of 225 /225
Proiect nr.159/08.07.2021 ROMÂNIA JUDEŢUL GIURGIU CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU INIŢIATOR, PREŞEDINTE, Dumitru BEIANU AVIZAT, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, Aurelia BREBENEL PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, întrunit în şedinţă ordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare nr.11781 din 08 iulie 2021 al preşedintelui; - raportul de specialitate nr.11991 din 12 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și managementul calității și Compartimentului Programe şi proiecte; - anunțul public nr.11992 din 12 iulie 2021; - Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr.487 din 18.05.2020 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2016-2020; - avizul nr.____/__________ al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; - avizul nr.______/___________ al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; - avizul nr.______/___________ al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; - avizul nr.______/___________ al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; - avizul nr.______/___________ al Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport; - avizul nr.______/___________ al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; - prevederile art.173 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - prevederile art.7 alin.(1)-(2) și alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu, conform anexei la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, personalului din cadrul Consiliului Județean Giurgiu şi instituțiilor subordonate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. Giurgiu, 2021 Nr. Adoptată cu ____ voturi ”pentru”, ___voturi ”împotrivă” și __ ”abțineri”.

Proiect nr.159/08.07.2021 ROMÂNIA JUDEŢUL GIURGIU

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Proiect nr.159/08.07.2021 ROMÂNIA JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEEAN GIURGIU,
- referatul de aprobare nr.11781 din 08 iulie 2021 al preedintelui;
- raportul de specialitate nr.11991 din 12 iulie 2021 al Compartimentului Control intern i
managementul calitii i Compartimentului Programe i proiecte;
- anunul public nr.11992 din 12 iulie 2021;
- Contractul pentru finanare nerambursabil nr.487 din 18.05.2020 în cadrul Programului
Operaional Capacitate Administrativ 2016-2020;
afaceri;
infrastructur;
- avizul nr.______/___________ al Comisiei de mediu, ape, pduri i agricultur;
- avizul nr.______/___________ al Comisiei pentru sntate i protecie social;
- avizul nr.______/___________ al Comisiei pentru educaie, cultur, tineret i sport;
- avizul nr.______/___________ al Comisiei juridice, ordine public i situaii de urgen;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.b) i alin.(3) lit.d), art.182 alin.(1) i alin.(4) raportat la art.139
alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare
- prevederile art.7 alin.(1)-(2) i alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparena decizional în
administraia public, republicat cu modificrile i completrile ulterioare.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Giurgiu, conform anexei la prezenta hotrâre.
Art.2. Prezenta hotrâre se comunic Instituiei Prefectului-Judeul Giurgiu în vederea
exercitrii controlului de legalitate, personalului din cadrul Consiliului Judeean Giurgiu i
instituiilor subordonate pentru ducere la îndeplinire i se aduce la cunotin public prin grija
secretarului general al judeului.
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
1
UAT JUDEUL GIURGIU
CONSILIULUI JUDEEAN GIURGIU
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
2
în societate, reprezint o tem central a preocuprilor decidenilor publici din România.
Necesitatea de a investi în capacitatea instituional a constituit una din principalele
provocri ale perioadei de programare 2014-2020 i continu s se menin i pentru noul
exerciiu financiar 2021-2027. Consiliul Judeean Giurgiu este puternic angrenat în
dezvoltarea capacitii sale de optimizare a valorificrii resurselor, de eficientizare a
serviciilor furnizate i investiiilor realizate, pentru a contribui la atingerea obiectivelor
strategice ale instituiei, dezvoltarea judeului Giurgiu i creterea calitii vieii
cetenilor pe care îi reprezint.
Planul Strategic Instituional 2021-2027 al Consiliului Judeean Giurgiu este elaborat
în cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”, Cod
MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817, implementat de UAT Judeul Giurgiu i finanat în
cadrul Programului Operaional Capacitate Administrativ (POCA) 2014 – 2020.
U.A.T. Judeul Giurgiu, prin propunerea de a realiza Planul Strategic Instituional 2021-
2027 al Consiliului Judeean Giurgiu, îi dorete implementarea unui management orientat
spre performan ce implic planificare strategic i bugetar multi-anual pornind de la
programe, asigurarea participrii informate la decizie, nu doar a factorilor implicai, ci i a
celor afectai sau interesai de acea decizie, precum i fundamentarea temeinic a acestor
politici publice. Planul Strategic Instituional faciliteaz accesarea fondurilor europene
aferente perioadei de programare 2021-2027, pentru acele msuri i proiecte care sunt
eligibile în cadrul Programelor Operaionale ale României pentru perioada 2021-2027,
precum i din Planul Naional pentru Redresare i Rezilien.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
3
Planul Strategic Instituional (PSI) 2021-2027 al Consiliului Judeean Giurgiu (CJ
Giurgiu) este un document de management i de programare bugetar intern pe termen
lung (7 ani), alegerea orizontului temporal urmrind o mai bun aliniere a resurselor i
capacitilor autoritii judeene prin raportarea la perioada exerciiului financiar
european, 2021-2027.
PSI vizeaz utilizarea eficient a resurselor financiare, având la baz obiective,
programe, rezultate, indicatori. Acesta ofer o imagine clar a politicilor, angajamentelor
i msurilor care urmeaz a fi promovate la nivelul autoritii judeene. Consiliul Judeean
Giurgiu îi asum prin Programul Strategic Instituional 2021- 2027 s fac trecerea de la
un management de administrare a resurselor ctre un management orientat spre
rezultate.
Elaborarea Planului Strategic Instituional s-a realizat cu ajutorul Comisiei de
Monitorizare constituit cu acest scop la nivelul Consiliului Judeean Giurgiu i a beneficiat
de întregul suport din partea personalului din aparatul propriu de specialitate al CJ Giurgiu
i al instituiilor subordonate, cu atribuii relevante de conducere i execuie.
Planul Strategic Instituional 2021-2027 al Consiliului Judeean Giurgiu a fost elaborat
printr-un amplu proces participativ, în activitatea de consultare a personalului fiind implicat
un numr de peste 670 de funcionari publici i contractuali, cu funcii de conducere i de
execuie din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu i al instituiilor sale
subordonate. Totodat elaborarea PSI s-a bazat, în principal:
- Documentele programatice incidente domeniilor de activitate ale Consiliului
Judeean Giurgiu (documente strategice internaionale, europene, naionale
intersectoriale sau limitate la un singur sector, Programul de Guvernare, documente
strategice ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, strategii proprii sau ale UAT-
urilor din jude);
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
4
Instituional;
altor documente oficiale precedente;
- Colectarea datelor necesare identificrii, în principal, a viziunii, valorilor i a
proiectrii ulterioare a obiectivelor strategice, precum i a principalelor probleme
de management i a elementelor care reflect gradul de coeren funcional i
structural la nivelul Consiliului Judeean Giurgiu i relaia cu instituiile sale
subordonate prin implicarea tuturor angajailor autoritii judeene i a instituiilor
sale subordonate;
- Analiza mediului intern i extern a Consiliului Judeean Giurgiu la nivelul anului 2021
(parte integrant a Planului Strategic Instituional, Componenta de Management);
- Propunerile de obiective strategice, msuri i aciuni printr-o activitate complex de
consultare a personalului aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Giurgiu
i al instituiilor subordonate acestuia (aplicare de chestionare, sesiune de
brainstorming, întâlniri periodice cu grupurile tehnice de lucru etc.);
- Oportunitile accesrii fondurilor europene nerambursabile (în contextul planului
pentru bugetul multianual 2021 - 2027 i al planului naional de relansare subsecvent
mecanismului de relansare economic „Next Generation EU” (NGEU));
- Prevederile Ghidului CP 13/2019 – „Ghid pentru planificarea i fundamentarea
procesului decizional din administraia public local” (Anexa VI la Ghidul
solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/661/2/1).
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
5
A. Componenta de management (Mandat, Viziune, Valori comune, Analiza mediului
intern i extern i Obiective strategice);
B. Componenta de buget/programare bugetar;
C. Componenta de implementare (monitorizare i raportare).
Potrivit metodologiei, Planul Strategic Instituional 2021-2027 al Consiliului Judeean
Giurgiu (CJ Giurgiu) urmrete o ierarhie logic a elementelor care ghideaz activitatea
autoritii judeene. La vârful piramidei, se regsesc viziunea i mandatul, definite astfel
încât s reflecte complexitatea atribuiilor CJ Giurgiu i modul în care acestea sunt
proiectate pentru perioada 2021-2027 i cu raportare la perioada exerciiului financiar
european, 2021-2027.
Obiectivul strategic general asumat de Consiliul Judeean Giurgiu în activitatea
desfurat, îl constituie dezvoltarea socio-economic prin inovare, specializare
inteligent i durabil a judeului Giurgiu.
