Proiectare Sisteme Circuite Secundare

Embed Size (px)

Text of Proiectare Sisteme Circuite Secundare

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  1/130

  ANEXA 1

  NORMĂ TEHNICĂ PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR DE  CIRCUITE SECUNDARE ALE STAŢIILOR ELECTRICE NTE 011/12/00

    VOLUMUL I PRESCRIPŢII GENERALE

    PREAMBUL

    Prezent! "N#r$%t&' (entr (r#&e)t%re% *&*te$e!#r +e )&r)&te*e)n+%re %!e *t%,&&!#r e!e)tr&)e" *e %(!&)- !% (r#&e)t%re%*&*te$e!#r +e )&r)&te *e)n+%re %!e *t%,&&!#r e!e)tr&)e +e)#ne.&n& &/*% tr%n*#r$%re ) ten*&ne% +e (e*te 1 V n#& *%)%re *nt *(*e $#+ern&z-r&&3  N#r$%t&'! e*te #r4%n&z%t (e tre& (-r,& & %n$e5  V#!$! I 6 "Pre'e+er& 4ener%!e" 6 )%re )(r&n+e +#$en&! +e%(!&)%re & (re'e+er&!e )#$ne +&'er*e!#r *&*te$e +e )&r)&te*e)n+%re3  V#!$! II 6 "S&*te$e +e )#n+)ere & te!e)#n+)ere" 6 )%re

  )(r&n+e (re'e+er& reer&t#%re !% *&*te$e!e +e )#n+)ere &te!e)#n+)ere %!e &n*t%!%,&&!#r & e)7&(%$ente!#r +&n re,e!e!e +etr%n*(#rt & +&*tr&8,&e %!e ener4&e& e!e)tr&)e3  V#!$! III 6 "S&*te$e +e (r#te),&e & %t#$%t&z-r&" 6 )%re)(r&n+e (re'e+er& *(e)&&)e (r#te),&e& & %t#$%t&z-r&& (entr&n*t%!%,&&!e & e)7&(%$ente!e ) ten*&ne% +e (e*te 1 V +&n*t%,&&!e e!e)tr&)e +e tr%n*(#rt & +&*tr&8,&e % ener4&e& e!e)tr&)e3  Men,&ne5 Prezent! +#)$ent % #*t n#t&&)%t !% CE 9n)#n#r$&t%te ) D&re)t&'% :;/

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  2/130

    ART3 <Pre'e+er&!e n#r$%t&'!& )%re *e reer- !% (r#te),&% (r&n re!ee

  % n#r )%te4#r&& +e e)7&(%$ente & &n*t%!%,&& )#$ne %t>t *t%,&&!#re!e)tr&)e )>t & )entr%!e!#r e!e)tr&)e @+e e.3 tr%n*#r$%t#%re +e(tere !&n&& e!e)tr&)e +e r%)#r+ *% *er'&)&& &nterne (re)$ &)e!e reer&t#%re !% &nter%,% +&ntre )entr%!e!e e!e)tr&)e &*t%,&&!e +e tr%n*(#rt & +&*tr&8,&e *e %(!&)- &nte4r%! & !%(r#&e)t%re% *t%,&&!#r )entr%!e!#r +e (r#+)ere % ener4&e& e!e)tr&)e3L% (r#&e)t%re% *&*te$e!#r +e (r#te),&& (r&n re!ee %!e *t%,&&!#r)entr%!e!#r n)!e%r#6e!e)tr&)e (re'e+er&!e (rezent!& n#r$%t&' *e'#r %(!&)% n$%& 9n $-*r% 9n )%re n )#ntr%'&n n#r$e!#r te7n&)eener4et&)e *(e)&&)e %)e*t#r #8&e)t&'e3  ART3 =

  Pre'e+er&!e %)e*t#r n#r$e te7n&)e ener4et&)e *e '#r %(!&)% !%(r#&e)t%re% &n*t%!%,&&!#r e!e)tr&)e n#& & !% rete7n#!#4&z%re% /$#+ern&z%re% &nte4r%!- *% (%r,&%!- % &n*t%!%,&&!#r e!e)tr&)ee.&*tente3  ART3

  L% (r#&e)t%re% *&*te$e!#r +e )&r)&te *e)n+%re *e '#r re*(e)t%& (re'e+er&!e (re*)r&(,&&!#r te7n&)e *(e)&&)%te 9n %rt&)#!!:@2B (re)$ & +e re4!- (re'e+er&!e *t%n+%r+e!#r &ntern%,n%!e*(e)&&)%te 9n %rt&)#!! :@2A3  "De re4!- reer&re% !% *t%n+%r+e!e r#$>ne er#(ene *%&ntern%,n%!e & +et%!&ere% )er&n,e!#r &$(*e n tre8&e *- &$(!&)e&n*t&t&re% +e 8%r&ere !% !&8er% )&r)!%,&e % $-rr&!#[email protected])7&(%$ente!#r & *&*te$e!#r +e )#n+)ere & (r#te),&e"3666666666  NOTĂ5 Ter$en! +e re4!- e*te ne)e*%r +e#%re)e 9ntree'#!,&% (r#4re*!& te7n&) & te7n#!#4&) & %)t%!&z%re%*t%n+%r+e!#r e.&*t- +e #8&)e& n +e)%!% +e t&$(3

    ART3 ?Fn (rezente!e n#r$e te7n&)e *e #!#*e*) r$-t#r&& ter$en& (entr

  &n+&)%re% 4r%+!& +e #8!&4%t&'&t%te % (re'e+er&!#r5  % "tre8&e" "e*te ne)e*%r" "r$e%z-" &n+&)- #8!&4%t&'&t%te%*tr&)t- % re*(e)t-r&& (re'e+er&!#r 9n )%z-  8 "+e re4!-" &n+&)- %(t! )- (re'e+ere% re*(e)t&'- tre8&e *-&e %(!&)%t- 9n $%#r&t%te% )%zr&!#r nere*(e)t%re% ne& %*te! +e(re'e+er& tre8&e *- &e te$e&n&) *t&&)%t- 9n (r#&e)t  ) "*e re)#$%n+-" &n+&)- # *#!,&e (reer%8&!- )%re tre8&e%'t- 9n 'e+ere !% %!e4ere% *#!,&e& nere*(e)t%re% ne& %*te! +e(re'e+er& n tre8&e *t&&)%t- 9n (r#&e)t

    + "*e %+$&te" &n+&)- # *#!,&e *%t&*-)-t#%re )%re (#%te &%(!&)%t- 9n )%zr& (%rt&)!%re &&n+ #8!&4%t#r&e *t&&)%re% e& 9n(r#&e)t3

    CAP3 IIITERMINOLOGIE I ABREVIERI

    ART3 Fn )#nte.t! (rezente!#r N#r$e Te7n&)e r$-t#r&& ter$en& *e

  +e&ne*) %*te!5

  6 A+re*- 6 P%rte % n& $e*% &+ent&&)>n+ *r*% *% +e*t&n%,&% $e*%!&3

  6 A!%r$- 6 In#r$%,&e )%re %re *)#(! +e % %tr%4e %ten,&% %*(r% ne&*t-r& %n#r$%!e3  NOTĂ5 Tre)ere% +e !% # *t%re n#r$%!- !% # *t%re %n#r$%!- (r#'#%)-

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  3/130

  #  %ten,n%re '&z%!- &/*% *#n#r- )%re tre8&e *- %)- #8&e)t!ne&  %),&n& +e re)e(t%re3 Tre)ere% +e !% *t%re %n#r$%!- !% # *t%ren#r$%!-  (r#'#%)- 9n 4ener%! # *)7&$8%re % &n+&)%,&e& (re)$ & 9n%n$&te  %(!&)%,&& # %ten,n%re *#n#r- &/*% '&z%!- )%re tre8&e *-

  %)-  #8&e)t! ne& %),&n& +e re)e(t%re3  CEI ?0;0616

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  4/130

  6 D&*(#n&8&!&t%te 6 A(t&t+&ne% ne& n&t-,& n),n%!e +e % & 9n *t%re *-9n+e(!&ne%*)-  # n),&e )ert- 9n )#n+&,&&!e +%te !% n $#$ent +%t *% 9ntr6n &nter'%!  +e t&$( +%t )#n*&+er>n+ )- e*te %*&4r%t- (re'e+ere% $&!#%)e!#rne)e*%re  (entr $enten%n,-

    CEI ?00061:160260J

  6 Dr%t- +e (%z- 6 Inter'%! +e t&$( 9n )%re !% re%n)!%n%re% %t#$%t- !&n&%e!e)tr&)- *%  %z% n e*te )#ne)t%t- !% n&)& # *r*- +e ten*&ne % re,e!e&  CEI ?0006==;61?60J

  6 Dr%t- +e rez#!,&e 6 Dr%t- $&n&$- )%re tre8&e *- *e(%re +#- e'en&$ente (entr )%+%te!e  )r#n#!#4&)e )#re*(nz-t#%re *- &e +&*t&n)te3  NOTĂ5 Dr%t% +e rez#!,&e n (#%te & $%& *)rt- +e)>t)%(%)&t%te% +e  +&*)r&$&n%re3  CEI ?0;0616t +ee),&n&!e&nter%re )>t6 ter$en nere)#$%n+%t & )e!e e.ter%re e)7&(%$ent!&  CEI ?0006==;612611J

  6 Kn),&e +e te*t%re 6 Kn),&e +e *(r%'e47ere %t#$%t- )%re re%!&ze%z- # te*t%re +(-

  *)#%tere%%t#$%t- @%t#te*t%re 6 +&n n),&ne t#t%!- *% (%r,&%!- % (r#te),&e& @9n $#+ z%!8!#)>n+ter$en nere)#$%n+%t +e)!%n%re% )ee% )e %e)te%z- n),&% (r#(r&e % (r#te),&e&  CEI ?0006==;61261

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  5/130

  6 Kn),n%re &nte$(e*t&'- 6 Kn),n%re % ne& (r#te),&& &e 9n %8*en,% n& +ee)t *% %ne& %!te% ne& (r#te),&& *&t%,&& %n#r$%!e 9n *&*te$! ener4et&) &e 9n (rezen,% ne&+ee),&n&  *% % ne& *&t%,&& %n#r$%!e 9n re,e%% e!e)tr&)- (entr )%re(r#te),&% n  tre8&e *- n),neze

    CEI ?0006==;61260n+ *t%re% n& e)7&(%$ent )%re (#%te (rezent% +#-

  *t-r&  +eter$&n%te3  CEI ?0;0616n+ # *t%re ne+eter$&n%t-(e )%re&nter$e+&%r- # (#%te !% n e)7&(%$ent 9n )r* +e *)7&$8%re % *t-r&& *t%re)%re (#%te  +r% n t&$( *(e)&&)%t3  NOTĂ5 *t%re% n& *e(%r%t#r ) +e*)7&+ere !ent- 9n t&$(!$%ne're&3

    CEI ?0;0616

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  6/130

    +e &ntr%re % e)7&(%$ent!& +e te!e)#n+)ere3  CEI ?0;0616n+ n),&& +&er&te3  CEI ?0006

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  7/130

    $%ter&% '&e *% &nert-3  NOTĂ5 O (ertr8%,&e e!e)tr#$%4net&)- (#%te & n z4#$#te!e)tr#$%4net&) n  *e$n%! ne+#r&t *% $#+&&)%re % 9n*& $e+&!& +e (r#(%4%re  CEI ?00061?160160J

  6 P#*t +e )#n+)ere 6 L#)! +e n+e *e ee)te%z- te!e)#n+)ere% (#*tr&!#r *%te!&t3(#*t $%*ter CEI ?0;0616n+ )% reer&n,- # ten*&ne*% n  )rent #8,&nt !#)%!  CEI ?0006==;61610J

  6 Pr#te),&e ) %t#r&z%re 6 Pr#te),&e 9n 4ener%! (r#te),&e +e +&*t%n,- ) )%n%! +etr%n*$&*&e !%  )%re re)e(,&% n& *e$n%! (er$&te (r#te),&e& !#)%!e *- )#$%n+e+e)!%n%re%  CEI ?0006==;61=60:J

  6 Pr#te),&e ) 8!#)%re 6 Pr#te),&e 9n 4ener%! # (r#te),&e +e +&*t%n,- 9n )%re re)e(,&%n&  *e$n%! 9$(&e+&)- (r#te),&% !#)%!- *- )#$%n+e +e)!%n%re%

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  8/130

    CEI ?0006==;61=610J

  6 Pr#te),&e ) )%n%! +e 6 Pr#te),&e )%re ne)e*&t- # !e4-tr- +e te!e)#$n&)%,&& 9ntretr%n*$&*&e e.tre$&t-,&!e *e),&n&& @z#ne& (r#te%te +&n *&*te$! e!e)tr&)  CEI ?0006==;61601J

  6 Pr#te),&e ) )ren,& 6 Pr#te),&e ) )%n%! +e tr%n*$&*&e )e t&!&ze%z- )ren,&(rt-t#r& (e

  (rt-t#r& !&n&% e!e)tr&)-  CEI ?0006==;6160J

  6 Pr#te),&e ) &8re #(t&)e 6 Pr#te),&e ) )%n%! +e tr%n*$&*&e )e t&!&ze%z- &8re #(t&)e  CEI6?006==;6160J

  6 Pr#te),&e ) &r (&!#t 6 Pr#te),&e ) )%n%! +e tr%n*$&*&e )e t&!&ze%z- )#n+)t#%re$et%!&)e  CEI ?0006==;6160=J

  6 Pr#te),&e ) r>n%re 6 Pr#te),&e % )-re& )%r%)ter&*t&)- e*te $#+&&)%t- (r&n&nter$e+&! ne&  r>n-r& e!e)tr&)e  CEI ?0006==6016n-)>n+  +ete)t%re% n& +ee)t +e )-tre (r#te),&% ) z#n- e.t&n*- )#n+)e

  !%  *(r&$%re% *e$n%!!& +e 8!#)%re & !% e$&tere% n& *e$n%! +e+e8!#)%re  )-tre )e%!%!t- e.tre$&t%te3 S(r&$%re% *e$n%!!& +e 8!#)%re*&$!t%n )  re)e(,&% *e$n%!!& +e +e8!#)%re (er$&te )#$%n+% +e +e)!%n%re+e )-tre  (r#te),&% !#)%!-3  NOTĂ5 D%)- n *e (r&$ete n&)&n *e$n%! +e +e8!#)%re +(-*(r&$%re%  *e$n%!!& +e 8!#)%re *e (re'e+e 9n $#+ z%! (er$&*&% )%(r#te),&% )  z#n- e.t&n*- *- )#$%n+e +e)!%n%re% 9ntr6n &nter'%! +e t&$('%r&%8&!  z%! 9n +#$en&! +e !% 100 !% 200 $*  A8re'&ere5 UOP @Un8!#)&n4 O'erre%)7 Pr#te)tn

    CEI ?0006==;6161J6 Pr#te),&e ) z#n- re+*- 6 Pr#te),&e 9n 4ener%! # (r#te),&e +e +&*t%n,- ) )%n%! +etr%n*$&*&e

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  9/130

  *& %))e!er%re ) z#n- re+*- !% &e)%re e.tre$&t%te % !&n&e& (r#te%te 9n)%re *e e$&te  n *e$n%! +%)- +ee)t! e*te +ete)t%t +e )-tre (r#te),&% ) z#n-re+*-3 L%  )e%!%!t- e.tre$&t%te re)e(,&% *e$n%!!& (er$&te )% $-*r%re%9ntr6# z#n-  e.t&n*- *- )#$%n+e +e)!%n%re%  A8re'&ere5 AUP @A))e!er%te+ Un+erre%)7 Pr#te)tn

