40
SMP Taman Harapan Malang  Program Semester  Mapel TIK Kls VII s /d IX S emester 1-2 217 KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) PERANGKAT PEMBELAJARAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM SEMESTER PROGRAM SEMESTER Mata Pelajaran : Te knologi Informai !an Kom"nikai ( TIK )# Sat"an Pen!i!ikan : SMP Taman $ara%an Malang Kela&Semeter : 'II & Nama G"r" : Te!a Pri*a Aji+ S#P! NIP&NIK : ########################################### Sekola : SMP Taman $ara%an Malang

Promes Tik

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 1/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2

217

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

(KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARANPERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM SEMESTERPROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Teknologi Informai!an Kom"nikai ( TIK )#

Sat"an Pen!i!ikan : SMP Taman $ara%an

Malang

Kela&Semeter : 'II &

Nama G"r" : Te!a Pri*a Aji+ S#P!

NIP&NIK

: ###########################################

Sekola : SMP Taman $ara%an

Malang

Page 2: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 2/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 218

Page 3: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 3/40

SMP Taman Harapan Malang

PR,GRAM SEMESTER

TA$UN PELA-ARAN ./0 & ./1

Sekola : SMP Taman $ara%an MalangKela & Semeter : 'II (T"j") & (Sat")

Mata Pelajaran : Teknologi Informai !an Kom"nikai (TIK)

Stan!ar Kom%eteni: # Memaami %engg"naan teknologi informai !an kom"nikai+ !an %ro%ekn*a !i maa men!atang

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

1. 1. Mengidentifikasi

 berbagai

 peralatan

teknologiinformasi dan

komunikasi

Mengidentifik 

asi peralatan

teknologi

informasi dankomunikasi di

 berbagai bidang

Menjelaskan

fungsi berbagai

 peralatan

teknologi

informasi dan

komunikasi

Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 219

Page 4: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 4/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

1.2. Mendeskripsikan

sejarah

 perkembangan

teknologi

informasi dan

komunikasi dari

masa lalu sampai

sekarang

Menjelaskan

 perkembangan

 perangkat

teknologi infomasi

dan komunikasi

Mendeskripsi

kan perkembangan

 perangkat

teknologi

informasi dan

komunikasi beserta fungsinya

1.3. Menjelaskan

 peranan teknologi

informasi dan

komunikasi di

dalam kehidupan

sehari-hari

Menyebutkan

 peran teknologi

informasi dan

komunikasi di

 berbagai bidang

kehidupan

Menjelaskan

 peranan teknologi

informasi dan

komunikasi didalam kehidupan

sehari-hari

1.4. Mengidentifikasi

 berbagai

keuntungan dari

 penggunaan

teknologi informasi

dan komunikasi

Mengidentifik 

asi berbagai

keuntungan

 penggunaan

 perangkat

teknologi

Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 220

Page 5: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 5/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

informasi dan

komunikasi

Mengidentifik 

asi berbagai

keuntungan

 penggunaan

 produk dari

teknologi

informasi dan

komunikasi

1.5. Mengidentifikasi

 berbagai dampaknegatif dari

 penggunaan

teknologi informasi

dan komunikasi

  Men

gidentifikasidampak negatif

dari penggunaan

teknologi

informasi dan

komunikasi dilihat

dari perangkat

yang digunakan

 

Men

gidentifikasi

dampak negatif

dari penggunaanteknologi

informasi dan

komunikasi dilihat

dari produk yang

dihasilkan

Ulangan Harian ke 1

 Remidial 

 Mid Semester 

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 221

Page 6: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 6/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

Ulangan Umum

 Pencapaian Target Kurikulum Setiap Bulan/

 Minggu %

 Ren (%)

 Pelak (%)

 Prosem memberikan gambaran perencanaan penyajian KD satu semester denga rincian penyajian tiap minggu dan distribusi ulangan harian. Jumlahalokasi waktu pada prosem diisi sesuai dengan jam pelajaran efektif yang ada pada prota.

