proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  1/41

  ffnffnfffnffffnff

  fnfffnfffffffnfffffnf

  [email protected],fnnfn nffff

  n9nDffnnfffnff

  nffnfnffnfnfnffff

  nfnfffnfnnf,9fnf

  nffffffn

  fffffnffnnffffnff

  -ffffffnnfnnfnff

  ffnffffnf ffnff

  nfffnn

  fnnf

  f%fff

  fffnffnffnfnnnnf

  ffffnffnf

  nffffffff

  fnffnfffnfffnfffffnf

  fnfffff

  fffnfnfffnnnnnfffnnffnff

  ff

  ffnffnfnnf,ffff

  fnffnfffffn

  ffnfnf

  fnf,ffffffnf fnff

  nfffn ffffnffnff

  ffnfffnfnffnff

  nfyfnffffnnffnfyfnf

  %fnf

  fffnnffIfffff

  fn

  fnnn

  f%fff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  2/41

  nffnfffffnffffnff

  fnffnnfffffffnnn

  nnffffnfffffnff

  f9ffffnnfff

  fffnnff

  fffnffnnfffnfff

  Dnffffnfffnff,fnffffn

  fffnfnfnf

  ffffnnffnffffnf

  fffffn9ffDfffff

  nnfn9ffnffffDnffnffffnfnnff

  fnfifffffffffffnnff

  fnnfnfnffnfnf

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  3/41

  niffnffnfnfffff

  ,nffnf,nnff fffnff

  ifffniffffff infnf

  nfffnffff

  fffffnfnffff

  ffffffffnfnfffnf

  fnnfffnfffff fnn

  ffffnfnfnfnfnf

  nffffnfffnnnffnnifffnf

  ffnfffffff

  fiffffffnnfff

  fnfnfffffffnf

  nfnnfff

  nfnfffnfnffnfn

  ffffnfffnfnfffD9,nf

  ,@-,ff

  nffnffnfnfnffnf

  fnffnfnfffff

  ffnO,@-D9,nffnfnffJn

  nf f%nffffifnnf

  ffnnffff

  fffnffnnff9,@@i,

  [email protected],nf

  9fn ffffnfff,[email protected]%nffnffnfff

  ffnfffffnffnf

  fff,fnfnffffnnfnfffff

  fn9ffffffffffff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  4/41

  ffffffnffnfffnff

  nnfffnffn

  ffnf fffnffnifnffff

  [email protected]@[email protected]

  [email protected]@f

  9ff99%,fffifnffnf

  ffnnffffnff

  nfffnfffnfffnf

  [email protected]@@

  ,fff

  fffffnnf ffffffnffnffff

  ffnf%ffffff%

  nffnfnff+%

  fn,fffnfnfnfn

  fnnfffnffnfffn

  fffnfIfnf

  ffnfnffnf ff

  ffnf

  fnffnfnfnfnfffn

  [email protected]

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  5/41

  nfffnfffnfnnf

  f%ffffnfnffffffn

  fnfffffnffI

  ffffffnffff

  ffnffnffffnnffffnfnn

  ffnfffnnfnfnff

  nfffnf nfn

  9ffffnnffffffffnnf

  f,nfffnffff fnnf

  ffffff nfff

  nffnfffnfnff%nff

  ffffffffnfff

  9nfnffffnn ff

  fffnffffffn ffn

  ffnffnffffffffnff

  nnffnffffff

  ffnnfnnffnnfnnfnffffnffffffDffffff

  fnfffnffnnf

  ffffn fffnnff-fn

  ffnf nffffn%n

  [email protected]

  ff

  fffnnffffnnffff

  ffnfffffnfffff

  fffnffnfnfnff

  ffffnf nnf %nff

  fff @fnfnffnnff,ff

  ffffffnffnfff

  nf

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  6/41

  ffnfffnnfffnffnffn

  fnnfnff9ffffnnffnf

  nffffffff

  fff fnnfDnffff

  ffnffnfnf fnnfff

  nf ffnffnfffn

  nfnffnnff f

  @ffffffnnfnf

  nffnnnfnff

  nnffnffnfnfnfn

  9fnffnfnffnffff

  fffffffffffnfn

  fffnfffff

  nfnfff fffffnfffffff

  fnnffffffff

  fffnfffnnffff

  nnfffnfnffnf

  nfnnffnDfffffffffD

  fffnffffnnnfnf

  nfnfn

  fffnfnffffffnfnfnfnfffffff

  [email protected]

