22
PROCES MONTAŽE DIGITAL SYNTHSIZER TUNER Predmeta: PROJEKTOVANJE POGONA I RASPOREDA Profesor: Student: Milovan Ilić Luka Mirković 901

Projektovanje Pogona i Rasporeda

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Projektovanje Pogona i Rasporeda

PROCES MONTAŽE DIGITAL SYNTHSIZER TUNER

Predmeta:

PROJEKTOVANJE POGONA I RASPOREDA

Profesor: Student:

Milovan Ilić Luka Mirković 901

Beograd, jun 2011 godine

Page 2: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Sadržaj

Uvod.................................................................................................................................1

Kolicina proizvodnje.......................................................................................................2

Tehnološki postupak......................................................................................................2

Dijagram toka..................................................................................................................3

Sastavnica proizvoda:....................................................................................................4

Izbor tipa i varijante toka u sistemu………………………………………………………..5

Oprećenje preseka sistema………………………………………………………………….6

Odnos opterećenje/kapacitet.........................................................................................7

Karta operacija…………………………………………………………………………………9

Karta opterećenja preseka sistema ………………………………………………………10

Opterećenje po operacijama........................................................................................10

Proračin elemenata strukture sisistema.....................................................................10

Proračun broja jedinica tehnoloških sistema............................................................10

Proračun broja učesnika u procesu rada ..................................................................11

Proračun potrebnih površina......................................................................................11

Karta površina...............................................................................................................11

Proračun broja učesnika u procesu............................................................................11

Određivanje kretanja predmeta duž toka...................................................................12

Vreme trajanja ciklusa rada.........................................................................................12

Radno mesto …………………………………………………………………………………13

Oblikovanje prostornih struktura sistema………………………………………………13

Izbor opereme za rukovanje materijalom……………………………………………….14

Dijagram toka materijala …………………………………………………………………...14

Izbor modela razmeštaja radnih mesta ………………………………………………….14

Plan pogona i oblik zgrade..........................................................................................15

Page 3: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Uvod:

Pioneer korporacija 1985 godine razvila je Elitnu liniju komponenti kroz veliki broj oglasa u “Muzičkom pregledu” , audio i drugim publikacijama. Pioneer digital tuner pojavio se na tržištu kasnih ’80 godina. Uvedena je HI-FI komponentna linija ’85 godine i cela je bila od crnog panela sa zlatnim i visokog sjaja simuliranog panela sa strane. Sve komponente su bile tako dizajnirane kako bi ispunile neke od kriterijuma, kao što je rukovanje teškim muzičkim zahtevima digitalnih programa kako bi verno reprodukovali svaku nijansu muzike, što verno omogućavaju sadašnje tehnologije. Sve komponente ove kompanije uključujući i digitalni tuner prepoznatljive su po crnom panelu i mat simuliranom panelu od ružinog drveta. Elitna linija stereo opreme odlikuje se teškim bakarnim i pozlaćenim šasijama najfinijih unutrašnjih audio delova neuporedive specifikacije i prepoznatljivog sjaja zadivljujuće polirane ploče. Elit ime prvi put se prijavilo na modelima ove kompanije 1989 godine.

Slika 1.

Page 4: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Kolicina proizvodnje

Marketinškim istraživanjem utvrđeno je da je potrebno 1000000jedinica godišnje.U koliko se zna da broj radnih dana u godini ima 52 radne nedelje u trajanju od 5 radnih dana može se izračunati koliko komada proizvoda dnevno treba proizvesti. Od ukupnog broja radnih dana treba odbiti vreme predviđeno za kolektivni godišnji odmor ( 2 radne nedelje), broj neradnih dana zbog državnih i crkvenih praznika ( 7dana ) , što iznosi ukupno 21 dan. Prema tome broj radnih dana godišnje je 240 dana.

Dnevni obim proizvodnje je :

Dnevni obim proizvodnje =1000000/240=4167 kom / dan

Broj partija je 5 po jednoj smeni. Predviđen je rad u dve smene

Nedeljna serija , računajući 48 radnih nedelja je 1000000/48=20834kom/nedelji

Veličina partije , serije i broj partija u seriji u vremenu jedne godine određuje ritam toka.

Prilikom merenja sklapanja proizvoda od strane radnika izmereno je da je potrebno 4 min/kom da se sklopi jedan proizvod

U skladu sa postulatima firme preduzece pionir oslanja se na kooperante, proizvodnju bez sopstvenih resursa ali uz montazu kupljenih delova .

