PROMES IPA SMT 1& 2.doc

 • Upload
  sugeng

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  1/62

  PROGRAM PEMBELAJARAN

  KELAS VII

  SEMESTER I

  Mata Pelajaran : IPA

  213

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  2/62

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !II/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : &'s'kaSta$(a Kom%ete$s': ") Memaham' %ose(* 'lm'ah *$t*k mem%ela#aa' +e$(a,+e$(a alam (e$-a$ me$--*$aka$ %ealata$

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  ")"Me$(esk'%s',ka$ +esaa$%okok (a$+esaa$t**$a$+esetasat*a$$3a

  Me$-'$(e$t'4'kas',

  ka$ +esaa$,+esaa$ 4's'ka(alam keh'(*%a$seha',ha'kem*('a$me-elom%okka$(alam +esaa$%okok (a$ t**$a$

  Me$--*$aka$sat*a$I$te$as'o$al(alam %e$-*k*a$

  Me$-ko$5es'

  sat*a$ %a$#a$-6masa6 (a$ 7akt*se8aa se(eha$a

  9esaa$(a$sat*a$

  1 JP

  ")2Me$(esk'%s',ka$ %e$-et'a$

  s*h* (a$%e$-*k*a$,$3a

  Me$--*$aka$

  temomete *$t*k

  me$-*k* s*h*at

  Mem+*at

  temometese(eha$a6+eskala+e(asaka$ s'4at%e*+aha$ 5ol*me

  S*h* (a$%e$-*k*,

  a$

  1 JP

  214

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  3/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  Mem+a$('$-ka$

  skala temomete;el8s'*s (e$-a$temomete 3a$-la'$

  ")Melak*ka$%e$-*k*a$(asa se8aatel't' (e$-a$me$--*$aka$alat *k* 3a$-ses*a' (a$se'$-('-*$aka$(alamkeh'(*%a$

  seha',ha'

  Me$-*k* (e$-a$

  sat*a$ +ak* (a$tak +ak* se8aa+a'k (a$ +e$a

  Mem%ehat'ka$

  (a$ me$ea%ka$keselamata$ ke#a(alam %e$-*k*a$

  Pe$-*k*,

  a$

  1 JP

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  PROGRAM SEMESTER

  215

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  4/62

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !II/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : K'm'aSta$(a Kom%ete$s': 2) Memaham' kals'4'kas' at

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 2)" Me$-elom%ok,

  ka$ s'4atla*ta$ asam6la*ta$ +asa6(a$ la*ta$-aam melal*'alat (a$'$('kato 3a$-te%at

  Me$-'$(e$t'4'kas',

  ka$ s'4at asam6+asa6 -aam(e$-a$me$--*$aka$'$('kato 3a$-ses*a'

  Me$-elom%okka$

  +aha$,+aha$ ('l'$-k*$-a$ sek'ta

  +e(asaka$ko$se% asam6+asa (a$ -aam

  Me$--*$aka$ alat

  se(eha$a *$t*kme$e$t*ka$ skalakeasama$ (a$ke+asaa$

  Asam69asa6Gaam

  1 JP

  2)2 Melak*ka$%e8o+aa$se(eha$a

  (e$-a$ +aha$,+aha$ 3a$-('%eoleh(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  Melak*ka$

  %e8o+aa$ *$t*kme$-etah*' s'4atasam6 +asa ('la+oato'*m (a$alam m'sal$3a(e$-a$me$--*$aka$kem+a$- se%at*

  S'4at asam6+asa %a(a+aha$

  maka$a$

  1 JP

  216

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  5/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  2) Me$#elaska$$ama *$s*(a$ *m*sk'm'ase(eha$a

  Me$#elaska$

  at*a$ %e$*l'sa$lam+a$- *$s*

  Me$*l'ska$ $ama(a$ lam+a$-*$s*

  Me$*l'ska$ $ama

  (a$ *m*s k'm'ase(eha$a

  Me$e$t*ka$ $ama

  se$3a7a (a$*m*s k'm'ase(eha$a

  U$s*k'm'a

  1 JP

  2)1 Mem+a$('$-,ka$ s'4at *$s*6se$3a7a6 (a$8am%*a$

  Mem+a$('$-ka$

  s'4at *$s*6se$3a7a (a$8am%*a$+e(asaka$%e$-amata$

  Mem+*at +a-a$

  klas'4'kas' mate'se8aa se(eha$a

  Me$-elom%okka$

  at,at ke(alam8am%*a$

  homo-e$ (a$heteo-e$ (alamkeh'(*%a$ seha',ha'

  U$s*6se$3a7a(a$8am%*a$

  U#' Mate' 2 JP

  21

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  6/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  21!

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  7/62

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !II/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : K'm'aSta$(a Kom%ete$s': ) Memaham' 7*#*( at (a$ %e*+aha$$3a

  Kom%ete$s' .asa I$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  )" Me$3el'('k's'4at,s'4at at+e(asaka$7*#*($3a (a$%e$ea%a$$3a(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  - Mem+e(aka$kohes' (a$ a(hes'+e(asaka$%e$-amata$

  - Me$-ka'tka$%e'st'7aka%'la'tas (alam%e'st'7akeh'(*%a$ seha',

  ha'- Me$3el'('k'

  %e*+aha$ 7*#*(s*at* at

  - Me$a4s'ka$s*s*$a$ -eak%at'kel %a(a+e+a-a' 7*#*( atmelal*' %e$alaa$

  *#*(

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  8/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  %'$s'% %em*'a$(alam tek$olo-'m'sal$3a 9'metal

  ) Me$(esk'%s',ka$ %ea$kalo (alamme$-*+ah7*#*( at (a$s*h* s*at*+e$(a seta%e$ea%a$$3a(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  - Me$3el'('k'%e$-a*h kaloteha(a%%e*+aha$ s*h*+e$(a6 %e*+aha$7*#*( at

  - Me$3el'('k' 4akto,4akto 3a$- (a%atmem%e8e%at%e$-*a%a$

  - Me$3el'('k'+a$3ak$3a kalo

  3a$- ('%el*ka$*$t*k me$a'kka$s*h* at

  - Me$3el'('k' kalo3a$- ('+*t*hka$%a(a saatme$('('(h (a$mele+*

  - Me$ea%ka$h*+*$-a$= > m);) ?t

  = > m)U (a$ = >

  m)L *$t*kme3elesa'ka$masalah se(eha$a

  Kalo1 JP

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  22#

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  9/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  PROGRAM SEMESTERTAHUN PELAJARAN 20 / 20

  221

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  10/62

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !II/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : &'s'kaSta$(a Kom%ete$s': 1) Memaham' +e+a-a' s'4at (alam %e*+aha$ 4's'ka (a$ k'm'a