  [email protected]@@

  ff$

  @

  ,@

  9,,@

  ,@,@

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  7/41

  %

  %

  %

  %

  $%

  @fff

  f

  nn%

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  8/41

  [email protected]%

  f

  ffnfnffnff+ffffnff+fff%

  ffff fnnffnfnf

  nffffffnnn+%ffnffnfff

  nf%ffnffffffffnfff

  fffffnfnfnnff%f

  f

  nnnfffnnnfffnfnffnnff+n+%

  [email protected]@,@9%

  [email protected]@

  @

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  9/41

  ,@

  9,,@

  ,@,@

  %

  %

  %

  %

  $%

  @fff

  nffnf

  @f

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  10/41

  nf n

  -nf

  fn f

  f

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  11/41

  , nnn

  fff ff

  f

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  12/41

  fn

  ffnff

  f%+

  ,nnn%+

  fn%+nfffnf

  fnf

  nfn%+

  fnff%+

  f%+

  nfffnffnfffnffnffnfff

  nnnffnffnfffnf

  nffff%nffnf

  ffnnnffnf %f nff

  9nffnfnfffnfffnf

  fffnfffffffffff

  nffffnf9ffffnfnf

  fffnnnffnffnfffffn

  fnfnfnffnfnff

  n fnffffnffnnff

  ffnnnfnfffnfffnnfffn

  fnffnf%

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  13/41

  fnfffnffnfffnfnnff

  fffffn$f%nfnfnf

  fnfffffffnf

  fnffnfffnnnffffnnfnffnf

  fnffnffffnfffff

  nfnffffnffn

  9nffnffffnnff

  9fnfnnfnfff

  nffnfnffnnfff ffnffff

  @nffnnnfnffnfnffnfnffffff fff

  fffffnfffffnfffff

  nf

  9fnnfff ffnfnffnnff

  ffffnffnfnfff

  ffnffnffnnffff

  fnfffffffffffnff

  nfffffnnfnfffffnffnfffnf

  fnnfnffnnfnff

  nffffffnff

  @[email protected]

  -

  f

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  14/41

  @

  %

  %

  %

  @f

  f

  ffn

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  15/41

  f

  -f

  9

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  16/41

  ff

  f

  n

  @9

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  17/41

  ffnf

  ,f

  nfn

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  18/41

  n

  fnf

  ,fn

  --

  n9

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  19/41

  f

  @9

  nf

  [email protected]

  ffnffnf9ff

  nf

  n

  [email protected]

  nf9ff

  nfn9ff

  nnff

  fnffnfnffnffffffnnff

  nfnfnnnnfnfnf

  ffnnIffnfffff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  20/41

  nffnfffffff

  f

  fnfffnnffnffff

  nfff9fff

  ffnfnfff

  ff ffffffnffnf9ffnfff

  ffffffffnffff

  ff

  -fnfffffffff

  fffnfffnfffff

  fff

  9nnnfnnffff9nffff

  fnffffffn f

  fff

  9fnnfnfff

  ffnfff

  [email protected]

  ff ffnnf

  fnfnnfff f

  fnnf

  nffffn fffnffffnffnfff

  nfffffffff

  fnf

  9fnnnffffnffnf

  ffnffnnffnfff

  ffn

  9nfffnfffnf,fnf

  nfff--n9fnfn

  nfff

  [email protected]

