23
1 BANCA NA BANCA NA IONAL IONAL A ROM ROMÂ NI NI EI EI

Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

  • Upload
    vanmien

  • View
    232

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

1BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

Page 2: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

2BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

CUPRINS

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS

II. Regimul pruden�ial în contextul trecerii la IFRS

1. pentru nivelul provizioanelor2. pentru nivelul fondurilor proprii3. pentru indicatorul de solvabilitate4. pentru pozi�ia valutar�

Page 3: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

3BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (1)

Pierderea a�teptat�/pierderea nea�teptat� în administrarea riscului de credit

Page 4: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

4BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

Pierderi a�teptate în mod curent în cursul normal al afacerii (expected losses)[PROVIZIOANE]

Pierderi nea�teptate cu frecven�� mic� de apari�ie dar cu impact considerabil (unexpected losses)[CERIN�� DE CAPITAL]

Naturapierderilor

dup� frecven��

Natura pierderilor dup� frecven��

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (2)

Page 5: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

5BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

Pierderile a�teptate:– pierderi pe care banca se a�teapt� în mod rezonabil s� le

suporte în decursul unei perioade viitoare– reprezint� o component� a costului de desf��urare a

activit��ii– în consecin�� sunt gestionate ca �i cost al afacerii (cu impact

direct asupra profitabilit��ii), cost ce urmeaz� a fi acoperit prin politica de stabilire a comisioanelor, marjelor de dobând� �i prin provizioane

Pierderile nea�teptate:– pierderi cu probabilitate �i frecven�� mic� de apari�iei dar cu

impact considerabil – în consecin��, ar fi mult prea conservativ �i neproductiv s� fie

tratate ca �i cost cu impact direct asupra profitabilit��ii – acoperirea lor depinde de capacitatea de absorb�ie a

pierderilor viitoare ale fondurilor proprii ale unei b�nci

Natura pierderilor dup� frecven��

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (3)

Page 6: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

6BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

Momentul recunoa�terii pierderii în func�ie de

ciclul economic

Provizioane statice, determinate la un anumit moment în timp (one pointin time)Provizioane dinamice, de-a lungul ciclului economic (dinamic provisioning)

Pierdere materializat� (incurred loss)Modelul contabil IFRS

Pierdere prognozat�Modelul pierderii estimate din abordarea pruden�ial�

Momentulrecunoa�teriipierderii în

func�ie de duratacreditului

Alocarea pierderii pecategorii de

active

Provizioanespecifice de risc de credit

Provizioanecolective pe portofoliide active

Momentul recunoa�terii pierderii în func�ie de

ciclul economic

Provizioane statice

Provizioane dinamice

Momentul recunoa�terii pierderii fa��

de ciclul economic

Provizioane determinate

Provizioane dinamice

Pierdere materializat�

Pierdere prognozat�

Momentulrecunoa�teriipierderii în

func�iede duratacreditului

Pierderi a�teptate

Pierderi nea�teptate

Naturapierderilor

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (4)Criterii de diferen�iere în alocarea provizioanelor

Alocarea pierderii pecategorii de

active

Provizioane specificede risc de credit

Page 7: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

7BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (7)Modelul contabil IFRS

Condi�ii necesare pentru constituirea provizioanelor pentru depreciere(modelul IFRS):

exist� o dovad� obiectiv� de depreciere ca rezulat al unuia sau mai multe evenimente declan�atoare

�iapari�ia evenimentului declan�ator induce un impact negativ asupra valorii �i/sau a momentului realiz�rii fluxurilor viitoare de numerar (la nivelul unui activ sau al unui portofoliu de active)

Provizioanele specifice – constituite pentru active semnificativeindividual pentru care exist� dovezi obiective de depreciere

Aprecierea pragului de semnifica�ie al activelor trebuie s� aib� în vedere modalitatea în care activul respectiv este tratat în administrarea riscurilor (gestionat pe baz� individual� sau ca parte a unui portofoliu)

