of 199 /199
Proiect CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică Art. I. – Articolul 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1

Proiect Lege Descentralizare

  • Upload
    vuminh

  • View
    237

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Proiect Lege Descentralizare

Page 1: Proiect Lege Descentralizare

Proiect

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei

publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și

completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

Art. I. – Articolul 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 6 – Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preţurilor de consum, prin cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare.”

1

Page 2: Proiect Lege Descentralizare

Art. II – Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998,  cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 8, se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81 – Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul privat al altei unități administrativ-teritoriale, în cadrul aceluiași județ, se face prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale.”

2. La articolul 9, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unități administrativ-teritoriale, în cadrul aceluiași județ, se face prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale.”

TITLUL II Măsuri de descentralizare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

Art. I - Dispoziţii privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor agricole judeţene, respectiv a municipiului București:

Art. 1 – Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului București, se înfiinţează prin reorganizarea și comasarea următoarelor structuri:

a) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepția unităților fitosanitare;

b) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene;c) Casele agronomului;d) Camerele agricole județene, respectiv a municipiului București aflate în

subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 2 – (1) Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt instituții publice în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București şi exercită următoarele atribuții:

a) implementează politicile naţionale, comunitare și județene de dezvoltare rurală, politicile de amenajare şi dezvoltare durabilă a teritoriilor rurale;

b) propun consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, strategia judeţeană, respectiv a municipiului București, în domeniile agriculturii şi industriei alimentare, conservarea şi managementul durabil al solurilor, precum şi în domeniile conexe;

2

Page 3: Proiect Lege Descentralizare

c) contribuie la orientarea, susţinerea şi dezvoltarea filierelor sectoarelor din agricultură, industria alimentară, care au organizare comună de piaţă;

d) elaborează strategiile la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului București, după caz, pentru adaptarea producţiei la cererea pieţei şi încurajarea obţinerii unor produse de calitate în beneficiul consumatorului, în concordanţă cu necesităţile identificate la nivel local, prin consultare cu structurile parteneriale sociale;

e) autorizează spațiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă în vrac și participă la verificarea menținerii condițiilor de autorizare;

f) autorizează spațiile de depozitare pentru produsele agricole și participă la monitorizarea modului de recepționare, depozitare și păstrare în spații cu această destinație a producției;

g) autorizează cultivarea plantelor ce sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în industrie și/sau alimentație;

h) avizează contractele încheiate între producătorii agricoli și procesator/comparator, pentru a certifica îndeplinirea obligațiilor ce revin producătorilor agricoli și unităților de procesare;

i) înregistrează și avizează până la data de 1 iunie a fiecărui an, fișele de înscriere în agricultura ecologică a operatorilor care produc, procesează, depozitează, comercializează sau importă produse ecologice, conform legislației comunitare și naționale în domeniu;

j) analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic și eliberează autorizațiile;

k) elaborează studiile pedologice şi agrochimice pentru Sistemul naţional de monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură;

l) realizează şi reactualizează periodic sistemul judeţean, respectiv de la nivelul municipiului București, de date sol-teren pentru agricultură;

m) avizează și urmărește realizarea și fundamentarea finanțării programului privind executarea studiilor pedologice și agrochimice și a sistemului de monitorizare sol-teren pentru suprafețele cu destinație agricolă și a celor privind protecția solurilor;

n) avizează documentațiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea schimbării categoriei de folosință a terenurilor;

o) autorizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și propune avizarea sau după caz, aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol;

p) asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniile de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;

q) asigură colectarea datelor primare privind factorii de emisie şi/sau informaţii asociate acestora, necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului;

3

Page 4: Proiect Lege Descentralizare

r) oferă asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene;

s) organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminarii, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde;

ș) asigură asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă;

t) colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte-model, altele;

ț) organizează şi realizează instruiri, perfecţionări şi pregătiri profesionale ale specialiştilor şi producătorilor individuali în domeniile de activitate specifice agriculturii, industriei alimentare, precum şi domeniilor conexe;

u) realizează şi promovează proiecte de finanţare pentru producătorii individuali în domeniile de activitate specifice;

v) realizează studii de fezabilitate pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi cu profil agricol, silvicol sau de industrie alimentară;

w) realizează materiale publicitare şi reclame de specialitate, desfăşoară activităţi de cazare, masă și transport, servicii de agrement, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și asigură fluxul informaţional către fermieri prin: materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate;

x) îndeplinesc orice alte atribuţii, stabilite prin alte acte normative pentru domeniile sale de activitate.

(2) În domeniul său de activitate, Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului București pot colabora cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la solicitarea acestuia, pentru:

a) efectuarea controalelor de conformitate cu standardele de comercializare pe domeniile specifice, respectiv a controalelor oficiale din cadrul organizărilor comune de piață;

b) verificarea și monitorizarea modului de realizare a producției integrate, a practicilor culturale, tehnicilor de producție și de gestiune a reziduurilor, cu respectarea protecției mediului ambiant, protecția calității apei, a solului și a peisajului, asigurându-se totodată conservarea și/sau favorizarea biodiversității;

c) efectuarea inspecțiilor tehnice din domeniile de activitate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și comunitare în domeniu;

4

Page 5: Proiect Lege Descentralizare

d) monitorizarea şi controlul asupra modului în care sunt reprezentate interesele fermierilor, a certificării calităţii de producător, a calităţii, protecţiei şi conservării solului, a serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate şi consultanţă acordate producătorilor, a modului în care se realizează formarea profesională a producătorilor, identificând operativ eventualele disfuncţii existente la nivelul judeţului şi propunând planuri de măsuri pentru reglementarea situaţiilor respective şi eficientizarea activităţii economice agricole;

e) verificarea şi monitorizarea modului de implementare a legislaţiei în vigoare din domeniul industriei alimentare privind obţinerea produselor agroalimentare şi a produselor tradiţionale.

Art. 3 – Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale direcțiilor agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 4 – Conducătorii direcțiilor agricole județene, respectiv a municipiului București, sunt numiți, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii, după cum urmează:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia;b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului general al municipiului București.

Art. 5 – Sub aspect metodologic, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură reglementarea și controlul în domeniul specific de activitate al direcțiilor agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor agricole naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. II - Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu:

Art. 1 – Serviciile publice/organele de specialitate aflate în subordinea/ coordonarea/autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 2 – Bunurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 1 se transferă în domeniul public al județelor,

5

Page 6: Proiect Lege Descentralizare

respectiv al municipiului București și în administrarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 3 – Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 1 se transferă în domeniul privat al județelor, respectiv al municipiului București și în administrarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

TITLUL III Măsuri de descentralizare în domeniul culturii

Art. I - Dispoziţii privind organizarea direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniu, respectiv a municipiului București:

Art. 1 – Se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a municipiului București, prin reorganizarea direcțiilor județene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Culturii.

Art. 2 – Direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a Municipiului București au următoarele atribuţii principale:

a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural;

b) duc la îndeplinire competențele stabilite de lege în concordanță cu strategia naţională în domeniu;

c) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional și local şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

d) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

e) propun Ministerului Culturii acreditarea colecţiilor publice de drept privat;

f) verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat;

g) constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice de importanță locală sau județeană, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

6

Page 7: Proiect Lege Descentralizare

h) întocmesc baza de date privind patrimoniul cultural, aflat pe raza teritorială a acestora și raportează la cerere Ministerului Culturii;

i) înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;

j) avizează concesionarea, darea în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închirierii monumentelor istorice proprietate publică a unității administrativ-teritoriale;

k) avizează intervențiile asupra monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului sau județului ori în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice aflate pe teritoriul județului;

l) avizează clasarea și declasarea monumentelor istorice de clasă B aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului de pe teritoriul județului, respectiv a județului;

m) exercită dreptul de preempțiune al statului pentru monumentele istorice clasate în grupa B;

n) avizează documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii zonelor de protecţie a monumentelor istorice indiferent de clasă sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice indiferent de clasă, aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului sau în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de pe teritoriul județului;

o) avizează studiile de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice regionale, planurile urbanistice zonale ale comunelor, orașelor, municipiilor care cuprind monumente istorice clasate indiferent de clasă;

p) emit certificatul de export temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate;

q) emit certificatul de descărcare de sarcină arheologică pentru siturile arheologice aflate pe terenurile din domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului, județului sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

r) efectuează expertiza necesară şi întocmesc documentaţia prevăzută de prezenta lege, în vederea clasării bunurilor culturale mobile aflate în domeniul public sau privat al comunei, orașului, municipiului sau în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de pe teritoriul județului;

s) înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare pentru monumentele istorice, indiferent de clasă, aflate pe teritoriul comunelor, orașelor și municipiilor de pe teritoriul județului;

ș) înregistrează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate;

7

Page 8: Proiect Lege Descentralizare

t) monitorizează periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordând consultanţă de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale; fac propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur, aflate la instituţiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice;

ț) gestionează, în regim extrabugetar, veniturile realizate din donaţiile sau legatele dobândite de la persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori din străinătate şi din tarifele percepute pentru efectuarea oricăror expertize solicitate pentru bunurile culturale mobile;

u) colaborează împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Culturii, Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Afacerilor Interne pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor de protecţie a bunurilor culturale mobile, în caz de conflict armat sau de calamităţi naturale;

v) cooperează cu Ministerul Culturii, la solicitarea acestuia, și cu alte autorități sau instituții cu competențe în domeniul protejării monumentelor istorice, comunicând toate informaţiile referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor de competenţă;

z) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale direcțiilor județene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a Municipiului București se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 4 - Conducătorii direcțiilor județene pentru cultură şi patrimoniu, respectiv a municipiului București, sunt numiți, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii, după cum urmează:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia;b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului general al municipiului București.

Art. 5 - Sub aspect metodologic, Ministerul Culturii asigură reglementarea și controlul în domeniul specific de activitate al direcțiilor județene de cultură și patrimoniu, respectiv a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. II - Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu:

8

Page 9: Proiect Lege Descentralizare

Art. 1 - Serviciile publice/organele de specialitate aflate în subordinea/ coordonarea/autoritatea Ministerului Culturii, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevăzute în Anexa nr. 2.

Art. 2 – Bunurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 2 se transferă în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 3 – Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Culturii sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 2 se transferă în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 4 - Sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, precum și  imobilele, altele decât săli şi grădini de spectacol cinematografic, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film” care trec în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, după caz, și în administrarea autorităților administrației publice locale sunt prevăzute în Anexa nr. 10. 

 Art. 5 - Prin excepție de la prevederile Codului Civil bunurile aflate în

domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film”, prevăzute în Anexele nr. 9 şi 11, trec în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale și în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. III - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (2), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau

9

Page 10: Proiect Lege Descentralizare

închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al direcțiilor județene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului culturii şi ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(7) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul.

(8) În cazul în care Ministerul Culturii nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transferă autorităţilor publice județene sau locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.”

2. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:„(3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se efectuează în maximum

3 zile de la identificarea situaţiei imobilului sau înregistrarea solicitării privind situaţia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de reprezentantul direcției judeţene pentru cultură şi patrimoniu, respectiv a Municipiului Bucureşti, al muzeului judeţean, respectiv al muzeului municipiului Bucureşti, sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz.”

3. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:„(1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea publică

sau privată a statului se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii. Intervenţiile asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea publică sau privată a comunelor, orașelor, a municipiilor sau a județelor și a celor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice ori juridice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a municipiului București.”

4. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, respectiv alineatele (11) și (12), care vor avea următorul cuprins:

„(11) Pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) se percep taxe şi tarife, care se fac venit la Ministerul Culturii, respectiv la bugetul local al județului sau al municipiului București, după caz, şi se gestionează exclusiv pentru acţiuni, proiecte şi programe în domeniul monumentelor istorice.

(12) Nivelul taxelor şi tarifelor se stabileşte prin ordin al ministrului culturii sau hotărâre a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.”

5. La articolul 51, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, respectiv alineatele (31) și (32), care vor avea următorul cuprins:

10

Page 11: Proiect Lege Descentralizare

„(31) O cotă-parte de 50% din sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice de clasă A, gestionate de Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, sunt virate, lunar, la bugetele locale ale județelor pe a căror rază teritorială au fost încasate.

(32) Sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice de clasă B, sunt virate, lunar, până în data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară, la bugetele locale ale județelor pe a căror rază teritorială au fost încasate.”

6. La articolul 52, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), careva avea următorul cuprins:

„(11) Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice care se fac venit la bugetele locale ale județelor, respectiv al Municipiului București, după caz, se utilizează de către direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a Municipiului București în mod exclusiv pentru:

a) acordare de credite cu prioritate pentru lucrări de intervenție urgentă la monumente istorice aflate pe domeniul public sau privat al comunelor, orașelor și municipiilor sau proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice. Condiţiile de acordare a creditelor, beneficiarii eligibili şi procedura de acordare a creditelor se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;

b) finanțarea lucrărilor de intervenție urgentă la monumentele istorice aflate pe domeniul public sau privat al județului;

c) finanțarea unor programe sau proiecte culturale.”

Art. IV – Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

Teza introductivă a articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a Municipiului București îndeplinesc, în domeniul protejării patrimoniului arheologic, următoarele atribuții:”

Art. V – Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea

sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 296 din 13 august 1998 cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:

11

Page 12: Proiect Lege Descentralizare

La articolul 21, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatul (21) și (22) cu următorul cuprins:

„(21) O cotă-parte de 50% din sumele colectate la Fondul Cultural Național se face venit la bugetele locale ale județelor, respectiv al Municipiului București, după caz, cu destinația finanțării nerambursabile a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

(22) Modalităţile de repartizare/vărsare în bugetul local al județului, respectiv al Municipiului București, după caz, a sumelor prevăzute la alin. (21) sunt stabilite prin ordin comun al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Art. VI – Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, respectiv alineatele (21) și (22), care vor avea următorul cuprins:

„(21) O cotă-parte de 50% din sumele colectate la Fondul cinematografic se face venit la bugetele locale ale județelor, cu destinația finanțării proiectelor de reabilitare, dotare, modernizare a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, precum și pentru construirea de noi cinematografe.

(22) Modalităţile de repartizare/vărsare în bugetul local al județului, respectiv al Municipiului București, după caz, a sumelor prevăzute la alin. (21) sunt stabilite prin ordin comun al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

2. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. II - 1. Sălile şi grădinile de spectacol cinematografic împreună cu

terenurile şi bunurile mobile aferente, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film” trec în administrarea Ministerului Culturii, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanță.

2. Cinematograful „București”, „Capitol” și „Grădina de vară Capitol”, împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film” trec în administrarea Ministerului Culturii, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanță.

3. Cinematograful „Patria”, împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome

12

Page 13: Proiect Lege Descentralizare

de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film” trec în administrarea Ministerului Culturii, potrivit anexei nr. 1a la prezenta ordonanță.

