of 37 /37
Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w zakresie realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie 21 maja 2014r.

Promocja zdrowego odżywiania

  • Author
    carnig

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osiągnięcia Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w zakresie realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie 21 maja 2014r. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Promocja zdrowego odżywiania

Dziaania .

Osignicia Szkoy Podstawowej im. onierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w zakresie realizacji projektu Szkoa Promujca Zdrowie21 maja 2014r.

Szkoa mieci si w Gminie Iw, w powiecie sochaczewskim, w wojewdztwie mazowieckim. Od 2008 roku naley do Mazowieckiej Sieci Szk Promujcych Zdrowie, a od 2009 roku posiada Wojewdzki Certyfikat Szkoy Promujcej Zdrowie

Promocja zdrowego odywiania

Promocja zdrowego odywiania

Dziaania:- organizacja szkolnych imprez i akcji upowszechniajcych zdrowe odywianie: Dzie Chleba, niadanie daje moc, Dzie Wody, Dzie Zdrowia;- zajcia praktyczne rozwijajce zdolnoci i wiedz kulinarn uczniw zgodnie z zasadami racjonalnego ywienia;- realizacja szkolnego programu dziaa ,,yjemy mdrze i zdrowo, bo owocowo we wsppracy z Orodkiem Integrowanej Produkcji Owocw w Wisowej;- organizacja przedstawie na temat zdrowych nawykw ywieniowych;- udzia w oglnopolskich programach edukacyjnych: ,,Owoce w szkole, ,,Szklanka mleka;- zapewnienie obiadw szkolnych zgodnych z normami;- promowanie zdrowego odywiania poprzez gazetki, wystawy, ulotki, itp.;- praktyczne promowanie spoywania jabek i picia wody na terenie szkoy.Promocja zdrowego odywiania

Efekty:- wzrosa wiadomo uczniw, rodzicw i pracownikw szkoy nt. waciwego odywiania;- widoczne s korzystne zmiany nawykw ywieniowych uczniw i pozostaej spoecznoci szkolnej oraz rodowiska (np. nastpi wzrost spoywania jabek);- zwikszy si odsetek uczniw korzystajcych z obiadw w szkole.Promocja ruchu i aktywnego wypoczynku

Promocja ruchu i aktywnego wypoczynku

Dziaania:- organizacja szkolnych zawodw sportowych;- organizacja szkolnych konkursw sportowych;- udzia w pozaszkolnych zawodach sportowych;- organizacja festynw dla spoecznoci szkolnej i lokalnej: Poegnanie Lata, Radosny Sportowy Dzie Wiosny, Dzie Dziecka;- organizacja wycieczek i rajdw rowerowych w czasie wolnym;- realizacja szkolnego programu dziaa ,,Wesoe wakacje;- organizacja pozalekcyjnych zaj tanecznych i rekreacyjno sportowych;- edukacja nauczycieli i rodzicw w zakresie promocji ruchu;- udostpnianie szkolnych obiektw sportowo rekreacyjnych spoecznoci lokalnej;- promowanie sukcesw sportowych szkoy.Promocja ruchu i aktywnego wypoczynku

Efekty:- wzrosa wiadomo uczniw, rodzicw i nauczycieli nt. wartoci ruchu w yciu kadego czowieka;- wzrosa liczba dzieci i dorosych uprawiajcych w wolnym czasie rne formy aktywnoci ruchowej;- nie ma w szkole staych zwolnie lekarskich z wychowania fizycznego;- wzrosa motywacja uczniw do wicze, wasnego usprawniania si , podnis si poziom sprawnoci fizycznej;- zwikszy si poziom umiejtnoci tanecznych uczniw;- zwikszaa si z roku na rok popularno festynw sportowo rekreacyjnych w rodowisku lokalnym;- oferta weekendowych wycieczek zachcia uczniw i rodzicw do aktywnoci w czasie wolnym od nauki i pracy;- wzrosa ilo osb spoza szkoy korzystajcych z obiektw sportowo rekreacyjnych udostpnionych przez szko rodowisku;- wzrosa ranga szkoy w rodowisku lokalnym ( sukcesy sportowe uczniw, obiekty sportowo rekreacyjne).Tworzenie klimatu sprzyjajcego zdrowiu i dobremu samopoczuciu