    CEI ?0006==;6161n+ # $-r&$e)%r%)ter&*t&)-  '%r&%z- 9n t&$( ) # %n$&t- '&tez-  E.e$(!5 Pr#te),&e +e +er&'%t% re)'en,e&3  CEI ?0006==;60260=J

  6 Pr#te),&e +e +&*t%n,- 6 Pr#te),&e ) *e!e)t&'&t%te re!%t&'- % )-re& n),n%re &*e!e)t&'&t%te  +e(&n+ +e $-*r%re% !#)%!- % $-r&$&!#r e!e)tr&)e (e 8%z% )-r#r%*e  e'%!e%z- +&*t%n,% e)7&'%!ent- (>n- !% !#)! +e +ee)t (r&n)#$(%r%re )  re4!%e!e z#ne!#r  CEI ?0006==;61=601J

  6 Pr#te),&e +e re)'en,- 6 Pr#te),&e % )-re& $-r&$e )%r%)ter&*t&)- e*te re)'en,%  CEI ?0006==;60260J

  6 Pr#te),&e +e &$(e+%n,- 6 Pr#te),&e % )-re& $-r&$e )%r%)ter&*t&)- e*te &$(e+%n,%  CEI ?0006==;60260;J

  6 Pr#te),&e +e $%*- 6 Pr#te),&e % )-re& $-r&$e +e &ntr%re e*te n )rent )%re )&r)!-(r&n  !e4-tr% !% (-$>nt % )#r(!& e)7&(%$ent!& (r#te%t 9n )%z +e+ee)t  9n z#n% @*e),&ne% (r#te%t-  E.e$(!5 (r#te),&e +e $%*- % )'e& n& tr%n*#r$%t#r @(r#te),&e+e )'-  CEI ?0006==;61=621J

  6 Pr#te),&e +e (tere 6 Pr#te),&e ) +#- $-r&$& +e &ntr%re 6 )rent & ten*&ne 6)%re (r&n

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  10/130

    )#n)e(,&e e*te +e*t&n%t- *- n),neze n$%& !% # (terere4!%t-  CEI ?0006==;60261J

  6 Pr#te),&e +e re%)t%n,- 6 Pr#te),&e % )-re& $-r&$e )%r%)ter&*t&)- e*te re%)t%n,%  CEI ?0006==;60260:J

  6 Pr#te),&e +e rezer'- 6 Pr#te),&e +e*t&n%t- *- n),neze %tn)& )>n+ n +ee)t n %

  #*t  e!&$&n%t *% )>n+ # *&t%,&e %n#r$%!-n % #*t +ete)t%t- 9nt&$(! )ert  +&n )%z% rez!& *% &n)%(%)&t-,&& +e % n),n% % ne&(r#te),&& *%  +&n )%z% rez!& +e % +e)!%n% %! 9ntrer(-t#r!&@9ntrer(-t#%re!#r  re*(e)t&'@e  CEI ?0006==;61161=J

  6 Pr#te),&e +e rezer'- % 6 Pr#te),&e +e rezer'- !#)%!- 9n *t%,&e $#nt%t- (e (%rte% +e IT% n&8%re!#r +e $e+&e ten*&ne tr%n*#r$%t#r +e +&*tr&8,&e IT/MT 9$(#tr&'% *)rt)&r)&te!#r(#!&%z%[email protected] (e 8%re!e +e $e+&e ten*&ne

  6 Pr#te),&e +e rezer'- 6 Pr#te),&e +e rezer'- &n*t%!%t- 9ntr6# *t%,&e 9n+e(-rt%t- +e )e%9n )%re9n+e(-rt%t- *e 4-*ete (r#te),&% +e 8%z- re*(e)t&'-  CEI ?0006==;60161J

  6 Pr#te),&e +e rezer'- 6 Pr#te),&e +e rezer'- %!&$ent%t- &e (r&n %)e!e%&tr%n*#r$%t#%re +e!#)%!- 9n )e!!- $-*r- )% & (r#te),&% +e 8%z- &e (r&n tr%n*#r$%t#%re +e$-*r- )#ne)t%te  !% %)e!%& )&r)&t (r&$%r @)e!!- )% & (r#te),&% +e 8%z-  CEI ?0006==;61161J

  6 Pr#te),&e +e rezer'- 6 Pr#te),&e +e rezer'- %!&$ent%t- (r&n tr%n*#r$%t#%re +e $-*r-*&t%te!#)%!- 9n *t%,&e 9n %)ee%& *t%,&e ) )e!e )%re %!&$ente%z- (r#te),&% +e 8%z-re*(e)t&'- +%r  ne)#ne)t%te !% %)e!%& )&r)&t (r&$%r @)e!!-

    CEI ?0006==;61161?J6 Pr#te),&e +e *(r%*%r)&n- 6 Pr#te),&e +e*t&n%t- *- n),neze 9n )%z! ne& *(r%*%r)&n&9n z#n%  @*e),&ne% (r#te%t-  CEI ?0006==;61=6

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  11/130

    A8re'&ere5 DRRI @+e)!%n%re +e rezer'- !% rez +e 9ntrer(t#r  CEI ?0006==;61161;J

  6 Pr#te),&e $%.&$%!- +e 333 6 Pr#te),&e +e*t&n%t- *- n),neze )>n+ $-r&$e% *%)%r%)ter&*t&)- %t&n4e  '%!#%re% re4!%t- (r&n '%!#r& )re*)-t#%re  CEII ?0006==;602601J

  6 Pr#te),&e $%.&$%!- *& 6 Pr#te),&e ) +#- '%!#r& re4!%te +e*t&n%t- *- n),neze )>n+$-r&$e%$&n&$%!- +e 333 @re!e *% )%r%)ter&*t&)- %t&n4e &e # '%!#%re +e re4!% (r&n '%!#r&)re*)-t#%re+e +#$en& &e )e%!%!t- '%!#%re +e re4!% (r&n '%!#r& +e*)re*)-t#%re  CEI ?0006==;60260n+ $-r&$e% *%)%r%)ter&*t&)- %t&n4e  '%!#%re% re4!%t- (r&n '%!#r& +e*)re*)-t#%re  CEI ?0006==;602602J

  6 R%(#rt/)#e&)&ent +e 6 R%(#rt! 9ntre '%!#%re% +e re'en&re & '%!#%re +e n),n%rere'en&re CEI ?0006==?6160J

  6 Re%n)!%n%re %t#$%t- 6 At#$%t&)- +e*t&n%t- *- )#$%n+e re%n)!%n%re% n&% *% % $%&$!t#r

    9ntrer(t#%re +(- n),n%re% (r#te),&e& )&r)&t!& %*#)&%t  NOTĂ5 D%)- +r%t% +e +e*)7&+ere 9n%&nte% re%n)!%n-r&& (rez&nt-&ntere*  %)e%*t% (#%te & $en,n%t- 9n )#nt&n%re% ter$en!&3 A*te!ter$en!  (#%te & (re)&z%t )%5 !tr%r%(&+ r%(&+ !ent )#n#r$ t&!&z-r&&  CEI ?0006==;61?602J

  6 Re)#ne)t%re% %t#$%t- % 6 At#$%t&)- +e*t&n%t- *- )#$%n+e %n)!%n%re% n&% *% $%&$!t#r8)!e!#r +e*)7&*e @RABD 9ntrer(t#%re +e !&n&e (entr re%!&z%re% %!&$ent-r&& +e rezer'[email protected] %  *t%,&&!#r +e +&*tr&8,&e n),n>n+ 9n 8)!- +e*)7&*-3 D(-e!&$&n%re%  n& +ee)t & %),n%re% %t#$%t&)&& 8)!% r-$>ne +e*)7&*-

  6 Rez +e n),n%re % 6 L&(*% n),n-r&& ne& (r#te),&& )%re %r & tre8&t *-n),neze +%rne& (r#te),&& n % n),n%t  CEI ?0006==;61161?J

  6 Re!e %n%!#4&) 6 Re!e e!e)tr&) % )-r& n),&e +e %),n%re e*te 8%z%t- (etr%t%re%  %n%!#4&)- % *e$n%!!&  CEI ?0006==60160:J

  6 Re!e +e )#n+)ere 6 Re!e e!e)tr&) ) n),&% +e % )#$%n+% e)7&(%$ente & +e % !e)#ntr#!%  @*(r%'e47ere $-*r- 8!#)%re

  6 Re!e +e (r#te),&e 6 Re!e +e $-*r- )%re +ete)te%z- +ee)te!e *% %!te *&t%,&&%n#r$%!e +&n  *&*te$! ener4et&) *% %!e n& e)7&(%$ent e!e)tr&)

    NOTĂ5 Un re!e +e (r#te),&e e*te # )#$(#nent- % n& e)7&(%$ent+e (r#te),&e  CEI ?0006==60161=J

  6 Re!e +&4&t%! 6 Re!e *t%t&) % )-r& n),&e +e %),n%re e*te 8%z%t- (etr%t%re% +&4&t%!-  % *e$n%!!&  CEI ?0006==601610J

  6 Re!e &nte4r%t +e 6 Re!e +e )#n+)ere )%re )#$8&n- $%& $!te n),&& +e )#n+)ere9ntr6n)#n+)ere *&n4r %(%r%t  CEI ?0006==60161J

  6 Re!e &nte4r%t +e 6 Re!e +e (r#te),&e )%re )#$8&n- $%& $!te n),&& +e (r#te),&e9ntr6n(r#te),&e *&n4r %(%r%t

    CEI ?0006==60161?J

  6 Re!e &nte4r%t +e 6 Re!e e!e)tr&) )%re )#$8&n- $%& $!te n),&& +e (r#te),&e &

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  12/130

  )#n+)ere(r#te),&e *& )#n+)ere 9ntr6n *&n4r %(%r%t  CEI ?0006==60161;J

  6 Re!e n$er&) 6 Re!e +&4&t%! % )-r& n),&e +e %),n%re e*te re%!&z%t- (r&n)%!)!  %!4#r&t$&)  CEI ?0006==601611J

  6 Re,e% +e te!e)#n+)ere 6 An*%$8! +e (#*tr& %e)t%te te!e)#n+)er&& & !e4-tr&!e +e)#$n&)%,&e)#n&4r%,&% re,e!e& +e (r&n )%re %)e*te (#*tr& *nt &nter)#ne)t%te3te!e)#n+)ere CEI ?0;0616

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  13/130

    % )#$%n+-5 9n)7&+ere +e*)7&+ere et)3  8 )#ntr#!5 &nter8!#)%re *&n)r#n&z%re re4!%re $-*r%re*(r%'e47ere/  $#n&t#r&z%re et)3

  6 S&*te$ +e (r#te),&e 6 An*%$8! #r$%t +&n n! *% $%& $!te e)7&(%$ente +e (r#te),&&& %!te@*8*&*te$ 9n )%+r! %(%r%te +e*t&n%te *- %*&4re n% *% $%& $!te n),&& *(e)&&)e

  +e*&*te$!& +e )&r)&te (r#te),&e3*e)n+%re CEI ?0006==;61160=J

  6 S&*te$ +e re4!% 6 S&*te$ )#n*t&t&t +&n *&*te$! )#$%n+%t *&*te$! +e )#$%n+- %%)e*t&%  e!e$ent! +e $-*r- & e!e$ente!e +e tr%n*$&*&e  CEI ?0006

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  14/130

  6 #n- e.t&n*- 6 St%re % ne& (r#te),&& 9n 4ener%! # (r#te),&e +e +&*t%n,- 9n)%re  re4!%! )e!e& $%& *)rte z#ne @tre(te )#re*(n+e ne& $-r&$&$%& $%r&  +e)>t )e% % z#ne& @*e),&n&& (r#te%te  CEI ?0006==;61=60J

  6 #n- re+*- 6 St%re % ne& (r#te),&& 9n 4ener%! # (r#te),&e +e +&*t%n,- 9n

  )%re  re4!%! )e!e& $%& *)rte z#ne @tre(te )#re*(n+e ne& $-r&$&$%& $&)&  +e)>t )e% % z#ne& @*e),&n&& (r#te%te  CEI ?0006==;61=60J

    ART3 ;Fn )#nte.t! (rezente!#r N#r$e Te7n&)e r$-t#%re!e %8re'&er& *e

  +e&ne*) %*te!5  AAR 6 An)!%n%re% %t#$%t- % rezer'e&  ASRO 6 A*#)&%,&% +e St%n+%r+&z%re +&n R#$>n&%  AT 6 At#tr%n*#r$%t#r  AUP 6 A))e!er%te+ Un+erre%)7 Pr#te)tn

    BCU 6 B% C#$(ter Un&t @n&t%te +e )#ntr#! )e!!-  CCITT 6 C#$&tet!& C#n*!t%t&' (entr Te!e4r%&e & Te!e#n&e  CE 6 C#$n&t%te% Er#(e%n-  CEE 6 Centr%!- e!e)tr&)- e#!&%n-  CEI 6 C#$$&*n E!e)tr#te)7n&e Intern%tn%!e  CEM 6 C#$(%t&8&!&t%te e!e)tr#$%4net&)-  CHE 6 Centr%!- 7&+r#e!e)tr&)- CNE 6 Centr%!- n)!e%r- e!e)tr&)-CS 6 C#ntr#! *&n)r#n&*$  CT 6 Centr! +e Te!e)#$%n+-  CTSI 6 Centr +e te!e)#$%n+- & *(r%'e47ere &n*t%!%,&&  DAS 6 De*)-r)%re% %t#$%t- % *%r)&n&&  DAS 6 De*)-r)%re% %t#$%t- % *%r)&n&& 6 re)'en,%

    DEC 6 D&*(e)er Ener4et&) Centr%!  DED 6 D&*(e)er Ener4et&) +e D&*tr&8,&e  DET 6 D&*(e)er Ener4et&) Ter&t#r&%!  DRRI 6 De)!%n%re% +e rezer'- !% rez +e 9ntrer(t#r  EN 6 N#r$- Er#(e%n-  EIA 6 E!e)tr#n&)% In+*tr&e* A!!&%n)e  ETC 6 E)7&(%$ent +e )#n+)ere  ETD 6 E)7&(%$ent ter$&n%! %! )&r)&t!& +e +%te  6 re)'en,-  KOM 6 M#+e$ (entr )#$n&)%,&& (e KO @K&8er O(t&)%! M#+e$  GUI 6 Gr%(7&)%! U*er Inter%)e HG 6 H#t-r>re 4'ern%$ent%!- H 6H%r+Q%re  ISO 6 Intern%tn%! Or4%n&z%tn #r St%n+%r+&z%tn  I 6 Crent  ISDN 6 Re,e% n$er&)- +e *er'&)&& &nte4r%te @Inte4r%te+ Ser'&)e*D&4&t%! NetQ#r  IT 6 Fn%!t- ten*&ne  ITU6T 6 Intern%tn%! Te!e)#$$n&)%tn Unn 6Te!e)#$$n&)%tn  T 6 #%*- ten*&ne  LEA 6 L&n&e e!e)tr&)- %er&%n-  MA 6 M#+!%,&e 9n %$(!&t+&ne MK 6 M#+!%,&e 9n re)'en,- MRT 6T&$(! $e+& +e re(%r%re  MTBK 6 Me+&% t&$(&!#r +e 8n- n),n%re  MTTR 6 Me+&% t&$(&!#r +e re(%r%re  MT 6 Me+&e ten*&ne%

