Click here to load reader

Prunus persica (L.) Batsch

 • View
  237

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Prunus persica (L.) Batsch

 • UNIVERZITET U BEOGRADU

  Poljoprivredni fakultet

  Ivana V. Baki, dipl. in.

  Morfoloko-anatomska karakterizacija i

  evaluacija kolekcije germplazme vinogradarske

  breskve [Prunus persica (L.) Batsch]

  doktorska disertacija

  Beograd, 2016.

 • UNIVERSITY OF BELGRADE

  Fculty of Agriculture

  Ivana V. Baki, Ph.D candidate

  Morphological and anatomical characterisation

  and evaluation of a vineyard peach germplasm

  collection [Prunus persica (L.) Batsch]

  Doctoral Dissertation

  Belgrade, 2016.

 • Mentor: ___________________________________

  dr Dragan Nikoli, redovni profesor

  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

  lanovi komisije: ___________________________________________

  dr Vera Rakonjac, redovni profesor

  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

  ___________________________________________

  dr Slavica oli, vii nauni saradnik

  Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd

  ___________________________________________

  dr Milica Fotiri-Aki, vanredni profesor

  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

  ___________________________________________

  dr Gordan Zec, vanredni profesor

  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

  Datum odbrane:______________________________

 • Ova disertacija za mene predstavlja mnogo vie od jednog istraivanja ona je za mene

  kraj jednog puta koji je bio obeleen mnogim lepim iskustvima i dobrim ljudima pa u

  iskoristiti ovu stranicu da im se zahvalim.

  Zahvaljujem se svom mentoru, Prof. dr Draganu Nikoliu, to mi je omoguio da se

  bavim ovom aktuelnom tematikom, na strunom voenju i nesebinom zalaganju tokom

  osmiljavanja i realizacije eksperimentalnog dela ogleda, kao i na korisnim savetima

  tokom pisanja ove doktorske disertacije.

  Posebno mesto i zahvalnost pripadaju Prof. dr Veri Rakonjac, uz iju sam pomo

  zapoela istraivaki rad u oblasti morfoloke karakterizacije i selekcije voaka. Njena

  podrka, strpljenje i saveti tokom koncipiranja, realizacije ogleda i pisanja rada za

  mene su od neprocenjive vrednosti.

  Zahvaljujem se dr Slavici oli na kritikom pogledu, svesrdnoj pomoi tokom pisanja

  ovog rada i prijateljskim savetima u brojnim trenucima kada je to bilo potrebno.

  Posebnu zahvalnost na pomoi i savetima tokom izrade i pisanja doktorske disertacije

  dugujem dr Milici Fotiri-Aki, kao i dr Gordanu Zecu na pomoi pri korekturi teksta

  ove doktorske disertacije.

  Zahvalnost dugujem i dr Aleksandru Radoviu, koji je bio ukljuen u sve segmente rada

  ove disertacije. Njegova strunost, znanje i bezrezervna podrka su u mnogome

  doprineli kvalitetu ove teze.

  Zahvaljujem se dragim kolegama iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, u

  Beogradu, koji su mi bili velika podrka i pruili pomo tokom razliitih faza realizacije

  ovih istraivanja. Posebno bih se zahvalila koleginici Maslovari na nesebinoj podrci

  i divnom prijateljstvu.

  Zahvaljujem se suprugu Milou i deci Duanu i Danici na pruenoj ljubavi, strpljenju i

  pomoi ime su mi olakali da zavrim doktorsku disertaciju. Njima dugujem zahvalnost

  i za razumevanje, poto im nisam uvek bila na raspolaganju tokom poslednjih nekoliko

  godina.

  I na kraju, hvala onima koji su najzasluniji to ova disertacija uopte postoji.

  Verovatno ne razumeju previe od onoga to je u njoj napisano, ali da nije bilo njihove

  bezuslovne ljubavi i svakodnevnih odricanja ova disertacija nikada ne bi bila napisana.

  Kad je bilo najtee verovali su u mene i dali sve od sebe da danas budem to to jesam.

  Mama, Tata, Sava, Milena, Sonja, Milice i baba Biljo hvala vam....

 • MORFOLOKO-ANATOMSKA KARAKTERIZACIJA I

  EVALUACIJA KOLEKCIJE GERMPLAZME VINOGRADARSKE

  BRESKVE [Prunus persica (L.) Batsch]

  Rezime

  Istraivanjima u okviru ove doktorske disertacije na osnovu veeg broja kvalitativnih

  i kvantitativnih osobina izvrena je morfoloko-anatomska karakterizacija i evaluacija

  75 genotipova vinogradarske breskve u okviru kolekcije oglednog dobra Radmilovac,

  Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Istraivanja su obuhvatila i analizu varijabilnosti

  i korelacione povezanosti osobina, a sve u cilju izdvajanja perspektivnih genotipova sa

  akcentom na stonu potronju. Karakteristike fenofaze cvetanja i sazrevanja, anatomske

  karakteristike lista, broj zametnutih i ubranih plodova, biohemijski sastav ploda i

  organoleptika ocena sveih plodova utvreni su metodama standardnim za ovu vrstu

  istraivanja, dok su morfoloke karakteristike pojedinih organa utvrene merenjem ili

  ocenjivanjem pomou UPOV i ECPGR deskriptora za breskvu.

