of 34 /34
RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE PROTOKOL IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA 1. Hodogram 2. Upute za pisanje završnog rada 3. Upute za citiranje literature 4. Prilozi i obrasci priredile dr.sc. Đurđica Jurić, prof v.š. Renata Velaj, knjižničar Zagreb, 2017.

PROTOKOL IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROTOKOL IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADMENT U ZAGREBU PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ RAUNOVODSTVO I FINANCIJE
PROTOKOL IZRADE I OBRANE
3. Upute za citiranje literature
4. Prilozi i obrasci
Renata Velaj, knjiniar
2. UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA ............................................ 2
2.1. Svrha i ciljevi izrade završnog rada ............................................................ 2
2.2. Izrada završnog rada ................................................................................ 2
2.3. Struktura završnog rada ........................................................................... 3
2.4. Izvori informacija ..................................................................................... 6
2.6.1. Numeriranje stranica ........................................................................... 8
2.6.3. Font teksta ......................................................................................... 8
2.6.7. Saetak i kljune rijei ....................................................................... 10
2.6.8. Poglavlja .......................................................................................... 10
2.6.10. Bilješke (fusnote), citiranje i popis literature ....................................... 14
2.6.11. Popis tablica, grafikona, slika i priloga .............................................. 14
2.6.12. Sadraj završnog rada ..................................................................... 14
2.6.13. Uvez i broj primjeraka ..................................................................... 14
3. UPUTE ZA CITIRANJE LITERATURE .............................................. 15
3.1. O citiranju ............................................................................................. 15
3.3. Popis literature ...................................................................................... 17
3.3.1. Citiranje knjiga ................................................................................. 17
3.3.4. Citiranje poglavlja, radova u zbornicima i zbirkama, natuknica u
enciklopediji ................................................................................................. 19
3.3.6. Citiranje novinskih lanaka ................................................................ 20
3.3.7. Citiranje zakona, pravilnika i uredbi .................................................... 21
3.3.8. Citiranje izvora s interneta .................................................................. 21
3.3.9. Citiranje elektronikih izvora .............................................................. 22
4. PRILOZI I OBRASCI ............................................................................. 23
1
2. Odabir teme i mentora
3. Usmeni dogovor sa izabranim mentorom o odobravanju teme i prihvaanju mentorstva
4. Prijava teme završnog rada putem obrasca 1: Prijava teme završnog rada ( ispunjen obrazac sa
potpisom mentora predaje se u tajništvo ili studentsku referadu)
5. Izrada koncepta rada (u dogovoru s mentorom)
6. Po završetku izrade, koncept rada predaje se mentoru na uvid (student/ica je obvezan/na postupati
prema uputama i primjedbama mentora. Ako student/ica nije postupio/la prema uputama i
primjedbama mentora, rad mu/joj se vraa na dopunu)
7. Po primitku koncepta završnog rada na pregled, mentor je obvezan pregledati rad i vratiti ga
studentu/ici s eventualnim primjedbama najkasnije u roku od 30 dana
8. Student/ica dostavlja konanu verziju završnog rada mentoru
9. Nakon što mentor prihvati konanu verziju, ispunjava obrazac 2: Potvrda o prihvaanju završnog
rada, te je potpisanu dostavlja u referadu ili tajništvo
10. Student/ica u tajništvo dostavlja konanu verziju završnog rada, i to:
- tri rada u spiralnom uvezu (za mentora i lanove komisije) , najkasnije 7 dana prije usmene
obrane rada
- potpisani obrazac 3: Izjava o autentinosti završnog rada
- potpisani obrazac 4: Suglasnost o objavi završnog rada
12. Student/ica treba vratiti svu posuenu literaturu u Knjinicu RRiF VŠ, što se ovjerava peatom
knjinice i potpisom knjiniara u indeks
13. Tajništvo obavještava studenta/icu o datumu obrane i imenima lanova Povjerenstva
14. Tajništvo obavještava mentora i lanove Povjerenstva o datumu obrane
15. Obrana završnog rada – student/ica dostavlja jedan uvezan (tvrdo ukorien) primjerak rada
16. Obrana završnog rada – student/ica dostavlja jedan CD sa završnim radom u PDF-u s naznaenim
imenom i prezimenom studenta/ice, temom završnog rada, nazivom studija i tekuom akademskom
godinom
2
1.1. Svrha i ciljevi izrade završnog rada
Završni rad je samostalan pisani struni rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora
obrauje izabranu strunu temu. Tema se moe odnositi na teorijsku i/ili praktinu
problematiku, pri emu je poeljno da se u obradi neke teme teorijske spoznaje stavljaju
izravno u funkciju rješavanja aktualnih praktinih problema. Osnovna svrha i cilj izrade
diplomskog rada jest da student nakon poloenih ispita na preddiplomskom strunom
Raunovodstvo i financije pokae samostalnost i snalaenje u rješavanju teorijskih i
praktinih istraivakih problema. U izradi završnog rada student/ica mora dokazati
sposobnost primjene teorijskog i praktinog znanja steenog tijekom studija te sposobnost
samostalnog sluenja strunom literaturom u pisanoj obradi teme 1 .