4. Cinematograful „Europa” (Miorița), împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film” trec în administrarea Ministerului Educației Naționale, potrivit anexei nr. 1b la prezenta ordonanță.”

Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005

LISTASălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuƫie şi Exploatare a

Filmelor „România-Film” care trec în administrarea Ministerului Culturii

Nr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii cinematograf

Municipiul Elemente de identificare (adresa)

Anul dobândirii/ dării în folosinƫă

Suprafaƫa construitămp

Suprafaƫa terenuluimp

0 1 2 3 4 5 61 BUCUREŞTI BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul

5, bd. Regina Elisabeta nr. 26 1925 699 1083

2 CAPITOL BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36

1920 995 995

3 Grădina de vară CAPITOL

BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36

1920 478 489

Anexa nr. 1a la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005

LISTAsălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a

Filmelor „România-Film” care trec în administrarea Ministerului Culturii

Nr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii cinematograf

Municipiul Elemente de identificare (adresa)

Anul dobândirii/

dării în folosinƫă

Suprafaƫa construită mp

Suprafaƫa terenului

mp

1. PATRIA BUCURESTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Gh.

1935 1518,8 1592

13

Page 14: Proiect Lege Descentralizare

Magheru nr. 12-14    

Anexa nr. 1b la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005

LISTAsălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film” care trec în administrarea Ministerului Educației

Naționale

Nr. crt.

Denumirea cinematograf

ului sau a grădinii

cinematograf

Municipiul Elemente de identificare (adresa)

Anul dobândirii/ dării în folosinƫă

Suprafaƫa construită

mp

Suprafaƫa terenului

mp

0 1 2 3 4 5 61. EUROPA

(MIORIŢA)BUCURESTI Municipiul

Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşilor nr. 127

1935 324 429

Art. VII – Ordonanţa Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduc două noi alineate, respectiv alineatele (11) și (12), care vor avea următroul cuprins:

„(11) O cotă-parte de 50% din veniturile colectate la bugetul de stat potrivit alin. (1) se face venit la bugetele locale ale județelor în scopul finanțării unor programe sau proiecte culturale.

(12) Modalităţile de repartizare/vărsare în bugetul local al județului, respectiv al municipiului București, după caz, a sumelor prevăzute la alin. (11) sunt stabilite prin ordin comun al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Art. VIII – În tot cuprinsul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,

14

Page 15: Proiect Lege Descentralizare

cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările şi completările, al Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare și al Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național” se înlocuiește cu sintagma “direcții județene pentru cultură și patrimoniu, respectiv a municipiului Bucureşti”.

TITLUL IVMăsuri de descentralizare în domeniul turismului

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea activităţii de turism in Romania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:

Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 20 – (1) Consiliile judeţene, respectiv, Consiliul General al

Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii specifice în domeniul turismului:a) inventariază principalele resurse turistice;b) administrează registrele județene ale patrimoniului turistic;c) elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza

Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;d) omologhează traseele turistice şi pârtiile de schi;e) contribuie la creşterea calităţii produselor turistice;f) urmăresc activităţile turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu

activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora;

g) autorizează funcţionarea pensiunilor, activitățile ghizilor de turism, centrele de informare şi promovare turistică, structurile de primire turistică şi unităţile de alimentaţie publică situate în unitățile administrativ-teritoriale şi în staţiuni turistice;

h) emit brevetul de turism;

15

Page 16: Proiect Lege Descentralizare

i) atestă parcurile turistice; j) asigură clasificarea structurilor de primire turistică potrivit legislației în

vigoare;k) autorizează activitățile de agrement nautic, activitățile turistice pe plajă și

activitățile ecoturistice.(2) Consiliile locale au următoarele atribuţii în domeniul turismului:a) inventariază principalele resurse turistice;b) administrează registrele locale ale patrimoniului turistic;c) elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza

Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;d) participă la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi;e) contribuie la creşterea calităţii produselor turistice;f) urmăresc activităţile turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu

activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora;

g) organizează centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică.”

Art. II - În exercitarea competenţelor legate de avizarea documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului consiliile judeţene emit avizul de specialitate pentru:

1. documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;

2. documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcționalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistica de tipul:

a) structuri de primire turistice: hotel, hotel-apartament, motel, hostel, vila, bungalou, cabana, sat de vacanta, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;

b) structuri de servire a mesei: restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific naţional sau local, braserie, berărie, gradină de vară, baruri de orice tip, unităţi de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetărie, patiserie, organizate în:

(i) unităţi amenajate în spaţii speciale destinate, cuprinse în structuri de primire turistice;

(ii) structuri independente, amplasate în cadrul stațiunii turistice.c) structuri de agrement turistic: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii

şi dotări specifice agrementului turistic - transport turistic pe cablu, pârtii amenajate pentru practicarea schiului şi altele asemenea;

d) structuri de tratament balnear: complexe de turism balnear.

16

Page 17: Proiect Lege Descentralizare

3. documentaţii privind funcționalitatea specifică a construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora;

4. documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic.

TITLUL VMăsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar

Art. I - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular

preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, precum și pentru învăţământul profesional şi tehnic, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei Naționale.”

2. La articolul 100, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins :

„(3) Palatele și cluburile copiilor sunt în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepția Palatului Național al Copiilor care este în subordinea Ministerului Educației Naționale.”

3. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Finanţarea cheltuielilor privind inspectoratele şcolare, casele corpului didactic și Palatul Național al Copiilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naționale.”

4. La articolul 111, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, respectiv alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

„(21) Palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cu excepția Palatului Național al Copiilor, respectiv cluburile sportive şcolare sunt finanţate din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale prin transferuri de la bugetul de stat.

17

Page 18: Proiect Lege Descentralizare

(22) Autoritățile administrației publice locale pot aloca din venituri proprii surse de finanțare suplimentare pentru funcționarea palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor, respectiv cluburilor sportive şcolare.”

5. La articolul 111, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 112, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare judeţene, casele corpului didactic, centrul naţional de excelenţă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul Naţional al Copiilor, precum şi alte unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei Naționale ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei Naționale, prin inspectoratele școlare județene. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective şi sunt administrate de acestea.”

7. La articolul 259, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, respectiv (31) şi (32), cu următorul cuprins: „(31) Directorii unităţilor destinate activităţilor extraşcolare transferate la nivelul autorităților administrației publice locale sunt numiți, în urma unui concurs public, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, după cum urmează:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia, pentru directorii palatelor copiilor;

b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, pentru directorii cluburilor copiilor şi elevilor.

(32) Directorul încheie contract de management, după caz, cu primarul sau cu președintele consiliului județean. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale. Concursul se organizează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Art. II - Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu:

Art. 1 – (1) Palatele copiilor se reorganizează în subordinea şi administrarea consiliilor judeţene ale unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora funcționează conform Anexei nr. 3.

(2) Cluburile copiilor și cluburile sportive școlare se reorganizează în subordinea şi administrarea consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora funcționează conform Anexei nr. 3.

18

Page 19: Proiect Lege Descentralizare

Art. 2 – Bunurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 3 se transferă în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale, a consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 3 – Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 3 se transferă în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale, a consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. III - În tot cuprinsul Legii nr. 1/2011 sintagmele “Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului” şi “ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului” se înlocuiesc cu sintagmele “Ministerul Educaţiei Naţionale”, respectiv “ministrul educaţiei naţionale”.

TITLUL VIMăsuri de descentralizare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice

Art. I - Ordonanța de Urgență nr. 113/2011 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 13 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1, se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

”Art. 11 - (1) Agențiile judeţene pentru plăți și inspecție socială şi a municipiului Bucureşti se reorganizează ca servicii publice de interes judeţean, respectiv în direcții județene pentru plăţi sociale, respectiv a municipiului București, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcții județene și a municipiului București. (2) Direcțiile județene și a municipiului București au ca scop administrarea, gestionarea și plata beneficiilor de asistenţă socială, precum și susținerea programelor de servicii sociale la nivel județean și al municipiului București.”

19

Page 20: Proiect Lege Descentralizare

2. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(1) Agenţia are ca scop realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice.’’

(2) Agenţia asigură coordonarea metodologică, îndrumarea şi controlul activităţii agențiilor teritoriale și al direcțiilor județene și a municipiului București în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.”

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Programele de asistență socială susţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sunt gestionate la nivel județean și la nivelul municipiului București de către direcțiile județene și a municipiului București.”

4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

,,Art. 71 - (1) În realizarea atribuţiilor lor, direcțiile județene și a municipiului București, pot stabili relaţii de parteneriat sau de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, din ţară şi din străinătate, cu reprezentanţi ai societăţii civile sau ai partenerilor sociali.

(2) În vederea eficientizării activităţii sale, direcția județeană, respectiv a municipiului București poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor activităţi ori servicii, în condiţiile legii.”

5. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:,,Art. 16 – (1) În vederea îndeplinirii scopului lor, direcţiile județene și a

municipiului București au următoarele atribuții principale:a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială

şi, după caz, finanţarea programelor de servicii sociale;b) administrează fondurile alocate integral de la bugetul de stat pentru plata

beneficiilor de asistenţă socială, prin transferuri cu această destinație către bugetele locale ale județelor şi al municipiului București, precum şi a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii;

20

Page 21: Proiect Lege Descentralizare

c) organizează şi asigură activitatea de stabilire, evidenţă şi plată a beneficiilor de asistenţă socială în baza fondurilor care se asigură integral din bugetul de stat;

d) efectuează plata sumelor pentru beneficiile de asistenţă socială;e) asigură comunicarea şi relaţionarea cu persoanele care solicită beneficii de

asistenţă socială;f) informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi

şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;

g) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;

h) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;

j) utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei stabilite;

k) asigură evidenţa la nivel județean a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;

l) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;

m) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;

n) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială;

o) stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

p) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;

q) fundamentează şi propun consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi, după caz, susţin programele de servicii sociale;

r) administrează bugetul aprobat şi prezintă consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, raportul de execuţie bugetară;

s) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;

ş) întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sau Agenţiei, la solicitarea acestora;

21

Page 22: Proiect Lege Descentralizare

t) furnizează consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sau altor organisme care au competente în domeniu informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate;

ţ) asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene;

u) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;v) soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor

legale;w) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel

judeţean;x) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;y) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi

informarea asupra drepturilor beneficiarilor;z) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de

servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;

aa) întocmesc documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora;

bb) reprezintă instituţia competentă la nivel teritorial în ceea ce priveşte plata beneficiilor familiale care intră sub incidenţa Regulamentului Consiliului (CE) nr.883/2004;

cc) completează formularele europene şi le transmit Agenției în vederea comunicării acestora la instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene;

dd) întocmesc documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programul de subvenţionare prevăzut la lit. q) şi asigură plata acestora;

ee) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege.”

6. La articolul 16, teza introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, direcțiile județene și a municipiului București îndeplinesc şi următoarele atribuţii:”

7. La articolul 16 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

”e) autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor şi asigură secretariatul tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională;”

22

Page 23: Proiect Lege Descentralizare

8. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.

9. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:„(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, direcțiile județene și a

municipiului București cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum şi cu partenerii sociali.”

Art. II - Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu:

Art. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale direcțiilor judeţene pentru plăţi sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 2 – Conducătorii direcțiilor județene pentru plăţi sociale, respectiv a municipiului București, sunt numiți, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii, după cum urmează:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia;b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului general al municipiului București.

Art. 3 - Sub aspect metodologic, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asigură reglementarea și controlul pe domeniul specific de activitate al direcțiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor de asistență socială naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. III – (1) Serviciile publice/organele de specialitate aflate în

subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevăzute în Anexa nr. 4.

(2) Bunurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 4 se transferă în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

23

Page 24: Proiect Lege Descentralizare

(3) Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 4 se transferă în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

TITLUL VIIMăsuri de descentralizare în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

Art. I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(1) Coordonarea, reglementarea şi implementarea legislaţiei în domeniul

protecţiei mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării.”

2. După articolul 7, se introduce un nou articol, articolul 71 care va avea următorul cuprins:

„Art. 71 – (1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului și a municipiului București aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se reorganizează ca direcții județene pentru protecția mediului, servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Direcțiile judeţene pentru protecţia mediului și a municipiului București exercită următoarele atribuţii:

a) elaboreaza strategia județeană în domeniul protecției mediului, pun în aplicare dispoziţiile legale din domeniul de competenţă şi emit acte administrative, în condiţiile legii;

b) parcurg procedurile şi emit avize de mediu pentru planurile care urmează a fi implementate pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti;

c) gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului, aflate în structura proprie;

d) implementează şi menţin un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratoarelor şi staţiilor prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

24

Page 25: Proiect Lege Descentralizare

e) pot efectua, la cerere, măsurări şi analize de laborator ale calităţii factorilor de mediu;

f) efectuează şi derulează activităţi de monitorizare a calităţii mediului înconjurător la nivel judeţean sau la nivelul municipiului București, prin operarea echipamentelor, colectarea şi validarea datelor şi transmiterea acestora către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia;

g) asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii aerului, pe care le transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia;

h) elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local pe care, pe care le pun la dispoziţia consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București, precum și autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia;

i) elaborează, împreună cu titularul de activitate şi cu autorităţile implicate, planurile de acţiune pe termen scurt în domeniul calităţii aerului;

j) participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de calitate a aerului şi le avizează;

k) elaborează rapoarte privind stadiul şi efectele realizării măsurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de acţiune pe termen scurt;

l) asigură implementarea la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului București, a prevederilor legislaţiei naţionale referitoare la compuşii organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;

m) nominalizează reprezentanţi în cadrul comisiilor pentru evaluarea şi analizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot;

n) realizează colectarea, centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului București, pentru elaborarea unitară a inventarelor şi rapoartelor de emisii de poluanţi atmosferici şi de gaze cu efect de seră;

o) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;

p) aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu bifenili policloruraţi (PCB), conform legislaţiei în vigoare;

q) emit avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi, în special, a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;

r) realizează colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor în domeniul gestionării deşeurilor şi a celor privind chimicalele la nivel judeţean,

25

Page 26: Proiect Lege Descentralizare

respectiv la nivelul municipiului București, în vederea transmiterii acestora către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia;

s) asigură identificarea, promovarea şi monitorizarea implementării proiectelor prioritare din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului;

ș) elaborează şi actualizează planul local de acţiune pentru mediu;t) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convenţiilor de

custodie, conform legislaţiei în vigoare;ț) asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în

custodie;u) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;v) elaborează măsuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate

de interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie;w) implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor

privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

x) derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

y) realizează lista siturilor contaminate/potenţial contaminate, decide asupra necesităţii realizării investigării şi evaluării preliminare şi/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizează şi aprobă programele de remediere a zonelor în care solul şi subsolul sunt afectate;

z) asigură accesul publicului la informaţia de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, în condiţiile legislaţiei specifice;

aa) participă la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, cu acordul consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București;

bb) elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;

cc) îndeplinesc atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare;

dd) asigură implementarea sistemului de control managerial intern;ee) derulează procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura

de evaluare a rapoartelor de securitate şi procedura de evaluare adecvată pentru proiectele care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

ff) derulează procedura de autorizare integrată de mediu şi de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

gg) urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare;

26

Page 27: Proiect Lege Descentralizare

hh) gestionează inventarierea instalaţiilor ce intră sub schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru perioada 2013-2020;

ii) asigură funcţionarea secretariatelor de risc de la nivel local;jj) urmăresc aplicarea la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului

București, a programelor şi măsurilor pentru respectarea convenţiilor, acordurilor şi tratatelor internaţionale în domeniu la care România este parte;

kk) avizează, în vederea autorizării, persoane fizice sau juridice pentru certificarea lucrărilor de proiectare şi execuţie în vederea împăduririi, reîmpăduririi, completării regenerărilor naturale, întreţinerii culturilor forestiere şi îngrijirii arboretelor executate în fondul forestier naţional;

ll) avizează, în vederea autorizării, unităţile specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire, reîmpădurire, completare a regenerărilor, întreţinere şi îngrijire;

mm) îndeplinesc orice alte atribuţii, stabilite prin alte acte normative pentru domeniile sale de activitate.”