Provizioanele colective – evaluarea colectiv� a deprecierii pentru:activele care nu sunt semnificative luate fiecare în parteactivele semnificative pentru care nu exist� nici o dovad� obiectiv� de depreciere pentru activul respectiv evaluat individual, dar pentru care apari�ia evenimentului declan�ator induce starea de nerambursare în cadrul unui portofoliu de active omogene evaluarea colectiv� a deprecierii se face pe portofolii de active cu caracteristici de risc similare

Page 8: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

8BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

Pasul 1Analiza evenimentului declan�ator

Active semnificative individual

Eveniment declan�ator

Dac� au loc deprecieri

Provizioane specifice

Pasul 2Determinarea deterior�rii/deprecierii

Active nesemnificative individual

Provizioane colective

Dac� nu au loc deprecieri individuale

Datele statistice privind pierderile

Provizioane generale

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (8)Modelul contabil IFRS – provizioane specifice �i colective

Page 9: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

9BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

Elemente cheie în aplicarea modelului:Identificarea activelor sau a portofoliilor de active fa�� de care au avut loc evenimente declan�atoare de pierderiAplicarea testului de depreciere prin compararea valorii contabile cu valoarea recuperabil� Determinarea valorii deprecierii prin compara�ia dintre valoarea contabil� �i valoarea recuperabil�Identificarea evenimentelor declan�atoare:

• dificultatea financiar� semnificativ� a debitorului • înc�lcare a contractului, de exemplu, neîndeplinirea obliga�iei de plat� a dobânzii sau

principalului • creditorul îi acord� debitorului o concesie pe care altminteri creditorul nu ar lua-o în

considerare • devine probabil c� debitorul va intra în faliment sau în alt� form� de reorganizare

financiar� • date observabile care arat� c� exist� o sc�dere cuantificabil� în viitoarele fluxuri de

trezorerie estimate dintr-un grup de active financiare de la recunoa�terea ini�ial� a acelor active, cu toate c� sc�derea nu poate fi înc� identificat� cu activele financiare individuale din grup

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (9)

Modelul contabil IFRS

Page 10: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

10BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (10)Modelul de calcul al provizioanelor specifice de risc de credit

stabilit pe baza Regulamentului BNR nr.3/2009

Provizioanele se determin� de la data la care activul a fost generat pe baza aplic�rii concomitente a urm�toarelor criterii:

performan�a financiar�: se constituie provizioane în mod progresiv pe m�sura deterior�rii performan�ei �i din aceast� perspectiv� se poate afirma c� este un model care nu se bazeaz� pe apari�ia unui eveniment declan�ator, în cazul acesta dificultatea financiar� semnificativ�serviciul datorieiini�ierea procedurilor judiciare (atrage clasificarea în categoria pierdere �i provizionarea total� a valorii negarantate a creditului)

Page 11: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

11BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (11)Perspectiva supraveghetorilor asupra modelului pierderii

materializate (IFRS)

Consecin�e: Modelul pierderii materializate:Nu asigur� dimensionarea corect� a riscului de credit, la nivelul la care acesta este de fapt asumat �i gestionat în administrarea riscurilor

• Pierderile prognozate, dincolo de nivelul pierderii materializate, sunt ignorate, de�i ele sunt cunoscute managementului institu�iei de credit

Modelul las� loc unor practici de arbitrajare a rezultatelor aflate exclusiv la discre�ia managerilor

– perioadelor de avânt le sunt alocate exclusiv veniturile din activitatea de creditare f�r� corectarea acestora cu efectul riscurilor asumate în aceasta perioad�

– pierderile, ca �i consecin�� a riscurilor asumate în perioadele de avânt sunt recunoscute abia în perioadele de declin

Contribuie la amplificarea pro-ciclicit��ii

Criza financiar� a reliefat faptul c� aplicarea acestui model rezult� într-o recunoa�te târzie a pierderilor �i are un pronun�at efect ciclic

Impune reevaluarea nivelului pierderii a�teptate în fiecare perioad� (indiferent de apari�ia sau nu a vreunui eveniment declan�ator) �i impune recunoa�terea imediat� a efectului oric�ror modific�ri în a�tept�rile cu privire la pierderile din credite

