Proposal Norsusilawati Upsi

 • View
  246

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Proposal Norsusilawati Upsi

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  1/24

  NAMA : Norsilawati Binti Abdul Razak

  BIDANG PENYELIDIKAN :

  Psikologi Sukan

  A!"K RAN#ANGAN PENYELIDIKAN :

  K$san %isiologikal dan &sikologikal str$s t$r'ada& lati'an dan

  &$rtandingan s$rta &$ngurusan str$s di kalangan atl$t

  Latarb$lakang Ka(ian

  Kecemerlangan di dalam bidang sukan bukanlah hanya bergantung

  kepada fisiologikal (kekuatan, daya tahan, kelenturan dan kecergasan) dan

  biomekanikal (teknik) sahaja tetapi dipengaruhi oleh faktor psikologikal yang juga

  memainkan peranan penting untuk peningkatan prestasi atlet. Menurut Orlick

  dan Partington (1!!) kebanyakan atlet gagal mempamerkan prestasi cemerlang

  adalah disebabkan oleh kegagalan untuk mengekalkan konsentrasi apabila

  berhadapan dengan gangguan"gangguan psikologi. Masalah ini bukan sahaja

  dihadapi oleh atlet peringkat olimpik tetapi merangkumi semua atlet. Kekuatan

  mental amat diperlukan dalam sukan berbentuk mental seperti tenis, golf, boling,

  memanah, gimnastik dan lain"lain. #ontohnya pemain golf memerlukan

  kekuatan mental sebanyak $ % ketika bertanding (&emery, 1!'). ni kerana

  menurut Patmore (1!') kebanyakan pemain golf mengambil masa sekurang"

  1

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  2/24

  kurangnya 1' jam untuk menghabiskan * lubang di dalam sesuatu

  pertandingan.

  +alah satu faktor utama yang sering menyebabkan atlet gagal mencapai

  peak performance adalah disebabkan oleh gangguan psikologikal. erdapat

  pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi kekuatan psikologi atlet yang dikenali

  sebagai stressor (-ones dan &ardy, 1!). Penglibatan atlet dalam bidang

  sukan menyebabkan mereka tidak dapat lari dari stres yang berpunca dari

  persekitaran yang kompetitif (#ratty, 1!/ King, +tanley dan 0urros, 1!).

  +ituasi pertandingan memerlukan atlet mempunyai kekuatan mental atau

  kognitif untuk menpamerkan prestasi cemerlang (2isher, 1!). +ehubungan itu

  atlet perlu melengkapkan diri dengan keupayaan untuk menangani stres bagi

  menjamin prestasi ketika bertanding (Patmore, 1!').

  P$rn)ataan Masala'

  Kebanyakkan atlet boleh mempamerkan prestasi yang membanggakan

  ketika berlatih namum apabila pertandingan berlangsung mereka gagal

  mengekalkan prestasi tersebut ini adalah kerana tekanan psikologi yang

  berbe3a ketika berlatih dan bertanding. nterpretasi ini dapat dijelaskan melalui

  hubungkait antara stres dan prestasi yang berlandaskan kepada konsep stres

  dimana perubahan prestasi akan berlaku apabila atlet berada dalam keadaan

  2

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  3/24

  rendah stres hasil dari perubahan dimensi kebangkitan. Kebangkitan merujuk

  kepada penghasilan tenaga yang tersimpan di dalam tisu"tisu manusia yang

  diperlihatkan melalui tindakbalas indi4idu (5uffy, 1'*). -ika tenaga ini digunakan

  dengan sebaiknya maka ia akan mendatangkan kesan yang positif.

  Menurut Porgman (1!)menyatakan stres ialah sesuatu yang reaktif, di

  mana ia akan ujud apabila terdapatnya rangsangan internal atau ekternal yang

  boleh menganggu keselamatan, keselesaan atau status yang menyebabkan

  berlakunya perubahan emosi, psikologi, kognitif mahupun tingkahlaku

  seseorang.

