28
PROIECT PROIECT ŞCOLAR ŞCOLAR Profesor: Profesor: Pascu Sanda Pascu Sanda

PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

 • Upload
  zocha

 • View
  76

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CROMATICA LUI BACOVIA. PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda. Portret George Bacovia (1881 – 1957). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

PROIECT PROIECT ŞCOLARŞCOLAR

Profesor: Profesor: Pascu SandaPascu Sanda

Page 2: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda
Page 3: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

““În poezie m-a obsedat În poezie m-a obsedat totdeauna un subiect de culoare. totdeauna un subiect de culoare. Pictură a cuvintelor sau audiţie Pictură a cuvintelor sau audiţie colorată(…). Pictorul întrebuinţează colorată(…). Pictorul întrebuinţează în meşteşugul sau culorile: alb, roşu, în meşteşugul sau culorile: alb, roşu, violet. Le vezi cu ochii. Eu am violet. Le vezi cu ochii. Eu am încercat să le redau cu inteligenţa încercat să le redau cu inteligenţa prin cuvinte. Fiecărui sentiment îi prin cuvinte. Fiecărui sentiment îi corespunde o culoare.”corespunde o culoare.”

George BacoviaGeorge Bacovia

Page 4: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

ARGUMENT

CULOARE ŞI MOTIVE SIMBOLISTE

EXEMPLIFICARE

APLICAŢIE

PUNCTE DE VEDERE

Page 5: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

ARGUMENTARGUMENT

Cromatica în opera lui Bacovia nu are Cromatica în opera lui Bacovia nu are statut de figurant, ci de protagonist. Albul, negrul, statut de figurant, ci de protagonist. Albul, negrul, violetul ori galbenul îşi împart mai toata poezia violetul ori galbenul îşi împart mai toata poezia autorului.autorului.

Subiect de studiu, de exerciţiu sunt Subiect de studiu, de exerciţiu sunt numai primele patru, fiecare figurând o realitate numai primele patru, fiecare figurând o realitate totalitară, un univers reconstituit cu minuţiozitate.totalitară, un univers reconstituit cu minuţiozitate.

Bacovia nu realizează sugestia printr-Bacovia nu realizează sugestia printr-o tehnică impresionistă; nu există nuanţe în o tehnică impresionistă; nu există nuanţe în culorile bacoviene; culorile sale sunt concentrate, culorile bacoviene; culorile sale sunt concentrate, ele devin strigăte ale sufletului, ale trăirii.ele devin strigăte ale sufletului, ale trăirii.

Page 6: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

CULOARE CULOARE ŞI MOTIVE ŞI MOTIVE SIMBOLISTESIMBOLISTE

Trăirea existenţială a durerii, sentimentul Trăirea existenţială a durerii, sentimentul de pustietate şi singurătate sunt elemente de pustietate şi singurătate sunt elemente impresioniste realizate însă de poet prin impresioniste realizate însă de poet prin corespondenţe între sentiment şi culoare.corespondenţe între sentiment şi culoare.

Gama de culori este restrânsă, concentrată Gama de culori este restrânsă, concentrată pe câteva motive tipic simboliste: urâtul, plictisul, pe câteva motive tipic simboliste: urâtul, plictisul, tristeţea, nevroza, angoasa, monotonia, ele având tristeţea, nevroza, angoasa, monotonia, ele având corespondenţe şi în lumea instrumentelor corespondenţe şi în lumea instrumentelor muzicale.muzicale.