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  15/130

    NTE 6 N#r$- te7n&)- ener4et&)- OG 6 Or+#n%n,- G'ern%$ent%!- P 6Ptere %)t&'-  PA 6 P#*t +e %!&$ent%re  PE 6 Pre*)r&(,&e ener4et&)-  PIK 6 Pnere 9n n),&ne  POP 6 Per$&**&'e O'erre%)7 Pr#te)tn  PRBMT 6 Pr#te),&e +e rezer'- % 8%re!#r +e $e+&e ten*&ne  PSP 6 P%n# *er'&)&& (r#(r&&  PT 6 P#*t +e tr%n*#r$%re  PUP 6 Per$&**&'e Un+erre%)7 Pr#te)tn  PUTT 6 Per$&**&'e Un+erre%)7 Tr%n*er Tr&( Pr#te)tn  6 Ptere re%)t&'-  0 6 S&$8#! +e &+ent&&)%re (entr 9ntrer(t#r  1 2 3332 6 S&$8#! +e &+ent&&)%re (entr *e(%r%t#%re  RABD 6 Re)#ne)t%re% %t#$%t- % 8)!e!#r +e*)7&*e  RAR 6 Re%n)!%n%re %t#$%t-  RED MT 6 Re,e% e!e)tr&)- +e +&*tr&8,&e +e $e+&e ten*&ne  RET 6 Re,e% e!e)tr&)- +e tr%n*(#rt  RTU 6 Re$#te ter$&n%! n&t  SCADA 6 S(er'&*#r )#ntr#! %n+ +%t% %)&*&tn  SCP 6 S&*te$ +e )#n+)ere (r#te),&e  SEN 6 S&*te$! Ener4et&) N%,n%!  SP1 SP2 333 SP= 6 C!%*e +e t&$( (entr *e$n%!e 8&n%re  SIR 6 S#r)e I$(e+%n)e R%tn  SSB 6 B%n+- !%ter%!- n&)- @*&n4!e *&+e 8%n+  S 6 S#tQ%re  TC 6 Tr%n*#r$%t#r )rent  TIK 6 Tr%n*$&*&n& (e Fn%!t- Kre)'en,-  TP 6 Te!e(r#te),&e  TR 6 Tr%n*#r$%t#r  TT 6 Tr%n*#r$%t#r +e ten*&ne  UOP 6 Un8!#)&n4 O'erre%)7 Pr#te)tn  VKT 6 C%n%!e te!e4r%&)e 9n 8%n+- '#)%!- @V#&)e Kreen) 6Te!e4r%(7 )7%nne!*

    CAP3 IVACTE NORMATIVE DE REKERINŢĂ

    ART3 :@1 Ur$-t#%re!e +#)$ente n#r$%t&'e )#n,&n (re'e+er& )%re

  (entr reer&n,e!e -)te 9n %)e*t te.t % )%r%)ter +e#8!&4%t&'&t%te3 Fn )%z! reer&n,e!#r +%t%te n *e %(!&)-

  %$en+%$ente!e !ter%re *% re'&z&&!e !% re*(e)t&'e!e (8!&)%,&&3Fn )%z! reer&n,e!#r ne+%t%te *e %(!&)- !t&$% e+&,&e %+#)$ent!& n#r$%t&' !% )%re *e %)e reer&re3  @2 Fn )%z! *t%n+%r+e!#r EN CEI ISO %+#(t%te +e ASRO )%*t%n+%r+e r#$>ne +%r )%re % #*t re'&z&te +(- (8!&)%re%'er*&n&& r#$>ne *e %(!&)- *t%n+%r+e!e &ntern%,n%!e re'&z&te *%%$en+%te3

    A3 Re4!e$ent-r& te7n&)e & *t%n+%r+e3  Gener%!e

    SR HD =2 S152002 Ten*&n& n#$&n%!e %!e re,e!e!#r e!e)tr&)e +e  SR HD =2 S152002/A152002 +&*tr&8,&e (8!&)- +e #%*- ten*&ne

    SR CEI ?0001?151:: V#)%8!%r E!e)tr#te7n&) Intern%,n%!3C%(&t#!! 1?15  SR CEI ?000@1?151::/A15200 C#$(%t&8&!&t%te e!e)tr#$%4net&)-

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  16/130

    SR CEI [email protected]?151::/A25200  @CEI [email protected]?151::0  SR CEI [email protected]:152002 V#)%8!%r E!e)tr#te7n&) Intern%,n%!3C%(&t#!! 1:15  SR CEI [email protected]:152002/A15200 S&4r%n,% 9n n),n%re & )%!&t%te%*er'&)&!&  SR CEI [email protected]:152002/A25200  @CEI ?00061:151::0

    CEI ?00061:151::0/A151:::  CEI ?00061:151::0/A252002  SR CEI ?0006

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  17/130

  Inter%)e*  ITU6T G3?0 6 De&n&tn %n+ te*t $et7#+* #r (%r%$eter*SM @*&n4!e  $#+e #(t&)%! &8er  ITU6T G3?2 @% 8 ) + 6 Ke%tre* # #(t&)%! )%8!e* SM  ITU6T G3? @% 8 ) 6 Ke%tre* # #(t&)%! )%8!e* SM 6 NDS @n#n6zer#  +&*(er*n *7&te+

    ITU6T Re)3 G3??2 6 Gener&) )7%r%)ter&*t&)* # O(t&)%! %$(!&&er+e'&)e*  %n+ *8**te$*  ITU6T Re)3 G3??= 6 O(t&)%! *%et (r#)e+re* %n+ re&re$ent*#r O(t&)%!  tr%n*(#rt **te$*  ITU6T Re)3 G3?1 6 Tr%n*$&**n )7%r%)ter&*t&)* # O(t&)%!)#$(#nent*  %n+ *8**te$*  ITU6T Re)3 G30: 6 Inter%)e #r t7e O(t&)%! tr%n*(#rt netQ#[email protected]  ITU6T Re)3 G3::31 6 O(t&)%! tr%n*(#rt netQ#r (7*&)%! !%er&nter%)e*

  E)7&(%$ente*&*te$e

    SR EN ?2216

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  18/130

    (entr $%n%4e$ent! )%!&t-,&& 9n (r#&e)te  SR ISO/CEI 20015200? Te7n#!#4&% &n#r$%,&e&3 Te7n&)& +e *e)r&t%te3S&*te$e  +e $%n%4e$ent %! *e)r&t-,&& &n#r$%,&e&3Cer&n,e  SR 111006151::< #n%re *e&*$&)-3 M%)r#z#n%re% ter&t#r&!&R#$>n&e&  IEEE ?=

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  19/130

    Or+3 ANRE Nr3 12;/200; 6 C#+! te7n&) %! re,e!e& e!e)tr&)e +e+&*tr&8,&e  131312303013/20/0?/02 6 C#+! +e $-*r%re % ener4&e& e!e)tr&)e  1313012303003/2;/0?/0 6 St%n+%r+e +e (er#r$%n,- (entr *er'&)&&!e+e  tr%n*(#rt & +&*tr&8,&e % ener4&e& e!e)tr&)e  2;31301n- !% 1000 V )3%3 9n n&t-,& ener4et&)e  PE 1116; 6 In*tr),&n& (entr (r#&e)t%re% *t%,&&!#r +e)#ne.&n&  & tr%n*#r$%t#%re3 Ser'&)&& (r#(r&& +e )rent  %!tern%t&'  PE 112 6 N#r$%t&' (entr (r#&e)t%re% &n*t%!%,&&!#r +e)rent  )#nt&n +&n )entr%!e & *t%,&& e!e)tr&)e  PE 1=; 6 In*tr),&n& (r&'&n+ )#n+&,&&!e 4ener%!e +e(r#&e)t%re  %nt&*e&*$&)- % &n*t%!%,&&!#r te7n#!#4&)e +&n*t%,&&!e  e!e)tr&)e  1RE I( nt  NP 0;2 6 C#+ +e (r#&e)t%re3 E'%!%re% %),&n&&'>nt!&3  P1001 6 C#+ +e (r#&e)t%re *e&*$&)-

    C3 Le4&*!%,&e n%,n%!-

    HG nr3 :0/200; 6 Re4!%$ent (r&'&n+ r%)#r+%re% t&!&z%t#r&!#r!%  re,e!e!e +e &ntere* (8!&)  HG nr3 =/200< 6 H#t-r>re (r&'&n+ %*&4r%re% *e)r&t-,&&t&!&z%t#r&!#r  +e e)7&(%$ente e!e)tr&)e +e #%*- ten*&ne  HG nr3 1022/2002 6 H#t-r>re (r&'&n+ re4&$! (r#+*e!#r &*er'&)&&!#r  )%re (#t (ne 9n (er&)#! '&%,% *-n-t%te%

  *e)r&t%te%  $n)&& & (r#te),&% $e+&!&3  HG nr3 102;/200? 6 H#t-r>re (r&'&n+ )er&n,e!e $&n&$e +e*e)r&t%te &  *-n-t%te 9n $n)- reer&t#%re !% t&!&z%re%  e)7&(%$ente!#r ) e)r%n +e '&z%!&z%re  HG nr3 11

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  20/130

    *-n-t%te (entr t&!&z%re% 9n $n)- +e )-tre!)r-t#r& %  e)7&(%$ente!#r +e $n)%3  OG nr3 :/1::: 6 Or+#n%n,% (r&'&n+ )%!&t%te% !)r-r&!#r +e$#nt%  (entr t&!%e e)7&(%$ente & &n*t%!%,&&te7n#!#4&)e  &n+*tr&%!e

    OUG nr3 1:/200 6 Or+#n%n,% (r&'&n+ (r#te),&% $e+&!&%(r#8%t- (r&n  Le4e% nr3 2?/200?  Le4e% nr3 n+ SEN n),&&!e *&*te$e!#r +e)&r)&te *e)n+%re *nt r$-t#%re!e5  % (entr @*8*&*te$! (r#te),&e & %t#$%t&z-r&&5  6 +ete)t%re% +ee)te!#r & +e)!%n%re%/+e)#ne)t%re% %t#$%t- %e!e$ent!& +ee)t ) %t#r! 9ntrer(t#%re!#r )%re *- *e(%ree!e$ent! +ee)t +e (%rte% -r- +ee)t % *&*te$e!#r @&n*t%!%,&&!#re!e)tr&)e  6 +ete)t%re% re4&$r&!#r %n#r$%!e & (er&)!#%*e +e n),n%re

  % e!e$ente!#r *&*te$!& @&n*t%!%,&e& %(-rte )% r$%re % n#r%8%ter& +e !% (%r%$etr&& n#r$%!& +e n),n%re *% % n#rn),n-r& &n)#re)te %!e 9ntrer(t#%re!#r  6 re(nere% %t#$%t- 9n n),&ne % !&n&&!#r e!e)tr&)e 9n )%z!n#r +ee)te tre)-t#%re  6 )#$t%re% %t#$%t- % %!&$ent-r&& (e # )%!e +e rezer'- (entr%*&4r%re% )#nt&n&t-,&& %!&$ent-r&& )#n*$%t#r&!#r 9n )%z!&e&r&& %))&+ent%!e +&n n),&ne % )-&& (r&n)&(%!e +e %!&$ent%re  6 re4!%re% %t#$%t- % n#r (%r%$etr&& %& *&*te$!& e!e)tr&)3  8 (entr @*8 *&*te$! +e )#n+)ere5  6 n),&& +e %(!&)%,&e (entr ne)e*&t-,&!e +e )#n+)ere %!e(r#)e*!& te7n#!#4&) ener4et&) @)#$%n+- 8!#)%re *(r%'e47ere

  $-*r- 9nre4&*tr%re  6 n),&n& +e (re!%re & (re!)r%re #(er%t&'- @(rezent%re%&n#r$%,&e& (r&n &nter$e+&! e)7&(%$ent!& #(er%t&'  6 n),&& +e %)7&z&,&e tr%n*$&tere 9nre4&*tr%re *t#)%re &(re!)r%re &er%r7&z%t- % +%te!#r  6 %!te n),&& )#$(!e.e *(e)&&)e )#n+)er&& *t%,&e& @e.3 re4!%%t#$%t +e ten*&ne3  ART3 11

  Kn),&&!e *&*te$!& +e )&r)&te *e)n+%re tre8&e re%!&z%te 9n)#n+&,&& +e (er#r$%n,- @)#n#r$ %rt&)#!

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  21/130

  )&r)&te *e)n+%re )%re tre8&e *- )(r&n+- & )%8!%re% &)#ne.&n&!e ne)e*%re3

    V323 Str)tr% *&*te$e!#r +e )&r)&te *e)n+%re  ART3 12

  S&*te$e!e +e )&r)&te *e)n+%re )(r&n+ t#%te (-r,&!e ne)e*%re

  (entr 9n+e(!&n&re% n),&&!#r (rezent%te $%& **3 Pr&n)&(%!e!e)#$(#nente %!e n& *&*te$ +e )&r)&te *e)n+%re *nt r$-t#%re!e5  % e)7&(%$ente +e (r#)e* te7n#!#4&) @re!ee!e & &rr&!e +e)!e$e +&n +&*(#z&t&'e!e +e %),n%re %!e 9ntrer(t#%re!#r &*e(%r%t#%re!#r 9n-r-r&!e *e)n+%re %!e tr%n*#r$%t#%re!#r +e$-*r- &rr&!e +e )!e$e +&n )#rete!e tr%n*#r$%t#%re!#r +e #r,-et)3  8 e)7&(%$ente (entr )#n+)ere & te!e)#n+)ere  ) e)7&(%$ente +e (r#te),&e  + *r*e & )&r)&te +e %!&$ent%re #(er%t&'- 9n )rent )#nt&n& )rent %!tern%t&'  e (r#4r%$e +e )%!)! @*#tQ%re (r&n )%re *e re%!&ze%z-

  n),&&!e *&*te$!&  e)7&(%$ente #(er%t#r *&*te$ @e)r%n t%*t%tr- &$(r&$%nt-  4 $%4&*tr%!% @$%4&*tr%!e +e +%te & e)7&(%$ente (entr )-&!e+e )#$n&)%,&&3  ART3 1<

  @1 C#n&4r%,&% *t%n+%r+ % *&*te$!& +e )&r)&te *e)n+%ree*te +e&n&t- (r&n r$-t#%re!e *8*&*te$e5  % )#n+)ere  8 te!e)#n+)ere  ) (r#te),&e  + te!e)#$n&)%,&&3  @2 @*8*&*te$! )#n+)ere %re r$-t#%re!e (-r,& )#$(#nente

  n),n%!e5  % )#$%n+- *8 )%r%)ter&*t&)&!e *(e)&&)e n& @*8*&*te$ +e)#n+)ere  8 )#ntr#! @&nter8!#)-r& *&n)r#n&z%re $-*r%re*(r%'e47ere/$#n&t#r&z%re  ) )#nt#r&z%re/$eter&n4  + 4e*tn%re% e'en&$ente!#r & %!%r$e!#r @*e$n%!&z%re %&%re9nre4&*tr%re *t#)%re (r#t#)#!  e %!te n),&& )#$(!e.e *(e)&&)e )#n+)er&& *t%,&e& @e.35re4!% %t#$%t +e ten*&ne3  @