  +ehubungan dengan itu atlet perlu mempunyai kekuatan mental untuk

  mengatasi gangguan"gangguan psikologi. 6einberg (*$$7) coping boleh

  didefinisikan sebagai satu proses yang tekal digunakan untuk mengubah kognitif

  dan tingkahlaku untuk menguruskan tuntutan dari ekternal, internal atau konflik,

  situasi yang berlaku. anya juga boleh dikatakan sebagai satu proses dinamik

  melibatkan kognitif mahupun tingkahlaku untuk menangani stres yang berlaku.

  0erdasarkan kepada kajian lampau yang dijalankan oleh pakar psikologi sukan

  mendapati kegagalan menangani stres atau tidak mempunyai kemahiran

  spesifik semasa menangani stres menyebabkan atlet gagal mempamerkan

  prestasi terbaik dalam sukan. Kebolehan atlet manangani stres akan

  mengurangkan kebimbangan, mengurangkan ketegangan otot, meningkatkan

  3

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  4/24

  keyakinan diri, meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan moti4asi (#3ech,

  Plos3ay dan 0urke *$$).

  *b($kti% Ka(ian

  ujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif berikut /

  1. Mengetahui apakah faktor"faktor yang menyebabkan atlet mengalami

  stres semasa berlatih dan bertanding.

  *. Mengenalpasti sejauhmanakah stres memberi kesan semasa latihan dan

  pertandingan terhadap pencapaian atlet.

  7. +ekiranya stres memberi kesan terhadap prestasi atlet semasa berlatih

  dan bertanding, maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah

  perubahan"perubahan psikologikal dan fisiologikal yang berlaku terhadap

  atlet.

  . Meninjau sejauhmanakah atlet didedahkan terhadap pengetahuan dan

  kemahiran strategi menangani stres dalam sukan.

  8. Mengenalpasti strategi menangani stres manakah yang sering digunakan

  oleh atlet ketika berlatih dan bertanding.

  '. Meninjau sejauhmanakah strategi menangani stres yang digunakan oleh

  atlet memberi kesan terhadap pencapaian.

  4

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  5/24

  P$rsoalan Ka(ian

  Persoalan"persoalan kajian yang bakal terjaab melalui kajian ini ialah /

  1. 9pakah faktor"faktor yang menyebabkan atlet mengalami stres semasa

  berlatih dan bertanding:

  *. +ejauhmanakah stres mendatangkan kesan semasa latihan dan

  pertandingan terhadap pencapaian atlet:

  7. 9pakah perubahan"perubahan psikologikal dan fisiologikal yang berlaku

  apabila atlet mengalami stres:

  . +ejauhmanakah atlet didedahkan terhadap pengetahuan dan kemahiran

  strategi menangani stres dalam sukan:

  8. 9pakah strategi menangani stres yang sering digunakan oleh atlet ketika

  berlatih dan bertanding:

  '. 9pakah strategi menangani stres yang digunakan oleh atlet memberi

  kesan terhadap pencapaian:

  K$&$ntingan ka(ian

  ujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau kesan stres terhadap

  perubahan psikologikal dan fisiologikal semasa bertanding dan berlatih. ni

  5

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  6/24

  kerana stres memberi kesan terhadap prestasi atlet (;idor < +inger, *$$$).

  6einberg < =ould (*$$7) rutin semasa sesi latihan menbantu meningkatkan

  fokus tumpuan, mengurangkan paras kebimbangan, meningkatkan keyakinan

  dan membantu meningkatkan persediaan mental menjelang pertandingan.

  Kebanyakan atlet meningkatkan keupayaan dan kemahiran mengikut rutin

  spesifik semasa latihan sebagai persediaan pertandingan (+chmid < Pepper,

  1!). >utinpreshot sangat berkesan untuk memperolehi kue tumpuan begitu

  juga dengan sukan yang lain seperti golf, boling, tenis dan ski (#ohn, >otella, espon Psikologikal terhadap atlet yang cedera dan sedang menjalani proses

  rehabilitasi. +eramai 1*! atlet terlibat, mereka dikehendaki melengkapkan

  borang soal selidik berkenaan dengan kecederaan yang dialami, depression,

  tahap kebimbangan, dan cara menangani stres. 5apatan kajian menunjukkan

  atlet yang mengalami kecederaan kerapkali menggunakan strategi menanggani

  stres secara kognitif dan behavioral.