 Keterangan : RUMUS :

TM : Tatap Muka

 TM : !n Tatap Muka

TK : Target Kurikulum

 Ren : Rencana

 Pelak : Pelaksanaan

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 222

%100!mtrdalam"# $$ml

#& per$$ml #& per"# =

sebelumnya bulan"#%100!mtr1dalam"M$$ml#& per"M$$ml 'ulan per"# +=

Page 7: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 7/40

SMP Taman Harapan Malang

PR,GRAM SEMESTER

TA$UN PELA-ARAN ./0 & ./1

Nama Sekola : Taman $ara%an MalangKela & Semeter : 'II (T"j") & (Sat")

Mata Pelajaran : Teknologi Informai !an Kom"nikai (TIK)

Stan!ar Kom%eteni : .# Mengenal o%erai !aar %eralatan kom%"ter

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M

-"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4erTK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

2. 1. Mengaktifkan

komputer sesuai

 prosedur 

Mengident

ifikasi tombol-

tombol yangdigunakan

untuk

mengaktifkan

komputer 

Melakukan

 proses (cold

boot (

Melakukan

 proses (warm

boot (

2.2. Mematikan

komputer sesuai

 prosedur 

 

M

ematikan

komputer

menggunakan

fungsi perintah

sesuai dengan

 prosedur 

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 223

Page 8: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 8/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M

-"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4erTK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

 

Mematikan

komputer

menggunakan

fungsi tombol

 pada hard)are

sesuai dengan

 prosedur 

2.3. Melakukan

operasi dasar

 pada operating

 system dengan

sistematis

Menggunakan

sistem operasi

*misalnya

+indo)s"M,

Menggunakan

 file manager  

untuk

mengelola file 

dan folder 

*Membuat

 folder 

mengganti

nama folder 

meng-copy file

dari folder  lainmengganti

nama file,

Ulangan Harian ke "

 Remidial 

 Mid Semester 

Ulangan Umum

 Pencapaian Target Kurikulum Setiap Ren (%)

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 224

Page 9: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 9/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M

-"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4erTK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

 Bulan/ Minggu % Pelak (%)

 Prosem memberikan gambaran perencanaan penyajian KD satu semester denga rincian penyajian tiap minggu dan distribusi ulangan harian. Jumlahalokasi waktu pada prosem diisi sesuai dengan jam pelajaran efektif yang ada pada prota.

 Keterangan : RUMUS :

TM : Tatap Muka

 TM : !n Tatap Muka

TK : Target Kurikulum Ren : Rencana

 Pelak : Pelaksanaan

Mengeta"i+

Ke%ala SMP Taman $ara%an

( Dra# N"rai Mariana )

NIP&NIK : #########################

Malang+ 6 -"li# ./0

G"r" Ma%el TIK#

(Te!a Pri*a Aji+ S#P!)

NIP&NIK : #############################

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 225

%100!mtrdalam"# $$ml

#& per$$ml #& per"# =

sebelumnya bulan"#%100!mtr1dalam"M$$ml#& per"M$$ml 'ulan per"# +=

Page 10: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 10/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 226

Page 11: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 11/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 227

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

(KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARANPERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM SEMESTERPROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Teknologi Informai

!an Kom"nikai ( TIK )#

Sat"an Pen!i!ikan

: ###########################################

Kela&Semeter : 'II &.

Nama G"r" : Te!a Pri*a Aji+ S#P!

NIP&NIK

: ###########################################

Sekola : SMP Taman $ara%an Malang

Page 12: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 12/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 228

Page 13: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 13/40

SMP Taman Harapan Malang

PR,GRAM SEMESTER

TA$UN PELA-ARAN ./0 & ./1

Nama Sekola : Taman $ara%an MalangKela & Semeter : 'II (T"j") & . (D"a)

Mata Pelajaran : Teknologi Informai !an Kom"nikai (TIK)

Stan!ar Kom%eteni : 6# Mem%raktekkan keteram%ilan !aar kom%"ter

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

3. 1. Mengidentifikasi

 berbagai

komponen perangkat keras

komputer 

Mengidentifi

kasi perangkat

keras yang berfungsi sebagai

alat input

Mengidentifi

kasi perangkat

keras yang

 berfungsi sebagai

alat proses

Mengidentifi

kasi perangkat

keras yang berfungsi sebagai

alat output.

Mengidentifi

kasi media

 penyimpan data.