Practici neuniforme în identificarea evenimentului declan�ator

Impune diminuarea de-a lungul duratei de via�� a activului a veniturilor cu valoarea pierderii a�teptate prin înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor constituite. Se asigur� anticiparea pierderilor viitoare �i reducerea volatilit��ii veniturilor

Supraestimare a veniturilor din dobânzi anterior producerii evenimentului declan�ator �i afectarea substan�ial� a acestora ulterior acestui moment

Modelul pierderii prognozate (Model prudential)

Modelul pierderii materializate (Modelul contabil IFRS)

Page 12: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

12BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (12)Perspectiva supraveghetorilor asupra modelului pierderii

materializate (IFRS)

Obiectiv pruden�ial: din perspectiva reglementatorului, un nivel adecvat al provizioanelor este cel care serve�te acoperirii tuturor pierderilor prognozate în administrarea riscului de credit

Beneficii în supravegherea bancar�: • recunoa�terea timpurie a riscului de credit – precondi�ie pentru asigurarea stabilit��ii financiare• previne crearea de rezerve ascunse, aflate la discre�iamanagementului institu�iei de credit

Mijloace de realizare:Filtre pruden�iale stabilite în func�ie de ecartul dintre m�rimea provizioanelor contabile �i nivelul pierderii prognozate în cadrul administr�rii riscurilor

Page 13: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

13BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

II. Regimul pruden�ial în contextul trecerii la IFRS

1 ianuarie 2012 – trecerea la utilizarea IFRS în situa�iile financiare individuale ale institu�iilor de credit conform angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu FMI din februarie 20101 ianuarie 2012 – Asigurarea men�inerii unei abord�ri prudente în determinarea: nivelului provizioanelor, nivelului fondurilor proprii, nivelului indicatorului de solvabilitate – condi�ionalitate asumat� în cadrul acordului de tip preventiv încheiat cu FMI la nivelul sectorului bancar românesc

Page 14: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

14BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

II. 1 Filtru pruden�ial asupra nivelului provizioanelor (1)

Obiectiv: Asigurarea unui nivel de provizioane corespunz�tor din perspectiva nivelului pierderii prognozateDiferen�iere în func�ie de abordarea utilizat� în determinarea cerin�ei de capital pentru acoperirea riscului de credit În contextul utiliz�rii abord�rii bazate pe modele interne de rating:

Nu se impune filtru suplimentar întrucât:• Cerin�a de fonduri proprii este calibrat� astfel încât asigur�

acoperirea pierderilor nea�teptate determinate pe baza parametrilor de risc

• Exist� deja prevederi care corecteaz� nivelul fondurilor proprii cu diferen�a între nivelul provizioanelor contabile (IFRS) �i nivelul pierderii prognozate (determinat� de asemenea în baza parametrilor modelului de rating)

Page 15: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

15BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

II. 1 Filtre pruden�iale asupra nivelului provizioanelor (2)În contextul utiliz�rii abord�rii standard

Se remarc� lipsa unui model unic agreat la nivel european pentru realizarea unei map�ri între ponderile de risc de credit specifice abord�rii standard �i parametrii de risc ce intr� în determinarea nivelului pierderii prognozate

Experien�a altor state membre: State membre care au implementat mecanisme pruden�iale, din care:

• Mecanisme de natur� general� sau preponderent calitativ�, ce nu permit o verificare obiectiv� a nivelului de adecvare a provizioanelor: Anglia, Irlanda, Cehia, Letonia, Lituania, Estonia

• Mecanisme care implic� utilizarea unei metodologii cantitative furnizate de autoritatea competent�, din care.

