prostorna stabilizacija 1

  • View
    195

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of prostorna stabilizacija 1

SPREGOVI I UKRUENJA

OpteStabilizacija hale predstavlja sposobnost konstrukcije da

z

z z

opstane pri dejstvu svih sila (prvenstveno horizontalnih, a i vertikalnih) kako u toku eksploatacije tako i u fazi montae. Osnovna funkcija postavljanja spregova i ukruenja je: Da obezbede stalan oblik konstrukcije u toku montae i ekspolatacije; Da obezbede stabilnost pritisnutih elemenata konstrukcije; Da prime i prenesu sva horizontalna optereenja (vetar, seizmike sile, sile bonih udara i koenja dizalica).

Principi stabilizacionih ravnia)

b)

c)

d)

stabilizacione ravni u poprenom pravcu (1kalkanska ravan, a 2meuravan), stabilizacione ravni u podunom pravcu (1-krovna ravan i 2-ravan podunog zida), stabilizacione ravni u podunom i poprenom pravcu ( 1-ravan poprenog krovnog sprega, 2-ravan podunog krovnog sprega, 3-ravan vertikalnog sprega u podunom zidu i 4-ravan vertikalnog sprega u kalkanskom zidu), stabilizacija krutim jezgrom.

Elementi za ostvarenje stabilizacije halea) b) c) d) e) f) g) h)

ukljeteni stubovi u jednom pravcu; ukljeteni stubovi u dva pravca; zidna platna; kruta jezgra; spregovi; portalna ukruenja; okviri na dva zglova; ukljeteni okviri.

Popreni krovni spregoviPopreni krovni spreg dijagonalama povezuje gornje pojaseve susednih glavnih nosaa sa ronjaama koje na njima lee (vertikale sprega) u jedan horizontalan reetkasti nosa sa paralelnim pojasevima.

Popreni krovni spregoviAko je rastojanje glavnih nosaa suvie veliko (vee od 6.0 m) neophodno je ubacivanje jednog pomonog pojasa.

Popreni krovni spregovi

Popreni krovni spreg postavljan uz kalkan

Funkcije poprenog krovnog spregaz

z

z

z

prostorno povezuje susedne glavne nosae i na taj nain se osposobljava krovna konstrukcija za prijem sila upravnih na ravan glavnog nosaa; smanjuje duinu izvijanja pritisnutih pojasnih tapova izvan ravni glavnog nosaa; obezbeuje pravilan geometrijski oblik i omoguava laku montau nosee eline konstrukcije; prima sile vetra na kalkanski zid.

Odreivanje duine izvijanja pritisnutog pojasa glavnog nosaa u zavisnosti od vrste ispune poprenog krovnog sprega

Ekscentrinost veze tapova sprega

Popreni krovni spreg sistema sa ukrtenim dijagonalama1. metoda prorauna - podela sprega u dva nezavisna sistema

2. metoda prorauna u prijemu optereenja uestvuju samo zategnute dijagonale

3. metoda prorauna dijagonale nemaju krutost za prijem sila pritiska, ve su sposobne samo za prijem sila zatezanja

L Ni + 2 120 Ni L2 ,36 W + ) max M = (1 47 L 8 ,28 W max Q = 1

ema polaganja Gerberovih ronjaa i poprenih krovnih spregova

Konstrukcijska reenja vorova poprenog krovnog sprega

Konstrukcijska reenja vorova poprenog krovnog sprega

Detalji veze krovnog sprega za ronjau

Poduni krovni spregoviFormira se od venanice i prve meuronjae uz dodavanje dijagonalnih i eventualno vertikalnih tapova. Poloaj fasadnog stuba u podunom zidu treba da se poklapa sa vorom podunog krovnog sprega kako venanica ne bi dobila dopunske napone od savijanja. Ako u podunom zidu nema fasadnih stubova ovaj spreg ima konstruktivni karakter.

Poduni krovni spregovi

vor podunog krovnog sprega u zavarenoj izradi

Poduni krovni spregovi

vor podunog krovnog sprega izveden sa zavrtnjevima

Bona deformacija konstrukcije usled lokalnog optereenja

Montani krovni spregoviOvaj spreg obezbeuje stabilnost krovne konstrukcije tokom montae, vri povezivanje svih elemenata krovne konstrukcije u jednu prostornu celinu, a samim tim i sve elemente krovne konstrukcije dri u projektovanom geometrijskom poloaju. tapovi montanog sprega dimenzioniu se tako da je vitkost < 250. Ukoliko spreg sa ukrtenim dijagonalama ima funkciju samo stabilizacije pritisnutog pojasa, bez prijema vetra, tapovi ispune se mogu dimenzionisati na smiuu silu:Q= m A dop 80

m - broj glavnih nosaa koje spreg stabilizuje; A - povrina poprenog preseka pritisnutog pojasa

Vertikalni krovni spregoviVertikalni poduni krovni spregovi poveavaju prostornu krutost hale, posebno za vreme montae. U zavisnosti od raspona hale po irini se mogu postaviti jedan ili vie vertikalnih podunih spregova.

Vertikalni krovni spregoviAko je krovni reetkasti nosa konstruisan tako da jemogu nasatian pad krovnog nosaa neophodno je ugraivanje vertikalnog sprega. Da bi se izbeglo postavljanje vertikalnih krovnih spregova u ovu svrhu neophodno je konstruisati krovnu reetku tako da joj teite bude ispod oslonca, tj. da bude autostabilna.