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  22/130

    + tr%n*$&*&n& te!e#n&)e te!e%. et)3  @? Te!e)#$n&)%,&&!e +&n (n)t +e 'e+ere %! *)#(!& !#r *e9$(%rt 9n +#- )%te4#r&&5  % ne)e*%re )#n+)er&& #(er%t&'e % S&*te$!& Ener4et&)N%,n%!  8 ne)e*%re 4e*tn-r&& te7n&)#6%+$&n&*tr%t&'e3  @ L% 8%z% re%!&z-r&& n& *&*te$ +e te!e)#$n&)%,&& *t%5  ) '#!$! +e tr%n*$&*&n& )e e*te ne)e*%r % *e 'e7&)!%  + &$(#rt%n,% #8&e)t&'!& ener4et&) 9n )%+r! SEN  e re%!&z%re% n& r%(#rt (er#r$%n,-/(re, )>t $%& 8n  &nte4r%re% n#!& *&*te$ +e te!e)#$n&)%,&& 9n )%+r!%n*%$8!!& 4ener%! & t#t#+%t- re*(e)t>n+ n#&!e )er&n,e )e *e &$(n!% n&'e! n%,n%!3  ART3 1=

  @1 S8*&*te$e!e en$er%te $%& ** (#t n),n% &n+e(en+ent )%*&*te$e *e(%r%te *% &nte4r%te 9ntr6n *&*te$ )#$n n$er&) +e)&r)&te *e)n+%re3  @2 De re4!- *&*te$e!e +e )&r)&te *e)n+%re +&n *t%,&&!ee!e)tr&)e %(%r,&n>n+ #(er%t#r!& +e tr%n*(#rt '#r & +e t&(&nte4r%t3  @n+6*e 9n )#n*&+er%re r$-t#%re!e )r&ter&&5  % )%r%)ter&*t&)&!e *t%,&e& e!e)tr&)e5  6 n&'e!! +e ten*&ne  6 t&(! +e %$(!%*%$ent @&nterr/e.terr  6 t&(! &z#!%,&e& @%er/7&8r&+/SK?  6 +&*(#z&,&% )#n*tr)t&'- t&(! & )%r%)ter&*t&)&!ee)7&(%$ent!& (r&$%r  6 $#+! +e e.(!#%t%re3  8 )#n+&,&&!e %$8&ent%!e @$ete#6)!&$%t&)e (#!%re *e&*$&)e  ) )er&n,e!e (entr % %*&4r% n),n%re% & 9ntre,&nere%

  *&*te$!&  + n),&&!e *#!&)&t%te (entr *&*te$! +e )&r)&te *e)n+%re  e '#!$! & )%te4#r&&!e +e &n#r$%,&& ne)e*%re % & tr%n*$&*e

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  23/130

  *(re )entr! +e )#n+)ere *% %!,& t&!&z%t#r&  (er#r$%n,e @&%8&!&t%te +&*(#n&8&!&t%te $enten%8&!&t%te*e)r&t%te et)3  4 (#*&8&!&t-,&!e +e &nter%,- % )&r)&te!#r *e)n+%re )(r#)e*! te7n#!#4&)  7 (#*&8&!&t%te% e.t&n+er&& *&*te$!&  N#t-5  Str)tr% *&*te$!& +e )&r)&te *e)n+%re tre8&e *- &e %*te!re%!&z%t- @)#n)e(,&e & e)7&(%re 9n)>t *- (er$&t- # e.t&n+ere )e#rtr& $&n&$e +e $%ter&%!e & +e t&$( -r- +&$&n%re% &%8&!&t-,&&*&*te$!&3  & t&!&z%re% )-&!#r +e )#$n&)%,&& e.&*tente *% n#&  )#*t! t#t%! (e +r%t% +e '&%,-  %!te *#!&)&t-r& *(e)&&)e3  ART3 1

  S&*te$e!e +e )&r)&te *e)n+%re '#r & &er%r7&z%te (e $%& $!ten&'e!e5  % n&'e!! 0 6 (r#)e*  8 n&'e!! 1 6 )e!!-  ) n&'e!! 2 6 *t%,&e  + n&'e!! < 6 )entr +e )#n+)ere #(er%t&'- @n%,n%!re4n%! ter&t#r&%! z#n%! et)33  ART3 1;

  Fn *)#(! (re!-r&& n#r n),&& n#& e.t&n+er&& )#n&4r%,&e&& %*&4r%re% &n+e(en+en,e& %,- +e rn&z#r& *tr)tr% *&*te$!&+e )&r)&te *e)n+%re '% & +e re4!- +e*)7&*-3

    CAP3 VICERINŢE GENERALE

    ART3 1:S&*te$! +e )&r)&te *e)n+%re tre8&e *- &e (r#&e)t%t %*te!9n)>t *- *%t&*%)- )er&n,e!e (r&'&n+5  % n),n%re% @+e %n*%$8! (er#r$%n,e!e e.(!#%t%re% &$enten%n,% @9ntre,&nere%  8 $e+&! %$8&%nt  ) )#$(#rt%re% !% *e&*$  + )#$(%t&8&!&t%te% e!e)tr#$%4net&)-  e er4#n#$&%3  ART3 20

  Pr&n (r#&e)t%re tre8&e )% *&*te$! & )#$(#nente!e *%!e *-%*&4re re%!&z%re% r$-t#%re!#r )er&n,e +e n),n%re e.(!#%t%re

  & 9ntre,&nere 9n )#n+&,&& +e (er#r$%n,- *(e)&&)%te5  % *e)r&t%te% (er*#n%!!& & % n),&n&!#r #(er%,n%!e @(r&nre*(e)t%re% (re'e+er&!#r n#r$e!#r *(e)&&)e +e *e)r&t%te &*-n-t%te #)(%,n%!- (entr tr%n*(#rt! & +&*tr&8,&% ener4&e&e!e)tr&)e & % &n*tr),&n&!#r +e $#nt% & e.(!#%t%re %!ern&z#r&!#r +e e)7&(%$ente  8 '&tez- +e e.e),&e @(r&n %!e4ere% n#r e)7&(%$ente +e(r#te),&e %+e)'%te  ) &%8&!&t%te/+&*(#n&8&!&t%te  + +r%t- !n4- +e '&%,-  e (#*&8&!&t%te% ee)t-r&& +e $%ne're @(r&ntr6# %$(!%*%re%+e)'%t- % %(%r%te!#r )%re ne)e*&t- ee)t%re% +e $%ne're !% %n$&te

  &nter'%!e & &$(!e$ent%re% n#r (r#4r%$e *t%n+%r+ +e )#$t%re(entr %t%re% #(er%t#r!& !% $%ne're & e'&t%re% $%ne're!#r

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  24/130

  4re&te  (#*&8&!&t%te% ee)t-r&& !)r-r&!#r +e 9ntre,&nere @(r&n(re'e+ere% +e )!#%re +e %))e* & 9ntre,&nere & (r&n %$(!%*%re%+&)%*- % )#$(#nente!#r  4 r&n,% 9n re(%r%,&& @(r&n t&!&z%re% +e $#+!e +e8r#%8&!e%$(!%*%te %*te! 9n)>t *- &e #r %))e*&8&!e  7 (#*&8&!&t%te% +e e.t&n+ere @(e +r%t% +e '&%,- % *&*te$!&  & (#*&8&!&t%te% te*t-r&& !% !#)! +e n),n%re &%t#+&%4n#z- @(r&n &$(!e$ent%re% n#r (r#)e+r& !#4&)e +e te*t%re3  ART3 21

  E)7&(%$ente!e +e )#n+)ere (r#te),&e '#r & $#nt%te 9ntr6#)!-+&re )entr%!- &/*% +&*tr&8&t @+&*(er*%t 9n +!%(r& $et%!&)e9n)7&*e %$(!%*%te 9n )#nt%&nere *% )%8&ne +e re!ee3 Se re)#$%n+-)% t#%te +!%(r&!e & )t&&!e +e )#ne.&n& *- &e !&'r%te )#$(!ete)7&(%te )%8!%te 9n &nterr &n*)r&(,n%te & te*t%te3  ART3 22

  E)7&(%$ente!e +e (r#te),&e +e 8%z- & +e rezer'- @4r(e!e 1 &2 9n )%z! (r#te),&&!#r re+n+%nte '#r & $#nt%te & )#ne)t%te%*te! 9n)>t *- *e %*&4re # *e(%r%re &z&)- & e!e)tr&)- 9n)#n#r$&t%te ) )er&n,e!e (re)&z%te 9n '#!$! III %! n#r$e&te7n&)e3  ART3 2<

  L% re%!&z%re% *&*te$e!#r +e )&r)&te *e)n+%re *e '#r t&!&z%n$%& )#n+)t#%re +&n )(r3 C%8!r&!e t&!&z%te (entr (r#te),&ete!e(r#te),&e & te!e)#n+)ere *e (re'-+ n$%& ) )#n+)t#%re +&n)(r *% ) &8re #(t&)e3  ART3 2=

  E)7&(%$ente!e n$er&)e tre8&e (re'-zte ) &ntere,e!ene)e*%re (entr +&%!#4! +&re)t !#)%! ) #(er%t#r!3

    VI313 Cer&n,e +e $e+&  ART3 2

  Cn#%tere% )#re)t- % %)t#r&!#r %$8&ent%!& e*te &$(#rt%nt- %t>t(entr (r#&e)t%n,& )>t & (entr rn&z#r& +e#%re)e )#n+&,&&!e +e$e+& +&er&te (#t %e)t% '%!#r&!e n#$&n%!e & (er#r$%n,e!e&n*t%!%,&e& e!e)tr&)e & %!e e)7&(%$ent!&3  ART3 2?

  Tre8&e !%te 9n )#n*&+er%re r$-t#%re!e )#n+&,&& )!&$%t#6$ete#r#!#4&)e & %$8&ent%!e @+e $e+& (entr e)7&(%$ente5  % te$(er%tr% & '%r&%,&&!e +e te$(er%tr& $&+&t%te &(re*&ne %t$#*er&)-  8 (#!%re @4r%+ t&( n#.e et)3

    ) r%+&%,&e *#!%r- +&re)t-  + (re)&(&t%,&& rtn& ) +e*)-r)-r& e!e)tr&)e & '>nt  e %)t&'&t%te *e&*$&)-  %!t&t+&ne3  ART3 2

  C#n+&,&&!e )!&$%t#6$ete#r#!#4&)e & +e $e+& tre8&e *- &e*(e)&&)%te (entr &e)%re !#) +e %$(!%*%re & (entr &e)%ree!e$ent %! *&*te$!&3  ART3 2;

  F$(-r,&re% )!&$%t&)- % (-$>nt!& *e '% )#n*&+er% (entrR#$>n&% 9n )#n#r$&t%te ) (re'e+er&!e )(r&n*e 9n PE 101 & NP60;23  ART3 2:

  @1 Fn)%+r%re% %$(!%*%$ente!#r 9n $e+&! %$8&%nt *e '% %)e 9n

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  25/130

  )#n#r$&t%te )5  % SR EN ?0261 6 (entr re!ee  8 SR EN ?0;06262 6 (entr e)7&(%$ente +e te!e)#n+)ere  ) SR EN ?22161 6 (entr +&*(#z&t&'e +e %),n%re  + %!te n#r$e!e te7n&)e +&n +#$en&! (r#&e)t-r&& *t%,&&!#re!e)tr&)e @PE 101 PE 102 et)33  @2 Fn T%8e!! 1 *nt (rezent%te %t>t )!%*&&)%re% )!&$%t&)-(entr e)7&(%$ente 9n n),&ne )>t & )!%*e!e +e *e'er&t%te )e '#r& (re)&z%te 9n (r#&e)te (entr e)7&(%$ente!e +e )&r)&te *e)n+%re5

    T%8e!! 13 C#n+&,&& )!&$%t&)e %$8&ent%!e (entr e)7&(%$ente 9nn),&ne

  WWWY T&(! +e %$(!%*%$ent YC!%*%Y Te$(er%tr% YU$&+&t%te%%er!&YZ[[[

  \YC %er )#n+&,n%t Y A1 Y 20]C ^ T ^ 2]C Y 20 6 _YZ[[[\YFn 9n)-(er& 9n)-!z&te &/Y B< Y ]C ^ T ^ =0]C Y 6 : _YY*% r-)&te Y Y YYZ[[[\YA+-(#*t&t @(re%8r&)%te Y C1 Y 6]C ^ T ^ =]C Y 6 : _

  YY Y C2 Y 62]C Y 10 6 100 _Y`aaab

    ART3

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  26/130

  *(!&$ent%r&5  % A!t&t+&ne% & '>nt!  6 Fn )#n#r$&t%te ) PE 101 & NP 0;23  8 V%r&%,&&!e +e te$(er%tr-  6 Fn )#n#r$&t%te ) SR EN ?0;06262 & PE 1013  ) C-!+r% e.tern- & &ntern-  6 Fn )#n#r$&t%te ) SR EN ?0;06262 & PE 1013  + P!#%&% t#ren,&%!- rtn&!e & '>nt! (tern&)3  6 Pentr )%8&ne!e/)#nt%&nere!e & +!%(r&!e e.ter%re 4r%+!+e (r#te),&e 9$(#tr&'% &ntr-r&& %(e& & (r%!& tre8&e *- &e+eter$&n%t )#n#r$ SR EN ?02:3  e P#!%re% %er!&  6 P#!%re% *-rr&!e *% 4%ze!e +&n %er (#t %e)t% +e%'#r%8&!+r%t% +e '&%,- & n),n%re% )#re*(nz-t#%re % &n*t%!%,&&!#r &e)7&(%$ente!#r3  ART3 n4- %)t#r&& )!&$%ter&)& (rezent%,& $%& ** tre8&e *- &e!%te 9n )#n*&+er%re +e %*e$ene% &n!en,e!e %$8&%nte *(e)&&)e!#)%!e +e e.e$(!5 )#n+&,&& ne%'#r%8&!e %!e *#!!& ee)te8!#4&)e @!#r% & %n% $e+& *%!&n $%r&n et)3

    VI323 Cer&n,e $e)%n&)e  ART3

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  27/130

    ART3

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  28/130

    % ten*&n&!e +e 9n)er)%re % &z#!%,&e& @(entr 0Hz 1 $&nt5  6 9ntre )&r)&te!e &nterne & )%r)%*-5 2 V  6 9ntre )#nt%)te +e*)7&*e5 1 V  8 ten*&ne% +e 9n)er)%re !% &$(!* +e tr-*net @12dfr3  ART3 =

  Te*t! !% (ertr8%,&& 9n )>$( e!e)tr#$%4net&) *e '% re%!&z% 9n

  )#n#r$&t%te ) )er&n,e!e SR EN ?026226

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  29/130

    Te*t! !% (ertr8%,&& tr%nz&t#r&& r%(&+e @2 Hz *e '% re%!&z%9n )#n#r$&t%te ) )er&n,e!e SR EN ?026226= )!%*% A5 = V3  ART3 =:

  Se '#r !% t#%te $-*r&!e ne)e*%re ne& e)r%n-r& )#re*(nz-t#%re9$(#tr&'% (ertr8%,&&!#r e!e)tr#$%4net&)e %'>n+6*e 9n 'e+ere )e!(,&n r$-t#%re!e5  % !e4%re% !% (-$>nt % )%r)%*e!#r $et%!&)e  8 tr%n*#r$%t#%re +e &ntr%re e)r%n%te *% %+%(t#%re &z#!%te4%!'%n&)  ) &z#!%re% &ntr-r&!#r 8&n%re (r&n #(t#6)(!#%re  + %!&$ent%re% )&r)&te!#r e!e)tr#n&)e &nterne (r&n )#n'ert#%reV))/V))  e t&!&z%re% +e re4!- % re!ee!#r e!e)tr#$%4net&)e +e e.e),&e@&e&r& 8&n%re  t&!&z%re% +e re4!- % &ntere,e!#r +e )#$n&)%,&e #(t&)e3

