Click here to load reader

PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2019-06/J 290 Prilog 3 - Projektni  · PDF filePROJEKTNI ZADATAK 1. POSTOJECE STANJE I ZADACE PROJEKTA Nadvoznjak u cvoru Lucko

 • View
  234

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2019-06/J 290 Prilog 3 - Projektni...

 • PROJEKTNI ZADATAK

  1. POSTOJECE STANJE I ZADACE PROJEKTA

  Nadvoznjak u cvoru Lucko preko Jadranske avenije (sjever i jug) nalazi se na autocesti A 3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica Jankomir-Lucko, u stacionazi km 19+515 Nadvoznjak je dio obilazmce grada Zagreba i prelazi Jadransku aveniju na koju se nastavlja dionica autoceste Zagreb-Karlovac a sastoji se od dva paralelna nadvoznjaka Sirina nadvoznjaka je 14,50m (sjeverni) i 24,50m (juzni), sto znaci da je ukupna sirina 39,0m. Rasponi nadvoznjaka su 20,0+2x25,0+20,0=90,0m a ukupna mu je duzina zajedno s krilima upornjaka 98,84m. Poprecm nagib kolmka iznosi 3 i 2,5 %, s padom u desnu i lijevu stranu (prema sjeveru i jugu). Projektiran je u krivini radiusa R=3373,0m i u konveksnoj vertikalnoj krivini radiusa R=20.000m. Nadvoznjak ima asfaltni zastor koji se sastoji od habajuceg sloja asfaltbetona debljine 2,5cm, veznog sloja asfaltbetona debljine 2,5cm i hidroizolacije debljine 1cm. Gornji ustroj objekta cim monolitna kontinuirana prednapeta armiranobetonska olaksana ploca promjenjive visine u poprecnom presjeku h=l,05-1,35m. Donji ustroj objekta cine dva upornjaka s propustenim nasipom i visecim krilima (oba nadvoznjaka) te tri stupista s po dva odvojena stupa u stupistu (sjeverni nadvoznjak) i tri stupista s po cetiri odvojena stupa u stupistu (juzni nadvoznjak). Na stupovima su neoprenski lezajevima na koje je polozena AB ploca kolnika Upornjaci i stupista su plitko i plosno temeljeni. Kontinuitet prijelaza sa objekta na nasip osiguran je ugrademm dilatacionim napravama na upornjacima. Pokos propusteih nasipa poplocan je predgotovljenim betonskim elementima na sljuncanoj podlozi.

  Stanje objekta je lose, a prilikom vizualnog pregleda uoceni su sljedeci glavni nedostaci: - Izrazene pukotine i ostecenja asfaltnog zastora, - Nakupljanje vode u udubinama na kolmku i procurivanje kroz slojeve kolmcke

  konstrukcije i kroz rasponsku konstrukciju, - Prelazne naprave su u losem stanju te vise msu vodonepropusne - Na upornjacima vidljiva vlazenja i procurivanja vode - Na stupovima su vidljivi tragovi korozije armature, - Armiranobetonska ploca je u losem stanju, zbog nedostatnog zastitnog sloja, - Uznapredovala korozija pjesacke ograde, zastitne mreze i odbojne ograde, - Na pjesackim stazama ostecenja betona hodnika i monolitmh vijenaca, - Celicm rubnjaci su u losem stanju, korodirali su na vise mjesta, - Ostecenja betona upornjaka (zidova i krila), - Slivmci su u losem stanju, uznapredovala korozija

  1

 • Na slikama 1 do 14 prikazana su karakteristicna ostecenja nadvoznjaka.