Page 7: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

ALBALB – – nevroză, reverie, sfârşitnevroză, reverie, sfârşitNEGRUNEGRU – – moarte, dispariţie, urât, carbonizaremoarte, dispariţie, urât, carbonizareROŞUROŞU – – boală, degradare, finalitateboală, degradare, finalitateVIOLETVIOLET – – monotonie, crepuscul, alienaremonotonie, crepuscul, alienareGALBENGALBEN – – deznădejde, dezolare, tristeţedeznădejde, dezolare, tristeţeGRIGRI – – angoasă, plictisangoasă, plictisROZROZ VERDE VERDE nevroză, tristeţenevroză, tristeţeALBASTRUALBASTRU

Page 8: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

EXEMPLIFICAREEXEMPLIFICARE

ALBULALBUL conturează conturează reveria şi infinitul ei, dar reveria şi infinitul ei, dar şi starea de nevroză.şi starea de nevroză.

Page 9: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

Orchestra începu cu-o indignare Orchestra începu cu-o indignare gragraţţioasă.ioasă.Salonul alb visa cu roze albe --Salonul alb visa cu roze albe --Un vals de voaluri albe ...Un vals de voaluri albe ...SpaSpaţţiu, infinit, de o tristeiu, infinit, de o tristeţţe e armonioasă ...armonioasă ...

În aurora plină de vioare,În aurora plină de vioare,Balul alb s-a resfirat pe întinsele Balul alb s-a resfirat pe întinsele cărări --cărări --Cântau clare sărutări ...Cântau clare sărutări ...Larg, miniatură de vremuri viitoare ...Larg, miniatură de vremuri viitoare ...

Page 10: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

NEGRULNEGRUL declanşează o declanşează o invazie distrugătoare, invazie distrugătoare,

sugerând carbonizarea, sugerând carbonizarea, trecerea în lumea trecerea în lumea

anorganică…anorganică…

Page 11: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

NNEGRUEGRUCarbonizate flori, noian de negru ...Carbonizate flori, noian de negru ...Sicrie negre, arse, de metal,Sicrie negre, arse, de metal,Vesminte funerare de mangal,Vesminte funerare de mangal,Negru profund, noian de negru ...Negru profund, noian de negru ...

Vibrau scantei de vis ... noian de Vibrau scantei de vis ... noian de negru,negru,Carbonizat, amorul fumega -Carbonizat, amorul fumega -Parfum de pene arse, si ploua ...Parfum de pene arse, si ploua ...Negru, numai noian negru ...Negru, numai noian negru ...

Page 12: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

ROŞULROŞUL este este culoarea amurgului şi culoarea amurgului şi ţâşneşte dintr-o ţâşneşte dintr-o hemoragie universală.hemoragie universală.

Page 13: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

Pe seară, la geamuri, un nour violet si de aramă,Pe seară, la geamuri, un nour violet si de aramă,Pe drum, l-aceeaPe drum, l-aceeaşşi oră, se târâie un lani oră, se târâie un lanţţ de fier, de fier,ŞŞi coincideni coincidenţţe aranjate pe-o tristă gamă --e aranjate pe-o tristă gamă --Azi iar mi-i frică... Azi iar mi-i frică... şşi cred, i cred, şşi sper...i sper...

O zi fără anotimp O zi fără anotimp şşi ordine militară, i ordine militară, ŞŞi prin vecini s-aud mici pregătiri de masă,i prin vecini s-aud mici pregătiri de masă,Însă produsele au început să dispară --Însă produsele au început să dispară --ŞŞi muli mulţţi au plecat, i au plecat, şşi noapte se lasă.i noapte se lasă.

Cu toCu toţţii spun că bine le-a făcutii spun că bine le-a făcutSau că un geniu se va naSau că un geniu se va naşşte --te --Iat studiul creIat studiul creşşte cu tactul tăcut...te cu tactul tăcut...O fiinO fiinţţă supremă, dintre noi, ne cunoaă supremă, dintre noi, ne cunoaşşte.te.

Page 14: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

VIOLETULVIOLETUL aduce uneori aduce uneori sugestia crepusculului, sugestia crepusculului, alteori dă o senzaţie de alteori dă o senzaţie de halucinaţie, de alienare, prin halucinaţie, de alienare, prin prezenţa obsedantă.prezenţa obsedantă.