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  1)" Mem+a$('$-,ka$ s'4at 4's'ka(a$ s'4at k'm'aat

  -Mem+a$('$-ka$has'l %e$-amata$%e*+aha$ 4's'ka(a$ %e*+aha$k'm'a

  - Me$-klas'4'kas'%e*+aha$ 4's'ka(a$ %e*+aha$k'm'a (alamkeh'(*%a$ seha',ha' (a$me$-kom*$'kas'k

  a$$3a

  S'4at 4's'ka(a$ s'4atk'm'a

  1 JP

  1)2 Melak*ka$%em'saha$8am%*a$(e$-a$+e+a-' 8aa+e(asaka$s'4at 4's'ka (a$s'4at k'm'a

  - Me$#elaska$ (asa%em'saha$8am%*a$+e(asaka$*k*a$ %at'kel(a$ t't'k ('('h

  - Melak*ka$%e8o+aa$%e$#e$'ha$ a'

  (e$-a$ tek$'kse(eha$a- Melak*ka$

  %e8o+aa$ *$t*kmem'sahka$8am%*a$ 3a$-ses*a' (e$-a$meto(e 3a$-

  Pem'saha$;am%*a$

  1 JP

  222

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  11/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  ('%'l'h@ %e$3a'$-a$6(est'las'6%e$-*a%a$ (a$s*+l'mas'

  1) Me$3'm%*lka$%e*+aha$4's'ka (a$k'm'a+e(asaka$has'l%e8o+aa$se(eha$a

  - Mem+*atkes'm%*la$ (a'has'l %e8o+aa$%e*+aha$ 4's'ka(a$ k'm'a

  - Mem+a$('$-ka$kaakte'st'k%e*+aha$ k'm'a(a$ 4's'ka+e(asaka$%e8o+aa$

  Pe*+aha$4's'ka (a$%e*+aha$k'm'a

  1 JP

  1)1 Me$-'$(e$t'4',kas' te#a('$3aeaks' k'm'amela*'%e8o+aa$se(eha$a

  -Meeaks' (*a at*$t*kme$*$#*kka$%e*+aha$ 7a$a(a$ ata* s*h*

  - Me$3'm%*lka$ 8'',8'' te#a('$3aeaks' k'm'a+e(asaka$%e*+aha$ 7a$a(a$ ata* s*h*

  Reaks'k'm'a

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  223

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  12/62

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  13/62

  Kelas/Semeste : !II/2Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : &'s'kaSta$(a Kom%ete$s': ) Memaham' -e#ala,-e#ala alam melal*' %e$-amata$

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  )" Melaksa$aka$

  %e$-amata$o+#ek se8aatee$8a$a (a$s'stemat's*$t*kmem%eoleh'$4omas'-e#ala alam+'ot'k (a$ a,+'ot'k

  - Mem+a$('$-ka$

  -e#ala alamke+e$(aa$ (a$ke#a('a$ %a(ao+#ek a+'ot'kmelal*'%e$-amata$

  - Mem+a$('$-ka$-e#ala alamke+e$(aa$ (a$ke#a('a$ %a(ao+#ek +'ot'kmelal*'

  %e$-amata$

  Ge#ala

  Alam 9'ot'k(a$ A+'ot'k

  1 JP

  )2 Me$-a$al's's

  (ata

  %e8o+aa$

  -eak l**s

  +eat*a$ (a$

  -eak l**s

  +e*+ah

  +eat*a$

  seta%e$ea%a$$3a

  (alam

  keh'(*%a$

  seha',ha'

  - Me$em*ka$%esamaa$ la#*3a$- ('tem%*h

  - Me$*$#*kka$Ko$se% GL9(alam keh'(*%a$seha',ha'

  - Me$(e4'$'s'ka$%e8e%ata$se+a-a'%e*+aha$ke8e%ata$ set'a%sat*a$ 7akt*

  - Me$3el'('k' GL99('%e8e%at+eat*a$

  - Me$*$#*kka$

  Geak1 JP

  225

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  14/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  ko$se% GL99(alam keh'(*%a$seha',ha'

  ) Me$--*$aka$m'kosko%(a$ %ealata$%e$(*k*$-la'$$3a *$t*kme$-amat'-e#ala,-e#alakeh'(*%a$

  - Me$-e$al +a-'a$,+a-'a$ m'kosko%

  -Me$--*$aka$m'kosko% (e$-a$+e$a @me$-at*4ok*s6%e$8aha3aa$6me$em*ka$ o+#e8tM'ko%'s

  M'kosko% 1 JP

  )1 Me$ea%ka$keselamata$ke#a (alam

  melak*ka$%e$-amata$-e#ala,-e#alaalam

  - Meme-a$-6mem+a7a (a$mem%elak*ka$

  alat (a$ +aha$se8aa ama$

  - Me$(esk'%s'ka$+aha$,+aha$ 3a$-+e+aha3a (a$3a$- (a%atme$'m+*lka$%e$3ak't

  - Me$-'$(e$t'4'kas's'm+ol,s'm+ol(alamLa+oato'*m

  Keselamata

  $ Ke#a

  1 JP

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  226

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  15/62

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  22

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  16/62

  PROGRAM PEMBELAJARAN

  KELAS VII

  SEMESTER II

  Mata Pelajaran : IPA

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !II/2Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : &'s'kaSta$(a Kom%ete$s': B) Memaham' kea$ekaa-ama$ makhl*k h'(*%

  22!

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  17/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  B)"Me$-'$(e$t'4',kas' 8'',8''makhl*k h'(*%

  Me$-'(e$t'4'kas'

  8'',8'' mahl*kh'(*%

  Mem+*at la%oa$

  8'',8'' makhl*k

  h'(*% +e(asahas'l o+se5as' )

  Mem+e(aka$ 8''

  t*m+*ha$ (a$he7a$

  ;'',8''makhl*kh'(*%

  1 JP

  B)2Me$-klas'4',kas'ka$makhl*k h'(*%+e(aska$8'',8'' 3a$-('m'l'k'

  Mem+e(aka$

  makhl*k h'(*%3a$- sat* (e$-a$3a$- la'$$3a+e(asaka$ 8''kh*s*s keh'(*%a$

  3a$- ('m'l'k'$3a Me$(esk'%s'ka$

  %e$t'$-$3a('lak*ka$klas'4'kas' makhl*kh'(*%

  Mem+*at

  %e+a$('$-a$ 8'',8'' kh*s*s t'a%k'$-(om (alams'stem k'$-(om

  Me$-klas'4'kas'+e+ea%a mahl*kh'(*% (' sek'ta+e(asa 8'' 3a$-('amat'

  Klas'4'kas'Makhl*kh'(*%

  1 JP

  B)Me$(esk'%s',ka$ kea-ama$

  Me$-'(e$t'4'kas'

