Click here to load reader

Projekt - Polska w Europie

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt - Polska w Europie

Text of Projekt - Polska w Europie

 • 1

  POLSKA W EUROPIE

  Prac przygotoway:

  Paulina Polanek

  Katarzyna Soja

  Agnieszka Strzelec

  Magdalena Zajda

 • 2

  Wstp

  Polska, pastwo w rodkowej Europie zamieszkane przez ponad 38 milionw ludzi.

  Kraj, ktry zakoczy proces integracyjny z Uni Europejsk 1 maja 2004, stajc si tego dnia

  oficjalnym czonkiem teje organizacji.

  W 2009 roku, kiedy wybuch kryzys gospodarczy, Polska bya jedynym pastwem

  spord caej Unii, ktre odnotowao dodatni warto realnej stopy wzrostu PKB, czyli

  1,6%. Od tamtej pory utrzymywaa si tendencja wzrostowa i w 2011 roku wspomniany

  wskanik wynis 4,3% przy 1,5% wyniku dla UE. Jeli za chodzi o PKB na jednego

  mieszkaca, to w 2010 roku wynioso ono 9 300 euro w przypadku Polski. Dla porwnania

  rednia dla wszystkich 27 pastw czonkowskich Unii Europejskiej wyniosa 24 400 euro.

  Struktur PKB Polski tworz kolejno: rolnictwo stanowic 3,5% PKB, przemys

  wytwarzajc 31,6% PKB i usugi dajce 64,6% PKB (dane z roku 2010). Jeli chodzi o

  zatrudnienie, to ujawniaj si tutaj podobne proporcje. Najmniej, bo nieco ponad 17%

  obywateli pracuje w rolnictwie, w przemyle zatrudnionych jest ok. 29% mieszkacw, za

  najwicej ludzi, prawie 53,5%, znalazo zatrudnienie w usugach. Niestety, poczwszy od

  2008 roku mona zauway niepokojc tendencj wzrostu bezrobocia. We wspomnianym

  roku wynioso ono 7,1%, natomiast w 2011 roku byo to ju 9,7%. Wartoci te utrzymyway

  si na tym samym poziomie, co w przypadku redniej unijnej.

  Niecae 24,5% Polakw naley do grupy zagroonej ubstwem przed wypat

  transferw. Po ich wypaceniu warto powyszego wskanika zmniejsza si do 17,6%.

  Wartoci te s bardzo zblione do obliczonych dla caej UE.

  W 2011 roku wydatki pastwa przewyszyy zyski, jakie wpyny do budetu.

  Deficyt wynis w danym roku blisko 19 mld euro. Naley tutaj take wspomnie o

  zadueniu Polski. Wysoko dugu publicznego w 2011 roku osigna warto ponad 192

  mld euro.

  Jeli chodzi o obroty handlu zagranicznego, to w 2011 roku import Polski osign

  warto ponad 149 mln euro, za eksport prawie 135 mln euro. Saldo bilansu handlowego

  byo zatem ujemne i wynioso ponad 14,5 mln euro.

  Dominujc rol w wymianie handlowej z Polsk odgrywaj kraje rozwinite, przede

  wszystkim pastwa czonkowskie UE. Udzia krajw rozwinitych w polskim eksporcie

  wynis w 2010 roku 84,9%. W przypadku importu z tych pastw, osign on poziom 90,2

  mld euro.

 • 3

  Najwiksze znaczenie w wymianie handlowej maj rynki unijne. W 2010 roku ich

  udzia w cznym polskim eksporcie wynis 79,2%, za w imporcie 59,5%. W tym samym

  roku udzia pozaunijnych rynkw rozwinitych w polskich obrotach towarowych rwna si

  5,8% w eksporcie oraz 7,7% w imporcie. Wrd najwikszych partnerw importowych Polski

  naley wymieni: Niemcy, Rosj oraz Holandi. Jeli za chodzi o eksport to najwysze

  miejsca zajmuj kolejno: Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Pod wzgldem iloci

  importowanych dbr najwysze miejsca zajmuj: maszyny i sprzt transportowy 38%,

  wyroby porednie 21%, chemikalia 15%, sole mineralne, paliwa, smary i materiay pochodne

  9%. Jeli chodzi o produkty eksportowane w najwikszych ilociach, to rozkad najwyszych

  miejsc w klasyfikacji wyglda podobnie jak to byo w przypadku importu. Najwicej

  wyeksportowano maszyn i sprztu transportowego 37,8%, na kolejnym miejscu znalazy si

  wyroby porednie 23,7%, a dalej rne wyroby przemysowe 17,1% oraz ywno i zwierzta

  ywe 7,6%.