Page 15: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

Amurg de toamnă violet ...Amurg de toamnă violet ...Doi plopi, în fund, apar în silueteDoi plopi, în fund, apar în siluete

-- Apostoli în odăjdii violete ---- Apostoli în odăjdii violete --OraOraşşul totul tot e e violet.violet.

Amurg de toamnă violet ...Amurg de toamnă violet ...Pe drum e-o lume lenesă, cochetă;Pe drum e-o lume lenesă, cochetă;

Multimea toată pare violetă,Multimea toată pare violetă,OraOraşşul tot e violet.ul tot e violet.

Amurg de toamnă violet ...Amurg de toamnă violet ...Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete;Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete;

Străbunii trec în pâlcuri violete,Străbunii trec în pâlcuri violete,OraOraşşul tot e violet.ul tot e violet.

Page 16: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

GALBENULGALBENUL are clasica are clasica elocventă a deznădejdii. E elocventă a deznădejdii. E o culoare grea, cu o culoare grea, cu trimiteri la sulf şi la trimiteri la sulf şi la precipitatul de plumb.precipitatul de plumb.

Page 17: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

ScScâântei galbenentei galbene Vom spune ca toamna a venit... foarte trist – Vom spune ca toamna a venit... foarte trist – La o fereastrLa o fereastrăă melancolic melancolicăă, mi s-a p, mi s-a păărut ceva, rut ceva, Insa m-a trezit un glas pozitivist... Insa m-a trezit un glas pozitivist... VVâânt umed, nt umed, şşi frunza zboari frunza zboarăă, undeva. , undeva.

Am ajuns, acum, pe-un cAm ajuns, acum, pe-un cââmp cu ape... mp cu ape... ÎÎn luncn luncăă, medita un poet cunoscut – , medita un poet cunoscut – PPăărea crea căă de oameni nu mai de oameni nu mai îîncape; ncape; De-aceastDe-aceastăă-nt-ntââmplare, atmplare, atâât de rt de răău mi-a pu mi-a păărut. rut.

Eu nu mai Eu nu mai şştiu nimic, tiu nimic, şşi m-am i m-am îîntors acasntors acasăă, , UitaUitaţţi-vi-văă ce gol, ce ruin ce gol, ce ruinăă-n amurg – -n amurg – Amurgul galben m-a-ngAmurgul galben m-a-ngăălbenit, lbenit, şşi m-apasi m-apasăă, , Cu geamuri galbene, cu lacrimi ce nu mai curg.Cu geamuri galbene, cu lacrimi ce nu mai curg.

Page 18: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

GRIULGRIUL este o culoare des este o culoare des întâlnită la Bacovia, prin care întâlnită la Bacovia, prin care se sugerează angoasa, se sugerează angoasa, plictiseala şi lipsa de orizont a plictiseala şi lipsa de orizont a existenţei cotidiene. Multe existenţei cotidiene. Multe sunt cenuşii: fumul din gări, sunt cenuşii: fumul din gări, cerul înnorat de toamnă, cerul înnorat de toamnă, amurgul, ceaţa, pieţele pustii.amurgul, ceaţa, pieţele pustii.

Page 19: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

GRIGRI

Plâns de cobe pe la geamuri se opri,Plâns de cobe pe la geamuri se opri,Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat;Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat;““I-auzi corbii!I-auzi corbii!”” - mi-am zis singur... şi-am oftat; - mi-am zis singur... şi-am oftat;Iar în zarea grea de plumbIar în zarea grea de plumbNinge gri.Ninge gri.

Ca şi zarea, gândul meu se înnegri...Ca şi zarea, gândul meu se înnegri...Şi de lume tot mai singur, mai barbar, -Şi de lume tot mai singur, mai barbar, -Trist, cu-o pană mătur vatra, solitar...Trist, cu-o pană mătur vatra, solitar...Iar în zarea grea de plumbIar în zarea grea de plumbNinge gri.Ninge gri.