  8'',8'' kh*s*sO-a$'sas' 1 JP

  22"

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  18/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  %a(a s'stemo-a$'sas'keh'(*%a$m*la' (a't'$-kat selsam%a'o-a$'sme

  3a$- ('m'l'k'o-a$'sme

  Me$-elom%okka$

  o-a$'sme 3a$-meml'k' %esamaa$8'' (alam sat*kelom%ok tete$t*)

  Me$8a' '$4omas'

  melal*' e4ee$s'te$ta$- (asa,(asa klas'4'kas'makhl*k h'(*%)

  Melak*ka$

  klas'4'kas' kls'4'kas'makhl*k h'(*%+e(asa 8'' 3a$-('m'l'k'

  Keh'(*%a$

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  23#

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  19/62

  NIP) NIP)

  PROGRAM SEMESTERTAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !II/2Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : 9'olo-'Sta$(a Kom%ete$s': C) Memaham' sal'$- kete-a$t*$-a$ (alam ekos'tem

  231

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  20/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  C)" Me$e$t*ka$ekos'stem(a$ sal'$-h*+*$-a$a$taakom%o$e$

  ekos'stem

  Me$-'$(e$t'4'kas'k

  a$ sat*a$,sat*a$(alam ekos'stem(a$ me$3ataka$mataha' me*%aka$s*m+e e$e-'*tama

  Me$--am+aka$

  (alam +e$t*k('a-am a$ta'maka$a$ (a$ #a'$-,

  #a'$- keh'(*%a$+e(asa has'l%e$-amata$ s*at*ekos'stem

  Ekos'stem1 JP

  C)2

  Me$-'$(e$t'4',kas'ka$%e$t'$-$3akea$ekaa-ama$ makhl*kh'(*% (alam%elesta'a$ekos'stem

  Me$(e4'$'s'ka$

  makhl*k h'(*% 3a$-te-olo$- la$-ka

  Me$3e+*tka$

  8o$toh makhl*kh'(*% 3a$-te-olo$- makhl*kh'(*% la$-ka ('s*at* lokas'

  Me$-em*kaka$

  %e$t'$-$3amem+*('(a3aka$

  t*m+*ha$ (a$he7a$ la$-ka

  Kea$ekaa

  -ama$makhl*kh'(*%(alam%elesta'a$ekos'stem

  1 JP

  C) Mem%e('ks'%e$-a*hke%a(ata$%o%*las'ma$*s'a

  Mem%ek'aka$

  h*+*$-a$ %o%*las'%e$(*(*k (e$-a$ke+*t*ha$ a'+es'h (a$ *(aa

  Ke%a(ata$

  %o%*las'

  h*+*$-a$$

  3a (e$-a$

  1 JP

  232

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  21/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  teha(a%l'$-k*$-a$

  +es'h)

  Mem%ek'aka$

  h*+*$-a$ %o%*las'%e$(*(*k (e$-a$ke+*t*ha$ %a$-a$)

  Mem%ek'aka$

  h*+*$-a$ %o%*las'%e$(*(*k (e$-a$ketese('aa$ laha$

  l'$-k*$-a$

  C)1 Me$-a%l'kas',ka$ %ea$ma$*s'a(alam%e$-elolaa$l'$-k*$-a$

  *$t*kme$-atas'%e$8emaa$(a$ke*saka$l'$-k*$-a$

  Me$#elaska$

  ko$sek*e$s'%e$e+a$-a$ h*ta$(a$ %e$-a*h$3ateha(a% ke*saka$l'$-k*$-a$ seta

  *%a3ame$-atas'$3a

  Me$#elaska$

  %e$-a*h%e$8emaa$ a'6*(aa (a$ ta$ahka'ta$$3a (e$-a$akt'4as' ma$*s'a(a$ *%a3ame$-atas'$3a)

  Me$-*s*lka$ 8aa

  %e$a$--*la$-a$%e$8emaa$ (a$ke*saka$l'$-k*$-a$

  Pe$8emaa

  $ (a$

  Ke*saka$

  L'$-k*$-a

  $

  h*+*$-a$$3a (e$-a$

  akt'4'tas

  ma$*s'a

  1 JP

  U#' Mate' 2 JP

  233

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  22/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  234

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  23/62

  PROGRAM PEMBELAJARAN

  KELAS VIII

  SEMESTER I

  Mata Pelajaran : IPA

  235

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  24/62

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !III/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : 9'olo-'Sta$(a Kom%ete$s': ") Memaham' Pet*m+*ha$ (a$ %ekem+a$-a$ makhl*k h'(*%

  Kom%ete$s'

  .asa I$('kato Mate' Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  ")" Me$-a$al's's%e$t'$-$3a%et*m+*ha$(a$%ekem+a$-,a$ %a(amakhl*kh'(*%

  Me$3e+*tka$

  4akto,4akto3a$-mem%e$-a*h'%et*m+*ha$(a$%ekem+a$-a$makhl*k h'(*%

  Me$3'm%*lka$

  %e+e(aa$%et*m+*ha$(a$%ekem+a$-a$%a(a makhl*kh'(*%

  Mem+a$('$-ka$

  metamo4os's(a$meta-e$es's

  Pet*m+*ha$(a$Pekem+a$-a$

  1 JP

  ")2 Me$(esk'%s',

  ka$ taha%a$

  %ekem+a$-a

  $ ma$*s'a

  Me$(esk'%s',

  ka$ taha%a$%ekem+a$-a$ma$*s'a m*la'(a' +a3'6 a$ak,a$ak6 ema#a6(a$ (e7asa

  Mem+e(aka$

  8'' a$ak,a$ak

  Pekem+a$-a$

  ma$*s'a1 JP

  236

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  25/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato Mate' Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  (a$ ema#a

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  23

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  26/62

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !III/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : 9'olo-'Sta$(a Kom%ete$s': 2) Memaham' +e+a-a' s'stem (alam keh'(*%a$ ma$*s'a)

  Kom%ete$s' .asa I$('kato

  Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  2)" Me$(esk'%s',ka$ s'stem-eak %a(ama$*s'a (a$h*+*$-a$$3a(e$-a$kesehata$

  Mem+a$('$-ka$

  ma8am o-a$%e$3*s*$ s'stem-eak %a(ama$*s'a )

  Mem+e(aka$

  4*$-s' t*la$-a7a$6 t*la$-keas6 otot6 (a$

  se$(' se+a-a'%e$3*s*s$ a$-kat*+*h)

  Me$-'(e$t'4'kas'

  ma8am se$(' (a$4*$-s'$3a)Me$(ata8o$toh kela'$a$(a$ %e$3ak't 3a$-+eka'ta$ (e$-a$t*la$- (a$ otot3a$- +'asa('#*m%a' (alam

  keh'(*%a$ seha',ha' (a$ *%a3ame$-atas'$3a

  S'stemGeak %a(ama$*s'a

  1 JP

  2)2 Me$(esk'%s,ka$ s'stem%e$8e$aa$%a(a ma$*s'a

  Mem+e(aka$

  a$taa sal*a$%e$8e$aa$ (a$kele$#a%e$8e$aa$

  S'stemPe$8e$a,a$ %a(ama$*s'a

  1 JP

  23!

