za regionaliza#iju evropskih dr"ava su bili razliiti. 'a

  primjer, u Mpaniji je u osnovi regionaliza#ije 0BC4. godine bila demokratiza#ija. ! Gelgiji je

  regionaliza#ija izvedena ustavnom reformom 0BC3. godine sa #iljem zatite prava etnikih

  zajedni#a i ouvanja dr"avnog jedinstva. /ran#uska je regionaliza#iju izvela zbog ekonomske

  stagna#ije i sa #iljem rastereAenja dr"ave kroz pro#es de#entraliza#ije i reforme javne uprave. 9

  pored razliitih motiva ze regionaliza#iju sve dr"ave lani#e Evropske unije imaju uspostavljenuregionalnu strukturu vlasti ili su u pro#esu uspostavljanja regija kao autonomnih politiko

  ekonomskih i razvojnih jedini#a.

  Ta0ela(egionalna struktura dr"ava lani#a Evropske zajedni#eBF

  Draa +la!i(a Regije G"*i!a

  '-ta!"lje!ja

  Pr"-je+!a )"r4i!a

  9' 1::: %$)

  ;elgijaF zajedni#e, F regije+Kommunautes i (egions odn.

  Jemeens#happen i Je>esten

  0BD3.

  0BC3.

  03,0

  Da!-%a 04 okru"nih opAina +mdskommunar i regija

  glavnog grada Iopenhagen 0BD3 2,CDNje$a+%a 0 zemalja +*nder) 0B4B=B3 22,F0

  2ra!('-%a 2 regija 0BC2 24,D2

  BF 9zvor5 9ntegration 0 +0BB0, u knjizi5 (egionalizam kao europski izazov, :sijek5 anliber,str.24.

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  34/80

  Veli%a ;rita!ija ?orkL n#hor Gooks, str.F i D3.

  00H$homas 8efferson, autor 7eklara#ije o nezavisnosti i kasniji predsjednik -jedinjenih merikih 7r"ava ukon#entra#iji vlasti, bilo u osobi pojedin#a ili u nekom suverenom tijelu vidio je glavnu opasnost za ouvanjetekovina merike revolu#ije te u tom kontekstu ka"e5...nije konsolidacija ili koncentracija vlasti ono to doprinosidobroj vladi, ve njiova distribucija..... %a bi se ojaala participacija gra&ana, utemeljena na irokom razvoju

  politikog obrazovanja, to vei broj dravni funkcija treba ostaviti federalnim jedinicama i lokalnim

  zajednicama. Gennett, ;.+0B4 meri#an $heories of /ederalism. Girmingham5 !niversit1 of labama ress,str.4D

  00 :strom, 6in#ent +0BCB, olitika teorija slo"ene republike, %agreb5 9nformator, str. 0C

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  42/80

  svojih nadle"nosti na naelno ni"e organe.00D :brazla"uAi prednost poli#entrinog i

  ne#entralizovanog politikog sistema, 6in#ent :strom je pisao5 ...u neprekidnom

  eksperimentisanju ovjeanstva s ustavnim izborom koji Ae pru"iti moguAnost ostvarenja

  slobode, jednakosti i drutvene pravde, vlast je u suvie velikom broju primjera iskoritena ne da

  bi se inilo dobro, veA da bi se ostvarili prednosti putem domina#ije i eksploata#ije na drugima.

  lterntiva, meutim, postoji. $o je poli#entrini ustavni poredak zasnovan na samoupravi, a ne

  na ideji suverenosti koja podrazumijeva postojanje jednog krajnjeg #entra neodgovorne vlasti. 00C

  ro#es federaliza#ije u Evropi nakon 99. -vjetskog rata je prepoznatljiv kroz dva aspekta. rvi je

  vezan za pro#es integra#ija zapadno evropskih dr"ava i za stvaranje suprana#ionalne politike i

  ekonomske zajedni#e u obliku Evropske unije, koja sadr"i bitna obilje"ja federalne strukture.

