Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

 • Upload
  antal

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul...

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  1/12

   

  Provocări şi soluţii pentruProvocări şi soluţii pentru

  facilitarea competiţiei loialefacilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere în transporturile rutieredin cadrul Uniunii Europenedin cadrul Uniunii Europene 

  ClaudiaClaudia Ţapardel Ţapardel 

  Europarlamentar Europarlamentar 

  Membră a Comisiei de Transporturi Membră a Comisiei de Transporturi 

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  2/12

   

   Având în vedere subiectul conferinţei şi activitatea pe care Având în vedere subiectul conferinţei şi activitatea pe careo desfăşor la Bruxelles în calitate de europarlamentar, măo desfăşor la Bruxelles în calitate de europarlamentar, măvoivoi concentconcentrara pe următoarele idei:pe următoarele idei:

  • Viziunea mea cu privire la dezvoltareaViziunea mea cu privire la dezvoltareaunui cadru legislativunui cadru legislativ european îneuropean îndomeniul transporturilor.domeniul transporturilor.

  • Două temeDouă teme esenţiale pentru omânia:esenţiale pentru omânia:dumpingul socialdumpingul social şişi proiectele deproiectele deinfrastructura,infrastructura, oferindu!vă câtevaoferindu!vă câtevaexemple cu privire la cum putem noi,exemple cu privire la cum putem noi,europarlamentarii români, să promovămeuroparlamentarii români, să promovăminteresele transportatorilor români.interesele transportatorilor români.

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  3/12

   

  "âteva idei în care cred foarte mult şi care mă #$idea%ă în"âteva idei în care cred foarte mult

  şi care mă #$idea%ă în

  activitatea mea din "omisia pentru &ransporturi:activitatea mea din "omisia

  pentru &ransporturi: 

  ''i%iunea mea se înscrie îni%iunea mea se înscrie în doctrina social-doctrina social-democratădemocrată care urmăreşte un ec$ilibru între:care urmăreşte un ec$ilibru între:

  ! stimularea competitivităţii firmelor care creea%ă! stimularea competitivităţii firmelor care creea%ălocuri de muncălocuri de muncă pe de o parte, şipe de o parte, şi

  ! asi#urarea unor condiţii sociale decente pentru! asi#urarea unor condiţii sociale decente pentru

  angajaţii din domeniuangajaţii din domeniu, pe de alta., pe de alta. 

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  4/12

   

  "âteva idei în care cred foarte mult şi care mă #$idea%ă în"âteva idei în care cred foarte mult

  şi care mă #$idea%ă în

  activitatea mea din "omisia pentru &ransporturi:activitatea mea din "omisia

  pentru &ransporturi: 

  • Transporturile reprezintă structura deTransporturile reprezintă structura derezistenţă a Uniunii Europenerezistenţă a Uniunii Europene..

  • (entru a avea însă o structură solidă, avem(entru a avea însă o structură solidă, avem

  nevoie de unnevoie de un cadru legislativ unitar şicadru legislativ unitar şipreviziilpreviziil, care să permită transportatorilor să, care să permită transportatorilor săconcure%e de pe po%iţii e#ale.concure%e de pe po%iţii e#ale.

  •  )n acelaşi timp, este la fel de important ca )n acelaşi timp, este la fel de important caoamenii care lucrea%ă în domeniul transporturiloroamenii care lucrea%ă în domeniul transporturilorsă fiesă fie remuneraţi decentremuneraţi decent şi să beneficie%e deşi să beneficie%e dedrepturi socialedrepturi sociale..

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  5/12

   

   )n (arlamentul *uropean se de%bate în momentul de faţă )n (arlamentul *uropean se de%bate în momentul de faţăpe mar#inea acestui ec$ilibru dificil, iar eu, prin activitateape mar#inea acestui ec$ilibru dificil, iar eu, prin activitateamea încerc să introduc amendamente care să răspundămea încerc să introduc amendamente care să răspundă

  nevoilor transportatorilor şi şoferilor din omânia.nevoilor transportatorilor şi şoferilor din omânia.• De exemplu,De exemplu, în luna aprilie în luna aprilie "omisia pentru"omisia pentru

  &ransporturi din cadrul (arlamentului *uropean a&ransporturi din cadrul (arlamentului *uropean aadoptat în cadrul raportului privind dumpin#uladoptat în cadrul raportului privind dumpin#ulsocial amendamentul meu cu privire lasocial amendamentul meu cu privire la

   înfiinţarea unei !genţii "utiere Europene înfiinţarea unei !genţii "utiere Europene..• +n astfel de or#anism care poate va fi #ă%duit+n astfel de or#anism care poate va fi #ă%duit

  de o ţară din est va servi cade o ţară din est va servi ca autoritate deautoritate desupraveg#ere şi monitorizaresupraveg#ere şi monitorizare a implementăriia implementăriile#islaţiei şi si#uranţei rutiere, precum şi ale#islaţiei şi si#uranţei rutiere, precum şi adrepturilor sociale ale muncitorilor drepturilor sociale ale muncitorilor ..

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  6/12

   

   Aş vrea să adau# că acest subiect  Aş vrea să adau# că acest subiect dumpingul socialdumpingul social  este un subiect foarte important în parlament, iar dele#aţiaeste un subiect foarte important în parlament, iar dele#aţiaromână depune toate eforturile pentru a explica şi prote-aromână depune toate eforturile pentru a explica şi prote-apo%iţia şi interesele omâniei.po%iţia şi interesele omâniei.

