PRVA JUGOSLAVIJA-pp.ppt

 • View
  291

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of PRVA JUGOSLAVIJA-pp.ppt

 • PRVA JUGOSLAVIJA 1918.- 1939.

 • HRVATSKI ODBORF. SUPILO, A. TRUMBI, I. METROVICILJ: RUENJE A-U, OSAMOSTALJENJE

 • JUGOSLAVENSKI ODBOR

 • Jugoslavenski odbor je bio odbor junoslavenskih politiara, koji je predstavljao junoslavenske zemlje koje su se odvojile od Austro-Ugarske monarhije.

  Osnovan je u 30. travnja 1915. godine u Parizu od austro-ugarskih emigranata, a sjedite mu je bilo u Londonu. Njegovo stvaranje inicirao je Nikola Pai jer ga je vidio korisnim za ostvarenje ciljeva srpske politike.

 • CILJOSAMOSTALJENJE PODRUJA A-U NA KOJIMA SU IVJELI HRVATI, SLOVENCI I SRBIUJEDINJENJE SA SRBIJOM I CRNOM GOROM U ZAJEDNIKU DRAVU JUNIH SLAVENAUVJERAVANJE SVJETSKE JAVNOSTI O NEODRIVOST A-U I NJENO RAZBIJANJE

 • LONDONSKI UGOVOR

 • ugovor zakljuen u Londonu 26.IV.1915. izmeu zemalja lanica Antante (Velika Britanija, Francuska i Rusija) i Kraljevine Italije. Njime je Italija, za ulazak u rat na strani Antante, trebala dobiti Trentino i juni Tirol do Brennera, Trst, Goricu i Gradiku, itavu Istru do Kvarnera, ukljuujui Volosko, Matulje i Kastav, otoke Cres i Loinj s nizom manjih okolnih otoka, dio sjev. i srednje Dalmacije od Lisarice i Tribnja na sjeveru do rta Ploa na jugu, ukljuujui Zadar i ibenik, te otoke u sjev. i srednjoj Dalmaciji, od Paga do Mljeta, izuzevi Veliki i Mali Drvenik, iovo, oltu i Bra. Za Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru predviena je obala od Voloskog do sjeverne granice Dalmacije, zatim obala od rta Ploa do Drima. Italiji su jo obeani Dodekanez i neki posjedi u Albaniji, Turskoj i Africi. Nakon potpisivanja Londonskog ugovora tal. je vlada 4.V.1915. otkazala ugovor o savezu s Austro-Ugarskom, a 24.V. ula je u rat protiv bivih saveznika. Iako je L. u. trebao ostati tajan, hrv. politiar u emigraciji Frano Supilo saznao je od rus. ministra vanjskih poslova Sazonova za njegov sadraj, nakon ega je Jugoslavenski odbor nastojao sprijeiti njegovo oivotvorenje.

 • UJEDINJENJEDOBROVOLJAN, NA TEMELJU SPORAZUMA, SAVEZ DVIJU ILI VIE DRAVAOVO STAJALITE ZASTUPA DIO JUGOSLAVENSKOG ODBORA, ODNOSNO HRVATSKI POLITIARI

 • PRIPAJANJESRBIJANSKA VLADA UJEDINJENJE ZAMILJA KAO PRIPAJANJE SRBIJI DIJELOA A-U TERITORIJA NA KOJIMA SU IVJELI HRVATI, SLOVENCI I SRBI

 • NIKOLA PAI-RADIKALICENTRALISTIKA MONARHIJA S DINASTIJOM KARAOREVIA NA ELUPLAN STVARANJA VELIKE SRBIJE

 • VELIKA SRBIJA

 • Prvu i najvaniju formulaciju ideja Velike Srbije dobija u djelu srbijanskoga ministra Ilije Garaanina "Naertanije", nastalom 1844. Esencijalno, radi se o planu promidbe srpskoga imena, kulture i nacionalnoga identiteta, ponajvie meu Hrvatima i Bonjacima muslimanima, te u ekanju pogodnoga trenutka raspada Osmanskoga carstva da bi se stvorilo mono srpsko carstvo.

 • Otprilike u isto vrijeme (1849.) objavljen je drugi temeljni spis velikosrpske ideologije, napis Srbi svi i svuda srpskoga jezikoslovca i nacionalnoga ideologa Vuka Karadia.