Vertikalni krovni spregovi

Oblik ispune vertikalnih krovnih spregova u zavisnosti od razmaka glavnih vezaa l

Vertikalni krovni spregoviOsiguranje donjeg pojasa glavnog vezaa na izvijanje

Vertikalni krovni spregoviKonstrukcijsko oblikovanje vertikalnog krovnog sprega

Vertikalni krovni spregovi

Reetka za koju se vezuje vertikalni krovni sprega

Veza donjeg pojasa i dijagonale vertikalnog krovnog sprega za pojasne tapove glavnog nosaa

Horizontlani spreg uz kalkanski zidZa visine hala preko 8.0 m statiki sistem proste grede za fasadne stubove je neekonomian, pa se dodaju jedan ili dva meuoslonca. Taj meuoslonac koji skrauje raspon fasadnih stubova je horizontalni spreg uz kalkanski zid.

Vertikalni spregovi u podunim zidovima Funkcija vertikalnog sprega u podunim zidovima je

stabilizacija nosee eline konstrukcije hale u podunom pravcu. Po svom poloaju ovi spregovi postavljaju se ili u krajnjim poljima ili u srednjem polju. Vertikalni spreg u podunom zidu uvek se postavlja u polju gde se nalazi i popreni krovni spreg. U statikom pogledu vertikalni spreg u podunom zidu je reetkasti konzolni nosa iji su pojasevi glavni stubovi ili glavni i fasadni stubovi. Kod reetkastih spregova nagib dijagonala prema horizontali treba da bude oko 45 , izuzetno do 60, kako bi se tapovi sprega aktivirali u najveoj moguoj meri.

Vertikalni spregovi u podunim zidovimaMogui poloaji vertikalnog sprega u podunom zidu

Vertikalni spregovi u podunim zidovima

Vertikalni spreg postavljen u sredinu podunog zida

Vertikalni spregovi u podunim zidovima

Vertikalni spreg postavljen u sredinu podunog zida

Vertikalni spregovi u podunim zidovima

Detalji veze vertikalnog sprega za fasadnu riglu Detalji veze vertikalnog sprega za stub

Vertikalni spregovi u podunim zidovimaPrijem sila vertikalnog sprega u podunom zidu

Vertikalni spregovi u podunim zidovima

Oblici vertikalnog sprega u podunom zidu hale

Vertikalni spregovi u podunim zidovima

Vertikalni spreg sa ukrtenim dijagonalama

Konstrukcijska reenja vorova vertikalnog sprega u podunom zidu

Veza tapova vertikalnog sprega i podune grede

Konstrukcijska reenja vorova vertikalnog sprega u podunom zidu

Veza tapova vertikalnog sprega i stuba

Konstrukcijska reenja vorova vertikalnog sprega u podunom zidu

Vertikalni spregovi u kalkanskim zidovimaVertikalni spreg u kalkanskom zidu ugrauje se kada se uz kalkanski zid ne nalazi glavni nosa. Meutim, on se nekada ugrauje i pri postojanju glavnog nosaa uz kalkanski zid radi poveanja krutosti kalkanskog zida, naroito u seizmiki aktivnim oblastima. U sluaju da je ovaj spreg isto montanog karaktera slui da odri pravilan geometrijski oblik konstrukcije kalkanskog zida u fazi montae. Pojasni tapovi ovoga sprega su fasadni stubovi u kalkanskom zidu, vertikale fasadne rigle u kalkanskom zidu, pa se jedino dodaju dijagonalni tapovi.

Vertikalni spregovi u kalkanskim zidovima

Vertikalni spregovi u kalkanskim zidovima

Reenje kalkanskog zida kada nije predvieno produenje hale

Spregovi za prijem bonih udaraKonstrukcija iji je zadatak da primi bone udare dizalice najee se izvodi od rebrastog lima debljine 5 do 8 mm sa jednim pojasom od U profila ili od ugaonika. Drugi pojas predstavlja gornji pojas kranske staze. Ako je razmak pojaseva sprega protiv bonih udara manje od 1.0 m onda je ovakav sistem racionalan.

Spregovi za prijem bonih udara Ako je spreg protiv bonih udara iri od 1.0 m ovaj spreg se projektuje u reetkastoj izradi. Konstruktivno spreg protiv bonih udara se izvodi kao reetkast nosa sa paralelnim pojasevima i sa ispunom samo od dijagonala ili i sa vertikalama.

Postavljanje horizontalnih spregova Za manji razmak glavnih stubova, za spoljanji pojas sprega obino se usvaja U profil ili ugaonik (sl. a), a kod veih razmaka glavnih stubova mora se izvesti poseban pojas u vidu jednog lakog reetkastog nosaa, koji se javlja kao poseban nosa paralelan kranskoj stazi, sa kojom je povezan poprenim ukruenjima (sl. b). Kod kranskih staza iji su rasponi vei od 12.0 m izmeu donjih pojaseva postavlja stabilizirajui horizontalni spreg. Kod visokih limenih nosaa (preko 2.0 m visine) takoe treba posotaviti po jedan horizontalan spreg u ravni gornjeg i donjeg pojasa (sl. c).

Razliiti sistemi horizontalnih spregova

Odreivanje presenih sila u tapovima sprega za bone udare

Merodavni presek za kontrolu napona kod sprega za bone udare od rebrastog lima

Konstrukcijsko reenje sprega protiv bonih udara

Zatitna ograda revizione staze

Spregovi za koenjeGlavni stubovi hala ukljeteni su najee samo u poprenom pravcu, dok su u podunom pravcu pendel stubovi, tako da u svakom delu hale izmeu dilatacionih spojnica ( najbolje u sredini) mora da postoji jedan spreg za koenje. Spreg se dimenzionie na silu koenja Hk koja iznosi 1/7 pritiska tokova koji koe ili na dejstvo udara dizalice u odbojnik. Izvodi se u vidu reetkaste konstrukcije, ili u vidu punog okvira.

Spregovi za koenjeStatiki sistemi spregova za prijem sila koenja

Spregovi za koenje

Spregovi za koenjeMogui pol