– Mecanisme pruden�iale ce înlocuiesc standardele contabile: Spania, Portugalia– Mecanisme care se aplic� în paralel cu standardele contabile, prin

– suplimentarea nivelul de provizioane din contabilitate: Malta, Slovacia; – ajustarea extracontabil� asupra fondurilor proprii pruden�iale, în sensul

diminu�rii lor: Grecia, Slovenia, BulgariaState membre care nu dispun de mecanisme pruden�iale: Luxemburg, Germania, Ungaria, Fran�a

Filtru propus pentru sectorul bancar românesc:Nivel de referin�� - Nivelul provizioanelor pruden�iale calculate potrivit metodologiei din Regulamentul 3/2009

• Dac� provizioanele contabile < provizioanele pruden�iale Diferen�a se deduce la calculul fondurilor proprii

(50% din fondurile proprii de nivel 1 �i 50% din fondurile proprii de nivel 2)

Page 16: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

16BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

II. 2 Filtre pruden�iale asupra nivelului fondurilor proprii (1)

Regulile IFRS, ca urmare a extinderii utiliz�rii evalu�rii la valoarea just�, pot induce efecte asupra calit��ii, nivelului �i volatilit��ii elementelor componente ale fondurilor proprii (îndeosebi asupra rezultatelor �i rezervelor)

Filtrele pruden�iale au ca obiectiv ajustarea valorilor contabile ale capitalurilor proprii astfel încât recunoa�terea lor în fondurile proprii pruden�iale s� respecte criteriile de permanen��, evaluare credibil� �i capacitate necondi�ionat� de acoperire a pierderilor

Dezvoltate �i agreate la nivel european, prin: Art.64 (4) Directiva nr.2006/48/CEGhidul CEBS privind aplicarea filtrelor pruden�iale, emis în anul 2004

Implementate deja în sistemul bancar românesc pentru determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat

Elemente de capitaluri proprii filtrate: Diferen�ele rezultate din evaluarea la valoarea just� a activelor financiare disponibile în vederea vânz�rii Diferen�ele din reevaluarea la valoarea just� a investi�iilor imobiliare �i imobiliz�rilor corporale.Diferen�ele de valoare just� aferente câ�tigurilor �i pierderilor nerealizate în cadrul unor opera�iuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie a instrumentelor financiare evaluate la cost amortizatCâ�tigurile �i pierderile aferente evalu�rii datoriilor la valoarea just� determinate de modificarea anterioar� a ratingului institu�iei de credit raportoare

Page 17: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

17BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

II.2 Filtre pruden�iale asupra nivelului fondurilor proprii (2)Filtrele sunt stabilite în func�ie de gradul de volatilitate asupra fondurilor proprii

Metode:Neutralizarea efectului recunoa�terii în capitalurile proprii a diferen�elor din evaluarea la valoare just�, prin parcurgerea urm�toarelor etape:

Sc�derea din fondurile proprii a elementelor de natura câ�tigurilor nerealizateconcomitent cu

Reluarea (ad�ugarea) pierderilor nerealizate pentru neutralizarea efectului lor– Cazul diferen�elor de valoare just� aferente unor opera�iuni de acoperire a

fluxurilor de trezorerie a instrumentelor financiare evaluate la cost amortizat – Cazul diferen�elor aferente evalu�rii datoriilor la valoarea just�, determinate de

modificarea anterioar� a ratingului institu�iei de credit raportoare

Recunoa�terea impactului diferen�elor din evaluare la valoarea just� asupra fondurilor proprii prin:

Diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 cu valoarea pierderilor nerealizate �inerecunoa�terea câ�tigurilor nerealizate

- Cazul activelor disponibile în vederea vânz�rii reprezentând credite, crean�e �i instrumente de datorie evaluate la valoarea just�

sau Diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 cu valoarea pierderilor nerealizate �i reluarea(includerea) par�ial� (45%) în fondurile proprii de nivel 2 a câ�tigurilor nerealizate

- Cazul diferen�ele rezultate din evaluarea la valoarea just� a activelor disponibile în vederea vânz�rii reprezentând instrumente de capitaluri proprii

- Cazul diferen�ele din reevaluarea la valoarea just� a investi�iilor imobiliare �i imobiliz�rilor corporale

Page 18: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

18BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

II. 3 Solvabilitatea determinat� potrivit Abord�rii Standard

de cuantificare a cerin�elor de capital pentru riscul de credit

La calcululValorii

expunerii în cazul activelor c�rora le este aplicabil RCP

Ajust�ri de valoare = max ( RCP ; IFRS )