Tehnološki postupak

Postupak sklapanja proizvoda počinjemo od matične ploče. Na matičnu ploču lemljenjem pričvršćujemo procesor. Istim postupkom učvršćujemo i displej na matičnu ploču. Dve vrste led lampi lemljenjem se povezuju za magistralu. Drugi deo magistrale se lemljenjem povezuje sa matičnom pločom. Na matičnu ploču pričvršćujemo kondenzator, takođe lemljenja. Prekidač za napajanje pričvršćujemo lemljenjem na ploču za napajanje. Lemljenjem se spaja kabal za ploču za napajanje. Spaja se matična ploča za donji deo kućišta sarafima. Ploča za napajanje pričvršćuje se donji deo kućišta šarafima Sa spoljne strane pričvršćujemo prekidač za napajanje šarafima. Pričvršćujemo interaktivu tablu sa kojom spajamo led lampu 1 i 2 i displej šarafima. Gornje kućište pričvršćujemo za donje šrafovima.

Time se završava postupak montaže proizvoda. Proizvod ide na pakovanje.

Page 5: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Preduzeće se u potpunosti oslanja na kooperante , proizvodnju bez sopstvenih proizvodnih resursa , uz montažu datih proizvoda.

Dijagram toka

Datum:///////, Analitičar: Radnik 1, Proces: Montiranje radija

Opis procesa

1 Lemljenje procesora na matičnoj ploci

2 Lemljenjem učvršćujemo displej

3 Povezivanje led lampi sa matičnom pločom

4 Lemljenjem pričvršćujemo kondenzator za ploču za napajanje

5 Lemimo osigurač na ploči za napajanje

6 Lemimo prekidač za ploču za napajanje

7 Kabal za napajanje principom leljenja pričvršćujemo na ploči za napajanje

8 Kontrola svih lemova

9 Šrafovima i plastičnim tiplama spajamo matičnu ploču i napajanje za donji deo kućišta

10 Pričvršćujemo za donje kućište interaktivnu tablu

11 Interaktivnu tablu spajamo sa led lampama 1,2 i displejem

12 Šrafovima pričvršćujemo gornje kućište za donje

13 Na donje kućište stavljamo plastične nogare

14 Kontrola pričvršćivanja

15 Transport do

16 Skladišta

17 Kontrola

18

Tabela 1.

Page 6: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Sastavnica proizvoda:

Broj delova

: Naziv delova:

Broj delova u jedinici

proizvoda:

Digitalni radio 4

 MP1 Matična ploča 5

 1 procesor 1

 2 displej 1

 3 led lampa1 2

 4 led lampa2 2

 5 Prekidač 1

 KU1 Kućište 3

 6 kućište1 1

 7 kućište2 1

 8 šrafovi 21

 NG1 nogare 4

 IT1 Interaktivna tabla 4

 9 tasteri 18

 10 plastični nosač 1

 11 ekran za led lampice 4

 12 ekran za displej 1

 NA1 Napajanje 4

 13 kabal 1

 14 kondezator 1

 15 osigurač 1

 16 prekidač za napajanje 1Tabela 2.

Page 7: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Izbor tipa i varijante toka u sistemu

Na osnovu prethodno izvršenih analiza i proračuna utvrđene su osnovne grupe veličina i određen tip i varijanta toka u sistemu. -količina predmeta rada: qred= 1000000kom/god -stepen tehnološke složenosti predmeta rada:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑tiitii 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 3,06min

Tabela 3.

Efektivni kapacitet elemenata sistema: Ke= 183600min/god

Ke=Me*Ne*Se*ᶯMe- broj radnih dana

Ne-  broj radnih sati

Se-  broj smena dnevno

η -  koeficijent iskorišćenja

Ke=240*7,5*2*0,85=183600min/god

Oprećenje preseka sistema

Ti= qs*ti[min/god]

T1=330000 T2=330000T3=330000T4=330000T5=330000T6=330000T7=330000T8=150000

Page 8: Projektovanje Pogona i Rasporeda

T9=150000T10=150000T11=150000T12=150000∑ti=3060000

Odnos opterećenje/kapacitet

Odnos opterećenje kapacitet - slika 2.

Kser= 3060000 / 183600 = 16,67≈17 

-ΣTi= 3060000 min/god > Ke

-Timax= 999 000 min/god > Ke

-Timin= 88 800 min/god < Ke

-na većini operacija Ti> Ke

-Ritam toka je rs=Ke/Is[min/serija]=183600/48=3825 min/serija

-Ritam partije rp=Ke/Ip=183600/20834=0,88 min/partija

Page 9: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Broj operacija

Operacija Mašina Broj mašine

Vremaenska norma min

Proizvodni takt linije montaze

1 Lemljenje Lemilica 1 0.33 0,882 Lemljenje Lemilica 1 0.33 0,883 Lemljenje Lemilica 1 0.33 0,884 Lemljenje Lemilica 1 0.33 0,885 Lemljenje Lemilica 1 0.33 0,886 Lemljenje Lemilica 1 0.33 0,887 Lemljenje Lemilica 1 0.33 0,888 Šrafljenje Automat

za zavijanje

2 0.33 0,88

9 Šrafljenje Automat za zavijanje

2 0.15 0,88

10 Šrafljenje Automat za zavijanje

2 0.15 0,88

11 Šrafljenje Automat za zavijanje

2 0.15 0,88

12 Šrafljenje Automat za zavijanje

2 0.15 0,88

Tabela 4.