  Fslinger (*$$*) mengkaji keupayaan imageri di kalangan atlet yang

  rendah dan tinggi pencapaian dalam bola keranjang peringkat kolej. +eramai 1*

  orang pemain bola keranjang terlibat. ujuan kajian ini dijalankan adalah untuk

  13

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  14/24

  mengenalpasti keberkesanan imageri kinestetik dan imageri kognitif dalam

  permainan bola keranjang. 5apatan kajian menunjukkan atlet elit seringkali

  menggunakan imageri kenestetik untuk mempamerkan prestasi cemerlang.

  Manakala atlit yang rendah tahap pencapaian menggunakan imageri kognitif

  ketika bertanding.

  M$todologi Ka(ian

  Kajian ini akan dijalankan terhadap *$$ orang atlet yang terlibat dalam

  sukan kemahiran tertutup seperti memanah, boling, boling padang, menembak,

  angkat berat, gimnastik, tenis dan golf. 9tlet yang terlibat dalam kajian ini adalah

  terdiri dari atlet +ekolah +ukan Cegeri, +ekolah +ukan 0ukit -alil dan atlet

  yang meakili negara. 0agi mendapatkan data secara menyeluruh data kualitatif

  dan kuantitatif akan dipungut ketika atlet menjalani latihan pusat dan semasa

  pertandingan.

  5ata Kuantitatif

  +oal selidik yang akan digunakan dalam kajian ini ialah Competitive State

  Anxiet" Inventor" # $ (#+9 G *), %reperformance &bservational Checklist

  (PPO#), %s"chological Arousal echni'ues (P9) akan dipungut melaui dua

  fasa utama iaitu /

  14

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  15/24

  0il 2asa nstrumen >asional

  1. +esi latihan #+9 G *,

  PPO# dan P9

  Entuk meninjau tahap

  kebimbangan, keyakinan diri

  dan prestasi atlet sebelum

  dan semasa berlatih.

  Mengenalpasti strategi

  menangani stres yang

  digunakan ketika berlatih.

  *. Pertandingan #+9 G *,

  PPO# dan P9

  Entuk meninjau tahap

  kebimbangan, keyakinan diri

  dan prestasi atlet sebelum

  dan semasa pertandingan.

  Mengenalpasti strategi

  menangani stres yang

  digunakan ketika

  pertandingan.

  5ata yang dipungut ini akan dianalisa dengan menggunakan perisian

  Stastistical %ackage or Social Sciences (S%SS) version *. 9nalisa diskriptif

  menggunakan peratusan dan min digunakan untuk menganalisis faktor"faktor

  15

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  16/24

  demografi, Manakala analisa inferential menggunakan ujian t, kolerasi, 9no4a,

  Mano4a digunakan untuk menganalisis #+9"*, P9 dan PPO#.

  5ata Kualitatif

  5ata kualitatif pula dipungut melalui kaedah pemerhatian, temubual,

  rakaman 4ideo.

  0il 2asa nstrumen >asional

  1. +esi latihan Pemerhatian Entuk mengenalpasti adakah

  kebimbangan mendatangkan

  kesan yang positif atau

  negatif semasa latihan.

  temubual Mengenalpasti

  sejauhmanakah stres dan

  kebimbangan memberi impak

  kepada psikologikal dan

  fisiologikal atlet ketika

  berlatih.

  >akaman 4ideo Mengenalpasti strategi

  menangani stres yang

  digunakan oleh atlet ketika

  berlatih.

