Projekta vad«tja: Liene Liekna E-pasts: liene.liekna@lbas.lv Tel.: 67035925

 • View
  53

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

Text of Projekta vad«tja: Liene Liekna E-pasts: liene.liekna@lbas.lv Tel.: 67035925

 • Latvijas Brvo arodbiedrbu savienbas ziojums par Eiropas Socil fonda darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba 1.5.2.2.1. apakaktivittes Socilo partneru administratvs kapacittes stiprinana projekta

  Latvijas Brvo arodbiedrbu savienbas administratvs kapacittes stiprinana(1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01)stenoanu (Projekta stenoanas periods: 01.01.2009 30.06.2015)85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbuProjekta vadtja: Liene LieknaE-pasts: liene.liekna@lbas.lvTel.: 67035925IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • SATURS:

  85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbu1. PROJEKTA MRIS

  2. PROJEKTA GALVENS AKTIVITTES

  3. PROJEKT SASNIEDZAMIE REZULTATVIE RDTJI

  4. PROJEKTA STENOANAS PLUSI

  IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • 1. PROJEKTA MRIS:

  Veicint socil dialoga attstbu reionu lmen, k ar stiprint Latvijas Brvo arodbiedrbu savienbas (LBAS) k socil partnera iespjas piedalties rcbpolitikas izstrd un stenoan valsts un reionl lmen

  85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbu IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • 2. GALVENS PROJEKTA AKTIVITTES:

  85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbuArodbiedrbu reionl sadarbbas tkla izveide un koordinana

  Apmcbu kursu un seminru organizana

  Normatvo aktu un politikas dokumentu ekspertzes

  Sabiedrbas informanas un publicittes paskumi

  IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • 1.Arodbiedrbu reionl sadarbbas tkla izveide un koordinana

  85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbuProjekta ietvaros reionl sadarbbas tkla izveidei un koordinanai tika piesaistti 5 reionlie koordinatori - Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rgas reionos.

  Koordinatora galvenie darba uzdevumi ir:Sadarbba ar arodorganizcijm (Lauma, Liepjas tramvajs, Triktas siers, Valmieras piens, Brvais vilnis, Sadales tkls Daugavpil, Valmieras drmas tetris, Air Baltic stjuarti u.c.)jaunu biedru iesaiste un arodorganizciju izveide (piem., SIA PlusPunkt Liepj, NMPD arodorganizcijas dibinana Vidzem, RIMI Latvia, Krslavas slimnca, Supernetto Gulben un Valmier u.c.)doans uz uzmumiem, kuros nav arodbiedrba (Kuldgas tekstils, Pro Maxima Daugavpil, Dinaburg media grupa, Daugavpils olimpiskais centrs, Neoprojekts Jelgav u.c.) koplgumu slgana (piem., Valmieras RIMI)esoo biedru konsultana,sadarbba ar LBAS dalborganizcijm, reionlajm pavaldbu institcijm un darba devju ESF kapacittes projekta reionlajiem konsultantiem.Reionl sadarbbas tkla darbbas rezultt tiek veicinta reionlo trspuu vienoanos slgana. obrd trspusjs sadarbbas padomes darbojas Daugavpil, Rzekn, Jkabpil, Jelgav, Jrmal un Liepj. Iestrdes du vienoanos slganai obrd notiek Dobelei, Bauskai un Talsiem. IEGULDJUMS TAV NKOTN2. GALVENS PROJEKTA AKTIVITTES

 • 2. Apmcbu kursu un seminru organizana85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbuIzstrdtas 3 apmcbu programmas (18 st. katra):Divpusj un trspusj socil dialoga attstba nacionl, reionl un uzmumu lmen,Mehnisms socilo partneru iesaistei rcbpolitikas izstrd un stenoanArodbiedrbu struktru kapacittes stiprinana

  Kursi tiek organizti LBAS dalborganizciju vadtjiem un specilistiem, k ar uzmumu arodorganizciju vadtjiem reionos. No projekta skuma ir notikui 38 apmcbu kursi, kuros piedaljuies 1218 dalbnieki no 16 dalborganizcijm.IEGULDJUMS TAV NKOTN2. GALVENS PROJEKTA AKTIVITTES

 • 85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbuTiek organizti seminri LBAS specilistiem, LBAS dalborganizciju vadtjiem un specilistiem, arodorganizciju vadtjiem, arodbiedrbas biedriem par reionlo struktru darbbu, reionlo socilo dialogu kopum un iespjm ar to paldzbu iesaistties politikas procesos nacionlaj un reionlaj lmen.

