Click here to load reader

Promocija sigurnosti i javnozdravstvene samosvijesti „SAM“ sigurnosti i javnozdravstvene... · Program SAM temelji se na činjenici da prevencija ovisnosti i promocija mentalnog

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Promocija sigurnosti i javnozdravstvene samosvijesti „SAM“ sigurnosti i javnozdravstvene... ·...

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Nositelj Programa: 

  NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKOGORANSKE  ŽUPANIJE  

  Partneri:  

  POLICIJSKA  UPRAVA PRIMORSKO GORANSKA  

  Promocija sigurnosti i javnozdravstvene samosvijesti 

  „SAM“

 •  2 

  OSNOVNI PODACI  O NOSITELJIMA  

  Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorskogoranske županije 

  Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko‐goranske županije (Zavod) je stručna, nastavna i preventivna zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene skrbi. Provodi javnozdravstvenu djelatnost na području županije sa 305 505 stanovnika. Jedan je od vodećih zavoda u Republici Hrvatskoj.  

  Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća epidemiološke mjere nadzora i intervencije, praćenja i analize zaraznih i nezaraznih bolesti, nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, vode i predmeta opće upotrebe, kontinuirani monitoring kvalitete zraka, javnozdravstvenu mikrobiološku djelatnost, analizu zdravstvenih pokazatelja i rada u zdravstvu, preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata, te prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnosti.Vodeći je informacijski Centar za zdravlje. 

  Osnovne smjernice rada Zavoda odnose se na promociju zdravog života, prevenciju bolesti i osiguranje zdravog okoliša. One su sadržane u jasnoj viziji i misiji Zavoda.  

   

  Voditelj Programa za Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ 

  Davor Čorak, dr.  med. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  3 

  Partneri na Programu:  

  Policijska uprava Primorsko goranska 

  Policija je javna služba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koja obavlja određene poslove propisane zakonom, tzv. policijske poslove. Za obavljanje policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova  osnovano je Ravnateljstvo policije, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva, dok na lokalnoj razini djeluju policijske uprave.  

  Policijske uprave ustrojene su teritorijalno sukladno teritoriju Županija. 

  Policija obavlja poslove koji se odnose na: poslove policije i kriminalističke policije i to zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela, pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima; održavanje javnog reda i mira te zaštitu određenih osoba, građevina i prostora; obavljanje kriminalističko‐tehničkih poslova i vještačenja; poslove sigurnosti prometa na cestama; nadzor državne granice; kretanje i boravak stranaca te njihova prihvata; putne isprave za prelazak preko državne granice; održavanje javnih okupljanja; državljanstvo; izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanja prebivališta i boravišta građana; izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila; nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva; eksplozivne tvari; poslove specijalne policije te nadzora nad radom zaštitarskih tvrtki.  

  Policija obavlja  i druge poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova, kao i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.  

  Za napomenuti je kako policija iz čistog represivnog sustava, želi prebaciti značajan broj aktivnosti u cilju kvalitetnijeg preventivnog a ujedno i proaktivnog djelovanja. S tim u svezi za napomenuti je kako je u  policijskoj upravi Primorsko goranskoj, pri Uredu Načelnika ustrojen i Odsjek prevencije, kojem je primarna djelatnost osmišljavanje dugotrajnog preventivnog djelovanja, a sve u cilju učinkovitijeg djelovanja cijeloga sustava, promicanja kvalitete života uopće i stvaranje pozitivne slike same polcije u javnosti. 

   

  Voditelj programa od strane PU Primorsko Goranske 

  Dražen Pandža, univ.  spec. crim.  

   

   

   

   

   

   

 •  4 

  Koncept Programa: 

  Program SAM temelji se na činjenici da prevencija ovisnosti i promocija mentalnog zdravlja, prevencija nasilja nad mladima, prevencija vandalizma i nasilja na Internetu, promocija prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja, razvijanje socioemocionalnih vještina i asertivnosti, podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju kako životne, školske i radne okoline, tako i društva u cjelini te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti, zahtjeva provedbu suvremenog i multidisciplinarnog programa edukacije i prevencije, i to aktivnim sudjelovanjem svih relevantnih tijela.  