Tworzenie klimatu sprzyjajcego zdrowiu i dobremu samopoczuciu

Dziaania:- realizacja szkolnego programu dziaa Rodzinne spotkania integracyjnew oddziaach przedszkolnych;- organizacja spotka integracyjnych, np. Szkolnej Wigilii, zabawy choinkowej, klasowych Mikoajek, itp.;- organizowanie wyjazdw i wycieczek z udziaem rodzicw;- realizacja szkolnego programu dziaa ,,Wesoe wakacje( organizacja dla dzieci tygodniowego wakacyjnego wypoczynku);- organizacja festynw;- organizacja zaj edukacyjnych z zakresu edukacji spoecznej;- organizacja przedstawie o tematyce prospoecznej.Tworzenie klimatu sprzyjajcego zdrowiu i dobremu samopoczuciu

Efekty:- w szkole panuje rodzinny, przyjazny klimat sprzyjajcy zdrowiu i dobremu samopoczuciu;- uczniowie i rodzice chtnie uczestnicz w formach integracyjnych ycia szkolnego;- szkoa jest postrzegana w rodowisku lokalnym jako ,,Jedna wielka rodzina.Rozwijanie idei wolontariatu

Rozwijanie idei wolontariatu

Dziaania:- realizacja szkolnego programu dziaa ,, Dar serca ( przedsiwzicia ,, I Ty moesz zosta w. Mikoajem, udzia w WOP, zbirka plastikowych nakrtek na rzecz akcji charytatywnej radia ,,Fama Sochaczew, udzia w akcji ,,Pom i Ty, udzia w zbirce ,,Jaumuny Wielkopostnej);- realizacja szkolnego programu dziaa Podzielmy si samym sob (odwiedziny pensjonariuszy DPS w Modzieszynie, zajcia edukacyjne ukazujce ludzi starszych jako autorytetw, itp.);Rozwijanie idei wolontariatu

Efekty:- wzrosa wiadomo i zaangaowanie w ide wolontariatu uczniw i rodowiska lokalnego;- mimo, e liczba uczniw malaa z roku na rok wzrastaa kwota przekazywana przez szko na rzecz WOP;- zostaa rozbudzona wrd spoecznoci szkolnej ch niesienia bezwarunkowej pomocy potrzebujcym kolegom;- wzrosa wiadomo i wraliwo dzieci na potrzeby ludzi starszych, samotnych, niepenosprawnych oraz umiejtno nawizywania z nimi kontaktw;- dzieci chtniej bior udzia w organizowanych wyjazdach do DPS w Modzieszynie.Edukacja i dziaalno ekologiczna

Edukacja i dziaalno ekologiczna

Dziaania:- udzia w akcjach zwizanych z ochron rodowiska: Sprztaniu wiata, Kampanii Zosta przyjacielem wody, itp.;- zbirka zuytych surowcw: sprzt AGD i RTV, baterii, makulatury, puszek aluminiowych;- organizacja spotka z ciekawymi ludmi, np. hydrologiem, geografem, wdkarzem, podleniczym, ekspertem ds. wd leczniczych i mineralnych;- organizacja wycieczek edukacyjnych, np. do Stacji Uzdatniania Wody w Iowie, pralni ekologicznej w Sochaczewie, itp.;- organizacja szkolnych imprez ekologicznych, happeningw ekologicznych ulicami Brzozowa Starego, konkursw ekologicznych;- edukacja ekologiczna, np. warsztaty ekologiczne prowadzone przez specjalistw z RCEE w Pocku;- prezentowanie uczniom i rodzicom rozwiza ekologicznych, np. przydomowej biologicznej oczyszczalni ciekw;- prowadzenie nowych nasadze krzeww wok szkoy.Edukacja i dziaalno ekologiczna

Efekty:- wzrosa wiadomo ekologiczna spoecznoci szkolnej;- uczniowie chtniej podejmuj dziaania ekologiczne, np. poprzez zbirk surowcw wtrnych;- wzrosa wiedza uczniw na temat sposobw ochrony przyrody;- wzrosa w rodowisku wiadomo koniecznoci budowania przydomowych oczyszczalni ciekw;- wymieniono pokrycie dachowe szkoy z eternitu na blachodachwk;- wybudowano przyszkoln ekologiczn oczyszczalni ciekw.Szkoa tworzy rodowisko fizyczne sprzyjajce zdrowiu i bezpieczestwu