Page 10: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Karta operacija

Slika 3.

Page 11: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Karta opterećenja preseka sistema

Oznaka Operacija Mašina Količina godišnje

Veličina serije

Broj serija

Vreme po jedinici

Fond vremena po seriji

Ti fond vremena godišnje

1 Lemljenje 1 1000000 20834 48 0,33 6876 3300482 Lemljenje 1 1000000 20834 48 0,33 6876 3300483 Lemljenje 1 1000000 20834 48 0,33 6876 3300484 Lemljenje 1 1000000 20834 48 0,33 6876 3300485 Lemljenje 1 1000000 20834 48 0,33 6876 3300486 Lemljenje 1 1000000 20834 48 0,33 6876 3300487 Lemljenje 1 1000000 20834 48 0,33 6876 3300488 Šrafljenje 2 1000000 20834 48 0,15 3125 1500009 Šrafljenje 2 1000000 20834 48 0,15 3125 15000010 Šrafljenje 2 1000000 20834 48 0,15 3125 15000011 Šrafljenje 2 1000000 20834 48 0,15 3125 15000012 Šrafljenje 2 1000000 20834 48 0,15 3125 150000

Tabela 5.

Opterećenje po operacijama

Radna operacija Radno mesto Opterecenje Ti[min/god]1. Lemljenje Lemelica 23102262. Srafljenje Automatski navidač 750000

Tabela 6.

Proračin elemenata strukture sisistema

1.Proračun broja jedinica tehnoloških sistema

Mi=Ti/Ke jed

Radno mesto Ti Mi Usvojeno Mu

Ke ᶯits

Lemilica 2310366 12,58 13 183600 0,97Automacki navrtač 7500000 4,09 5 183600 0,82

Tabela 7.

Page 12: Projektovanje Pogona i Rasporeda

2.Proračun broja učesnika u procesu rada

Potreban broj radnika u operacijama rada se određuje na osnovu odnosa opterećenja kapaciteta odnosno

Ri=Ti/Ke jed

Radno mesto Ti Ke Rip Piu ᶯi

Lemilica 2310336 91800 25,7 26 0,97Automacki navrtač

750000 91800 8,2 9 0,92

Tabela 8.

3.Proračun potrebnih površina

Potrebne površina za smeštaj elemenata na radnim mestima:

Fi=Fn*Kf[m2]

Karta površina

Tehnološki sistem naziv Površina Kf M2 Ukupnoosnova

Lemilica 13 1,06 7 7,42 96,46m2

Automacki navidač

5 1,60 8 12,80 6400m2

Ukupno 160,46

Tabela 9.

Proračun broja učesnika u procesu

Pregled tehnoloških oprema

Broj Provereni odnaos /jedinica

površina Broj radnika

Lemilica 13 1,06 13,78 26Automacki navidač

5 1,60 8.00 9

Ukupno 35

Tabela 10.

Page 13: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Određivanje kretanja predmeta duž toka

Odnos relativnih veličina – uslova je pojedinačni tok i redno paralelni način kretanja predmeta rada duž toka .

Vreme trajanja ciklusa rada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tii 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Kf 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Tpi

687,56 687,56

687,56 687,56

687,56 687,56 625,05

625,05 625,05

625,05 625,05

Tabela 11. Vreme izrade na i-toj operaciji

Dijagram ciklusa rada dat je na slici

Slika 4.

Tcp=7*687,56+5*625,05

Tcp=7928,2 min/pratija

Page 14: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Radno mesto

Slika 5.

Page 15: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Oblikovanje prostornih struktura sistema

U slučaju neprekidnog toka – potrebno je proektovati prostornu strukturu razmeštaja radnih mesta u vidi radnh jedinica kao osnovni obli toka.

Najpogodni oblik za ovaj slučaj je pravoliniski oblik jer nije prisutan visok stepen tehnološke složenosti .

Slika 6.

Page 16: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Izbor opereme za rukovanje materijalom

Unutrašnji transport reguliše pokretna traka i radnik koji kontroliše da konstantno pristižu delovi na pokretnu traku.

Dijagram toka materijala

Slika 7.

Izbor modela razmeštaja radnih mesta

Pravoliniski izbor toka dozvoljava izbor modela prava kao model razmeštaja elemenata strkture i oblikovanja razmeštaja radnih mesta.

Osnovni razmeštaj radnih mesta – Slika 8.

Page 17: Projektovanje Pogona i Rasporeda

Plan pogona i oblik zgrade

Slika 9.

Page 18: Projektovanje Pogona i Rasporeda

LITERATURA

1. Predavanja iz predmeta “Projektovanje pogona i rasporeda “2. Studija rada – Drago Taboršak3. Studija rada- Miroslav Car, Marko Krznar, Karlo Šimon