Art. II - Dispoziţii privind direcțiile județene pentru protecția mediului

Art. 1 - Serviciile publice/organele de specialitate aflate în subordinea/ coordonarea/autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, care se reorganizează în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevăzute în Anexa nr. 5.

Art. 2 – Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale direcțiilor județene pentru protecția mediului, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 3 – Conducătorii direcțiilor județene pentru protecția mediului, respectiv a municipiului București, sunt numiți, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii, după cum urmează:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia;b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului general al municipiului București.

Art. 4 – Sub aspect metodologic, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice asigură reglementarea și controlul în domeniul specific de activitate al direcțiilor judeţene pentru protecția mediului, respectiv a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului

27

Page 28: Proiect Lege Descentralizare

București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor de mediu naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 5 – Bunurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, prevăzute în Anexa nr. 5, se transferă în domeniul public al județelor, respectiv al municipiului București și în administrarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 6 - Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, prevăzute în Anexa nr. 5, se transferă în domeniul privat al județelor, respectiv al municipiului București și în administrarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. III - Dispoziţii privind direcțiile și structurile judeţene pentru pescuit şi acvacultură

Art. 1 – (1) Filialele regionale aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se reorganizează ca direcții județene pentru pescuit și acvacultură, servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene pe a căror rază teritorială se află.

(2) În județele în care nu sunt filiale regionale, consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, pot înfiinţa direcții județene pentru pescuit și acvacultură, în subordinea acestora.

(3) Direcțiile județene și a municipiului București pentru pescuit şi acvacultură au următoarele atribuţii principale:

a) asigură implementarea la nivel judeţean și a municipiului București a strategiei naţionale în domeniu, în concordanţă cu politicile naţionale şi a reglementărilor privind conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, acvacultura, procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultură;

b) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, care sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;

c) administrează terenurile aflate în domeniul public al județului pe care sunt amplasate amenajări piscicole, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al județului, în condiţiile legii;

28

Page 29: Proiect Lege Descentralizare

d) administrează terenurile proprietate privată a județului pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv instalaţiile speciale amplasate pe uscat;

e) actualizează Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit;g) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor

pescăreşti pe teritoriul naţional unde descarcă navele/ambarcaţiunile de pescuit;h) autorizează locurile în care se realizează prima vânzare a produselor

obţinute din pescuit, cu respectarea legislaţiei comunitare;i) eliberează permise/licenţe/autorizaţii, după caz, în conformitate cu

dispoziţiile legislaţiei naţionale şi comunitare;j) actualizează Registrul unităţilor de producţie din acvacultură şi emite

licenţele de acvacultură;k) actualizează Registrul centrelor de primă vânzare, Registrul

porturilor/punctelor de debarcare autorizate şi nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură;

l) emite licenţe de fabricaţie unităţilor de procesare;m) organizează activităţi de instruire a personalului propriu;n) realizează buletine informative, ghiduri, broşuri, afişe, postere, bannere

pentru diseminarea informaţiilor referitoare la sectorul pescăresc;o) participă la elaborarea planului comun de acţiune în vederea prevenirii

efectelor stărilor de calamităţi naturale şi urmăreşte realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute, în colaborare cu ceilalţi factori decizionali de la nivel local şi central;

p) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, în condiţiile legii.

Art. 2 – Bunurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv instalațiile speciale amplasate pe uscat, se transferă în domeniul public al județelor, respectiv al municipiului București și în administrarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 3 – Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv instalațiile speciale amplasate pe uscat, se transferă în domeniul privat al județelor, respectiv al municipiului București și în administrarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 4 – Dreptul de administrare a terenurilor proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv instalațiile speciale amplasate pe uscat se transferă către consiliile județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pe a căror rază administrativ-teritorială se află.

29

Page 30: Proiect Lege Descentralizare

Art. 5 – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice asigură coordonarea metodologică în domeniul specific de activitate al direcțiilor judeţene și a municipiului București pentru pescuit şi acvacultură în scopul aplicării unitare a politicilor şi a strategiilor naţionale şi comunitare privind protecţia și managementul resurselor acvatice vii.

Art. 6 – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul mediului și schimbărilor climatice împreună cu ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emit ordinul comun privind lista bunurilor proprietate publică a statului, prevăzute la art. 2 și art. 3. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare ordinului, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și consiliile județene, predă, respectiv preiau, prin protocol de predare-primire, bunurile prevăzute la art. 2 și art. 3.

Art. 7 – Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale direcțiilor județene pentru pescuit și acvacultură, respectiv a municipiului București se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art. 8 – Conducătorii direcțiilor județene pentru pescuit și acvacultură, respectiv a municipiului București, sunt numiți, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii, după cum urmează:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia;b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului general al municipiului București.

Art. IV - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins :„(4) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (2) se realizează de

către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură și de către direcțiile județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură.”

2. După articolul 1 se introduc trei noi articole, respectiv articolele (11) - (13) care vor avea următorul cuprins:

„Art. 11 - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură este instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează

30

Page 31: Proiect Lege Descentralizare

în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, cu sediul în municipiul Bucureşti, ale cărei structură, organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12 - Direcțiile județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură sunt servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene pe a căror rază teritorială se află.

Art. 13 - Direcțiile județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură asigură implementarea la nivel judeţean a strategiei naţionale în domeniu, în concordanţă cu politicile naţionale şi a reglementărilor privind conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, acvacultura, procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultură.”

3. La articolul 4 alineatul (3), literele a) şi c) se abrogă.

4. La articolul 4 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării;”

5. La articolul 4 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, respectiv literele g) şi h), care vor avea următorul cuprins:

„g) organizează şi întreţine baza de date din domeniul pescuitului şi acvaculturii şi asigură transmiterea datelor în sistemul informatic comunitar;

h) elaborează planul comun de acţiune în vederea prevenirii efectelor stărilor de calamităţi naturale şi urmăreşte realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute, în colaborare cu ceilalţi factori decizionali de la nivel local şi central;"

6. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 5 - Modul de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru

Pescuit și Acvacultură se stabilește prin hotărâre a Guvernului.”

8. La articolul 8, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:„b) măsuri de protejare şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea

anuală, la propunerea direcțiilor județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură, a TAC-lui şi a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiţie, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive;”

9. La articolul 8, litera c) se abrogă.

10. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

31

Page 32: Proiect Lege Descentralizare

„(1) Accesul la resursele acvatice vii, cu excepţia celor din ariile naturale protejate, se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură și a direcțiilor județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură, în urma consultărilor cu organizaţiile din domeniul pescuitului.”

11. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Anual, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în urma consultării direcțiilor județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură, prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, se vor stabili perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii.”

12. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis de direcția județeană și a municipiului București de pescuit și acvacultură, care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului mediului și schimbărilor climatice.

(2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunică schimbarea proprietarului către direcția județeană și a municipiului București de pescuit și acvacultură, în vederea eliberării unei noi licenţe de pescuit.”

13. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În situaţia în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate condiţiona exercitarea activităţii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii ştiinţifice; cotele stabilite sunt comunicate direcțiilor județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură care eliberează autorizaţii de pescuit, cu caracter temporar, complementare licenţei de pescuit, şi care va trebui să fie ţinute la bord.”

14. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) care va avea următorul cuprins:

„(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin comun al ministrului mediului și schimbărilor climatice și a ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, se stabilesc condiţiile de atribuire şi modelul autorizaţiilor de pescuit, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.”

32

Page 33: Proiect Lege Descentralizare

15. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:”Art. 15 - (1) Contravaloarea licenţelor de pescuit, a permiselor de pescuit şi

a autorizaţiilor de pescuit se face venit la bugetul local al județelor.”

16. Art. 16 se modifică și va avea următorul cuprins:”Art. 16 Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor,

permiselor şi autorizaţiilor emise de direcția județeană și a minicipiului București pentru pescuit și acvacultură.”

17. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Pentru îmbunătăţirea administrării şi controlului activităţilor de pescuit, precum şi pentru a favoriza planificarea, direcțiile județene și a municipiului București pentru pescuit şi acvacultură dispun distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupurile de nave care activează într-o zonă de pescuit.”

18. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Navele/ambarcaţiunile care descarcă capturile pe teritoriul naţional trebuie să prezinte direcțiilor județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură, în condiţiile stabilite de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură , o declaraţie de debarcare care va cuprinde cantităţile descărcate pentru fiecare specie, zona de provenienţă, precum şi alte date stabilite de aceasta.”

19. La articolul 45, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum şi modificările privind capacitatea de producţie şi speciile cultivate trebuie comunicate Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea reactualizării Registrului unităţilor de acvacultură; direcțiile județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură eliberează noua licenţă de acvacultură, după caz.

(3) Unităţile de producţie din acvacultură sunt înscrise în Registrul unităţilor de acvacultură şi primesc licenţă de acvacultură, eliberată de direcțiile județene și a municipiului București de pescuit și acvacultură.”

20. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:”Art. 50 - Unitatea de procesare este înregistrată în Registrul unităţilor de

procesare şi primeşte licenţă de fabricaţie emisă de direcțiile județene și a municipiului București pentru pescuit şi acvacultură, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu normele elaborate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice şi aprobate prin ordin al ministrului mediului și schimbărilor climatice.”

33

Page 34: Proiect Lege Descentralizare

Art. V - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(2) Titularul dreptului de administrare a plajelor cu destinaţie turistică este

unitatea administrativ-teritorială pe a cărui rază teritorială se află.”

2. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(3) Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Direcţia Apelor

Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de întreţinere şi ecologizare a plajelor, lucrări finanţate din bugetul propriu.”

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Autorităție administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află plajele cu destinație turistică realizează lucrările de întreţinere şi ecologizare a plajelor respective. Lucrările realizate sunt finanţate din bugetul propriu, de la bugetul de stat, precum și din veniturile obţinute de la utilizatorii plajelor cu destinaţie turistică, proporţional cu suprafaţa de plajă utilizată.

(5) Titularul dreptului de administrare are dreptul să închirieze plajele cu destinație turistică degrevate de sarcini.”

5. La articolul 4 alineatul (1) se introduce lit. d), care va avea următorul cuprins:

„d) realizează lucrările de întreţinere şi ecologizare a plajelor cu destinație turistică.”

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:„(2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)

sunt asigurate de la bugetul de stat, din bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.”

Art. VI - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

34

Page 35: Proiect Lege Descentralizare

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 1 - (1) Administraţia Naţională „Apele Române” este instituţie publică

de interes naţional, cu personalitate juridică, având ca scop cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum şi administrarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor, exceptând plajele turistice maritime și fluviale ale râurilor, pârâurilor și ale lacurilor de acumulare.”

2. La articolul 2, alineatul (2) se completează şi va avea următorul cuprins:

„(2) Administraţia Naţională „Apele Române” administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi patrimoniul propriu stabilit pe baza situaţiilor financiare existente la sfârşitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituţie publică la organul fiscal competent, exceptând plajele turistice maritime și fluviale ale râurilor, pârâurilor și ale lacurilor de acumulare.”

3. La articolul 2, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Dreptul de administrare a plajelor turistice maritime şi fluviale ale râurilor, pârâurilor şi ale lacurilor de acumulare se transferă de la Administraţia Naţională „Apele Române” către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativ-teritorială se află.”

4. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: „f) administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu, exceptând plajele turistice maritime și fluviale ale râurilor, pârâurilor și ale lacurilor de acumulare;”

Art. VII - (1) Din totalul sumelor percepute din închirierea şi concesionarea bunurilor proprietate publică a statului cu destinaţia de balastieră, aflate în administrarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, o cotă-parte de 50% se face venit la bugetele locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află bunurile respective.

(2) Cota parte de 50% din încasările realizate, conform alin. (1), se virează lunar bugetelor locale până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna anterioară.

(3) Transferul dreptului de administrare a plajelor turistice se face prin protocol de predare – preluare încheiat între Administrația Națională ”Apele

35

Page 36: Proiect Lege Descentralizare

Române” și unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află respectivele plaje, potrivit prezentului titlu, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. VIII - În cazul în care Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice constată emiterea cu încălcarea prevederilor legale, de către direcțiile județene de protecția mediului, respectiv a municipiului București, a autorizațiilor/avizelor în domeniul protecției mediului, are dreptul să anuleze autorizațiile/avizele respective.

Art. IX - În cazul în care Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice constată că Direcțiile Județene de Protecția Mediului refuză în mod nejustificat să emită autorizațiile/avizele în domeniul protecției mediului, acesta are dreptul să emită autorizațiile/avizele respective.

TITLUL VIIIMăsuri de descentralizare în domeniul sănătăţii

Art. I - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Programele naţionale de sănătate se adresează principalelor domenii de intervenţie ale sănătăţii publice şi curative şi răspund priorităţilor naţionale identificate prin Strategia naţională de sănătate.

(5) Programele naţionale de sănătate sunt elaborate de către Ministerul Sănătăţii, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; derularea acestora se realizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.”

2. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Ministerul Sănătăţii, prin aparatul propriu şi direcţiile de sănătate

publică ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, verifică respectarea reglementărilor în domeniul sănătăţii publice, iar în caz de nereguli sau neconformitate, aplică măsuri conform legii.”

3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

36

Page 37: Proiect Lege Descentralizare

„Art. 12 – (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează ca servicii publice cu personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucureşti, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local.

(2) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează:

a) unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

b) centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.”