Mandat
În exercitarea atribuiilor sale, Consiliul Judeean Giurgiu este interesat de
îmbuntirea calitii vieii, încurajând i promovând dezvoltarea sustenabil a judeului
Giurgiu, printr-un angajament comun al actorilor de la nivel judeean, al mediului de
afaceri i cu participarea direct a membrilor comunitii; dezvolt servicii eficiente,
construiete infrastructur modern, promoveaz repere i identiti personale sau
colective. În contextul normelor care genereaz ordinea, conservarea adecvat a mediului
i valorizarea elementului uman, Consiliul Judeean Giurgiu pune la dispoziie informaii,
cunotine i tehnologie pentru a optimiza utilizarea resurselor disponibile.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
6
Viziune
Consiliul Judeean Giurgiu va deveni autoritatea model, dinamic i competent, ce
promoveaz dezvoltarea durabil a judeului, transformându-l, prin strategii concertate i
articulate, prin furnizarea de servicii de calitate, prin valorificarea eficient a resurselor,
într-un jude atractiv pentru a locui i investi.
Valori comune
1. Etic i integritate; 2. Profesionalism; 3. Transparen; 4. Orientare spre rezultate; 5.
Eficien în gestionarea fondurilor.
Din viziune i mandat deriv cele 6 obiective strategice care guverneaz întreaga
activitate a autoritii judeene, cele 17 rezultate i 26 msuri în total, cu urmtoarea
structur:
inovare i digitalizare, ce se atinge prin:
Programul 1.1. Economie local bazat pe cunoatere, implementat prin 3 rezultate
i 6 msuri;
implementat prin 1 rezultat i 1 msur;
Obiectiv strategic 2: Creterea capacitii administrative, ce se atinge prin:
Programul 2.1. Management (de suport) organizaional, implementat prin 2
rezultate i 4 msuri.
Obiectiv strategic 3: Amenajarea i planificarea durabil a teritoriului, ce se atinge prin:
Programul 3.1. Modernizarea cilor de comunicaii i o mai bun conectare a
judeului Giurgiu la reeaua infrastructurii TEN-T, implementat prin 2 rezultate i
3 msuri;
i 1 msur.
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
7
Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educaie, formare profesional i
cultur, adaptat la cerinele pieii i ale beneficiarilor direci, ce se atinge prin:
Programul 4.1. Dezvoltarea infrastructurii educaionale din judeul Giurgiu,
implementat prin 1 rezultat i 1 msur;
Programul 4.2. Valorificarea potenialului cultural, sportiv i turistic al judeului
Giurgiu, implementat prin 2 rezultate i 2 msuri.
Obiectiv strategic 5: Creterea performanei sistemului sanitar i de asisten social,
ce se atinge prin:
Programul 5.1. Infrastructur sanitar, implementat prin 1 rezultat i 2 msuri;
Programul 5.2. Dezvoltarea/modernizarea i diversificarea serviciilor sociale oferite
în judeul Giurgiu, implementat prin 1 rezultat i 2 msuri.
Obiectiv strategic 6: Administrare responsabil, sustenabil i participativ a mediului
natural i construit, ce se atinge prin:
Programul 6.1. Protecia mediului natural i construit în judeul Giurgiu,
implementat prin 3 rezultate i 4 msuri.
În corpul Planului Strategic Instituional este cuprins descrierea obiectivelor strategice
i a efectelor estimate, a programelor i rezultatelor ateptate i a msurilor planificate,
având la baz o planificare bugetar multianual, pe termen mediu (având la baz regula 1
+ 3 ani).
Judeean Giurgiu este declanat odat cu aprobarea acestuia prin Hotrârea Consiliului
Judeean Giurgiu1.
1 Ulterior, începând cu anul 2022, PSI va fi aprobat prin Dispoziie a Preedintelui Consiliului Judeean Giurgiu, în conformitate cu prevederile Ghidului pentru planificarea i fundamentarea procesului decizional din administraia public local.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
8
sintetic)
Unitate
de
msur
Rezultat 1.1. Creterea performanei economice a judeului Giurgiu
Indicator de impact nr. 1.1: Indicele de Potenial competitiv (IPC) la nivel
teritorial NUTS 3
Rezultat 1.1.1. Obiective atinse ale aciunilor comune statuate în cadrul parteneriatelor încheiate
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
9
Unitate
de
msur
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a obiectivelor aciunilor comune
statuate în cadrul parteneriatelor încheiate, programate în timpul
implementrii PSI
Rezultat. 1.1.2. Ageni economici i sociali susinui
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activitilor de susinere a
agenilor economici i sociali, programate în timpul implementrii PSI
Procent
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a aciunilor suport pentru
dezvoltarea infrastructurii de afaceri, programate în timpul implementrii PSI
Procent
Program 1.2 Program judeean de cooperare teritorial cu administraiile locale
Rezultat 1.2.1. Investiii realizate
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investiiilor, programate în timpul
implementrii PSI
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
10
Obiectiv strategic nr. 2 Creterea capacitii administrative
Impact 2.1. Încredere ridicat a cetenilor din judeul Giurgiu în autoritile administraiei publice judeene
Indicator de impact nr. 2.1: Nivelul încrederii cetenilor în activitatea
Consiliului Judeean Giurgiu i a instituiilor sale subordonate
Procent
Rezultat 2.1.1. Satisfacie crescut a personalului aparatului de specialitate al CJ Giurgiu i al instituiilor sale subordonate
Indicator de rezultat: Nivelul de satisfacie a personalului aparatului de
specialitate al CJ Giurgiu i al instituiilor subordonate
Procent
subordonate
serviciilor furnizate de ctre CJ Giurgiu i instituiile sale subordonate
Procent
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
11
Obiectiv strategic nr. 3 Amenajarea i planificarea durabil a teritoriului
Impact 3.1. Infrastructur de transport din judeul Giurgiu modernizat
Indicator de impact nr. 3.1: Starea medie a drumului în condiii normale Procent (%) CVR (2021) ≥ 75% Sursa: CJ Giurgiu
Impact 3.2. Numr sczut de accidente fatale
Indicator de impact nr. 3.2.: Reducerea accidentelor rutiere fatale Decese CVR (2010)
cu 50% mai
puine fa de
Sursa: CJ Giurgiu
Program 3.1 Modernizarea cilor de comunicaii i o mai bun conectare a judeului Giurgiu la reeaua infrastructurii TEN-T
Rezultat 3.1.1. Conectare îmbuntit la reeaua infrastructurii TEN-T
Indicator de rezultat: Procentul de realizare a investiiilor ce faciliteaz o
mai bun conectare la reeaua infrastructurii TEN-T, programate în timpul
implementrii PSI
Rezultat 3.1.2 Infrastructur de transport dezvoltat i optimizat
2 În acord cu modul de calcul al intei stabilite la nivel naional. A se vedea în acest sens Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, Planul strategic Instituional pentru perioada 2019-2022, disponibil online la adresa Planuri Strategice Institutionale – SGG.GOV.RO – Secretariatul General al Guvernului.
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
12
Indicator de rezultat: Procentul de realizare a investiiilor necesare pentru
dezvoltarea i optimizarea infrastructurii de transport din judeul Giurgiu,
programate în timpul implementrii PSI
Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
Program 3.2 Dezvoltarea infrastructurii de utiliti
Rezultat 3.2.1. Infrastructur de utiliti dezvoltat
Indicator de rezultat: Procentul de realizare a investiiilor în infrastructura
de utiliti, programat în timpul implementrii PSI Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
13
Obiectiv strategic nr. 4 Dezvoltarea unui sistem de educaie, formare profesional i cultur adaptat la cerinele pieei i ale beneficiarilor
direci
Indicator de impact nr. 4.1.: Capacitatea de funcionare a instituiilor
educaionale aflate în competena Consiliului Judeean Giurgiu Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
Impact 4.2. Extinderea i modernizarea infrastructurii culturale i sportive din judeul Giurgiu
Indicator de impact nr. 4.2.: Capacitatea de funcionare a instituiilor de
cultur aflate în competena Consiliului Judeean Giurgiu Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
Program 4.1 Dezvoltarea infrastructurii educaionale din judeul Giurgiu
Rezultat 4.1.1. Infrastructur educaional dezvoltat
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrrilor de dezvoltare a
infrastructurii educaionale, programate a fi realizate în timpul
implementrii PSI
Program 4.2: Valorificarea potenialului cultural, sportiv i turistic al judeului Giurgiu
Rezultat 4.2.1. Infrastructur cultural i sportiv dezvoltat
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
14
ref.(an) int 2027 Obs.
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrrilor de dezvoltare a
infrastructurii culturale i sportive, programate a fi realizate în timpul
implementrii PSI
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activitilor de promovare
turistic Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
15
Obiectiv strategic nr. 5 Creterea performanei sistemului sanitar i de asisten social
Impact 5.1. Îmbuntirea accesului populaiei la serviciile medicale i sporirea msurilor de protecie social a persoanelor aflate în dificultate, cu
atenie special acordat grupurilor vulnerabile
Indicator de impact nr. 5.1.1: Capacitatea de funcionare a unitilor
sanitare aflate sub incidena managementului asistenei medicale asigurat
de Consiliului Judeean Giurgiu
Indicator de impact nr. 5.1.2.: Capacitatea de funcionare a serviciilor
medico-sociale aflate în competena Consiliului Judeean Giurgiu Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
Program 5.1 Infrastructur sanitar
Rezultat 5.1.1. Infrastructur sanitar dezvoltat
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrrilor de investiii în
infrastructura sanitar, programate în timpul implementrii PSI Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
Program 5.2 Dezvoltarea/modernizarea i diversificarea serviciilor sociale oferite în judeul Giurgiu
Rezultat 5.2.1. Infrastructur social dezvoltat
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrrilor de investiii în
infrastructura social programate în timpul implementrii PSI Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
16
Obiectiv strategic nr. 6 Administrare responsabil, sustenabil i participativ a mediului natural i construit
Impact 6.1. Emisii de gaze cu efect de ser reduse în judeul Giurgiu
Indicator de impact nr. 6.1.: Emisii de gaze cu efect de ser estimate Tone CO2
eq/an CVR (2020)
Sursa: CJ Giurgiu;
Urban Data Platform
Impact 6.2. Proces eficientizat de reciclare i reutilizare a deeurilor în judeul Giurgiu
Indicator de impact nr. 6.2.: Gradul de reciclare i reutilizare a deeurilor
la nivelul judeului Giurgiu Procent (%) CVR (2021) ≥50%3
Sursa: CJ Giurgiu
Program 6.1: Protecia mediului natural i construit în judeul Giurgiu
Rezultat 6.1.1. Investiii realizate de eficientizare energetic i reducere a consumului de CO2
3 Prin raportare la estimrile asumate în cadrul Planului judeean de gestionare a deeurilor în judeul Giurgiu pentru perioada 2020-2025, p.286, disponibil online la adresa Consiliul Judetean Giurgiu > (cjgiurgiu.ro).