    VI33 Cer&n,e te7n&)e &$(*e e!e$ente!#r )#$(#nente %!e*&*te$!& +e )&r)&te *e)n+%re

    ART3 0De re4!- *(e)&&)%,&&!e te7n&)e (entr %)7&z&,n%re%

  e)7&(%$ente!#r )#$(#nente %!e *&*te$!& +e )&r)&te *e)n+%re)(r&n*e 9n )%&ete!e +e *%r)&n& tre8&e *- )#n,&n- r$-t#%re!e+%te5  % *tr)tr% *&*te$!&  8 n),&&!e *(e)&&)e )%re tre8&e 9n+e(!&n&te (entr &e)%re*8*&*te$  ) n#r$e!e te7n&)e & +e )%!&t%te )%re *e &$(n % & re*(e)t%te  + )er&n,e!e te7n&)e $e)%n&)e )#n*tr)t&'e &$(*ee)7&(%$ente!#r  e )er&n,e (r&'&n+ %*&4r%re% )#$(%t&8&!&t-,&& e!e)tr#$%4net&)e

  &$(*e %t>t e)7&(%$ente!#r )#$(#nente )>t & *8*&*te$e!#r &*&*te$!&  )er&n,e +e &nter%,- %!e *&*te$!& ) e)7&(%$ente!e (r&$%re*er'&)&&!e (r#(r&& & ) )e!e!%!te *&*te$e +&n *t%,&e  4 )#n+&,&& +e $e+&  7 )er&n,e (r&'&n+ (er#r$%n,e!e  & )er&n,e (r&'&n+ te*te!e  )er&n,e +e e.(!#%t%re  )er&n,e (r&'&n+ %*&4r%re% )%!&t-,&&  ! )er&n,e (r&'&n+ (%r%$etr&z%re% *&*te$!&3  ART3 1

  Fn )%&ete +e *%r)&n& tre8&e *- *e *(e)&&)e )- *&*te$e!e +e

  )&r)&te *e)n+%re @)% & *8*&*te$e!e *e '#r te*t% 9n %8r&)%rn&z#r!&3  ART3 2

  Se re)#$%n+- )% )ert&&)%t! +e te*te @(r#8e e!&8er%t +ern&z#r *- &e %'&z%t +e n !%8#r%t#r )#n*%)r%t %!t! +e)>t %!rn&z#r!&3  ART3 <

  St%8&!&re% '#!$!& & +e&n&re% n),&&!#r *&*te$!& +e)&r)&te *e)n+%re & %!e *8*&*te$e!#r )#$(#nente *e '#r %)e %t>t(entr &e)%re )&r)&t (r&$%r @)e!!- %! *t%,&e& e!e)tr&)e )>t &(entr %n*%$8!! *&*te$!& 9n )#n#r$&t%te ) (re'e+er&!e*(e)&&)e +&n '#!3 II & III %!e n#r$%t&'!&3  ART3 =

  Pentr re%!&z%re% *&*te$!& +e )&r)&te *e)n+%re (entr

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  30/130

  *t%,&&!e e!e)tr&)e *e '#r t&!&z% +e re4!- e)7&(%$ente n$er&)e&nte4r%te 9n *&*te$e &er%r7&z%te +e )#n+)ere & (r#te),&e3  ART3

  De re4!- e)7&(%$ente!e n$er&)e '#r & (re'-zte ) n),&&$!t&(!e +e )#n+)ere &/*% (r#te),&e +e *(r%'e47ere %t#$%t-te*t%re %t#$%t- 9nre4&*tr%re (ertr8%,&& &e'en&$ente/n),n-r&3  ART3 ?

  T#%te e)7&(%$ente!e )#$(#nente %!e *&*te$!& +e )&r)&te*e)n+%re tre8&e *- (er$&t- %t>t *e$n%!&z%re% #(t&)- !#)%!- @(ee)7&(%$ent ) (#*&8&!&t%te% +e %n!%re !#)%!- % *e$n%!e!#r%t#re,&nte )>t & tr%n*$&tere% !% e)7&(%$ente!e )entr%!e )n),&& +e *e$n%!&z%re & 9nre4&*tr%re3  ART3

  E)7&(%$ente!e n$er&)e tre8&e (re'-zte ) &ntere,e!ene)e*%re (entr +&%!#4! +&re)t !#)%! ) #(er%t#r! )>t & (entr+&%!#4! !% +&*t%n,- ) n&'e!! *(err +e )#n+)ere3

    VI3;3 Cer&n,e +e )%!&t%te/(er#r$%n,- &$(*e *&*te$!& +e)&r)&te *e)n+%re  ART3 ;

  S&*te$! +e )&r)&te *e)n+%re tre8&e *- 9n+e(!&ne%*)-)er&n,e!e +e )%!&t%te/(er#r$%n,- (r&'&n+5  % &%8&!&t%te  8 +&*(#n&8&!&t%te  ) *e)r&t%te  + &nte4r&t%te% +%te!#r  e e.ten*&8&!&t%te  (%r%$etr&& +e )#$n&)%,&e3  ART3 :

  @1 K&%8&!&t%te% e*te +e&n&t- )% $-*r% %(t&t+&n&& n&e)7&(%$ent *% *&*te$ +e % 9n+e(!&n& # n),&ne )ert- 9n)#n+&,&&!e +%te 9ntr6n t&$( +%t e.(r&$%t- (r&ntr6# '%!#%re +e(r#8%8&!&t%te (e 8%z% +%te!#r +e +ee)t & % +r%te& +e n),n%re3  @2 K&%8&!&t%te% n& *&*te$ +e )&r)&te *e)n+%re e*tee.(r&$%t- (r&n &nter$e+&! t&$(&!#r +e 8n- n),n%re 9n #[email protected] & (#%te & )%!)!%t- (#rn&n+ +e !% &n+&)%t#r& (r&'&n+e!e$ente!e &n+&'&+%!e %!e *&*te$!&3  @n+ +e !% '%!#r&!e +e &%8&!&t%te %!ee!e$ente!#r &n+&'&+%!e %!e *&*te$!& +eter$&n%te (r&n 9n)er)-r&+e )-tre rn&z#r3 A)e*te '%!#r& *e 'er&&)- %(#& 9n e.(!#%t%re)#$(%r>n+6!e ) (er#r$%n,e!e re%!e #8*er'%te 9n t&$(! ne&(er%+e +e 9n)er)%re +%te3 Fn)e(t! & +r%t% (er%+e& +e9n)er)%re tre8&e *- &e )#n'en&te 9ntre rn&z#r & t&!&z%t#re.)!z>n+ (er%+% &n&,&%!- +e +ee)t%re3 De %*e$ene% 8ene&)&%r!tre8&e *- )n#%*)- (r#)e+ee!e & %(%r%t%! +e te*t%re )%re % #*tt&!&z%te !% +eter$&n%re% %)e*t#r '%!#r&3  @ Se re)#$%n+- )% rn&z#r! e)7&(%$ent!& *- (rez&nte !%)erere +%te!e (r&'&n+ +&*tr&8,&% +ee)t-r&!#r (entr t#%te)#$(#nente!e %n*%$8!r&!e & e!e$ente!e )%re 9n )%z +e +ee)t %r(te% (r#'#)% (&er+ere% ne& n),&n& *% (r#%*t% n),n%re %

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  31/130

  *&*te$!&3  @? M#+r&!e +e +ee)t%re & ee)te!e +ee)te!#r %*(r%(er#r$%n,e!#r *&*te$!& tre8&e *- &e %n%!&z%te +e )-tre rn&z#r& rez!t%te!e tre8&e *- &e (rezent%te !% )erere3  @ Cer&n,e!e +e (er#r$%n,- *nt +&er&te (r&n )!%*e!e +e&%8&!&t%te (rezent%te 9n T%8e!! 2 '%!#r&!e +%te *e reer- & !%&%8&!&t%te% e!e$ente!#r *&*te$!& 4!#8%!3

    T%8e!! 23 C!%*e +e &%8&!&t%te

  WY C!%*e +e &%8&!&t%te Y MTBK YZ[\Y R1 Y i 2000 7 YZ[\Y R2 Y i =000 7 YZ[\Y +R< Y i ;;0 7 Y

  `ab

    @; De re4!- )er&n,e!e (r&'&n+ &%8&!&t%te% *&*te$e!#r *e '#rreer& !% 9n)%+r%re% 9n )!%*% R

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  32/130

    @ C!%*e!e +e +&*(#n&8&!&t%te (rezent%te 9n T%8e!! < *e reer-!% +&*(#n&8&!&t%te% e!e$ente!#r *&*te$!& 4!#8%!3

    T%8e!!

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  33/130

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  34/130

  (r#8%8&!&t%te% %(%r&,&e& ne& *&t%,&& (er&)!#%*e e*te (r#+*!+&ntre (r#8%8&!&t%te% %(%r&,&e& n& +ee)t & (r#8%8&!&t%te%%(%r&,&e& ne& *&t%,&& (%rt&)!%re 9n *&*te$! ener4et&) re*(e)t&') )#n+&,&% )% %)e*te e'en&$ente *- &e &n+e(en+ente n! +e %!t!3  ART3 ?<

  @1 Inte4r&t%te% +%te!#r e*te +e&n&t- +re(t )%(%)&t%te% +e % n%!ter% )#n,&nt! ne& &n#r$%,&& 9ntre *r*% & +e*t&n%,&% *%3 Fn*&*te$e!e +e )#n+)ere &nte4r&t%te% +%te!#r *e reer- !%(r#8%8&!&t%te% +e %(%r&,&e % er#r&!#r ne+ete)t%te )%re %ntrene%z-&n#r$%,&& %!*e +e*(re *t-r&!e re%!e %!e (r#)e*!& 9n *en*!*(r%'e47er&& *&*te$!& *% %),&n& ne+#r&te 9n *en*! ")#$%n+-r&&"*&*te$!&3  @2 C!%*e!e +e &nte4r&t%te % +%te!#r *e (rez&nt- *8 #r$%!&$&te!#r *(er%re %!e (r#8%8&!&t-,&!#r +e er#r& +e &n#r$%,&ene+ete)t%8&!e (e t#%t- )%!e% r$%t- +e # &n#r$%,&e +e !% *r*% *%!% +e*t&n%,&e %)#(er&n+ %)7&z&,&% (re!)r%re% tr%n*$&*&% +e +%te3Pr#8%8&!&t-,&!e +e er#r& &% 9n )#n*&+er%,&e (r#8%8&!&t-,&!e +eer#r& & (r#8%8&!&t%te% +e (&er+er& rez&+%!e +e &n#r$%,&&3  @

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  35/130

  *(#rt% e.t&n+er& *% $#+&&)-r& !ter%re3 Gr%+! +ee.ten*&8&!&t%te %! n& *&*te$ (#%te & e'%!%t +(- '#!$! +e$%n#(er- ne)e*%r (entr e.t&n+ere *% $#+&&)%re & (r&n +r%t% +e&n+&*(#n&8&!&t%te % *&*te$!& @*% (-r,& %!e *&*te$!& 9n t&$(!%)e*t#r et%(e3 L% e'%!%re% e.ten*&8&!&t-,&& *&*te$!& tre8&e!%te 9n )#n*&+er%re r$-t#%re!e %*(e)te5  % e.t&n+er&!e tre8&e *- ne)e*&te n n&'e! $&n&$ +e re6)#n&4r%re % 7%r+Q%re6!& & *#tQ%re6!& e.&*tent  8 e.t&n+er&!e *% $#+&&)-r&!e n tre8&e *- +&$&neze&%8&!&t%te% +&*(#n&8&!&t%te% & *e)r&t%te% *&*te$!&  ) +r%t% &n+&*(#n&8&!&t-,&& *&*te$!& (entr 9n)er)%re &(entr (nere% 9n n),&ne tre8&e *- &e $&n&$-3

    VI3:3 Cer&n,e (r&'&n+ *&*te$! &n#r$%t&)  ART3 ??

  S&*te$! +e )&r)&te *e)n+%re @*&*te$e!e +e )#$%n+- )#ntr#!(r#te),&e & %t#$%t&z%re '% & %*&$&!%t )% *&*te$ &n#r$%t&)3  ART3 ?

  S&*te$! &n#r$%t&) tre8&e *- re*(e)te SR ISO/CEI 2001 & '%)(r&n+e )e! (,&n r$-t#%re!e )er&n,e 4ener%!e5  % )er&n,e +e (er#r$%n,- & )%!&t%te &%8&!&t%te ) re%!&z%re%n#r '&teze $%r& +e (re!)r%re % &n#r$%,&&!#r *% 9n )#$n&)%,&%(r#)e*6)%!)!%t#r  8 )er&n,e &n#r$%,n%!e5  6 %)7&z&,&e (re!)r%re e+&t%re +%te et)  6 &%8&!&t-,& #er&te +e *&*te$e (r&'&n+ &nter(ret%re%%t#r&z%t- & 9n t&$( re%! % rez!t%te!#r e+&t%re% #n6!&ne *% #!&ne % n#r (r#t#)#%!e &nter%,% )#n'en,n%!- ) t&!&z%t#r!(r#te),&% +e er#r& et)3  6 )er&n,e +e &nter%,- %!e *&*te$!& +e )%!)! 9n r%(#rt )

  $e+&! @(r#)e*! *% ) t&!&z%t#r! @#(er%t#r!  6 )er&n,e & re*tr&),&& ) )%r%)ter te7n&) & #r4%n&z%t#r&) 9n&n*t%!%re & e.(!#%t%re re*(e)t%re% n#r *t%n+%r+e (entre)7&(%$ente %*&4r%re% ne& )#nt&n&t-,& 9n %!&$ent%re% ) ener4&ee!e)tr&)- & % ne& re)'en,e )#n*t%nte et)3  6 (r#8%8&!&t%te% +ez'#!t-r&& e'#!t&'e % *&*te$!& &n#r$%t&)3  ) )er&n,e (r&'&n+ *e)r&t%te% *&*te$!&5  6 )#n&+en,&%!&t%te @(r#te),&% &n#r$%,&e&  6 %tent&&)%re @)#ntr#! %))e* *e)r&t%te %))e* +e !%+&*t%n,-  6 &nte4r&t%te% $e*%!&  6 +ete)t%re% &ntr&!#r

    6 *e)r&z%re @+ez%e)t%re +%te %))e* rn&z#r  6 )##r+#n%re (r#4r%$e %nt&'&r&3  + +#)$ent%,&& ne)e*%re ) )%r%)ter 4ener%!5  6 !&)en,e  6 +#)$ent%,&% +e t&!&z%re 6 e.(!#%t%re & +#)$ent%,&% +e9ntre,&nere  6 *(e)&&)%,&% +e te*t%re  6 8&8!te)&/&&ere ) )#$(#nente!e *#tQ%re3

    VI3103 Cer&n,e *#tQ%re  ART3 ?;

