PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ... Instalacja wentylacji mechanicznej – przekroje Rys. Nr. 5 Wszystkie

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ... Instalacja wentylacji mechanicznej – przekroje Rys. Nr. 5...

 • 1

  PROJEKT WYKONAWCZY

  INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ODDYMIANIA

  tytuł: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI

  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

  faza

  opracowania:

  PROJEKT WYKONAWCZY

  ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA 3

  97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

  inwestor: ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA - REKTORAT

  KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO PANIEN DOMINIKANEK

  PW MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ

  UL. RYCERSKA 3,

  97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

  Reprezentowany przez:

  KS. IRENEUSZ BOCHYŃSKI

  DATA: MARZEC 2009

  AUTOR

  OPRACOWAN

  IA:

  mgr inż. Zdzisław Kramm upr. bud. nr 134/01/WŁ

  SPRAWDZAJĄ

  CY:

  mgr inż. Halina Kramm upr. bud. nr 200/33/WŁ

  jednostka

  projektowa

  /główny

  projektant

  Archidea Królikowski Wichliński – Architekci Spółka Partnerska

  Ul. Więckowskiego 43/45 , 90-734 Łódź, Tel/fax – (42) 633 63 86

 • 2

  I. CZĘŚĆ OPISOWA II. ZAŁĄCZNIKI

   DOBÓR CENTRAL WENTYLACYJNYCH

  III. RYSUNKI

   Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut parteru Rys. Nr. 1

   Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut I piętra Rys. Nr. 2

   Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut II piętra Rys. Nr. 3

   Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut poddasza Rys. Nr. 4

   Instalacja wentylacji mechanicznej – przekroje Rys. Nr. 5

  Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

  W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zastosowanie zaproponowanych, równoważnych rozwiązań, technologii, materiałów lub urządzeń.

 • 3

  OPIS TECHNCZINY I OBLICZENIA

  DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ODDYMIANIA W OBIEKCIE CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI

  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. RYCERSKA 3

  1. PODSTAWY OPRACOWANIA

   Umowa zawarta z Zamawiającym

   Program funkcjonalno – użytkowy budynku

   Projekt budowlany architektury i projekty związane

   Aktualny plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500

   Inwentaryzacja własna

   Projekt budowlany instalacji sanitarnych w w/w obiekcie

  2. CEL I ZAKRES OPORACOWANIA

  Celem opracowania jest podanie szczegółowych rozwiązań technicznych na etapie projektu wykonawczego instalacji w budynku.

  Zakres opracowania obejmuje:

   Instalację wentylacji mechanicznej dwóch sal wielofunkcyjnych oraz sali widowiskowej

   Instalację nawiewu powietrza do klatki schodowej zabezpieczającą przed z zadymieniem

  3. STAN ISTNIEJĄCY

  3.1. Przedmiot inwestycji

  Nieruchomość położona przy ul. Rycerskiej 3, Piotrków Trybunalski

  Działki nr 21-51/2; 21-52 w Piotrkowie Trybunalskim

  3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

  Na terenie objętym opracowaniem znajduje się zabytkowy zespół klasztorny Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim, w skład którego wchodzą następujące budynki :

   Budynek Kościoła zlokalizowany wzdłuż wschodniej granicy działki

   Dwukondygnacyjny budynek przylegający do kościoła od strony północnej wraz z przybudówką, zlokalizowany w północno wschodnim narożniku działki

   Trzykondygnacyjny budynek klasztoru, w kształcie litery „L” zlokalizowany wzdłuż północnej i części zachodniej granicy działki. Częściowo oparty na zabytkowych murach miejskich

   Dwukondygnacyjny budynek położony przylegający do kościoła od strony południowej, położony w południowo wschodnim narożniku działki,

   Dwukondygnacyjny budynek przylegający do zachodniej ściany kościoła

   Dodatkowo na działce wzdłuż jej zachodniej granicy zlokalizowany jest zabytkowy mur miejski.

   Od strony południowej działka zamknięta jest ścianą szczytową budynku mieszkalnego położonego na sąsiadującej działce.

   Wszystkie powyższe zabudowania i naniesienia budowlane wydzielają wewnętrzny dziedziniec, obecnie niezagospodarowany.

   Na dziedzińcu w jego środkowej części zlokalizowane jest drzewo (brzoza).