  Biorc pod uwag stop inflacji HICP, w 2010 wyniosa ona ok. 2,7%, natomiast w

  2011 roku - 3,9%. Oznaczao to, i inflacja w okresie jednego roku wzrosa o 1,2 punktu

  procentowego. W porwnaniu do redniej UE (3,1%), stopa inflacji w Polsce w 2011 roku

  bya wysza o 0,8 punktu procentowego. Na tle pozostaych pastw UE, Polska plasowaa si

  w czowce krajw o najwyszej stopie inflacji.

  W 2010 pastwa europejskie zainwestoway w Polsce ponad 6,6 mld euro.

  Najwaniejszymi inwestorami by Luksemburg (1,9 mld euro), Niemcy (1,6 mld euro) oraz

  Wochy (1,02 mld euro). Najwikszy spadek inwestycji odnotowano natomiast z Holandi (-

  2,2 mld euro).

  Gsto zaludnienia w 2011 roku szacowano na ok. 122 osoby na km2. Struktura

  ludnoci w 2011 przedstawiaa si nastpujco: osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-14 lat)

  stanowiy ok. 15,1% populacji, osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lat) ok. 71,3%,

  natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym (65 i wicej) 13,6% ludnoci. W porwnaniu do

  lat poprzednich, wyranie wida zwikszajcy si udzia ludnoci w wieku poprodukcyjnym,

  co oznacza, i spoeczestwo polskie (tak jak pozostaych krajw UE) starzeje si. Naley

  jednak zwrci uwag, i Polska nie znajdowaa si w 2011 roku w najgorszej sytuacji w tym

  zakresie. Wedug danych za rok 2011, przyrost naturalny w Polsce wzrs w stosunku do roku

  2010 o okoo 0,9 podczas gdy w duej czci krajw UE odnotowano ujemny przyrost (na

  czele z Wochami -0,4 w stosunku do 2010 roku). Niemniej jednak, wedug szacunkowych

  danych CIA na 2012 rok, przyrost naturalny moe by ujemny take i w Polsce (szacunkowe

  dane: spadek o - 0,075 w stosunku do 2011 roku ). Struktura grup etnicznych ksztatowaa

 • 4

  si nastpujco: Polacy (96,7%), Niemcy (0,4%), Biaorusini (0,1%), Ukaicy (0,1%),

  pozostae (2,7%). Gwn religi by i nadal pozostaje katolicyzm wyznawany przez 89,8%

  spoeczestwa. Wyznawcy prawosawia stanowili w 2011 roku 1,3%, protestanci - 0,3%,

  pozostali 8,6% obywateli.

  Oczekiwana dugo ycia wrd caej populacji wedug szacunkowych danych na

  2012 rok, wynosi ponad 76 lat. Dla poszczeglnych pci sytuacja ta ksztatuje si nastpujco:

  kobiety 80 lat mczyni 72 lat. Ciekawe wydaj si by wskaniki dotyczce

  komunikacji. W Polsce w 2010 roku, obywatele posiadali 46 milionw telefonw

  komrkowych. Biorc pod uwag, i w Polsce mieszkao wtedy ok. 38 mln osb, Polska

  posiadaa nadwyk w postaci dodatkowych 8 mln telefonw komrkowych. Dostp do

  Internetu miao w 2010 roku ponad 22 mln osb, co dawao Polsce 19 pozycj wrd

  wszystkich krajw wiata.

