of 12 /12
Proračun Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKI BUKOVEC I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021. 6 Prihodi poslovanja 4.205.000,00 4.055.000,00 4.488.550,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 55.000,00 35.000,00 95.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.410.000,00 3.265.000,00 3.239.125,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 575.000,00 2.144.425,00 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -800.000,00 250.000,00 250.000,00 Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 330.000,00 0,00 0,00 Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2019.-2021 330.000,00 0,00 0,00 Ukupno Račun prihoda i rashoda -470.000,00 250.000,00 250.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021. 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 500.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 250.000,00 250.000,00 30.000,00 Neto financiranje (8 - 5) 470.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Ukupno prihodi i primici 5.083.550,00 4.090.000,00 4.260.000,00 Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 0,00 330.000,00 0,00 Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2019.-2021 330.000,00 0,00 0,00 Sveukupno prihodi i primici 5.413.550,00 4.090.000,00 4.260.000,00

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu I. OPĆI DIOuna... · Proračun Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA

Embed Size (px)

Text of Proračun Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu I. OPĆI DIOuna... · Proračun Općine Veliki...

Proraun Opine Veliki Bukovec za 2019. godinui Projekcije za 2020. i 2021. godinu

REPUBLIKA HRVATSKAVARADINSKA UPANIJAOPINA VELIKI BUKOVEC

I. OPI DIOA. RAUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.6 Prihodi poslovanja 4.205.000,004.055.000,004.488.550,007 Prihodi od prodaje nefinancijskeimovine 55.000,0035.000,0095.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.410.000,003.265.000,003.239.125,004 Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine 600.000,00575.000,002.144.425,00

Razlika - viak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -800.000,00 250.000,00 250.000,00Ukupan donos vika izprethodne(ih) godine

330.000,00 0,00 0,00Dio vika iz prethodne(ih) godine koji e sepokriti/rasporediti u razdoblju 2019.-2021

330.000,00 0,00 0,00

Ukupno Raun prihoda i rashoda -470.000,00 250.000,00 250.000,00B. RAUN FINANCIRANJA

Konto Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.8 Primici od financijske imovine izaduivanja 0,000,00500.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 250.000,00250.000,0030.000,00

Neto financiranje (8 - 5) 470.000,00 -250.000,00 -250.000,00Ukupno prihodi i primici 5.083.550,00 4.090.000,00 4.260.000,00Ukupan donos vika izprethodne(ih) godine

0,00 330.000,00 0,00 Dio vika iz prethodne(ih) godine koji e sepokriti/rasporediti u razdoblju 2019.-2021

330.000,00 0,00 0,00

Sveukupno prihodi i primici 5.413.550,00 4.090.000,00 4.260.000,00

Strana: 227.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:26Ukupno rashodi i izdaci 5.413.550,00 4.090.000,00Viak/Manjak + Neto financiranje 0,00 0,00

4.260.000,000,00

Strana: 327.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:27

A. RAUN PRIHODA I RASHODAKonto Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.Izvor6 Prihodi poslovanja 4.488.550,00 4.055.000,00 4.205.000,0061 Prihodi od poreza 2.788.900,00 2.800.000,00 2.800.000,00

2.673.800,00Porez i prirez na dohodak611 1181.100,00Porezi na imovinu613 1131.000,00Porezi na robu i usluge614 113.000,00Ostali prihodi od poreza616 11

63 Pomoi iz inozemstva i od subjekata unutaropeg prorauna 636.650,00 400.000,00 500.000,00116.650,00Pomoi proraunu iz drugih prorauna633 11 52150.000,00Pomoi od izvanproraunskih korisnika634 52370.000,00Pomoi iz dravnog prorauna temeljem prijenosaEU sredstava638 51

64 Prihodi od imovine 743.000,00 600.000,00 600.000,002.000,00Prihodi od financijske imovine641 11

741.000,00Prihodi od nefinancijske imovine642 11 4365 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada 312.000,00 250.000,00 300.000,00

95.000,00Upravne i administrativne pristojbe651 11 4327.000,00Prihodi po posebnim propisima652 11 43