  Ispitivana kolekcija vinogradarske breskve pokazala se kao znaajan genofond sa

  visokim stepenom varijabilnosti osobina. Meu ispitivanim genotipovima ispoljile su se

  veoma znaajne razlike u pogledu vremena cvetanja i sazrevanja, bujnosti stabla,

  rodnosti, krupnoe i kvaliteta plodova. U ispitivanoj kolekciji genetika varijansa je

  dominirala u ukupnoj varijabilnosti vremena sazrevanja plodova kao i osobina stabla

  (visina stabla, visina krune, prenik krune, visina debla, obim debla), granice (duina i

  debljina granice), lista (duina i irina liske, indeks oblika liske, povrina liske), cveta

  (prenik cveta, duina i irina kruninih listia, indeks oblika kruninih listia, broj

  pranika, duina i irina antere, duina tuka) i ploda (masa kotice, sadraj rastvorljive

  suve materije, sadraj ukupnih kiselina i ukupnih eera, izgled ploda, ukus ploda i

  ukupna senzorna ocena). To znai da su ove osobine strogo ili u velikoj meri pod

  kontrolom genotipa i da kao takve predstavljaju merodavni prikaz ispitivane kolekcije,

  na osnovu kojih se moe sa veom pouzdanou vriti dalja selekcija sa ciljem

  poveanja rodnosti i poboljanja kvaliteta ploda.

 • Rezultati analize glavnih komponenti su pokazali da su fenoloke osobine (broj dana

  od punog cvetanja do sazrevanja plodova i vreme sazrevanja plodova), osobine stabla

  (visina stabla, visina krune, prenik krune, obim debla i bujnost stabla), granice

  (duina i debljina granice, broj cvetnih pupoljaka po dunom metru granice, gustina

  cvetnih pupoljaka), lista (duina i povrina liske), cveta (prenik cveta, duina i irina

  kruninih listia, irina antera i boja cveta) i ploda (masa ploda, masa kotice, dopunska

  boja pokoice i njeno prisustvo, prisustvo antocijana u mezokarpu ploda, randman

  mezokarpa, sadraj rastvorljive suve materije u plodu) imale najvei doprinos u

  karakterizaciji i proceni varijabilnosti kolekcije i da se mogu preporuiti kao pouzdane u

  buduoj identifikaciji i karakterizaciji novih genotipova.

  Na osnovu klaster analize izdvojeno je sedam grupa srodnih genotipova. Iako je

  najvei broj osobina znaajnih u analizi glavnih komponenti (PCA), bio znaajan i u

  klaster analizi (CA), mogla se primetiti nepodudarnost u razdvajanju genotipova

  primenom PCA i CA analize. Za kvantitativne osobine ispitivani genotipovi su ispoljili

  veu homogenost unutar izdvojenih klastera, u odnosu na kvalitativne osobine, to je

  ukazalo na to da su kvantitativne osobine imale prioritet u grupisanju genotipova u

  odnosu na kvalitativne osobine, u okviru klaster analize. Takoe, ova pojava se mogla

  pripisati i velikoj varijabilnosti vinogradarske breskve, kao i razliitim nainima

  kombinovanja kvalitativnih osobina, koje su uticale na krajnju distribucija genotipova u

  okviru izdvojenih klastera na Scatter plot u.

  Na osnovu mase, izgleda i kvaliteta ploda kao najperspektivniji preporueni su

  genotipovi III/7, III/10, IV/3, IV/7, IV/18, pogodni za stonu upotrebu ili kao poetni

  materijal u daljem oplemenjivakom radu.

  Kljune rei: vinogradarska breskva, germplazma, varijabilnost, morfoloke osobine,

  anatomske osobine, analiza glavnih komponenti, klaster analiza.

  Nauna oblast: Biotehnike nauke

  Ua nauna oblast: Oplemenjivanje voaka i vinove loze

  UDK: 634.25:631.524(043.3)

 • MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL

  CHARACTERISATION AND EVALUATION OF A VINEYARD

  PEACH GERMPLASM COLLECTION [Prunus persica (L.) Batsch]

  Summary

  The research for this doctoral dissertation was based on a large number of

  qualitative and quantitative traits of the vineyard peach and it comprised morphological

  and anatomical characterization and evaluation of 75 vineyard peach genotypes within a

  collection of the Radmilovac Experimental Station of the Belgrade Faculty of

  Agriculture. The research also comprised the analysis of variability and correlation of

  traits in order to select prominent genotypes, particularly genotypes suitable for fresh

  consumption. Flowering and maturity traits, anatomic traits of peach leaves, fruit set

  and number of harvested fruits, biochemical composition and an organoleptic evaluation

  of fresh fruits were determined with standard methods for this type of research, whereas

  morphological traits of certain organs were determined after measuring or evaluation

  with UPOV and ECPGR descriptors for peach.

  The studied collection of the vineyard peach was proved to be a significant gene-

  pool with high variability of traits. Among the studied genotypes there were very

  signif

Search related