  Kn),&&!e (r&n)&(%!e %!e *#tQ%re6! '#r )(r&n+e )e! (,&n

  r$-t#%re!e5  % r$-r&re% #(er%t&'-

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  36/130

    8 %!%r$%re #(er%t#r  ) 4e*tn%re% e'en&$ente!#r  + %r7&'%re  e 8&!%n, ener4et&)  4e*t&ne% ener4et&)-  4 %n%!&z% (#*t6%'%r&e  7 t&$(&& +e n),n%re3  & *&$!t%ne&t%te% t&!&z-r&& *&*te$! %)&!&t>n+ !)r! 9n%)e!%& t&$( (entr $%& $!,& t&!&z%t#r& & e.e),&% $%& $!t#r!)r-r& (entr %)e!%& t&!&z%t#r  e&)&en,- re*(e)t&' #!#*&re% 9n $#+ #(t&$ % re*r*e!#r +e)%re +&*(ne  (%rt%%re% & (r#te),&% t&!&z%t#r&& %'>n+ (#*&8&!&t%te% *-#!#*e%*)- 9n )#$n &n#r$%,&&!e (rezente 9n *&*te$ & *- )#$n&)e9ntre e& 9n +e(!&n- *&4r%n,- 9n *en*! e'&t-r&& %))e*!& ne6%t#r&z%t & %! %!ter-r&& &nten,n%te *% %))&+ent%!e %&n#r$%,&&!#r  ! &%8&!&t%te% & +&*(#n&8&!&t%te% *&*te$! e'&t>n+ 4#!r&!e9n n),n%re +&n )%z% +ee)t-r&& ne&% *% $%& $!te )#$(#nente%!e *%!e  $ 4ener%!&t%te !e.&8&!&t%te & e.ten*&8&!&t%te (t>n+ &&ntr#+*e 9n *&*te$ n#& )#$(#nente *#t -r- e#rtr& +e (r#&e)t%re& (r#4r%$%re *(!&$ent%re *&*te$! *- &e %+%(t%8&! n& )#nte.t*(e)&&) & (r#4r%$e!e *- (rez&nte $#+!%r&t%te (e #r&z#nt%!- &'ert&)%!-  n tr%n*(%ren,- & '&z&8&!&t%te (er$&,>n+ t&!&z%t#r&!#r *-#8,&n- %n$&te &n#r$%,&& )%re *-6& %te 9n #8,&nere% ne&t&!&z-r& $%& e&)&ente & (er#r$%nte  ART3 ?:

  S#tQ%re6! tre8&e *% &e (%rte &nte4r%nt- +&n rn&tr%*&*te$!& & tre8&e *- re*(e)te )er&n,e!e +e (er#r$%n,- &tre8&e *- re%!&zeze n),&n&!e *(e)&&)e *&*te$!& 9n t&$( re%!4e*tn%re% )#$n&)%,&&!#r !#)%!e & !% +&*t%n,-3  ART3 0

  A(!&)%,&&!e *#tQ%re tre8&e *- &e +e t&( +e*)7&* *- nt&!&zeze (r#t#)#%!e *(e)&&)e (r#(r&et%r!& & *- %&8-(#*&8&!&t%te% e.t&n+er&&3 De %*e$ene% (%)7ete!e *#tQ%re tre8&e *-)#n,&n- (r#te),&e %nt&'&r* (entr *)%n-r& (er+&)e @&n)!*&'%)t%!&z-r& )#$(%t&8&!&t%te% ) %(!&)%,&% +e (r#)e* )#n,&n>n+&reQ%!! +e %(!&)%,&e )#$(%t&8&! ) %(!&)%,&% +e (r#)e*3  ART3 1

  A(!&)%,&&!e *#tQ%re tre8&e *- (er$&t- %))e*! t&!&z%t#r&!#r(r&n &nter$e+&! (%r#!e!#r (er*#n%!&z%te *- 8!#)7eze %))e*! +(-&ntr#+)ere% 4re&t- % (%r#!e& +(- n n$-r *t%8&!&t +e 9n)er)-r&*- +ete)teze & *- 8!#)7eze %))e*! ne%t#r&z%t (re)$ &(#*&8&!&t%te% +ez%)t&'-r&& (%r#!e!#r &ntr#+*e +ern&z#r/%8r&)%nt3  ART3 2

  A(!&)%,&&!e *#tQ%re tre8&e *- &e !&'r%te ) !&)en,- &tr&+e &n*t%!%re (re)$ & $%n%!e +e t&!&z%re3  ART3 <

  Se re)#$%n+% )% *#tQ%re6! *- &e $#+!%r ) %)&!&t-,& +e%t#6'er&&)%re & %t#+&%4n#z- (entr +e(&*t%re% & *e$n%!&z%re%

  er#r&!#r *#tQ%re & % %t#+ee)t-r&&3 De %*e$ene% e*te ne)e*%r )%*#tQ%re6! *- (#%t- (er$&te *)7&$8! +e &n#r$%,&& ) %!te *&*te$ee.&*tente +&n )%+r! re,e!e& 9n )%re '% & &$(!e$ent%t3

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  37/130

    ART3 =De %*e$ene% rn&z#r! +e *#tQ%re '% !&'r% (r#)e+r% *&

  (r#4r%$e!e ne)e*%re (entr re%!&z%re% +e 8%)( & re*t%r%re% %*&*te$!& 9n )%z +e +ee)t % %)e*t&%3 S&*te$! *#tQ%re '% &)#$(%t&8&! ) *&*te$! 7%r+Q%re3

    VI3113 Cer&n,e 7%r+Q%re  ART3 S&*te$! 7%r+Q%re '% & (er#r$%nt +e t&( +e*)7&* & '% (er$&te

  '&&t#%re!e e.t&n+er&&3  ART3 ?

  S&*te$! 7%r+Q%re '% & %!)-t&t 9n (r&n)&(%! +&n5  % n&t-,& )entr%!e  8 &ntere,e +e )#$n&)%re  ) &ntere,e +e %!&$ent%re  + *(#rt +e )#$n&)%,&e  e (er&er&)e3  ART3

  S&*te$! 7%r+Q%re '% & )#$(%t&8&! ) *&*te$! *#tQ%re3  ART3 ;

  K%8r&)%nt! '% 4%r%nt% *&*te$! 7%r+Q%re3

    VI3123 Cer&n,e (r&'&n+ $%n%4e$ent! )%!&t-,&& (r#te),&e&$e+&!& *-n-t-,&& & *e)r&t-,&& #)(%,n%!e  ART3 :

  Fn )er&n,e!e +e (r#&e)t%re e*te ne)e*%r % *e *#!&)&t% )%(r#+)-t#r! rn&z#r! *% &$(#rt%t#r! @re(rezent%n,&& %t#r&z%,&%& %)e*t&% *- %*&4re *- 4%r%nteze & *- +e)!%re )- e)7&(%$ente!e+e )#ntr#!6(r#te),&e6%t#$%t&z%re !&'r%te & *er'&)&&!e (re*t%te9$(ren- ) %)e*te% n (er&)!&te%z- '&%,% *-n-t%te% *e)r&t%te%

  $n)&& & (r#te),&% $e+&!& 9n *&t%,&% 9n )%re *nt &n*t%!%tet&!&z%te 9ntre,&nte +(- )%z )#n#r$ +e*t&n%,&e& &+#)$ente!#r n#r$%t&'e %(!&)%8&!e3  ART3 ;0

  Pr#+*e!e & e)7&(%$ente!e !&'r%te tre8&e *- )#re*(n+-)er&n,e!#r (entr %)#r+%re% $-r)&& CE )#n#r$ ) #r+#n%n,% nr320+&n 1; %4*t 2010 (r&'&n+ *t%8&!&re% n#r $-*r& (entr %(!&)%re%n&t%r- % !e4&*!%,&e& Un&n&& Er#(ene )%re %r$#n&ze%z- )#n+&,&&!e+e )#$er)&%!&z%re % (r#+*e!#r3  ART3 ;1

  Se '#r re*(e)t% (re'e+er&!e +&n !e4&*!%,&% +&n R#$>n&%5  % 6 HG nr3 1022/2002 (r&'&n+ re4&$! (r#+*e!#r *& *er'&)&&!#r

  )%re (#t (ne 9n (er&)#! '&%,% *-n-t%te% *e)r&t%te% $n)&& &(r#te),&% $e+&!&  8 6 HG nr3 102;/200? (r&'&n+ )er&n,e!e $&n&$e +e *e)r&t%te &*-n-t%te 9n $n)-  ) reer&t#%re !% t&!&z%re% e)7&(%$ente!#r ) e)r%n +e'&z%!&z%re  + 6 HG nr3 11

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  38/130

  e)7&(%$ente & %! rn&z#r&!#r +e *er'&)&& &$(!&)%,& 9n re%!&z%re%*&*te$!& +e )&r)&te *e)n+%re tre8&e *- )#re*(n+- )er&n,e!#r*t%n+%r+!& ISO :0016200;3 E.e)t%nt!& & *e '% *#!&)&t% 9n)- +&n%z% +e (r#&e)t%re re%!&z%re% !)r-r&!#r 9n )#n#r$&t%te ) (!%n!)%!&t-,&& & %!te +#)$ente &$(*e +e In*(e)t#r%t! +e St%t 9nC#n*tr),&& re*(e)t%re% (re'e+er&!#r Le4&& nr3 10/1:: (r&'&n+")%!&t%te% 9n )#n*tr),&&" %!e Le4&& nr3 0/1::1 $#+&&)%t- +eLe4e% nr3 =

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  39/130

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  40/130

    8 n),&n& +e (re!)r%re #(er%,n%!- )%re )(r&n+n),&n&!e +e (rezent%re % &n#r$%,&&!#r (r&n &nter$e+&!e)7&(%$ent!& #(er%t#r  ) n),&n& +e tr%n*$&*&e % +%te!#r3  ART3 2

  Re%!&z%re% %)e*t#r n),&n& e*te %*&4r%t- !% n&'e! +e *&*te$(r&n r$-t#%re!e e)7&(%$ente (r&n)&(%!e5  % e)7&(%$ent +e )#n+)ere )%re re%!&ze%z- n),&n&!e +e%)7&z&,&e % &n#r$%,&&!#r @&ntr-r& & e$&tere % )#$enz&!#r@&e&r&  8 e)7&(%$ent ter$&n%!e )%re re%!&ze%z- (re!)r%re%&n#r$%,&&!#r & n),&&!e +e )#$n&)%,&e  ) e)7&(%$ent #(er%t#r )%re re%!&ze%z- n),&n&!e +e(rezent%re % &n#r$%,&&!#r 9ntr6n #r$%t %))e*&8&! @e)r%ne&$(r&$%nte (%n#r& *&n#(t&)e3

    I313 Kn),&n& +e %(!&)%,&e  ART3 <

  Kn),&n&!e +e %(!&)%,&e *nt r$-t#%re!e5  % n),&n& +e 8%z-  8 n),&n& +e (re!)r%re e.t&n*e3

    I31313 Kn),&n& +e 8%z-  ART3 =

  Kn),&n&!e +e 8%z- % 9n 'e+ere t#%te t&(r&!e +e &n#r$%,&&(r#'en&n+ *% %'>n+ )% +e*t&n%,&e (r#)e*! ener4et&) *% #(er%t#r!3In#r$%,&&!e rez!t%te 9n r$% re%!&z-r&& n),&n&!#r +e 8%z- n*nt $#+&&)%te +e (re!)r-r&!e (e )%re !e ee)te%z- *&*te$! +e)#n+)ere3

    C#$%n+% 9ntrer(t#%re!#r  ART3

  S)7e$e!e +e )#$%n+- %!e 9ntrer(t#%re!#r tre8&e *- re%!&zezer$-t#%re!e n),&n&5  % 8!#)%re% )#$enz&!#r *% +e)!%n%re% 9ntrer(t#%re!#r @)(#*&8&!&t%te% +e %!e4ere 9n n),&e +e re4&$! &$(* +e re4!%e!etre(te!#r +e +&*(e)er  8 (#*&8&!&t%te% ee)t-r&& %t>t % )#$enz&& $%n%!e )>t & %)e!e& %t#$%te @+e e.e$(!5 RAR AAR et)3 *% % +e)!%n-r&& (r&n(r#te),&e  ) &n#r$%re% (r&n *e$n%! +&eren,&%t %*(r% )#$t-r&!#r )%re% !#) 9n r$% )#$enz&& '#&te +e )e!e )%re % !#) 9n r$% ne&)#$enz& (r&n RAR AAR *% % +e)!%n-r&& (r&n (r#te),&e  + (#*&8&!&t%te% *e!e),&e& $#+!& +e )#$%n+- % 9ntrer(t#r!&L#)%!/An!%t/D&*t%n,-  e 9n )%z! 9n )%re )#$enz&!e '#&te (#t & *e!e)t%te % *eee)t% +&n $%& $!te !#)r& +%r +&ntr6n *&n4r !#) !% n $#$ent+%t @)%$er% +e )#$%n+- )%8&n% +e re!ee +&n *t%,&e %(%r%t#(er%t#r! '% & &n#r$%t %*(r% !#)!& +e )#$%n+- *e!e)t%t &%*(r% )#$t-r&!#r ee)t%te &n#r$%re% (r&'&n+ )#$enz&!e ee)t%te+e !% +&*t%n,- *e '% +&eren,&% +e &n#r$%re% (r&'&n+ )#$enz&!eee)t%te !#)%!  8!#)%re% )#$enz&!#r 9n *&t%,&% 9n )%re n! *% $%& $!,&(%r%$etr& te7n#!#4&)& *nt &e&,& +&n !&$&te!e n#r$%!e +e

  n),n%re  4 &n#r$%re% !% n&'e! +e &nter%,- (r&n )#nt%)te !&8ere +e(#ten,&%! %*(r% (#z&,&e& @9n)7&*/+e*)7&*/+e)!%n%t $#+!& +e

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  41/130

  )#$%n+- *e!e)t%t & *t-r&& (%r%$etr&!#r te7n#!#4&)&  7 8!#)%re% )#$enz&!#r *% +e)!%n%re% 9ntrer(t#%re!#r @)(#*&8&!&t%te% +e %!e4ere 9n n),&e +e re4&$! &$(* +e re4!%e!eDEN *% DET3

    C#$%n+% *e(%r%t#%re!#r

    ART3 ?S)7e$e!e +e )#$%n+- %!e *e(%r%t#%re!#r tre8&e *- re%!&zezer$-t#%re!e n),&n&5  % (#*&8&!&t%te% *e!e),&e& $#+!& +e )#$%n+- % *e(%r%t#r!&L#)%! / 0 / D&*t%n,-  8 )#$%n+% *e(%r%t#%re!#r +e !% +&*t%n,- *e '% (re'e+e% +ere4!- !% ten*&n& +e 110 V & $%& $%r&  ) *)7e$e!e +e )#$%n+- %!e *e(%r%t#%re!#r tre8&e *- e.)!+-(#*&8&!&t%te% )#$t-r&!#r &nte$(e*t&'e 9n )%z! ne& +8!e (ner& !%(-$>nt 9n re,e%% +e )rent )#nt&n @#(er%t&'  + &n#r$%re% !% n&'e! +e &nter%,- (r&n )#nt%)te !&8ere +e(#ten,&%! %*(r% (#z&,&e& @9n)7&*/+e*)7&* $#+!& +e )#$%n+-