190.000,00Komunalni doprinosi i naknade653 4366 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenihusluga i prihodi od donacija 5.000,00 0,00 0,00

5.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenihusluga661 3168 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 5.000,00 5.000,00

3.000,00Ostali prihodi683 117 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 95.000,00 35.000,00 55.000,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajneimovine 35.000,00 5.000,00 5.000,00

35.000,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstava711 7172 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajneimovine 60.000,00 30.000,00 50.000,00

60.000,00Prihodi od prodaje graevinskih objekata721 71Ukupno prihodi 4.583.550,00 4.090.000,00 4.260.000,00

Strana: 427.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:27Konto Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.Izvor3 Rashodi poslovanja 3.239.125,00 3.265.000,00 3.410.000,0031 Rashodi za zaposlene 487.495,00 530.000,00 550.000,00

373.721,00Plae (Bruto)311 11 5254.200,00Ostali rashodi za zaposlene312 11 43 5271 9159.574,00Doprinosi na plae313 11 52

32 Materijalni rashodi 1.608.800,00 1.575.320,00 1.668.000,0039.000,00Naknade trokova zaposlenima321 11

175.800,00Rashodi za materijal i energiju322 11 31 4352 711.245.500,00Rashodi za usluge323 11 43 91

148.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 43 527134 Financijski rashodi 12.200,00 12.000,00 12.000,00

0,00Kamate za primljene kredite i zajmove342 1112.200,00Ostali financijski rashodi343 11

35 Subvencije 80.000,00 80.000,00 80.000,0080.000,00Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektora352 11

36 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opegprorauna 195.000,00 180.000,00 180.000,0015.000,00Pomoi unutar opeg prorauna363 11

180.000,00Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna366 1137 Naknade graanima i kuanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade 398.950,00 410.000,00 430.000,00

398.950,00Ostale naknade graanima i kuanstvima izprorauna372 11 43 527138 Ostali rashodi 456.680,00 477.680,00 490.000,00

454.680,00Tekue donacije381 112.000,00Kazne, penali i naknade tete383 11 52

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.144.425,00 575.000,00 600.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 2.094.425,00 525.000,00 550.000,00

1.521.425,00Graevinski objekti421 11 43 5152 71 91498.000,00Postrojenja i oprema422 11 43 527175.000,00Nematerijalna proizvedena imovina426 11 43 52

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00Dodatna ulaganja na graevinskim objektima451 11

50.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu454 11Ukupno rashodi 5.383.550,00 3.840.000,00 4.010.000,00

Strana: 527.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:27B. RAUN FINANCIRANJA

Konto Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.Izvor8 Primici od financijske imovine i zaduivanja 500.000,00 0,00 0,0084 Primici od zaduivanja 500.000,00 0,00 0,00

500.000,00Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora844 11Ukupno primici 500.000,00 0,00 0,00

Konto Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.Izvor5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.000,00 250.000,00 250.000,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 30.000,00 0,00 0,00

30.000,00Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava ujavnom sektoru532 1154 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izajmova 0,00 250.000,00 250.000,00

0,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektora

544 11

Ukupno izdaci 30.000,00 250.000,00 250.000,00

Strana: 627.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:27

II. POSEBNI DIOKonto Izvor Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIKA I IZVRNA TIJELA221.952,00 240.000,00 260.000,00

00101 Opinsko vijee i naelnik 221.952,00 240.000,00 260.000,00PROGRAM 1001 Redovna djelatnost 221.952,00 240.000,00 260.000,00A100101 Redovna djelatnost predstavnikog iizvrnog tijela

0111 Izvrna i zakonodavna tijela

221.952,00 240.000,00 260.000,00

3 Rashodi poslovanja 221.952,00 240.000,00 260.000,0031 Rashodi za zaposlene 126.952,00 140.000,00 150.000,00

108.321,00Plae (Bruto)311 1118.631,00Doprinosi na plae313 11

32 Materijalni rashodi 95.000,00 100.000,00 110.000,0010.000,00Naknade trokova zaposlenima321 1150.000,00Rashodi za usluge323 1135.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 52