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  21/41

  ffffffnffnfffff

  ffnfffnfffffn

  fffffnnf

  fffnfn%nnfffnffff fff

  nffn%fffnffffn

  fnff [email protected]

  nfffnffffnff9

  fnfffnfnfnfff9

  ffffnffnfnfnnffffnff

  nf9ffffnfnfnfff

  ffnnffnfffffff

  ffffffnf fffnnff

  nfffffnnfn

  nfnfffff %@nff

  fffnffnf

  f

  nn

  [email protected]@fffffnff fnnffffnfnffnf

  [email protected]@fnff

  fnfniffff

  f9nf%

  Dnnfn ffnnifffnfnf-ff

  nfffnnfnffnffff

  ffnfnf

  [email protected]@nfff

  iffffnfnfnffDff

  nffnff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  22/41

  fffnff

  nfffDfnfff f

  nn

  9fffnnffnfffffnffnfffIfnfnfff

  nff-fnfi ffnffnffff

  [email protected],f

  nff9fnnffnf,9%fnff

  fffffnfffnff

  nf%[email protected]@fnnffnf

  nffffn-ffIff%Dffff

  fffnfnfnffffnfD-nf

  fnfnff

  ,[email protected]@ffnnfff

  ffn

  9ffnffnfffnnfnffff

  fffnnffn

  [email protected]

  9nffffffnfff%ffff

  fffnffnffnffIff

  ffff%nfnnffnffffnf

  fffnffnfffffnfff

  nffffnfffffffffff

  9nfn

  f [email protected]

  @fffn-Ifffffffnnf

  -nfffff fn,fff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  23/41

  9nfnfnffnfffnfn

  nffffn ffffnffn

  ffnnfnfffffnfff,fff

  fffnfffnnfnff

  fnff

  9nfnnffnffnffnff

  ffn fffnnnfn

  fffn

  O,@-

  ,--

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  24/41

  [email protected]

  [email protected]

  9

  [email protected]

  I

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  25/41

  @9

  [email protected]@

  f,,-9f ff

  fffnfnf

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  26/41

  ffnffnfff

  [email protected]

  iff,nnfffnnnnff

  [email protected]

  ffnfffiffnfnffff

  ffffffnffffnfff

  n ffnfnffn

  fnfnffnnffffnf

  fffffffff

  ffffffffffnff

  fffffffiff,fff

  iffffffffffinf

  fninffnfffnnfifnf

  fnfffff

  ffnnfffffnfif

  ffnfffff%nff

  nfnnifff

  fnnff

  @ffnnfffnnffnf

  f%

  nffff

  ffn

  9ff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  27/41

  n

  9ff

  n

  9ff

  n

  9ff

  n

  f

  f

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  28/41

  @

  @@

  nfnffffnf%n f%ff

  fnffffnIfffff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  29/41

  ffffnfffnfffffff

  nnfnffnnffffnfnf

  @ffnnfffnffnnf

  n%

  f

  fffD%

  Ifff,f%

  fffnnfD

  f

  n

  9ff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  30/41

  n

  9nf

  9ff

  n

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  31/41

  f

  n

  9ff

  n

  D

  9ff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  32/41

  n

  f

  9ff

  n

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  33/41

  nffnffffnfffffffnf

  fnfff

  fffn-ff99fffffnf

  nnf-fff,nffnnff

  ,ffn9fnnfffnfnffnfnff

  fffnffffffnfnffff

  nffffnffnfffnfnff

  ffnfnffnnfnf

  [email protected]

  nfffnfnffffnfffnfffff

  fnfnfnffnfffnnff

  [email protected] fnfffnnnnffffnff

  ffffffnfff

  fffffff-nff

  ffff

  fffnfnfnnff

  nfnfnfnffDfff

  fnfffnffff-fff

  ffnfffffnfnf

  ffnnfffff

  nf

  fffnD%

  9D%

  ,fff%

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  34/41

  %

  nf

  fn

  fn

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  35/41

  Dff

  nDff

  ff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  36/41

  f

  9fff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  37/41

  nfffnnfffnnff

  fnffff9nfffnnfn

  fnfffninfnff

  nfffffnnffff

  Iffnffnfffnffff

  fnfffnff

  [email protected]