  Program SAM obuhvaća tri područja: ovisnosti (ovisnost o drogama i ovisnost o alkoholu), nasilje (vršnjačko nasilje, vandalizam, nasilje putem Interneta i mobitela) tejavnozdravstvenu svijest. 

  Planirana je provedba Programa u petogodišnjem ciklusu. U prvoj godini u tijeku je provedba Programa u drugim razredima srednjih škola, na području Primorsko‐goranske Županije, a u budućnosti biti će nadopunjavan novim komponentama, u skladu sa trendovima i potrebama širenja ciljanih populacijskih skupina preventivnog djelovanja. 

  Za potrebe provedbe Programa, Policijska uprava Primorsko‐goranska (PUPG)provodi  edukaciju tridesetak odabranih policijskih službenika, od strane visoko osposobljenih i kvalificiranih djelatnika novog policijskog Odsjeka za prevenciju. U cilju osiguranja stručnosti i osposobljenosti za uspješnu provedbu ovog Programa, u edukaciji kao stručni suradnici sudjeluju i djelatnici Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ. 

  Od strane Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ, izrađeni su evaluacijski i edukacijski materijali, koji će se koristiti u samoj provedbi Programa. Uz anketni listić, izrađen je i posebni računalni program za obradu ulaznih podataka anketa, te su pripremljeni i predlošci tri vrste radionica, sa temama – ovisnost o drogama, ovisnost o alkoholu i nasilje. Također u suradnji sa PUPG izrađena je edukacijsko‐informativna knjižica na temu alkoholizma, namijenjena mladima, pisana pristupačnim i razumljivim jezikom i stilom. 

  U pripremi  je i izrada edukacijskih knjižica po ostalim temama, koje će se distribuirati ciljanoj populaciji za cijelo vrijeme trajanja Programa. Također izrađeni su i predlošci informativnih letaka, koji će također biti podijeljeni za vrijeme i nakon provedbe Programa.  

  U cilju podizana opće javnozdravstvene samosvijesti, svake godine će u sklopu Programa biti obrađena i jedna tema iz područja zaraznih bolesti, temeljena na aktualnoj situaciji i preporukama WHO‐a. U prvoj godini provedbe, kroz tiskane materijale biti će obrađena tema tuberkuloze. 

   

   

   

   

   

   

 •  5 

  Načini rada: 

  Anketiranje učenika drugih razreda srednjih škola 

  Analiza ulaznih anketa, određivanje prioriteta problematike za pojedinu školu (ovisnost o opojnim sredstvima, ovisnost o alkoholu, nasilje) 

  Predavanja djelatnika PUPG i djelatnika NZZJZ PGŽ praćena Power Point prezentacijama 

  Interaktivne radionice sa učenicima, na temu prioritetne problematike za pojedinu školu  

  Prezentacija analize postojećeg stanja za svaku pojedinu školu, namijenjena nastavnicima i roditeljima, od strane djelatnika PUPG i NZZJZ PGŽ  

   

  Evaluacija: 

  Godišnje, po završenom ciklusu programa, te po završenom petogodišnjem ciklusu provedbe. 

  Anketiranjem ispitivanih stavova, te praćenjem javnozdravstvenih i sigurnosnih pokazatelja na području provedbe, uz kontinuiranu evaluaciju i prilagodbu.

 •  6 

  Kratki opis Programa:  

   

  Prvi Program ovakvog oblika suradnje između jedne javnozdravstvene ustanove i Ministarstva unutarnjih poslova, u ovom dijelu Europe 

  Obuhvaća tri područja: nasilje (vršnjačko nasilje, vandalizam, nasilje putem Interneta i mobitela), ovisnosti (ovisnost o alkoholu i ovisnost o opojnim drogama)tepromociju javnozdravstvene svijesti 

  Provedba metodama proaktivnih i ciljanih edukacija korištenjem mladima atraktivnih materijala, medija i pristupačnog sadržaja 

   

  Program edukacije primarno zdrave populacije: 

  O samozaštiti 

  Prosocijalnom djelovanju 

  Preventivnom i zaštitnom djelovanju 

  Potencijalnim sankcijama za neprimjerene oblike ponašanja 

   

  Ciljane skupine: 

  Učenici 

  Njihovi roditelji 

  Nastavnici 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  7 

  Plan i program provedbe: 

