PROSES KERJA PPP-02 PENYEDIAAN JADUAL JADUAL WAKTU Agihan bilik kuliah Agihan slot jabatan sokongan

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROSES KERJA PPP-02 PENYEDIAAN JADUAL JADUAL WAKTU Agihan bilik kuliah Agihan slot jabatan sokongan

 • POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  PROSES KERJA

  PPP-02

  PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

  SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015

  Disediakan oleh: Diluluskan oleh:

  Nama : ATI ARINI BINTI SALIM Jawatan : Ketua Jabatan Perdagangan Tarikh : 25 Jun 2018

  Nama : HILMUN BINTI MOHAMED Jawatan : Timbalan Pengarah (Akademik) Tarikh : 25 Jun 2018

  MAKLUMAT TERKAWAL

 • MAKLUMAT TERKAWAL

  PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

  PPP-02

  POLITEKNIK MELAKA

  Keluaran 02

  Mukasurat 1 /13

  Tarikh 25-06-2018

  KANDUNGAN HALAMAN

  1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES ...................................................................... 2

  1.1 Maklumat Umum Proses ..................................................................................... 2

  1.2 Rujukan .............................................................................................................. 2

  1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 .................................................................... 3

  1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 ................................................................ 3

  1.5 Definisi ................................................................................................................ 3

  1.6 Singkatan ............................................................................................................ 4

  2. SIPOC DIAGRAM 4.4.1 .................................................................................................... 4

  2.1 Proses Penyediaan Jadual Waktu…………………………………………………….4

  3. SWIMLANE 4.4.1 .............................................................................................................. 7

  3.1 Proses Penyediaan jadual Waktu……………………………………………………..7

  4. PROSES KERJA 4.4.1 ...................................................................................................... 8

  5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ...................................................................................... 10

  6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 .......................................................................................... 11

  7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 .......................................................................... 11

  8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 ................................................... 12

  9. LAMPIRAN 8.5 .............................................................................................................. 12

  10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 ...................................................................................... 13

 • MAKLUMAT TERKAWAL

  PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

  PPP-02

  POLITEKNIK MELAKA

  Keluaran 02

  Mukasurat 2 /13

  Tarikh 25-06-2018

  1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES

  1.1 Maklumat Umum Proses

  MAKLUMAT PENERANGAN

  1) Objektif Memastikan jadual waktu disiapkan seminggu sebelum semester bermula supaya aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran (P&) dapat dilaksanakan dengan berkesan.

  2) Skop (key activities) a. Penyediaan jadual waktu

  b. Pindaan jadual waktu

  c. Pengemaskinian jadual waktu

  3) Indikator kecemerlangan proses4.4.1 a. Jadual waktu disediakan seminggu sebelum semester bermula.

  b. Semua pensyarah akan diberikan jadual waktu

  c. Pindaan jadual waktu akan dibuat secara berperingkat

  d. Setiap jabatan akademik akan mempunyai Jadual Waktu Induk Pensyarah dan Jadual Waktu Induk Bilik

  4) Pemilik proses a. Ketua Jabatan

  b. Ketua Penyelaras Jadual Waktu

  c. Penolong Ketua Penyelaras Jadual Waktu

  d. Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

  5) Pelanggan proses5.2 a. Pensyarah

  b. Pelajar

  c. Kakitangan lain

  6) Pihak berkepentingan4.2 a. Jabatan Pendidikan Politeknik

  b. Kementerian Pendidikan Tinggi

  1.2 Rujukan

  RUJUKAN MAKLUMAT

  Rujukan 7.5 (external references) a. Dokumen Kurikulum

  b. Struktur Program

  c. Takwim Akademik

  d. Takwim Proses Pembelajaran & Pengajaran

  e. Pekeliling, peraturan & perundangan

  Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Semua Proses Kerja

  b. Semua Garispanduan (terbitan dalaman)

 • MAKLUMAT TERKAWAL

  PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

  PPP-02

  POLITEKNIK MELAKA

  Keluaran 02

  Mukasurat 3 /13

  Tarikh 25-06-2018

  1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7

  SUMBER-SUMBER PENERANGAN

   Manusia 7.1.2  Ketua Jabatan

   Ketua Penyelaras Jadual Waktu

   Penolong Ketua Penyelaras Jadual Waktu

   Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

   Infrastruktur 7.1.3

  Bangunan dan utility 7.1.3(a)

   Kemudahan mesyuarat dan penyediaan laporan

  Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b)

   Komputer dan printer

  Pengangkutan 7.1.3 (c)

   -

  Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d)