  *e!e)t%t & *t-r&& (%r%$etr&!#r te7n#!#4&)&3  Inter8!#)-r&  ART3

  Fn )%+r! *)7e$e!#r +e &nter8!#)%re &e)-re& )#$enz& & *e%*#)&%z- !#4&)% &nter8!#)-r&!#r #(er%t&'e (r&n )%re *e e!%8#re%z-*e$n%!e (%*&'e +e t&(!5  % (er$&*&e @9n !&(*% )-re&% n *e (#%te e.e)t% # )#$%n+- +e%n)!%n%re / 9n)7&+ere  8 8!#)%re @(rezen,% %)e*t& *e$n%! &nterz&)e e.e)t%re%)#$enz&& +e +e)!%n%re / +e*)7&+ere3  Inter8!#)%e!e *e '#r re%!&z% (e +#- n&'e!r&5 &nter8!#)%e!e

  (e )e!!- & &nter8!#)%e (e *t%,&e3  ART3 ;L#4&)% &nter8!#)-r&!#r *e re%!&ze%z- 9n *)#(! 9$(&e+&)-r&&

  ee)t-r&& n#r )#$enz& @%t#$%te *% $%n%!e )%re %r (te% )#n+)e!%5  % %))&+ente +e $n)- (r&n '-t-$%re% )#r(#r%!- % (er*#n%!!& +ee.(!#%t%re  8 +eterr%re% e)7&(%$ente!#r & %(%r%te!#r te7n#!#4&)ee!e)tr&)e *% +e %t#$%t&z%re  ) tre)ere% &n*t%!%,&e& 9ntr6n re4&$ ne(er$&* +e n),n%re  + &n+&*(#n&8&!&t-,& %!e e)7&(%$ente!#r  e 9ntrer(er& 9n %!&$ent%re% ) ener4&e e!e)tr&)- %

  )#n*$%t#r&!#r3  ART3 :@1 Inter8!#)%e!e (#t & $e)%n&)e (ne$%t&)e *%

  e!e)tr#$%4net&)e & ) (#*&8&!&t%te% +e &nter8!#)%e *#tQ%re3  @2 Fn )%z! %+#(t-r&& &nter8!#)%e!#r +e t&( e!e)tr#$%4net&)*% (ne$%t&) )&r)&te!e *e '#r (r#&e)t% %*te! 9n)>t !%+&*(%r&,&% %4ent!& +e 8!#)%re @)rent #(er%t&' %er )#$(r&$%tet)3 %(%r%te!e *- &e 8!#)%te 9n (#z&,&% 9n )%re *e 4-*e*)3  ART3 10

  Pr&n)&(%!e!e &nter8!#)-r& *nt5  % 9n )%z! *&*te$e!#r *&$(!e +e 8%re )#!e)t#%re *e(%r%t#r! +e8%re '% %'e% )% (er$&*&e +e %),n%re *e$n%!!5 9ntrer(t#r!

  )e!!e& re*(e)t&'e +e*)7&*  8 9n )%z! *&*te$e!#r +e 8%re )#!e)t#%re $!t&(!e n *e(%r%t#r

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  42/130

  +e 8%re '% %'e% )% (er$&*&e +e %),n%re *e$n%!!5 *e(%r%t#%re!e +e(e )&r)&t! re*(e)t&' %erente )e!#r!%!te *&*te$e +e 8%re &9ntrer(t#r! +&n )e!!% re*(e)t&'- +e*)7&*e *% *e(%r%t#r! %erent%!t& *&*te$ +e 8%re & )(!% tr%n*'er*%!- re*(e)t&'- 9n)7&*  ) 9n )%z! e.&*ten,e& ne& 8%re +e tr%n*er *e(%r%t#r! +e (e8%r% +e tr%n*er % n& e!e$ent '% %'e% )% (er$&*&e +e 9n)7&+ere*e$n%!!5 9ntrer(t#r! )(!e& +e tr%n*er +e*)7&* & n&)& n*e(%r%t#r %! %!t& )&r)&t @e.)e(t>n+ e'&+ent )(!% +e tr%n*ern e*te )#ne)t%t !% 8%r% +e tr%n*er3 Se(%r%t#r! +e (e 8%r% +etr%n*er % n& e!e$ent '% %'e% )% (er$&*&e +e +e*)7&+ere  + *e$n%!!5 9ntrer(t#r! )(!e& +e tr%n*er +e*)7&*  e 9n )%z! *e(%r%t#%re!#r )%re % ),&te +e !e4%re !% (-$>nt),&t! +e !e4%re !% (-$>nt '% %'e% )% (er$&*&e +e 9n)7&+ere*e$n%!!5 ),&te!e (r&n)&(%!e +e*)7&*e %)e%*t% (er$&*&e *ere%!&ze%z- +e re4!- & $e)%n&)  9n )%zr&!e 9n )%re (entr !e4%re% !% (-$>nt % 8%re!#r)#!e)t#%re *e t&!&ze%z- n *e(%r%t#r *% n ),&t *(e)&%! +e !e4%re!% (-$>nt 9n)7&+ere% %)e*t&% '% & (er$&*- n$%& 9n (rezen,%*e$n%!!&5 *e(%r%t#%re!e +e 8%re %!e ttr#r )&r)&te!#r r%)#r+%te!% 8%re +e*)7&*e3  De %*e$ene% 9n)7&+ere% *e(%r%t#r!& +e 8%re %! #r&)-r&)&r)&t r%)#r+%t !% 8%re '% & (er$&*- n$%& +%)- *e(%r%t#r! +e!e4%re !% (-$>nt %! 8%re& re*(e)t&'e e*te +e*)7&*3  ART3 11

  Fn )%z! *&*te$e!#r +e 8%re )#!e)t#%re $!t&(!e *e '% %)e +ere4!- 8!#)%re% +e)#ne)t-r&& '#&te % 9ntrer(t#r!& ne& )(!etr%n*'er*%!e +%)- )e!e +#- *e(%r%t#%re +e 8%re %!e n& %!t)&r)&t r%)#r+%t !% 8%re!e re*(e)t&'e *nt 9n)7&*e3  ART3 12

  Pentr % 9$(&e+&)% &ntr%re% 9nt>$(!-t#%re % (er*#n%!!& +ee.(!#%t%re 9n )e!!e!e/&n)&nte!e %!%te *8 ten*&ne *e '#r re%!&z%&nter8!#)%e +e *&4r%n,- )%re *nt +e re4!- e!e)tr#$%4net&)e*% $e)%n&)e e'ent%! ) (#*&8&!&t%te% *e$n%!&z-r&& (rezen,e&ten*&n&&3  ART3 1<

  @1 S)7e$e!e +e &nter8!#)%re tre8&e *- (er$&t- %n!%re%&nter8!#)%e!#r (entr #(er%,&n& +e re(%r%re/9ntre,&nere *%$%ne're 9n )#n+&,&& *(e)&%!e3 Pentr *e!e),&% $#+!& +e n),n%re)/-r- &nter8!#)%e '#r & (re'-zte !% n&'e! !#)%! *e!e)t#%re7%r+Q%re & !% n&'e! )entr%! *e!e)t#%re *#tQ%re3  @2 Inter8!#)%e!e +e !% n&'e!! )e!!e& tre8&e *- r-$>n-

  n),n%!e & 9n )%z! &n+&*(#n&8&!&t-,&& )#$n&)%,&e& 9ntren&'e!! !#)%! & n&'e!! )entr%!3  ART3 1=

  S)7e$e!e +e &nter8!#)%re 'er&&)- e.&*ten,% )#n+&,&&!#r +e&nter8!#)%re @+e e.3 (r&n n),&% +e te*t%re %t#$%t- %e)7&(%$ent!& +e )#n+)ere3

    M-*r-r&  ART3 1

  @1 C#ne)t%re% %(%r%te!#r +e $-*r%re !% tr%n*#r$%t#%re!e +e$-*r- *e (#%te re%!&z% +&re)t *% (r&n &nter$e+&! tr%+)t#%re!#r9n )%z! 9n )%re %(%r%te!e +e $-*r%re n (er$&t )#ne)t%re% +&re)t-3  @2 Fn )%z! e)7&(%$ente!#r n$er&)e +e )#n+)ere )#ne)t%re% !%9n-r%re% tr%n*#r$%t#%re!#r +e $-*r- *e '% %)e +e re4!-+&re)t3

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  43/130

    @t )rent! $%.&$ +&n *e)n+%r! +e $-*r- %!tr%n*#r$%t#r!& +e )rent3

    M-*r%re% &nten*&t-,&& )rent!&

    ART3 1?Fn &n*t%!%,&&!e +&n *t%,&&!e e!e)tr&)e $-*r%re% &nten*&t-,&&)rent!& *e '% %)e 9n r$-t#%re!e )&r)&te5  % 9n )&r)&te!e !&n&&!#r +e 9n%!t- & $e+&e ten*&ne (re)$ &%!e )e!#r +e #%*- ten*&ne )%re %!&$ente%z- n *&n4r )#n*$%t#r%'>n+ (ter& %8*#r8&te +e =0 & $%& $%r&  8 9n )&r)&te!e )(!e!#r +&ntre *&*te$e!e +e 8%re )#!e)t#%re  ) 9n )&r)&te!e $#t#%re!#r e!e)tr&)e %'>n+ (ter& +e =0 &$%& $%r&  + 9n )&r)&te!e tr%n*#r$%t#%re!#r ) e.)e(,&% )e!#r +&n(#*tr&!e +e tr%n*#r$%re !% )%re (re'e+ere% n e*te #8!&4%t#r&e  e 9n )&r)&te!e +e )rent )#nt&n %!e re+re*#%re!#r 9n

  )&r)&te!e 8%ter&&!#r +e %)$!%t#%re (re)$ & 9n t#%te )&r)&te!e+e )rent )#nt&n 9n )%re e*te ne)e*%r )#ntr#!! *&*te$%t&) %!re4&$!& +e !)r3  ART3 1

  Se re)#$%n+- 9nre4&*tr%re% )ren,&!#r (e !e4-tr&!e !% (-$>nt%!e 8#8&ne!#r +e *t&n4ere 9n re,e!e!e +e $e+&e ten*&ne3  ART3 1;

  @1 M-*r%re% &nten*&t-,&& )rent!& *e ee)te%z- +e re4!-(e # *&n4r- %z-3  @2 Inten*&t%te% )rent!& tre8&e $-*r%t- (e t#%te %ze!e !%4ener%t#%re!e ) (ter& +e (e*te 200 VA & 9n )&r)&te!e )e (#tn),n% t&$( 9n+e!n4%t ) *%r)&n& &ne4%!e (e %ze @)$ e*te )%z!

  !&n&&!#r +e 9n%!t- ten*&ne !% )%re e*te (re'-zt- (#*&8&!&t%te%n),n-r&& 9n+e!n4%te 9n +#- %ze % !&n&&!#r +e %!&$ent%re %)#n*$%t#r&!#r ) *%r)&n& $%r& $#n#%z%te3

    M-*r%re% ten*&n&&  ART3 1:

  Ten*&ne% *e '% $-*r% 9n r$-t#%re!e (n)te5  !% t#%te *&*te$e!e +e 8%re )#!e)t#%re &n)!*&' )e!e %!e8%ter&&!#r +e %)$!%t#%re  4 !% !&n&&!e &nter)#ne)t%te (e )%re *e (#%te (r&$& ten*&ne +e!% re,e% @*e %+$&te 9n!#)&re% $-*r-r&& %)e*te& ten*&n& (r&ntr6#*e$n%!&z%re #(t&)- % (rezen,e& ten*&n&&

    7 !% )&r)&te!e (entr )%re *e %)e 'er&&)%re% *&n)r#n&*$!&!% %n)!%n%re  & !% t%8!#r&!e +e +&*tr&8,&e )%re %!&$ente%z- )#n*$%t#r&&$(#rt%n,& @*e %+$&te 9n!#)&re% $-*r-r&& ten*&n&& (r&ntr6#*e$n%!&z%re #(t&)- % (rezen,e& ten*&n&&3  ART3 20

  @1 Fn )%z! )&r)&te!#r tr&%z%te !% )%re *nt r%)#r+%,&)#n*$%t#r& ) *%r)&n& $#n#%z%te &$(#rt%nte )e )#n+) !% %*&$etr&&(r#nn,%te +e *%r)&n& ten*&ne% tre8&e $-*r%t- (e &e)%re %z- &re*(e)t&' 9ntre %ze3  @2 Pentr )#ntr#!! &z#!%,&e& 9n re,e!e!e ) netr! &z#!%t *%tr%t%t (r&n 8#8&n- +e *t&n4ere ten*&ne% *e '% $-*r% 9ntre &e)%re

  %z- & (-$>nt3  @

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  44/130

  V e*te re)#$%n+%t- 9nre4&*tr%re% ten*&n&& (entr &e)%re *&*te$re*(e)t&' *e),&e +e 8%re )#!e)t#%re3

    M-*r%re% (ter&& %)t&'e  ART3 21

  M-*r%re% (ter&& %)t&'e *e '% ee)t% %*te!5

    % !% )&r)&te!e tr%n*#r$%t#%re!#r (e (%rte% ten*&n&&*(er%re %tn)& )>n+ %)e%*t% e*te +e =00 220 *% 110 V  8 !% )&r)&te!e !&n&&!#r e!e)tr&)e +e 9n%!t- ten*&ne @=00220 110 V  ) !% )&r)&te!e !&n&&!#r +e $e+&e ten*&ne +&n *t%,&&!ee!e)tr&)e %!e re,e!e& +e +&*tr&8,&e3  ART3 22

  Pe )&r)&te!e !% )%re *e &$(ne r$-r&re% *%r)&n&!#r *e '#r(re'e+e% Q%tt$etre ) 9nre4&*tr%re% (ter&!#r (entr5  % )&r)&te!e 4ener%t#%re!#r ) (ter& (e*te 2 M &n)!*&'  8 )&r)&te!e !&n&&!#r &nter)#ne)t%te +e =00 V & 220 V3

    M-*r%re% (ter&& re%)t&'e  ART3 2<M-*r%re% (ter&& re%)t&'e *e '% ee)t% %*te!5

    % !% )&r)&te!e 4ener%t#%re!#r & )#$(en*%t#%re!#r *&n)r#ne )(ter& (e*te 2 MVA  8 !% )&r)&te!e tr%n*#r$%t#%re!#r @=00 220 V & %!e!&n&&!#r e!e)tr&)e &nter)#ne)t%te @=00 220 & 110 V 6 ) r#! +e&nter)#ne.&ne (e )%re e*te ne)e*%r- $-*r%re% (ter&& re%)t&'e 9n'e+ere% +eter$&n-r&& re4&$!& +e n),n%re % *&*te$!&ener4et&)3  ART3 2=

  Se '% (re'e+e% 9nre4&*tr%re% (ter&& re%)t&'e (e )&r)&te!e )%re

  &$(n r$-r&re% *%r)&n&!#r & %n$e5  % )&r)&te!e 4ener%t#%re!#r & )#$(en*%t#%re!#r *&n)r#ne )(ter& (e*te 2 MVA &n)!*&'  8 )&r)&te!e !&n&&!#r &nter)#ne)t%te +e =00 V & 220 V3

    M-*r%re% ener4&e& e!e)tr&)e  ART3 2

  @1 M-*r%re% ener4&e& e!e)tr&)e (entr e'&+en,- te7n&)- *ere%!&ze%z- (r&n %)t&'%re% n),&&!#r +e &nte4r%re 9n t&$( %(ter&!#r %)t&'e & re%)t&'e (r&$&te & )e+%te (e )&r)&te!e&e)-r& n&'e! +e ten*&ne3  @2 Pentr )#nt#r&z%re *e '#r t&!&z% )ren,&& e!e)tr&)& &ten*&n&!e )e!#r < %ze3  @