  Faza provedbe Opis provedbenih aktivnosti

  Faza 1

  Anketiranje učenika drugih razreda srednjih škola

  Faza 2

  Analiza ulaznih anketa, određivanje prioriteta problematike za pojedinu školu (ovisnost o opojnim sredstvima, ovisnost o alkoholu, nasilje)

  Faza 3

  Predavanje djelatnika PUPG

  Faza 4

  Predavanje djelatnika NZZJZ PGŽ

  Interaktivne radionice sa učenicima, na temu prioritetne problematike za pojedinu školu

  Faza 5

  Prezentacija analize postojećeg stanja za svaku pojedinu školu, namijenjena nastavnicima i roditeljima, od strane djelatnika PUPG i NZZJZ PGŽ

   

  Neposredni ciljevi: 

  približavanje policije i njenog rada učenicima

  upoznavanje učenika, roditelja i nastavnika sa kazneno-pravnom zaštitom djece, te početkom kazneno-materijalne odgovornosti u srednjim školama

  postizanje više razine znanja i svijesti o štetnosti i kažnjivosti svih vrsta ovisnosti

  postizanje više razine znanja i svijesti o štetnosti i kažnjivosti svih vrsta nasilja

  postizanje veće informiranosti o štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti i posljedica po zdravlje

  razvijanje kod učenika čvrstih uvjerenja o štetnosti i kažnjivosti sredstava ovisnosti i nasilja

  upoznavanje učenika s zdravstvenim, socijalnim i kaznenopravnim posljedicama vandalizma, destruktivnih ponašanja i ovisništva

   

 •  8 

  Dugoročni ciljevi: 

  aktivno mijenjanja stavova i štetnih životnih navika

  utjecanje na izgradnju stavova o ovisnosti

  usvajanje zdravih stilova života

  podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja

  smanjenja stope kriminaliteta

  smanjenja stope ovisničkog ponašanja, nasilja i vandalizma

  promocija usvajanja preventivnih navika

   

   

   

   

  08.06.2011 Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ, Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava Primorskogoranska i Primorskogoranska Županija potpisali su ugovor o međusobnoj suradnji na provedbi Programa Promocija sigurnosti i javnozdravstvene samosvijesti – „SAM“ u petogodišnjem razdoblju. 

   

  Ciljevi Programa u potpunosti su usklađeni sa strategijom dugoročnog razvoja PGŽ (Razvojna strategija Primorskogoranske županije 20112013, Regionalni operativni program Primorskogoranske županije 20082013)i sadržanim ciljevima javnog zdravstva na regionalnoj razini. 

  Sukladno dokumentu   Plan za zdravlje Primorskogoranske županije za razdoblje 20072012., Program kao jedan od prioritetnih ciljeva sadržava prevenciju pijenja alkohola kod srednjoškolske mladeži.  

   

   

   

   

   

 •  9 

  Opis provedenih aktivnosti u 2011/2012. Godini  

  Za sada je programom obuhvaćeno više od 5000 djece, na području Primorsko‐goranske županije, a provodi se u svim županijskim srednjim školama. Također od strane educiranih djelatnika Policijske uprave Primorsko‐goranske Program se provodi i u 7. I 8. razredima osnovnih škola. 

   

  Faza 1 i 2 

  U razdoblju do 9.11.2011 sukladno provedbenom planu prve faze programa, izvršeno je ispitivanje* rizičnih stavova i ponašanja, te izloženost nasilju svih učenika drugih razreda srednjih škola na području Primorsko‐goranske županije, van grada Rijeke (provedba programa u riječkim srednjim školama planirana je u slijedećem polugodištu).  

  Uzorak od 606 anketiranih učenika, obuhvaća cjelokupnu srednjoškolsku populaciju drugih razreda županijskih srednjih škola isključujući tri srednje škole na području grada Opatije u kojima će se ispitivanja provesti naknadno. 

  *Metodologija provedenog istraživanja oslanja se na metodologiju studije ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD). Istraživanje ESPAD provodi se od 1995. godine kao epidemiološka studija proširenosti upotrebe duhana, alkohola i droga među učenicima u dobi od petnaest godina. Provodi se u četverogodišnjim razmacima te je posljednji put provedeno 2007. u ukupno 35 europskih zemalja. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  10 

  Rezultati anketiranja, 606 učenika, drugih razreda srednjih škola upozoravaju: 

  95% ispitanih učenika je jednom ili više puta konzumiralo alkoholna pića (maloljetne osobe!)