3.2. Mengidentifikasi

 berbagai

Mengidentifi

kasi berbagai

Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 229

Page 14: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 14/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

 perangkat lunak program aplikasi

 perangkat lunak program aplikasi

 berbasis pengolah

kata

Mengidentifi

kasi berbagai

 perangkat lunak

 program aplikasi

 berbasis pengolah

angka

Mengidentifi

kasi berbagai

 perangkat lunak

 program aplikasi

 berbasis pengolah

grafis

Mengidentifi

kasi berbagai

 perangkat lunak

 program aplikasi

 berbasis presentasimulti-

media

3.3. Mengidentifikasi

kegunaan dari

 beberapa

 program aplikasi

Menyebutkan

 berbagai kegunaan

 perangkat lunak

 program aplikasi

 berbasis pengolah

kata

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 230

Page 15: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 15/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

Menyebutkan

 berbagai kegunaan

 perangkat lunak

 program aplikasi

 berbasis pengolah

angka

Menyebutkan

 berbagai kegunaan

 perangkat lunak

 program aplikasi

 pengolah grafis

Menyebutkan

 berbagai kegunaan

 perangkat lunak

 program aplikasi

 presentasi

multimedia

3.4. Mempraktikan

satu program

aplikasi

Mengidentifk 

asi menu dan

 shortcut program

aplikasi padataskbar  dan

desktop

Mempraktikk 

an satu program

aplikasi

Ulangan Harian ke #

 Remidial 

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 231

Page 16: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 16/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

 Mid Semester Ulangan Umum

 Pencapaian Target Kurikulum Setiap Bulan/

 Minggu %

 Ren (%)

 Pelak (%)

 Prosem memberikan gambaran perencanaan penyajian KD satu semester denga rincian penyajian tiap minggu dan distribusi ulangan harian. Jumlah

alokasi waktu pada prosem diisi sesuai dengan jam pelajaran efektif yang ada pada prota.

 Keterangan : RUMUS :

TM : Tatap Muka

 TM : !n Tatap MukaTK : Target Kurikulum

 Ren : Rencana

 Pelak : Pelaksanaan

Mengeta"i+

Ke%ala SMP Taman $ara%an

( Dra# N"rai Mariana )

NIP&NIK : #########################

Malang+ 1 -an"ari ./1

G"r" Ma%el TIK#

(Te!a Pri*a Aji+ S#P!)

NIP&NIK : #############################

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 232

%100!mtrdalam"# $$ml

#& per$$ml #& per"# =

sebelumnya bulan"#%100!mtr1dalam"M$$ml

#& per"M$$ml 'ulan per"# +=

Page 17: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 17/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 233

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

(KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARANPERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM SEMESTERPROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Teknologi Informai

!an Kom"nikai ( TIK )#

Sat"an Pen!i!ikan

: ###########################################

Kela&Semeter : 'III &

Nama G"r" : Te!a Pri*a Aji+ S#P!

NIP&NIK

: ###########################################

Sekola : SMP Taman $ara%anMalang

Page 18: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 18/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 234

Page 19: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 19/40

SMP Taman Harapan Malang

PR,GRAM SEMESTER

TA$UN PELA-ARAN ./0 & ./1

Sekola : SMP Taman $ara%an MalangKela & Semeter : 'III& (Sat")

Mata Pelajaran : Teknologi Informai !an Kom"nikai (TIK)

Stan!ar Kom%eteni: # Mengg"nakan %erangkat l"nak %engola kata "nt"k men*ajikan informai

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

1.1. Mengidentifikasi

menu dan ikon pada

 perangkat lunak

 pengolah kata

Mengidentifik 

asi menu dan

ikon pada menu

bar 

Mengidentifik 

asi menu dan

ikon pada

toolbar

 standard 

Mengidentifik 

asi menu dan

ikon pada

 formatting

menu

Mengindentifi

kasi menu dan

ikon pada

toolbar drawing 

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 235

Page 20: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 20/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

1.2. Menjelaskan fungsi

menu dan ikon pada perangkat lunak

 pengolah kata

Menjelaskan

menu dan ikon

 pada menu bar 

Menjelaskan

menu dan ikon

 pada toolbar

 standard 

Menjelaskan

menu dan ikon

 pada toolbar

 formatting  

Menjelaskan

menu dan ikon

 pada toolbar

drawing 

1.3. Menggunakan menu

dan ikon pokok

 pada perangka

lunak pengolah kata

Menggunakan

menu dan ikon

 pada menu bar 

Menggunakan

menu dan ikon

 pada toolbar

 standard 

Menggunakan

menu dan ikon

 pada toolbar

 formatting

Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 236

Page 21: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 21/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