  7rugi apekt federaliza#ije je vezan za modifika#iju ustavnog ureenja mnogih, posebnoviena#ionalnih, evropskih dr"ava na federalnim naelima +na primjer Gelgija. ! postratnoj

  Evropi nakon 0B4H. godine stvoreno je pogodno tlo za primjenu ideja federalizma. 'eki

  teoretiari, poput lberta -pinelija +lberto -pinelli smatrali su da je utjelovljenje na#ionalne

  dr"ave kao osnovne politike organiza#ije izvor sveg zla u Evropi. %a prve federaliste na#ionalna

  dr"ava je predstavljala vie problem za sigurnost ljudi nego rjeenje za meuna#ionalne

  konflikte. 9zlaz se tra"io u rekonstruk#iji Evrope na federalnim naelima.00BEvropski federalni

  sistem bi prema zamiljenom kon#eptu ograniio moA na#ionalne dr"ave kroz distribu#iju moAi

  na supran#ionalne, na#ionalne i regionalne jedini#e. rema miljenju nekih teoretiara i

  Evropska unija se razvija ka politikoj zajedni#i sa federalnom strukturom. 'a to ukazuju5

  jedinstveno tr"iteL zajednika vanjska i sigurnosna politikaL sve veAa nadle"nost Evropskog

  parlamenta, Evropske komisije i Evropskog suda pravde, i svakako implementa#ija naela

  supsidijarnosti +lan H. !govora o Evropskoj uniji koji garantuje podjelu nadle"nosti izmeu

  supran#ionalnog, na#ionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa vlasti. renos zakonodavnih

  00D 9sto, str. 0B

  00C 9sto, str. 2C

  00B ;underli#h, 8ens !>e +233D, (egionalism, globalization and international order5 Europeand -outheast sia, Gurlington5 shgate ublishing Kompan1, str.C

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  43/80

  nadle"nosti sa na#ionalnog nivoa na Evropsku uniju kao i podneseni prijedlog evropskog ustava,

  ide u prilog tim tezama.023

  /ederalizam i regionalizam su poslednjih de#enija 23. tog stoljeAa sve aktuleniji obli#i ureenja

  evropskih dr"ava. 'a njihovo sve ire prihvatanje u politikoj teoriji i praksi su uti#ala tri velika

  pro#esa. rvo, od D3)tih godina 23.vijeka je u ekonomskoj ideologiji %apada prihvaAen pristup

  koji nasuprot #entralizovanom politikom sistemu istie prednosti konkurentnog i

  de#entralizovanog ekonomskog okvira. 7rugo, prestankom hladnog rata i padom autoritarnih

  jednopartijskih re"ima u dr"avama #entralne i istone Evrope krajem C3)tih godina prolog

  stoljeAa osloboeni su dugo potiskivani etniki na#ionalizmi. !voenjem demokratskog

  viepartijskog sistema u bivim so#ijalistikim dr"avama mnoge etnike zajedni#e su otvorile

  pitanje rjeenja njihovog dr"avno pravnog statusa. 'jihov politiki #ilj je bio regionalna

  ustavna autonomija ili u nekim sluajevima suverena na#ionalna dr"ava. ! velikom brojunovonastalih demokratija +kao to je (usija federalizam je primjenjen kao nu"ni institu#ionalni

  mehanizam ouvanja dr"avnog jedinstva.020$reAe, pro#es evropskih integra#ija je doveo do nove

  nadna#ionalne politike i ekonomske strukture evropskih dr"ava koja prema nadle"nostima

  evropskih institu#ija uveliko prevazilazi klasinu meunarodnu organiza#iju. @eutim, pro#es

  evropskih integra#ija, nasuprot oekivanjima mnogih, nije oslabio regionalne na#ionalne

  aspira#ije. 'aprotiv, institu#ionaliza#ija regionalne politike u Evropskoj uniji, prekogranino

  povezivanje i prijenos dijela dr"avnog suvereniteta na evropske institu#ije je za mnoge

  manjinske na#ije +posebno u Mpaniji, 6elikoj Gritaniji i Gelgiji bio prilika za jaanje i zatitu

  njihovog regionalnog identiteta i doveo je do zahtijeva za veAom autonomijom. ! savremenom

  svijetu teko je zamisliti bilo koje demokratsko ureenje koje u sebi ne sadr"i neke oblike i

  elemente federalizma. 7aniel 8. Elazar je definisao federa#iju kao vladavinu sainjenu od

  povezanih vie konstitutivnih entiteta i sna"ne #entralne vlade, u kojem svaki od njih posjeduje

  vlastite ovlasti prenesene od naroda.022 'jegova defini#ija federalizma impli#ira potrebu

  neposredne povezanosti federalnih, tj. regionalnih jedini#a sa graanima. %a Ienneth)a ;heare)

  023 9sto, str.B

  020 6idi5 I1mli#ka, ;. +2330 @inorit1 'ationalism and @ultination /ederalism u knjizi5oliti#s in 6erna#ular5 'ationalism, @ulti#ulturalism and Kitizenship, :Nford5 :Nford!niversit1 ress, str. B0 00B.