4. După articolul 12, se introduce un nou articol, articolul 121, care va avea următorul cuprins:

„Art. 121 – În cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se pot organiza direcţii de sănătate publică care colaborează cu Ministerul Sănătăţii.”

5. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 17 – (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului

Bucureşti pun în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate publică pe plan local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează acţiuni locale de sănătate publică.

(2) În scopul îndeplinirii acestor obiective, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează unitățile sanitare aflate în rețeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate;

b) evaluează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice;

c) monitorizează aplicarea normelor de funcţionare a unităţilor medicale şi farmaceutice, indiferent de forma de organizare, şi propune măsuri în caz de neconformitate;

d) urmăresc aplicarea criteriilor referitoare la calitatea serviciilor medicale;e) coordonează şi monitorizează asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului;f) evaluează resursele umane de la nivelul asistenţei medicale în relaţie cu

nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice;g) participă activ la programele de instruire a personalului din serviciile de

sănătate publică şi a populaţiei;h) organizează acţiuni de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a

sănătăţii;i) organizează activităţile preventive în teritoriul judeţului şi, respectiv, al

municipiului Bucureşti;

37

Page 38: Proiect Lege Descentralizare

j) colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei, utilizând informaţiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;

k) identifică posibilele probleme de sănătate publică sau ameninţări la adresa sănătăţii unei comunităţi;

l) intervin în rezolvarea problemelor de sănătate publică apărute în rândul persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate;

m) coordonează studii asupra problemelor de sănătate ale populaţiei din judeţe, respectiv municipiul Bucureşti;

n) stabilesc relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii în vederea desfăşurării de acţiuni comune în domeniul sănătăţii publice;

o) colectează şi înregistrează datele privind tipurile, cantitatea şi modul de gestionare a deşeurilor generate în unităţile medicale din zona de jurisdicţie;

p) încheie contracte pentru finanțarea serviciilor medicale prevăzute la art. art. 80 lit. b), d) şi e), art. 1901 lit. b), c), d) şi f) şi la art. 1902;

q) evaluează necesarul de echipamente și aparatură medicală al unităților sanitare;

r) asigură furnizarea serviciilor de asistenţă de sănătate publică;s) evaluează factorii de risc din mediul de viață și muncă;ş) asigură finanțarea unor servicii medicale, prin transferuri de la bugetul de

stat, în bugetul local al județului, respectiv al municipiului București, după caz.(3) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

administrează, în numele consiliilor judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, locuinţele construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Subprogramul privind construcţia locuinţelor în regim de închiriere, de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate, sau construite prin alte surse de finanţare.

(4) Locuințele prevăzute la alin. (3) construite de către Agenția Națională pentru Locuințe pe terenurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii se transferă, împreună cu terenul aferent, în domeniul public al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, şi în administrarea Consiliilor Judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

6. La articolul 171, alineatele (2), (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Conducătorii direcțiilor județene de sănătate publică, respectiv a municipiului București, sunt numiți, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii, după cum urmează:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia;b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre

38

Page 39: Proiect Lege Descentralizare

a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului general al municipiului București.

(3) Funcţiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu preşedintele consiliului judeţean, respectiv cu primarul general al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de maximum 4 ani.

(7) Dacă directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de drept, iar preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti pot cere persoanelor în cauză despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.”

7. După articolul 171 se introduce un nou articol, articolul 172, care va avea următorul cuprins:

„Art. 172 – Controlul şi evaluarea modului de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice, precum şi controlul aplicării normelor de funcţionare a unităţilor medicale şi farmaceutice, indiferent de forma de organizare, se efectuează de către Ministerul Sănătății, aplicând măsuri în caz de neconformitate.”

8. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(2) Autorităţile administraţiei publice locale asigură cheltuielile de personal

aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru baremul de dotare cu medicamente şi materiale sanitare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ.”

9. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

întocmesc rapoarte privind starea de sănătate a comunităţii, care sunt înaintate consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, precum şi partenerilor instituţionali la nivel local.”

10. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 22 – Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura

organizatorică ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

11. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

39

Page 40: Proiect Lege Descentralizare

„Art. 41 – (1) Pentru servicii de asistenţă de sănătate publică, efectuate de către direcţiile de sănătate publică județene la cererea unor persoane fizice și juridice, se percep tarife aprobate de consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București.

(2) Sumele obţinute potrivit alin. (1) se fac venit la bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.”

12. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 43 – Ministrul sănătăţii emite ordinul pentru aprobarea Normelor de

organizare şi functionare a controlului în sănătatea publică.”

13. Articolul 491 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 491 – Implementarea programelor naţionale de sănătate publică şi

curativă se realizează din sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat, din venituri proprii și din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate cu:

a) instituţii publice şi furnizori de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii;

b) furnizorii de servicii medicale din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, instituţii publice, precum şi furnizori de servicii medicale privaţi, cu respectarea art. 49 alin. (2) lit. c);

c) furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale evaluaţi.”

14. Articolul 811 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 811 – Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, se pot

finanţa cheltuieli pentru investiţii în infrastructură, în localităţile rurale, în vederea construcţiei, reabilitării, dotării minime standard a spaţiilor medicale şi nemedicale în care se desfăşoară activităţi de îngrijire medicală primară.”

15. După articolul 811, se introduc două noi articole, respectiv articolele (812) şi (813), care vor avea următorul cuprins:

„Art. 812 – Ministerul Sănătăţii alocă sumele prevăzute la art. 811 sub formă de transferuri către bugetele locale ale judeţelor, respectiv al municipiului București, după caz, pe care le repartizează, prin hotărâre, autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 813 – Sumele necesare pentru finanţarea serviciilor prevăzute la art. 19 alin. (2) şi art. 80 lit. b), d) şi e) se asigură, anual, din bugetul de stat prin cuprindere distinctă în anexă la legea bugetului de stat repartizate bugetelor locale ale judeţelor, respectiv al Municipiului București, după caz.”

40

Page 41: Proiect Lege Descentralizare

16. La articolul 186 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;”

17. La articolul 186 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: „a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii ori, după caz, 3 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru spitalele aflate în subordinea acestora;”

18. Teza introductivă a articolului 1901 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1901 - Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale încheie contracte pentru:”

19. La articolul 1901, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:„a) implementarea programelor naţionale de sănătate publică şi curative;”

20. Articolul 1903 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 1903 – (1) Sumele necesare pentru derularea contractelor încheiate cu

direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti prevăzute la art. 1901 lit. b) - f) şi la art. 1902 se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin transfer în bugetele locale ale judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

(2) Sumele necesare pentru derularea contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate judeţene prevăzute la art. 1901 lit. a) se asigură din fonduri de la bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate, bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii.”

21. La articolul 191, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial, Ministerului Sănătăţii şi instituţiei cu reţea sanitară proprie sau autorităţii administraţiei publice locale, în funcţie de subordonare, şi se publică pe site-urile acestora.”

22. La articolul 198, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Raportările se fac către Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului

41

Page 42: Proiect Lege Descentralizare

Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi, după caz, către ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel naţional, în vederea fundamentării deciziilor de politică sanitară, precum şi pentru raportarea datelor către organismele internaţionale.”

23. La articolul 229, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti autorizează desfăşurarea activităţii de către dentişti.”

24. După articolul 361, se introduce un nou articol, articolul 3611, care va avea următorul cuprins:

„Art. 3611 – Din veniturile colectate potrivit art. 361 la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, lunar, până la data de 5 ale lunii în curs, pentru luna anterioară, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală virează o cotă de 70% bugetelor locale ale județelor, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.”

25. După articolul 362 se introduce un nou articol, articolul 3621 care va avea următorul cuprins:

„Art. 3621 – Sumele transferate în bugetele locale ale potrivit art. 3611 se utilizează în scopul efectuării de investiţii în infrastructură şi dotări, respectiv pentru asigurarea funcţionării unităţilor sanitare din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.”

Art. II - Sub aspect metodologic, Ministerul Sănătăţii asigură reglementarea și controlul în domeniul specific de activitate al direcțiilor de sănătate publică din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor naţionale şi comunitare în domeniul sănătăţii, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. III - Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu:

Art. 1 - Serviciile publice/organele de specialitate aflate în subordinea/ coordonarea/autoritatea Ministerului Sănătăţii, care se reorganizează în subordinea autorităților administrației publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare, sunt prevăzute în Anexa nr. 6.

Art. 2 – Bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea serviciilor deconcentrate sau a ministerului, prevăzute în Anexa nr. 6 se transferă în domeniul public al județelor, respectiv al municipiului București.

Art. 3 - Prin excepție de la prevederile Codului Civil bunurile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea serviciilor deconcentrate sau a

42

Page 43: Proiect Lege Descentralizare

ministerului, prevăzute în Anexa nr. 6 trec în domeniul privat al județelor, respectiv al municipiului București.

TITLUL IXMăsuri de descentralizare în domeniul tineretului şi sportului

Art. I - (1) Direcţiile judeţene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București, se reorganizează ca servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile judeţene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea şi promovarea activităţilor de sport şi tineret de la nivelul judeţului, respectiv la nivelul municipiului București.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale direcţiilor județene pentru sport și tineret şi a municipiului Bucureşti se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(4) Conducătorii direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București, sunt numiți, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii, după cum urmează:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia;b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului general al municipiului București.

(5) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură implementarea la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, a strategiei şi politicilor naționale în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează strategia județeană, respectiv a municipiului București, pentru sport și tineret și o supune aprobării consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București;

b) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a strategiei şi programelor naționale în domeniile sportului şi tineretului;

c) colaborează cu instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

43

Page 44: Proiect Lege Descentralizare

d) organizează şi desfăşoară acţiuni pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale;

e) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii;f) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru

dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Ministerul Tineretului și Sportului şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;

g) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;

h) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;

i) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile

sportului şi tineretului;k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru

tineret din judeţ;l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri

pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi

tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;n) propun consiliilor județene, respectiv Consiliului General al Municipiului

București, înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;

o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;

p) țin evidența structurilor sportive fara personalitate juridică din județ, respectiv municipiul București, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;

q) finanțează, pe bază de contract, programele sportive ale asociațiilor județene și ale municipiului București pe ramuri de sport și ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație;

r) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanță în teritoriu;

s) elaborează și aduc la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administratiei publice locale, planurile de construire și de îmbunătățire a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general și a sportului de performanță în teritoriu, finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială;

44

Page 45: Proiect Lege Descentralizare

ș) colaborează cu inspectoratele școlare, unitățile de învățământ și cu instituțiile de învățământ superior pentru organizarea și dezvoltarea sportului școlar și universitar, precum și pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;

t) inițiază măsurile necesare pentru prevenirea violenței la manifestarile sportive organizate în raza lor teritorială, precum și a dopajului în sport;

ț) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toti;

u) îndrumă și controlează, din punct de vedere tehnicometodic și de specialitate, structurile sportive din județ;

v) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum și a celor care au apartinut domeniului public și au intrat în circuitul privat;

w) îndeplinesc și alte atribuții stabilite potrivit legii.

Art. II - Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice si sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:„Art. 19 – (1) Direcţiile judeţene pentru sport și tineret, respectiv a

municipiului București sunt servicii publice în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile judeţene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București, sunt finanțate de la bugetul local, transferuri de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare.”

2. Articolul 20 se abrogă.

3. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 29 - (1) Cluburile sportive de drept public sunt înfiinţate ca instituţii

publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, după caz, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.”

4. După articolul 70 alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11) care va avea următorul cuprins:

„(11) – Din veniturile colectate potrivit alin. (1), lit. c) la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, lunar, până la data de 5 ale lunii în curs, pentru luna anterioară, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală virează o

45

Page 46: Proiect Lege Descentralizare

cotă de 50% bugetelor locale ale județelor, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.”

5. La articolul 70, alineatul (2), se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile proprii ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, provin din:

a) alocaţia bugetară anuală stabilită de administraţia publică centrală, precum şi transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale ale județelor;

b) 15% din valoarea de piaţă a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinaţia, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judeţului respectiv;

c) veniturile obţinute din activităţi economice realizate în legătura cu scopul şi cu obiectul de activitate ale unităţilor de administrare a bazelor sportive;

d) donaţii şi sponsorizări;e) sumele rămase din exerciţiul financiar precedent;f) venituri provenite din organizarea de excursii interne şi externe;g) alte venituri, în condiţiile legii.”

Art. III – Prevederi referitoare la aplicarea prezentului titlu:

Art. 1 – Serviciile publice/organele de specialitate aflate în subordinea/ coordonarea/sub autoritatea Ministerului Tineretului și Sportului, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevăzute în Anexa nr. 7, respectiv Anexele nr. 7a – 7e.

Art. 2 – Bunurile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 7, respectiv Anexele nr. 7a – 7e se transferă în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale.

Art. 3 – Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevăzute în Anexa nr. 7, respectiv Anexele nr. 7a – 7e se transferă în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale.

Art. 4 – Sub aspect metodologic, Ministerul Tineretului și Sportului asigură reglementarea și controlul în domeniul specific de activitate al Direcţiilor judeţene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București din subordinea consiliilor

46

Page 47: Proiect Lege Descentralizare

județene și al Consiliului General al Municipiului București, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor naţionale şi comunitare în domeniul tineretului și sportului, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

TITLUL XMăsuri de descentralizare în domeniul transporturi

Art. I - Dispoziţii privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A.:

Art. 1 - (1) Pachetul de acțiuni de 8.048.364 acţiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei deținut de statul român la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, se transferă cu titlu gratuit municipiului București.

(2) Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, denumită în continuare Metrorex, se transferă din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Metrorex este societate comercială pe acţiuni, persoană juridică română, care desfăşoară în principal activităţi de interes public şi strategic.

(4) Metrorex deţine în concesiune şi/sau în proprietate bunuri imobile şi mobile, după caz.

(5) Bunurile, proprietate publică a statului, prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 482 din 17.06.1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - S.A., publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 24.06.1999, precum şi bunurile rezultate din investiţii, dezvoltări şi/sau modernizări ale acestora atribuite în concesiune Metrorex fără plata redevenţei, pe o durată de 49 de ani de la data înfiinţării acesteia, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor trec din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului București.

(6) Bunurile prevăzute la alin. (5) se predau, respectiv se preiau, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Ministerul Transporturilor și municipiul București.

(7) Bunurile proprietate publică a municipiului București, prevăzute la alin. (5) pot fi exploatate de Metrorex fie direct, fie prin asociere, închiriere sau subconcesionare, după caz, cu acordul municipiului București.

(8) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor publice concesionate Metrorex constituie venituri proprii.

47

Page 48: Proiect Lege Descentralizare

Art. 2 – (1) Metrorex este condusă de adunarea generală a acţionarilor. Atribuţiile şi componenţa adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul Metrorex.

(2) Consiliului General al Municipiului București, prin hotărâre, desemnează/ revocă 5 reprezentanţi ai municipiului București, în adunarea generală a acţionarilor Metrorex.