Nain izrade (struktura, metode, elementi) završnog rada ukratko su objašnjeni Uputama za
pisanje završnog rada, a studenti se za sva dodatna pitanja u vezi toga mogu obratiti
izabranom mentoru ili u knjinicu RRiF Visoke škole.
1.2. Izrada završnog rada
- sposobnost primjene znanja steenog tijekom studija u rješavanju konkretnih teorijsko-
praktinih problema;
koje su prezentirane u korištenoj literaturi;
- sposobnost samostalnog korištenja aktualnom domaom i stranom literaturom u pismenoj
obradi teme;
- vještinu pisanja strunog rada.
1 Zelenika, R. (2000) Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela. Rijeka: Ekonomski fakultet
u Rijeci, str. 264-265.
Struktura završnog rada sastoji se od obveznih i neobveznih elemenata:
a) NASLOV
Naslov se navodi na vanjskoj i prvoj unutarnjoj naslovnoj stranici.
b) ZAHVALA (nije obvezna)
Ako student/ica ima potrebu zahvaliti se mentoru, nastavniku ili drugoj osobi koja mu/joj je
osobito pomogla u izradi diplomskog rada moe napisati zahvalu. Opseg zahvale ne treba biti
vei od pola stranice. Zahvala nije obvezni dio strukture rada.
c) SAETAK I KLJUNE RIJEI
Prije saetka treba napisati naslov rada. U saetku ukratko opisati sadraj rada i koji su
najvaniji ciljevi i/ili rezultati postignuti. Opseg saetka pola stranice do najviše 1 stranica.
Kljune rijei: upisati do 5 kljunih rijei.
Naslov rada, saetak i kljune rijei treba napisati i na engleskom jeziku (Title, Summary,
Key Words)
d) SADRAJ
Sadraj završnog rada je popis poglavlja i potpoglavlja te brojeva stranica na kojima ona
zapoinju. Sadraj se sastavlja kada je diplomski rad gotov. Sadraj treba biti razraen do
najviše tri razine. Na primjer:
1. Dugotrajna imovina
4
Naslov SADRAJ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. Završni rad piše se u
Microsoft Word programu te je potrebno koristiti automatsku izradu sadraja (kazala).
Stranice na kojima je sadraj ne numeriraju se.
e) UVOD
U uvodu treba navesti problematiku koja se istrauje, svrhu i ciljeve istraivanja, ocjenu
dosadašnjih istraivanja, metode istraivanja te kompoziciju rada. Uvod se piše na jednoj do
dvije stranice.
f) IZLAGANJE TEME
Ovo je središnji dio rada i sastoji se od poglavlja i potpoglavlja odgovarajuih naslova - kako
je to opisano pod tokom d). Pri izlaganju teme treba detaljno razloiti i razvijati temu
diplomskog rada - objektivno, struno i logiki povezujui djelovanja, dokaze i misli.