  022 6idi5 7aniel 8. Elazar +0BCD, ENploring federalism, $he !niversit1 of labama ress, str.D

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  44/80

  a federa#ija je politiki sistem zasnovan na naelima nezavisnosti i koordina#ije regionalnih

  vlasti i #entralne vlasti.02F/ederalni politiki sistem pretpostavlja postojanje jasno odreenih

  prostornih i teritorijalnih +regionalnih federalnih jedini#a. rema njegovom miljenju federalna

  naela su dominantna u ureenju -7)a, Ianade, ustralije i Mvi#arske ali ne i u politikim

  sistemima 'jemake i ustrije, u kojima je predominantna uloga #entralnih vlasti u odnosu na

  regionalne vlasti u zakonodavnom pro#esu. ! 'jemakoj i ustriji je razvijen poseban oblik

  funk#ionalnog ili administrativnog federalizma zasnovanog na naelu podjele funk#ija. $aj

  federalizam zahtijeva visok stepen saradnje i koordina#ije izmeu regionalnih i #entralne vlasti

  ali naruava ;heare)ovo naelo nezavisnosti. Gitna politika karakteristika federalizma je

  postojanje jedinstvenih saveznih politikih stranaka, koje u lokalnim i regionalnim

  parlamentima zastupaju posebne interese, a preko predstavika na #entralnom nivou sintezom

  posebnih interesa oblikuju na#ionalnu, tj. saveznu politiku. Ilaus 6on Ge1me je na temeljuanalize politikih pro#esa u 'jemakoj osporavao federalni karakter 'jemake. rema njegovom

  miljenju, regionalni politiki lideri koji su zastupljeni u drugom domu saveznog parlamenta +u

  'jemakoj Gundesrat -avezno vijeAe regionalne interese podreuju federalnim partijskim

  interesima.024(oland ;atts je utvrdio nekoliko bitnih strukturnih obilje"ja federalnih politikih

  sistema dananji#e. $o su

  0. postojanje dva nivoa vlasti +#entralnog i regionalnog koja su neposredno

  izabrana i direktno odgovorna njihovim graanimaL

  2. formalna ustavna podjela zakonodavnih i izvrnih nadle"nosti i aloka#ija

  izvornih prihoda izmeu dva nivoa vlastiL

  F. moguAnost institu#ionalnog zastupanja regionalnih interesa na federalnom

  nivou +dvodomni paralmentL

  4. savezni ustav nije promjenjiv bez saglasnosti veAine federalnih jedini#aL

  H. postojanje nezavisne sudske instan#e koja odluuje o sporovima izmeu

  razliitih nivoa vlastiL

  02F 6idi5 Ienneth K. ;heare +0BF, /ederal Jovernment, *ondon5 :Nford !niversit1 ress,str. 03

  024 6idi5 Ilaus von Ge1me +0BCC, arteien in >estli#hen 7emokratien, @[n#hen5 iper 6erlagJmb

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  45/80

  . regula#ija pro#esa i postojanje institu#ija koje omoguAuju meuvladinu

  saradnju na podrujima u kojima se nadle"nosti neizbje"no preklapaju. 02H

  olazeAi od navedenih kriterija est dr"ava %apadne Evrope mogu se smatrati federalnim. $o su

  Gelgija, 6elika Gritanija, Mpanija, 'jemaka, ustrija i Mvi#arska.! narednoj tabeli je na primjeru est evropskih dr"ava je prikazana primjena osnovnih kriterija

  koji obilje"avaju federalno ureenu dr"avu.