(3) Pentru activitatea depusă reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie stabilită prin hotărâre a Consiliului General al municipiului București.

(4) Metrorex este administrată în condițiile legii.

Art. 3 – (1) De la data încheireii protocolului de predare-primire, municipiul București se subrogă în drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor în ceea ce privește aplicarea prevederilor art. 1.

(2) În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 482 din 17.06.1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 24.06.1999, sintagma ”Ministerul Transporturilor” se înlocuiește cu sintagma ”Municipiul București”.

Art. 4 – (1) Tariful călătoriei cu metroul se stabileşte de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A și se aprobă, în condiţiile legii.

(2) Transportul public de călători cu metroul are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii Metrorex primește de la bugetul de stat şi de la bugetul local al municipiului Bucureşti sume care acoperă diferenţele dintre veniturile proprii din activitatea de transport de călători şi cheltuielile totale, inclusiv cele determinate de exploatarea, întreţinerea şi repararea obiectivelor de protecţie civilă, care sunt nominalizate distinct în bugetul său de venituri și cheltuieli.

Art. 5 – Investiţiile pentru realizarea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii şi materialului rulant se finanţează de la bugetul de stat, bugetul local, din credite interne şi externe, precum şi din fonduri europene. Aceleaşi prevederi se aplică şi pentru obiectivele de protecţie civilă, sumele alocate fiind nominalizate distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Metrorex.

Art. II - Dispoziţii privind porturile administrate de Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. - Giurgiu și Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi:

48

Page 49: Proiect Lege Descentralizare

Art. 1 – (1) Autorităţile administraţiei publice locale administrează infrastructura portuară de pe raza administrativ-teritorială a acestora, în condiţiile legii, conform Anexei nr. 8.

(2) În vederea exercitării competenței prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale înfiinţează administrații portuare, prin hotărâre a autorităţii deliberative, în cadrul zonei de activitate, în limita terenurilor portuare, a radelor şi pentru infrastructura de transport naval aferentă porturilor respective. (3) Administrațiile portuare prevăzute la alin. (2) îndeplinesc funcţia de autorităţi portuare, în condițiile legii, și exercită atribuțiile prevăzute de art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată,cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 – (1) Finanțarea administrațiilor portuare prevăzute la art. 1, alin. (2) se asigură din venituri proprii, conform prevederilor art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată.

(2) De la bugetul local al unității administrativ-teritoriale care îl are în administrare, precum și de la bugetul de stat se pot aloca sume în completarea veniturilor prevăzute la alin. (1).

Art. 3 – (1) Infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului, concesionată Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. - Giurgiu și Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi, bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii aprobate de Guvern până la data înfiinţării Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. - Giurgiu, și până la data înființării Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente, concesionate celor două companii, trec din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor supune spre aprobare Guvernului lista bunurilor proprietate publică a statului, prevăzute la alin. (1). În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, între Ministerul Transporturilor și unitățile administrativ-teritoriale, prin protocol de predare-primire, se predau, respectiv se preiau bunurile prevăzute la alin. (1).

49

Page 50: Proiect Lege Descentralizare

Art. 4 - Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. - Giurgiu și Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi se reorganizează, în condițiile legii.

Titlul XIDispoziţii tranzitorii şi finale

Art. I – (1) Finanţarea atribuțiilor și competențelor descentralizate la nivel judeţean/local se face integral de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele alocate pentru fiecare județ, potrivit alin. (1), pentru finanțarea cheltuielilor publice transferate se repartizează pe unități administrativ-teritoriale prin hotărârea consiliului județean, adoptată după consultarea primarilor.

(3) Finanţarea plăţii aferente beneficiilor de asistenţă socială şi susţinerii programelor de servicii sociale se asigură integral din bugetul de stat prin transferuri cu această destinație către bugetele locale ale judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. II – În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, care descentralizează atribuții sau competențe, conform prezentei legi, inițiază și aprobă, prin ordin al ministrului de resort, cu avizul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, metodologia, calendarul și proiectul de protocol-cadru de predare-preluare a atribuțiilor, competențelor, personalului și patrimoniului ce fac obiectul descentralizării.

Art. III – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative care reglementează domeniul acestora de competenţă, precum şi cele care vizează organizarea şi funcţionarea lor, în conformitate cu diminuarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin prezenta lege.

Art. IV – (1) Între ministerul de resort și autoritățile administrației publice locale se încheie protocolul de predare – preluare a structurilor ce fac obiectul descentralizării.

(2) Predarea – preluarea se realizează la data de 31.12.2013.

50

Page 51: Proiect Lege Descentralizare

Art. V – Structurile preluate de către autoritățile administrației publice locale se subrogă în drepturile şi obligaţiile structurilor predate, conform art. III, începând cu data de 1 ianuarie 2014, cu excepția obligațiilor de plată restante la data de 31.12.2013, care rămân în sarcina ministerului de resort.

Art. VI - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre structura organizatorică, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale structurilor preluate, cu excepția celor aferente societăților comerciale prevăzute la art. X din prezentul titlu.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, conducătorii structurilor care fac obiectul procesului de descentralizare, potrivit prezentei legi, precum și adjuncții acestora se eliberează din funcție.

(3) Până la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacantate potrivit alin. (2), președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București și, respectiv primarii unităților administrativ-teritoriale, care au preluat structuri, conform prezentei legi, numesc temporar conducătorii acestora.

(4) În termen de 30 de zile de la data reorganizării, președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București și primarii unităților administrativ-teritoriale întreprind demersurile prevăzute de lege în vederea ocupării posturilor de conducere prevăzute la alin. (2), cu excepţia concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director ale unităţilor de învăţămînt destinate activităţilor extraşcolare, care se organizează în termen de 6 luni.

Art. VII - Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. IV ale prezentului titlu, finanţarea cheltuielilor de personal şi de funcţionare ale structurilor preluate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, din structura cărora acestea s-au reorganizat.

Art. VIII – Prin excepție de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, numărul posturilor preluate conform prevederilor prezentei legi, nu se încadrează în numărul maxim de posturi.

Art. IX – Personalul instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei legi îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. X - Măsurile de reformă specifice în domeniul transporturilor se pun în aplicare, astfel:

51

Page 52: Proiect Lege Descentralizare

a) De la data intrării în vigoare a actului normativ de reorganizare a Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul “Metrorex” – S.A., Ministerul Transporturilor şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti încheie protocoalele pentru predarea - preluarea activelor şi pasivelor Metrorex;

b) Bunurile aflate în domeniul public al statului, concesionate către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu şi Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi, respectiv terenurile și danele, se transferă în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale.

c) Bunurile aflate în patrimoniul privat Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. - Giurgiu şi al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi, constituit din instalațiile, echipamentele și cladirile aferente porturilor, poate fi încredințat în folosință gratuită unităților administrativ-teritoriale;

d) Transferul bunurilor aflate din domeniul public al statului în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, precum și constituirea dreptului de folosință gratuită asupra patrimoniului privat al companiilor menționate la lit. b) se realizează cu asigurarea corespunzătoare a condițiilor necesare menținerii funcționalității instalațiilor, echipamentelor și cladirilor aferente porturilor;

e) Statutul autorităților portuare nou înfiinţate, modul de organizare şi funcţionare, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Art. XI – (1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, bunurile proprietate publică a statului, care fac obiectul descentralizării potrivit prezentei legi, trec în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

(2) Prin excepție de la prevederile Codului Civil, bunurile proprietate privată a statului, care fac obiectul descentralizării potrivit prezentei legi, trec în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale.

(3) Bunurile imobile transferate în condițiile prezentei legi se predau noilor titulari ai dreptului de proprietate, respectiv de administrare, pe bază de protocol de predare-primire.

Art. XII – Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, sport și educație, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure furnizarea serviciilor publice specifice domeniului de activitate, în conformitate cu metodologiile elaborate de către ministerele de resort.

Art. XIII – (1) Bunurile imobile care fac obiectul transferului potrivit prezentei legi îşi menţin destinaţia avută anterior transferului.

52

Page 53: Proiect Lege Descentralizare

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, autoritățile administrației publice locale pot schimba destinația bunurilor imobile numai cu avizul conform al ministerului de resort și numai după ce au realizat o investiție similară pe raza unității administrativ-teritoriale.

(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot transmite între acestea, în limitele administrative ale județului din care fac parte, dreptul de proprietate și/sau dreptul de administrare asupra bunurilor aflate în domeniul public/privat al acestora, preluate ca urmare a prezentei legi, prin adoptarea de hotărâri ale consiliilor locale, respectiv județene, după caz, cu informarea prealabilă a ministerelor de resort de la care au fost transferate, respectiv a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), se transferă drepturile și obligațiile patrimoniale, precum și resursele financiare alocate pentru finanțarea acestora.

Art. XIV – Prezenta lege reglementează descentralizarea competenţelor exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a mijloacelor financiare aferente realizării acestora, prin derogare de la principiile, regulile şi cadrul instituţional prevăzut de Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006.

Art. XV - Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. XVI – La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. XVII – Prevederile prezentei legi intră în vigoare, după cum urmează:a) Titlul I și art. I - XIV ale Titlului XI, în termen de 3 zile de la data

publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi;b) Titlurile II – X și art. XV și XVI ale Titlului XI, la data de 31.12.2013.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și 76 din Constituția României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Valeriu - Ştefan ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

George - Crin Laurenţiu ANTONESCU

53

Page 54: Proiect Lege Descentralizare

Anexa nr. 1

LISTAserviciilor publice/organelor de specialitate aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate aflat în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se reorganizează/desfiinţează

Serviciul public care se înfiinţează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se înfiinţează serviciul public

1. Direcţia pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti

Direcţia agricolă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti

Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti2. Oficiul de studii pedologice şi agrochimice

județean3. Casele agronomului

Anexa nr. 2

LISTAserviciilor publice/organelor de specialitate aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Culturii care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a

procesului de descentralizare

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate/ aflat în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Culturii

Serviciul public care se înfiinţează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se înfiinţează serviciul public

1. Direcţia judeţeană pentru cultură și patrimoniu național, respectiv a municipiului Bucureşti

Direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniu, respectiv a municipiului Bucureşti

Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului

Bucureşti

Anexa nr. 3

LISTAserviciilor publice/organelor de specialitate/instituţii aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea

Ministerului Educaţiei Naţionale, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate/ instituţia/aflat/aflată în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale

Serviciul public care se transferă în coordonarea administrativă a autorităţilor administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale în a cărei coordonare administrativă se transferă serviciul public

1. Palatele copiilor Palatele copiilor Consiliile județene2. Cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare Cluburile copiilor, cluburile sportive

şcolareConsiliile locale

54

Page 55: Proiect Lege Descentralizare

Anexa nr. 4

LISTAserviciilor publice/organelor de specialitate aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate aflat în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care se reorganizează

Serviciul public care se înfiinţează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se înfiinţează serviciul public

1. Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi a municipiului Bucureşti

Direcţiile județene pentru păţi sociale, respectiv a municipiului Bucureşti

Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului

Bucureşti

Anexa nr. 5LISTA

serviciilor publice/organelor de specialitate aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice

locale, ca urmare a procesului de descentralizare

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate/ aflat în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Serviciul public care se înfiinţează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se înfiinţează serviciul public

1. Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului București

Direcția judeţeană pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti

Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti

2. Filiala regională a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

Direcția judeţeană pentru pescuit şi acvacultură, respectiv a municipiului Bucureşti

Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Anexa nr. 6

LISTAserviciilor publice/organelor de specialitate aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Sănătăţii, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a

procesului de descentralizare

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate aflat în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Sănătăţii, care se reorganizează/desfiinţează

Serviciul public care se înfiinţează în subordinea administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se înfiinţează serviciul public

1. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în subordine:a) unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate

Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti2. Centrele judeţene de aparatură medicală

3. Centrele de diagnostic şi tratament4. Centrele medicale şi ambulatoriile de

specialitate

55

Page 56: Proiect Lege Descentralizare

prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;b) centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.

Anexa nr. 7

LISTAserviciilor publice/organelor de specialitate aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului

Tineretului şi Sportului, care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate/ aflat în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului

Serviciul public care se înfiinţează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se înfiinţează serviciul public

1. Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti

Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti

Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului

Bucureşti

Anexa nr. 7a

LISTAbunurilor aferente serviciilor publice care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice

locale care se transferă acestora, ca urmare a procesului de descentralizare

DIRECȚII JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET

JUDEȚUL ALBA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Sediu administrativ 121227

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Teren FN

JUDEȚUL ARGEȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

DENUMIRE BUN NR.MFP

56

Page 57: Proiect Lege Descentralizare

SE TRANSFERĂ 1 DIRECTIA JUDETEANA

PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Sediu administrativ 101409

JUDEȚUL BACĂU

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Sediu administrativ 35630

JUDEȚUL BIHOR

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean Bihor Casa de locuit Oradea  36413 

JUDEȚUL BRAȘOV

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Sediu administrativ 121388

JUDEȚUL CLUJ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ

Consiliul Județean Cluj

Sediu administrativ Eroilor Nr.40- Suprafata 1050 mp din care 550 mp constructie, 10 birouri, sala sedinte,anexe

101517

JUDEȚUL CONSTANȚA

NR. DENUMIRE INSTITUȚIE AUTORITATEA DENUMIRE BUN NR.MFP

57

Page 58: Proiect Lege Descentralizare

CRT

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN

SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Județean Constanța SEDIU DJST CONSTANTA FN

JUDEȚUL COVASNA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET COVASNA

Consiliul Județean Covasna Sediu administrativ - 8 birouri, sala sedinte si anexe

40385

JUDEȚUL DOLJ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Județean Dolj Sediu administrativ+teren S=207 mp

101673

JUDEȚUL HARGHITA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita

Sediu administrativ 37695

JUDEȚUL IALOMIȚA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Sediu Administrativ cladire P+1, 9 birouri, sala de sedinta

34658

58

Page 59: Proiect Lege Descentralizare

JUDEȚUL IAȘI

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași Cladire administrativă / Sediu Birouri

38841

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași HOTEL SPORT 39000

JUDEȚUL MARAMUREȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MARAMUREȘ

Consiliul Județean Maramureș Sediu administrativ 36228

2DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET MARAMUREȘ

Consiliul Județean Maramureș Hotel "Sport" si cantina

restaurant 101951

JUDEȚUL OLT

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Sediu administrativ 36004

JUDEȚUL PRAHOVA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

Sediu administrativ sc 406.91mp teren suprafata totala 874 mp

26576

JUDEȚUL SATU MARE

59

Page 60: Proiect Lege Descentralizare

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Sediu FN

JUDEȚUL SIBIU

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Sediu administrativ si camin sportiv

38039

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Sediu institutie - Etaj 1 FN

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Sediu institutie - Parter FN

JUDEȚUL SĂLAJ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Sediu administrativ -Cladire P+II

38474

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Casa de oaspeti - beton, caramida

39250

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Popicarie - beton, caramida 39251

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Cladire boxa, grup electrogen - beton, caramida

39252

JUDEȚUL SUCEAVA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE

DENUMIRE BUN NR.MFP

60

Page 61: Proiect Lege Descentralizare

TRANSFERĂ

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SUCEAVA

Consiliul Județean Suceava Sediu administrativ 34725

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SUCEAVA

Consiliul Județean Suceava

Teren cladire 297mp și teren parcare 227mp

FN

JUDEȚUL TIMIȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1Baza de aprovizionare si intretinere utilaje Timisoara DJST TIMIS

Consiliul Județean Timiș Baza de aprovizionare si intretinere utilaje Timisoara

27638

2

Baza de aprovizionare si intretinere utilaje TIMISOARA Teren - suprafaţa de 3118 mp DJST TIMIS

Consiliul Județean Timiș Baza de aprovizionare si intretinere utilaje Timisoara Teren - suprafaţa de 3118 mp

FN

JUDEȚUL TULCEA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TULCEA

Consiliul Județean Tulcea Sediu administrativ 102054

JUDEȚUL VRANCEA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Sediu administrativ D.J.S.T. Vrancea -descriere tehnică: 7 birouri, 1 sala de şedinţe, 2 magazii. Suprafaţă totală 153 mp.