  *. Pertandingan Pemerhatian Entuk mengenalpasti adakah

  kebimbangan mendatangkan

  16

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  17/24

  kesan yang positif atau

  negatif semasa bertanding.

  temubual Mengenalpasti

  sejauhmanakah stres dan

  kebimbangan memberi impak

  kepada psikologikal dan

  fisiologikal atlet ketika

  bertanding.

  >akaman 4ideo Mengenalpasti strategi

  menangani stres yang

  digunakan oleh atlet ketika

  bertanding.

  5ata kualitatif yang diperolehi oleh penyelidik akan digunakan untuk

  menjaab persoalan kajian yang telah dinyatakan. Proses penganalisaan data

  diperincikan seperti berikut/

  0il temHkaedah eknik analisis

  1. Pemerhatian +enarai semak. Khusus untuk

  membantu penyelidik

  mengenalpasti tahap dan

  17

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  18/24

  kesan stres di kalangan atlet

  semasa berlatih dan

  bertanding.

  *. emubual PembentukanHpengelompokan

  tema. Khusus untuk

  membantu penyelidik

  mengenalpasti keberkesanan

  strategi menangani stres

  yang ketika bertanding dan

  berlatih

  7. >akaman 4ideo PembentukanHpenelompokan

  tema. Khusus untuk

  membantu penyelidik

  mengenalpasti strategi

  menangani stres yang kerap

  digunakan oleh atlet ketika

  bertanding dan berlatih.

  9nalisis kuantitaif dan kualitatif ini akan dibentangkan dalam dua bab yang

  berasingan. Pengkaji akan menggunaka data kuantitaif sebagai data utama bagi

  menjaab persoalan manakala data kualitatif akan digunakan sebagai data

  sokongan dapatan kajian.

  Alat k$l$ngka&an )ang di&$rlukan +(ika b$rk$naan,

  1. Iideo kamera

  18

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  19/24

  *. %olar heart rate ( *$ buah)

  7. 9lat perakam suara (MP 7)

  Anggaran kos dan b$rikan butir-butirn)a +(ika b$rk$naan,

  19

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  20/24

  20

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  21/24

  Bibliogra%i:

  9lan, 5.-. (*$$*).An interactional perspective on coping strategies of in+ured

  collegiate athletes he influence of ps"chological and social factors.Published 5octor of Philosophy dissertation. Eni4ersity of Corthern

  #olorado.

  0rent, M. F. (*$$). A cognitive-behavioral stress management intervention for

  division collegiate student-athletes. Published 5octor of Philosophy

  dissertation. he Ohio +tate Eni4ersity.

  0ull, +. . (1'). Sport ps"cholog". A self help guide. he #orkoods Press.

  #ockshott, >. 6. (*$$1).A proposed model explicating the causal relationships

  among achievement cognitions, coping strategies and competitive state

  anxiet". Published 5octor of Philosophy dissertation. he 2lorida +tate

  Eni4ersity.

  #ohn, P.-., >otella, >. -., < ;yod, -. 6. (1$). Fffect of cogniti4e"beha4ioral

  inter4ention in the preshot routine and performance in golf. he Sport

  %s"chologist. , 77".

  #ohn, P.-., >otella, >. -., < ;yod, -. 6. (1$). Fffect of cogniti4e"beha4ioral

  inter4ention in the preshot routine and performance in golf. he Sport

  %s"chologist. , 77".

  #oD, >.&. (*$$*). +portps"cholog" concepts and applications (thedition).

  #olumbia/ Mc=ra"&ill.

  #ratty, 0, -. (1!). %s"chological %reparation and Athletic xcellence. thaca,

  Ce Jork/ Mou4ement Publications.

  21

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  22/24

  5uffy, F. (1'*).Activation and /ehaviour.Ce Jork/ 6iley.

  Fslinger, O.6. (*$$*). 0ental Imager" in high- and lo1-performance collegiate

  basketball pla"er. Published 5octor of Philosophy dissertation. 0oston

  Eni4ersity.

  2isher, +. (1!). Stress and the %erception of Control. &illsdal, Ce -ersey/

  ;arence Frlbaum.

  &emery, 5. (1!'). he %ursuit of Sporting xcellence.;ondon/ #ollins.