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
17
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investiiilor pentru reducerea
emisiilor de CO2 i creterea eficienei energetice, programate în timpul
implementrii PSI
Rezultat 6.1.2. Investiii realizate pentru diminuarea efectelor schimbrilor climatice
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investiiilor derulate pentru
diminuarea efectelor schimbrilor climatice, programate în timpul
implementrii PSI
Rezultat 6.1.3. Infrastructur modern realizat pentru managementul deeurilor
Indicator de rezultat: Grad de realizare a activitilor de eficientizare a
managementului deeurilor, programate în timpul implementrii PSI Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
1
CONSILIULUI JUDEEAN GIURGIU”
MANAGERIAL”
Proiect finanat în cadrul Programului Operaional Capacitate Administrativ (POCA) 2014 – 2020, Cod apel: POCA/661/2/1/ (CP13/2019 pentru regiunile mai puin dezvoltate - „Fundamentarea deciziilor, planificare strategic i msuri de simplificare pentru ceteni la nivelul administraiei publice locale din regiunile mai puin dezvoltate”) Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme i standarde comune în administraia public local ce optimizeaz procesele orientate ctre beneficiari în concordan cu Strategia pentru Consolidarea Administraiei Publice (SCAP).
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
2
UAT JUDEUL GIURGIU
CONSILIULUI JUDEEAN GIURGIU
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
3
CUPRINS
1. Profilul instituional .............................................................................................................................. 15
4. Obiective strategice .............................................................................................................................. 57
1) Programe bugetare ................................................................................................................................ 59
Programul 1.2: Program judeean de cooperare teritorial cu administraiile locale ............................... 67
Obiectivul Strategic 2: Creterea capacitii administrative ......................................................... 70
Programul 2.1: Management (de suport) organizaional ........................................................................... 72
Obiectivul Strategic 3: Amenajarea i planificarea durabil a teritoriului ................................. 77
Programul 3.1: Modernizarea cilor de comunicaii i o mai bun conectare a judeului Giurgiu la reeaua infrastructurii TEN-T .................................................................................................................................... 79
Programul 3.2: Dezvoltarea infrastructurii de utiliti................................................................................ 84
Obiectivul Strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educaie, formare profesional i cultur adaptat la cerinele pieei i ale beneficiarilor direci ................................................................... 87
Programul 4.1: Dezvoltarea infrastructurii educaionale din judeul Giurgiu ............................................ 90
Programul 4.2: Valorificarea potenialului cultural, sportiv i turistic al judeului Giurgiu ........................ 93
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
4
Programul 5.1: Infrastructur sanitar ....................................................................................................... 99
Programul 5.2: Dezvoltarea/modernizarea i diversificarea serviciilor sociale oferite în judeul Giurgiu .................................................................................................................................................................. 103
Obiectivul Strategic 6: Administrare responsabil, sustenabil i participativ a mediului natural i construit.................................................................................................................................. 108
Programul 6.1: Protecia mediului natural i construit în judeul Giurgiu ............................................... 110
2) Programe i msuri conexe, indicatori de realizare imediat (outputs) ................................... 116
Obiectiv strategic 1: Creterea competitivitii economice a judeului Giurgiu, prin inovare i digitalizare ............................................................................................................................................ 116
Obiectiv strategic 2: Creterea capacitii administrative ........................................................... 124
Obiectiv strategic 3: Amenajarea i planificarea durabil a teritoriului .................................. 133
Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educaie, formare profesional i cultur adaptat la cerinele pieii i ale beneficiarilor direci .................................................................. 144
Obiectiv strategic 5: Creterea performanei sistemului sanitar i de asisten social ...... 152
Obiectiv strategic 6: Administrare responsabil, sustenabil i participativ a mediului natural i construit.................................................................................................................................. 166
3) Bugetul anual al programelor i estimrilor pentru urmtorii 3 ani (regula 1+ 3 ani) (mii LEI) aferente Planului Strategic Instituional 2021-2027 al Consiliului Judeean Giurgiu ................... 176
C: COMPONENTA DE IMPLEMENTARE (MONITORIZARE I RAPORTARE) ............................ 179
1) Planul anual de lucru (PAL) ................................................................................................................ 179
2) Monitorizarea performanei (raportarea) i evaluarea PSI ........................................................... 180
Anexa 1. Analiza mediului extern (PESTLE) ...................................................................... 182
Anexa 2. Planul Strategic Instituional 2021-2027 Consiliului Judeean Giurgiu (tabel sintetic) 189
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
5
APL Autoritate Public Local
CAF Common Assessment Framework (cadrul de auto-evaluare a modului de funcionare a instituiilor din administraia public)
CB Componenta de Buget
CFM Cadrul Financiar Multianual
CITO Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaional
CJ Consiliul Judeean
CR Centru Recuperare
CSNR Cadrul Strategic Naional de Referin
CTF Casa Tip Familial
DGASPC Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului
DJEP Direcia Judeean de Eviden a Persoanelor
DJTADJCT Direcia Judeean de Transport, Administrarea Drumurilor Judeene i Control Trafic
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regional
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
6
FRDS Fondul Român de Dezvoltare Social
FSE Fondul Social European
HG Hotrâre de Guvern
IT Tehnologia Informaiei
PAA Plan de Aciune Anual
PAL Plan Anual de Lucru
PALG Planul Anual de Lucru al Guvernului
PATJ Planul de Amenajare a Teritoriului Judeean
PESTLE Politic, Economic, Social, Tehnologic, Legislativ i de Mediu (Environment)
PNDL Programul Naional de Dezvoltare Local
POCA Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020
POR Programul Operaional Regional
PSI Plan Strategic Instituional
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
7
SFB Strategia Fiscal-Bugetar
SL Subgrupuri de Lucru
SWOT Strengths (Puncte Forte), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportuniti) i Threats (Ameninri/Vulnerabiliti/Constrângeri)
TEN-T Reeaua transeuropean de transport
TIC Tehnologia Informaiei i a Comunicaiilor
TUE Tratatul privind Uniunea European
UAT Unitate Administrativ Teritorial
UE Uniunea European
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
8
societate, reprezint o tem central a preocuprilor decidenilor publici din România, generat în
bun parte de existena deficienelor structurale în funcionarea administraiei publice semnalate
inclusiv în cadrul recomandrilor specifice de ar formulate de Comisia European pentru anii 2013
i 2014 i a cror remediere a constituit obiectiv prioritar al Strategiei pentru Consolidarea
Administraiei Publice (SCAP) pentru perioada 2014-20201.
Punerea în practic a prioritii tematice „Consolidarea unei capaciti administrative eficiente”,
stabilit în Cadrul Strategic Naional de Referin (CSNR) a fost susinut fundamental de Programul
Operaional Capacitate Administrativ (POCA). Dezvoltarea capacitii administrative se refer la un
set de schimbri structurale i de proces care permit guvernelor s îmbunteasc formularea i
implementarea programelor în vederea obinerii de rezultate sporite.
Necesitatea de a investi în capacitatea instituional a constituit una din principalele provocri
ale perioadei de programare 2014-2020 i continu s se menin i pentru noul exerciiu financiar
2021-2027.
Din aceast perspectiv, Guvernul României a identificat urmtoarele arii prioritare în care
interveniile POCA sunt necesare i pot avea cea mai mare valoare adugat:
Axa prioritar 1 – Administraie public i sistem judiciar eficiente;
Axa prioritar 2 – Administraie public i sistem judiciar accesibile i transparente;
Axa prioritar 3 – Asisten tehnic.
Obiectivul general al POCA este de a contribui la crearea unei administraii publice mai eficiente
i mai eficace în beneficiul socio-economic al societii româneti.
1SCAP 2014-2020 a fost elaborat în contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014 – 2020 i a reprezentat condiionalitate ex-ante, aa cum este prevzut în Regulamentul UE nr. 1303/2013, precum i în documentul intitulat Poziia Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat i a programelor din România pentru perioada 2014-2020.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
9
În implementarea SCAP 2014-2020, un accent deosebit a fost pus deopotriv pe creterea
capacitii autoritilor locale de a prioritiza propriile politici publice locale i de a-i consolida
sistemul de planificare strategic, pentru creterea gradului de predictibilitate a procesului
decizional de la nivelul administraiei publice locale.