Page 20: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

Rozul, verdele, Rozul, verdele, albastrul albastrul evocă tristeţea şi evocă tristeţea şi

creează nevroze.creează nevroze.

Page 21: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

,,Verde crud, verde crud…,,Verde crud, verde crud…

Mugur alb şi roz şi pur,Mugur alb şi roz şi pur,

Vis de-albastru şi de-azur,Vis de-albastru şi de-azur,

Te mai văd, te mai aud.”Te mai văd, te mai aud.”

Page 22: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

APLICAŢIEAPLICAŢIEDECORDECOR

Copacii albi, copacii negriCopacii albi, copacii negriStau goi în parcul solitarStau goi în parcul solitarDecor de doliu funerar ...Decor de doliu funerar ...

Copacii albi, copacii negri.Copacii albi, copacii negri.

În parc regretele plâng iar ...În parc regretele plâng iar ...

Cu pene albe, pene negreCu pene albe, pene negreO pasăre cu glas amarO pasăre cu glas amar

Străbate parcul secular ...Străbate parcul secular ...Cu pene albe, pene negre ...Cu pene albe, pene negre ...

În parc fantomele apar ...În parc fantomele apar ...

Si frunze albe, frunze negre;Si frunze albe, frunze negre;Copacii albi, copacii negri;Copacii albi, copacii negri;Si pene albe, pene negre,Si pene albe, pene negre,Decor de doliu funerar ...Decor de doliu funerar ...

În parc ninsoarea cade rar ...În parc ninsoarea cade rar ...

Page 23: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

Un motiv specific Un motiv specific bacovian în text este cel al bacovian în text este cel al morţii.morţii.

Susţineţi cu argumente Susţineţi cu argumente legătura dintre culoare şi legătura dintre culoare şi motiv în textul dat.motiv în textul dat.

Page 24: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

,,La el culoarea este nu ,,La el culoarea este nu numai persistentă şi obsesivă, dar numai persistentă şi obsesivă, dar şi de o mare materialitate, ca la şi de o mare materialitate, ca la expresionişti.”expresionişti.”

((NN. Manolescu). Manolescu)

Page 25: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

PUNCTE DE VEDEREPUNCTE DE VEDERE

,, La nici un poet român n-a ,, La nici un poet român n-a repurtat vreodată o culoare repurtat vreodată o culoare biruinţa pe care o înscrie biruinţa pe care o înscrie violetul bacovian.violetul bacovian.””

(Gheorghe Grigur(Gheorghe Grigurccu)u)

Page 26: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

,, Văzută în stare pură, culoarea ,, Văzută în stare pură, culoarea încetează să mai fie argument încetează să mai fie argument simbolist, ci unul expresionist. simbolist, ci unul expresionist. Studiul pe care şi-l propune Studiul pe care şi-l propune Bacovia necesită o subliniere a Bacovia necesită o subliniere a dominantelor, nicidecum o dominantelor, nicidecum o estompare a lor.”estompare a lor.”

(Daniel Dimitriu)(Daniel Dimitriu)

Page 27: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

EpitafEpitafEpitafEpitaf"Aici sunt eu"Aici sunt eu

Un solitar,Un solitar,Ce-a râs amar Ce-a râs amar

Si-a plâns mereu.Si-a plâns mereu.

Cu-al meu aspect Cu-al meu aspect Făcea să morFăcea să morCăci tuturorCăci tuturor

Păream suspect."Păream suspect."

"Aici sunt eu"Aici sunt euUn solitar,Un solitar,

Ce-a râs amar Ce-a râs amar Si-a plâns mereu.Si-a plâns mereu.

Cu-al meu aspect Cu-al meu aspect Făcea să morFăcea să morCăci tuturorCăci tuturor

Păream suspect."Păream suspect."

Page 28: PROIECT ŞCOLAR Profesor: Pascu Sanda

Va multumesc pentru atentie!