Strana: 727.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:27Konto Izvor Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL5.191.598,00 3.850.000,00 4.000.000,00

00201 Jedinstveni upravni odjel 5.191.598,00 3.850.000,00 4.000.000,00PROGRAM 1001 Redovna djelatnost 1.032.223,00 1.331.000,00 1.385.000,00A100102 Redovna djelatnost Jedinstvenogupravnog odjela

0112 Financijski i fiskalni poslovi

952.543,00 1.252.320,00 1.301.000,00

3 Rashodi poslovanja 867.543,00 882.320,00 931.000,0031 Rashodi za zaposlene 360.543,00 390.000,00 400.000,00

265.400,00Plae (Bruto)311 11 5254.200,00Ostali rashodi za zaposlene312 11 43 5271 9140.943,00Doprinosi na plae313 11 52

32 Materijalni rashodi 492.800,00 477.320,00 515.000,0029.000,00Naknade trokova zaposlenima321 1182.800,00Rashodi za materijal i energiju322 11 43 5271

335.500,00Rashodi za usluge323 11 4345.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 43 5271

34 Financijski rashodi 12.200,00 12.000,00 12.000,000,00Kamate za primljene kredite i zajmove342 11

12.200,00Ostali financijski rashodi343 1138 Ostali rashodi 2.000,00 3.000,00 4.000,00

0,00Tekue donacije381 112.000,00Kazne, penali i naknade tete383 11

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00 120.000,00 120.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 55.000,00 120.000,00 120.000,00

50.000,00Postrojenja i oprema422 115.000,00Nematerijalna proizvedena imovina426 11 52

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.000,00 250.000,00 250.000,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 30.000,00 0,00 0,00

30.000,00Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava ujavnom sektoru532 1154 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izajmova 0,00 250.000,00 250.000,00

0,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektora

544 11

A100103 Financiranje rada politikih stranaka0112 Financijski i fiskalni poslovi

13.680,00 13.680,00 14.000,003 Rashodi poslovanja 13.680,00 13.680,00 14.000,0038 Ostali rashodi 13.680,00 13.680,00 14.000,00

13.680,00Tekue donacije381 11A100104 Kulturne manifestacije

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00

15.000,00Rashodi za usluge323 1125.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11

A100105 Opremanje prostorijakulturno-informativnog centra

0620 Razvoj zajednice

26.000,00 25.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00

3.000,00Rashodi za materijal i energiju322 114 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.000,00 25.000,00 30.000,00

Strana: 827.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:28Konto Izvor Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 23.000,00 25.000,00 30.000,00

23.000,00Postrojenja i oprema422 11PROGRAM 1002 Komunalne djelatnosti idjelatnosti ureenja prostora

2.781.425,00 1.175.000,00 1.220.000,00A100201 Sprjeavanje nepropisnog odbacivanjaotpada i uklanjanje

0510 Gospodarenje otpadom

10.000,00 30.000,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 30.000,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 30.000,00 40.000,00

10.000,00Rashodi za usluge323 11A100202 Javna rasvjeta

0640 Ulina rasvjeta120.000,00 60.000,00 60.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 60.000,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 60.000,00 60.000,00

50.000,00Rashodi za materijal i energiju322 11 3120.000,00Rashodi za usluge323 11 43

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 50.000,00 0,00 0,00

50.000,00Graevinski objekti421 11 43A100203 Odravanje i razvoj cestovneinfrastrukture

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

535.000,00 310.000,00 370.000,00

3 Rashodi poslovanja 515.000,00 250.000,00 300.000,0032 Materijalni rashodi 515.000,00 250.000,00 300.000,00

515.000,00Rashodi za usluge323 11 43 914 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 60.000,00 70.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 20.000,00 60.000,00 70.000,00

20.000,00Postrojenja i oprema422 11A100204 Odravanje javnih povrina

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani91.000,00 130.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 71.000,00 80.000,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 71.000,00 80.000,00 60.000,00