37580

Anexa nr. 7bLISTA

61

Page 62: Proiect Lege Descentralizare

bunurilor aferente serviciilor publice care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale care se transferă acestora, ca urmare a procesului de descentralizare

TABERE ȘCOLARE ȘI CENTRE DE AGREMENT

JUDEȚUL ALBA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1. Agenția Teritorială A Taberelor și Turismului Școlar

Consiliul Județean Alba ATTS 39062

2.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Tabără Garda39071

3.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Tabără Garda39072

4.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Tabără Poiana Vadului39073

5.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Tabără Albac Neintabulat

6.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Tabără Sugag Neintabulat

7.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Tabără Abrud Neintabulat

8.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Județean Alba Tabără Taut Neintabulat

JUDEȚUL ARGEȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Valea Mare Pavilion tip Vila A

28233

2 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Valea Mare pavilion+bloc alimentar

28234

3 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Valea Mare pavilion bloc alimentar

28236

4 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Valea Mare pavilion cabana tip nr.1

28237

5 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Județean Argeș Tabara Valea Mare pavilion cabana tip nr.2

28238

62

Page 63: Proiect Lege Descentralizare

ARGEȘ6 DIRECTIA JUDETEANA

PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Valea Mare grup sanitar 4 cabine

28239

7 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Pauleasca pavilion administrativ nr. 1

28243

8 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Pauleasca pavilion nr. 1

28244

9 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Pauleasca pavilion dispensar

28245

10 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Pauleasca pavilion vila nr. 1

28246

11 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Pauleasca cladire administrativa nr. 2

28247

12 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Pauleasca bloc alimentar+sala mese

28248

13 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Pauleasca pavilion baie

28249

14 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Județean Argeș Tabara Pauleasca grup sanitar 6 cabine-3 buc

28252

JUDEȚUL BACĂU

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana magazie cu pereti portanti

35648

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Terasa de vara beton lemn

35649

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Grajd cai paianta

35650

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Constructie PSU pereti portali

35651

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Ghereta portar pereti portanti

35652

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Beci piatra pereti portanti

35653

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Magazie alimente pereti portanti

35654

63

Page 64: Proiect Lege Descentralizare

8.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Chiosc tip CPL lemn

35655

9.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului cabana nr.1

35656

10.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.2

35657

11.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.3

35658

12.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.4

35659

13.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.11

35660

14.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr. 6

35661

15.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.7

35662

16.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.8

35663

17.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.9

35664

18.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.10

35665

19.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Cabana nr.5

35666

20.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului Rezervor casa apa

35667

21.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Cabana stufit alimente

35668

22.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana- Cabana PFL dispensar

35669

23.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Bordei alimente

35670

24.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Cladire zid pt.magazie

35671

25.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -WC 35672

26.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -cabana PFL 35673

27. DIRECTIA JUDETEANA Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Casute tip 35674

64

Page 65: Proiect Lege Descentralizare

PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Dora 2 buc.

28.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Casuta tip piatra 2 buc.

35675

29.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Casuta tip piatra

35676

30.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Cabana Caprioara tip PFL

FN

31.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Casuta tip Ghiocel

35677

32.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Poiana Sarata -WC zid hazna

35678

33.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Poiana Sarata -Cantina si bucatarie

35679

34.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Poiana Sarata -Cabana PFL dormitor 2 buc.

35680

35.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Darmanesti -Bloc dormitor nr.3 Vila Trotus

35684

36.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Darmanesti -Locuinta cu 3 incaperi

35685

37.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Darmanesti -Dormitor casa mica

35688

38.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Darmanesti -Magazie si WC

35689

39.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Darmanesti -Magazie paianta

35690

40.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Darmanesti -Cladire tip CPL

35693

41.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Poiana Sarata -Teren 8206,06 mp

FN

42.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Geamana -Teren 10874,96 mp

FN

43.DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Județean Bacău Tabara Valea Uzului -Teren 27249,65 mp

FN

JUDEȚUL BIHOR

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

DENUMIRE BUN NR.MFP

65

Page 66: Proiect Lege Descentralizare

SE TRANSFERĂ

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean Bihor Tabara Scolara Rosia 36416

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlara Rosia 36417 

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlara Rosia 36418 

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlara Urvis 36419

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Urvis 36420 

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Urvis  36421 

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Nucet   36425

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Nucet  36426 

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Nucet  36427

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Nucet 36428 

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Nucet  36429 

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Nucet  36430 

13DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BIHOR

Consiliul Județean BihorTabara Școlară Nucet  36431

JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

AGENTIA TERIATORIALA A TABERELOR SI TURISMULUI SCOLAR B-TA

37352

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

TABARA SCOLARA VALEA BLASNEI

37355

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

TABARA SCOLARA VALEA MARE

37356

66

Page 67: Proiect Lege Descentralizare

BISTRITA-NASAUD

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

TABARA SCOLARA COLIBITA

37357

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

TABARA SCOLARA TELCIU BLOC

37358

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

PUNCT TURISTIC FIAD II 37359

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

SEDIU ATTS 145427

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

TABARA VALEA BLASNEI 145429

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

TABARA VALEA MARE 145431

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

TABARA COLIBITA 145432

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

TABARA TELCIU 145433

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

PUNCT TURISTIC FIAD II 145434

JUDEȚUL BOTOȘANI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA

PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean BotoșaniAgentia Teritoriala a Taberelor si Turismului Scolar Botosani

26986

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 26992

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 26993

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 26994

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 26995

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 26996

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 26997

8 DIRECTIA JUDETEANA Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 26998

67

Page 68: Proiect Lege Descentralizare

PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 26999

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27000

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27001

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27002

13DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27003

14

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27004

15DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27005

16DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27006

17DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27007

18DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27008

19DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27009

20DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27010

21DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27011

22DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27012

23DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27013

24DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27014

25DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27015

26DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27016

27DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27017

68

Page 69: Proiect Lege Descentralizare

BOTOȘANI

28DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27018

29DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27019

30

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27020

31DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27021

32DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27022

33DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27023

34DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27024

35DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27025

36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27026

37DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27027

38DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27028

39DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Tabara Agafton 27029

40DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Teren 120883

41DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Teren 120884

42DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Cantina Luceafarul FN

43DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Alei acces dormitor FN

44DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Alei acces centrala solara FN

45DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Alei acces casute FN

46DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Retele canalizare apa FN

69

Page 70: Proiect Lege Descentralizare

47DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Teren baza sportiva Luceafarul

FN

48DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Alei acces casute FN

49DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Gard imprejmuit sediu FN

50DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BOTOȘANI

Consiliul Județean Botoșani Bazin vidanjabil din beton armat

FN

JUDEȚUL BRAȘOV

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean BrașovVila Nr.1 96744

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.2 96745

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Casuta Tip Camping 96747

4 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Casuta Tip L Camping-prop casare

96748

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Grup sanitar exterior 96749

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Statie captare apa potabila 96750

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.3 96753

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Centrala 96754

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Club Lemn 96755

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana Tip L 96756

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Casuta lemn Tip Camping,3 buc

96757

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Club 96758

14 DIRECTIA JUDETEANA Consiliul Județean Brașov Cladire de locuit 96760

70

Page 71: Proiect Lege Descentralizare

PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

15DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Grup sanitar exterior 96761

16 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cuptor paine 96762

17DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.4-Cabinet medical 96763

18DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.2 96765

19DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.3 96766

20DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.4 96767

21DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Baraca Nr.1 din lemn 96769

22DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana Nr.2 structura lemn 96770

23DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana Nr.3 structura lemn 96771

24DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Magazie lemne Vila 5 96772

25DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana Nr.4 structura lemn 96773

26DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Grajd animale Vila 2 96774

27DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Magazie Vila 2,stuctura lemn 96775

28DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 1,parter,structura lemn 96800

29DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 2,parter,structura mixta

96801

30DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 3,parter,structura lemn 96802

31DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 4,parter,structura mixta

96803

32DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 5 parter 96804

33DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Județean Brașov Cabana 6,subsol+parter,structura

96805

71

Page 72: Proiect Lege Descentralizare

BRAȘOV mixta

34DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 7,parter+club 96806

35DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Baie+dusuri,parter,structura mixta

96807

36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Atelier structura lemn 96808

37DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabina poarta,structura lemn 96809

38DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Magazie alimente 96810

39DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Grup sanitar 1 96811

40DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Grup sanitar 2,structura lemn 96812

41DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Grup sanitar 3,structura caramida

96813

42DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Castel apa,structura metalica 96814

43DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila nr.1 96815

44DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.4,structura mixta 96816

45DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.5,Bloc alimentar 96817

46DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 1,structura mixta 96818

47DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 2,structura lemn 96819

48DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 3,structura lemn 96820

49DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Vila Nr.7,parter,structura zidarie

96821

50DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Castel apa,structura metalica 96822

51DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 2,structura lemn 96824

52DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 3,structura mixta 96825

72

Page 73: Proiect Lege Descentralizare

53DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 4,structura lemn 96826

54DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cabana 5,structura mixta 96827

55DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Cladirea Nr.6,fantana dezafectata

96828

56DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Rezervor apa,structura metalica

96829

57DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Instalatie apa potabila 96830

58DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Pavilion adapost copii 96831

59DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Vila Nr.1,structura mixta

96780

60DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Vila Nr.2,structura mixta

96781

61DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Vila Nr.3,structura lemn

96782

62DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Vila Nr.5,structura lemn

96784

63DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Vila Nr.6,structura lemn

96785

64DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Vila Nr.8,structura lemn

96787

65DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Vila Nr.10,structura mixta

96788

66DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Anexa Vila nr.1,structura lemn

96789

67DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov Tabara Predeal Garaj Vila nr.8,structura lemn

96792

JUDEȚUL BRĂILA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Județean Brăila Casuta metal, 7 bucati 34260

2 DIRECTIA JUDETEANA Consiliul Județean Brăila Casute material lemnos tip 34261

73

Page 74: Proiect Lege Descentralizare

PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Dora,12buc

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Județean Brăila Casuta caramida 34262

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Județean Brăila Casute material lemnos tip Ina,30 buc

34263

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Județean Brăila Casute material lemnos tip piatra , 2 buc

34264

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Județean Brăila Casute material lemnos, 2 buc 34265

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Județean Brăila Sala mese, material lemnos 34266

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Județean Brăila Bucatarie caramida 34267

9 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Județean Brăila Grup sanitar caramida, 2 buc 34268

JUDEȚUL BUZĂU

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău DJST.Buzau (Agenția Teritorială a Taberelor și turismului școlar)

62687

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

DJST.Buzau(Tab.sc. Fisici) 62689

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (baraca dormitor) 62690

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (baraca dormitor) 62691

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (magazie alimente) 62694

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (grup alimentar) 62695

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (cladire zid) 62696

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Luceafarul) 62697

9 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (VilaDrumetilor) 6269874

Page 75: Proiect Lege Descentralizare

BUZĂU

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Cutezatorii) 62699

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Miorita) 62700

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Slanic) 62701

13DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Penteleu) 62702

14DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Furu) 62703

15DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Soimii) 62704

16DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Hartagu) 62705

17DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Doina) 62706

18DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Siriu) 62707

19DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Vila Balada) 62708

20DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BUZĂU

Consiliul Județean Buzău

Arbanasi (Spalatorie) 62709

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar Caraș

26846

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Vila Klauss 26851

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Vila Klauss 26852

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Vila Klauss 26853

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Poiana Mărului 26854

6 DIRECTIA JUDETEANA Consiliul Județean Caraș Tabăra Poiana Mărului 26855

75

Page 76: Proiect Lege Descentralizare

PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Severin

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Poiana Mărului 26856

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Poiana Mărului 26857

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26858

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26859

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26860

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26861

13DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26862

14DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26863

15

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26864

16DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26865

17DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Cireşnaia 26866

18DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Băile Herculane 26868

19DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Băile Herculane 26869

20

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Valea Minişului 26870

21DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Valea Minişului 26871

22DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Valea Minişului 26872

23DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Valea Minişului 26873

24DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Valea Minişului 26874

25DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Valea Minişului 26875

76

Page 77: Proiect Lege Descentralizare

CARAȘ SEVERIN

26DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Delineşti 26876

27DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Delineşti 26877

28DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Delineşti 26878

29DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Delineşti 26879

30DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Delineşti 26880

31DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Delineşti 26881

32DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Delineşti 26882

33DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Maciova 26883

34DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Maciova 26884

35DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Maciova 26885

36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Maciova 26886

37DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Maciova 26887

38DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Brebu Nou 26888

39DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Brebu Nou 26889

40

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Jervani 26890

41DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Jervani 26891

42DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Jervani 26892

43DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Jervani 26893

44DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Jervani 26894

77

Page 78: Proiect Lege Descentralizare

45DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Vila Klauss 145163

46DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Brebu Nou 145164

47DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CARAȘ SEVERIN

Consiliul Județean Caraș Severin

Tabăra Mehadia FN

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Agentia Teritoriala a Taberelor si Turismului Scolar

Dambovita 35759

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Tabara Dalles 35798

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Tabara Dalles 35799

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Tabara Dalles 35800

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Tabara Dalles 35801

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Tabara Dumbrava 35802

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Tabara Dumbrava 35809

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Tabara Dumbrava 35810

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița

Tabara Dumbrava 35813

JUDEȚUL DOLJ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Județean Dolj CENTRUL DE AGREMENT CALAFAT

40385

78

Page 79: Proiect Lege Descentralizare

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Județean Dolj CENTRUL DE AGREMENT CALAFAT*