Szkoa tworzy rodowisko fizyczne sprzyjajce zdrowiu i bezpieczestwu

Dziaania:- wykonanie kapitalnego remontu budynku szkolnego ( wymiana otworw okiennych i drzwiowych, zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachwk, termomodernizacja budynku, wykonanie nowej elewacji);- wybudowanie przy szkole Kompleksu sportowo rekreacyjnego w Brzozowie Starym ( boiska rodowiskowego, placu zabaw, terenw zielonych);- wybudowanie przyszkolnej oczyszczalni ciekw;- wybudowanie infrastruktury poprawiajcej bezpieczestwo uczniw ( chodnika od szkoy do kocioa, barierek zapobiegajcych wybieganiu dzieci na jezdni, parkingu przyszkolnego);- utrzymanie i wzbogacanie przyszkolnych terenw zielonych.Szkoa tworzy rodowisko fizyczne sprzyjajce zdrowiu i bezpieczestwu

Efekty:- szkoa jest bezpieczna ( nowy dach, nowa elewacja, termomodernizacja);- rodowisko fizyczne szkoy sprzyja zdrowiu ( zadbany budynek szkolny i bardzo duo zieleni);- droga do szkoy jest coraz bezpieczniejsza ( chodnik od szkoy do kocioa, parkingi przyszkolne, barierki zapobiegajce wybieganiu na jezdni).Edukacja w zakresie bezpieczestwa

Edukacja w zakresie bezpieczestwa

Dziaania:- realizacja szkolnego programu dziaa ,,Bezpieczna szkoa i droga do szkoy (prelekcje z udziaem policjantw, straakw, organizacja prbnych ewakuacji, organizacja szkolnych konkursw o bezpieczestwie, itp.);- realizacja szkolnego programu dziaa Programu zwalczania agresji sownej;- udzia w Oglnopolskim programie spoecznym ,,Szkoa bez przemocy i innych programach i akcjach z zakresu bezpieczestwa;- organizacja cyklicznych spotka z uczniami nt. zasad bezpieczestwa;- organizacja zaj edukacyjnych dla uczniw i pracownikw z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej np. warsztaty prowadzone przez studentw i nauczycieli akademickich PWSZ w Ciechanowie.Edukacja w zakresie bezpieczestwa

Efekty:- wzrosa wiadomo uczniw i rodzicw nt. zachowa bezpiecznych;- wzrosa umiejtno uczniw i pracownikw szkoy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;- zmniejszya si ilo wypadkw w szkole. Promocja projektu Szkoy Promujcej Zdrowie w rodowisku

Promocja projektu Szkoy Promujcej Zdrowie w rodowisku

Dziaania:- penienie roli lidera wrd grupy szk wsppracujcych z Orodkiem Integrowanej Produkcji Owocw w Wisowej;- organizacja midzyszkolnych konkursw informatyczno plastycznych wsplnie z Wjtem Gminy Iw dla uczniw szk podstawowych z gmin: Iw, Modzieszyn i Rybno pod honorowym patronatem: Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Owiaty, Agencji Rynku Rolnego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Orodka Integrowanej Produkcji Owocw w Wisowej;- dzielenie si wiedz Szkoy Promujcej Zdrowie na amach prasy, w wywiadach radiowych, w w czasie szkole rad pedagogicznych innych szk np. SP w Janowie, SP w Modzieszynie;- wsppraca z Wydziaem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie w zakresie promocji zdrowia;Promocja projektu Szkoy Promujcej Zdrowie w rodowisku

Dziaania:- wsppraca z innymi zewntrznymi partnerami w zakresie promocji zdrowia np. Pastwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie, Gospodarstwem Sadowniczym Tczowy Ogrd w Brzozowcu, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku;- dwukrotna prezentacja osigni szkoy w kampaniach ekologicznych RCEE z Pocka w Starostwie Powiatowym w Pocku;- prezentacja osigni szkoy nt. Wsppraca szkoy z organizacjami zewntrznymi w promocji zdrowia w czasie II Wojewdzkiej Konferencji Szk Promujcych Zdrowie w Warszawie;- organizacja festynw sportowo rekreacyjnych dla rodowiska, happeningw ekologicznych ulicami Brzozowa Starego;- udzia w pozaszkolnych konkursach i akcjach promujcych zdrowie.Promocja projektu Szkoy Promujcej Zdrowie w rodowisku