  Ta0ela5 rimjena standardnih karakteristika federa#ije u est zapadno)evropskih dr"ava02

  Kara%teri-ti%e ;elgija =i(ar-%a =)a!ija Nje$a+%a A'-trija Veli%a ;rita!ija

  Da !i"a la-ti-a i/"r!i$!a*le!"-ti$a

  asimetrinenadle"nosti +Mkotska6els i -jeverna 9rska

  ?-ta"$/agara!t"a!aa't"!"$ija

  asimetrija nemasolidne ustavneosnove

  D"*"$!i-ae/!i)arla$e!t

  velike nadle"nosti,slaba teritorijalnaveza

  ogranienenadle"nosti,slabateritorijalnaveza

  ogranienenadle"nosti

  ogranienenadle"nosti, slabateritorijalna veza

  ?-ta!e)r"$je!e $"g'@e-a$" '/-agla-!"-t "0a!i"a la-ti

  'ije obaveznoukljuivanje regijau ustavne izmjene

  ogranienuti#aj regija naustavne

  promjene

  organienuti#aj regija naustavne

  promjene

  ne postoji federalniustav,slab uti#aj regija na

  parlamentarne akte

  ?-ta!i -'* /arje4aa!je-)"r"a i/$e'ra/li+iti# !i"ala-ti

  6rhovni sud,'arod+referendum

  posebno dr"avnovijeAe,ne postoji !stavni su

  Me#a!i/$i /a$e'la*i!e"*!"-e

  slabi

  Terit"rijal!"-t dominantna

  02H 6idi5 ;atts, (onald +0BB, Komparing /ederal -1stems in the 0BB3s, Iingston, :ntario59nstitute of 9ntergovernmental (elations, \ueens !niversit1, str.D

  02 reuzeto5 ->enden, ;ilfried +233 /ederalism and (egionalism in ;estern Europe a#omparative and themati# anal1sis, 'e> ?ork5 *J(6E @I@9**', str.02

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  46/80

  De$"%ratija

  I-%lj'+e!a

  $"g'@!"-t'!ilateral!e-e(e-ije

  Iako istie 8ens ;]lk federalizam je ideja, set prin#ipa, ali postoji veliko arenilo u njegovoj

  realiza#iji, to se odra"ava na konkretan oblik federalne dr"ave. :sim nekih opAih federalnih

  strukturnih prin#ipa, svaki federalni sistem ponaosob oblikuju razliite varijable, koje mogu biti

  geografske ili historijske, ili razliitost stanovnitva na datoj teritoriji. (azliiti razlozi za

  uspostavljanje federalnog sistema objanjavaju zato postoji toliko razliitih federalnih sistema

  u svijetu. rema njagovom stajalitu, kada se uporede razliiti obli#i federalnog ustrojstva

  federalni sistem ima tri osnovne svrhe5

  0. /ederalni sistem omoguAava odreeni nivo ra/!"li%"-tii a't"!"$ijeu

  okviru dr"ave, to je njegova osnovna i!tegrati!a &'!%(ijaL

  2. /ederalni sistem se uspostavlja da bi "ja+a" ra/*aja!je i

  "gra!i+aa!je !a*le!"-ti dodijeljivanjem nadle"nosti i funk#ija

  razliitim nivoima vlastiL ova fuk#ija je poznata kao vertikalnorazdvajenje nadle"nostiL

  F. /ederalni sistem omoguAava veAe '+e4@e svojih graana putem

  autonomnog provoenja vlasti na razliitim nivoima.02D

  %apadnoevropske dr"ave se bitno razlikuju prema primjeni federalnih naela. 'a tom osnovu

  mo"emo razlikovati tri oblika politikog ureenja dr"ava lani#a Evropske unije. $o su

  federa#ije, regionalno ureene dr"ave i unitarne dr"ave.

  02D ;lk, 8ens, Galansiranje ideje !jedinjeni u razliitostiQ5 /ederalizam i ustavna reforma uGosni i

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  47/80

  Ta0ela/edera#ije, regionalno ureene dr"ave, unitarne dr"ave u E! 2D.02C+233H.godina

  O0li% )"liti+%"g 'ree!ja 2e*era(ije Regi"!al!" 'ree!e *rae ?!itar!e *rae

  Draa

  Gelgija

  'jemakaustrija

  9talija

  Mpanija6elika Gritanija

  GugarskaL7anska,EstonijaL

  /inskaL /ran#uskaL JrkaL 9rskaL*etonijaL *itvanijaL *uksemburgL

  @altaL IiparL ?ork5 *J(6E @K@9**', str. B

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  48/80

  multina#ionalne5 Gelgija, Mpanija i 6elika Gritanija. :snovni razlog za prenos ovlasti na regije

  ovih dr"ava je u pojavi etnikog na#ionalizma u jednoj ili vie regija. ! tom smislu

  regionaliza#ija ovih dr"ava ima svrhu ouvanja dr"avnog jedinstva i teritorijalnog integriteta.