Din aceast perspectiv, un demers vizat de Strategia pentru Consolidarea Administraiei Publice
s-a referit la introducerea de sisteme i standarde comune în administraia public local ce
optimizeaz procesele orientate ctre beneficiari.
În acest context, proiectul „i.R.E.M - Instituii Responsabile, Eficien Managerial”, Cod My
SMIS 135244/Cod SIPOCA 817 are ca obiectiv general consolidarea capacitii instituionale a
Consiliului Judeean Giurgiu, creterea performanei administraiei locale i optimizarea proceselor
administrative ale instituiei i adoptarea unor msuri de simplificare a furnizrii serviciilor ctre
ceteni i mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.
În acest sens, prin implementarea proiectului, cu scopul asigurrii unei administraii publice
performante, accesibile i transparente, se dorete elaborarea Planului Strategic Instituional 2021-
2027 al Consiliului Judeean Giurgiu, proiectul contribuind astfel la susinerea Axei 2 POCA
„Administraie public i sistem judiciar accesibile i transparente”, dar totodat, dar totodat, la
facilitarea accesrii fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027, pentru acele
msuri i proiecte care sunt eligibile în cadrul Programelor Operaionale ale României pentru
perioada 2021-2027, precum i din Planul Naional pentru Redresare i Rezilien.
Metodologie
Planul Strategic Instituional (PSI) 2021-2027 al Consiliului Judeean Giurgiu (CJ Giurgiu)
este un document de management i de programare bugetar intern pe termen lung (7 ani), alegerea
orizontului temporal urmrind o mai bun aliniere a resurselor i capacitilor autoritii judeene
prin raportarea la perioada exerciiului financiar european, 2021-2027.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
10
PSI vizeaz utilizarea eficient a resurselor financiare, având la baz obiective, programe,
rezultate, indicatori. Acesta ofer o imagine clar a politicilor, angajamentelor i msurilor care
urmeaz a fi promovate la nivelul autoritii judeene. Consiliul Judeean Giurgiu îi asum prin
Programul Strategic Instituional 2021-2027 s fac trecerea de la un management de administrare
a resurselor ctre un management orientat spre rezultate.
Elaborarea Planului Strategic Instituional 2021-2027 al Consiliului Judeean Giurgiu s-a
realizat cu ajutorul Comisiei de Monitorizare constituit cu acest scop la nivelul Consiliului Judeean
Giurgiu i a beneficiat de întregul suport din partea personalului din aparatul propriu de specialitate
al CJ Giurgiu i al instituiilor subordonate, cu atribuii relevante de conducere i execuie.
În realizarea acestei activiti au fost respectate cerinele caietului de sarcini i ale Ghidului CP
13/2019 – „Ghid pentru planificarea i fundamentarea procesului decizional din administraia public
local” (Anexa VI la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/661/2/1), potrivit crora
au fost organizate dou subactiviti principale:
II.1- aplicare chestionare;
II.2- consultare pe baz de ghid de interviu structurat (sesiune de branstorming).
Cele dou subactiviti au avut drept scop identificarea, în principal, a viziunii, valorilor i a
proiectrii ulterioare a obiectivelor strategice, precum i identificarea principalelor elemente
caracteristice mediului intern i extern al Consiliului Judeean Giurgiu.
Metodologia utilizat în cadrul activitii de consultare a personalului aparatului de
specialitate al Consiliului Judeean Giurgiu i al instituiilor subordonate acestuia s-a bazat în
principal pe metoda calitativ.
Astfel, într-o prim etap, analiza s-a fundamentat pe aplicarea unor chestionare ce au facilitat
colectarea datelor necesare identificrii, în principal, a viziunii, valorilor i a proiectrii ulterioare
a obiectivelor strategice, precum i a principalelor probleme de management i a elementelor care
reflect gradul de coeren funcional i structural la nivelul Consiliului Judeean Giurgiu i relaia
cu instituiile sale subordonate (mediul intern i mediul extern) în vederea elaborrii Planului su
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
11
Strategic Instituional pentru perioada 2021-20272. Pentru identificarea valorilor, chestionarul
aplicat cu acest scop a fost realizat de Prestator în urma consultrilor cu cele 5 grupuri tehnice de
lucru (GTL) (cu câte 10 persoane/grup, persoane de conducere i de execuie din cadrul Consiliului
Judeean Giurgiu i din cadrul instituiilor subordonate acestuia) constituite în cadrul proiectului3.
Acordul cu privire la valorile instituionale a fost obinut în cadrul unei edine la care au participat
peste 120 persoane de conducere i de execuie din cadrul Consiliului Judeean Giurgiu i al
instituiilor subordonate autoritii judeene.
(CJ Giurgiu) i ai instituiilor subordonate acestuia, în evaluarea mediului intern s-a avut în vedere
utilizarea metodei de analiz SWOT i raportarea la concluziile studiilor anterioare, ale operaiunilor
de audit, ale rapoartelor sau ale altor documente oficiale precedente.
Ulterior, analiza a fost completat prin organizarea unei sesiuni de brainstorming la care a
participat personal de conducere i de execuie din diverse departamente (50 persoane), ce a facilitat
colectarea datelor necesare pentru completarea analizei mediului intern i extern al Consiliului
Judeean Giurgiu, cu accent pe expunerea principalilor factori care afecteaz din mediul extern
funcionalitatea autoritii judeene.
În plus, au fost organizate întâlniri cu Grupurile Tehnice de Lucru pentru analiza, dezbaterea,
rafinarea i avizarea programelor, msurilor i aciunilor necesar a fi derulate pentru atingerea
obiectivelor strategice ale Planului Strategic Instituional.
Pentru stabilirea Misiunii, Viziunii, Valorilor Comune i a Obiectivelor Strategice a fost asigurat
implicarea tuturor angajailor CJ Giurgiu i a instituiilor sale subordonate i care totodat i-au
exprimat acordul asupra coninutului acestor elemente aa cum se regsesc ele formulate în
prezentul Plan Strategic Instituional.
2 Completarea chestionarelor s-a bucurat de o larg participare din partea personalului aparatului de specialitate al CJ Giurgiu i al instituiilor sale subordonate, fiind înregistrai un numr de 664 respondeni cu statut de funcionar publici i contractual, cu funcii de conducere i de execuie. 3 Grupurile de lucru au fost constituite în urmtoarele domenii: 1) Studii, prognoze economico-sociale, buget-finane i administrarea domeniului public i privat al judeului; 2) Organizare i dezvoltare urbanistic, realizarea lucrrilor publice, protecia mediului înconjurtor, conservarea monumentelor istorice i de arhitectur; 3) Servicii publice, comer i agricultur; 4) Activiti tiinifice, învmânt, sntate, cultur, culte, protecie social, activiti sportive i de turism; 5) Administraie public local, juridic, de disciplin, aprarea ordinii publice, respectarea drepturilor i libertilor ceteneti.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
12
(documente strategice internaionale, europene, naionale intersectoriale sau limitate la un singur
sector, Programul de Guvernare, documente strategice ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia,
strategii proprii sau ale UAT-urilor din jude) i folosete indicatori repartizai pe categorii (de
impact, de rezultat i de realizare imediat), msurabili i care surprind modelul de interdependen
sistemic dintre obiective, programe, msuri, aciuni i impact, prin raportare permanent la
planificarea bugetar, ceea ce permite monitorizarea evoluiei bugetelor în raport cu performana
instituional a Consiliului Judeean Giurgiu.
În procesul de fundamentare i elaborare a Planului Strategic Instituional 2021-2027 al
Consiliului Judeean Giurgiu sunt introduse i respectate o serie de principii orizontale ale Uniunii
Europene precum nediscriminarea4 i dezvoltarea durabil5 cu scopul asigurrii sustenabilitii
aciunilor subsumate Planului Strategic Instituional.
Totodat, alturi de alte elemente de referin, în elaborarea Planul Strategic Instituional 2021-
2027 au fost respectate instruciunile din Anexa IV la Ghidul CP 13/2019 – „Ghid pentru planificarea
i fundamentarea procesului decizional din administraia public local” i seciunile aferente acestui
ghid.
4 Art. 10 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene prevede c UE trebuie s combat orice discriminare pe motive de sex, ras sau origine etnic, religie sau convingeri, handicap, vârst sau orientare sexual, atunci când definete i pune în aplicare politicile i activitile proprii. 5 Conceptul de „dezvoltare durabil” se refer la msuri specifice care vor trebui implementate pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale i cele din domeniul proteciei mediului înconjurtor, asigurând prosperitate pentru generaiile actuale i viitoare.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
13
Potrivit metodologiei, Planul Strategic Instituional 2021-2027 al Consiliului Judeean Giurgiu
(CJ Giurgiu) urmrete o ierarhie logic a elementelor care ghideaz activitatea autoritii judeene.