  79% ispitanih učenika alkohol konzumira svaki ili gotovo svaki tjedan

  41% ispitanih učenika alkohol najčešće konzumira na javnim prostorima i u parkovima

  25% ispitanih učenika smatra da je u redu ako netko njihovih godina redovito pije alkoholna pića

  46% ispitanih učenika smatra da nije štetno za zdravlje ljudi ukoliko probaju marihuanu jednom ili dva puta

  29% ispitanih učenika, u situaciju u kojoj bi bili svjedok da netko od njihovih vršnjaka u školi ili van škole maltretira jednog od učenika, o tome ne bi nikoga obavijestilo

  61% ispitanih učenika bilo je izloženo nekom obliku nasilja ili neprimjerenog ponašanja (guranje, lupanje, šamar, oduzimanje novca, vrijeđanje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, neprimjereno i neželjeno dodirivanje tijela i sl.)

  Manje od 50% ispitanih učenika se u potpunosti osjeća sigurno u svojoj školi

   

  Evaluacija uspješnosti promjene rizičnih stavova i ponašanja učenika provesti će se re‐anketiranjem sa vremenskim odmakom nakon same provedbe prvog ciklusa Programa. 

   

  Važno je za napomenuti da prema relevantnim istraživanjima, ukoliko tinejdžer pije prije nego što napuni 15 godina, on ima četiri puta veću vjerojatnost da razvije ovisnost o alkoholu i sedam puta veću vjerojatnost da će biti sudionik prometne nesreće zbog pića.  

   

   

   

   

   

   

   

 •  11 

  Faza 3 

  Do sada su djelatnici PU PG održali više od 40 predavanja  za učenike drugih razreda srednjih škola (Program SAM se provodi i u ostalim razredima županijskih srednjih škola ali samostalno od strane djelatnika PU PG, za sada bez predavača iz Nastavnog Zavoda). 

  Faza 4 

  U razdoblju dosadašnje provedbe Programa sa učenicima drugih razreda srednjih škola na području Županije, održano je 45 radionica sa liječnikom i psihologom, po temama prioritetnih problematika. 

  Faza 5 

  Do sada je za roditelje i nastavnike županijskih srednjih škola, održano 16 predavanja od strane djelatnika PU PG i NZZJZ. 

  Također, sukladno konačnoj viziji uključivanja svih relevantnih čimbenika u realizaciju ovako zahtjevnog projekta, održane su direktne prezentacije sadržaja i ciljeva samog projekta prema gradonačelnicima i načelnicima 29 gradova i općina na području Primorsko‐goranske županije, što je rezultiralo time da su slijedeće jedinice lokalne samouprave izrazile veliku zainteresiranost i zabrinutost prisutnom problematikom, te ponudile pomoć u daljnoj provedbi Programa: 

  Gradovi: 

  Grad Bakar, Grad Cres, Grad Crikvenica, Grad Čabar, Grad Delnice, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Grad Novi Vinodolski, Grad Rab, Grad Rijeka, Grad Vrbovsko 

  Općine: 

  Općina Čavle, Općina Dobrinj, Općina Fužine, Općina Jelenje, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lopar, Općina Malinska‐Dubašnica, Općina Matulji, Općina Mošćenička Draga, Općina Mrkopalj, Općina Ravna Gora, Općina Skrad, Općina Vinodolska, Općina Viškovo, Općina Vrbnik 

  Moramo napomenuti da smo od strane predstavnika gotovo svih jedinica lokalne samouprave, roditelja i nastavnika upozoreni na problem velike dostupnosti alkohola i duhanskih proizvoda, te problem vandalizma nad javnom imovinom. 

  Prema pojedinim analizama, prošle je godine zbog šteta koju su na privatnoj i javnoj imovini učinili maloljetnici pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava, za sanaciju iz proračuna jedinica lokalne samouprave na području PGŽ isplaćeno više od 10 miliona kuna. 

   

   

   

   

   

 •  12 

  Vizija  

  Poražavajući rezultati anketa potvrđuju bojazan da početno planirane aktivnosti neće biti dostatne za uspješno rješavanje rastuće problematike.  