20.000,00Rashodi za materijal i energiju322 11 4351.000,00Rashodi za usluge323 11 43

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 50.000,00 40.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 20.000,00 50.000,00 40.000,00

20.000,00Postrojenja i oprema422 11A100205 Razvoj i sigurnost prometa

0451 Cestovni promet20.000,00 60.000,00 60.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 60.000,00 60.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 60.000,00 60.000,00

20.000,00Rashodi za usluge323 11A100206 Odravanje i ureenje graevinskihobjekata

0620 Razvoj zajednice

219.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 219.000,00 400.000,00 400.000,0032 Materijalni rashodi 219.000,00 400.000,00 400.000,00

20.000,00Rashodi za materijal i energiju322 11199.000,00Rashodi za usluge323 11 91

A100207 Deratizacija i dezinsekcija0560 Poslovi i usluge zatite okolia koji nisu drugdje svrstani

30.000,00 35.000,00 40.000,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 35.000,00 40.000,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 35.000,00 40.000,00

Strana: 927.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:28Konto Izvor Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.

30.000,00Rashodi za usluge323 11A100208 Spremnici za odvojeno prikupljanjeotpada

0560 Poslovi i usluge zatite okolia koji nisu drugdje svrstani

15.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0036 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opegprorauna 15.000,00 0,00 0,00

15.000,00Pomoi unutar opeg prorauna363 11K100201 Modernizacija centra naselja u VelikomBukovcu

0620 Razvoj zajednice

221.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 221.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 221.000,00 0,00 0,00

151.000,00Graevinski objekti421 11 43 5271 9170.000,00Postrojenja i oprema422 11 43 5271

K100202 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta -rotor na raskriju Dravske i Kolarove ulice u V.Bukovcu

0620 Razvoj zajednice

440.425,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 440.425,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 440.425,00 0,00 0,00

440.425,00Graevinski objekti421 11 43 5271K100203 Rekonstrukcija mosta preko rijekePlitvice u Dubovici

0620 Razvoj zajednice

300.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 300.000,00 0,00 0,00

300.000,00Graevinski objekti421 11 52K100204 Rekonstrukcija raskrija Dravske ulice iUlice Franje Sovia

0620 Razvoj zajednice

200.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 200.000,00 0,00 0,00

200.000,00Graevinski objekti421 11 43 7191K100205 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC036, Kolarova ulica u Velikom Bukovcu

0620 Razvoj zajednice

380.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 380.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 380.000,00 0,00 0,00

380.000,00Graevinski objekti421 51K100206 Ureenja groblja u vlasnitvu OpineVeliki Bukovec

0620 Razvoj zajednice

200.000,00 150.000,00 150.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 150.000,00 150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 150.000,00 100.000,00 100.000,00

150.000,00Postrojenja i oprema422 4345 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 50.000,00 50.000,00 50.000,00

50.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu454 11PROGRAM 1003 Poljoprivreda i gospodarstvo 150.000,00 130.000,00 130.000,00

Strana: 1027.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:28Konto Izvor Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.

A100301 Subvencije poljoprivredi0421 Poljoprivreda

20.000,00 20.000,00 20.000,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0035 Subvencije 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00Subvencije trgovakim drutvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora

352 11

A100302 Subvencija poduzetnitvu0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

60.000,00 60.000,00 60.000,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,0035 Subvencije 60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00Subvencije trgovakim drutvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora

352 11

A100303 Dokumenti prostornog ureenja(prostorni plan)

0620 Razvoj zajednice

70.000,00 50.000,00 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 50.000,00 50.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 70.000,00 50.000,00 50.000,00

70.000,00Nematerijalna proizvedena imovina426 43PROGRAM 1004 Vatrogastvo, zatita ispaavanje

160.000,00 180.000,00 180.000,00A100401 Vatrogastvo - Vatrogasna zajednicaOpine Veliki Bukovec

0320 Usluge protupoarne zatite

130.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 130.000,00 150.000,00 150.000,0038 Ostali rashodi 130.000,00 150.000,00 150.000,00