La vârful piramidei, se regsesc viziunea i mandatul, definite astfel încât s reflecte complexitatea
atribuiilor CJ Giurgiu i modul în care acestea sunt proiectate pentru perioada 2021-2027 i cu
raportare la perioada exerciiului financiar european, 2021-2027. Din viziune i mandat deriv cele
6 obiective strategice care guverneaz întreaga activitate a autoritii judeene, cele 17 rezultate
i 26 msuri în total, cu urmtoarea structur:
Obiectiv strategic 1: Creterea competitivitii economice a judeului Giurgiu, prin inovare i
digitalizare, ce se atinge prin:
Programul 1.1. Economie local bazat pe cunoatere, implementat prin 3 rezultate i 6
msuri;
implementat prin 1 rezultat i 1 msur;
Obiectiv strategic 2: Creterea capacitii administrative, ce se atinge prin:
Programul 2.1. Management (de suport) organizaional, implementat prin 2 rezultate i 4
msuri.
Obiectiv strategic 3: Amenajarea i planificarea durabil a teritoriului, ce se atinge prin:
Programul 3.1. Modernizarea cilor de comunicaii i o mai bun conectare a judeului
Giurgiu la reeaua infrastructurii TEN-T, implementat prin 2 rezultate i 3 msuri;
Programul 3.2. Dezvoltarea infrastructurii de utiliti, implementat prin 1 rezultat i 1
msur.
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
14
Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educaie, formare profesional i cultur,
adaptat la cerinele pieii i ale beneficiarilor direci, ce se atinge prin:
Programul 4.1. Dezvoltarea infrastructurii educaionale din judeul Giurgiu, implementat
prin 1 rezultat i 1 msur;
Programul 4.2. Valorificarea potenialului cultural, sportiv i turistic al judeului Giurgiu,
implementat prin 2 rezultate i 2 msuri.
Obiectiv strategic 5: Creterea performanei sistemului sanitar i de asisten social, ce se atinge
prin:
Programul 5.1. Infrastructur sanitar, implementat prin 1 rezultat i 2 msuri;
Programul 5.2. Dezvoltarea/modernizarea i diversificarea serviciilor sociale oferite în
judeul Giurgiu, implementat prin 1 rezultat i 2 msuri.
Obiectiv strategic 6: Administrare responsabil, sustenabil i participativ a mediului natural i
construit, ce se atinge prin:
Programul 6.1. Protecia mediului natural i construit în judeul Giurgiu, implementat prin 3
rezultate i 4 msuri.
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
15
1. Profilul instituional
Judeul Giurgiu este situat în partea de sud a României, pe cursul inferior al Dunrii, plasarea sa
geostrategic pe malul celei mai importante ci navigabile din Europa (fluviul Dunrea) de-a lungul
a 72 km, contribuind major la dezvoltarea economic a judeului, precum i a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Muntenia din care face parte6. Judeul Giurgiu se învecineaz cu judeul Clrai la est, judeul
Teleorman la vest, judeul Ilfov, judeul Arge la nord-vest i judeul Dâmbovia la nord, iar la sud,
fluviul Dunrea îl desparte de Bulgaria7.
Între avantajele competitive conferite de poziionarea sa geografic se numr posibilitatea
dezvoltrii relaiilor transfrontaliere cu rile riverane i a legturilor fluviale cu Marea Neagr.
Astfel, participarea judeului Giurgiu în Euroregiunea „Danubius” are o importan vital asupra
economiei judeului i permite o dezvoltare socio-economic coerent i durabil a regiunii de
grani prin interconectarea teritoriilor cu ajutorul activitilor desfurate în comun.
Judeul Giurgiu însumeaz o suprafa total a fondului funciar de 352.602 ha, din care 275.611
ha reprezint suprafa agricol (teren arabil, puni, fânee, livezi i pepiniere pomicole) i 76.991
ha terenuri neagricole (pduri i alt vegetaie forestier - 37.943 ha, ape, bli, construcii, ci de
comunicaii i ci ferate, terenuri degradate si neproductive)8. Prin urmare, suprafaa agricol ocup
o pondere de 78,16% din suprafaa fondului funciar al judeului.
6 Alturi de judeele Arge, Clrai, Dâmbovia, Ialomia, Prahova, Teleorman. 7 A se vedea mai mult Institutul Naional de Statistic, Direcia Judeean de Statistic Giurgiu, seciunea „Despre judeul Giurgiu”, online la adresa https://giurgiu.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-giurgiu/. 8 Conform celor mai recente (2014) date statistice puse la dispoziie de Institutul Naional de Statistic, AGR101B – Suprafaa fondului funciar dupa modul de folosin, pe judee i localiti.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
16
Din perspectiva performanei economice9, judeul Giurgiu se situeaz pe locul patru în
clasamentul regional10 (dar sub media naional (IPC=0,31)), avantajul economic fiind justificat i de
un nivel ridicat al productivitii muncii la nivelul judeului11, precum i de cuantumul investiiilor
strine directe12. Potrivit celor mai recente date disponibile (2016) contribuia PIB-ului judeului
Giurgiu în PIB-ul regional a fost de doar 7%13 reflectând „decalajul dintre performana economic a
judeelor din nordul regiunii specializate în industrie, comparativ cu cele din sudul regiunii (în care
se regsete i judeul Giurgiu) influenate de evoluia sectorului agricol”14. Între principalele cauze
care au generat aportul sczut se evideniaz reducerea forei de munc industrial (Bolintin Vale),
restructurarea industriei (municipiul Giurgiu), numrul sczut de întreprinderi active i cel mai sczut
grad de diversificare economic din regiune15, precum i nivelul sczut al activitii de comer
exterior16.
În exercitarea competenelor conferite de legiuitor de a asigura organizarea i funcionarea
performant a serviciilor publice de interes judeean în acord cu normele art. 122 din Constituia
României ce impun o coordonare eficient a activitii autoritilor locale ale UAT-urilor din jude,
9 Performana economic este interpretat cu ajutorul valorilor Indicelui de Potenial Competitiv (IPC) la nivel teritorial NUTS 3. IPC este un indice compozit calculat prin agregarea unor indicatori simpli derivai (PIB/locuitori, Exporturi /populaia ocupat) i a unui indicator compus (Indicele de dezvoltare tehnologic). Cojanu, V. (coord.), Potenialul competitiv al creterii economice: linii directoare pentru o nou politic industrial în România, Studii de Strategie i Politici SPOS 2010, Institutul European din România, Bucureti, Octombrie 2010. 10 Ierarhia naional a valorilor Indicelui de Potenial Competitiv plaseaz judeul Giurgiu în intervalul 0,2≤IPC<0,3 – potenial competitiv mediu, iar pe celelalte judee ale regiunii Sud-Muntenia în urmtoarele intervale: Arge – 0,78; Prahova - 0,4≤IPC<0,5; Dâmbovia - 0,3≤IPC<0,4; Teleorman- 0,2≤IPC<0,3; Clrai - 0,1≤IPC<0,2; Ialomia – IPC <0,1 – potenial competitiv inexistent. Cojanu, V. (coord.), op.cit., p.49. 11 Potrivit celor mai recente date disponibile, în anul 2016 judeele cu cel mai mare nivel al productivitii muncii au fost Prahova i Giurgiu, urmate de Arge, Clrai, Ialomia, Dâmbovia i Teleorman. A se vedea mai mult Agenia pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, Planul de Dezvoltare Regional 2021-2027 al Regiunii Sud Muntenia, versiunea februarie 2020, p.233, online la adresa https://www.adrmuntenia.ro/draft-por-20212027/static/1332. 12 În anul 2017, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, judeul Giurgiu s-a situat pe locul 3 în ceea ce privete cel mai mare numr de companii cu aport strin la capitalul social (30), dup Prahova (120) i Arge (69). 13 La nivelul anului 2016, cel mai mare aport la realizarea Produsului Intern Brut Regional l-au avut judeele Prahova (34%), Arge (22%) i Dâmbovia (14%), pe locul 4 urmând Teleorman i Ialomia cu 8%, iar pe locul 5 Giurgiu i Clrai cu 7%. A se vedea mai mult Agenia pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, op.cit., p.230. 14 Ibidem. 15 În anul 2017 Judeul Giurgiu a ocupat penultimul loc cu o pondere de 7,86% (cu 4.740 uniti active) în ceea ce privete numrul întreprinderilor active în Regiunea Sud-Muntenia (60.276 întreprinderi active), primul loc fiind ocupat de judeul Prahova care a deinut o pondere de 28,86% (17.399 întreprinderi active). A se vedea mai mult Agenia pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, op.cit., p.241. 16 În anul 2018, la nivel regional, judeul Giurgiu a înregistrat 0,84% din totalul de exporturi FOB i 1,80% din totalul de importuri CIF.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
17
Consiliul Judeean Giurgiu joac un rol important în potenarea avantajelor conferite de cadrul
natural i bogia resurselor naturale de care dispune Judeul Giurgiu, precum i de accesul direct
la importante ci de comunicaie i legturi transfrontaliere i internaionale (rutiere, feroviare i
navale) între care se evideniaz fluviul Dunrea declarat parte a Coridorului Pan-european de
transport VII al Uniunii Europene, Portul Giurgiu17, Podul peste Dunre Giurgiu-Ruse, asigurând astfel
dezvoltarea socio-economic durabil a judeului Giurgiu cu scopul îmbuntirii calitii vieii
locuitorilor judeului.