  9nf

  nffffffffnnfnnff

  ffnfnfffffffnfnfnf

  ffnnnfn

  nnffnffnfff

  fnffnfffnfnfff

  nfff

  fnnf,9

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  38/41

  9nf

  fnnffnfnffnfffffnf

  nf

  fnf

  nffffnffff

  f

  ffnffffffffnf

  ffn

  fffnf

  f

  nnfffff

  fnnffnffnfffffn

  fnnfnfffnffnfffffnf

  nffffn

  fnnnfffn nnffnff%

  fnnffffffnffnnn

  fnnfnfffnffnnfnfnnf

  fffnffnfffffnfffn

  fnf

  fnnf

  fmffnfnmnfnf

  ffiffnmfffmmn nf

  fn

  fnffmnfmnf

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  39/41

  mffnfnffffnmnnf

  [email protected]

  fnn

  fnfffnfffnffnfff

  ffnmfnf nnm,mmm

  nfnfffffnmmnmffm

  nm

  fnf,mmmfffnffnff

  nffmn ffffnffnfm

  ff

  fmfnfmnffnfnn

  nnffffmfnffnf

  nfff%ff ffff

  fnn

  9fnfmnfmffffnff

  ffnnffmfiffnf

  nffffffff

  nfmfnfm nffffn

  fmfffnffnfff

  [email protected]

  nffffnmfmfmfmnnfffm

  nfmmfnmnffnfnff

  fmfffffnfmffnffmff

  fnfmfmffnfmfnffn

  Dff,[email protected],nfffmnfff

  mnfnffniff

  fnf

  9ffffnnmiffmff nmni

  fnnnnfffnf ffifmm

  ffnf nffmnffnfffffffnnmfnnfnnffm

  nfff

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  40/41

  ,+/78/2-36436+8m2+-/+78m786+8/1/./+,922-/498

  +606//+746m+-6/+6/+929463-/7239838+.0/68

  2/-32:/232++92/23

  2.97867+9+92/234//.2+-/7838:./98/36+-/7879--/7

  6/:2/286936

  29/4/6362.3/29-+6/89-/297/43+8/0+-/780/

  300+22+"3-/

  .+836/+m79--/799299-+2-m7m8368-92/43+8+032.+83699+

  0378+43

  -32.97m.//-3238-9/4/6/2m,+2-+6m29./-8/2869

  6/98+92/

  +7//2/+786+8/1.//+1/2/6+m/78/2790-/28m23:++86/,9/

  7m7/,+//4/3

  +2+m+8/28m32-/6-+6/./,/6+8m./+/43+8+33-+/+36m2

  78+68/+86/,9/6/1+8m4/2869+3:/+-828+36-/./:/6//78/4/6-93+7m./3+6/-/

  +-/+78m786+8/1/

  /78/03+68/16/9./-36/-8+8.94m+27+6//.+8-/+921/323:+/./

  79--/7

  786+8/1+2/-/78m/03689679,78+2+/-32829/4/28694m786+6/+

  7946/+/2-+

  -3286+6+286/46/2369-6//+m34+m4/2869-32-96/2m91/89./

  -/6-/8+6/

  ./:38+6/86/,9/m684/2869+./478+286/,92m623+-32:21/

  4/-3279+8367m

  -94/6/23/+8/6+/6+9328+./7-734+m+,7398239m

  4/28690,6//

  728/8-/+-6/+83-/6/6/2+-/787/272+28/-+4++7m6m7492.m

  -34+2++

  2-/4987m-327869+7-m0+,6-+67m+7+8//49,-9463.9-m836

  ./8/8/-9

  6/-+/46//28m63786/2-+9348m64/286903376/+8989636

  6/7967/36/.+8-/

  !740.9.413,3x,9/343/:$4.,:7450,3573!747,2:507,x43,$0.947,0;49,70,#08:78047&2,303;089090L34,203

  +4+646//2.--m28++0378+827m23:+836986/,9/7m0/

  46/1m887m3,//

  +7:6/7967//7m-32-/286///036896/4/2869/22/6/+43/

  .32+28/4/

  4+m+96+6/+-/+78m786+8/1//78/46/+67-+28m46/+-378783+6/

  4/2869+0

  03378m2+0+6+23:+36+36/

 • 8/7/2019 proiect management strategic- studiu de caz GEDEON RICHTER

  41/41