40079

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Județean Dolj CENTRUL DE AGREMENT CALAFAT*

40080

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Județean Dolj CENTRUL DE AGREMENT CALAFAT*

40089

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Județean Dolj CENTRUL DE AGREMENT CALAFAT*

120868

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Județean Dolj CENTRUL DE AGREMENT CALAFAT*

151662

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Județean Dolj CENTRUL DE AGREMENT CALAFAT*

151663

JUDEȚUL GALAȚI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara Buciumeni - Cantina Spalatorie caramida+beton

63720

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara BuciumeniCentrala termica beton -

63721

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara Buciumeni - Cladire grup electrogen

63722

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara Buciumeni Constructructie Gospodarie -Anexa beton

63723

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara Buciumeni- Magazie materiale

63725

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara Buciumeni- Pavilion Cazare I - beton

63726

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara Buciumeni - Pavilion Cazare II - beton

63727

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara Buciumeni - Pavilion Cazare III - beton

145436

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALAȚI

Consiliul Județean Galați Tabara Scolara Buciumeni- Pavilion Cazare IV - beton

63728

JUDEȚUL HARGHITA

79

Page 80: Proiect Lege Descentralizare

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita AGENTIA TABERELOR SI TURISMULUI HARGHITA

34934

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34936

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34937

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34959

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34960

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34963

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34966

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34968

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34970

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34973

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34975

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET HARGHITA

Consiliul Județean Harghita TABARA MIERCUREA CIUC 34976

JUDEȚUL IALOMIȚA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Agentia Teritoriala a Taberelor și Turismului Școlar

34643

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute caste mici si mari 113 buc

34649

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute caste prefabricate tip INA 19

34650

80

Page 81: Proiect Lege Descentralizare

SPORT IALOMITA buc

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute Chiosc polar 1 buc

34651

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute Cladire grup sanitar

34652

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute Bloc allimentar

34653

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute Sala de mese

34654

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute Cladire Club

34655

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute Cladire spalatorie

34656

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Centrul de agrement Amara Casute pivnita

34657

11

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT IALOMITA

Consiliul Județean Ialomița Teren intabulat Centrul de agrement Amara casute suprafata 27848mp din care suprafat construita= 5821 mp

FN

JUDEȚUL IAȘI

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM-CASUTE/11 BUC

38842

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM-CASUTE/16 BUC

38843

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM DORMITOR

38844

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM DORMITOR

38845

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM PAVILION ADMINISTRATIV

38846

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM CANTINA

38847

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM/ SPALATORIE

38848

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM/ VILA PLOPILOR

38849

81

Page 82: Proiect Lege Descentralizare

TINERET IASI

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM/ SCENA AMFITEATRU

38850

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM/ GRUPURI SANITARE/ 2 BUC

38851

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT BUCIUM/ CLUB ZIDARIE

145437

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT CIRIC/BLOC ALIMENTAR

38852

13DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT CIRIC/PAVILION ADM.

38853

14DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT CIRIC/MAGAZIE

38854

15DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT CIRIC/CASUTE/ 3 BUC

38855

16DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT CIRIC/CABANE CU ETAJ/4 BUC

38856

17DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT CIRIC/CABANE SIMPLE/ 55 BUC

38857

18DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT CIRIC/CABANE INA / 6 BUC

38858

19DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT CIRIC/GRUP SANITAR/2 BUC

38859

20DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT VALEA SEACA/ DORMITOR

38863

21DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT VALEA SEACA/ CLADIRE ADM.

38864

22DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT VALEA SEACA/ BLOC ALIM.

38865

23DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT VALEA SEACA/ BECI

38866

24

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT VALEA SEACA/ MAGAZIE+SPALATORIE+SALA SPORT

38867

25DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT VALEA SEACA/ MAGAZIE

38868

26DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT VALEA SEACA/ GRUPURI SANITARE/ 2 BUC

38869

27DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/PAVILION ADM.

38870

82

Page 83: Proiect Lege Descentralizare

TINERET IASI

28DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ CABANA MIORITA

38871

29DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ CABANA PETRISOR

38872

30DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ CABANA BRADISOR

38873

31DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ CASUTE INA/4 BUC

38874

32DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ BLOC ALIM.

38875

33DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ MAGAZII

38876

34DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ GRUPURI SANITARE

38877

35DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ CABANA TEISOR

38840

36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA/CASUTE/

38878

37DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA/CASUTE CAMPING

38879

38DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA/CLADIRE ADM.

38880

39DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA/CLADIRE CENTRALA + MAGAZIE

38881

40DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA/DORMITOR

38882

41DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA/GRUP SANITAR 2 BUC

38883

42DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA / BLOC ALIMENTAR

38884

43DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA / CABINA PAZNIC/ RECEPTIE P+1

38885

44DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT STRUNGA / PLATFORMA ANEXA BAIE

38886

45DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I/ teren artificial de fotbal

FN

46DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Județean Iași CENTRUL DE AGREMENT MUNCEL I / teren 33.000 mp

FN

83

Page 84: Proiect Lege Descentralizare

JUDEȚUL MEHEDINȚI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

CA CAZANE  Cladire P+2 - Cantina

38424

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.1 lemn 38436

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.2 lemn 38437

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.10 - lemn 38438

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.11 - lemn 38439

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.3 - lemn 38440

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.4 - lemn 38441

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.5 - lemn 38442

9DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.6 - lemn 38443

10DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.7 - lemn 38444

11DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.8 - lemn 38445

12DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.9 - lemn 38446

13DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Sala de mese - prefabricate 38447

14DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.12 - lemn 38448

15DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.13 - lemn 38449

16DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana Traian Lalescu 38450

84

Page 85: Proiect Lege Descentralizare

MEHEDINȚI

17DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana Drobeta 120886

18DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana Corina 120887

19DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana Cora 120888

20DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana 2 locuri 120889

21DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana 2 locuri 120890

22DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana magazie 120891

23DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Caban nr.14 120892

24DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MEHEDINȚI

Consiliul Județean Mehedinți

Cabana nr.15 FN

JUDEȚUL MUREȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș TABARA RĂSTOLIȚA- DJST MUREȘ

36858

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș TABARA RĂSTOLIȚA- DJST MUREȘ

36859

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș TABARA RĂSTOLIȚA- DJST MUREȘ

36860

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș TABARA RĂSTOLIȚA- DJST MUREȘ

36861

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș TABARA RĂSTOLIȚA- DJST MUREȘ

36862

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș TABARA RĂSTOLIȚA- DJST MUREȘ

36863

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș TABARA RĂSTOLIȚA- DJST MUREȘ

36864

JUDEȚUL NEAMȚ

85

Page 86: Proiect Lege Descentralizare

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT NEAMȚ

Consiliul Județean Neamț TABĂRA TAZLĂU - clădire cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii sanitare interioare

26144

2

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT NEAMȚ

Consiliul Județean Neamț TABĂRA "IZVORAŞ" BICAZ - cantină 1/2, clădire zidărie, acoperită cu azbest, instalaţii sanitare interioare

FN

3

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT NEAMȚ

Consiliul Județean Neamț TABĂRA "IZVORAŞUL" BICAZ - clădire internat etaj II şi III, din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii sanitare interioare

26147

JUDEȚUL OLT

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar Olt DJST OLT

Consiliul Județean Olt Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului

Școlar Olt

39956

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Moșteni 39957

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Moșteni 39958

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Moșteni 39959

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Moșteni 39960

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Moșteni 39961

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Moșteni 39962

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Moșteni 39963

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Vitomireăti 39964

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT OLT

Consiliul Județean Olt Tabăra Vitomirești 39965

11 DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT

Consiliul Județean Olt Tabăra Vitomirești  

86

Page 87: Proiect Lege Descentralizare

OLT

JUDEȚUL PRAHOVA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova Atelier lacatuserie 26405

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia Vila Cumpana 137.24 mp teren supraf.totala 622 mp

26437

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia Vila Scarisoara sc 324.43 mp 26441

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia Vila Bradet sc 112.12 mp 26442

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia Anexa Vila Cumpana sc 24.38 mp 26444

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia Bloc alimentar+ sala mese

sc 1088.42 mp 26445

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova CA Cheia Club pionieri 26446

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia Spalatorie -calcatorie 26447

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova CA Stefesti Vila nr.2 26464

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Slanic Corp A sc 238.21 mp

teren s.t. 1550 mp120893

11DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia teren Vila Scarisoara

supraf.totala 3106 mp FN

12DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia teren Vila Bradet

supraf.totala 604 mp FN

13DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Cheia teren Bloc alimentar

suprafata totala 5511 mpFN

14DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Izvoarele Cabana 1 Izvorasul 26448

15DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Izvoarele Cabana 2 Bucovina 26449

16DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT

Consiliul Județean Prahova

CA Izvoarele Cabana 3 Liliacul 26450

87

Page 88: Proiect Lege Descentralizare

PRAHOVA

17DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Izvoarele Cabana 4 Randunica 26451

18DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Izvoarele Cabana 5 Dispensar 26452

19DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova CA Izvoarele Sala mese 26453

20DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Izvoarele Dormitor personal 26454

21DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova CA Izvoarele Cabana6 Solar 26455

22DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova CA Izvoarele Bucatarie 26456

23DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Izvoarele Vila Stejarul 26457

24DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova

CA Izvoarele Magazie + dormitor personal 26458

JUDEȚUL SATU MARE

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Cladire Castel-CA LIVADA 28040

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Bucatarie cu sala de mese CA Livada

28041

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Grup sanitar CA Tarna Mare 28042

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Cladire 2 corpuri CA Tarna Mare

28043

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta tip Camping CA Tarna Mare

28044

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta tip Camping CA Tarna Mare

28045

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta tip Camoing CA Tarna Mare

28046

88

Page 89: Proiect Lege Descentralizare

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta CA Tarna MA 28047

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta CA Tarna MA 28048

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta CA Tarna Mare 28049

11DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta CA Tarna Mare 28050

12DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Gard CATarna Mare 28051

13DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Cabana CA Vraticel 28052

14DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Spalatorie+club 28053

15DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Sala de mese +cantina CA Vraticel

28054

16DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta tip Camping CA Vraticel

28055

17DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta tip Camping CA Vraticel

28056

18DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta tip Camping CA Vraticel

28057

19DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Casuta tip Camping CA Vraticel

28058

20DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Grup sanitar CA Vraticel 28059

21DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Gard CA Vraticel 28060

22DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Teren CA Livada 145174

23DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SATU MARE

Consiliul Județean Satu Mare

Teren CA Tana Mare 145175

JUDEȚUL SIBIU

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

89

Page 90: Proiect Lege Descentralizare

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara - Cladire de locuit nr. 4

36554

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara - Cladire de locuit nr. 2

36556

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara -Cladire locuit nr. 1

36558

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara - Grup social vila nr. 4

36560

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara - Dispensar DJST SIBIU

36562

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara - Cantina DJST SIBIU

36563

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara Spalatorie DJST SIBIU

36564

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara -Cladire filigorie

FN

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadiara - Cladire de locuit nr.3 DJST SIBIU

36576

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara -Cladiri birou DJST SIBIU

36577

11DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara Grup social,vila 1

FN

12DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Cisnadioara -teren cu cladiri

36583

13DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Saliste II - Pavilion I

36585

14DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Saliste II - Pavilion II

36587

15DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Saliste II - Diverse cladiri DJST SIBIU

36589

16DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Saliste II - teren cu constructii

FN

17DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SIBIU

Consiliul Județean Sibiu Tabara Scolara Nou-Sasesc - Bloc locuinte DJST SIBIU

36598

JUDEȚUL SĂLAJ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN

DENUMIRE BUN NR.MFP

90

Page 91: Proiect Lege Descentralizare

SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Cladire centrala - piatra, caramida, lemn

39253

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Cladire centrala - piatra, caramida, lemn

39254

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Cladire centrala - piatra, caramida, lemn

39255

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Cladire centrala - piatra, caramida, lemn

39256

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Casuta Camping tip Covasna - lemn DJST SALAJ

392567

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Casuta Camping tip Covasna - lemn DJST SALAJ

39258

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Magazie uz gospodaresc - beton, caramida DJST SALAJ

39259

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Pichet incendiu - beton, caramida DJST SALAJ

39260

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Rezervor - beton armat, beton, fier DJST SALAJ

39261

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Meses Rezervor - beton armat, beton, fier DJST SALAJ

39262

11

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Izvoarele Barcaului - Tusa - Cladire corp central - beton, caramida, lemn DJST SALAJ

39263

12DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Izvoarele Barcaului - Tusa - Cabana din lemn DJST SALAJ

39264

13

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Izvoarele Barcaului - Tusa - Cabana tip Covasna - lemn DJST SALAJ

39265

14

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Tabara Izvoarele Barcaului - Tusa - Cabana tip Covasna - lemn DJST SALAJ

39266

15DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Popicarie din caramida - Tabara Meses DJST SALAJ

120894

16DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Popicarie - Tabara Izvoarele Barcaului DJST SALAJ

120985

17

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT SALAJ

Consiliul Județean Sălaj Parc de joaca pentru copii - Tabara Izvoarele Barcaului - Tusa DJST SALAJ

FN

91

Page 92: Proiect Lege Descentralizare

JUDEȚUL TELEORMAN

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman

CENTRUL DE AGREMENT DUNĂRICA - ZIMNICEA Casuta tip apartm ghiocel lemn 10 buc

39093

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman Casuta Covasna - 1 buc 39094

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman Casuta Covasna -1 buc 39095

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman Casuta Covasna-1 buc 39095

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman Casuta Covasna- 2buc 39096

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman

Cladire bucat.cu sala de mese 1buc 39097

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman

Cladire gospodarie anexa 1 buc 39098

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman Cladire spalator -1 buc 39099

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman Cladire WC exterior -1 buc 39100

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman Cladire WC exterior - 1buc 39101

11DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TELEORMAN

Consiliul Județean Teleorman Sala de mese mare -1 buc 39102

JUDEȚUL TIMIȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-CLADIRE NR.1DJST TIMIS

27605

2 DIRECTIA JUDETEANĂ Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-CLADIRE 27606

92

Page 93: Proiect Lege Descentralizare

PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

NR.2DJST TIMIS

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-CLADIRE NR.3DJST TIMIS

27607

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-CLADIRE NR.4 bloc alimentar DJST TIMIS

27608

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-CLADIRE NR.5 magazie+baieDJST TIMIS

27609

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-CLADIRE NR.6 beton DJST TIMIS

27610

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-spalator, bazin de inot, retea canalizare DJST TIMIS

27611

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-statie alimentare cu apa DJST TIMIS

27612

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Bogda-statie pompare DJST TIMIS

27613

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Herneacova DJST TIMIS

27628

11DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-CLADIRE NR.1 dormitoare DJST TIMIS