Menggunakan

menu dan ikon

 pada toolbar

drawing 

1.4. Membuat dokumen

 pengolah kata

sederhana

Membuat

dokumen baru

Melakukan

format teks

Mengedit teks

Mengatur

format paragraf 

Menyisipkan

objek 

Mengatur

format /alaman

Men0etakdokumenberkas

Ulangan Harian ke 1

 Remidial 

 Mid Semester 

Ulangan Umum

 Pencapaian Target Kurikulum Setiap Bulan/

 Minggu %

 Ren (%)

 Pelak (%)

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 237

Page 22: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 22/40

SMP Taman Harapan Malang

 Prosem memberikan gambaran perencanaan penyajian KD satu semester denga rincian penyajian tiap minggu dan distribusi ulangan harian. Jumlahalokasi waktu pada prosem diisi sesuai dengan jam pelajaran efektif yang ada pada prota.

 Keterangan : RUMUS :

TM : Tatap Muka

 TM : !n Tatap Muka

TK : Target Kurikulum

 Ren : Rencana

 Pelak : Pelaksanaan

Mengeta"i+

Ke%ala SMP Taman $ara%an

( ########################################## )

NIP&NIK : #########################

Malang+ 6 -"li# ./0

G"r" Ma%el TIK#

(################################################)

NIP&NIK : #############################

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 238

%100!mtrdalam"# $$ml

#& per$$ml #& per"# =

sebelumnya bulan"#%100!mtr1dalam"M$$ml

#& per"M$$ml 'ulan per"# +=

Page 23: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 23/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 239

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

(KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARANPERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM SEMESTERPROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Teknologi Informai

!an Kom"nikai ( TIK )#

Sat"an Pen!i!ikan

: ###########################################

Kela&Semeter : 'III &.

Nama G"r" : Te!a Pri*a Aji+ S#P!

NIP&NIK

: ###########################################

Sekola : SMP Taman $ara%an

Malang

Page 24: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 24/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 240

Page 25: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 25/40

SMP Taman Harapan Malang

PR,GRAM SEMESTER

TA$UN PELA-ARAN ./0 & ./1

Nama Sekola : Taman $ara%an Malang

Kela & Semeter : 'III& . (D"a)

Mata Pelajaran : Teknologi Informai !an Kom"nikai (TIK)

Stan!ar Kom%eteni : .# Mengg"nakan %erangkat l"nak %engola angka "nt"k men*ajikan informai

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

2. 1. Mengidentifikasi

menu dan ikon

 pada perangkatlunak pengolah

angka

Mengidentifi

kasi menu dan ikon

 pada menu bar 

Mengidentifi

kasi menu dan ikon

 pada toolbar

 standard 

Mengidentifi

kasi menu dan ikon

 pada toolbar

 formatting

Mengindentif 

ikasi menu dan

ikon pada toolbar

drawing 

2.2. Menjelaskan

fungsi menu dan

ikon pada

 perangkat lunak

Menjelaskan

menu dan ikon

 pada menu bar 

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 241

Page 26: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 26/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

 pengolah angka Menjelaskan

menu dan ikon

 pada toolbar

 standard 

Menjelaskan

menu dan ikon

 pada toolbar

 formatting  

Menjelaskan

menu dan ikon

 pada toolbar

drawing 

2.3. Menggunakan

menu dan ikon

 pokok pada

 perangka lunak

 pengolah angka

Menggunaka

n menu dan ikon

 pada menu bar 

Menggunaka

n menu dan ikon

 pada toolbar

 standard 

Menggunaka

n menu dan ikon

 pada toolbar

 formatting  

Menggunaka

n menu dan ikon

Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 242

Page 27: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 27/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

 pada toolbardrawing 

2.4. Membuat

dokumen

 pengolah angka

sederhana

Membuat

dokumen baru

Mengatur

lebar kolom dan

tinggi baris

Meletakkan

data

Mengatur

tampilan Border 

Mengedit

kolom dan baris

Menyisipkan

objek 

Mengatur

format bilangan

Menggunaka

n rumus dan

fungsi

Mengatur

/alaman

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 243

Page 28: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 28/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

Men0etak

dokumen

Ulangan Harian ke #

 Remidial 

 Mid Semester 

Ulangan Umum

 Pencapaian Target Kurikulum Setiap Bulan/

 Minggu %

 Ren (%)

 Pelak (%)

 Prosem memberikan gambaran perencanaan penyajian KD satu semester denga rincian penyajian tiap minggu dan distribusi ulangan harian. Jumlahalokasi waktu pada prosem diisi sesuai dengan jam pelajaran efektif yang ada pada prota.