  9ako je nain organiza#ije politike vlasti u svim federalnim dr"avama naelno zasnovan na

  jednakim prin#ipima, u multina#ionalnim federalnim dr"avama je pitanje podijela nadle"nosti i

  meuregionalne solidarnosti mnogo znaajnije nego u monona#ionalnim federalnim dr"avama.

  'apredna i razvijena federalna jedini#a mo"e smatrati da koristi koje joj donosi udru"ivanje u

  federa#iju nisu srazmjerne njenim doprinosima toj zajedni#i. 7ruga negativna posljedi#a

  federalne asimetrije jeste raanje opravdanih ili neopravdanih sumnji i strahova kod manje

  uti#ajnih lani#a federa#ije da Ae jedna jedini#a, zahvaljujuAi svojoj moAi, sebi obezbjediti

  neprikosnoveno dominantan polo"aj.0F2'a primjer, regije +savezne zemlje kao to su Gavarska,

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  49/80

  Ta0ela'a#ionalna identifika#ija u Gaskiji i Iataloniji +Junther, @ontero i Gotella5233450C4

  Gaskija

  1

  Gaskija

  13

  Gaskija

  13

  Gaskija

  1

  Gaskija

  3::3

  Iatalonija

  1

  Iatalonija

  13

  Iatalonija

  13

  Iatalonija

  1

  Iatalonija

  3::3

  R FD^ 44^ 22^ F2^ 2B^ 0H^ B^ 0H^ 0H^ 0^

  RD 00^ 0D^ 20^ 24^ 22^ 02^ 0C^ 20^ 2D^ 2H^

  RD 24^ 2H^ FC^ FH FC F^ 40^ F^ FD^ FC^

  DR F^ H^ B^ F^ 4^ D^ B^ C^ ^ C^

  D 2H^ B^ 03^ H^ ^ F0^ 2F^ 23^ 0H^ 02^

  rva kolona prikazuje ispitanike koji se identifi#iraju samo sa regijom5+( 7ruga kolona

  prikazuje udio ispitanika koji se vie identifi#iraju sa regijom nego sa dr"avom5 +(>7 $reAakolona obuhvata ispitanike koji imaju jednako izra"enu idetifika#iju sa regijom kao sa dr"avom5

  +(=7. !dio ispitanika koji se vie identifi#iraju sa dr"avom nego sa regijom je prikazan u

  etvrtoj koloni5 +7>(, dok su u petoj koloni prikazani ispitani#i koji se identifi#iraju samo sa

  dr"avom5 +7.

  rema oekivanju, baskijski i katalonski graani se vie identifi#iraju sa svojom regijom i

  manjinskom na#ijom nego sa dr"avom Mpanijom. @eutim, prema provedenom istra"ivanju

  baskijski graani imaju manje izra"enu identifika#iju prema svojoj regiji 2332. godine u odnosuna 0BDB. godinu, dok je u Iataloniji primjetan suprotan trend.0F4

  /ederalne dr"ave esto primjenjuju asimetrine oblike regionaliza#ije i de#entraliza#ije. !

  asimetrinim federa#ijama je posebno priznato pravo na autonomiju regijama sa zasebnim

  etnikim ili na#ionalnim identitetom.+9talija, Mpanija. simetrini federalizam u u"em smislu

  podrazumijeva formalnu aloka#iju razliitih nadle"nosti razliitim regijama. ! irem smislu

  formalna asimetrija podrazumijeva ustavnu garan#iju parti#ipa#ije regija u zakonodavnom

  pro#esu na federalnom nivou +drugi dom arlamenta ili pravo veta +Gelgija.0FH ! nekim

  aspektima asimetrini federalizam je u koliziji sa osnovnim demokratskim naelima. $ako je

  0F46idi5 Junther, (., @ontero, 8.(., and Gotella, 8. +2334, 7emo#ra#1 in @odern -pain, 'e> enden, ;ilfried +233 , str.02

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  50/80

  poseban status odreenih manjinskih grupa u Mpaniji i 6elikoj Gritaniji poslednjih de#enija

  pokrenuo rasprave o pitanju jednakosti svih graana.

  rema miljenju nekih teoretiara federalizam mo"e doprinjeti smanjenju meuna#ionalnih

  konflikata samo pod pretpostavkom da su manjinske na#ije teritorijalno kon#entrisane u

  odreenim regijama. rema itzu tada se radi o homogenom federalizmu. @nogo manje

  je zastupljeno stajalite da federalizam mo"e biti efikasan u sprjeavanju meuna#ionalnih

  konflikata ako se regionalne grani#e ne podudaraju sa teritorijalnom kon#entra#ijom odreenih

  etnikih skupina. ! tom sluaju se radi o heterogenom federalizmu.0FIoji oblik federalizma