130.000,00Tekue donacije381 11A100402 Civilna zatita i Hrvatska gorska slubaspaavanja

022 Civilna obrana

30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0038 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00Tekue donacije381 114 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00Postrojenja i oprema422 11PROGRAM 1005 Sport, kultura i religija 344.000,00 344.000,00 355.000,00A100501 Redovan rad sportskih udruga

0810 Slube rekreacije i sporta105.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 105.000,00 100.000,00 100.000,0038 Ostali rashodi 105.000,00 100.000,00 100.000,00

105.000,00Tekue donacije381 11A100502 Pokroviteljstvo sportskih natjecanja

0810 Slube rekreacije i sporta20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0038 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00Tekue donacije381 11A100503 Ostale potrebe u sportu (sponzorstva,natjecanja)

0810 Slube rekreacije i sporta

80.000,00 85.000,00 95.000,00

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 85.000,00 95.000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1138 Ostali rashodi 55.000,00 60.000,00 70.000,00

55.000,00Tekue donacije381 11

Strana: 1127.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:28Konto Izvor Naziv Plan 2019. Projekcija za 2020. Projekcija za 2021.

A100504 Pokroviteljstvo kulturnih dogaaja0820 Slube kulture

10.000,00 10.000,00 10.000,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0038 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00Tekue donacije381 11A100505 Poticanje kulturnog i umjetnikogstvaralita

0820 Slube kulture

5.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00

5.000,00Tekue donacije381 11A100506 Rad organizacija civilnog drutva

0820 Slube kulture113.000,00 118.000,00 118.000,00

3 Rashodi poslovanja 113.000,00 118.000,00 118.000,0032 Materijalni rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00

18.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1138 Ostali rashodi 95.000,00 100.000,00 100.000,00

95.000,00Tekue donacije381 11A100507 Rad zdravstvenih neprofitnihorganizacija

1090 Aktivnosti socijalne zatite koje nisu drugdje svrstane

11.000,00 11.000,00 12.000,00

3 Rashodi poslovanja 11.000,00 11.000,00 12.000,0038 Ostali rashodi 11.000,00 11.000,00 12.000,00

11.000,00Tekue donacije381 11PROGRAM 1006 Obrazovanje 548.000,00 510.000,00 540.000,00A100601 Financiranje redovne djelatnostipredkolskog odgoja

0911 Predkolsko obrazovanje

402.000,00 360.000,00 380.000,00

3 Rashodi poslovanja 257.000,00 260.000,00 260.000,0036 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opegprorauna 180.000,00 180.000,00 180.000,00

180.000,00Pomoi proraunskim korisnicima drugihprorauna366 1137 Naknade graanima i kuanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade 77.000,00 80.000,00 80.000,00

77.000,00Ostale naknade graanima i kuanstvima izprorauna372 114 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 145.000,00 100.000,00 120.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 145.000,00 100.000,00 120.000,00

145.000,00Postrojenja i oprema422 11 52A100602 Osnovno kolstvo

0912 Osnovno obrazovanje146.000,00 150.000,00 160.000,00

3 Rashodi poslovanja 146.000,00 150.000,00 160.000,0037 Naknade graanima i kuanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade 146.000,00 150.000,00 160.000,00

146.000,00Ostale naknade graanima i kuanstvima izprorauna372 11

PROGRAM 1007 Socijalna skrb i ostalenovane pomoi

175.950,00 180.000,00 190.000,00A100701 Financiranje socijalne zatite

1090 Aktivnosti socijalne zatite koje nisu drugdje svrstane175.950,00 180.000,00 190.000,00

3 Rashodi poslovanja 175.950,00 180.000,00 190.000,0037 Naknade graanima i kuanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade 175.950,00 180.000,00 190.000,00

175.950,00Ostale naknade graanima i kuanstvima izprorauna372 11 43 5271

Ukupno rashodi i izdaci 5.413.550,00 4.090.000,00 4.260.000,00

Strana: 1227.12.2018Datum:

Vrijeme: 9:05:28