Click here to load reader

Promišljanja o predmetnom kurikulum fileSustav odgoja i obrazovanja počiva na temeljnim društveno-kulturnim vrijednostima koje ujedno i promiče • dostojanstvo ljudske osobe,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Promišljanja o predmetnom kurikulum fileSustav odgoja i obrazovanja počiva na temeljnim...

 • Promiljanja o predmetnom

  kurikulumu geografije

  Doc. dr. sc. Ruica Vuk

  Sveuilite u Zagrebu

  Prirodoslovno-matematiki fakultet

  GEOGRAFSKI ODSJEK

 • Struktura izlaganja

  Kontekst Cjelovite kurikularne reforme

  Poloaj geografije u nacionalnim kurikulumima odabranih drava

  Makrokoncepti / domene u geografiji

  Cjelovitost i vanost geografskog obrazovanja

  Uloga pouavatelja geografije

 • Kontekst Cjelovite kurikularne reforme

 • Unaprijediti razvojni potencijal odgojno-obrazovnih ustanova

  Provesti cjelovitu kurikularnu reformu

  Izmijeniti strukturu osnovnog obrazovanja

  Podii kvalitetu rada i drutvenog ugleda uitelja

  Unaprijediti kvalitetu rukovoenja odgojno-obrazovnim ustanovama

  Razviti cjelovit sustav podrke uenicima

  Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova

  Ustrojiti sustav osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja

  STRATEGIJA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJERANI I PREDKOLSKI, OSNOVNOKOLSKI I SREDNJOKOLSKI ODGOJ I

  OBRAZOVANJE

 • Kurikularni sustav

  Zato se neto ui i pouava?

  Kako se ui i pouava?

  to se ui i pouava?

  Kako uitelj potie

  uenje i razvoj?

  to se koristi za

  uenje i pouavanje?

  S kime se

  ui/uz koga se

  razvija?

  Gdje se ui i

  pouava?

  Koliko i kada se ui i

  pouava? Kako se uenje/razvoj vrednuje?

 • Sustav odgoja i obrazovanja poiva na temeljnim drutveno-kulturnim vrijednostima koje ujedno i promie

  dostojanstvo ljudske osobe, sloboda, ravnopravnost, pravednost, domoljublje, drutvena jednakost, dijalog i snoljivost, rad, potenje, mir, zdravlje, ouvanje prirode i ovjekova okolia te ostale demokratske vrijednosti

  jednakost u pravu na obrazovanje jedna je od specifinih temeljnih vrijednosti sustava odgoja i obrazovanja (potreba da se svakom djetetu i mladoj osobi osigura okruenje i prui podrka koja u najveoj moguoj mjeri pridonosi razvoju njegovih potencijala)

  osobita pozornost: znanje, solidarnost, identitet, odgovornost, integritet, potivanje i poduzetnost

  TEMELJNE DRUTVENO-KULTURNE VRIJEDNOSTI

 • oblici miljenja i djelovanja: usvajanje i razvoj znanja, vjetine i spremnost rjeavanja problema i donoenja odluka, te kritiko miljenje,

  metakognitivna znanja i vjetine, kreativnost i inovativnost

  oblici rada i koritenje alata: komunikacija, suradnja, koritenjesimbolikih i semantikih jezika, ureaja, strojeva, informacijska i

  digitalna pismenost (izvori, dokazi, pristranosti)

  osobni i socijalni razvoj: osobna dobrobit, upravljanje osobnim i obrazovnim putem, osobna i drutvena odgovornost, graanstvo

  (lokalno, nacionalno, globalno)

  USMJERENOST NA RAZVOJ TEMELJENJIH

  KOMPETENCIJA

 • Poveanje razine funkcionalne pismenosti uenika

  Povezanost obrazovanja s interesima, potrebama i ivotnim iskustvima

  uenika

  Povezanost odgoja i obrazovanja s potrebama drutva i gospodarstva

  USMJERENOST NA:

 • POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA

  UMARSTVO, PRERADA I OBRADA DRVA

  GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

  TEKSTIL I KOA

  GRAFIKA TEHNOLOGIJA I AUDIOVIZUALNE TEHNOLOGIJE

  STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

  ELEKTROTEHNIKA I RAUNALSTVO

  GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

  EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

  PROMET I LOGISTIKA

  ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

  OSOBNE, USLUGE ZATITE I DRUGE USLUGE

  STRUKOVNI OBRAZOVNI SEKTORI

 • Jasno odreivanje odgojno-obrazovnih ishoda definiranje oekivanja od uenika nakon odreene cjeline, razdoblja i cjelokupnog obrazovanja.

  Odgojno-obrazovni ishodi nisu samo kognitivne prirode (znanja), ve ukljuuju i razvoj stavova, vjetina, kreativnosti, inovativnosti, kritikog miljenja, estetskog vrednovanja, inicijativnosti, poduzetnosti, financijske pismenosti, medijske pismenosti, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja i brojne druge.

  USMJERENOST NA ODGOJNO-OBRAZOVNE

  ISHODE

 • 4-6

  3-6

  do 4 oekivanja po

  domeni za svaki ciklus

 • 4-6

  3-5

  do 4 oekivanja po

  domeni za svaki ciklus

 • Predmetni kurikulum

  Odgojno-obrazovni ishodi (ishodi uenja) na razini razreda

  Pokazatelji razina ostvarenosti ishoda uenja

 • Konceptualnu programsku promjenu svih predmeta u osnovnokolskom odgoju i obrazovanju. Relevantnost sadraja i metoda

  uenja i pouavanja za sadanji i budui ivot uenika te primjerenost

  njihovoj razvojnoj dobi.

  Uvoenje izbornosti u gimnazijsko obrazovanje koja e omoguiti usmjeravanje interesa uenika i jasnije profiliranje gimnazijskog

  obrazovanja.

  USMJERENOST NA:

 • Vea autonomija uitelja i nastavnika u izboru sadraja, metoda i oblika

  rada, ali i poticanje primjena metoda pouavanja i uenja koje omoguuju

  aktivnu ulogu uenika u razvoju znanja, vjetina i stavova uz podrku

  uitelja i nastavnika te u interakciji s drugim uenicima.

  VEA AUTONOMIJA UITELJA I NASTAVNIKA

 • odreeni kriteriji razvijenosti i usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda osnova za objektivnije i valjanije ocjenjivanje i vrednovanje uenikih postignua.

  promjena ocjenjivanja, vrednovanja i izvjeivanja o postignuima uenika

  vrednovanje kao dio uenja, vrednovanje za uenje, vrednovanje nauenog

  NOVI MODEL VREDNOVANJA, OCJENJIVANJA I

  IZVJEIVANJA

 • Makrokoncepti / kljuni koncepti / domene

  u geografiji

 • pojave i fenomeni na mikro, makro i mega razini; uloga modela i njihova ogranienja u opisivanju takvih pojava;

  izvori znanstvenih i tehnolokih informacija (pronai, koristiti i evaluirati)

  problemi u okoliu (znanstveni pristup u prikupljanju informacija i istraivanju problema:prikupljati podatke/dokaze, analizirati i interpretirati rezultate i predstaviti zakljuke, donositi odluke; interdisciplinarni pristup)

  znanstveni nain razmiljanja i razumijevanja fenomena (povijesni i suvremenikontekst)

  ekoloke i drutvene posljedice tehnolokih dostignua (znanstveni, socijalni, ekonomski, politiki, etiki i moralni stavovi), odgovorno donoenje odluka (karijera, uenje, upravljanje prostorom)

  lokalne i globalne pojave koje se dogaaju u okoliu i drutvu, kao i nova dostignuima u znanosti i tehnologiji