  Ae biti primjenjen zavisi od dva uslova. $i uslovi su na#ionalna kohezija i teritorijalna

  kon#entra#ija pripadnika manjinskih na#ija. ri tome treba imati u vidu i injeni#u da u regijama

  u kojima su teritorijalno kon#entrisane manjinske na#ije "ivi i stanovnitvo koje je veAinsko u

  dr"avi kao #jelini a koje takoe ima svoje kolektivne interese. 'adalje, manjinske na#ije mogunastanjivati vie dr"ava. $ako, na primjer, dvije treAine Gaskija#a "ivi u Mpaniji a jedna treAina u

  /ran#uskoj.

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  51/80

  nivou, ali ih istovremeno, kroz poti#anje meuetnike koopera#ije izolira i smanjuje na

  regionalnom nivou.

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  52/80

  multina#ionalnim federalnim dr"avama najbolje ogleda kroz zatitu prava na jezik. $ako je, na

  primjer, u regiji Grisel u Gelgiji zakonom zagaratovana ravnopravnost holandskog i fran#uskog

  jezika, koja se ogleda u zakonodavnoj pro#eduri koja se i temelji na konsensusu, te u paritetnoj

  zastupljenosti u izvrnoj vlasti jednakog broja ministara sa maternjim fran#uskim i holandskim

  jezikom. Mvi#arski federalni zakoni garantuju jednaka prava i slobode 'jema#a, 9talijana i

  /ran#uza u #ijeloj federa#iji. ! komunika#iji sa federalnim vlastima jezike manjine mogu

  koristiti jezik koji sami odaberu. @ada u Mvi#arskoj takve garan#ije ne postoje na kantonalnom

  nivou. ! Mpaniji, regije Jali#ija, Iatalonija i Gaskija su obavezne garantovati pravo upotrebe

  kastiljskog jezika u njihovim regijama. 9pak nisu obavezne osigurati sudjelovanje kastiljske

  manjine u regionalnom zakonodavnom postupku ili njenu zastupljenost u regionalnoj izvrnoj

  vlasti. 9 konso#ijasijski federalizam ima svoje nedostake. 'jegov najveAi nedostatak je u tome

  to je on funk#ionalan i odr"iv u onoj mjeri u kojoj sve jezike ili etnike grupe imaju konsenzusi zajedniki stav o strukturi dr"avnog ureenja. 'adalje, on ograniava i odreena demokratska

  naela. 'ajbolji primjer su izbori za zakonodavnu vlast glavnog grada Gelgije Grisela, gdje

  institu#ionalna pravila sprijeavaju izbornu koali#ionu saradnju politikih partija jedne jezike

  grupe sa politikim partijama sline ideoloke orijenta#ije druge jezike grupe. Girai se prije

  izbora kandidata moraju opredjeliti izmeu partije koja predstavlja holandsku jeziku grupu i

  partije koja predstavlja fran#usku jeziku grupu. 9 kandidati moraju izraziti lojalnost svojoj

  partiji i jezikoj grupi. 7rugaija je situa#ija kod lokalnih izbora za 0B optina koje ine regiju

  Grisela, a koji se odr"avaju svakih est godina. ! optinama regije Grisel flamanske partije vie

  sarauju sa fran#uskim partijama sline ideoloke orijenta#ije +-o#ijaldemokrati, %eleni,

  *iberali..., nego sa flamanskim partijama drugaije ideoloke orijenta#ije. 'aime,

  institu#ionalna izborna pravila na lokalnim izborima dozvoljavaju takvu saradnju. rema tome,

  konso#ija#ijski mehanizmi su na lokalnoj razini znatno manje zastupljeni, nego na regionalnoj. 0FD

  rema itz)u konso#ija#izam pretpostavlja spremnost veAine predstavnika etnikih grupa

  da sarauju i dijele vlast na #entralnom i regionalnom nivou. @eutim, u parlamentarnim

  pluralnim demokratijama njihova spremnost na kompromis je esto uslovljena stavovima njihove

  etnike grupe. !koliko djelovanje predstavnika ne odra"ava raspolo"enje etnike grupe esto

  dolazi do stvaranja novih regionalnih etnikih partija sa radikalnijim politikim stavovima.0FC