  No projekta skuma ir notikui 29 seminri aptverot visu Latvijas teritoriju; seminros piedaljuies 964 dalbnieki no 16 dalborganizcijm.IEGULDJUMS TAV NKOTN2. GALVENS PROJEKTA AKTIVITTES2. Apmcbu kursu un seminru organizana

 • 85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbuEkspertzes tiek veiktas 2 joms: ES normatvie akti un politikas dokumenti; Socil un darba tirgus attstba.Kop projekta skuma ir sagatavoti 46 ziojumi, kuri atrodami LBAS mjas lap http://www.arodbiedribas.lv/resources/examinationsEkspertzes un metodisko materilu, rokasgrmatu un ziojuma izdoana. Lai paaugstintu darba mju un viu prstvju izpratni un informtbu par socil dialoga lmeiem, socil dialoga veidoanu reionos un Eiropas Savienbas direktvu ievieanu darba viets. Ldz im izdoti 3 materili: Rokasgrmata par Eiropas socilo partneru darba programmas 2009.2010. gadam un Eiropas socilo partneru pamatnolgumu stenoanu un ievieanu praksSocils drobas politika Latvij krzes apstkosArodbiedrbu cea loks 2006. 2011.IEGULDJUMS TAV NKOTN2. GALVENS PROJEKTA AKTIVITTES3. Normatvo aktu un politikas dokumentu ekspertzes

 • 85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbu1) Bietenu LBAS vstis sagatavoana un izdoana vienu reizi ceturksn http://www.arodbiedribas.lv/resources/lbas_vestisProjekta ietvaros ldz im izdoti 11 bieteni2) Socils partnerbas paskuma organizana;Kop projekta skuma notikui 3 di paskumi, atzinbu ieguvui tdi Latvij atpazstami uzmumi k Liepjas paprs, Aldaris, Latvijas dzelzce, LatRosTrans, Rgas cirks, AGA, CEMEX, Csu alus u.c.3) Informatvo dienu reionos organizana;4) Dalba izstds;5) Informatv kampaa (ar ts paldzbu tiek uzlabota izpratne par arodbiedrbu un koplgumu priekrocbm, k ar motivs darba mjus aizstvt savas tiesbas, apvienojoties arodorganizcijs. Aktivittes ietvaros tiek realizta viena, bet plaa integrta komunikcijas kampaa, kura caur dadiem kanliem sasniegs projekta mrauditoriju visos valsts reionos);6) Video filmas izveide (Ststs par mums ir 30 min. video filma, kas skaidro darba mja ieguvumus, apvienojoties arodorganizcijs, k ar zaudjumus, strdjot bez koplguma).IEGULDJUMS TAV NKOTN2. GALVENS PROJEKTA AKTIVITTES4. Sabiedrbas informanas un publicittes paskumi

 • 85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbuProjekta beigs - 2015.gada 30.jnij DARBINIEKU SKAITAM, KURUS APTVER DARBA KOPLGUMS ir 21% no kopj nodarbinto skaita Latvij.

  2010.gad, saska ar LBAS dalborganizciju sniegto statistikas informciju par darbinieku skaitu, ko aptver koplgums un attiecgaj laik pieejamajiem Statistikas prvaldes datiem par kopjo nodarbinto skaitu, darbinieku skaits, kurus aptver koplgums sastdja 16,29%.

  2. PROJEKT SASNIEDZAMIE REZULTATVIE RDTJI IEGULDJUMS TAV NKOTN

 • 85% no projekta finans Eiropas Savienba ar Eiropas Socil fonda starpniecbu un 15% Latvijas valsts ar Sabiedrbas integrcijas fonda starpniecbu2. PROJEKTA STENOANAS PLUSIIEGULDJUMS TAV NKOTN