   Główny wjazd na działkę odbywa się od strony ul. Stronczyńskiego przez bramę w zabytkowym murze miejskim.

 • 4

   Dodatkowo działki posiadają prawo dojścia i dojazdu poprzez sąsiadującą działkę 51/1.

  3.3. Zestawienie powierzchni istniejących naniesień budowlanych na działkach:

  Pow. Zabudowy kościoła 350,94 m2 Nie podlega

  przebudowie /adaptacji

  Pow. Zabudowy klasztoru 554,20 m2 Podlega przebudowie /adaptacji

  Pow. Zabudowy budynku przylegającego do Kościoła od strony północnej

  186,71 m2 Nie podlega przebudowie / adaptacji

  Pow. Zabudowy budynku przylegającego do kościoła od strony południowej

  197,50 m2 Podlega przebudowie/ adaptacji

  Powierzchnia zabudowy budynku przylegającego do kościoła od strony zachodniej

  100,70 m2 Podlega przebudowie/ adaptacji

  Powierzchnia zabudowy muru miejskiego

  132,48 m2 Podlega przebudowie /adaptacji

  Ogółem powierzchnia istniejącej zabudowy:

  1522,53 m2

  Uwaga ze względu na historyczny charakter zabudowań i naniesień, oraz ze względu na ich historyczny proces narastania, powodujący trudności w rozgraniczeniu poszczególnych budynków, powierzchnia zabudowy poszczególnych budynków może nie zgadzać się ze stanem faktycznym. Sumaryczna powierzchnia zabudowy odpowiada stanowi faktycznemu.

  4. STAN PROJEKTOWANY

  W ramach opracowania przewiduje się wykonanie nowej instalacji wod.-kan., instalacji c.o. oraz wentylacyjnej i gazowej.

  Bez zmian pozostawi się instalację zasilającą nagrzewnice w kościele oraz instalację wod.-kan. i c.o. w części nie objętej opracowaniem.

  W ramach projektu przewiduje się remont / adaptacje na potrzeby działalności programowej „Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim” następujących budynków i naniesień budowlanych na przedmiotowych działkach:

   Budynek Klasztoru

   Budynek zlokalizowany na południe od kościoła

   Budynek przylegający od strony zachodniej do kościoła

   Fragment murów miejskich na potrzeby platformy widokowej

  Dodatkowo planuje się wzniesienie:

   Nowego budynku Centrum Informacji Kulturalnej z zapleczem sanitarnym sceny letniej , zlokalizowanego wzdłuż południowej granicy działki, przy ścianie szczytowej budynku

   mieszkalnego położonego na sąsiedniej działce, połączonego nowoprojektowaną kładką z platformą widokową na murach miejskich

   Zadaszenia Sceny letniej zlokalizowanego między skrzydłami klasztoru a budynkiem

 • 5

  kościoła, jako obiektu kubaturowego z możliwością zamknięcia go na okres jesień- wiosna mobilną witryną pełno-szklaną.

  Na terenie działek planuje się także wydzielenie dwóch placów wewnętrznych o zróżnicowanych poziomach posadzki.

   Pierwszy dziedziniec, tzw. dziedziniec wejściowy przewidziano zaraz za bramą w murze miejskim. Dziedziniec ograniczony będzie od strony zachodniej murem miejskim, od strony północnej – ścianą szczytową zachodniego skrzydła klasztoru, od strony wschodniej nowoprojektowanym budynkiem CIK oraz schodami na poziom dziedzińca sceny letniej, od strony południowej ścianą budynku na sąsiedniej działce.

   Drugi dziedziniec, tzw. dziedziniec sceny letniej przewidziano w wewnętrznej części działki, miedzy skrzydłami budynku klasztory, budynkiem kościoła, oraz nowoprojektowanym budynkiem CIK z zapleczem sanitarnym sceny letniej.

  Z poziomu dziedzińca wejściowego przewidziano:

   Wejście do budynku Klasztoru, poprzez odrestaurowaną uliczkę Przymurną

   Wejście do budynku CIK poprzez zewnętrzną klatkę schodową, umożliwiającą także dostanie się na platformę widokową na murach miejskich,

   Wejście na dziedziniec sceny letniej.

  Także na dziedziniec wejściowy prowadzi istniejący główny wjazd