  Slika 1. Podgled rasponske konstrukcije (sjever) i vidljiva korozija armature

  Slika 2. Podgled rasponske konstrukcije (jug) i vidljiva korozija armature

  2

 • Slika 3. Ostecenja asfaltnog zastora i prelazne naprave (sjever)

  Slika 4. Ostecenja asfaltnog zastora i prelazne naprave (jug)

  3

 • Slika 5. Ostecenja pjesacke ograde (sjever)

  Slika 6. Ostecenja hodnika i rubnjaka (sjever)

  4

 • Slika 7. Ostecenja hodnika i rubnjaka (jug)

  Slika 8. Ostecenja hodnika i slivnika (sjever)

 • Slika 9. Ostecenja stupista (sjever)

  Slika 10. Ostecenja stupista (jug)

  6

 • Slika 11. Ostecenja krila upornjaka (sjever)

  Slika 12. Znatan pomak lezaja na upornjaku (sjever)

  7

 • Slika 13. Ostecenja zida upornjaka (jug)

  Slika 14. Ostecenja vijenca (jug)

  8

 • Zadaca Projektanta je : a) Provedba specijalistickog pregleda i istraznih radova te izrada Elaborata o

  specijalistickom pregledu mosta i istrazmm radovima, b) Izrada izvedbenog gradevinskog projekta za sanaciju nadvoznjaka

  2. SPECIJALISTICKI PREGLED I ISTRAZNI RADOVI U sklopu specijalistickog pregleda i istraznih radova na mostu potrebno je predvidjeti slijedece aktivnosti:

  2.1. Vizualni pregled Potrebno je provesti vizualni pregled s izradom kategorizacije ostecenja od strane strucne osobe. Stavka ukljucuje detaljm vizualni pregled svih povrsina i detalja na nadvoznjaku, rucnu izmjeru svih elemenata cijelog objekta, procjenu potrebe uzimanja uzoraka i utvrdivanje karakteristicnih lokacija Vizualnim pregledom utvrduje se stanje svih elemenata i opreme nadvoznjaka, s biljezenjem i kategorizacijom ostecenja u za to unaprijed pripremljene nacrte pojedimh elemenata nadvoznjaka. Sva potrebna pomagala za pregled nadvoznjaka (laka cijevna skela, Ijestve i si.) izvoditelj mora osigurati sam. Privremenu prometnu regulaciju pri provedbi pregleda osigurati ce narucitelj.

  2.2. Kontrolna ispitivanja i uzimanje uzoraka Kontrolna ispitivanja i uzimanje uzoraka radi utvrdivanja stanja materijala konstrukcije. Stavka ukljucuje ispitivanja na nadvoznjaku te uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja, na reprezentativnim lokacijama utvrdemm vizualnim pregledom.

  Potrebno je mimmalno provesti slijedece terenske i laboratorijske istrazne radove: - prekucavanje povrsina cekicem, - utvrdivanje homogenosti betona sklerometrom, - utvrdivanje polozaja i debljine zastitnog sloja armature, - mjerenje sirine pukotina, - odredivanje tlacne cvrstoce betona u konstrukciji, - odredivanje pH vrijednosti betona, - odredivanje debljine i svojstava izvedenih asfaltnih slojeva kolmka, - utvrdivanje dubine prodora i koncentracije klorida, - utvrdivanje dubine karbonatizacije, - odredivanje vlacne cvrstoce prionjivosti pull-off metodom - utvrdivanje stupnja korodiranosti armature galvanostatickom impulsnom

  metodom

  Ispitivanja mora provesti ovlastena institucija, odnosno akreditirani ispitm laboratorij.

  Miesta uzimanja uzoraka potrebno je po zavrsetku istraznih radova samrati t|. zatvoriti

  9

 • 2.3. Obrada podataka i izrada elaborata o specijalistickom pregledu i istraznim radovima Na temelju podataka prikupljenih vizualmm pregledom, te rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja, potrebno je izraditi elaborat o specijalistickom pregledu nadvoznjaka i istraznim radovima, koji mora mimmalno sadrzavati:

  - osnovne podatke o objektu, pregledm nacrt postojeceg objekta i cestovmh prilaza,

  - geodetsku izmjeru nadvoznjaka, - rezultate vizualnog pregleda i kategorizaciju ostecenja, - rezultate ispitivanja na terenu, - rezultate laboratorijskih ispitivanja, - opis ostecenja po dijelovima nadvoznjaka, - crteze s ucrtamm podacima o kategorijama ostecenja, - popis potrebnih radova s orijentacionim kolicinama, - fotodokumentaciju.

