of 33 /33
27.9.2015. 1 PROTEINI PROTEINI proteos (grč.) - prvi, najvažniji prisutni u svim živim organizmima od virusa do biljaka i životinja ulaze u sastav svake ćelije: protoplazama, jedro (nukleoproteini), membrana uloga u organizmu: gradivna (primarna funkcija) kontraktilna (miogen) katalitička (enzimi) regulatorna (hormoni) transportna (hemoglobin) imunološka (antitela) puferska energetska (17 kJ/g)

PROTEINI - Samostalni studijski program Farmacija ... · PDF file27.9.2015. 8 otpuštanjem protona anjonski oblik aminokiseline stiče odlikebaze jermožedapriminatragproton,aistotako,

Embed Size (px)

Text of PROTEINI - Samostalni studijski program Farmacija ... · PDF file27.9.2015. 8...

 • 27.9.2015.

  1

  PROTEINI

  PROTEINI proteos (gr.) - prvi, najvaniji prisutni u svim ivim organizmima od virusa do biljaka i

  ivotinja ulaze u sastav svake elije: protoplazama, jedro

  (nukleoproteini), membranauloga u organizmu: gradivna (primarna funkcija) kontraktilna (miogen) katalitika (enzimi) regulatorna (hormoni) transportna (hemoglobin) imunoloka (antitela) puferska energetska (17 kJ/g)

 • 27.9.2015.

  2

  elementarni sasatav: C, O, H, N, S, (P)

  hemijska definicija: Proteini su makromolekulska jedinjenja izgraena od

  polipeptidnih lanaca koji se sastoje iz -L-aminokiselinapovezanih peptidnom vezom.

  Proteini omoguavaju rast i regeneraciju organizma, kao i pravilan tok metabolikih procesa.

  Ljudski organizam moe da izgrauje sopstvene proteine iz proteina hrane, odnosno aminokiselina.

  Distribucija proteina u organizmu (% ukupnih telesnih proteina)

  tkivo %

  krv 10

  masno tkivo 3-4

  koa 9-9.5

  kosti 18-19

  miii 46-47

 • 27.9.2015.

  3

  Sadraj proteina u namirnicama

  namirnica sadraj (%)

  meso 18-20

  ribe 18-20

  jaja 12.5

  mleko 3.5

  itarice 10-12

  suve leguminoze 25-37

  svee povre 1-3

  svee voe oko 1

  masno voe (lenik, orah, badem i dr.) 15-50

  AMINOKISELINE osnovne gradivne jedinice proteina Od osobina aminokiselina zavise osobine proteina aminokiseline su jedinjenja koja sadre najmanje jednu amino i jednu

  karboksilnu grupu (prolin i hidroksiprolin sadre imino grupu koja takoegradi peptidnu vezu)

  sve aminokiseline koje ulaze u satav proteina su -amino-kiseline i mogu dase prikau formulom:

  sve aminokiseline biljnih i ivotinjskih proteina su L-konfiguracije kapsule nekih bakterija izgraene su od D-aminokiselina, koje digestivni

  sokovi ne mogu da hidrolizuju zbog hiralnog C atoma aminokiseline su optiki aktivne i mogu da budu

  dekstrogirne (+) ili levogirne (-)

 • 27.9.2015.

  4

  -L-AMINOKISELINE PROTEINA (oko 20 aminokiselina)

 • 27.9.2015.

  5

  Podgrupa aminokiselina razgranate aminokiseline

  Valin

  Leucin

  Izoleucin

  ine oko 35-40% miiaEsencijelne su

 • 27.9.2015.

  6

  Najvanija podela aminokiselina u nutritivnom smislu je prema mogunosti sinteze u organizmu:1. esencijalne - u organizmu ne mogu da se sintetiu i moraju da se unose hranom2. poluesencijalne - pod odreenim uslovima mogu da zameneesencijalne aminokiseline, neophodne su u deijem uzrastu3. neesencijalne - organizam ih sintetie

  esencijalneaminokiseline

  poluesencijalne aminokiseline

  neesencijalne aminokiseline

  metionin arginin alaninvalin histidin

  (esencijelne za decu i u specijalnim stanjima traume, rane, sepsa)

  taurin kod novoroenadi i tokom rasta

  glutamin kod trauma, kancera, u imunodeficitnim stanjima

  asparaginfenilalanin asparaginska kiselina

  treonin cistein

  triptofan cistin

  izoleucin glutamin

  leucin glutaminska kiselina

  lizin glicin

  prolin

  serin

  tirozin

 • 27.9.2015.