Teorijski dio donosi dosadašnja poznata saznanja o problemu s teorijske toke gledanja pri
emu se navode razne ve poznate teze, modeli, koncepti i metode. Empirijski dio trai
primjeren metodološki i istraivaki pristup pri emu se student moe sluiti intervjuima,
anketama, studijama i eksperimentima koji su strukovno i znanstveno utemeljeni, a nakon
toga se pristupa interpretaciji navedenih podataka. Pri izlaganju se preuzimaju i navode misli,
teze i zakljuci drugih autora pri emu treba voditi brigu o pravilnom citiranju 2 . Citirani
navodi ne bi trebali biti predugi niti bi ih smjelo biti previše, no preporua se koristiti širok
izbor literature i autora. U diplomskom radu mogu se koristiti kratice. Kada se prvi puta u
tekstu uvodi neka kratica potrebno je ispisati puni naziv a dalje se u tekstu moe koristiti
kratica. Tekst izlaganja treba biti podijeljen na poglavlja i po potrebi na potpoglavlja koja
trebaju biti logiki povezana. Svako poglavlje treba se smisleno nastavljati na prijašnje i
naravno, biti povezano sa naslovom poglavlja.
g) ZAKLJUAK
Zakljuak je završni dio rada. Zakljuak mora biti potpuno autorski. Ovdje se u pravilu ne
citiraju novi izvori i ne upuuje se na literaturu. Zakljuak je sistematina i skraena sinteza
2 Vidi : Upute za citiranje literature Knjinice RRiF Visoke škole za financijski menadment
5
spoznaja, misli, djelovanja i zakljuaka do kojih je student došao pri izradi rada. U zakljuku
je potrebno navesti da li smo dokazali hipotezu ili tvrdnju koja je u uvodu navedena kao
pretpostavka, da li smo svojom analizom problematike došli do novih spoznaja koje mogu biti
korištene za rješenje problema i utvrditi njihovu eventualnu korisnost u praksi. 3 U zakljuku
student iznosi nove spoznaje, nove podatke ili informacije kojima daje odgovore na
postavljena istraivaka pitanja. Zakljuak treba biti razmjerno kratak, do tri stranice.
h) POPIS LITERATURE
Svaki podatak koji se unosi u diplomski rad, svako znanje, teorija ili misao koja se uporabi
ima svoga autora. Zbog javnog interesa za slobodni protok informacija svatko se ima pravo
sluiti radovima drugih autora, no time što je njihovo djelo (ili dio njihovog djela)
upotrijebljeno za pisanje novog rada ima za obvezu navod izvornog autora. Svaki navod
drugog autora koji nije oznaen kao takav jest plagijat.
Kod pisanja teksta misli drugih autora oznaavaju se kratkim bilješkama (fusnotama), a
potpuni popis korištene literature navodi se u poglavlju Popis literature. Posebno se navode:
Knjige
Diplomski radovi, magistarski radovi i slino
Propisi (zakoni, pravilnici, uredbe itd.)
Rjenici i leksikoni
Mrene stranice
Literatura se navodi abecednim redom. Pravila citiranja literature u tekstu i popisu literature
opisana su u Uputama za citiranje literature i potrebno je pridravati ih se u potpunosti.
3 Kova, T. et al. (2008) Kako do diplome na magisterskem študiju. Celje: Visoka komercialna šola,
str.12
6
i) POPIS GRAFIKONA, SLIKA I TABLICA (koji se nalaze u radu)
Grafikoni, slike i tablice treba oznaiti rednim brojem i redati ih tako da se popišu svi
grafikoni, zatim sve slike, sve tablice itd. Pri tome ne treba navoditi izvor, ve samo naziv i
stranicu gdje se grafikon/slika/tablica u radu nalazi. Na primjer:
Grafikoni:
Grafikon 2: Linija rasta, str. 56
Slike:
Tablice:
Tablica 2.: Indeks rasta maloprodajnih cijena, str. 19
j) POPIS PRILOGA (ako postoje)
Popis priloga nie se po rednim brojevima kako je to oznaeno u tekstu rada ili fusnotama,
Treba navesti naziv priloga. Na primjer:
Prilog 1.: Raun dobiti i gubitka „XY“ d.d.
Prilog 2.: Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku „XY“ d.d.
Prilog 3.: Poslovni plan za razdoblje 2016.-2020. trgovakog društva „A“ d.d.
1.4. Izvori informacija
Izvori informacija mogu se podijeliti na:
1. primarne izvore koji ukljuuju opaanja, analize i zakljuke koje donosi sam student (autor
diplomskog rada),
2. sekundarne izvore kao što su knjige, lanci iz periodika ili strunih asopisa, strune
enciklopedije, prirunici, zakonski propisi itd., i
3. tercijarne izvore koji se odnose na zapise o literaturi: bibliografije, recenzije, i sl.
