of 13 /13
4/1/2021 1 Doc dr Branko Milosavljević, dipl.građ.inž. PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2 PGBK2 2020/21 Predavanje 1 1 PGBK2 2020/21 Predavanje 1 2 Sadržaj predavanja Nedelja Tema predavanja 1 Uvodne napomene i propozicije. Konstrukcijski sistemi zgrada. Industrijske hale ‐ Rožnjača 2 Industrijske hale Glavni krovni nosači 3 Dejstvo vetra na halu 4 Dejstvo vetra na halu. Globalna stabilnost. 5 Seizmička dejstva na konstrukcije Osnove 6 Seizmička dejstva na konstrukcije Eelastoplasticno ponasanje 7 Seizmička dejstva na konstrukcije Projektovano ponašanje konstrukcija 8 Seizmička dejstva na konstrukcije Savremeni koncept EC8 9 Seizmička dejstva na konstrukcije Regularnost konstrukcija 10 Seizmička dejstva na konstrukcije Lokalna duktilnost 11 Konstrukcijski sistemi pri dejstvu seizmike 12 Primerni i sekundarni sistemi konstrukcija 13 Konstrukcijski sistemi visokih zgrada. Fundiranje AB konstrukcija. 14 Montažne konstrukcije

PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2

  • Author
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2

Microsoft PowerPoint - PGBK2 2020-21 Predavanje 1.pptx4/1/2021
1
D o c d r B r a n k o M i l o s a v l j e v i , d i p l . g r a . i n .
PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 2
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
Sadraj predavanja
4 Dejstvo vetra na halu. Globalna
stabilnost.
Osnove
Eelastoplasticno ponasanje
Projektovano ponašanje konstrukcija
 Savremeni koncept EC8
Regularnost konstrukcija
Lokalna duktilnost 
Fundiranje AB konstrukcija.
14 Montane konstrukcije
Elaborat:
Odbrana elaborata: u kolokvijumskoj nedelji
nedelja nastave
1 22.02.21 23.02.21 24.02.21 25.02.21 26.02.21
Predavanje 1 Predavanje 2
Predavanje 3 Predavanje 4
Predavanje 5 VEBE 1
Predavanje 6 VEBE 2
Predavanje 7 VEBE 3
Predavanje 8 VEBE 4
Predavanje 9 VEBE 5
Predavanje 10 VEBE 6
Predavanje 11 VEBE 7
Predavanje 12 VEBE 8,
predaja 1. zadatka praznik
praznik Predavanje 13 VEBE 9,
predaja 2. zadatka
Predavanje 14 VEBE 10
VEBE 11
VEBE 12 VEBE 13
ODBRANA ELABORATA
1. . Radosavljevi, D. Baji: ARMIRANI BETON 3, Elementi armiranobetonskih konstrukcija, Graevinska knjiga Beograda, 1989. (2006.)
2. Grupa autora: BETON I ARMIRANI BETON PREMA BAB 87, Tomovi 1 i 2, Graevinska knjiga - reprint, Beograd, 2008.
3. D. Najdanovi: BETONSKE KONSTRUKCIJE, Gros knjiga‚ V izdanje, Beograd, 2008.
4. D. Najdanovi: MODELI PRORAUNA ARMIRANOBETONSKIH NOSAA U OBLASTIMA SMICANJA I DISKONTINUITETA, Monografija, Graevinski fakultet, Beograd, 2001.
5. V. Alendar: PROJEKTOVANJE SEIZMIKI OTPORNIH ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA KROZ PRIMERE, materijal za vebe u okviru kursa PGBK2, Graevinski fakultet (IMK), Beograd, novembar 2004.
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
Uslov za slušanje predmeta:
- Potpis iz predmeta Projektovanje i graenje betonskih konstrukcija 1 (7. semestar)
- Potpis iz predmeta Dinamika konstrukcija i zemljotresno inenjerstvo (7. semestar)
Predispitne obaveze vrede ukupno 30 poena i obuhvataju:
- Izradu elaborata (20 poena)
Uslov za sticanje potpisa:
- Predat kompletan elaborat (proraun i crtei)
- Minimalno 30% od ukupnog broja poena na elaboratu i 30% od ukupnog broja poena na testu!
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
NAIN POLAGANJA ISPITA: Ispit je pismeni i usmeni.
Pismeni ispit traje 2 sata i 15 minuta, uz mogunost korišenja literature. Ocena sa pismenog ispita donosi najviše 30 poena.
Usmeni ispit polae se najranije 7 dana posle pismenog ispita. Na usmenom ispitu izvlae se 3 pitanja, i nije mogue koristiti literaturu. Ocena sa usmenog ispita vrednuje se najviše sa 40 poena.
USLOVNI PREDMETI: Uslov za polaganje pismenog ispita je poloen ispit iz predmeta „Projektovanje i graenje betonskih konstrukcija 1“ (VII semestar) i “Statika konstrukcija”.
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
1. zgrade za stanovanje,
4. objekti kulture (muzeji, pozorišta, bioskopi),
5. objekti obrazovanja (škole, fakulteti...),
6. industrijski objekti (u kojima se obavlja proces proizvodnje, skladišta materijala, upravne zgrade...),
7. hotelski kompleksi i kongresni centri.
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
industrijski objekti su obino nie spratnosti sa meuspratnim konstrukcijama koja treba da prime velika korisna optereenja → krstaste ploe na gredama, skladišta → peurkaste ploe.
pozorišta, bioskopi → zahtevaju velike raspone → roštiljne konstrukcije ili kasetirane
poslovni objekti → problem voenja instalacija (klimatizacija i ventilacija) → ploe direktno oslonjene na stubove
stambeni objekti → relativno mali rasponi – obino od 3 do 6 m, mala korisna optereenje → ploe u jednom pravcu, ab ploe, krstaste ploe...
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
b)montani (ind. hale, višespratne zgrade...)
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
Jednospratni objekti veih raspona i velike duine. Gabariti zavise potrebnog slobodnog pokrivenog prostora koji diktira proces proizvodnje. Rasponi preko 20m, duine i preko 100m.
Na pojedinim delovima (kancelarijski ili magacinski prostor) mogu biti višespratne.
Karakteristini elementi konstrukcije – glavni krovni nosa velikog raspona i stubovi velike visine i vitkosti.
Za velike duine hala neophodno uvesti dilatacije.
Nain gradnje naješe montani, retko monolitni.
Industrijski objekti – industrijske hale
Elementi konstrukcije industrijske hale
Oslonjene na gornju ivicu GN u padu. Upušteno oslanjanjanje. Horizontalna komponenta optereenja
GN
Ronjaa
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
Oslonaki deo ronjae
Ronjae - veza sa GN Konstantna visina flanše – povoljno za oplatu
Min. odstojanje ankera od ivice
Krutost veze na savijanje u ravni (spreg sila u ankerima)
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
4/1/2021
11
21
GN sa “sedištem” za ronjau U cilju upuštenog oslanjanja sekundarnog elementa (ronjae) na glavni nosa, formira se armiranobetonsko “sedište” ili “papua” u obliku slova “U”. Tako nastaje stabilan oslonac za sekundarni element i olakševa se njegova montaa.
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
PGBK2 2020/21 Predavanje 1
PGBK2 2020/21 Predavanje 1