  7

  FIZIKE OSOBINE AMINOKISELINA

  jedinjenja male molekulske mase 75-240

  imaju visoku taku topljenja iznad 200oC, a neke i iznad300oC, pri emu se zagrevanjem na visokimtemperaturama esto i raspadaju

  rastvorljivost u vodi je razliita i zavisi od njihoveizoelektrine take i polarnosti radikala

  optiki aktivne (+) i (-) zbog hiralnog C atoma (treoninima 2 hiralna C atoma)

  veina aminokiselina je slatkog ukusa, leucin je bezukusa, a arginin i izoleucin su gorki. Glutaminska kiselinai njene soli su prijatnog ukusa i koriste se kao pojaivaiaroma.

  HEMIJSKE OSOBINE AMINOKISELINA

  I Amfoternost aminokiselina kisela (karboksilna) i bazna (amino) grupa u molekuli

  aminokiselina odgovorne su za njihovo ponaanje kao organskih kiselina i baza

  prema Bronsted-u kiselina je svako jedinjenje koje moe da poslui kao donor, a baza je svako jedinjenje koje moe da bude akceptor protona.

  aminokiseline sadre kiselu karboksilnu grupu koja moe da otputa proton i baznu amino grupu koja moe da ga primi.

 • 27.9.2015.

  8

  otputanjem protona anjonski oblik aminokiseline stieodlike baze jer moe da primi natrag proton, a isto tako,primanjem protona u amino grupu katjonski oblikaminokiseline stie odlike kiseline jer taj proton moe daotpusti.H2N-CHR-COOH H2N-CHR-COO- + H+

  kiselinaH2N-CHR-COO- + H+ H2N-CHR-COOH

  bazaH2N-CHR-COOH + H+ +H3N-CHR-COOH

  baza+H3N-CHR-COOH H2N-CHR-COOH + H+

  kiselina

  U kristalnom stanju monoamino monokarbonske kiselineimaju oblik dvopolnog, hibridnog jona - zwitter jon

  +H3N-CHR-COOH +H3N-CHR-COO- H2N-CHR-COO-

  H2N-CHR-COOH(pH < pI) (pH = pI) (pH > pI)

  zwitter jon je oblik koji sadri isti broj pozitivnog inegativnog naelektrisanja, a dipolnost molekule jeizraena samo unutranjim premetanjem protona

  zwitter jon se ne kree u elektrinom polju i taloi se izrastvora. Ima odlike slabe kiseline zbog jae kiselostikarboksilne grupe (Ka = 1.6x10-9)

  nejonizovani oblik se nalazi samo u tragovima, dokjonizacija zavisi od pH rastvora.

 • 27.9.2015.

  9

  dodatkom kiseline u vodeni rastvor aminokiseline suzbijase disocijacija NH3+ grupe zwitter jona i pomera seravnotea u smeru stvaranja katjonskog oblikaaminokiseline:

  +H3N-CHR-COO- + HCl +H3N-CHR-COOH + Cl-

  dodatkom baze oslobaa se H+ jon iz NH3+ grupe iravnotea se pomera u pravcu nastajanja anjonskogoblika aminokiseline:

  +H3N-CHR-COO- + NaOH H2N-CHR-COO- + Na+ + H2O

  izoelektrini pH aminokiselina: neutralne: 4.8-6.3 kisele: 2.7-3.2 bazne: 7.8-10.8

  poznavanje vrednosti izoelektrinog pH proteina jeznaajno za njihovo odvajanje taloenjem ielektroforetskim tehnikama

  Hemijske osobine aminokiselina ne zavise samo od NH2i COOH grupe ve i od R

 • 27.9.2015.