Najbolje je sluiti se svim navedenim izvorima informacija i podataka.
7
O literaturi potrebnoj za izradu završnog rada studentima se preporua konzultirati s
mentorom. Literatura se moe traiti neposredno u knjinicama ili putem online kataloga.
Online katalog Knjinice RRiF Visoke škole dostupan je na internetskoj stranici RRiF Visoke
škole. Takoer, na internetskoj stranici RRiF VŠ mogu se pronai baze podataka (Slube i
servisi → Knjinica → E knjinica → Baze podataka) putem kojih se mogu, klasificirano po
podrujima pretraivati asopisi koji nude otvoren pristup svojim radovima.
1.5. Istraivanje
Empirijski dio izlaganja teme zahtjeva razliite metode znanstvenog i strunog istraivanja
kao što su praktini rad, ankete i njihove obrade, intervjui, analize i komparacije itd. Više o
metodologiji i metodama znanstvenog i strunog istraivanja studenti mogu proitati u
knjigama: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela 4 i Temelji
znanstveno istraivakog rada 5 .
1.6. Oblikovanje završnog rada
Završni rad piše se u Microsoft Word programu uz primjeren vanjski izgled i pridravanja
definirane sadrajne strukture. Piše se standardnim hrvatskim jezikom i mora biti korektan u
pravopisnom, gramatikom i stilskom smislu. Završni rad piše se u neodreenom licu
(objavljeno je…) i u treem licu jednine (autor je zakljuio…). Ne piše se u prvom licu
jednine (zakljuio sam...). Za sve dijelove rada odgovara student/ica – autor/ica, odgovornost
je vezana uz tonost navedenih podataka, oznaavanje citiranih dijelova tuih radova kao i
pravopisnu i gramatiku ispravnost.
Opseg rada je najmanje 30 tiskanih stranica (koje ukljuuju samo uvod, izlaganje teme i
zakljuak) na A4 formatu, jednostrano. U ovih 30 stranica ne ukljuuje se popis literature,
popis grafikona, tablica i slika niti se ukljuuju prilozi. Rad treba biti pisan u odlomcima ,
razmak izmeu odlomaka treba postaviti na 12 pt, a tekst obostrano poravnati. Veliina
proreda je 1,5.
4 Zelenika, R. (2000) Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela. Rijeka: Ekonomski fakultet
u Rijeci, str. 264-265. 5 ugaj, M. , Dumii, K. , Dušak, V. (2006) Temelji znanstvenoistraivakog rada. Varadin: Tiva.
8
Stranice trebaju biti numerirane. Numeriranje zapoinje uvodom (poetak UVODA je stranica
br. 1). Brojevi stranica niu se bez prekida do kraja rada, ukljuujui priloge. Brojevi stranice
trebaju biti na dnu stranice, sredina.
1.6.2. Prikaz redoslijeda stranica
1.6.3. Font teksta
Font teksta treba biti Times New Roman, veliine 12. Veliina slova za pisanje fusnota
treba biti 10. Naslovi glavnih poglavlja pišu se veliinom 14 velikim podebljanim slovima –
BOLD (na prvom nivou). Naslovi podpoglavlja pišu se veliinom 12 malim, podebljanim
slovima - bold (na drugom nivou), a naslovi unutar podpoglavlja pišu se malim podebljanim
i kosim slovima – italik bold (na treem nivou).
9
naslov potpoglavlja Naslov – 12, mala slova, bold (1.1.)
naslovi unutar potpoglavlja Naslov – 12, mala slova, italik bold (1.1.1.)
Tekst: tablica, slika, grafikon kod oznaavanja istih, piše se podebljanim slovima (bold).
1.6.4. Margine
Margine su 3 cm sa lijeve i 2,5 cm sa desne strane, margine gore i dolje 2,5 cm.