  &assmen, P., >aglin, -. +., < ;[email protected], #. (*$$). ntra"ndi4idual in +tate

  9nDiety and +elf"#onfidence in Flite =olfers. 2ournal of Sport /ehavior. 7,

  *"*$.

  -ones, -.=., and &ardy, ;. (1!). +tress and #ogniti4e 2unction in +port.

  2ournal of Sport Sciences, , 1"'7.

  -ones, -.=. and &ardy, ;. (1$). Stress and performance in sport. #hichester/

  -ohn 6iley < +ons

  King, M., +tanley, =. and 0urros, =. (1!). Stress heor" and %ractice.

  ;ondon/ =rune and +tratton.

  Kirschenbaum, 5. +., Ordman, 9. M., omaken, 9. -., and &olt3bauer, >.

  (1!*). Fffect of differential self"monitoring and le4el of mastery on sport

  performance/ brain poer boling. Cognitive herap" and 3esearch. ',

  778"7*.

  ;a3arus, >.+., < 2olkman, +. (1!). Stress, appraisal and coping. Ce Jork/

  22

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  23/24

  +pringer"Ierlag.

  ;eEnes, 9. < Cation, -. >. (*$$*). Sport ps"cholog" (4rdedition).9ustralia /

  6adsorth

  ;idor, >., < +inger, >. C. (*$$$). eaching preperformance routines to

  beginners. 2ournal of %h"sical ducation, 3ecreation, 5 6ance. 1, 7"

  7'.

  ;obmeyer, 5. ;., < 6asserman, F. 9. (1!'). Preliminaries to free thro of

  shooting /superstition beha4ior: 2ournal of Sport /ehavior. , $"!.

  Mc#ann, P., ;a4alee, 5., < ;a4alle, >. M. (*$$1). he effect of preshot

  routines on golf on shot performance. uropean 2ournal of Sport

  Sciences. 1, 1"1$.

  Mc=rath, -.F. (1$). 0a+or methodological issues. n -.F. Mc=rath (Fd), Social

  and ps"chological factors in stress.Ce Jork/ &olt, >inehart, < 6inston.

  Melinda, 2. (1). he relationship of anxiet" regulation and optimal

  performance in high school track athletes. Published 5octor of Philosophy

  dissertation. &ofstra Eni4ersity.

  Orlick, . (1!'). %s"ching for sport 0ental training for athletes. #hampaign, ;/

  ;eisure Press.

  Orlick, . and Partington, -. (1!!). Mental link to eDcellence.he Sport

  %s"chologist. $,. 7-47.

  23

 • 8/11/2019 Proposal Norsusilawati Upsi

  24/24

  Patmore, 9. (1!'). Sportsmen under stress. ;ondon/ +tanley Paul.

  Porgman, 5. (1!). 8nderstanding Sport /ehavior. Ce -ersey/ Prentice &all

  nc.

  +chmid, 9., < Pepper, F. (1!). +trategies for training. n-. 6illiam (Fd),

  Applied sport ps"cholog" %ersonal gro1th to peak performance (pp. 71'"

  7*!). Mountain Iie, #9/ Mayfield Publishing #o.

  +haharudin 9bd. 93i3 (*$$1). 0engaplikasi teori psikologi dalam sukan. Kuala

  ;umpur/ Etusan Publications < 5istributors +dn. 0hd.

  6ann, 5.; (1). Sport ps"cholog". Epper +addle/ Prentice &all.

  6eisberg, #. 9., < Pein, >. ;. (1*). he preshot inter4al and free thro

  shooting accuracy ? 9n FDploratory in4estigation. he Sport %s"chologist.

  ', 1"*7.

  6einberg, >.+., < =ould, 5. (*$$7).oundations of sport 5 xercise ps"cholog"

  (4rded). E+9/ &uman Kinetics.

  6illiams, -.M.(*$$$).Applied sport ps"cholog". %ersonal gro1th to peak

  performance. ;ondon/ Mayfield.

  24