Efekty:- spoeczno szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni) zna i akceptuje zaoenia Szkoy Promujcej Zdrowie;- idea Szkoy Promujcej Zdrowie realizowana przez brzozowsk szko znana jest w innych szkoach;- rodowisko lokalne wie, e szkoa realizuje projekt Szkoy Promujcej Zdrowie i zna jej dziaalno z zakresu promocji zdrowia;- samorzd lokalny akceptuje i wspiera szko w realizacji projektu Szkoy Promujcej Zdrowie w rodowisku;- coraz wicej partnerw zewntrznych podejmuje wspprac ze szko w zakresie realizacji projektu Szkoy Promujcej Zdrowie widzc jej efekty dziaa w rodowisku.Wsppraca szkoy z partnerami zewntrznymi

Wsppraca szkoy z partnerami zewntrznymi

Najwaniejsi partnerzy:- Gmina Iw;- Orodek Integrowanej Produkcji Owocw w Wisowej;- Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Ciechanowie;- Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie;- Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego;- Mazowiecki Kurator Owiaty;- Agencja Rynku Rolnego;Mazowiecka Izba Rolnicza;-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie;Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku;Wsppraca szkoy z partnerami zewntrznymi

Najwaniejsi partnerzy:-Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Andrzeja Apostoa w Brzozowie- Gospodarstwo Sadownicze Tczowy Ogrd w Brzozowcu;-Bank Spdzielczy w Iowie;-Powiatowy Szkolny Zwizek Sportowy w Sochaczewie;-Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym;Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Iowie;-rodowiskowa Hala Sportowa w Iowie;- Fundacja Promocja Zdrowia w Warszawie;Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;Piekarnia Marka Nowakowskiego w Iowie;Grupa producentw Idealsad Sp. z o. o. w Kamieszczynie.Wsppraca z OIPO Wisowa

Wsppraca z OIPO Wisowa

Efekty:- wsppraca trwa ju 10 lat i odbywa si zgodnie z podpisana umow;- szkoa jest liderem wsppracy 6. szk z Orodkiem w promocji spoywania 5 razy dziennie owocw i warzyw;- sadownicy dostarczaj bezpatnie jabka dla wszystkich uczniw co dwa tygodnie (np. w roku szk. 2012/2013 byo to 1500 jabek); Orodek wspiera szko w organizacji midzyszkolnych konkursw informatycznoplastycznych promujcych spoywanie owocw;- Orodek jest miejscem gocinnym wielu przedsiwzi realizowanych przez szko;- w 2007 roku Orodek wsplnie ze szko i PSSE w Sochaczewie zorganizowa konferencj pt. ,,Zdrowo bo owocowo dla samorzdowcw i dyrektorw szk powiatu sochaczewskiego.Wsppraca z PWSZ w Ciechanowie

Wsppraca z PWSZ w Ciechanowie

Efekty:- wsppraca trwa ju sze lat i odbywa si zgodnie z podpisan umow;- pogbia si wiedza i umiejtno uczniw na temat zdrowego stylu ycia nabyta dziki prowadzonym corocznie warsztatom i prelekcjom przez studentw i nauczycieli akademickich uczelni;- 100% nauczycieli i pracownikw niepedagogicznych zdobyo certyfikat z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nadany przez ciechanowsk uczelni.Co nas wyrnia jako Szko Promujc Zdrowie?

Co nas wyrnia jako Szko Promujc Zdrowie?

1. Zaszczepienie idei Szkoy Promujcej Zdrowie w rodowisku lokalnym;2. Realizacja duej iloci programw i przedsiwzi z zakresu edukacji zdrowotnej;3. Liderowanie szkoom z Gminy Iw i zainteresowanym z powiatu sochaczewskiego w zakresie promocji zdrowia;4. Wsppraca z oglnopolskimi instytucjami m.in. Agencj Rynku Rolnego, Fundacj Promocja Zdrowia prof. Witolda Zatoskiego, Pastwow Wysz Szko Zawodow w Ciechanowie w zakresie krzewienia owiaty zdrowotnej;5. Pozyskiwanie coraz to nowych partnerw wspierajcych dziaania szkoy w zakresie promocji zdrowia;6. Wzrost prestiu i jakoci pracy szkoy.Dzikujemy za uwag.