of 12 /12
1 PROJEKT KĘDZIERZYN PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO z usuwaniem CO 2 1

PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

 • Author
  jerod

 • View
  41

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2. 1. Nasza ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA UNIJNEJ POLITYKI ENERGETYCZNO – KLIMATYCZNEJ w zakresie 1. zeroemisyjnych technologii energetycznych 2. nowych żródeł gazu syntezowego dla chemii. PARTNERZY PROJEKTU. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

Page 1: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

11

PROJEKT KĘDZIERZYNPROJEKT KĘDZIERZYNELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA

z usuwaniem COz usuwaniem CO22

1

Page 2: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

22

Nasza ODPOWIEDŹ Nasza ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA UNIJNEJ POLITYKI NA WYZWANIA UNIJNEJ POLITYKI

ENERGETYCZNO – KLIMATYCZNEJ ENERGETYCZNO – KLIMATYCZNEJ

w zakresiew zakresie

1.1. zeroemisyjnych technologii zeroemisyjnych technologii

energetycznychenergetycznych

2. 2. nowych żródeł gazu nowych żródeł gazu

syntezowego dla syntezowego dla chemiichemii

Page 3: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

33

PARTNERZY PROJEKTUPARTNERZY PROJEKTU

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

jeden z największych: -producentów chemicznych w Polsce i Europie -krajowych eksporterów -podmiotów gospodarczych w

regionie opolskim firma zaangażowana ekologicznie uczestniczy w globalnym

programie „Odpowiedzialność i Troska”

Południowy Koncern Energetyczny S.A.

drugi pod względem wielkości producent energii w Polsce

ponad 14% udziału w krajowej mocy elektrycznej – (4,9 GWe)

ponad 16% w produkcji ciepła na rynku lokalnym – (2,4 GWt)

ZAK – PKE

W 2008 roku Spółki podjęły wspólne działania,których głównym celem jest realizacja

PROJEKTU KĘDZIERZYN – ELEKTROWNI POLIGENERACYJNEJ Z USUWANIEM CO2

Page 4: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

44

ProduProdukcja Syn-Gazukcja Syn-Gazu:: 1,42 1,42 mldmld NmNm33//rokrok

WychwyconeWychwycone CO CO22:: 3 3 100100 000 000 Mg/Mg/rokrok

Ograniczenie emisji Ograniczenie emisji COCO22 : : 9292 %%

PROJEKT KĘDZIERZYNPROJEKT KĘDZIERZYN

Zużycie paliwa (węgiel + biomasa)Zużycie paliwa (węgiel + biomasa):: 1,9 + 0,21 1,9 + 0,21 mln ton mln ton /rok/rokNakłady inwestycyjneNakłady inwestycyjne:: 5,1 5,1 mld złmld zł

Wytworzona MocWytworzona Moc:: 228383 MWMWee ; ; 125125

MWMWtt

Page 5: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

55

GPTG

GPTP

Składowanie CO2

2,3 mln Mg/rok

Węgiel

Biomasa

Syn – Gaz

1, 42 mld Nm3/rok

Para WP

125 MW t

Tlenownia

Para WP

309 MW e

Kociołodzysknicowy

Energia el.

PROJEKT KĘDZIERZYNPROJEKT KĘDZIERZYN

Page 6: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

66

260 000 Mg CO2/rok

8 %

2 330 000 Mg CO2/rok

69 %

770 000 Mg CO2/rok(metanol)

23 %

PROJEKT KĘDZIERZYN PROJEKT KĘDZIERZYN Przykład obiektu przyjaznego dla środowiska Przykład obiektu przyjaznego dla środowiska

naturalnegonaturalnego

WĘGIEL KAMIENNY1, 90 mln Mg/rok

Całkowita emisjaCałkowita emisja

8% - 10% (biomasa) = -8% - 10% (biomasa) = -2 2 %%

Połączenie technologii zgazowania węgla, IGCC i CCS oraz możliwość wprowadzenia do procesu biomasy w ilości do 10% pozwoli uzyskać ujemny

wskaźnik emisji CO2.

92 %

BIOMASA 0,21 mln

Mg/rok

100%

Page 7: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

77

Koszty inwestycyjne oraz ceny graniczne dla Koszty inwestycyjne oraz ceny graniczne dla wytwarzanych produktów; wytwarzanych produktów; Przypadek bazowy:Przypadek bazowy: emisja CO emisja CO2 2

w ramach przyznanych uprawnień; ELEKTROWNIA w ramach przyznanych uprawnień; ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA POLIGENERACYJNA

- bez sekwestracji CO- bez sekwestracji CO22

ParametrParametr Jedn.Jedn. IGCCIGCC

Układ Układ produkcji produkcji

gazu gazu syntezowegsyntezoweg

oo

Elektrownia Elektrownia PoligeneracyPoligeneracy

jna jna jednostka jednostka

demonstracdemonstracyjnayjna

Koszty inwestycyjneKoszty inwestycyjne mln mln PLNPLN 2 663,002 663,00 1 700,901 700,90 4 363,904 363,90

Koszty wytworzeniaKoszty wytworzenia         

Energia elektrycznaEnergia elektrycznaPLN/PLN/MWhMWh 296296    192192

Gaz syntezowyGaz syntezowy

PLN/PLN/1000 1000 NmNm33

   331331 455*455*

* przyjęta graniczna cena gazu syntezowego (grudzień, 2008r.), uznana za rynkowo atrakcyjną dla uczestników projektu (cena gazu syntezowego wytwarzanego na bazie gazu ziemnego)

Page 8: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

88

Koszty inwestycyjne oraz ceny graniczne dla Koszty inwestycyjne oraz ceny graniczne dla wytwarzanych produktów; wytwarzanych produktów; SekwestracjaSekwestracja CO CO22

ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA – ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA – jednostka demonstracyjnajednostka demonstracyjna

ParametrParametr Jedn.Jedn. IGCCIGCC

Układ Układ produkcji produkcji

gazu gazu syntezowegosyntezowego

Elektrownia Elektrownia PoligeneracyjnPoligeneracyjn

a jednostka a jednostka demonstracyjndemonstracyjn

aa

Koszty inwestycyjneKoszty inwestycyjne mln PLNmln PLN 3 025,23 025,2 2 005,202 005,20 5 030,405 030,40

w tym:w tym:         

Separacja i sprężanie COSeparacja i sprężanie CO22mln PLNmln PLN 200,4200,4 31,331,3 231,7231,7

Transport i składowanie COTransport i składowanie CO22mln PLNmln PLN 273273 273273 546546

Koszty wytworzeniaKoszty wytworzenia         

Energia elektrycznaEnergia elektrycznaPLN/PLN/MWhMWh 410410    350350

Gaz syntezowyGaz syntezowy

PLN/PLN/1000 1000 NmNm33

   365365 455*455*

* przyjęta graniczna cena gazu syntezowego (grudzień, 2008r.), uznana za rynkowo atrakcyjną dla uczestników projektu (cena gazu syntezowego wytwarzanego na bazie gazu ziemnego)

Page 9: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

99

Prognozowane koszty gazu syntezowego w zależności od Prognozowane koszty gazu syntezowego w zależności od ceny energii elektrycznej oraz obszar efektywności ceny energii elektrycznej oraz obszar efektywności

ekonomicznej demonstracyjnej ELEKTROWNI ekonomicznej demonstracyjnej ELEKTROWNI POLIGENERACYJNEJPOLIGENERACYJNEJ

Page 10: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

1010

Źródła finansowaniaŹródła finansowania

Dla Dla budowy ELEKTROWNI budowy ELEKTROWNI POLIGENERACYJNEJ zakłada się POLIGENERACYJNEJ zakłada się pozyskanie środków w formie pozyskanie środków w formie dotacji zarówno krajowych jak i z dotacji zarówno krajowych jak i z funduszy ustanowionych na ten cel funduszy ustanowionych na ten cel przez Unię Europejską. przez Unię Europejską.

Oczekiwana wielkość dotacji do inwestycji, Oczekiwana wielkość dotacji do inwestycji, to 900 mln € jako wielkość to 900 mln € jako wielkość obejmująca pokrycie wzrostu obejmująca pokrycie wzrostu kosztów inwestycyjnych z tytułu kosztów inwestycyjnych z tytułu wprowadzenia technologii CCS i wprowadzenia technologii CCS i uzupełnienie możliwości uzupełnienie możliwości finansowych inwestorów.finansowych inwestorów.

Istotnym czynnikiem jest pokrycie w Istotnym czynnikiem jest pokrycie w okresie eksploatacji instalacji okresie eksploatacji instalacji różnicy kosztów wytwarzania różnicy kosztów wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu energii elektrycznej w odniesieniu do ceny rynkowej. do ceny rynkowej.

Zakładając, że przyjęty zostanie wniosek o Zakładając, że przyjęty zostanie wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, dofinansowanie w formie dotacji, oczekiwana struktura finansowania oczekiwana struktura finansowania inwestycji przedstawiać się będzie inwestycji przedstawiać się będzie następująco:następująco:

Źródła finansowania:Źródła finansowania:

Kapitał własnyKapitał własny 20,00%20,00%

DotacjaDotacja 30,00%30,00%

Kredyt komercyjnyKredyt komercyjny 25,00%25,00%

Kredyt Kredyt preferencyjnypreferencyjny 25,00%25,00%

Page 11: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

1111

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTUHARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

L.p.L.p. Etap realizacjiEtap realizacji20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015

II IIII IIIIII IVIV II IIII IIIIII IVIV II IIII IIIIII IVIV II IIII IIIIII IVIV II IIII IIIIII IVIV II IIII IIIIII IVIV II IIII IIIIII IVIV

1. 1. Studium opłacalności/ projekt Studium opłacalności/ projekt bazowybazowy

                                                                                                                                                              

                                            

                                                                                                                                                                      

2.2. Projekt wykonawczy, Projekt wykonawczy, dokumentacja dokumentacja kompletacji dostawkompletacji dostaw

                                                                                                                                                                 

                 

                                                                                                                                                                       

3.3. Zapewnienie finansowania - Zapewnienie finansowania - NegocjacjeNegocjacje

                                                                                                                                                                 

                       

                                                                                                                                                                       

4.4. Realizacja inwestycji (budowa)Realizacja inwestycji (budowa)

                                                                                                                                                                 

           

                                                                                                                                                                       

4.1.4.1. Rozruch i odbiór Rozruch i odbiór instalacjiinstalacji

                                                                                                                                                                 

                 2014-12-2014-12-

3131  

                                                                                                                                                                       

5.5. Realizacja inwestycji (budowa) Realizacja inwestycji (budowa) Transport i Składowanie CO2Transport i Składowanie CO2

                                                                                                                                                                 

                 

                                                                                                                                                                       

5.1.5.1. Rozruch i odbiór Rozruch i odbiór instalacjiinstalacji

                                                                                                                                                                 

                    2015-12-2015-12-

3131                                                                                                                                                                       

Page 12: PROJEKT KĘDZIERZYN ELEKTROWNIA POLIGENERACYJNA z usuwaniem CO 2

1212

Janusz TchórzJanusz TchórzDyrektor ds. Rozwoju Technologii Dyrektor ds. Rozwoju Technologii

PKE SAPKE SA

KatowiceKatowice 13.02.2009 r. 13.02.2009 r.