 Keterangan : RUMUS :

TM : Tatap Muka

 TM : !n Tatap Muka

TK : Target Kurikulum

 Ren : Rencana

 Pelak : Pelaksanaan

Mengeta"i+

Ke%ala SMP Taman $ara%an

Malang+ 1 -an"ari ./1

G"r" Ma%el TIK#

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 244

%100!mtrdalam"# $$ml

#& per$$ml #& per"# =

sebelumnya bulan"#%100!mtr1dalam"M$$ml

#& per"M$$ml 'ulan per"# +=

Page 29: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 29/40

SMP Taman Harapan Malang

( Dra# N"rai Mariana )

NIP&NIK : #########################

(Te!a Pri*a Aji+ S#P!)

NIP&NIK : #############################

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 245

Page 30: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 30/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 246

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

(KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARANPERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM SEMESTERPROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Teknologi Informai

!an Kom"nikai ( TIK )#

Sat"an Pen!i!ikan

: ###########################################

Kela&Semeter : I7 &

Nama G"r" : Te!a Pri*a Aji+ S#P!

NIP&NIK

: ###########################################

Sekola : SMP Taman $ara%an

Malang

Page 31: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 31/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 247

Page 32: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 32/40

SMP Taman Harapan Malang

PR,GRAM SEMESTER

TA$UN PELA-ARAN ./0 & ./1

Sekola : SMP Taman $ara%an Malang

Kela & Semeter : I7& (Sat")

Mata Pelajaran : Teknologi Informai !an Kom"nikai (TIK)

Stan!ar Kom%eteni: # Mengg"nakan %erangkat l"nak %engola kata "nt"k men*ajikan informai

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

1.1. Menjelaskan

 pengertian

 Internet/

 Intranet

Menjelaskan

 pengertian

-intranet

  -internet

1.2.Mendeskripsi-

  kan dasar-

  dasar sistem

 jaringan di

 Internet/

 Intranet

Menjelaskan

dasar-dasar sistem

 jaringan

internet 

intranet 

Menjelaskan

dasar-dasar sistem

 jaringan

internet intranet 

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 248

Page 33: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 33/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

1.3. Mengenal

ukuranke0epatan

akses nternet

Menjelaskan

ukuran ke0epatanakses internet 

Mengidentifik 

asi ukuran

ke0epatan akses

internet

 berdasarkan

saluran yang

digunakan

1.4. Mengidentifi-

kasi perangkat

keras yang

digunakan

dalam akses

internetntranet

Mengidentifik 

asi perangkatkeras beserta

fungsinya untuk

keperluan akses

internet

Mengidentifik 

asi peralatan

 beserta fungsinya

untuk keperluan

akses internet 

Mengidentifik asi fungsi dan

 perangkat yang

digunakan akses

internet 

1.5. Melakukan

 berbagai 0ara

untuk

memperoleh

Menjelaskan

 beberapa 0ara

sambungan

internet/intranet 

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 249

Page 34: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 34/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni DaarIn!ikator Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"    K    K    M -"li Ag"t" Se%tem4er ,kto4er No%em4er Deem4er

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

sambungan

nternetntranet Melakukan

sambungan

nternet

menggunakan

 Dialup ! !aluran

komunikasi

lainnya misalnya

!& *4 #bps,

"a#e $ine *2

Mbps, atau

!atelit,.

Ulangan Harian ke 1

 Remidial 

 Mid Semester 

Ulangan Umum

 Pencapaian Target Kurikulum Setiap Bulan/

 Minggu %

 Ren (%)

 Pelak (%)

 Prosem memberikan gambaran perencanaan penyajian KD satu semester denga rincian penyajian tiap minggu dan distribusi ulangan harian. Jumlahalokasi waktu pada prosem diisi sesuai dengan jam pelajaran efektif yang ada pada prota.