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  27/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  (a$ (a$h*+*$-a$$3a(e$-a$kesehata$

  se+a-a' %e$3*s*$s'stem %e$8e$aa$%a(a ma$*s'a

  Me$(esk'%s'ka$

  #e$'s maka$a$+e(asa

  ka$(*$-a$ at3a$- a(a ('(alam$3a

  Mem+a$('$-ka$

  %e$8e$aa$meka$'k (a$k'm'a7'6

  Me$3e+*tka$

  8o$toh kela'$a$(a$ %e$3ak't %a(as'stem %e$8e$aa$

  3a$- +'asa('#*m%a' (alamkeh'(*%a$ seha',ha' (a$ *%a3ame$-atas'$3a

  2) Me$(esk'%s',ka$ s'stem%e$a%asa$%a(a ma$*s'a(a$h*+*$-a$$3a

  (e$-a$kesehata$)

  Mem+a$('$-ka$

  ma8am o-a$%e$3*s*$ s'stem%e$a%asa$ %a(ama$*s'a

  Mem+a$('$-ka$

  %oses '$s%'as'

  (a$ eks%'as' %a(a%oses %e$a%asa$

  Me$(ata 8o$toh

  kela'$a$ (a$%e$3ak't %a(as'stem %e$a%asa$3a$- +'asa

  S'stemPe$a%asa$ %a(ama$*s'a

  1 JP

  23"

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  28/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  ('#*m%a' (alamkeh'(*%a$ seha',ha' (a$ *%a3ame$-atas'$3a

  2)1 Me$(esk'%s',

  ka$ s'stem%ee(aa$(aah %a(ama$*s'a (a$h*+*$-a$$3a(e$-a$kesehata$

  Mem+a$('$-ka$

  ma8am o-a$

  %e$3*s*$ s'stem%ee(aa$ (aah%a(a ma$*s'a

  Me$#elaska$ 4*$-s'

  #a$t*$-6 4*$-s'%em+*l*h (aah(a$ (aah (alams'stem %ee(aa$(aah

  Me$(ata 8o$toh

  %e$3ak't 3a$-

  +eh*+*$-a$(e$-a$ s'stem%ee(aa$ (aah3a$- +'asa('#*m%a' (alamkeh'(*%a$ seha',ha'

  S'stem%ee(aa$

  (aah %a(ama$*s'a

  1 JP

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  24#

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  29/62

  NIP) NIP)

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !III/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : 9'olo-'Sta$(a Kom%ete$s': ) Memaham' s'stem (alam keh'(*%a$ t*m+*ha$)

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  )" Me$-'(e$t'4',kas' st*kt*(a$ 4*$-s'

  #a'$-a$t*m+*ha$

  Me$#elaska$

  st*kt* (a$4*$-s' #a'$-a$(' aka6 +ata$-(a$ (a*$

  Me$*$#*kka$

  letak e%'(em's6koteks6 (a$

  stele %a(at*m+*ha$

  Me$#elaska$

  4*$-s' #a'$-a$tete$t* 3a$-('#*m%a' %a(at*+*ht*m+*ha$

  St*kt* (a$4*$-s' #a'$-a$t*m+*ha$

  1 JP

  )2 Me$(esk'%s',ka$ %oses

  %eoleha$$*t's' (a$ta$s4omas'e$e-' %a(at*m+*ha$h'#a*

  Me$*$#*kka$

  +a-'a$ (a*$

  3a$- +e%ea$(alam4otos'$tes's

  Melak*ka$ (a$

  mem+*atla%oa$ has'l%e8o+aa$4otos'$tes's

  &otos'$tes's

  1 JP

  241

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  30/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  Me$#elaska$

  4akto,4akto3a$-mem%e$-a*h'4otos'$tes's

  ) Me$-'(e$t'4',kas' ma8am,ma8am -eak%a(at*m+*ha$

  Me$(esk'%s'ka

  $ ma8am,ma8am -eak%a(a t*m+*ha$

  Me$#elaska$

  %e+e(aa$-eak to%'sme(e$-a$ -eak$ast'

  GeakT*m+*ha$

  1 JP

  )1 Me$-'(e$t'4',kas' hama (a$%e$3ak't %a(ao-a$t*m+*ha$3a$- ('#*m%a'(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  Me$#elaska$

  %e+e(aa$hama (a$%e$3ak't

  Me$(ata

  8o$toh hama(a$ %e$3ak't%a(a o-a$t*m+*ha$ 3a$-('#*m%a' (alamkeh'(*%a$seha',ha'

  Hama (a$

  %e$3ak't %a(at*m+*ha$

  1 JP

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  242

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  31/62

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  243

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  32/62

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !III/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : &'s'kaSta$(a Kom%ete$s': 1) Me$#elaska$ ko$se% %at'kel mate')

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  1)" Me$#elaska$ko$se% atom6'o$6 (a$molek*l

  Me$(e4'$'s'ka$

  %e$-et'a$%at'kel mate'@atom6 'o$6 (a$molek*l)

  Mem+e'ka$

  8o$toh mate'tete$t* 3a$-te('' atas 'o$,'o$)

  Atom6 'o$(a$molek*l

  1 JP

  1)2 Me$-h*+*$-,ka$ ko$se%atom6 'o$6 (a$molek*l(e$-a$ %o(*kk'm'a seha',ha'

  Me$#elaska$

  h*+*$-a$ atom6'o$ (a$ molek*l

  Me$(esk'%s'ka$

  kom%o$e$%e$3*s*$ salahsat* %o(*k k'm'a

  H*+*$-a$atom6'o$(a$molek*l(e$-a$%o(*kk'm'a

  1 JP

  1) Mem+a$('$-,

  ka$ molek*l*$s* (a$molek*lse$3a7a

  Me$#elaska$

  (e$-a$ s'm+ol%e+e(aa$ a$taamolek*l *$s* )

  Me$*$#*kka$

  +e+ea%a 8o$tohmolek*l se(eha$a(alam keh'(*%a$seha',ha')

  Pe+a$('$-

  a$ molek*l*$s* (a$molek*lse$3a7a

  1 JP

  244

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  33/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  PROGRAM SEMESTER

  245

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  34/62

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : !III/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : K'm'aSta$(a Kom%ete$s': ) Memaham' ke-*$aa$ +aha$ k'm'a (alam keh'(*%a$)