   -

   Peralatan perlu dikaliberasi 7.1.5  -

   Bahan 7  Alat tulis dan perisian jadual waktu

   Persekitaran7.1.4  Selamat & kondusif

   Pengetahuan 7.1.6  Kemahiran melayari perisian jadual waktu

   Keperluan standard

   Keperluan organisasi dan pihak berkepentingan

   Kompetensi kakitangan 7.2  Kursus dalaman berkaitan perisian jadual waktu

   Lain-lain 

  1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4

  Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima

  1. Jadual Waktu Pensyarah

  Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

  1 minggu sebelum semester bermula

  Perisian jadual waktu

  Semua pensyarah

  2. Jadual Waktu Makmal/Bengkel

  Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

  1 minggu sebelum semester bermula

  Perisian jadual waktu

  Penyelaras Makmal/Bengkel

  3. Jadual Waktu Induk Pensyarah

  Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

  1 minggu sebelum semester bermula

  Perisian jadual waktu

  Ketua Jabatan

  4. Jadual Waktu Induk Bilik Kuliah/ Makmal/ Bengkel

  Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

  1 minggu sebelum semester bermula

  Perisian jadual waktu

  Ketua Jabatan

  5. Jadual Waktu Induk Program

  Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

  1 minggu sebelum semester bermula

  Perisian jadual waktu

  Ketua Jabatan

  1.5 Definisi

  PERKATAAN PENERANGAN

  Ketua Jabatan Pegawai yang dilantik untuk mengetuai hal-hal pengurusan dan pentadbiran di dalam sesuatu jabatan.

 • MAKLUMAT TERKAWAL

  PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

  PPP-02

  POLITEKNIK MELAKA

  Keluaran 02

  Mukasurat 4 /13

  Tarikh 25-06-2018

  Ketua Penyelaras Jadual Waktu Pegawai yang dilantik untuk menyelaras jdual waktu bagi semua jabatan.

  Penolong Ketua Penyelaras Jadual Waktu

  Pegawai yang dilantik untuk membantu KPJW menyelaras jadual waktu bagi semua Jabatan.

  Penyelaras Jadual Waktu Jabatan Pegawai yang dilantik untuk menyediakan jadual waktu jabatan.

  Jadual Waktu Induk Program Jadual waktu yang mengandungi hari, masa, program, kursus, kod nama pensyarah dan Bilik Kuliah/ Makmal/Bengkel bagi satu semester.

  Jadual Waktu Induk Pensyarah Jadual waktu yang mengandungi hari, masa, kod nama pensyarah, kursus, program dan Bilik Kuliah/ Makmal/Bengkel bagi satu semester.

  Jadual Waktu Induk Bilik Kuliah/ Makmal/Bengkel

  Jadual waktu yang mengandungi hari, masa, Bilik Kuliah/ Makmal/Bengkel, kursus, program dan kod nama pensyarah bagi satu semester.

  Jadual Waktu Pensyarah Jadual waktu yang mengandungi hari, masa, kursus, program dan kod nama pensyarah kursus bagi satu semester

  Jadual Waktu Makmal/ Bengkel Jadual waktu yang mengandungi hari, masa, kursus, program dan kod nama pensyarah kursus bagi satu semester

  Tarikh Siap Merujuk seminggu sebelum sesi baharu bermula

  Tarikh Kuatkuasa Merujuk seminggu sebelum kuliah bermula

  1.6 Singkatan

  SINGKATAN PENERANGAN

  KJ Ketua Jabatan

  KPJW Ketua Penyelaras Jadual Waktu

  PKPJW Penolong Ketua Penyelaras Jadual Waktu

  PJWJ Penyelaras Jadual Waktu Jabatan

  2. SIPOC DIAGRAM4.4.1

  2.1 Proses Penyediaan Jadual Waktu

  SOURCE OF INPUTS

  INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVER OF

  OUTPUTS

   KJ

   KP

   Penyelaras Kualiti Jabatan

   Senarai kursus yang akan ditawarkan

   Senarai nama pensyarah kursus

   Salinan kurikulum

   Salinan Struktur Program

   Kalender Akademik

  DAPAT MAKLUMAT

  KANDUNGAN JADUAL WAKTU YANG DISAHKAN

  DARIPADA KETUA JABATAN

   Maklumat yang diperlukan untuk membina jadual waktu

   KPJW

   PJWJ

   KJ

   KP

   KPJW

   PJWJ

   Senarai bilik kuliah

   Slot bagi jabatan sokongan

  BUAT MESYUARAT

  JADUAL WAKTU

   Agihan bilik kuliah

   Agihan slot jabatan sokongan

   Tarikh siap penyediaan jadual waktu

   T