of 13 /13
Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. Uporaba projekcij prometnega dela v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije »Projekcije prometnega dela« Matjaž Česen, IJS-CEU Reaktorski center Podgorica, Ljubljana, 21.11.2018 1

»Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih...

Page 1: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Uporaba projekcij prometnega dela v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije

»Projekcije prometnega dela«

Matjaž Česen, IJS-CEU

Reaktorski center Podgorica, Ljubljana, 21.11.2018

1

Page 2: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Promet in emisije TGP

2

Transformacije+ Ubežne

emisije30%

Industrija in

gradbeništvo

(energetska raba goriv)

9%

Promet32%

Druga

področja

(Široka raba)9%

Industrijski

procesi

7%

Kmetijstvo

10%

Odpadki

3%Emisije TGP

2016

Transformacije+ Ubežne

emisije4%

Industrija in gradbeništvo

(energetska raba goriv)

5%

Promet

51%Široka raba14%

Ind. procesi5%

Kmetijstvo16%

Odpadki5%

2016neETS

11.239 kt CO2 ekv

17.718 kt CO2 ekv

Page 3: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Promet in emisije TGP

3

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Emisije TGP iz prometa

-24%

-36%

30%

-40%

-20%

0%

-31%

-50% -40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40%

Transformacije + Ubežne emisije

Industrija in gradbeništvo(energetska raba goriv)

Promet

Druga področja(Široka raba)

Industrijski procesi

Kmetijstvo

Odpadki

Sprememba v obdobju 2005-2016

Page 4: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

4

Projekcija

ni napoved

Projekcija je

orodje za

analizo

možnih poti do

cilja

Page 5: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Okvir projekcij emisij

• Projekcije do leta 2050, računane v petletnih intervalih (2020, 2025, …,

2050)

• Bazno leto za projekcije 2017, model za promet kalibriran za leta 2005-2017

• Emisije za ozemlje Slovenije (na podlagi prodane količine goriv v Sloveniji)

• Uporablja se metodologija IPCC – uradna metodologija za pripravo državnih evidenc emisij (doseganje nacionalnih ciljev po Konvenciji o podnebnih spremembah ZN in EU zakonodaji)

5

Page 6: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Scenariji

Scenarij brez ukrepov (namišljen razvoj, če se že obstoječi ukrepi ne bi

izvajali)

Scenarij z obstoječimi ukrepi (Analiza kam pridemo, če do leta

2050 predpostavimo izvajanje do 1.10.2018 sprejetih in izvedenih ukrepov)

Scenarij z dodatnimi ukrepi (Analiza kam pridemo z izvajanjem

dodatnih ukrepov k že obstoječim ukrepom ali kako/s kakšnimi ukrepi pridemo do zastavljenih ciljev)

6

Page 7: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Oblikovanje ciljev zmanjševanja emisij TGP do leta 2050

Pariški sporazum:

• 2. člen: “da se dvig povprečne globalne temperature ohrani znatno pod 2°C v primerjavi s predindustrijskim obdobjem in da se nadaljuje s prizadevanji, da se dvig temperature omeji na 1,5°C v primerjavi s predindustrijskim obdobjem”

• 4. člen: “da bi bilo v drugi polovici tega stoletja doseženo ravnovesje med emisijami toplogrednih plinov iz antropogenih virov in njihovim odstranjevanjem v ponorih” (neto ničelne emisije TGP)

Uredba o upravljanju energetske unije

• EU mora stremeti k ravnovesju med emisijami in ponori čimprej, in kasneje vzpostaviti neto negativne emisije

• Komisija mora skladno z uredbo pripraviti scenarij, po katerem bo EU do leta 2050 dosegla neto ničelne emisije TGP in po tem letu neto negativne emisij TGP.

7

Page 8: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Neto ničelne emisije TGP

EMISIJE + PONORI = 0

Ponori emisij:

LULUCF (gozdovi)

tehnološke rešitve, ki črpajo CO2 iz ozračja

raba bioenergije z zajemom

8

Page 9: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Emis

ije

TGP

[kt

CO

2 e

kv]

Emisije TGP po sektorjih

Kmetijstvo Odpadki

Industrijski procesi Transformacije + Ubežne emisije

Industrija in gradbeništvo(energetska raba goriv)

Promet

17.718

4.071

2.0351.018

-80 %

-90 %

-95 %

Emisije danes v luči predlaganih ciljev 2050

9

2050 2016

[kt CO2 ekv]

Transf. 5.331

Ind. 1.592

Promet 5.734

Stavbe 1.585

Ind. Proc. 1.133

Kmet. 1.777

Odp. 566

SKUPAJ 17.718

Page 10: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Možnosti za doseganje zmanjšanja emisij v prometu

10

Ukrepi, ki vplivajo

na strukturo pkm

in tkm ter faktor

zasedenosti

(prometno delo +

prevoženi km)

Ukrepi, ki vplivajo

na emisije na

kilometer

(vozila, goriva)

Potrebe po

mobilnosti

(prometno delo)

Page 11: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Potreba po

tovornem

prometu [tkm]

Potreba

po potniškem

prometu [pkm]

Tok podatkov v modelih

11 Tovorn

i

pro

met

Potn

iški

pro

met

OA

Avtobusi

Potniški vlaki

Tranzitni (tuji) OA

Lahka TV

Težka TV

Tovorni vlaki

Tranzitni (tuji) TTV

Faktor

zasedeno-

sti

Tehnološki

modeli za

vozila

Obseg prometnega

dela

Struktura prometnega

dela Prevoženi km

Raba energije in

energenti

Faktor

zasedeno-

sti

Tehnološki

modeli za

vozila

Delež tujih

vozil, ki

kupi gorivo

v SI

Delež tujih

vozil, ki

kupi gorivo

v SI

Delež biogoriv

(bencin, dizel, plin) Bilanca energije &

emisij

Page 12: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Projekcije - 2017

12

125

172

108

94

89

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 2015 2020 2025 2030 2035

2012 = 100

Potniški promet (pkm)

Tovorni promet (tkm)

Raba energije - VSA

Raba energije - nakup v Sloveniji

Emisije CO2

Page 13: »Projekcije prometnega dela« Uporaba projekcij prometnega ... · kupi gorivo v SI Delež tujih vozil, ki kupi gorivo v SI Delež biogoriv (bencin, dizel, plin) Bilanca energije

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043)

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050:

Partnerji projekta LIFE Climate Path 2050:

www.PodnebnaPot2050.si

Hvala za pozornost!

[email protected]