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  )" Me$8a''$4omas'te$ta$-ke-*$aa$ (a$e4ek sam%'$-+aha$ k'm'a(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  Me$3e+*tka$

  +aha$,+aha$k'm'a 3a$-(a%at('ma$4aatka$(alamkeh'(*%a$seha',ha')

  Me$#elaska$

  e4ek sam%'$-+aha$ k'm'a

  3a$- te(a%at(alam %o(*kke+*t*ha$*mah ta$--a

  K'm'a R*mahTa$--a

  1 JP

  )2 Me$-'(e$t'4'ka

  s' 4*$-s'+aha$ k'm'a3a$- te(a%at(alammaka$a$

  Me$-'(e$t'4'ka

  s' e4eksam%'$-+aha$ k'm'a3a$- te(a%at(alam s*at*%o(*k

  Ke-*$aa$ (a$e4ek sam%'$-+aha$ k'm'a

  1 JP

  246

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  35/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  ) Me$#elaska$

  +aha$,+aha$k'm'a alam'(a$ +aha$,+aha$ k'm'a+*ata$ 3a$-

  (a%at('-*$aka$se+a-a' +aha$%e7a$a6%ema$'s6%e$-a7et (a$%e$3e(a%3a$- te(a%at(alam +aha$maka$a$kemasa$

  Me$*$#*kka$

  8o$tohmaka$a$ 3a$-me$--*$aka$+aha$ k'm'aalam' (a$+*ata$

  9aha$ k'm'aalam' (a$+*ata$

  1 JP

  Me$#elaska$

  %e$-et'a$ ata('kt'4 (a$%s'koto%'ka

  Me$#elaska$

  (am%ak$e-at'4 ata('kt'4 @okok(a$ m'$*ma$keas (a$%s'koto%'ka+a-'

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  36/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  kesehata$6eko$om'6 (a$sos'al)

  Me$#elaska$

  8aa

  me$-h'$(aka$ ('' (a' ata('kt'4 @okok(a$ m'$*ma$keas (a$%s'koto%'ka)

  Me$(ata at

  a('kt'4 (a$%s'koto%'ka3a$-('-*$aka$ ('

  +'(a$-kesehata$

  ;aame$-h'$(a'

  ('' (a'%e$-a*h atak('t'4 (a$%s'koto%'ka

  1 JP

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  24!

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  37/62

  PROGRAM PEMBELAJARAN

  KELAS VIII

  SEMESTER II

  Mata Pelajaran : IPA

  24"

  PROGRAM SEMESTER

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  38/62

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20"/20"B

  Nama Sekolah : SMP NEGERI C PEKAN9ARUKelas/Semeste : !III/2Mata Pela#aa$ : IPA

  Kom%ete$s'

  .asa

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  B)" Me$-'(e$t'4',kas' #e$'s,

  #e$'s -a3a6%e$#*mlaha$-a3a (a$%e$-a*h$3a%a(a s*at*+e$(a 3a$-('ke$a' -a3a

  1 JP

  B)2 Me$ea%ka$h*k*mNe7to$*$t*kme$#elaska$+e+a-a'%e'st'7a(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  B) Me$#elaska$h*+*$-a$+e$t*ke$e-' (a$%e*+aha$$3a6 %'$s'%D*saha (a$e$e-' seta

  1 JP

  25#

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  39/62

  Kom%ete$s'

  .asa

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  %e$ea%a$$3a (alamkeh'(*%a$seha',ha'

  B)1 Melak*ka$%e8o+aa$te$ta$-%esa7atse(eha$a(a$%e$ea%a$$3a (alamkeh'(*%a$seha',ha'

  1 JP

  B) Me$3el'('k'teka$a$ %a(a+e$(a %a(at68a'6 (a$ -asseta%e$ea%a$$3a(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  1 JP

  C)" Me$(esk'%,

  s',ka$ko$se%-etaa$ (a$-elom+a$-seta%aamete,%aamete$3a

  Me$-'(e$t'4'kas'

  -etaa$ %a(a

  keh'(*%a$ seha',ha'

  Me$-*k* %e'o(a

  (a$ 4ek*e$s's*at* -etaa$

  Mem+e(aka$

  kaakte'st'k

  Getaa$(a$

  -elom+a$-

  1 JP

  251

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  40/62

  Kom%ete$s'

  .asa

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  -elom+a$-lo$-'t*('$al (a$-elom+a$-ta$s5esal

  Me$(esk'%s'ka$

  h*+*$-a$ a$taa

  ke8e%ata$ am+at

  C)2 Me$(esk'%,s',ka$ko$se%+*$3' (alamkeh'(*%a$seha',ha'

  Mem+e(aka$

  '$4aso$'k6*ltaso$'k (a$a*('oso$'k

  Mema%aka$

  kaakte'st'k-elom+a$- +*$3'

  Me$*$#*kka$

  -e#ala eso$a$s'(alam keh'(*%a$

  seha',ha') Mee$8a$aka$

  %e8o+aa$ *$t*kme$-*k* la#*+*$3' F

  Mem+e'ka$

  8o$toh%ema$4aata$ (a$(am%ak%ema$t*la$ +*$3'(alam (alamkeh'(*%a$ seha',

  ha' (a$ tek$olo-'

  9*$3'1 JP

  C) Me$3el'('k's'4at,s'4at8aha3a (a$h*+*$-a$$3a(e$-a$

  Mea$8a$- (a$

  melak*ka$%e8o+aa$ *$t*kme$*$#*k'ka$s'4at,s'4at

  ;aha3a1 JP

  252

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  41/62

  Kom%ete$s'

  .asa

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  +e+a-a'+e$t*k 8em'$(a$ le$sa

  %eam+ata$8aha3a

  Me$#elaska$

  h*k*m %ema$t*la$3a$- ('%eolehmelal*' %e8o+aa$

  Me$#elaska$h*k*m %em+'asa$3a$- ('%eoleh+e(asaka$%e8o+aa$

  Me$(esk'%s'ka$

  %oses%em+e$t*ka$ (a$s'4at,s'4at+a3a$-a$ %a(a8em'$ (ata6

  8em'$ 8ek*$- (a$8em'$ 8em+*$-) Me$(esk'%s'ka$

  %oses%em+e$t*ka$ (a$s'4at,s'4at+a3a$-a$ %a(ale$sa 8ek*$- (a$le$sa 8em+*$-

  C)1 Me$(esk'%s',ka$ alat,alato%t'k (a$%e$ea%a$$3a(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  Me$#elaska$ 4*$-s'

  mata se+a-a' alato%t'k

  Me$--am+aka$%em+e$t*ka$+a3a$-a$ +e$(a%a(a et'$a

  Me$#elaska$

  +e+ea%a 8a8atmata (a$

  Alat,alatO%t'k

  1 JP

  253

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  42/62

  Kom%ete$s'