 Keterangan : RUMUS :

TM : Tatap Muka

 TM : !n Tatap Muka

TK : Target Kurikulum

 Ren : Rencana

 Pelak : Pelaksanaan

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 250

%100!mtrdalam"# $$ml

#& per$$ml #& per"# =

sebelumnya bulan"#%100!mtr1dalam"M$$ml

#& per"M$$ml 'ulan per"# +=

Page 35: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 35/40

SMP Taman Harapan Malang

Mengeta"i+

Ke%ala SMP Taman $ara%an

( Dra# N"rai Mariana )

NIP&NIK : #########################

Malang+ 6 -"li# ./0

G"r" Ma%el TIK#

(Te!a Pri*a Aji+ S#P!)

NIP&NIK : #############################

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 251

Page 36: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 36/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 252

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

(KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARANPERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM SEMESTERPROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Teknologi Informai

!an Kom"nikai ( TIK )#

Sat"an Pen!i!ikan

: ###########################################

Kela&Semeter : I7 &.

Nama G"r" : Te!a Pri*a Aji+ S#P!

NIP&NIK

: ###########################################

Sekola : SMP Taman $ara%anMalang

Page 37: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 37/40

SMP Taman Harapan Malang

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 253

Page 38: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 38/40

SMP Taman Harapan Malang

PR,GRAM SEMESTER

TA$UN PELA-ARAN ./0 & ./1

Nama Sekola : Taman $ara%an Malang

Kela & Semeter : I7& . (D"a)

Mata Pelajaran : Teknologi Informai !an Kom"nikai (TIK)

Stan!ar Kom%eteni : .# Mengg"nakan Internet "nt"k mem%erole informai

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

2. 1. Mendemontrasi-

kan akses internet

sesuai dengan

 prosedur 

Mengident

ifikasi

 perangkat

lunak yang

digunakan

untuk

mengakses

internet

Mengident

ifikasi nama

domain

internet

Melakukan pela0akan

alamat +eb

melalui search

engine

2.2. Mengidentifikasi

 beberapa layanan

informasi yang ada di

internet

Mengident

ifikasi layanan

yang ada di

Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 254

Page 39: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 39/40

SMP Taman Harapan Malang

Kom%eteni Daar

In!ikator

Pen2a%aian

Kom%eteni

Alokai

3akt"

    K    K    M-an"ari Pe4r"ari Maret A%ril Mei -"ni

TK Per

KD (5)

TM NTM 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 R P

internet

Mengident

ifikasi manfaat

layanan

internet

2.3. Mengakses

 beberapa situs untuk

memperoleh informasi

yang bermanfaat

Men-

download

informasi

Mengelol

ah informasi

menggunakan

 program

aplikasi

Ulangan Harian ke "

 Remidial 

 Mid Semester 

Ulangan Umum

 Pencapaian Target Kurikulum Setiap

 Bulan/ Minggu %

 Ren (%)

 Pelak (%)

 Prosem memberikan gambaran perencanaan penyajian KD satu semester denga rincian penyajian tiap minggu dan distribusi ulangan harian. Jumlahalokasi waktu pada prosem diisi sesuai dengan jam pelajaran efektif yang ada pada prota.

Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 255

Page 40: Promes Tik

8/16/2019 Promes Tik

http://slidepdf.com/reader/full/promes-tik 40/40

SMP Taman Harapan Malang

 Keterangan : RUMUS :

TM : Tatap Muka

 TM : !n Tatap Muka

TK : Target Kurikulum Ren : Rencana

 Pelak : Pelaksanaan

Mengeta"i+

Ke%ala SMP Taman $ara%an

( Dra# N"rai Mariana )

NIP&NIK : #########################

Malang+ 1 -an"ari ./1

G"r" Ma%el TIK#

(Te!a Pri*a Aji+ S#P!)

NIP&NIK : #############################

 Program Semester  Mapel TIK Kls VII s/d IX Semester 1-2 256

%100!mtrdalam"# $$ml

#& per$$ml #& per"# =

sebelumnya bulan"#%100!mtr1dalam"M$$ml

#& per"M$$ml 'ulan per"# +=