1.6.5. Vanjska naslovna stranica
a. RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADMENT U
ZAGREBU (12 bold)
bold)
d. ZAVRŠNI RAD (12 bold)
e. NASLOV RADA (14 bold)
f. Zagreb, godina. (12 bold)
1.6.6. Unutarnja naslovna stranica
a) RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADMENT U ZAGREBU
(12 bold)
c) ZAVRŠNI RAD (12)
10
f) Matini broj studenta : upisati broj (12)
g) Mentor : Ime i prezime mentora 6 (12)
h) Zagreb,godina. (12)
1.6.7. Saetak i kljune rijei
Saetak treba ukratko prikazati sadraj rada i koji su najvaniji ciljevi i/ili rezultati postignuti.
Saetak treba sadravati 100-150 rijei. Nakon saetka navodi se 3-5 kljunih rijei. Saetak
rada i kljune rijei trebaju se napisati i na engleskom jeziku.
1.6.8. Poglavlja
Naslovi poglavlja moraju biti kratki i jasni te numerirani arapskim brojevima. Naslovi glavnih
poglavlja su prvi nivo, a mogu imati potpoglavlja koja se numeriraju dvoznamenkastim (drugi
nivo), odnosno troznamenkastim (trei nivo) brojevima, ali ne više od toga. Iza broja koji
oznauje nivo treba stajati toka (1. ; 1.1. ; 1.1.1. ; 1.1.2. itd.).
Naslove glavnih poglavlja (naslove prvog nivoa) uvijek treba zapoeti na novoj stranici.
1.6.9. Tablice, slike, grafikoni
Sve tablice, slike ili grafikoni trebaju biti numerirani arapskim brojevima. Broj i naziv
navode se iznad tablice, slike ili grafikona. Naslov tablice piše se veliinom slova 12 bold.
Izvor se navodi ispod tablice veliinom slova 10.
Ako se naziv slike ili grafikona nalazi na samoj slici ili grafikonu (kako je to prikazano u
primjeru) tada nije potrebno iznad grafikona ili slike još jednom pisati isti naziv ve samo broj
grafikona ili slike.
11
Primjeri:
AKTIVA PASIVA
Potraivanja od kupaca 45.000 Obveze prema dobavljaima 391.000
Obveze za poreze i doprinose 120.000
Ukupno aktiva
590.000
12
Tablica 2: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u RH u 2017. godini
(svote u milijunima kuna)
Porez na dobit 6.040 2.391 773 2.876
Dobit razdoblja (nakon
Gubitak razdoblja (nakon
Konsolidirani financijski
Prosjene mjesene neto
Izvor: FINA. URL: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=971 (pristupljeno 28.7.2017.)
(pristupljeno 28.7.2017.)
Grafikon 9: Udjel broja poduzetnika prema veliini u razdoblju 2001.- 2010.
Izvor: HGK. URL: http://hgk.biznet/hgk/tekst.php?a=b&page=tekst&id=381 (pristupljeno 28.7.2017.)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Udjel broja poduzetnika prema veliini u RH u razdoblju 2001. - 2010.
Veliki
Srednji
Mali
Bilješke ispod teksta (fusnote) treba pisati veliinom slova 10. Pravila citiranja literature u
tekstu i popisu literature opisana su u Uputama za citiranje literature knjinice RRiF VŠ i
potrebno je pridravati ih se u potpunosti.
1.6.11. Popis tablica, grafikona, slika i priloga
Hoe li završni rad sadravati Popis grafikona, slika i tablica, kao i Popis priloga ovisi o tome
da li ih rad sadri. Ako se unose u rad, oznaavaju se i numeriraju kao naslov glavnog
poglavlja ( vidi 2.4.8.)
1.6.13. Uvez i broj primjeraka
Završni rad student treba dostaviti :
- U tajništvo (za mentore i lanove povjerenstva): tri spiralno uvezana primjerka,
- Na dan usmene obrane student/ica dostavlja u knjinicu ili tajništvo RRiF
Visoke škole jedan tvrdo ukorien rad i jedan CD sa snimljenim tekstom rada
u PDF-u (upisati na CD: završni rad, ime i prezime)
15
2.1. O citiranju
Citiranje literature je pruanje reference na ve objavljene publikacije koje se onda koriste
u vlastitom radu. Bibliografska referenca treba sadravati najmanje ime i prezime autora,
naslov i podnaslov djela, te podatke o izdavau i mjestu izdanja, odnosno dovoljno
informacija pomou kojih se citirano djelo moe nedvojbeno prepoznati.