  .asa

  Alokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  %e$--*$aa$ ka8amata

  Me$3el'('k' 8'',8''

  kamea se+a-a'alat o%t'k

  Me$#elaska$

  ko$se% l*%se+a-a' alat o%t'k

  Me$#elaska$ 8aa

  ke#a +e+ea%a%o(*k tek$olo-'3a$- ele5a$6se%et' :m'kosko%6+e+a-a' #e$'steo%o$-6 %e'sko%(a$ se+a-a'$3a F

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  254

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  43/62

  255

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  44/62

  PROGRAM PEMBELAJARAN

  KELAS I$

  SEMESTER I

  Mata Pelajaran : IPA

  256

  PROGRAM SEMESTER

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  45/62

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : I/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : 9'olo-'Sta$(a Kom%ete$s': Memaham' +e+a-a' s'stem (alam keh'(*%a$ ma$*s'a

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  ")" Me$(esk'%s',ka$ s'stemekskes' %a(ama$*s'a (a$h*+*$-a$$3a(e$-a$kesehata$

  Me$(esk'%

  s'ka$+e$t*k/+a$-*$o-a$,o-a$%e$3*s*$ s'stemekskes' %a(ama$*s'a

  Me$(esk'%

  s'ka$ 4*$-s's'stem ekskes'

  Me$(ata

  8o$toh kela'$a$(a$ %e$3ak't %a(as'stem ekskes'3a$- +'asa('#*m%a' (alamkeh'(*%a$ seha',ha' (a$ *%a3ame$-atas'$3a

  Me$3a(a'

  %e$t'$-$3a

  me$#a-akesehata$ o-a$s'stem e%o(*ks'

  S'stemekskes' %a(ama$*s'a (a$h*+*$-a$$3a(e$-a$kesehata$

  1 JP

  ")2 Me$(esk'%s',ka$ s'steme%o(*ks' (a$

  Me$3e+*tka

  $ ma8am o-a$%e$3*s*$ s'stem

  S'steme%o(*ks'(a$ %e$3ak't

  1 JP

  25

  J l' A t S t + Okt + N + . +

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  46/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  %e$3ak't 3a$-+eh*+*$-a$(e$-a$ s'steme%o(*ks'%a(a ma$*s'a

  e%o(*ks' %a(ama$*s'a

  Me$(esk'%

  s'ka$ 4*$-s's'stem e%o(*ks'

  Me$*l's

  at'kel te$ta$-8aa %e$*laa$(a$ %e$8e-aha$%e$3ak't 3a$-+eh*+*$-a$(e$-a$ s'steme%o(*ks'

  Me$3a(a'

  %e$t'$-$3ame$#a-akesehata$ o-a$

  s'stem e%o(*ks'

  3a$-+eh*+*$-a$(e$-a$ s'steme%o(*ks'%a(a ma$*s'a

  ") Me$(esk'%s',ka$ s'stemkoo('$as' (a$alat '$(ea%a(a ma$*s'a(a$h*+*$-a$$3a(e$-a$kesehata$

  Mem+a$('$-ka$

  +e$t*k/+a$-*$+a-'a$ o-a$(a$/ata* o-a$%e$3*s*$ s'stems3aa4 %a(ama$*s'a

  Me$(esk'%s'ka$

  4*$-s' otak64*$-s' s*ms*m

  t*la$- +elaka$-6(a$ sel saa4(alam s'stemkoo('$as'

  Me$*$#*kka$

  +a-'a$,+a-'a$alat '$(a (a$

  S'stemkoo('$as' (a$alat '$(ea%a(a ma$*s'a(a$h*+*$-a$$3a(e$-a$kesehata$

  1 JP

  25!

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  47/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  4*$-s'$3aMe$(ata 8o$toh

  kela'$a$ (a$%e$3ak't %a(aalat '$(ea 3a$-+'asa ('#*m%a'

  (alam keh'(*%a$seha',ha' (a$*%a3ame$-atas'$3a

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  25"

  PROGRAM SEMESTER

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  48/62

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : I/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : 9'olo-'Sta$(a Kom%ete$s': 2) Memaham' kela$-s*$-a$ h'(*% makhl*k h'(*%

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  2)" Me$-'(e$t'4',kas'kela$-s*$-a$h'(*% makhl*kh'(*% melal*'a(a%tas'6selesk' alam6(a$%ekem+a$-+'aka$

  Me$-a'tka$

  %e'lak* a(a%tas'he7a$ tete$t*('l'$-k*$-a$$3a(e$-a$kela$-s*$-a$h'(*%

  Mem%e('ks'ka$

  %*$ah$3a+e+ea%a #e$'smakhl*k h'(*%ak'+at seleks'alamh*+*$-a$$3a(e$-a$kemam%*a$ 3a$-('m'l'k'

  Me$(esk'%s'ka$

  h*+*$-a$'$tes%es'4'k@a$ta %o%*las'

  (e$-a$ seleks'alam

  Me$#elaska$

  %ea$%ekem+a$-+'aka$ +a-'kela$-s*$-a$

  Kela$-s*$-a$h'(*% makhl*kh'(*% melal*'a(a%tas'6selesk' alam6(a$%ekem+a$-+'aka$

  1 JP

  26#

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  49/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  h'(*%

  Me$('sk'%s'ka$

  8aa%ekem+a$-+'aka$ %a(at*m+*ha$ (a$

  he7a$

  2)2 Me$(esk'%s',ka$ ko$se%%e7a'sa$ s'4at%a(a makhl*kh'(*%

  Me$('sk'%s'ka$

  mate' -e$et's3a$-+eta$--*$-

  #a7a+ (alam%e7a'sa$ s'4at@-e$6 komosom

  Mem+e(aka$

  %e$-et'a$ s'4at

  eses'4 (om'$a$(a$ '$teme('at

  Kela$-s*$-a$h'(*% makhl*kh'(*% melal*'a(a%tas'6selesk' alam6(a$%ekem+a$-+'aka$

  1 JP

  2) Me$(esk'%s',ka$ %oses%e7a'sa$ (a$has'l%e7a'sa$ s'4at+eseta%e$ea%a$$3a

  Me$e$t*ka$

  -amet (a'-e$ot'%tet*a/'$(*k

  Me$e$t*ka$ as'o

  has'l %es'la$-a$%es'la$-a$mo$oh'+'(a (a$('h'+'(a melal*'+a-a$

  Poses%e7a'sa$ (a$has'l%e7a'sa$s'4at +eseta%e$ea%a$$3a

  1 JP

  2)1 Me$(esk'%s',ka$ %e$ea%a$+'otek$olo-'(alamme$(*k*$-kela$-s*$-a$

  Me$(e4'$'s'ka$

  %e$-et'a$+'otek$olo-'Me$(esk'%s'ka$

  ke*$t*$-a$%ema$4aata$

  Pe$ea%a$+'otek$olo-'(alamme$(*k*$-kela$-s*$-a$h'(*% ma$*s'a

  1 JP

  261

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  50/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  h'(*% ma$*s'amelal*'%o(*ks'%a$-a$