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  45/130

    ART3 [email protected] Ver&&)%re% *&n)r#n&*$!& @!&(*e& ten*&n&& !% %n)!%n%re

  e*te ne)e*%r- 9n n#+r&!e re,e!e!#r 9n )%re (#%te %(-re% ne)e*&t%te%(ner&& 9n (%r%!e! % +#- (-r,& %!e *&*te$!& ener4et&) )%re %(#*&8&!&t%te% *- n &e *&n)r#n&z%te 9ntre e!e3  @2 Fn n#+r&!e &$(#rt%nte +e *&*te$ 9n )%re (#%te %(-re%%)e%*t- *&t%,&e *e '#r (re'e+e% &n*t%!%,&& +e 'er&&)%re %t#$%t- %*&n)r#n&*$!& @!&(*e& ten*&n&& !% %n)!%n%re3  @

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  46/130

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  47/130

  &n)!*&' (#z&,&e )#$t%t#r (!#tr& AT TR Fn n),&e/An!%t5 RARTP VS  ) *e$n%!&z-r&5 (#z&,&e e)7&(%$ente (r&$%re (>n- !% 110 V&n)!*&' (#z&,&e )#$t%t#r (!#tr& (!#t $%.3/$&n3 (#z&,&e 9ntre(!#tr& +ee)t (entr AT TR RAR TP VS n),n%t (r#te),&e(r&n re!ee @+&*t%n,- +&eren,&%!- !#n4&t+&n%!- et) %),n%t(r#te),&& te7n#!#4&)e (e AT *% TR 9n n),&e/%n!%t PDB DRRIDAS 9n n),&e/%n!%t %t#$%t&z-r& +e *&*te$  + *e$n%!e +e *t%re % *r*e!#r +e )) *& )%  e *e$n%!e +e *t%re %!e ter$&n%!e!#r n$er&)e  ART3 n+ & e.t&n* 9n n),&e +e *e$n%!e!e +&*(#n&8&!e &e)-re&%(!&)%,&& 9n (%rte3  ART3 n- !% 110 V &n)!*&' 0MT @& +e8r#%re (#z&,&e )#$t%t#r (!#tr& TR &n*t%!%,&e +e

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  48/130

  r-)&re Fn n),&e/An!%t5 RAR TP VS AAR 03= V & MT %t#$%t&)%BS 3%3  6 0 !% PSI )% & PSI ))3  ) *e$n%!&z-r&5  6 (#z&,&% e)7&(%$ente!#r (r&$%re t#%te n&'e!r&!e +e ten*&ne  6 (#z&,&e )#$t%t#r (!#tr& (!#t $%./$&n 9ntre (!#tr&  6 +ee)t (entr AT TR RAR TP VS AAR  6 n),n%t (r#te),&e (r&n re!ee @+&*t%n,- +&eren,&%!-!#n4&t+&n%!- et) %),n%t (r#te),&& te7n#!#4&)e (e AT/TR 9nn),&e/%n!%t PDB DRRI DAS 9n n),&e/%n!%t %t#$%t&z-r& +e*&*te$3

    I3=3 S(e)&&)%re% n),&n&!#r t&( %!e *&*te$!& +e )#n+)ere  ART3 =0

  In#r$%,&&!e +e *(r%'e47ere @&ntr-r& %)7&z&,n%te !% n&'e!!&ntere,e& *nt5  % &n#r$%,&& +e *e$n%!&z%re *&$(!- (entr5 %!%r$e &n#r$%,&&+e *t%re &n#r$%,&& +e *t%re %n#r$%!- et)3 @(#t & &n#r$%,&&

  (%*%4ere *% (er$%nente  8 &n#r$%,&& +e *e$n%!&z%re +8!- ) *% -r- %)7&z&,&%*t-r&!#r &nter$e+&%re (entr5 9ntrer(t#%re *e(%r%t#%re et)3  ) '%!#r& &nte4r%te (entr 4e*t&ne% ener4&e& e!e)tr&)e  + &n#r$%,&& &n)re$ent%!e (entr '%!#r& +e &nten*&t%te et)  e '%!#r& $-*r%te @%n%!#4&)e *% n$er&)e ) tr%n*$&*&%)&)!&)- *% (er+&)- *% tr%n*$&*&e !% )erere (entr $-*r%re%$-r&$&!#r e!e)tr&)e & te7n#!#4&)e  %!%r$e )#$ne +er&'%te +&n &n#r$%,&&!e n$er&)e *%%n%!#4&)e  4 &n#r$%,&& reer&t#%re !% *&*te$! +e )#n+)ere 9n*& +ee.e$(! %!%r$e5 9n )%z +e er#r& +e tr%n*$&*&e %!%r$e &n+&)>n+ #

  +ee),&ne % e)7&(%$ent!& et)3  7 %!te t&(r& +e &n#r$%,&&3  ART3 =1

  Prezent%re% &n#r$%,&&!#r )(r&n+e5  % &n#r$%,&& +e *t%re  8 &n#r$%,&& +e *e$n%!&z%re +8!- ) *% -r- &n+&)%re% *t-r&&&nter$e+&%re  ) %!%r$e *8 #r$- +e &$(!*r& ) &n+&)%re% (er$%nent- %'%!#r&!#r &nte4r%te  + %&%re% %n%!#4&)- *% n$er&)- % '%!#r&!#r $-*r%te  e 9nre4&*tr%re +e &n#r$%,&&  n),&n& +e *t#)%re +e +%te3

    ART3 =2C#$enz&!e 4ener%te !% n&'e!! &ntere,e& *nt5

    % )#$enz& +e )#$t%re )#$enz& *&$(!e (entr $#+&&)%re%*t-r&& n& e)7&(%$ent )%re (#%te %'e% +#- *t-r& @)#$enz& 9n &$(!**% )#$enz& $en,&nte  8 )#$enz& +e )#$t%re )#$enz& +8!e (entr 9ntrer(t#%re*e(%r%t#%re et)3 @)#$enz& 9n &$(!* *% )#$enz& $en,&nte  ) )#$enz& +e re4!% 6 '%!#r& tr%n*$&*e e)7&(%$ent!& )#$%n+%t  + )#$enz& +e *)7&$8%re % (#z&,&e& (entr *)7&$8%re% *t-r&&e)7&(%$ent!& #(er%,n%! )%re %re $%& $!t +e +#- *t-r&  e )#$enz& +e re4!%re @%n%!#4&)- *% n$er&)- (entr*(r%'e47ere & te!e)#$%n+- 9n 8)!- 9n)7&*- @)#$enz& +e re4!%re 9ntre(te *% )#$enz& +e re4!%re )#nt&n-  *e)'en,e +e )#$enz&

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  49/130

    4 )#$enz& 4r(%te 6 %+re*%te $%& $!t#r e)7&(%$ente  7 )#$enz& reer&t#%re !% *&*te$! +e )#n+)ere  & )#$enz& +e &nter#4%re  )#$enz& +e 'er&&)%re @+e*t&n%te +e e.e$(! *- *e %*&4re +en),n%re% )#re),&% e)7&(%$ente!#r +e )#n+)ere  %!te t&(r& +e &n#r$%,&&3  ART3 =<

  T&(r&!e +e &e&r& )%re re%!&ze%z- n),&% +e )#$%n+- (#t &5  % )#$enz& *&$(!e  8 )#$enz& +8!e @9n)7&+ere/+e*)7&+ere  ) )#$enz& +e '%!#r& +e re4!% ) *% -r- &n+&)%re%'%!%8&!&t-,&& & ) *% -r- $e$#r%re  + )#$enz& +e *)7&$8%re % (#z&,&e&3

    CAP3 IISTRUCTURA SISTEMELOR DE CONDUCERE

    II313 C!%*&&)%re% *tr)tr&!#r *&*te$e!#r +e )#n+)ere

    ART3 ==D&n (n)t +e 'e+ere %! $#+!& +e )#!e)t%re % &n#r$%,&&!#r(r&$%re *tr)tr% *&*te$!& n$er&) +e )#n+)ere (#%te &5  % *tr)tr- )entr%!&z%t- 9n )%re %)7&z&,&% +%te!#r *ere%!&ze%z- !% # #%re)%re +&*t%n,- +e )&r)&t! (r&$%r 9n %(r#(&ere%n&t-,&& )entr%!e +e (re!)r%re % +%te!#r3 A)e%*t- *tr)tr-(rez&nt- ne!e +ez%'%nt%e )$ %r &5 !n4&$e% $%re %)#n+)t#%re!#r +e !e4-tr- !% e)7&(%$ente!e (r&$%re (ertr8%,&&+%t#r&t- &n!en,e!#r e!e)tr#$%4nent&)e *&4r%n,- re+*- 9n )%z +e&n)en+&  8 *tr)tr- +e*)entr%!&z%t- 9n )%re %)7&z&,&% +%te!#r *ere%!&ze%z- 9n %(r#(&ere% e)7&(%$ent!& (r&$%r @)e!!e& (r&n

  e)7&(%$ente %$(!%*%te 9ntr6# )%8&n- *(e)&%! %$en%%t- & )%re)#$n&)- !% +&*t%n,- ) n&t%te% )entr%!-3 A)e*t e)7&(%$ent 9&(#%te 9n+e(!&n& n),&n&!e +e )#n+)ere % )e!!e& &n+&erent +e*t%re% n),n%!- % n&t-,&& )entr%!e3  ART3 =

  Fn )#$(%r%,&e ) *&*te$e!e +e )#n+)ere ) *tr)tr-)entr%!&z%t- *&*te$e!e ) *tr)tr- +e*)entr%!&z%t- % %'%nt%! )-n),n%re% e*te &n+e(en+ent- !% n&'e!! )e!!e&3 Dee)t%re%e)7&(%$ent!& )entr%! +&n )%$er% +e )#$%n+- n &n!en,e%z- $%#r)#n+)ere% 9n %n*%$8! % *t%,&e&3  ART3 =?

  S&*te$e!e +e )#n+)ere *nt &er%r7&z%te (e $%& $!te n&'e!r& +e

  )#n+)ere5  % n&'e!! 0 6 re(rez&nt- )#n+)ere% !#)%!- !% n&'e! +ee)7&(%$ent (r&$%r +e )#$t%,&e @9ntrer(t#r *e(%r%t#r (entr$#+r&!e +e #(er%re +e %'%r&e & +e $enten%n,- #(er%re% !% %)e*tn&'e! *e re%!&ze%z- +e !% +&*(#z&t&'e!e +e %),n%re %!ee)7&(%$ente!#r (r&$%re +e )#$t%,&e (r&n 4ener%re% +e )#$enz&%(!&)%te e)7&(%$ente!#r re*(e)t&'e #r&)e )#$%n+- e$&*- !% n&'e!! 0'% & re%!&z%t- &n+e(en+ent +e #r&)e %!te )#n+&,n-r& @) e.)e(,&%&nter8!#)%e!#r (r#(r&& te7n#!#4&)e -r- &nter8!#)%e *#tQ%re &-r- 'er&&)%re% )#n+&,&&!#r +e *&n)r#n&*$ 9n )%z!9ntrer(t#%re!#r  8 n&'e!! 1 6 re(rez&nt- )#n+)ere% !#)%!- !% n&'e! +e )e!!- %

  ttr#r e)7&(%$ente!#r (r&$%re +e )#$t%,&e +&n re*(e)t&'% )e!!-#(er%re% ne& )e!!e +&ntr6# *t%,&e e!e)tr&)- *e re%!&ze%z- +e

 • 8/19/2019 Proiectare Sisteme Circuite Secundare

  50/130

  re4!- (r&n &nter$e+&! n&t-,&& +e )#ntr#! % )e!!e& @BCU)#$enz&!e 4ener%te +e BCU *e '#r e.e)t%5 )/-r- 'er&&)%re%)#n+&,&&!#r +e *&n)r#n&*$ & )/-r- 'er&&)%re% )#n+&,&&!#r +e&nter8!#)%  ) n&'e!! 2 6 re(rez&nt- te!e)#$%n+% & *(r%'e47ere% +e !%+&*t%n,- %t>t +e !% *t%,&% +e !)r (entr #(er%t#r +&n )%$er% +e)#$%n+- % *t%,&e& )>t & +e !% # *t%,&e +e !)r (entr #(er%t#r+&z!#)%t- !% +&*t%n,- % #r&)-r& e)7&(%$ent (r&$%r +e )#$t%,&e +&n)%+r! *t%,&e& )#$enz&!e 4ener%te !% n&'e!! 2 *nt )/-r-'er&&)%re% )#n+&,&&!#r +e *&n)r#n&*$ & )/-r- 'er&&)%re%)#n+&,&&!#r +e &nter8!#)%e n&'e!! 2 +e )#n+)ere tre8&e *- &e%*&4r%t ) t#t%!&t%te% &n#r$%,&&!#r +&n *t%,&e (entr )#n+)ere%9n *&4r%n,- % (r#)e*e!#r +&n )%+r! *t%,&e& e!e)tr&)e  + n&'e!! < 6 re(rez&nt- te!e)#n+)ere% +e !% n )entr +e+&*(e)er )%re (#%te & D&*(e)er! Ener4et&) Centr%! D&*(e)er!Ener4et&) Ter&t#r&%! D&*(e)er! Ener4et&) +e D&*tr&8,&e et)3

    II323 A!e4ere% *tr)tr&& n& *&*te$ +e )#n+)ere

    ART3 =Str)tr% n& *&*te$ +e )#n+)ere *e *t%8&!ete 9n n),&e +e

  t&(! re,e!e& *t%,&e& e!e)tr&)e & % n),&n&!#r +#r&te3  ART3 =;

  Se re)#$%n+- %!e4ere% n#r *tr)tr& +e*)7&*e )%re (er$&t(re!%re% n#r n),&n& n#& e.t&n+er& %!e )#n&4r%,&e& re,e!e&*t%,&e& e!e)tr&)e & (#%te %*&4r% &n+e(en+en,% %,- +e rn&z#r!e)7&(%$ente!#r3  ART3 =:

  L% %!e4ere% *tr)tr&& n& *&*te$ n$er&) +e )#n+)ere % ne&*t%,&& e!e)tr&)e *e '#r !% 9n )#n*&+er%re r$-t#%re!e )er&n,e5  % +#$en&! +e %(!&)%re5

    6 )#n+)ere% ne& *t%,&& e!e)tr&)e +e IT  6 )#n+)ere% n& PA/PT/RED MT  6 )#n+)ere% ne& *t%,&& 9n 4e*t&ne% #(er%t#r!& +e tr%n*(#rt*% 9n 4e*t&ne% #(er%t#r!& +e +&*tr&8,&e  8 +&*(#z&,&% )#n*tr)t&'- t&(! *t%,&e& e!e)tr&)e5  6 +&$en*&ne%  6 t&(! @&nter%r-/e.ter%r-  6 $e+&! &z#!%nt @%er/SK?  ) +%te te7n&)e reer&t#%re !%5  6 e)7&(%$ente!e (r&$%re  6 *tr)tr% )&r)&te!#r *e)n+%re @*(r%'e47ere )#$%n+- re4!%& (r#te),&e

    6 4r%+! +e +#t%re ) e)7&(%$ente &/*% *&*te$e +e e)7&(%$enten$er&)e  + $#+! +e e.(!#%t%re % *t%,&e&  6 ) (er*#n%! (er$%nent  6 -r- (er*#n%! (er$%nent  e n),&n&!e ne)e*%re  (er#r$%n,e5  6 &%8&am