 • RASKOL UNUTAR JUG. ODBORASUPILO ZAHTIJEVA OD ODBORA DA SE SA SRBIJOM I CRNOM GOROM DOGOVORI UNUTRANJE UREENJE DRAVE A TEK ONDA POKRENUTI POSTUPAK UJEDINJENJA1916. SUPILO IZLAZI Z ODBORA

 • (Cavtat, 30. studenoga 1870. - London, 25. rujna 1917.),

 • KRFSKA DEKLARACIJA

 • Krfska deklaracija prvi je zajedniki politiki akt srbijanske vlade i Jugoslavenskog odbora, objavljen 20. srpnja 1917. godine na Krfu u kojem se prvi puta navodi utemeljenje jedne nove zajednike drave nakon Prvog svjetskog rata.

 • STVARANJE NOVE DRAVE- KRALJEVSTVO SHSUSTAVNA, DEMOKRATSKA I PARLAMENTARNA MONARHIJA S DINASTIJOM KARAOREVIA NA ELUUPOTREBA NACIONALNIH IMENA, ZASTAVA I PISMANE BI IMALI ZASEBAN TERITORIJ NI PARLAMENT

 • Sredinje Narodno vijee Slovenaca, Hrvata i Srba osnovano je u Zagrebu 6. X. 1918. kao politiko i upravno vodstvo svih junoslavenskih (hrvatskih i slovenskih) zemalja pod Austro-Ugarskom. U vijee su uli predstavnici svih stranaka, osim frankovaca, koji su bili protiv sjedinjenja sa Srbijom. 19. X. osnovan je Sredinji odbor ijim je predsjednikom postao slovenski sveenik Anton Koroec , a potpredsjednicima Dr. Ante Paveli(zubar), Svetozar Pribievi. Za tajnika su izabrani Sran Budisavljevi, Mate Drinkovi, Ivan Lorkovi.

 • ZASJEDANJE HRVAT. SABORA

 • Drava Slovenaca, Hrvata i Srba proglaena je 29. listopada 1918. godine kada je Hrvatski sabor raskinuo sve dravno-pravne veze s Beom i Budimpetom. Osnovana je Drava Slovenaca, Hrvata i Srba, od zemlja na kojima su ivjeli junoslavenski narodi u Austro-Ugarskoj, s Narodnim vijeem Slovenaca, Hrvata i Srba i s vladom kojoj se na elu nalazio slovenski politiar Anton Koroec i potpredsjednici Ante Paveli, stariji i Srbin Svetozar Pribievi.

 • HRVATSKI SABOR SVOJE OVLASTI PRENOSI NA NVSHSNVSHS POSTAJE VRHOVNI ORGAN VLASTI U NOVO NASTALOJ DRAVI

 • STVARANJE KRALJEVSTVA SHSCENTRALISTIKA MONARHIJA- PAIFEDERATIVNA REPUBLIKA-RADITEKE VANJSKE PRILIKEZELENI KADAR

 • Sredinjem odboru Narodnog vijea raspravljalo o buduem ureenju zajednike drave. Svetozar Pribievi je sve rjee sazivao Sredinji odbor, a odluke donosio na Predsjednitvu u kojem je imao svu vlast. Stjepan Radi teio je konfederalno-federalnom konceptu s utvrenim uvjetima i jamstvima oko ujedinjenja, dok je prvak hrvatsko-srpske koalicije Svetozar Pribievi teio unitaristiko - centralistikim idejama, pri tome se uope " nije vodilo rauna o stvarnim eljama stanovnitva, prvenstveno hrvatskog seljatva. S druge strane, upravo su ovi slojevi (seljatvo) raspad Monarhije poeli, u sve veoj mjeri, doivljavati kao poetak jednog novog stanja, obiljeenog, prije svega, izostankom svake organizirane vlasti te novom razdiobom materijalnih dobara, u prvom redu zemlje. U iduih mjesec dana cjelokupno podruje sjeverne Hrvatske bit e zahvaeno opim nemirima, u kojima e glavnu ulogu imati upravo seljatvo."Na sjednici od 23. i 24. studenog Sredinji odbor Narodnog vijea zakljuuje da se ide na ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom i prihvaa Naputak Delegaciji Narodnog vijea SHS.