  +'otek$olo-'(alam %o(*ks'%a$-a$Me$(ata %o(*k,

  %o(*k+'otek$olo-'

  ko$5e$s'o$al (a$mo(e$ ('l'$-k*$-a$sek'ta$3aMem+*at %o(*k

  +'otek$olo-'se(eha$a 3a$-(a%at('ma$4aatka$(alam keh'(*%a$seha',ha'@mem+*at tem%e64eme$tas' sa'+*ah6 %e$a$ama$se8aah'(o%o$'k (a$aeo%o$'k

  melal*'%o(*ks'%a$-a$

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  262

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  51/62

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  263

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  52/62

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : I/"Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : &'s'kaSta$(a Kom%ete$s': ) Memaham' ko$se% kel'st'ka$ (a$ %e$ea%a$$3a (alam keh'(*%a$ seha',ha'

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'Pokok

  Alokas'akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  )" Me$(esk'%s',ka$ m*ata$l'st'k *$t*kmemaham'-e#ala,-e#alal'st'k stat'sseta ka'ta$$3a(alamkeh'(*%a$

  seha',ha'

  Me$#elaska$ +e$(a

  (a%at +em*ata$l'st'k +'la (e$-a$('lak*ka$ (e$-a$ 8aatete$t*

  Mem+e' 8o$toh

  %e'st'7a 3a$-me$-has'lka$ +e$(a3a$- +em*ata$ l'st'k

  Melak*ka$ %e8o+aa$

  se(eha$a *$t*kme$*$#*kka$ s'4atm*ata$ l'st'k

  L'st'kstat's

  1 JP

  )2 Me$-a$al's's%e8o+aa$l'st'k ('$am's(alam s*at*a$-ka'a$seta

  %e$ea%a$$3a(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  Me$#elaska$ ko$se%

  a*s l'st'k (a$ +e(a%ote$s'al l'st'k

  Mem+*at a$-ka'a$

  kom%o$e$ l'st'k(e$-a$ +e+a-a'

  5a'as' +a'k se'ma*%*$ %aalel

  Me$--am+aka$ a*s

  l'st'k (a$ +e(a%ote$s'al (alam+e$t*k ta+el (a$-a4'k)

  L'st'k('$am's

  1 JP

  264

  M t ' Al k 'J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  53/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  Me$3el'('k' h*+*$-a$

  a$taa a*s l'st'k (a$+e(a %ote$s'al (alams*at* a$-ka'a$@H*k*m Ohm

  Me$em*ka$

  %e+e(aa$ ham+ata$+e+ea%a #e$'s +aha$@ko$(*kto6 sem'ko$(*kto (a$'solato

  Me$--*$aka$ H*k*m

  K'8ho44 I *$t*kme$-h't*$- ! (a$ I(alam a$-ka'a$

  Me$-h't*$- ham+ata$

  %e$--a$t' a$-ka'a$

  l'st'k se' (a$ %aalel) Me$(esk'%s',ka$ %'$s'%ke#a eleme$(a$ a*s l'st'k3a$-('t'm+*lka$$3aseta%e$ea%a$$3a(alamkeh'(*%a$seha',ha'

  Me$#elaska$ ko$se%

  -a3a -eak l'st'k@GGL s*m+e a*sl'st'k

  Me$#elaska$ s*s*$a$

  (a$ 8aa ke#a eleme$l'st'k %'me (a$sek*$(e

  Me$-*k* te-a$-a$

  a$taa k*t*+,k*t*+s*m+e te-a$-a$ (a$te-a$-a$ #e%'t@te-a$-a$ te%aka'

  A*sl'st'k

  1 JP

  )1 Me$(esk'%s',ka$ h*+*$-a$e$e-' (a$(a3a l'st'kseta

  Me$#elaska$

  h*+*$-a$ a$taa !6 I(e$-a$ e$e-' l'st'k3a$- ('-*$aka$)

  Me$#elaska$

  E$e-'(a$.a3al'st'k

  1 JP

  265

  Mate' Alokas'J*l' A-*st*s Se%tem+e Okto+e No%em+e .esem+e

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  54/62

  Kom%ete$s' .asa I$('kato Mate'

  Pokok

  Alokas'

  akt*

  J* -*st*s Se%te +e O to+e o%e +e ese +e

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  %ema$4aata$$3a (alamkeh'(*%a$seha',ha'

  h*+*$-a$ a$taa (a3al'st'k e$e-' l'st'k6(a$ sat*a$$3a @kh(a$ Jo*le

  Me$ea%ka$ ko$se%

  e$e-' (a$ (a3a l'st'k

  (alam %eh't*$-a$%e$--*$aa$ l'st'k ('*mah ta$--a+e(asaka$ a$-ka3a$- tetea %a(a khmete

  Me$*$#*kka$

  %e*+aha$ e$e-'l'st'k me$#a('e$e-' +e$t*k la'$

  Mem%akt'kka$

  %e$-hemata$ e$e-'(alam keh'(*%a$seha',ha' (a$me$-em*kaka$alasa$$3a)

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  266

  Me$-etah*'6 6 20)

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  55/62

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  26

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  56/62

  PROGRAM PEMBELAJARAN

  KELAS I$

  SEMESTER II

  Mata Pelajaran : IPA

  26!

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  57/62

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : I/2Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : &'s'kaSta$(a Kom%ete$s': 1) Memaham' ko$se% kema-$eta$ (a$ %e$ea%a$$3a (alam keh'(*%a$ seha',ha')

  Kom%ete$s'

  .asa

  I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  1)" Me$3el'('k'-e#alakema-$eta$(a$ 8aamem+*atma-$et

  Me$*$#*kka$ s'4at

  k*t*+ ma-$et

  Me$(emo$stas',

  ka$ 8aa mem+*atma-$et (a$ 8aame$-h'la$-ka$s'4at kema-$eta$

  Mema%aka$ teo'

  kema-$eta$ +*m'

  Me$#elaska$ s'4at

  me(a$ ma-$etse8aa k*al'tat'4 ('sek'ta ka7at+em*ata$ a*sl'st'k

  Ge#alakema-$eta$(a$ 8aamem+*atma-$et

  1 JP

  1)2 Me$(esk'%s',ka$%ema$4aata$kema-$eta$(alam %o(*k

  tek$olo-'

  Me$#elaska$ 8aa

  ke#aelektoma-$et'k(a$ %e$ea%a$$3a(alam +e+ea%a

  %o(*k tek$olo-' Me$em*ka$

  %e$--*$aa$ -a3aLoe$t %a(a+e+ea%a alatl'st'k seha',ha'