  0FD 6idi5 *ajphart, 233F

  0FC 6idi5 itz, 2333, str. 23

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  53/80

  Iomapartivnom analizom federalnog ureenja zapadno evropskih dr"ava mo"emo doAi do

  zakljuka da su politiki pro#esi i odnosi u svakoj dr"avi izmeu razliitih nivoa vlasti u znatnoj

  mjeri preodreeni prirodom politike zajedni#e i njenom institu#ionalnom strukturom. 9pak

  federalno dr"avno ureenje ima odreene funk#ionalne prednosti. rema miljenju 6alkenhorsta

  +;alkenhorst te prednosti se ogledavaju u sljedeAem5

  Kentalne vlasti izjednaavaju regionalne razlike, omoguAavajuAi istovremeno regijama

  da uvaju i razvijaju vlastite poten#ijale i kulturne spe#ifinostiL

  Ionkurentski odnos meu federalnim jedini#ama pozitivno utie na ekonomsku

  produktivnost i drutveni konsensusL

  6erikalna podjela vlasti i de#entraliza#ija dr"avnih funk#ija na federalne jedini#e

  sprjeava uspostavljanje totalitarnih re"imaL

  Miroka nadle"nost regija u federalnim dr"avama jaa legitima#iju dr"avne vlasti i razvija

  demokratsku svijest graanaL

  ! odnosu na #entralistiko dr"avno ureenje regionalni problemi se na naelu

  supsidijarnosti mogu efikasnije rijeavati na ni"em nivou vlastiL

  !kljuivanje partikularnih interesa +etnikih, religijskih, jezikih... je jedna od

  najva"nijih funk#ija federalizma.0FB

  'a osnovu navedenog mo"emo zakljuiti da regije kao federalne jedini#e u federalnim dr"avama

  imaju drugaiji status u odnosu na regije u regionalnim dr"avama. ! emu se ogleda ta razlikaP

  (egionalne dr"ave predstavljaju poseban oblik vertikalne organiza#ije vlasti koji je ugraen u

  ustavne sisteme najveAeg broja evropskih dr"ava. (egionalne dr"ave imaju sna"no razvijenu

  lokalnu i regionalnu samoupravu sa neposredno izabranim predstavnikim tijelima. !stavne

  nadle"nosti regija odreuju sadr"aj, obim i kvalitet regionalne samouprave. $e nadle"nosti se u

  svim regionalno ureenim dr"avama klasifikuju u tri skupine. ! prvu skupinu spadaju izvorne

  nadle"nosti regija, koje ne mogu biti pod uti#ajem ili ograniene ustavom, na#ionalnim ili

  meunarodnim zakonom. $ako na primjer u 9taliji regije imaju iskljuivu nadle"nost u svim

  0FB 6idi5 ;alkenhorst,

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  54/80

  pitanjima koja nisu izriito zadr"ana za dr"avni nivo.043! drugu skupinu spadaju prenesene

  nadle"nosti ili poslovi. Iod prenesenih nadle"nosti regionalni organi imaju slobodu odluivanja

  koja im omoguAuje da, u grani#ama zakona, njihovu realiza#iju prilagode lokalnim uslovima. !

  treAu skupinu spadaju podijeljene +konkurentne nadle"nosti koje obuhvataju skup poslova u

  oblastima u kojima dr"ava zadr"ava odreene kompeten#ije uz garantovanje prava regija da u

  istim pitanjima ostvaruju dio nadle"nosti preko svojih organa. Kentralne vlasti najeAe za sebe

  zadr"avaju pravo da reguliu osnovna pitanja ili naela, dok se regionalnim vlastima preputa

  pravo da u okvirima na#ionalnog zakonodavstva konkretizuju i reguliu odreena pitanja,

  saglasno interesima i potrebama stanovnika odreene regije.040%a razliku od regija u federalnim

  dr"avama regije u regionalnim dr"avama su vie podreene uti#aju #entralnih vlasti. Kentralne

  vlasti mogu poveAavati ili smanjivati stepen autonomije regionalnih vlasti bez njihovih

  saglasnosti. Mpanija je najbolji primjer regionalne dr"ave. ! Mpaniji regije +autonomne zajedni#emogu mjenjati svoje statute +najvie pravne akte samo u dogovoru i uz saglasnost #entralne