  Biorc pod uwag pastwa UE, Polska nie wyrnia si znaczco na ich tle. W

  porwnaniu do sytuacji kraju sprzed wejcia do Unii Europejskiej, obecnie pastwo to

  poczynio znaczce postpy, tak pod wzgldem rozwoju gospodarczego jak i

  cywilizacyjnego. W pracy tej omwione zostan niektre aspekty zwizane z integracj

  Polski z UE, ktre nastpnie zostan poddane ocenie.

 • 5

  OCENA POLSKIEJ

  PREZYDENCJI

 • 6

  Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zwane Prezydencj to okres, w ktrym

  pastwa czonkowskie rotacyjnie przewodnicz posiedzeniom Rady UE wedug ustalonej

  kolejnoci. Przewodnictwo w Radzie UE sprawuje kade pastwo w okresie 6 miesicy

  poszczeglnym skadom Rady UE, wyczajc Rad ds. Zagranicznych. Uprawnienia

  Prezydencji zmieniay si wraz z przyjciem nowych traktatw reformujcych Uni

  Europejsk. Najwiksze zmiany nastpiy po podpisaniu Traktatu z Maastricht, ktry

  wprowadzi 18- miesiczn prezydencj zbiorow 3 pastw. Takie dziaanie miao na celu

  wzmocnienie wsplnego dziaania, spjno w podjtych pracach, a take wiksze wsparcie.

  Pastwa mog ustala midzy sob podzia pracy i program dziaa.

  Polska przygotowania do objcia prezydencji zacza ju w 2007 roku. Rozpoczynajc

  przewodnictwo w lipcu 2011 bya pierwszym i najwikszym pastwem z grupy tria.

  Wsppraca z Krlestwem Danii i Republik Cypryjsk zostaa nawizana ju w 2008 roku.

  W czasie przygotowa badano dowiadczenia poprzednich krajw sprawujcych prezydencje,

  a take potrzeby polskiej administracji. Gwnym celem byo wyznaczenie priorytetw

  odpowiadajcych celom europejskiej i polskiej polityki, zbudowanie zespou

  odpowiadajcego za organizacje i koordynowanie spotka, a take plan skutecznej promocji

  Polski.

  Na przygotowania i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE rzd przeznaczy w

  2010 r. 104,2 mln zotych, w 2011 roku 299,6 mln zotych, w 2012 roku 25,6 mln zotych,

  cznie przedsiwzicie to wynioso 429,4 mln zotych. Polska prezydencja skorzystaa

  rwnie z bezpatnej pomocy 6 partnerw: Peugeot Polska Sp. z o.o., Scania Polska S.A.,

  PKN Orlen SA, Microsoft Sp. z o.o. Poland, Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., Contact

  Center Sp. z o.o. Dziki tej pomocy Dodatkowo, szereg firm zadeklarowao nieodpatne

  wsparcie w ramach Klubu Przyjaci Prezydencji.

 • 7

  Priorytety polskiej prezydencji

  1. Zakoczenie negocjacji czonkowskich z Chorwacj i podpisanie traktatu akcesyjnego.

  (tak by czonkostwo byo moliwe w ju 2013 roku)

  2. Zakoczenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrain i podpisanie traktatu

  stowarzyszeniowego.

  3. Rozwj Partnerstwa Wschodniego oraz polityki ssiedztwa.

  4. Przyspieszenie negocjacji czonkowskich z Turcj.

  5. Nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczcie negocjacji czonkowskich.

  6. Negocjacje budetowe na lata 20142020.

  7. Wzmocnienie polityki spjnoci.

  8. Rozwj wymiaru militarnego i polityki bezpieczestwa Unii Europejskiej.

  9. Walka z nielegaln imigracj.

  10. Rozwj jednolitego rynku.

  11. Wsplna polityka energetyczna, wymiar bezpieczestwa energetyki.

  12. Wzrost konkurencyjnoci UE na arenie midzynarodowej.

  13. Zmniejszanie rnic w stanie zdrowia spoeczestw Europy.

  14. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.

 • 8

  Najwaniejsze osignicia prac polskiej prezydencji

  Polska prezydencja zostaa oceniona pozytywnie przez wikszo krajw Unii

  Europejskiej. Zwra

Search related