În ceea ce privete configuraia reliefului judeului Giurgiu, acesta prezint caracteristicile zonei
de câmpie, întrucât teritoriul judeului Giurgiu se regsete în Câmpia Român, suprafaa judeului
fiind alctuit din pduri i terenuri arabile. Judeul Giurgiu dispune de un numr redus de resurse
naturale, între care se regsesc zcmintele de iei aflate în exploatare în nordul judeului i o
structur geologic zonal ce susine dezvoltarea produciei de materiale de construcii, din albiile
Dunrii i râurilor ce strbat judeul fiind extrase nisipuri i pietriuri18.
Conform legislaiei în vigoare în prezent pe teritoriul judeului Giurgiu se regsesc mai multe arii
naturale protejate de interes naional, respectiv, Izvorul de la Corbii Ciungi, Pdurea Oloaga-
Grdinari, Pdurea Padina Ttarului, Rezervaia natural Cama-Dinu-Psrica, Pdurea Manafu,
Rezervaia Teila, o arie natural de importan internaional din categoria „zone umede de
importan internaional (situri RAMSAR)”19, Parcul Natural Comana (RORMS0008), o serie de arii
naturale protejate de importan comunitar între care se regsesc 4 situri de importan
comunitar (SCI)20 Comana (ROSCI0043), Gura Vedei-aica-Slobozia (ROSCI0088), Lunca Mijlocie a
Argeului (ROSCI0106), Pdurea Bolintin (ROSCI0138), Pdurea Dandara-Corneanca (ROSCI0422) i 6
Arii de Protecie Special Avifaunistic (SPA)21: Comana (ROSPA0022), Dunre–Oltenia (ROSPA0038),
Ostrovu Lung-Gostinu (ROSPA0090), Vedea-Dunre (ROSPA0108), Valea Câlnitei (ROSPA0146), Lunca
Mijlocie a Argeului (ROSPA0161).
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
18
Între acestea se distinge Parcul Natural Comana înfiinat prin HG nr. 2151/200422 ce se întinde
pe o suprafa de 24.963 ha i reprezint o zon special de conservare cu regim de protecie pentru
mai multe specii de flor spontan i faun slbatic din Câmpia Burnazului.
Potrivit datelor Direciei Judeene de Statistic Giurgiu, economia judeului Giurgiu este puternic
susinut de activitile cu pondere semnificativ, agricultura, industria i comerul, în cadrul
industriei judeului reprezentative fiind industria alimentar i a buturilor, extracia petrolului i
gazelor naturale, industria textil i a confeciilor din textile23. Totodat analiza datelor referitoare
la contribuia economiei judeene la constituirea valorii adugate brute la nivel regional reflect
îns faptul c are loc la nivelul întregii regiuni (implicit la nivelul judeului Giurgiu) o tranziie de la
o economie bazat pe producie ctre una bazat pe servicii24.
De asemenea, judeul Giurgiu beneficiaz de un real potenial turistic, cultural i investiional
datorat valorosului patrimoniu natural i antropic. Patrimoniul antropic este reprezentat prin
numeroase monumente istorice (între care 40 sunt de importan naional), între care se remarc
situl arheologic de la Malu, fortificaiile de la Giurgiu (Cetatea din Insul, Tabia i Turnul
Ceasornicului), Crucea de Piatr de la Clugreni, lcaurile de cult Biserica Greceasc, Biserica de
lemn de la Clugreni, Mnstirile Comana, „Sf. Nicolae” din Giseni i Neajlov .a.
Din perspectiva structurilor de sprijinire a afacerilor, Judeul Giurgiu nu deine niciun cluster sau
incubator de afaceri, dar prezint trei importante poluri investiionale, dou de tipul parcurilor
industriale25 i Zona Liber Giurgiu, înfiinat în anul 1996 prin HG nr. 788/199626 cu scopul de „a
favoriza dezvoltarea economic prin atragerea de investiii cu capital strin i autohton, promovarea
schimburilor internaionale, sporirea posibilitilor de folosire a resurselor locale i naionale în zona
fluvial Giurgiu”27.
22 HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie natural protejat pentru noi zone. 23 Institutul Naional de Statistic, Direcia Judeean de Statistic Giurgiu, seciunea „Despre judeul Giurgiu”, online la adresa https://giurgiu.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-giurgiu/. 24 Agenia pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, op.cit., p.233. 25 Parcul Industrial Bolintin Deal, situat în zon rural i Parcul Tehnologic i Industrial Giurgiu Nord situat în zon urban. 26 HG nr. 788/1996 privind înfiinarea Zonei Libere Giurgiu i a Regiei Autonome „Administraia Zonei Libere Giurgiu”. 27 Zona Liber Giurgiu este amplasat în sudul oraului Giurgiu, fiind una dintre cele mai vaste din Europa (ocup 160 de ha) i are un profil preponderent industrial. A se vedea mai mult despre Zona Liber Giurgiu pe site-ul instituional al Ageniei pentru Dezvoltarea Regional Sud-Muntenia, seciunea „Mediul de investiii - Zona Liber Giurgiu”, online la adresa https://www.adrmuntenia.ro/zona-libera-giurgiu/static/546.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
19
În ceea ce privete activitatea de cercetare-dezvoltare, la nivelul judeului Giurgiu se remarc
un nivel sczut al cheltuielilor din cercetare-dezvoltare28, judeul Giurgiu neavând în anul 2019 niciun
salariat în acest domeniu29.
Referitor la fora de munc, numrul mediu al salariailor înregistrai pentru judeul Giurgiu
pentru perioda 2016-2019 este ilustrat de figura nr. 1, indicând pentru perioada reinut pentru
analiz o evoluie sinuoas, cu o tendin de cretere în perioada 2016-2018 i ulterior, o evoluie în
scdere în perioada 2018-2019.
Figura nr. 1 Evoluia numrului mediu al salariailor judeului Giurgiu (2016 - 2019)
Sursa: Institutul Naional de Statistic, FOM104D - Numrul mediu al salariailor pe judee i localiti
Referitor la evoluia ratei omajului din judeul Giurgiu în perioada 2017-2020, aceasta este
ilustrat de figurile nr. 2 i nr. 3. Din figura 2 se constat c la nivelul judeului Giurgiu se
înregistreaz pe perioada analizat o scdere a ratei omajului de la 3,3% la 2%, fiind situat cu mult
sub media la nivel regional, dar ecartul dintre rata omajului la nivel de jude i rata omajului
înregistrat la nivelul Regiunii de Dezvoltare începe s scad de la 1,7 pp în anul 2017 i 2018, la
1,4pp în anul 2019, iar dac ne raportm la cele mai recente date statistice oficiale, în luna
decembrie 2020, ecartul a sczut la 1,3 pp. (figura nr. 3).
28 La nivel regional, dup repartizarea pe judee a cheltuielilor din cercetare-dezvoltare a rezultat c în anul 2017 pe primul loc s-a situat judeul Arge cu pondere de peste 90%, iar la polul opus s-au regsit judeele Ialomia, Teleorman i Giurgiu cu o pondere puin peste 0%. Agenia pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, op.cit., pp.253-254. 29 Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Naional de Statistic, pentru indicatorul CDP102E - Salariai din activitatea de cercetare-dezvoltare pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i judee, la sfâritul anului, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, s-au înregistrat urmtoarele date: Arge-1901 salariai, Clrai-298 salariai, Dâmbovia-247 salariai, Prahova-138 salariai i Teleorman-29 salariai.
31584
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
20
Figura nr. 2 Evoluia ratei omajului în judeul Giurgiu i în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia (2017-
2019) (%)
Sursa: Institutul Naional de Statistic, SOM103A - Rata omajului pe sexe, macroregiuni, regiuni de
dezvoltare i judee
Totodat trebuie remarcat creterea ratei omajului în anul 2020 cu aproximativ 30% fa de
anul 2019. În plus, dat fiind faptul c judeul Giurgiu are o mare parte a angajailor ocupat în
domenii afectate semnificativ de criza sanitar de COVID 19, construcii, transporturi rutiere de
mrfuri, comer, agricultur30, nivelul omajului la nivelul judeului poate înregistra în perioada
urmtoare o tendin de cretere.
Figura nr. 3 Rata omajului în judeul Giurgiu i în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia (decembrie
2020) (%)
Sursa: Institutul Naional de Statistic, SOM103B - Rata omajului înregistrat la sfâritul lunii, pe sexe,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare i judee
30 Potrivit clasamentului TOP FIRME pentru anul 2020, între domeniile cu cei mai muli angajai în judeul Giurgiu se regsesc lucrri de construcii a cldirilor rezideniale i nerezideniale (3.526 angajai), transporturi rutiere de mrfuri (1.647 angajai), comer cu amnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun (1.410 angajai), cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase i a plantelor productoare de semine oleaginoase (1.172 angajai), alte activiti conexe transporturilor (941 angajai). Clasamentul este disponibil online la adresa https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/.
5 4
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
21
Totodat, conform ultimelor statistici prezentate de Agenia pentru Dezvoltare Sud-Muntenia,
problemei sociale a creterii accentuate a omajului i se adaug efectele negative generate de
declinul demografic accentuat din jude cauzat de scderea natalitii i creterea omajului, din
aceste perspective judeul Giurgiu fiind al doilea cel mai afectat jude din regiune prezentând un
nivel sczut al populaiei active, dar i al srciei severe31.