(Dopušteno je doslovno navoenje ulomaka autorskog djela (citata) koje je na zakonit nain
postalo pristupano javnosti, radi znanstvenog istraivanja, nastave, kritike, polemike,
recenzije, osvrta, u mjeri opravdanoj svrhom koja se eli postii i u skladu s dobrim
obiajima, time da se mora naznaiti izvor i ime autora. 7 )
Citiranjem literature izbjegava se plagiranje, poveava strunost djela, omoguava lakša
provjera podataka i pomae itateljima u prikupljanju dodatnih informacija o temi. Citiranje
ili navoenje podataka dijeli se u dvije skupine – citiranje u tekstu (fusnote) i popis literature
ili bibliografija. Za potrebe pisanja studentskih radova na RRiF VŠ koristi se Harvardski
sistem citiranja bibliografije ili Harvardski stil.
2.2. Citiranje u tekstu ( fusnote)
Postoje dvije vrste fusnota – one kojima se poblie oznaava (objašnjava) odreeni dio teksta
i bibliografske fusnote koje daju podatak o izvoru iz kojeg je preuzet citat ili navod. Fusnote
se u tekstu oznaavaju brojevima u neprekidnom nizu od 1 na više, a navode na dnu stranice.
U bibliografskim fusnotama se navode puni bibliografski podatci te broj stranice s koje je
navod preuzet ili oznakom za stranice (od-do) ako je preuzet vei dio teksta citiranog autora.
7 Narodne novine (2003). Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Zagreb: Narodne novine d.d., (167).
16
Primjer bilješke ispod teksta za knjigu:
¹Erakovi, A. (1999). Ovršni zakon. Zagreb: RRiF Plus d.o.o., str. 49.
Primjer bilješke ispod teksta za asopis:
¹Juri, D. (2008). Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike. Raunovodstvo,
Revizija i Financije, XVIII (1), str. 87-96.
Primjer bilješke ispod teksta za zbornik:
¹Kovaevi-avlovi, J. (1998). Porez na dobit. Zbornik radova Današnja financijska
znanost: Znanstveni skup povodom 90. obljetnice tiskanja knjige Stjepana Radia / uredio
Gordan Drui. Zagreb: HAZU, str. 241-257.
Kada se fusnote vezane uz isto djelo navode jedna za drugom, ne ponavljaju se puni
bibliografski podatci ve uporabljuje oznaka «Ibid.» (isto). Ako je navod preuzet iz razliitih
stranica dodaje se broj stranice, a ako je navod preuzet s iste stranice broj nije potrebno
ponavljati.
Primjer navoenja istog djela jedno ispod drugog:
¹Buble, M. i Kruic, D. (2006). Poduzetništvo: realnost sadašnjosti i izazov budunosti.
Zagreb: RRiF Plus d.o.o., str. 23-25.
²Ibid., str. 28-32.
³Ibid.
Svi izvori navedeni u fusnotama moraju biti navedeni u popisu literature na kraju rada,
ali bez navoenja stranica.
odreuju redoslijed unošenja podataka, razmak i interpunkciju.
Podatak o izdanju unosi se na jeziku publikacije (npr. 2. izd. ili 2rd ed.).
Ako publikacija ima više autora ili urednika pri navoenju se njihova imena odvajaju
zarezom osim prije posljednjeg, kada se koristi «i».
Kod navoenja zbirke radova koju ini više dijelova ili zasebnih tekstova navodi se urednik
ili prireiva. Podaci o uredniku ili prireivau obino su tiskani na unutarnjoj desnoj
naslovnoj stranici.
Kod citiranja znanstvenih i strunih radova oznaka vrste rada navodi se na jeziku
publikacije (npr. PhD Thesis za doktorsku disertaciju)
2.3.1. Citiranje knjiga
Autor, Inicijal(i) (Godina). Naslov knjige: podnaslov. Podatak o izdanju (samo u sluaju
kada se ne radi o prvom izdanju). Mjesto izdavanja knjige: Nakladnik.
Primjer citiranja knjige koja ima jednog autora:
Erakovi, A. (1999). Ovršni zakon: s poveznicama i primjerima. 2. dop. izd. Zagreb: RRiF
Plus d.o.o.