 • Krajem studenog, izaslanstvo Narodnog vijea Drave Slovenaca, Hrvata i Srba krenulo je u Beograd. Dana 1. prosinca 1918. godine primio ih je regent Aleksandar kojemu je Ante Paveli, proitao netom sastavljenu Adresu, koju je regent Aleksandar sasluao i potom proitao unaprijed pripremljeni odgovor kojim je proglasio u ime kralja Petra "ujedinjenje samostalne Drave Slovenaca, Hrvata i Srba sa Kraljevinom Srbijom u jedinstveno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca". Tim prvoprosinakim inom osnovana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

 • OBILJEJA NOVE DRAVE, GOSPODARSKO I SOCIJALNO STANJENesrpski narodi u neravnopravnom poloaju.Vlast centralizirana u rukama kralja i vlade u Beogradu, u vladama veinu imaju Srbi.Dvije i pol godine bez ustava i parlamenta. Regent vlada samostalno putem obznana (ukaza sa snagom zakona) koje potvruje Privremeno narodno predstavnitvo (sastavljeno od delegata regenta).Zemlje su gospodarski zaostale. S opravdanjem da je potrebno gospodarski obnoviti ratom opustoena podruja na istoku Kraljevstva SHS, Srbija i Crna gora dobiva ratne privilegije: neravnomjerno porezno optereenje, osloboenje od carine, troarine i sl. Nejednaka gospodarska politika izaziva nezadovoljstvo.Mjenjanje valuteAgrarna reforma, vienacionalna drava

 • POSLJEDICE RAPALLSKOG I RIMSKOG UGOVORAItalija je odmah po zavretku rata vojskom okupirala podruja koja su joj obeana Londonskim ugovorom te podruja koja joj ugovorom nisu bila ustupljena. Talijanska vlada je smatrala da na ta podruja polae pravo na temelju zasluga ratnog pobjednika.Na mirovnoj konferenciji u Parizu Italija je nastojala dobiti potvrdu okupiranog podruja. Predstavnici Kraljevine SHS nisu popustili talijansku pritisku. Dugotrajni pregovori nisu dovreni.Jesen 1919. - Gabriele D'Annunzio (smatran preteom faizma) sa svojim paravojnim snagama ulazi u Rijeku te ju 1920. proglaava zasebnom dravom.Rapallski ugovor: (1920.)Pod britanskim i francuskim pritiscima ministar vanjskih poslova Kraljevstva SHS Ante Trumbi potpisuje dokument kojim su Italiji ustupljeni:Trst i okolica, Zadar, Cres, Lastovo, Loinj, Palagrua i Suac.Rimski ugovor: (1924.)Rijeka pripala Italiji gospodarski gubitak za Kraljevstvo SHS.Posljedice ugovora:Pola milijuna Hrvata i Slovenaca nalo se izvan matine zemlje.Snana talijanizacija (nasilno mijenjanje prezimena, ukidanje hrvatskih razreda u kolama i sl.)Oduzimanje imovine, nasilje nad stanovnitvom, ...

 • POTPISIVANJE UGOVORA

 • IZBORI STUDENI 1920.OPE PRAVO GLASA ZA PUNOLJETNE MUKARCE- 21 GOD.

 • DEMOKRATSKA STRANKACENTRALIZAM I JUGOSLAVENSKI UNITARIZAMSVETOZAR PRIBIEVI, PREANSKI SRBINDOBIVA NAJVEI BROJ GLASOVA

 • (Hrvatska Kostajnica, 26. listopada 1875. Prag, 15. rujna 1936.),

 • NARODNA RADIKALNA STRANKADRUGA PO SNAZINIKOLA PAIPROIRENA SRBIJA

 • HPSS

  TREA PO BROJU OSVOJENIH GLASOVA, ETVRTA PO BROJU MANDATASTJEPAN RADIZABRANJEN RAD

 • KPJETVRTA STRANKA PO BROJU GLASOVA, TREA PO BROJU MANDATARUENJE KAPITALISTIKOG I UVOENJE SOCIJALISTIKOG DRUTVENOG PORETKAOBZNANA

 • VIDOVDANSKI USTAV

 • Vidovdanski ustav izglasan je 28. lipnja 1921. (po pravoslavnom kalendaru blagdan sv. Vida Vidovdanski ustav) kao prvi ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

  Po ustavu jugoslavenska drava je ustavna, parlamentarna monarhija. Unutarnje ureenje drave strogo je centralistiko (centar je Beograd). Centralizam je posebno istaknut jedinstvenim teritorijem na kojem se ukidaju povijesni entiteti i uspostavljaju oblasti. Dravni grb je sklopljen od srpskog, hrvatskog i slovenskog grba. Slubeni je jezik po ustavu srpsko-hrvatsko-slovenski. Zakonodavnu vlast imaju skuptina i kralj. Upravnu vlast ima vlada odnosno ministarstva. Sudsku vlast obavljali su sudovi oznaeni kao nezavisni, ali su presude