  dr"avne vlasti. 6elika Gritanija je drugi primjer. ! naelu, britanski parlament mo"e mijenjati

  autonomni polo"aj Mkotske, 6elesa i -jeverne 9rske +koje obuhvataju 0H^ ukupnog stanovnitva

  bez njihove saglasnosti.042-a druge strane, regije u regionalnim dr"avama su u sna"nijoj pozi#iji

  u odnosu na subna#ionalne entitete u unitarnim de#entralizovanim dr"avama koje takoe imaju

  neposredno izabrana predstavnika tijela, ali i znatno ogranienu zakonodavnu, upravnu i

  finansijsku autonomiju. rimjeri takvih dr"ava su 9talija +u kojoj postoji tenden#ija jaanja

  polo"aja regija po uzoru na regije u Mpaniji, /ran#uska, Jrka, ortugal, *uksemburg i

  skandinavske dr"ave u kojima je prisutna sna"na tenden#ija razvoja prema regionalnoj dr"avi.

  rema tome, regije u regionalnim dr"avama se prema institu#ionalnoj autonomiji regija u

  strukturi politikog sistema nalaze izmeu regija u federalno ureenim dr"avama i regija u

  unitarnim de#entralizovanim dr"avama. Ioji model teritorijalne organiza#ije dr"avne vlasti Ae

  biti primjenjen u odreenoj dr"avi ovisi od mnogih elemenata.

  olitika teritorijalnog ustrojstva svake dr"ave koja ukljuuje distribu#iju politike moAi na

  regionalne i lokalne zajedni#e sa #iljem ravnomjenog ekonomskog razvoja i zatite individualnih

  043 &lan 00D. stav F !stava 9talije

  040 ajvaniA, 233B, str.2D

  042 ->enden, 233, str. 0H

 • 7/23/2019 PRVI DIOdf

  55/80

  i kolektivnih prava je kljuna vrijednost svakog demokratskog drutva. 'jena organiza#ija,

  efikasnost i funk#ionalnost je u velikoj mjeri predodreena spe#ifinim drutveno historijskim

  uslovima i odnosima. -toga se federalizam i regionalizam kao dva tipa institu#ionalnog ureenja

  mogu kombinovati na razliite naine zavisno od spe#ifinih historijskih okolnosti i stanja u

  nekoj odreenoj zemlji. olitika regionaliza#ija u nekim sluajevima mo"e rezultirati

  federalizmom, kao to je sluaj u Gelgiji. -a druge strane na#ionalna integra#ija i proirenje

  ovlasti federalne dr"ave u odnosu na konstitutivne jedini#e mo"e imati efekat umanjenja znaaja

  zemalja lani#a do pukog izraza regionaliza#ije.04F'jemaka se mo"e uzeti kao primjer uspjene

  institu#ionalne i regionalne organiza#ije dr"avne strukture nakon 0B4H. godine. 9li, na primjer,

  uspostavljanje autonomnih zajedni#a u Mpaniji je bilo nezamislivo u vremenu /rankove

  diktature. 'adalje, regionaliza#ija ima sasvim drugaiji kontekst i znaenje u malim, homogenim

  dr"avama i velikim dr"avama sa diferen#iranom strukturom stanovnitva obilje"enognepovjerenjem prema dr"avi. ! tom smislu su i institu#ionalni odnosi izmeu regionalnih i

  #entralnih nivoa vlasti u evropskim dr"avama +federalnim ili regionalnim razliito uspostavljeni.

  9 pored svih razlika novi teorijski razvoj federalizma vraAa ovaj prin#ip svom originernom

  demokratskom znaenju u pro#esu novog konstitu#ionizma i ustavnosti. -avremene evropske

  dr"ave nalaze u federativnom odnosu oblik i mehanizam politikog i ustavnog

  institu#ionaliziranja drutva u ijem sistemu regionalne politike zajedni#e ine ne samo osnovu

  veA i izvor i garan#iju neotuivosti suvereniteta kao prava i svojstva ovjeka i naroda. 044

  . Pri!(i) -')-i*ijar!"-ti i terit"rijal!a *e(e!trali/a(ija ' r4e!j' ja!i# )"-l"a

  .1. S')-i*ijar!"-t %a" !a+el" )"*jele !a*le!"-ti

  -vako demokratsko drutveno i dr"avno ureenje podrazumijeva de#entraliza#iju politike vlasti.9z tog razloga regionaliza#ija i lokal