Primjer citiranja knjige koja ima do tri autora:
Cingula, M. i Klamer, M. (2003). Financijske institucije i trište kapitala. Varadin: TIVA.
Primjer citiranja knjige koja ima etiri i više autora:
Amidi-Peroevi, K. et al. (1994). Oporezivanje dohodaka i dobitaka. Zagreb: RRiF Plus
d.o.o.
Primjer citiranja knjige koja nema podatak o autoru:
Izbor meunarodnih ugovora Vijea Europe / Krešimir Sajko ur. (2001). Zagreb: RRiF Plus
d.o.o.
18
ZBORNICI RADOVA I ZBIRKE RADOVA:
Prezime, Inicijal(i) urednika., ur., (godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Podatak o
izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik.
Primjer citiranja zbirke radova:
poslovanja. Zagreb: RRiF.
Primjer citiranja zbornika:
Habek, M., ur. (2004). Menadersko raunovodstvo u funkciji razvoja trgovakog društva
svibanj 2004, Zagreb – Pore. Zagreb: Udruga Hrvatski raunovoa.
2.3.3. Citiranje znanstvenih i strunih radova
ZAVRŠNI I MAGISTARSKI RADOVI, DOKTORSKE DISERTACIJE:
Prezime, Inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov. Magistarski rad. Mjesto
izdavanja: Nakladnik.
hotelijerstvu dubrovako-neretvanske upanije. Magistarski rad. Dubrovnik: Sveuilište u
Dubrovniku.
19
2.3.4. Citiranje poglavlja, radova u zbornicima i zbirkama, natuknica u
enciklopediji
U: Prezime, Inicijal(i) urednika., ur., Naslov knjige: podnaslov. Podatak o izdanju.
Mjesto izdavanja: Nakladnik, str. od-do.
Primjer citiranja poglavlja u knjizi:
Šoštari, B. (2005). Kako ubrzati promet carinske robe. Brkani, V., ur., Vanjskotrgovinsko,
carinsko i devizno poslovanje. 2. dopunjeno izd. Zagreb. RRiF Plus d.o.o., str. 55-62.
RAD U ZBORNIKU ILI ZBIRCI RADOVA:
Prezime, Inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov rada: podnaslov. Prezime,
Inicijal(i) urednika, ur. Naslov zbornika: podnaslov. Mjesto izdavanja: Nakladnik,
str. od-do.
Primjer citiranja rada u zborniku ili zbirci radova:
Perši, M. (2005). Upravljanje troškovima u globalnim procesima. U: Habek, M., ur.,
Upravljanje troškovima: poveanje konkurentnosti i uspješnosti poslovanja. Zagreb, str. 7-56.
NATUKNICE U ENCIKLOPEDIJI:
Naslov enciklopedije (godina izdavanja). Naslov natuknice: podnaslov. Podatak
o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik, Sv. broj sveska. Godina izdanja sveska.
Primjer citiranja natuknice u enciklopediji:
Opa enciklopedija Hrvatskog leksikografskog zavoda. (1995). Bibliografija. 1. izd. Zagreb:
HLZ, Sv. 3. 1995.
LANAK U ASOPISU:
asopisa, oznaka sveska/godišta/volumena (broj), str. poetna-završna.
Primjer citiranja lanka u asopisu:
Brkani, V. (2008). Sastavljanje izvješa o novanom toku. Raunovodstvo, revizija i
financije, XVIII, (1), str. 106-110.
2.3.6. Citiranje novinskih lanaka
Prezime, Inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov lanka: podnaslov.
Naslov novina, datum, str. poetna-završna.
Primjer citiranja lanka u novinama:
Banac, I. (2006). Ekonomija i politika. Veernji list, 4.veljae 2006., str. 2.
Primjer citiranja lanka u novinama sa inicijalima autora:
Porezne prijave / I.V. Veernji list, 4.veljae 2006., str. 89-90.
LANAK U NOVINAMA (NEPOZNAT AUTOR):
Naslov novina (godina izdavanja). Naslov lanka: podnaslov. Nakladnik, datum, str.
poetna-završna.
Primjer citiranja lanka u novinama sa nepoznatim autorom:
Jutarnji list (2007). Hrvatske banke: ponuda kredita. EPH, 3. srpnja 2007., str. 9.
