of 16 /16
Projektas Projektas UGDYMAS UGDYMAS KARJERAI KARJERAI Koordinator Koordinator ė Dovilė ė Dovilė Sabaliauskienė Sabaliauskienė

Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė. Ugdymo karjerai programos tikslas -. sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą. Programa mokiniams padės:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Page 1: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Projektas Projektas

UGDYMAS UGDYMAS KARJERAIKARJERAI

KoordinatorKoordinatorė Dovilė Sabaliauskienėė Dovilė Sabaliauskienė

Page 2: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Ugdymo karjerai programos Ugdymo karjerai programos tikslas -tikslas -

sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Page 3: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Programa mokiniams padės:Programa mokiniams padės:

• pažinti karjerai svarbias charakterio savybes, • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją,• priimti tinkamus karjeros sprendimus,• mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai

svarbias kompetencijas, • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi

aplinką,• suformuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Page 4: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

KARJERAKARJERA

Visą gyvenimą trunkantiVisą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei asmeniui ir visuomenei reikšmingųreikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos irasmens mokymosi, saviraiškos ir darbo darbo patirčių seka.patirčių seka.

Page 5: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Ugdymas karjeraiUgdymas karjeraiPiramidės viršūnė – kompetencijos.Piramidės viršūnė – kompetencijos.

Kiekvienas mokinys galės ugdytis 4 kompetencijas: pažinti save, karje-ros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti.

Piramidės vidurys – veiklos.Piramidės vidurys – veiklos.Veiklas koordinuos ir atliks mokyk-lose dirbantys koordinatoriai, mo-bilūs konsultantai, mokytojai, akty-viai prisidės mokyklos administracija ir tėvai.

Piramidės pagrindas – resursai.Piramidės pagrindas – resursai. Visa tai pasieksime sutelkdami savo

žinias, patirtį, laiką ir energiją. Mūsų resursai - mūsų pažintys,

nusiteikimas, bendradarbiavimas.

Page 6: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Komanda ir resursaiKomanda ir resursai

Piramidės pagrindą sudaro visi programoje dalyvaujantys žmonės ir jų žinios bei patirtis. Ugdymo karjerai komandą mokykloje su-darys: mobilus konsultantas nuolat aplankantis mokyklą, koordinato-rius nuolat dirbantis mokykloje, ke-letas mokytojų, mokyklos adminis-tracijos darbuotojai, tėvai.

Page 7: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

VeiklaVeikla

Mokytojai daug naudingų Mokytojai daug naudingų užduočių ras ,,Mokytojo užduočių ras ,,Mokytojo knygoje”, mokiniai – ,,Mokinio knygoje”, mokiniai – ,,Mokinio knygoje”. knygoje”.

Veiklas sudarys įvairūs vizitai į Veiklas sudarys įvairūs vizitai į

įmones, susitikimai su įvairių įmones, susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis, įvairių profesijų žmonėmis, įvairių veiklų išbandymas praktiškai, veiklų išbandymas praktiškai, asmeninės ir grupinės konsul-asmeninės ir grupinės konsul-tacijos, įvairūs mokymai. tacijos, įvairūs mokymai.

Page 8: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

TikslasTikslas – ugdyti mokinių kompetencijas: – ugdyti mokinių kompetencijas:

pažinti save, pažinti karjeros

galimybes, planuoti karjerą, karjerą

įgyvendinti.

Page 9: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Veiklomis siekiama padėti Veiklomis siekiama padėti mokiniamsmokiniams

tapti sąmoningesniais ir ugdyti gebėjimą valdyti savo mokymąsi bei karjerą.

Page 10: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

KARJEROS KOMPETENCIJOSKARJEROS KOMPETENCIJOS

Page 11: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

PAGRINDINĖSPAGRINDINĖS KKARJEROSARJEROS

PASLAUGPASLAUGŲ VEIKLOSŲ VEIKLOS:: I.I. Ugdymas karjerai Ugdymas karjerai – kryptingas asmens – kryptingas asmens

karjeros kompetencijų ugdymas.karjeros kompetencijų ugdymas.

II.II. Karjeros konsultavimas Karjeros konsultavimas – tai konsultanto – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.ir konsultuojamo subjekto sąveika.

III.III. Karjeros informavimas Karjeros informavimas – tai informacijos – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.sisteminimo ir teikimo procesas.

Page 12: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

I. UGDYMASI. UGDYMAS KARJERAIKARJERAI

UgdymoUgdymo priemoniųpriemonių parinkimas ir gavimasparinkimas ir gavimas.. IntegruotasIntegruotas ugdymasugdymas karjerai karjerai visosevisose

pamokosepamokose irir ypačypač artimiausioseartimiausiose karjerai karjerai pamokosepamokose..

Specialios karjeros Specialios karjeros pamokos/užsiėmimaipamokos/užsiėmimai Karjeros Karjeros seminarai.seminarai. Mokinio ugdymo plano Mokinio ugdymo plano suderinimassuderinimas su mokinio su mokinio

karjeros planu.karjeros planu.

Page 13: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

IIII.. KARJEROS KONSULTAVIMASKARJEROS KONSULTAVIMAS

Mokinio Mokinio karjeros plano ir portfolio karjeros plano ir portfolio sudarymas.sudarymas. Mokinio karjeros planų periodiniai Mokinio karjeros planų periodiniai aptarimai.aptarimai. Individualios ir grupinės Individualios ir grupinės konsultacijoskonsultacijos.. Sudėtingiausių psichologinių asmens ypatu-Sudėtingiausių psichologinių asmens ypatu-

mų, svarbių karjerai, mų, svarbių karjerai, vertinimasvertinimas.. Mokinio karjeros kompetencijų Mokinio karjeros kompetencijų įsivertinimasįsivertinimas ir ir

įvertinimas.įvertinimas.

Page 14: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

III. III. KARJEROS INFORMAVIMASKARJEROS INFORMAVIMAS

Informacijos apie mokymosi galimybes ir Informacijos apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas pateikimas mokyklos karjeros paslaugas pateikimas mokyklos IT IT sistemose.sistemose.

Karjeros informavimo Karjeros informavimo renginiai.renginiai. Informaciniai ir patyriminiai Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai.veiklinimo vizitai. E aplinkų E aplinkų karjeros informavimui palaikymas ir karjeros informavimui palaikymas ir

plėtojimas nacionaliniu lygiu (Mukis, Aikos).plėtojimas nacionaliniu lygiu (Mukis, Aikos).

Page 15: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

KARJEROS PASLAUGŲ TEIKIMO KARJEROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAIPRINCIPAI::

pprieinamumorieinamumo;; nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asme- nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asme-

ninės atsakomybės už karjeros spren-ninės atsakomybės už karjeros spren-dimus;dimus;

iindividualizavimondividualizavimo;; paslaugų kokybėspaslaugų kokybės..

Page 16: Projektas UGDYMAS KARJERAI Koordinator ė Dovilė Sabaliauskienė

Naudinga informacijaNaudinga informacija

http://www.mukis.lt www.aikos.smm.lt/