  KONCEPTI U PRIRODOSLOVNOM PODRUJU KURIKULUMA

 • mjesto

  prostor i prostorne razine

  meusobna povezanost

  fiziki i drutveni procesi

  interakcije u okoliu i odrivi razvoj

  razliitost i kultura razumijevanja

  KLJUNI KONCEPTI U GEOGRAFIJI

 • mjesto

  prostor (prostorna distribucija, organizacija i upravljanjeprostorom)

  okoli

  meuovisnost i povezanost (holistiki pristup u tumaenjugeografskih pojava)

  odrivost

  prostorne razine i udaljenosti

  promjena

  KLJUNI KONCEPTI ZA RAZVOJ GEOGRAFSKOG RAZUMIJEVANJA

 • prostor (okoli)

  perspektive

  procesi

  obrasci

  meudjelovanje

  promjena

  odrivost

  KLJUNI KONCEPTI U GEOGRAFIJI

 • (1) svijet u prostornom smislu (lokacije);

  (2) mjesta i regije;

  (3) fiziki sustavi;

  (4) drutveni sustavi;

  (5) okoli i drutvo;

  (6) primjena geografije.

  KLJUNI KONCEPTI (ELEMENTI) U GEOGRAFIJI

 • Gdje je to?

  Zato je tamo?

  Kako je tamo?

  U kakvoj je u interakciji s drugim pojavama?

  Koje alternative postoje?

  Primjenjena (aplikativna) dimenzija geografije - moe pomoi donositeljima odluka u planiranju i razvoju na svim razinama.

  GEOGRAFSKA PITANJA

 • Prostorna

  Ekoloka

  Komplementarne:

  Historijska (povijesna)

  Ekonomska

  PERSPEKTIVE

 • Postavljanje geografskih pitanja

  Prikupljanje geografskih informacija

  Organiziranje geografskih informacija

  Analiziranje geografskih informacija

  Odgovaranje na geografska pitanja

  GEOGRAFSKE VJETINE

 • OBVEZNI SADRAJI IZBORNI SADRAJI

  1. Plavi planet (GE1)

  Geografsko razmiljanje

  Planetarna priroda Zemlje

  Atmosfera u pokretu

  Hidrosfera u pokretu

  Vrijeme i klima

  Zemljine vegetacijske zone

  Promjenjiva topografija Zemlje

  Tumaenje prirodnih krajolika pomou

  karte i slike

  2. Zajedniki svijet (GE2)

  Sutina i uloga kulturne geografije

  Stanovnitvo i naselja

  Prirodni resursi

  Primarna proizvodnja i okolina

  Industrija i energija

  Mobilnost i interakcija

  Regionalna struktura ljudske djelatnosti

  Kontrolirani razvoj i odrivi razvoj

  3. Svijet prijetnji (GE3) 4. Regionalne studije (GE4)

 • Cjelovitost i vanost geografskog obrazovanja

 • Predmetni kurikulum geografije obuhvaa sve vrste i razine obrazovanja

  Redoslijed nastavnih sadraja u predmetnom kurikulumu geografije

  CJELOVITOST GEOGRAFSKOG OBRAZOVANJA

 • Prostorna pismenost

  Geografsko razmiljanje

  Geografsko razumijevanje

  VANOST GEOGRAFSKOG OBRAZOVANJA

 • KLJUNA!

  U konzultacijskom procesu

  U strunoj raspravi

  U implementaciji kurikuluma

  ULOGA UITELJA I NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

 • HVALA!

  Za strpljivo sluanje!

  Za podrku!

  Za ukljuivanje u kurikularnu reformu!

  Za odgovorno pouavanje geografije!

  Za odrivost geografije!

 • SCHOOL GEOGRAPHY - FACES AN IDENTITY CRISIS IN EUROPE?!

  MARIA RELLOU AND NIKOS LAMBRINOS, 2004: THE SCHOOL GEOGRAPHY

  CURRICULUM IN EUROPEAN GEOGRAPHY EDUCATION. SIMILARITIES

Search related