Projectplan - Extra zenderpakketten bij Interactieve TV van - Jan...¢  naar de praktijk. Wat is een

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Projectplan - Extra zenderpakketten bij Interactieve TV van - Jan...¢  naar de praktijk....

 • s

  Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie.

  2011

  Docent: drs. M.P. Broere

  Naam : J.P.L.J. de Peffer

  Studentnummer : 4317587

  Datum : 9 maart 2012

  NCOI opleidingsgroep

  HBO bedrijfskunde – 1 jaar

  Module: Project management

 • Voorwoord

  Ik ben werkzaam bij als ICT sales consultant. In het bijzonder schrijf ik offertes of en

  aanbevelingen voor het outtasking of outsourcen van ICT infrastructuren. Een deel van mijn functie bestaat ook

  uit het ontwikkelen van nieuwe diensten. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik ook voorzitter van de

  ondernemingsraad van

  In de automatisering wordt veel op project basis gewerkt. Ik kom dan ook regelmatig een project aanpak tegen

  en heb deze ervaringen mee genomen in het opstellen van dit project plan. Het was een bewuste keus om niet

  voor een project binnen te kiezen maar om een project bij een onbekend bedrijf uit te werken.

  Op deze wijze hoop ik het maximale resultaat te behalen uit de opleiding.

  Dit project plan beschrijft de wijze waarop JobsFashion een nieuw personeelsbeleid kan invoeren. Met het

  schrijven van dit project plan heb ik geprobeerd om de volgende leerdoelen toe te passen en deze te vertalen

  naar de praktijk.

   Wat is een project, project matig werken en een project methode

   Duidelijk en SMART beschrijven van het doel, resultaat en de scope

   Faseringen en beslis momenten

   Projectplan en -beheersing

   Communicatie en besluitvorming

   GOKIT beheersingsfactoren

   Planning en budgetteren

   Risicomanagement

  Ik wil dhr. M. Broere bedanken voor een duidelijke en praktische insteek tijdens de lessen en het behandelen

  van de theorie met telkens een goede relatie naar de praktijk.

  Jan de Peffer

  Senior Sales Consultant

 • Samenvatting

  Dit project plan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt ontwikkeld en geïmplementeerd

  bij JobsFashion. De doelstelling is om op gecontroleerde wijze dit nieuwe personeelsbeleid in te voeren waarbij

  duidelijke scheiding is gemaakt tussen de werkzaamheden welke door het project worden uitgevoerd (project

  scope).

  Project organisatie

  Er is gekozen om een tijdelijke project organisatie op te zetten voor dit project. Op deze wijze wordt de

  opdrachtgever duidelijk betrokken bij de resultaten van het project en wordt het mogelijk om op

  gecontroleerde wijzen duidelijke beslis momenten in het project op te nemen.

  Fasering

  Het project wordt opgedeeld in 5 fasen zoals in tabel 1-1 is weergegeven:

  Fase Go/No-go moment Opmerkingen

  Definitie fase 31 mei 2012

  Ontwerp fase 20 juni 2012

  Voorbereiding fase 16 juli 2012

  Invoering fase 23 juli 2012

  Houden gesprekken 24 juli t/m 18 september 2012 Valt buiten project scope

  Nazorg fase 27 september 2012

  Tabel 1-1

  Project beheersing

  Project doorlooptijd: 5 maanden, met als opleverdatum eind Q3 2012.

  In tabel 1-2 is op basis van het middelen plan een schatting opgenomen met de volgende budgeten:

  Omschrijving Aantal

  Uren inzet project medewerkers 61 dagen

  Project besturing 15 dagen

  Budget/ramingen € 25.000,00

  Tabel 1-2

  Risico’s

  Omdat het project direct het personeel raakt is het van belang om het personeel tijdig en juist te betrekken en

  informeren over het project. Er dient voldoende aandacht te zijn voor communicatie richting leidinggevenden

  en medewerkers.

  Omdat de organisatie > 50 medewerkers heeft dient rekening gehouden te worden met een vorm van

  personeelsvertegenwoordiging. De directie is verantwoordelijk voor het informeren en tijdig aanvragen van

  een instemmingsverzoek.

  Het grootste risico om dit project te laten lukken is de medewerking van alle medewerkers. Om dit te bereiken

  dient er veel aandacht te zijn voor communicatie en betrokkenheid van deze medewerkers.

 • Inhoudsopgave

  1 Inleiding ...................................................................................................................................................... 5

  1.1 Doelstelling ........................................................................................................................................ 5

  1.2 Beoogd resultaat en scope ................................................................................................................. 5

  1.3 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 5

  2 Project organisatie ...................................................................................................................................... 6

  2.1.1 Rolverdeling ................................................................................................................................... 6

  2.1.2 Communicatie plan ........................................................................................................................ 6

  3 Fasering....................................................................................................................................................... 7

  3.1 Fase P1 – Definieren benodigde producten ........................................................................................ 7

  3.2 Fase P2 – Ontwerpen formulieren en processen ................................................................................ 7

  3.3 Fase P3 - Voorbereiding implementatie ............................................................................................. 7

  3.4 Fase P4 – Invoering nieuwe systematiek (realisatie) ........................................................................... 8

  3.5 Fase P5 – Nazorg ................................................................................................................................ 8

  4 Beheersplannen .......................................................................................................................................... 8

  4.1 Planning ............................................................................................................................................. 8

  4.2 Middelenplan ..................................................................................................................................... 9

  4.3 Kwaliteitsplan .................................................................................................................................... 9

  5 Risico’s ........................................................................................................................................................ 9

  Missie, visie en strategie JobsFashion .......................................................................................... 10 Bijlage A

  Risico Log ..................................................................................................................................... 11 Bijlage B

  Planning ....................................................................................................................................... 12 Bijlage C

  Communicatie plan ...................................................................................................................... 16 Bijlage D

  Kwaliteitsplan .............................................................................................................................. 17 Bijlage E

  Literatuur lijst ................................................................................................................................................... 18

 • 5 Inleiding

  1 INLEIDING

  De aanleiding voor de uitvoering van het project is het besluit wat genomen is door de directie van JobsFashion

  om een nieuw personeelsbeleid te implementeren. Hiermee verwacht de directie klaar te zijn voor de

  toekomst en de doelstellingen te kunnen bereiken zoals geformuleerd door de directie. Naast het bereiken van

  deze doelstelling is ook de verwachting dat de implementatie een positief effect heeft op het gedrag van

  medewerkers binnen de organisatie.

  Het project heeft geen complex karakter. De werkzaamheden kunnen chronologisch in de tijd worden geplaatst

  en uitgevoerd. Het project wordt uitgevoerd conform een lineaire benadering (bron: Projecten leiden:33).

  1.1 DOELSTELLING

  JobsFashion is een groeiende onderneming met een groeidoelstelling voor de toekomst. Om het bedrijf verder

  te professionaliseren heeft de directie besloten om het personeel op een andere manier aan te sturen en meer

  verantwoordelijkheden te geven.

  De doelstelling van JobsFashion voor de uitvoering van dit project is om groeidoelstelling welke de directie

  heeft omschreven in de strategische doelstelling voor de korte en middellange termijn1 te behalen.

  De doelstelling van het project is het implementeren van een systematiek voor het beoordelen en belonen van

  medewerkers welke is gericht op prestaties in plaats van anciënniteit.

  1.2 BEOOGD RESULTAAT EN SCOPE

  Het