  3. GEODETSKIRADOVI Geodetski elaborat treba izraditi u svemu prema Pravilniku o geodetskom projektu (NN12/14, 56/14). Rezultati geodetskih smmanja trebaju biti sastavni dio izvedbenog projekta sanacije.

  4. IZVEDBENI GRABEVINSKI PROJEKT SANACIJE

  4.1. Zadace projekta Nakon utvrdivanja stanja konstrukcije i stanja materijala obradenih u Elaboratu o specijalistickom pregledu nadvoznjaka, potrebno je izraditi izvedbeni projekt za sanaciju nadvoznjaka. Izvedbemm projektom sanacije treba detaljno obraditi svaki pojedini zahvat i to uz redoslijed izvedbe, nacin izvedbe radova, opis tehnologije, kolicine radova, kvalitete radova i materijala i si.. Projektna rjesenja sanacijskih radova trebaju biti takva da se mimmalno remeti odvijanje prometa i to treba uzeti u obzir pri odabiru projektmh rjesenja i detalja Izvedbeni projekt treba ukljucivati razinu detalja koja narucitelju omogucava jednoznacnu provedbu javne nabave i izvodenje svih projektom obuhvacemh radova bez daljnje razrade projektne dokumentacije.

  4.2. Sadrzaj projekta Izvedbeni gradevinski projekt sanacije nadvoznjaka mora obavezno sadrzavati slijedece:

  - Naslovna strana i opci dokumenti - Popis priloga - Izvod iz sudskog registra projektanta - Rjesenje o imenovanju odgovornog projektanta - Potvrda o primjeni Zakona o zastiti na radu - Potvrda o primjeni Zakona o zastiti od pozara - Tehmcke mjere zastite na radu za vrijeme izvedbe radova - Popis primijenjenih propisa

  10

 • - Pogled na nadvoznjak/uzduzm presjek mosta 1.200 - Tlocrt nadvoznjaka i prilaza 1:200 - Poprecm presjek nadvoznjaka 1:20 - Karakteristicm detalji 1:25 - Tehmcki opis svih pojedmih zahvata i radova - Nacrti za obnovu i popravak po pojedmim vrstama radova - Tehmcki uvjeti za izvedbu predvidemh radova - Opis tehnologije s prikazom faza odvijanja radova - Program kontrole i osiguranja kakvoce materijala i radova - Procjena troskova sanacije - Dokaznica mjera - Troskovnik radova (bez cijena) - Uzduzni profil s ucrtamm bitnim kotama objekta (postojece stanje i

  novoprojektirano stanje) - Nacrti svih bitmh izvedbemh detalja sanacije - Ostali potrebni prilozi - Troskovnik radova s projektantskim cijenama kao poseban prilog izdvojen iz

  uveza

  Plan izvodenja radova izraduje se prema Zakonu o zastiti na radu, a sadrzaj je propisan Pravilmkom o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18). Projektom sanacije moraju biti obradeni svi zahvati i radovi koje se predvida izvesti i to tako da budu precizno i jednoznacno odredeni do detalja u pogledu mjera, vrsta radova, kvalitete materijala i radova, nacina i tehnologije izvedbe, nacina kontrole i dokaza kvalitete i drugih relevantmh elemenata. U opisima troskovmckih stavki potrebno je navesti uz precizan opis i nacin rada te standarde kojima izvedem radovi i materijali moraju udovoljiti. Opis stavki troskovnika mora biti detaljan i precizan u pogledu vrste i kvalitete materijala i radova, nacina izvedbe i uvjeta pod kojima se radovi mogu izvoditi, te obveza Izvodaca, nacina preuzimanja nadzora, te posebmh tehnickih uvjeta.

  5. OSTALO

  5.1 Obilazak objekta U ukupnu cijenu potrebno je uracunati odlazak projektanta na objekt zaje

Search related