  $irmele din "om%nia nu fac$irmele din "om%nia nu fac dumping socialdumping social. Acestea îşi. Acestea îşiplătesc an#a-aţii la standardele pe care le permite nivelul deplătesc an#a-aţii la standardele pe care le permite nivelul dede%voltare economică al ţării noastre.de%voltare economică al ţării noastre.

  (roblema apare atunci când firme din vest an#a-ea%ă oferi(roblema apare atunci când firme din vest an#a-ea%ă şoferi

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  7/12

   

  /ublinie% din start că/ublinie% din start că susţin ideea de salariu minimsusţin ideea de salariu minim. "red. "redcă suntem cu toţii de acord că orice om are dreptul la uncă suntem cu toţii de acord că orice om are dreptul la unsalariu şi condiţii de muncă decente.salariu şi condiţii de muncă decente.

  &otuşi,&otuşi,

  condamn măsurile unilaterale cu caractercondamn măsurile unilaterale cu caracterprotecţionist luate de state ca &ermaniaprotecţionist luate de state ca &ermania, măsuri care nu, măsuri care nuse încadrea%ă în filosofia europeană şi care afectea%ă #ravse încadrea%ă în filosofia europeană şi care afectea%ă #ravcompetitivitatea firmelor din *uropa "entrală şi de *st.competitivitatea firmelor din *uropa "entrală şi de *st.

   )n acest sens, am sesi%at "omisia *uropeană, care a )n acest sens, am sesi%at "omisia *uropeană, care a

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  8/12

   

  0u pot însă sa nu atin# şi0u pot însă sa nu atin# şi suiectul infrastructuriisuiectul infrastructurii..

  • 1a nivel european, accentul se pune acum pe• 1a nivel european, accentul se pune acum peconectivitate şi inter-operativitateconectivitate şi inter-operativitate, promovându!se tot, promovându!se tot

  mai des ideea demai des ideea de

  inter-modalitateinter-modalitate

  .

  .• ealitatea este că• ealitatea este că avem nevoie de o reţea deavem nevoie de o reţea deinfrastructură care să lege estul de vestulinfrastructură care să lege estul de vestulcontinentuluicontinentului. 2ără un trafic rapid, dinamic şi fluid nu. 2ără un trafic rapid, dinamic şi fluid nuputem vorbi de o piaţă unică europeană. 3ărfurileputem vorbi de o piaţă unică europeană. 3ărfurile

  româneşti au nevoie de drumuri europene interconectate,româneşti au nevoie de drumuri europene interconectate,

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  9/12

   

  *ste un succes faptul că #rupul /4D m!a desemnat pe*ste un succes faptul că #rupul /4D m!a desemnat pemine, un deputat român, să lucre% pe acest raport.mine, un deputat român, să lucre% pe acest raport.

  /ăptămâna aceasta, cu oca%ia primei de%bateri pe această/ăptămâna aceasta, cu oca%ia primei de%bateri pe această

  temă, am subliniat faptul că +niunea *uropeană trebuie sătemă, am subliniat faptul că +niunea *uropeană trebuie să îşi de%volte îşi de%volte o infrastructură care să poată fi integrată cuo infrastructură care să poată fi integrată custrategia TE'-Tstrategia TE'-T..

   Acest lucru înseamnă în primul rând Acest lucru înseamnă în primul rând o cooperare maio cooperare mai

  str%nsă între instituţiile europene şi autorităţilestr%nsă între instituţiile europene şi autorităţile

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  10/12

   

  &ot în contextul discuţiei referitoare la coordonare am adău#at&ot în contextul discuţiei referitoare la coordonare am adău#atşi căşi că fondurile europene treuie să fie însoţite de un sprijinfondurile europene treuie să fie însoţite de un sprijinde (no)-#o)de (no)-#o). 3ulte dintre ţările din această %onă, inclusiv. 3ulte dintre ţările din această %onă, inclusivomânia, nu au experienţa de a concepe i coordona proiecteșomânia, nu au experienţa de a concepe i coordona proiecteș

  de infrastructură mari, la care să ia parte şi sectorul privat.de infrastructură mari, la care să ia parte şi sectorul privat.

   Am punctat de asemenea şi problemele le#ate de procesul de Am punctat de asemenea şi problemele le#ate de procesul deimplementare. &rebuieimplementare. &rebuie să simplificăm procesul prin care sesă simplificăm procesul prin care se

  oţin autorizaţiile pentru proiectele de infrastructurăoţin autorizaţiile pentru proiectele de infrastructură ..

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  11/12

   

  • 0u în ultimul rând, am solicitat ca strate#iileeuropene de transport şi infrastructură săprivească mai atent către est şi să ia înconsiderare tronsonul T"!*E*!. )n pre%ent,

  coridorul repre%intă calea principală pentrutransportul de mărfuri între Europa şi *#ina,ca alternativă la rutele prin teritoriile în care +*

   îşi extinde sancţiunile. (rin încorporarea acestui

  proiect, *uropa ar beneficia de o vi%iunestrate#ică în %ona "auca%ului.

 • 8/16/2019 Provocări şi soluţii pentru facilitarea competiţiei loiale în transporturile rutiere din cadrul Uniunii Europene

  12/12

   

  'ă mulţumesc pentru atenţie şi vă rămân la dispo%iţie'ă mulţumesc pentru atenţie şi vă rămân la dispo%iţiepentru eventuale întrebări le#ate de munca mea.pentru eventuale întrebări le#ate de munca mea.

  ana-claudia.tapardel ana-claudia.ta pardel @[email protected]