Astfel, date statistice recente arat c tendina de evoluie a populaiei judeului Giurgiu este
una de scdere, datele statistice provizorii pentru 1 ianuarie 2020 anunate de Institutul Naional de
Statistic indicând un total de 269.221 persoane, în scdere fa de 1 ianuarie 2019 când se înregistra
un total de 271.958 locuitori (a se vedea figura nr. 4)32 i care deine în prezent o pondere de 8,50%
în populaia Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia33. În ceea ce privete populaia marginalizat,
potrivit celor mai recente date ale Ministerului Muncii i Proteciei Sociale referitoare la aplicarea
prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea i combaterea marginalizrii sociale, pentru anul
2019 la nivelul judeului Giurgiu pentru 82% dintre unitile sale administrativ-teritoriale componente
nu se înregistreaz persoane marginalizate34.
31 Agenia pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, Planul de Dezvoltare Regional 2021-2027 al Regiunii Sud Muntenia, versiunea februarie 2020, p.117 i pp.122-123. 32 Institutul Naional de Statistic, POP108D – POPULAIA DUP DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de vârst i vârste, sexe, judee i localiti, online la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table. 33 Conform datelor Institutului Naional de Statistic, POP107A - POPULAIA DUP DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de vârst i vârste, sexe, medii de reziden, macroregiuni, regiuni de dezvoltare i judee, în anul 2020 populaia Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia se ridica la un numr de 3.165.415 persoane. 34 Ministerul Muncii i Proteciei Sociale, Raport referitor la aplicarea prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea i combaterea marginalizrii sociale,în anul 2019, Anexa 1 - Informaii detaliate privind tipologia persoanelor marginalizate
3,9
2,6
0
1
2
3
4
5
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
22
Figura nr. 4 Evoluia numrului populaiei judeului Giurgiu (2011-2020)
Sursa: Institutul Naional de Statistic, POP107D – POPULAIA DUP DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de
vârst i vârste, sexe, judee i localiti
Judeul Giurgiu se compune din punct de vedere al organizrii administrative dintr-un numr de
54 uniti administrativ- teritoriale, anume, 1 municipiu (Giurgiu), 2 orae (Bolintin-Vale i
Mihileti) i 51 de comune cu 166 de sate.
Între acestea, oraul Giurgiu este municipiu i reedin de jude, fiind încadrat conform Legii
nr. 351/200135 în rândul localitilor urbane de rangul II din România (municipiu de importan
interjudeean, judeean sau cu rol de echilibru în reeaua de localiti), fiind declarat Pol Regional
OPUS ce face parte din reeaua urban din Regiunea Sud Muntenia potrivit documentului „Conceptul
Strategic de Dezvoltare Teritorial România 2030”, reprezentând astfel, un centru de polarizare
pentru localitile rurale din vecintatea sa. Municipiul Giurgiu este deopotriv principalul centru
economico-social cu funcii industriale i de servicii dominante, dar i agricole din judeul Giurgiu36,
i msurile adoptate la nivel local, pe judee i localiti, p.135, online la adresa http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2020/Raportari/Raport_M_2019.pdf. 35 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional - Seciunea a IV-a Reeaua de localiti, cu modificrile i completrile ulterioare. 36 Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia, Studiu privind elementele de dezvoltare spaial a regiunii Sud Muntenia, 2013, pp.124-125.
283254282156 281079
279393 278167
277042 275857
274082 271958
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nr. persoane Liniar (Nr. persoane)
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
23
potenialul su de dezvoltare fiind susinut de caracteristica sa istoric de „vechi vad comercial la
Dunre”, de situarea sa în arealul de influen al capitalei României (regsindu-se la 64 km de
Bucureti) i de statutul su de important nod de comunicaii prin amplasarea sa „la intersecia unor
importante reele de comunicaii: rutiere i feroviare pe coridoarele pan-europene IV i IX, precum
i navale, Portul Giurgiu fiind situat pe coridorul pan-european VII”37.
Administraia public judeean a UAT Judeul Giurgiu
Consiliul Judeean Giurgiu, ca autoritate administrativ deliberativ, este compus din 30 de
consilieri judeeni alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, în condiiile legii
pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale. Consiliul judeean se completeaz cu
preedintele consiliului judeean, ales de asemenea în condiiile legii pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale, care are drept de vot i conduce edinele acestuia.
Preedintele Consiliului Judeean este o autoritate administrativ executiv distinct, stabilit
de legiuitor, care asigur respectarea prevederilor Constituiei, punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preedintelui României, a hotrârilor i ordonanelor Guvernului României, a hotrârilor
consiliului judeean, precum i a altor acte normative.
Preedintele consiliului judeean reprezint judeul în relaiile cu celelalte autoriti publice, cu
persoanele fizice i juridice române i strine, precum i în justiie. Preedintele consiliului judeean
rspunde în faa alegtorilor de buna funcionare a administraiei judeene.
Principalele atribuii ale Consiliului Judeean sunt prevzute la art. 173 din Codul Administrativ,
aprobat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificrile i
completrile ulterioare, subsumate mai multor categorii de competene, astfel:
• atribuii privind înfiinarea, organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeean, a instituiilor publice de interes judeean i a societilor i regiilor
autonome de interes judeean;
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
24
• atribuii privind administrarea domeniului public i privat al judeului;
• atribuii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeean;
• atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern;
Principalele atribuii ale Preedintelui Consiliului Judeean sunt prevzute la art. 191 din Codul
Administrativ, aprobat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificrile
i completrile ulterioare, subsumate mai multor categorii de competene, astfel:
• atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, a
instituiilor publice de interes judeean i a societilor i regiilor autonome de interes judeean;
• atribuii privind relaia cu consiliul judeean;
• atribuii privind bugetul judeului;
• atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale;
• atribuii privind serviciile publice de interes judeean.
Preedintele consiliului judeean poate delega, prin dispoziie, unele atribuii vicepreedinilor,
conductorilor compartimentelor funcionale sau personalului din aparatul de specialitate,
administratorului public, secretarului general al judeului, precum i conductorilor instituiilor i
serviciilor publice de interes judeean. În situaii de urgen sau de for major, preedintele
consiliului judeean, în calitatea sa de vicepreedinte al comitetului pentru situaii de urgen,
colaboreaz cu prefectul judeului.
În ceea ce privete resursele umane, evoluia procesului de ocupare a funciilor publice de la
nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Giurgiu în perioada 2016-2021 este pus în
eviden de organigrama i statul de funcii, aprobate prin Hotrâri ale Consiliului Judeean Giurgiu.
Dinamica efectivului de personal pe total i pe categorii reflect stabilitate a personalului i un
management al resurselor umane adecvat la nivelul entitii, în special în perioada 2017-2020 (a se
vedea figura nr. 5).
Personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeean Giurgiu i din instituiile
subordonate beneficiaz de un plan de formare i îmbuntirea calitii profesionale a personalului,
de un Cod etic, iar la nivelul conducerii se manifest preocupri permanente pentru îmbuntirea
condiiilor de lucru. La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Giurgiu exist un
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
25
nivel bun de calificare având în vedere faptul c aproximativ 90% din personal are studii
universitare.
Figura nr. 5 Evoluia procesului de ocupare a funciilor publice de la nivelul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeean Giurgiu în perioada 2016-2021 (primul trimestru)
Sursa: Consiliul Judeean Giurgiu, online la adresa Consiliul Judetean Giurgiu > Despre noi > Organizare
(cjgiurgiu.ro)
În ceea ce privete organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Giurgiu i
reglementarea modului su de funcionare, în structura actual a aparatului de specialitate al
autoritii judeene38 se regsesc 24 structuri funcionale:
• 5 direcii: Direcia juridic i administraie public, Direcia achiziii publice i investiii,
Direcia economic, Direcia logistic, managementul spitalelor i patrimoniu, Direcia urbanism i
amenajarea teritoriului;
38 Reglementate în baza HCJ Giurgiu nr. 154/27.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Giurgiu i HCJ Giurgiu nr. 139/25.10.2020 privind aprobarea organigramei i statului de funcii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Giurgiu.
126 157 158 159 160 163
6
138 154 155 153 144
95
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nr. posturi aprobate Nr. posturi vacante
Nr. posturi ocupate Grad de ocupare (%)
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
26
• 3 servicii: Serviciul buget, finane i contabilitate, Serviciul logistic i managementul
spitalelor, Serviciul urbanism i amenajarea teritoriului;
• 16 compartimente de lucru, ca structuri funcionale ale direciilor i serviciilor Consiliului
judeean.
Din perspectiva resurselor patrimoniale, în patrimoniul unitii administrativ-teritoriale judeul
Giurgiu se regsesc drepturi i obligaii asupra bunurilor din domeniul public i privat al acestui jude,
administrate prin intermediul Consiliului judeean Giurgiu, în conformitate cu prevederile legale în
materie.
Situaia bunurilor mobile i imobile ce fac parte din domeniul public al judeului, determinat
potrivit HG nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeului Giurgiu, precum i al
municipiului Giurgiu, oraelor i comunelor din judeul Giurgiu, cu modificrile i completrile
ulterioare este menionat în cuprinsul unei liste de inventar, corespunztoare mai multor poziii,
dintre care reinem în principal, sub aspectul infrastructurii complexe a judeului, o reea
complex de drumuri care cuprinde 8 trasee de drumuri naionale, 26 trasee de drumuri judeene
i 61 trasee de drumuri comunale39.