  Me$3a(a'

  Pema$4aata$kema-$eta$(alam%o(*ktek$olo-'

  1 JP

  26"

  Kom%ete$s' Alokas'Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  58/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato Mate' Pokok

  Alokas'

  akt* 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  %e$t'$-$3a%ema$4aata$kema-$eta$ (alam%o(*k tek$olo-'

  1) Me$ea%ka$

  ko$se%'$(*ks'elektoma-$et'k *$t*kme$#elaska$%'$s'% ke#a+e+ea%a alat3a$-mema$4aatka$ %'$s'%'$(*ks'elektoma-,

  $et'k

  Me$#elaska$

  h*+*$-a$ a$taa%e-eaka$ -a'sme(a$ ma-$et'k(e$-a$ te#a('$3a-a3a -eak l'st'k'$(*ks' melal*'%e8o+aa$

  Me$#elaska$

  %'$s'% ke#a('$amo/-e$eatose8aa se(eha$a

  Me$#elaska$

  se8aa

  Ko$se%

  '$(*ks'elektoma-$et'k (a$ %'$s'%ke#a alat3a$-me$(asaka$%'$s'%'$(*ks'elektoma-$et'k

  1 JP

  U#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)

  2#

  PROGRAM SEMESTER

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  59/62

  TAHUN PELAJARAN 20 / 20

  Nama Sekolah :Kelas/Semeste : I/2Mata Pela#aa$ : IPAAs%ek : &'s'kaSta$(a Kom%ete$s': ) Memaham' s'stem tata s*3a (a$ %oses 3a$- te#a(' (' (alam$3a)

  Kom%ete$s'

  .asa

  I$('kato Mate' PokokAlokas'

  akt*

  Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

  1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  )" Me$(esk'%s',ka$kaakte'st'ks'stem tatas*3a

  Me$(esk'%s'ka$

  %ee(aa$ +*la$me$-el'l'$-'+*m' (a$ +*m'me$-el'l'$-'mataha'

  Me$#elaska$

  -a5'tas' se+a-a'-a3a ta'k a$taamataha' (a$

  +*m'seh*+*$-a$(e$-a$ #aak)

  Me$(esk'%s'ka$

  o+'t %la$etme$-'ta'mataha'+e(asaka$mo(el tata s*3a

  Me$(esk'%s'ka$

  %e+a$('$-a$

  a$ta %la$et('t'$#a* massa6#a',#a'6 #aakata,ata kemataha'6 (a$se+a-a'$3a(e$-a$

  S'stem tatas*3a

  1 JP

  21

  Kom%ete$s' Alokas'Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  60/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato Mate' Pokok

  Alokas'

  akt* 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  me$--*$aka$ta+el

  )2 Me$(esk'%s,ka$ mataha'se+a-a'+'$ta$- (a$

  +*m' se+a-a'salah sat*%la$et

  Me$(esk'%s'ka$

  mataha' se+a-a'salah sat*+'$ta$-

  Me$(esk'%s'ka$s*m+e%em+e$t*ka$e$e-' mataha'

  Me$(esk'%s'ka$

  s*s*$a$ la%'sa$mataha'

  Me$(esk'%s'ka$

  kaakte'st'k (a$%e'lak* +*m')

  Mataha'se+a-a'+'$ta$- (a$+*m'

  se+a-a'salah sat*%la$et

  1 JP

  ) Me$(esk'%s',ka$ -eake(a +*m'6+*la$6 (a$satel't +*ata$seta%e$-a*h'$teaks'$3a

  Me$#elaska$%e'o(e otas'+*la$ (a$%os's'$3ateha(a% +*m'

  Me$('sk'%s'ka$

  te#a('$3a-eha$a +*la$6-eha$a mataha'(a$me$-h*+*$-ka$$3a (e$-a$

  %e'st'7a %asa$-s**t a' la*t

  Me$#elaska$

  4*$-s' satel't+*ata$)

  Geak e(a+*m'6 +*la$6(a$ satel't+*ata$ seta%e$-a*h'$teaks'$3a

  1 JP

  22

  Kom%ete$s'I ('k t M t ' P k k

  Alokas'Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  61/62

  Kom%ete$s'

  .asaI$('kato Mate' Pokok

  Alokas'

  akt* 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  )1 Me$(esk'%s',ka$ %oses,%oseskh*s*s 3a$-te#a(' ('la%'sa$

  l'thos4e (a$atmos4e 3a$-teka't (e$-a$%e*+aha$ at(a$ kalo

  Me$#elaska$

  %e$-a*h %oses,%oses 3a$-te#a(' ('la%'sa$l'tos4e teha(a%%e*+aha$ at (a$

  kalo Me$#elaska$

  %e$-a*h %oses,%oses 3a$-te#a(' ('la%'sa$atmos4e teha(a%%e*+aha$ at (a$kalo

  Poses,%oseskh*s*s 3a$-te#a(' ('la%'sa$l'thos4e (a$

  atmos4e3a$- teka't(e$-a$%e*+aha$at (a$ kalo

  1 JP

  ) Me$#elaska$h*+*$-a$a$taa %oses3a$- te#a(' ('la%'sa$l'thos4e (a$atmos4e(e$-a$kesehata$(a$%emasalaha$l'$-k*$-a$

  Me$#elaska$

  %oses %ela%*ka$('la%'sa$ +*m'3a$- +eka'ta$(e$-a$ masalahl'$-k*$-a$

  Me$#elaska$

  %oses%eme$asa$ -lo+al(a$ %e$-a*h$3a%a(a l'$-k*$-a$(' +*m'

  Me$#elaska$

  %e$-a*h %oses,

  %oses('l'$-k*$-a$teha(a%kesehata$ma$*s'a

  Me$3a(a'

  +aha3a$3a

  H*+*$-a$a$taa%oses 3a$-te#a(' ('la%'sa$l'thos4e (a$atmos4e(e$-a$kesehata$(a$%emasalaha$ l'$-k*$-a$

  1 JP

  23

  Kom%ete$s'I ('k t M t ' P k k

  Alokas'Ja$*a' &e+*a' Maet A%'l Me' J*$'

 • 7/25/2019 PROMES IPA SMT 1& 2.doc

  62/62

  %

  .asaI$('kato Mate' Pokok

  akt* 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1 " 2 1

  %e$-a*h $e-at'4%oses,%osesl'$-k*$-a$ kae$a*lah ma$*s'ateha(a%kesehata$

  ma$*s'aU#' Mate' 2 JP

  Reme('al 2 JP

  Pe$-a3aa$ 2 JP

  Me$-etah*'6 6 20)

  Ke%ala Sekolah SMP/MTs G** Kelas / G** MP

  ))

  NIP) NIP)