Valoarea expunerii = Valoarea activului – Ajust�ri de valoare

în cazul activelor c�rora nu le este aplicabil RCP

Ajust�ri de valoare = IFRS

înregistr�rile în contabilitate : IFRS

Regulamentul de clasificare �i provizionare : RCP

Ajust�ride valoare

determinatede

Page 19: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

19BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

II.4 Limitele reglementate pentru pozi�iile valutare (1)

M�suri propuse:• abrogarea Normei BNR nr. 4/ 2001 privind supravegherea

pozi�iilor valutare ale b�ncilor• transferul limitelor pentru pozi�iile valutare prev�zute de

Norma BNR nr. 4/ 2001 în cadrul Anexei nr. III la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/ 27/ 2006 privind adecvarea capitalului institu�iilor de credit si al firmelor de investi�ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare dup� cum urmeaz�:

– maxim 10% din fondurile proprii pentru pozi�iile deschise nete pe fiecare valut� (exclusiv valuta de raportare) �i pe aur

– maxim 20% din fondurile proprii pentru pozi�ia total� net� pe valut� (exclusiv valuta de raportare) �i aur

• utilizarea metodologiei prev�zute în Anexa nr. III la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/ 27/ 2006 pentru determinarea pozi�iilor valutare supuse limitelor mai sus men�ionate

Page 20: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

20BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

II. 4 Limitele reglementate pentru pozi�iile valutare (2)

Neutralizarea impactului generat de introducerea IFRS:• neexercitarea de c�tre institu�iile de credit a op�iunii legate

de posibilitatea excluderii de la calculul pozi�iei valutare deschise nete a pozi�iilor de�inute de institu�ie în leg�tur� cu elemente care sunt deja deduse la calculul fondurilor proprii (pct. 2.1 para. 3 din Anexa nr. III la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/ 27/ 2006)

Page 21: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

21BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

V� MUL�UMESC PENTRU ATEN�IE!

Page 22: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

22BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (5)Momentul recunoa�terii pierderii în func�ie de ciclul economic

Provizioanele staticeAu în vedere estim�ri pe termen scurt ale comportamentului debitorilor

Provizioanele dinamiceSunt determinate în raport de nivelul estimat al credit�rii �i de rata medie de pierderi previzionate în func�ie de fazele ciclului economic Au ca efect nivelarea fluctua�iei veniturilor de-a lungul ciclului economic, prin constituirea unor provizioane mai mari (comparativ cu alte sisteme de provizionare) în perioadele de avânt economic, care vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor ce se vor înregistra ulterior în fazele de declin economic (comportament anti-ciclic)

Page 23: Provocarile trecerii la IFRS în plan prudential

23BANCA NABANCA NA��IONALIONAL�� AA ROMROMÂÂNINIEIEI

I. Concepte �i perspective ale trecerii la IFRS (6)Criterii de diferen�iere în alocarea provizioanelor

Impune determinarea pierderii a�teptate aferente unui credit înc� din momentul gener�rii respectivului activ. Se asigur� acoperirea cu anticipa�ie a pierderilor viitoare

Pierderile nu sunt recunoscute ex-ante prin constituirea de provizioane pe baza experien�ei comportamentului debitorilor. Recunoa�terea lor este întârziat� pân� la momentul confirm�rii prin producerea evenimentului declan�ator. Rezult� o recunoa�tere a unei situa�ii de fapt �i nu o anticipare a unei pierderi viitoare

Pierderile sunt recunoscute ex-ante prin constituirea provizioanelor pe întreaga perioad� în care activele financiare genereaz� venituri, f�r� a se a�tepta producerea evenimentelor declan�atoare ale pierderilor

Pierderea este alocat� perioadei în care se materializeaz� riscul de credit (perioada când se produce evenimentul declan�ator �i pierderea poate fi estimat� credibil)

Modelul pierderii prognozate (Model prudential)

Modelul pierderii materializate (Modelul contabil IFRS)