Valorile indicatorilor cu privire la execuia bugetelor locale, înregistrate pentru UAT Judeul
Giurgiu în perioada 2016-2020 reflect urmtoarea evoluie (Tabel nr. 1):
Tabel nr. 1 Analiza evoluiei contului de execuie al bugetului propriu al UAT Judeul Giurgiu în intervalul 2016-
2020
Sursa: prelucrare realizat pe baza informaiilor cuprinse în „Contul anual de execuie al bugetului propriu al UAT
Judeul Giurgiu” pentru intervalul 2016-202040
2016 2017 2018 2019 2020
39 A se vedea în acest sens Anexa 3 la Statutul Judeului Giurgiu aprobat prin HCJ nr. 180/16.12.2019. 40 A se vedea Hotrârile Consiliului Judeean Giurgiu: nr. 15/08.02.2021 privind aprobarea contului anual de execuie al bugetului propriu al judeului Giurgiu, pe anul 2020; nr. 38/21.05.2020 privind aprobarea contului anual de execuie al bugetului propriu de venituri i cheltuieli al judeului Giurgiu, pe anul 2019; nr. 48/29.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuie al bugetului propriu al judeului Giurgiu, pe anul 2018; nr. 58/25.05.2018 privind aprobarea contului anual de execuie al bugetului propriu al judeului Giurgiu, pe anul 2017; nr. 75/28.04.2017 privind aprobarea contului anual de execuie al bugetului propriu al judeului Giurgiu, pe anul 2016.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
27
Venituri bugetare
Cheltuieli
Excedent/deficit
bugetar (lei) +17.285.308 -61.972.966 +6.090.408 +70.282.140 -3.665.954,24
În perioada reinut pentru analiz, cu excepia anului 2017 i 2020, Consiliul Judeean Giurgiu a
colectat la buget venituri superioare în cuantum, comparativ cu cheltuielile înregistrate, încheind
exerciiul financiar cu excedent, cel mai mare excedent înregistrându-se pentru anul 2019. Veniturile
bugetare totale au cunoscut o cretere anual în perioada 2016-2019, înregistrând un salt cu
aproximativ 30% în anul 2018 fa de anul 2017, iar în anul 2019 veniturile bugetare totale au fost cu
17,35% mai mari fa de veniturile bugetare totale din anul 2018. În perioada 2019-2020 veniturile
bugetare totale cunosc o scdere semnificativ cu aproximativ 52,18% în anul 2020 fa de anul 2019.
În tabelele nr. 2 i nr. 3 se regsete o prezentare a structurii veniturilor i cheltuielilor Consiliului
Judeean Giurgiu pentru perioada 2017-2020 cu scopul analizrii surselor de finanare a activitii
comunitii locale din jude.
Tabel nr. 2 Structura veniturilor, în intervalul 2017-2020 (lei)
Sursa: prelucrare realizat pe baza informaiilor cuprinse în „Contul anual de execuie al bugetului propriu al UAT
Judeul Giurgiu” pentru intervalul 2017-202041
An/ indicator
Valoare (lei) Pondere în total venituri (%)
Venituri curente (fiscale + nefiscale)
41 Ibidem.
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
28
imp. pe venit, profit i
câtiguri de capital de la pers. Fizice
30.522.260,00 23.135.656,00 34.332.316,00 27.289.964,00 20,66 11,91 15,32 14,94
imp i taxe pe bunuri i servici
61.283.244,00 90.131.319,00 124.253.477,00 109.547.569,00 41,48 46,39 55,45 59,96
Venituri nefiscale
venituri din proprietate
vânzri de bunuri i servicii
3.118.444,00 3.779.007,00 1.466.017,00 2.105.227,00 2,11 1,95 0,65 1,15
Venituri din capital
Operaiuni financiare
119.573,00 0,07
PNDL 15.542.803,00 17.954.663,00 49.176.860,00 28.419.571,00 10,52 9,24 21,95 15,56
Total FEN-uri externe
TOTAL VENITURI
Din analiza datelor aferente structurii veniturilor pentru anii 2017-2020 se constat c veniturile
fiscale reprezint principala categorie de venituri pentru Consiliul Judeean Giurgiu, acestea
înregistrând un minim în anul 2018 i un maxim în anul 2020 când au crescut fa de anul 2018 cu
16,47 pp, dar cu doar 4,12 pp fa de anul 2019 în cuantumul veniturilor totale. Veniturile nefiscale
contribuie la cuantumul total al veniturilor cu o pondere mic ce a cunoscut un maxim în anul 2017
(2,30%) i un minim în anul 2019 cu o valoare de sub un procent (0,77%).
Totodat, din categoria impozitelor i taxelor colectate la nivel judeean, veniturile provenite
din impozite i taxe pe bunuri i servicii dein un procent semnificativ în valoarea veniturilor totale,
cu ponderi procentuale aproximativ constante în anii 2017 i 2018 (41,48%, respectiv, 46,39%), dar
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
29
care, cunosc o cretere de 37,85% în anul 2019 fa de anul 2018 urmat îns de o scdere de 11,83%
în anul 2020 fa de anul 2019.
De asemenea, se constat pentru perioada analizat o evoluie sinuoas a gradului de finanare
a bugetului judeean din fonduri nerambursabile, cu dou minime ale ponderii acestora în
veniturile totale în anul 2016 (0,70%) i în anul 2019 (1,56%), i respectiv, dou maxime în anul 2018
(3,85%) i în anul 2020 (6,23%).
Impozitul pe venit, profit i câtiguri de capital de la persoane fizice a contribuit la veniturile
totale cu un procent care a sczut de la 20,66% în anul 2017, la 11,91% în anul 2018 cu o revenire de
3,41 pp în anul 2019 fa de anul anterior. În perioada 2019-2020 se înregistreaz practic un nivel de
plafon al acestui indicator cu o uoar scdere în anul 2020, de doar 0,38 pp.
În ceea ce privete subveniile de care a beneficiat Consiliul Judeean Giurgiu pe perioada
analizat, ponderea lor în cuantumul veniturilor totale s-a meninut la un nivel similar în anii 2017
(34,69%) i 2018 (35,50%) pentru a scdea semnificativ în anul 2019 cu 8,73 pp fa de anul anterior
i în anul 2020 cu 9,39 pp fa de anul 2019. Cu toate acestea, în ceea ce privete subveniile de la
Bugetul de Stat prin Programul Naional de Dezvoltare Local au cunoscut o cretere constant în
perioada analizat, în anul 2019 fiind de aproximativ 3 ori mai mari decât în anul 2018. În anul 2020
se înregistreaz îns o scdere a valorii acestui indicator cu aproximativ 42,21% fa de anul 2019.
Tabel nr. 3 Structura cheltuielilor, în intervalul 2017-2020 (lei)
Sursa: prelucrare realizat pe baza informaiilor cuprinse în „Contul anual de execuie al bugetului propriu al UAT
Judeul Giurgiu” pentru intervalul 2017-202042
An/ indicator
Valoare (lei) Pondere în total cheltuieli (%)
Servicii publice generale
22.355.321,00 22.732.413,00 26.028.216,00 25.767.613,00 10,83 12,17 16,06 18,80
42 A se vedea Hotrârile Consiliului Judeean Giurgiu: nr. 38/21.05.2020 privind aprobarea contului anual de execuie al bugetului propriu de venituri i cheltuieli al judeului Giurgiu, pe anul 2019; nr. 48/29.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuie al bugetului propriu al judeului Giurgiu, pe anul 2018; nr. 58/25.05.2018 privind aprobarea contului anual de execuie al bugetului propriu al judeului Giurgiu, pe anul 2017.
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
30
570.431,00 754.752,00 784.435,00 574.220,00 0,28 0,40 0,48 0,42
Cheltuieli Social -
Învmânt 5.565.456,00 4.257.299,00 5.326.994,00 2.865.848,00 2,70 2,28 3,29 2,09
Sntate 6.954.581,00 2.452.305,00 14.731.802,00 8.714.418,00 3,37 1,31 9,09 6,36
Cultura, recreere i
Servicii culturale
Centre pentru conservarea i promovarea
culturii tradiionale
Asigurri i asisten social
Servicii de dezvoltare
public, locuine, mediu
Protecia mediului
Salubritate i gestiunea deeurilor
Aciuni economice- transporturi
Aciuni economice- agricultur,
silvicultur i vântoare
TOTAL CHELTUIELI
Analiza structurii cheltuielilor pentru perioada 2017-2020, arat c destinaiile alocrilor
bugetare se menin în mare parte, principalele sectoare fiind: asigurrile i asisten social (2017-
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL “i.R.E.M – Instituii Responsabile, Eficien Managerial”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Capacitate Administrativ 2014-2020!
www.poca.ro
31
2020), serviciile de dezvoltare public, locuine, mediu i ape, precum protecia mediului (2017),
transportul (2018-2019), învmântul (2019), serviciile publice generale (2017-2020) i sntatea
(2019-2020). Serviciile de asigurri i asisten social au cunoscut dou perioade de cretere a
procentului alocaiilor bugetare în