21
ZAKONI, PRAVILNICI, UREDBE:
Primjer citiranja zakona:
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 177/04. do 115/16.)
2.3.8. Citiranje izvora s interneta
LANAK U ELEKTRONIKOM ASOPISU ILI ONLINE BAZI PODATAKA:
Prezime, Inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov. Naslov asopisa
[online] , volumen/godište (broj). Raspoloivo na(u): URL ili naziv online baze
podataka (pristupljeno datum posjeta stranici).
Primjer citiranja lanka na web stranici:
Brkani, V. (2007). Izvješe o promjeni kapitala. Raunovodstvo, revizija i financije [online],
XVII (1). Raspoloivo na: URL: http: //www.rrif.hr/obavijesti.asp (pristupljeno 28. sijenja
2008).
Primjer citiranja web stranice:
(pristupljeno 28. sijenja 2008.).
Inicijal(i) primatelja (primateljeva e-mail adresa).
Kod osobnih e-mail poruka izostavlja se adresa.
Primjer citiranja e-mail poruke:
(tajniš[email protected]).
Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik.
Primjer citiranja elektronikih medija:
Dremel, N. (2007). Otplata zajma i modifikacija prihoda. [CD]. Zagreb: RRiF Plus d.o.o.
23
3. Obrazac 1: Prijava teme ZR (ispunjava student/ica, potpisuje mentor)
4. Obrazac 2: Potvrda o prihvaanju ZR (obrazac za mentore)
5. Obrazac 3: Izjava o autentinosti (obrazac za studente/ice)
6. Obrazac 4: Suglasnost za objavu ZR (obrazac za studente/ice)
7. Obrazac 5: Zapisnik o obrani završnog rada (obrazac za mentore)
24
PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ RAUNOVODSTVO I FINANCIJE
Ana Ani
ZAVRŠNI RAD
UPRAVLJANJA I ODLUIVANJA
PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ RAUNOVODSTVO I FINANCIJE
ZAVRŠNI RAD
UPRAVLJANJA I ODLUIVANJA
Matini broj studenta : 324/11-R
Zagreb, 2017.
RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADMENT U ZAGREBU PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ RAUNOVODSTVO I FINANCIJE
PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA
IME I PREZIME STUDENTA/ICE
POTPIS:
PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ RAUNOVODSTVO I FINANCIJE
POTVRDA O PRIHVAANJU
Potpis:
Datum:
Potpis:
Datum:
Obavijest mentoru: Visoka uilišta u Hrvatskoj obvezna su trajno objavljivati završne radove prediplomskih i specijalistikih diplomskih studija na odgovarajuim javnim internetskim stranicama, ukljuujui Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (propisano Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, l. 83, st. 11.) Slijedom navedenog, svi završni radovi obranjeni na RRiF Visokoj školi za financijski menadment biti e objavljeni i javno dostupni u repozitoriju NSK i repozitoriju RRiF VŠ, ukljuujui podatke o mentoru i lanovima povjerenstva za obranu završnog/diplomskog rada.
29
PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ RAUNOVODSTVO I FINANCIJE
IZJAVA O AUTENTINOSTI
____________________________________________________________________
moje autorsko djelo koje sam samostalno izradio/la.
Korištena literatura na koju sam se referirao/la navedena je u popisu literature
i citirana u radu.
PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ RAUNOVODSTVO I FINANCIJE
SUGLASNOST ZA JAVNU OBJAVU
Matini broj studenta/ice: _________________________________________________
Suglasan/na sam da se moj završni rad trajno pohrani i javno objavi u Repozitoriju
završnih i diplomskih radova RRiF Visoke škole za financijski menadment i Nacionalnom
repozitoriju završnih i diplomskih radova, u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (NN 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14).
__________________________(potpis studenta/ice)
U Zagrebu _______________.
PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ RAUNOVODSTVO I FINANCIJE
ZAPISNIK O OBRANI ZAVRŠNOG RADA
IME I PREZIME STUDENTA/ICE:
a) obranio
Povjerenstvo za obranu završnog rada ocijenila je rad sljedeim ocjenama:
PISANI ZAVRŠNI RAD OBRANA ZAVRŠNOG RADA
MENTOR
___________________( ) .