  10

  II Reakcije amino grupe

  1. graenje soli2. alkilovanje3. arilovanje - koriste se za identifikaciju N-

  terminalnih aminokiselina peptida

  4. dezaminacija u organizmu u enzimski katalizovanoj reakciji nastaju ketokiseline

  III reakcije karboksilne grupe1. Sorensen-ova formol titracija Aminokiseline ne mogu da se u vodenom rastvoru

  direktno titriraju bazom jer zwitter jon sporo reaguje, adodata baza trenutno utie na promenu boje indikatora.Formaldehid dodat rastvoru aminokiselina u velikomviku vezuje se za aminogrupu i spreava vezivanjeprotona iz karboksilne grupe. Tada aminokiselina moeda se titrira bazom uz indikator na uobiajen nain.

  ova reakcija se primenjuje za odreivanje proteina u mleku

 • 27.9.2015.

  11

  2. estri aminokiselina3. hloridi aminokiselina koriste se u sintezi polipeptida4. dekarboksilacija nastaju amini5. stvaranje helata sa metalnim jonima (prelazni metali)

  IV reakcije funkcionalnih grupa sa sumporom

  funkcionalne grupe sa sumporom sadre : cistein - tiolska (sulfhidrilna) grupa (-SH) cistin - disulfidna grupa (-S-S-)metionin - metilovana tiolska grupa (-S-CH3)

  1. oksidacija tiola do disulfida

  4R-SH 2R-S-S-R + 2H2O O2

 • 27.9.2015.

  12

  2. formiranje tioestara

  3. reakcije disulfida sa tiolima

  R-S-S-R + 2R-SH 2R-SH + R-S-S-R

  4. reakcije izmene disulfida

  R-S-S-R + R-S-S-R R-S-S-R + R-S-S-R

  5. formiranje kompleksa sa metalnim jonima Co2+, Cu2+, Mn2+, Cd2+ i dr.

  6. reakcije sa sulfitima raskidanje disulfidne veze

  R-S-S-R + SO32- R-S- + R-S-SO3 veina proteina optimalno uestvuje u ovim reakcijama

  tek posle denaturacije, to se objanjava na dva naina: 1. aktivne grupe su skrivene usled konformacije nativne molekule

  2. aktivne grupe uestvuju u formiranju labilnih hemijskih veza koje se raskidaju denaturacijom

 • 27.9.2015.

  13

  PEPTIDI Peptidna veza nastaje kondenzacijom karboksilne grupe

  jedne i amino grupe druge aminokiseline.

  Karbonilna (C=O) i imino (N-H) grupa lee u istoj ravni jer peptidna veza ima delimino karakter dvogube veze ime je praktino onemoguena rotacija

  Kod veine aminokiselina kondenzacija je linearna Izuzetak je prolin peptd dobjaju onovno me prema C termnalnoj

  amnokeln, a otale amnokelne e znavu k radkal v od N termnalne amnokelne npr. trpeptd glutaton je glutaml-ctenl-glcn

 • 27.9.2015.

  14

  tidn nz da bude zltg oblka:1. linran2. rvt zbog prutva damnomonokarbonkh i monoamnodkarbonkh

  kelna3. mkln uled tvaranja ntramolekulkh vdninh veza

  4. ciklian usled stvaranja intramolekulskih peptidnih veza

  PROTEINI Proteini su makromolekulska jedinjenja izgraena od

  polipeptidnih lanaca koji se sastoje iz -L-aminokiselinapovezanih peptidnom vezom.

  Postoje milioni prtoeinskih molekula i sve su izgraene najveimdelom iz 20-tak istih aminokiselina

  Raznolikost proteina u ivom svetu je daleko vea od one kodugljenih hidrata i lipida

  Sekvenca (redosled vezivanja) aminokiselina je osnovnaodrednica osobina proteina

  Nivo organizacije proteina u prirodi je veoma sloen i obuhvataprimarnu, sekundarnu, tercijernu i kvaternernu strukturu

 • 27.9.2015.

  15

  molekule protena atoje e z jednog l v polpeptdnh ln, abroj amnokelnkh ostataka k e do nekoiko deetnahljada.

  truktura protena da e izuv n t nvoa:

  1.rmrn truktura redoled (ekvenca) amnokelnkh otataka u molekul protena odrevanje prmarne trukture

  TRUKTURA PROTENA

  N termnalna analzaa) angerov potupak (dntrofenl potupak)b) Edmanova degradacija

  Prvi protein ija je primarna struktura bila potpuno rasvetljena je hormoninsulin

  C terminalna analiza

  a) Enzimska metoda Enzim karboksipeptidazab) Sekvenci