17
VITKA PROIZVODNJA www.lean-resitve.com Lean Rešitve d.o.o.

PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

VITKA PROIZVODNJA

www.lean-resitve.comLean Rešitve d.o.o.

Page 2: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

O nas

Page 3: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Vitkost v celotnem podjetju

JASEN CILJ IN SLEDENJE TOP MANAGEMENT

SPREMLJANJE IN MOTIVACIJA ODDELČNI VODJE

INTENZIVNA PODPORALEAN VODJE

ŽELJA PO IZBOLJŠAVAHVODJA VITKE SKUPINE

Page 4: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Pogoji za začetek vpeljave vitkosti

KLJUČNI KAZALNIKA VAŠE PODJETJE VITKO PODJETJE PRIMERNE METODE

PRODUKTIVNOST ? > 98%KAIZEN, TPM, 5S, VSM,

SCM

IZMET/DODELAVE ? < 1% PDCA, KAIZEN, 5S, SCM

PPM (št. slabih kosov na 1 Mio. dobavljenih)

? < 10 PDCA, KAIZEN, 5S

OEE (Celovita učinkovitost naprav/sistemov)

? > 95% TPM, S.M.E.D., KAIZEN

DOSEGANJE DOBAV ? 99,9% LENA LOGISTIKA

DNI ZALOGE ? JIS LEAN LOGISTIKA

S.M.E.D. (Hitre menjave) ? < 10min S.M.E.D.

STROŠKI VZDRŽEVANJA ? < 1% PRIHODKA TPM

Page 5: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Metoda TPM

Izboljšanje razpoložljivosti naprav s tem, da se zmanjšajo vse

izgube, ki jih povzročajo naprave z aktivno udeležbo

zaposlenih/tistih, ki stroje upravljajo.

(E.Hartmann)

Page 6: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Vpeljava TPM po stopnjah

Certificiranje

Glavni cilj:

▪ Izboljšati kazalnike

Stopnja 1

Stopnja 2

Glavni cilj:

▪ Vzdrževati visok

nivo TPM standarda

TPM Top nivo

Glavni cilj:

▪ TPM Odličnost

▪ World Class OEE

Glavni cilj:

▪ Oblikovati TPM

organizacijo

Page 7: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Oblikovanje skupin

➢ Izbira vodij pilotnih TPM skupin je začetna naloga TOP Managementa in oddelčnih vodij

➢ Skupine se tekom TPM projekta združujejo ali delijo odvisno od potreb za doseganje cilja

ORG

Page 8: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Celovito vzdrževanje proizvodnje- TPM

➢ Povečanje strojne učinkovitosti

➢ Produktivno vzdrževanje skozi celotno življenjsko obdobje strojev

➢ Priprava vzdrževalnega sistema za primerjavo z ostalimi “najboljšimi” v praksi

➢ Ureditev vzdrževalne dokumentacije

➢ Vključevanje vseh oddelkov v reševanje vzdrževalni tem

➢ Sodelovanje vseh zaposlenih (neodvisno od njihove hierarhične lestvice)

➢ Male avtonomne skupine aktivno rešujejo “šest klasičnih strojnih izgub” s podporo

vodstva

Page 9: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Koga vključiti v skupino

➢ Skupni cilj je izboljšanje strojne in sistemske učinkovitosti

TEHNOLOGIJA KAKOVOSTVZDRŽEVANJ

EOSTALIPROIZVODNJA

TPM SKUPINA

Page 10: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

TPM Skupina

➢ V skupino so vključeni zaposleni, ki so posredno in neposredno povezani s

strojnim parkom

➢ Njihova različna znanja doprinesejo k TPM skupini in projektu kot celoti

➢ Člani skupine kompetentno zastopajo svoje oddelke

➢ Za učinkovito delovanje skupin je omejeno število članov potrebno

➢ Aktivnosti TPM se izvajajo v vseh izmenah

➢ Vsak član je aktiven

Page 11: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Glavne teme - aktivnosti

➢ Ureditev TPM Info table

➢ Oblikovanje/sprememba obstoječih vzdrževalnih obrazcev

➢ Vizualizacija stroja in okolice

➢ Spremljanje ključnih kazalnikov (OEE, Izmet, MTBF, 80/20 ,…)

➢ Izvedba delavnic – vodenje projektov

➢ Implementacija izboljšav – predstavitev

➢ Sledenje terminskemu planu

Page 12: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

TPM Skupina je pozorna na

Stroške

• Zniževanje proizvodnih/vzdrževalnih stroškov• Preglednost in stabilnost stroškov TPM skupine

Zastoje

• Pravilno beleženje in zaznavanje vseh zastojev, ki vplivajo na dodano vrednost

• Hitro ukrepanje in sledenje učinkov vpeljanih aktivnosti

Vitke izgube

• Informiranje zaposlenih o izboljšavah • TPM skupina je nosilec delavnic

Page 13: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Dogaja se pri stroju

➢ Se izvajajo v proizvodnji pri stroju

Page 14: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Pozitivni učinki delovanja skupin

STR

OŠK

I ZA

STO

JEV

ST

RO

JEV

IN O

PREM

E

NEP

LAN

IRA

NA

V

ZDRŽE

VA

LNA

DEL

A

POPR

AV

ILA

DO

DEL

AV

EKO

MU

NU

KAC

IJA

UČIN

KOV

ITOST STR

OJEV

IN

SISTEMO

V

OEE STR

OJN

EV IN

O

PREM

E

Page 15: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Dolgoročni garant za uspeh

➢ Začetne spremembe pri načinu dela povzročijo padec produktivnosti, s pravilnim nadaljevanjem se trend obrne in prinese tudi do 400% ROI

Page 16: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Prednosti delovanj TPM skupin

➢ Aktivne TPM skupine prinesejo stabilnost v proizvodnji proces

➢ Spremeni se razumevanje zaposlenih glede delovanja strojev

➢ Težave se odpravijo tam kjer so nastale

➢ Razviti so kadri za prihodnost

Page 17: PROIZVODNJA - operativna-odlicnost.si Golavšek... · Vizualizacija stroja in okolice

Lean Rešitve d.o.o.

HVALA ZA VAŠO POZORNOSTI!

[email protected]