  Iako se neke komponente Program „SAM“ samostalno od strane djelatnika PU PG provode i u nekim 7.i 8. razredima osnovnih škola van grada Rijeke, te 1., 3. i 4. razredima nekih Županijskih srednjih škola (do sada je programom ukupno obuhvaćeno više od 5000 djece), jedino sustavna provedba u višegodišnjem ciklusu može polučiti željene rezultate kao i mogućnost njihove neovisne evaluacije. 

   

  Zbog  ograničenih  materijalnih  i  posebno  ljudskih resursa  sustavna i  sveobuhvatna  provedba  ne  može  se  provesti  bez  znatnijeg  uključivanja stručnih  suradnika iz zainteresiranih  partnerskih  institucija.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  13 

  27.02.2012. godine Ministarstvo Znanosti, Obrazovanja i Sporta dalo je pisanu preporuku za provedbu programa „SAM“ u svim odgojnoobrazovnim ustanovama Primorskogoranske županije u predloženom nastavnom obliku.  

   

  Osnovne škole

  Ciljani razredi Planirane aktivnosti (po pojedinom

  razredu) Provoditelji edukacije

  7. razredi

  1 x video materijal* sa diskusijom na temu samozaštite i pirotehničkih

  sredstava

  Edukativna knjižica – Tuberkuloza

  Djelatnici PU PG

  8. razredi

  3 x radionice na temu: nasilje na Internetu, Alkohol, Marihuana

  1 x predavanje za roditelje na temu „Siguran odlazak u novu sredinu“

  (priprema roditelja i učenika na odlazak u novu životnu i školsku

  sredinu, nakon upisa u srednju školu)

  Edukativna knjižica – Samozaštita** (za roditelje)

  Djelatnici Centra za socijalnu skrb

  Djelatnici PU PG

  *Svi video materijali dobiveni su suradnjom MUP RH i policije Baden Wurttemberg 

  **Sa ciljem razvijanja svijesti o prevenciji provala u domove i vozila 

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  14 

  Srednje škole

  Ciljani razredi Planirane aktivnosti (po pojedinom

  razredu) Provoditelji edukacije

  1.razredi 3 x radionice na temu: alkohol,

  vršnjačko nasilje, eksperimentiranje (ecstasy, amfetamini, marihuana)

  Djelatnici Centra za socijalnu skrb

  2. razredi

  1 x predavanje MUP

  3 x radionice sa psihologom i liječnikom (odnosno uključenim

  studentima srodnih fakulteta) NZZJZ PGŽ na teme: alkohol, nasilje, opojna

  sredstva

  1 x predavanje za roditelje

  Djelatnici PU PG

  Djelatnici NZZJZ PGŽ (za područje Županije van grada

  Rijeke)

  Studenti uključenih fakulteta za dio radionica, za srednje škole

  na području grada Rijeke

  3. razredi 1 x radionica na temu igara na sreću i kocke, sa psihologom NZZJZ PGŽ*

  Djelatnici NZZJZ PGŽ

  Javne osobe i osobe iz svijeta sporta

  * Mogućnost proširenja sadržaja na prevenciju nasilja na nogometnim stadionima kroz javne manifestacije i organizirane posjete sportskim natjecanjima, sa ciljem rješavanja problematika navijača (uključivanje predstavnika NK Rijeka, predstavnika navijačkih skupina i djelatnika MUP‐a), kao i izrade navijačkih rekvizita sa istaknutim preventivnim porukama 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  15 

  Također,  izradu edukativnog materijala smatramo neophodnim pratećim čimbenikom  su svrhu amplifikacije  učinaka edukacije,  te ostvarivanja dugotrajnih  rezultata. 

   

  Suradnjom Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ i Policijske uprave Primorsko‐goranske izrađena je edukacijsko‐informativna knjižica na temu alkoholizma, namijenjena mladima i njihovim roditeljima, pisana pristupačnim i razumljivim jezikom i stilom. 

   

  Knjižica je dostupna i u online obliku na stranicama Ministarstva Unutarnjih Poslova.  

  http://www.mup.hr/115092.aspx 

   

  U pripremi je izrada još dvije edukacijske knjižice, o problematici nasilja u obitelji i među mladima, odnosno problematici opojnih droga.