27629

12DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-CLADIRE NR.2 dormitoare DJST TIMIS

27630

13DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-CLADIRE NR.2 dormitoare DJST TIMIS

27631

14DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-CLADIRE NR.2 dormitoare DJST TIMIS

27632

15DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-CLADIRE P+1 dormitoareDJST TIMIS

27633

16DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-CLADIRE CLUB DJST TIMIS

27634

17DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-SPALATORIE DJST TIMIS

27635

18DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-CLADIRE BAIE DJST TIMIS

27636

19DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT TIMIȘ

Consiliul Județean Timiș Tabara Poieni Sat-CLADIRE WC DJST TIMIS

27637

JUDEȚUL TULCEA

93

Page 94: Proiect Lege Descentralizare

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1CENTRUL DE AGREMENT BABADAG DJST TULCEA

Consiliul Județean Tulcea CENTRUL DE AGREMENT BABADAG

36749

2CENTRUL DE AGREMENT BABADAG DJST TULCEA

Consiliul Județean Tulcea CENTRUL DE AGREMENT BABADAG

36750

3CENTRUL DE AGREMENT BABADAG DJST TULCEA

Consiliul Județean Tulcea CENTRUL DE AGREMENT BABADAG

36751

4CENTRUL DE AGREMENT BABADAG DJST TULCEA

Consiliul Județean Tulcea CENTRUL DE AGREMENT BABADAG

36752

5CENTRUL DE AGREMENT BABADAG DJST TULCEA

Consiliul Județean Tulcea CENTRUL DE AGREMENT BABADAG

36753

6CENTRUL DE AGREMENT BABADAG DJST TULCEA

Consiliul Județean Tulcea CENTRUL DE AGREMENT BABADAG

36754

7CENTRUL DE AGREMENT BABADAG DJST TULCEA

Consiliul Județean Tulcea CENTRUL DE AGREMENT BABADAG

36755

8CENTRUL DE AGREMENT BABADAG DJST TULCEA

Consiliul Județean Tulcea CENTRU DE AGREMENT BABADAG

36756

JUDEȚUL VASLUI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VASLUI

Consiliul Județean Vaslui CA TALASMANI 27062

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VASLUI

Consiliul Județean Vaslui CA TALASMANI 27063

JUDEȚUL VÂLCEA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 DIRECTIA JUDETEANĂ Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - Vila Lotru 25885

94

Page 95: Proiect Lege Descentralizare

PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

DJST VALCEA

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea BAza Turistica II DJST VALCEA

25883

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - Vila Pastravu DJST VALCEA

25886

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - cantina DJST VALCEA

25887

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - Vila Bradisor DJST VALCEA

25888

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - foisor DJST VALCEA

FN

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - foisor I DJST VALCEA

FN

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - foisor II DJST VALCEA

FN

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - teren sport DJST VALCEA

FN

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Bradisor - bazin apa DJST VALCEA

FN

11DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Arutela - Pavilion 1DJST VALCEA

25912

12DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Arutela - Pavilion 2DJST VALCEA

25913

13DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Arutela - Vila Maria DJST VALCEA

25914

14DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Arutela - cantina DJST VALCEA

25915

15DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - Vila 1DJST VALCEA

25922

16DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - Vila mica DJST VALCEA

25923

17DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - Vila centrala DJST VALCEA

25924

18DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - cantina DJST VALCEA

25925

19DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - bloc sanitar DJST VALCEA

25926

20DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - sala de mese DJST VALCEA

25927

95

Page 96: Proiect Lege Descentralizare

VÂLCEA

21DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - magazie alimente DJST VALCEA

25928

22DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - punct control DJST VALCEA

25929

23DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - teren sport DJST VALCEA

FN

24DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - magazie DJST VALCEA

FN

25DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - wc 21.88 mp DJST VALCEA

FN

26DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Tabara Lotru - wc 3.96mp DJST VALCEA

FN

27DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Teren Baza turistica I DJST VALCEA

FN

28DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Teren CA Bradisor DJST VALCEA

FN

29DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Teren Arutela DJST VALCEA

FN

30DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VÂLCEA

Consiliul Județean Vâlcea Teren Lotru DJST VALCEA

FN

JUDEȚUL VRANCEA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Sala mese - lemn 37531

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Dormitoare+compl. alim. - zid

37532

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Spalator - zid 37533

4DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Cladire - lemn si zid 37530

5DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Cabana Miorita - placaj 37535

6DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Cabana Olimpic - placaj 37536

96

Page 97: Proiect Lege Descentralizare

7DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Cabana Ghiocelul - placaj 37537

8DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Cabana Veverita - placaj 37538

9DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Cabana Cosmonaut - lemn 37539

10DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Cabana Braduleţ - placaj 37540

11DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Cabana Tricolorul - placaj 37541

12DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Camera vesela - zid 37542

13DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Grup sanitar - lemn 37543

14DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Magazie - PFL 37544

15DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT VRANCEA

Consiliul Județean Vrancea

Sala mese - lemn 37545

Anexa nr. 7c

LISTA bunurilor aferente serviciilor publice care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice

locale care se transferă acestora, ca urmare a procesului de descentralizare

CLUBURI SPORTIVE

JUDEȚUL ALBA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CS UNIREA ALBA IULIA Consiliul Local Alba Iulia Sediu Administrativ 37085

JUDEȚUL ARAD

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE

TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CLUBUL SPORTIV Consiliul Local Arad Poligon de tir 6050397

Page 98: Proiect Lege Descentralizare

MUNICIPAL ARAD2 CLUBUL SPORTIV

MUNICIPAL ARAD Consiliul Local Arad Complex de tenis de masă 605043 CLUBUL SPORTIV

MUNICIPAL ARAD Consiliul Local Arad Sală de jocuri 101052 4 CLUBUL SPORTIV

MUNICIPAL ARAD Consiliul Local Arad Garaj FN5 CLUBUL SPORTIV

MUNICIPAL ARAD Consiliul Local Arad Sală atletică grea 60502

JUDEȚUL ARGEȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM PITEȘTI Consiliul Local Pitești Baza Sportivă Ștrand 1011392 CSM PITEȘTI Consiliul Local Pitești Baza Sportivă Ștrand FN

3 CSM PITEȘTI Consiliul Local Pitești Baza Nautică Prundu 101144

4CSM PITEȘTI Consiliul Local Pitești

Baza Nautica Prundu Depozit (Hangar)

Ambarcațiuni FN

5 CSM PITEȘTI Consiliul Local PiteștiPatinoar Artificial și

Terenuri Tenis 144714

6 CSM PITEȘTI Consiliul Local Pitești Clădire administrativă FN

7 CSM PITEȘTI Consiliul Local Pitești Teren minifotbal cu suprafața sintetica FN

8 CLUBUL SPORTIV MUSCEL CAMPULUNG

Consiliul Câmpulung Muscel

Bază Sportivă Montană "Voina" 38346

9 CLUBUL SPORTIV MUSCEL CAMPULUNG

Consiliul Câmpulung Muscel Complex Sportiv LCSM 149569

JUDEȚUL BACĂU

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU Consiliul Local Bacău Sală de Gimnastică 35695

2 SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU Consiliul Local Bacău

Sala pregatire pentru atletica grea 102175

JUDEȚUL BIHOR

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

98

Page 99: Proiect Lege Descentralizare

1 CLUBUL SPORTIV CRIŞUL ORADEA Consiliul Local Oradea Teren Crișul Oradea 100857

JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM BISTRIȚA Consiliul Local Bistrița Stadionul Municipal 38181

JUDEȚUL BOTOȘANI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI

Consiliul Local BotoșaniSala de lupte greco-romane 27409

2 CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI

Consiliul Local Botoșani Sali de pregatire - badminton, box, lupte, birouri DJST 101085

3 CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI

Consiliul Local BotoșaniAteliere Club Sportiv 101086

4 CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI

Consiliul Local Botoșani Birouri Radio Club 144707

5 CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI

Consiliul Local BotoșaniBirouri Radio Club 145268

JUDEȚUL BRAȘOV

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAȘOV

Consiliul Local Brașov Cabana pentru Biatlon 147208

2 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAȘOV

Consiliul Local Brașov Sala de Atletism si Popicărie 36674

JUDEȚUL BRĂILA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM BRĂILA Consiliul Local Brăila Complex Sala Mica Carantina 619712 CSM BRĂILA Consiliul Local Brăila Pista Dirt-Track 619723 CSM BRĂILA Consiliul Local Brăila Stadion de Atletism 101092

99

Page 100: Proiect Lege Descentralizare

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM REȘIȚA Consiliul Local Reșița Complex Sportiv Francisc Vastag Sali de: Box, Lupte, Culturism și Anexe

101512

2CSM REȘIȚA Consiliul Local Reșița Patinoar artificial descoperit:

tribuna, garaje, Anexe28096

3CSM REȘIȚA Consiliul Local Reșița Stadion de atletism: pista de

atletism zgura, teren atletica grea

28093

4CSM REȘIȚA Consiliul Local Reșița Terenuri de tenis: 2 terenuri

zgură28092

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM CĂLĂRAȘIConsiliul Local Călărași Sala Sporturilor+ teren

handbal102732

2CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Constructie metalica -sala

atletism102734

3 CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Spatii pentru administratie 102727

4 CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Corp legătură 102739

5 CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Sediu radio club județean 102751

6 CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Baza sportivă - teren volei 102753

7 CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Baza sportivă - teren handbal 102754

8 CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Baza nautică 102756

9 CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Teren, Hotel Sport 145269

10 CSM CĂLĂRAȘI Consiliul Local Călărași Sediu CSM Călărași 145270

JUDEȚUL CONSTANȚA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 C.S. "FARUL" CONSTANTA Consiliul Local Constanța Terenuri libere de constructii FN

2 C.S. "FARUL" CONSTANTAConsiliul Local Constanța Terenuri ocupate de

constructii FN

100

Page 101: Proiect Lege Descentralizare

3 C.S. "FARUL" CONSTANTA Consiliul Local Constanța Complex Sali "Decebal" 262854 C.S. "FARUL" CONSTANTA Consiliul Local Constanța Baza Nautica "Farul" 262875 C.S. "FARUL" CONSTANTA Consiliul Local Constanța Sediu administrativ 1008916 C.S. "FARUL" CONSTANTA Consiliul Local Constanța Sala gimnastica aerobica 144709

JUDEȚUL COVASNA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM SFANTU GHEORGHEConsiliul Local Sfântu

Gheorghe Birouri,arhiva,magazie 38036

2 CSM SFANTU GHEORGHEConsiliul Local Sfântu Gheorghe Sala Sporturilor 38037

3 CSM SFANTU GHEORGHEConsiliul Local Sfântu Gheorghe Baza Sportiva Municipala 38038

4 CSM SFANTU GHEORGHEConsiliul Local Sfântu Gheorghe teren 49246 mp FN

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CLUBUL SPORTIV TÂRGOVIȘTE Consiliul Local Târgoviște Sală de lupte și box 38313

JUDEȚUL DOLJ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM CRAIOVA Consiliul Local CraiovaComplex Sportiv "Stadionul Tineretului" 149574

2 CSM CRAIOVA Consiliul Local Craiova Hipodrom 39034

JUDEȚUL GALAȚI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM DUNĂREA GALAȚI Consiliul Local Galați Sali Lupte 269662 CSM DUNĂREA GALAȚI Consiliul Local Galați Arena Tenis de câmp 101034

101

Page 102: Proiect Lege Descentralizare

JUDEȚUL GORJ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CS PANDURII TG JIU Consiliul Local Târgu Jiu SEDIU 262652 CS PANDURII TG JIU Consiliul Local Târgu Jiu HOTEL SPORT 262683 CS PANDURII TG JIU Consiliul Local Târgu Jiu COMPLEX SPORTIV 121348

JUDEȚUL GIURGIU

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM GIURGIU Consiliul Local Giurgiu COMPLEX SPORTIV '' MARIN ANASTASOVICI'' 37640

JUDEȚUL HARGHITA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1SPORT CLUB M-CIUC Consiliul Local Miercurea Ciuc Pistă naturală de patinaj viteză 37700

2SPORT CLUB M-CIUC Consiliul Local Miercurea Ciuc

Patinoar artificial acoperit cu sediu administrativ 102176

3SPORT CLUB M-CIUC Consiliul Local Miercurea Ciuc Grup de cazare şi alimentaţie 102177

4SPORT CLUB M-CIUC Consiliul Local Miercurea Ciuc Cabana SUTA 102179

5SPORT CLUB M-CIUC Consiliul Local Miercurea Ciuc

Pârtie de schi de fond şi biatlon din Harghita Băi F.N.

6SPORT CLUB M-CIUC Consiliul Local Miercurea Ciuc Vestiar ptr.patinaj viteză F.N.

JUDEȚUL IAȘI

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

102

Page 103: Proiect Lege Descentralizare

1 Club Sportiv Municipal Iasi

Consiliul Local Iași Poligon tir arc 38123

2 Club Sportiv Municipal Iasi

Consiliul Local Iași Grup Sali Sport 38121

JUDEȚUL MARAMUREȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1CSM BAIA MARE Consiliul Local Baia Mare Sediu administrativ 36235

2 CSM BAIA MARE Consiliul Local Baia Mare Ștrandul Municipal 362363 CSM BAIA MARE Consiliul Local Baia Mare Cămin de gimnastică 36237

4 CSM BAIA MARE Consiliul Local Baia Mare Sală de gimnastică 362385 CSM BAIA MARE Consiliul Local Baia Mare Poligon de tragere 36239

JUDEȚUL MUREȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CS MUREȘUL TÂRGU MUREȘ

Consiliul local Târgu Mureș

Bazin olimpic de înot descoperit 100916

2 CS MUREȘUL TÂRGU MUREȘ

Consiliul local Târgu Mureș Patinoar artificial descoperit 100918

3 CS MUREȘUL TÂRGU MUREȘ

Consiliul local Târgu Mureș Pistă de role 144710

4 CS MUREȘUL TÂRGU MUREȘ

Consiliul local Târgu Mureș Baza nautică 37012

JUDEȚUL NEAMȚ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1CLUB SPORTIV CEAHLĂUL

Consiliul Local Piatra Neamț Sediu administrativ 26273

2CLUB SPORTIV CEAHLĂUL

Consiliul Local Piatra Neamț Sală jocuri 26274

3 CLUB SPORTIV CEAHLĂULConsiliul Local Piatra Neamț Sală antrenament lupte -box 26275

4CLUB SPORTIV CEAHLĂUL Consiliul Local Piatra

NeamțCămin cazare și bufet 26278

103

Page 104: Proiect Lege Descentralizare

5CLUB SPORTIV CEAHLĂUL

Consiliul Local Piatra Neamț Bază nautică 26279

6CLUB SPORTIV CEAHLĂUL

Consiliul Local Piatra Neamț Sală forță și sediu radioclub 144708

7 CLUBUL ATLETIC ROMAN Consiliul Local Roman Sediu Administrativ 262808 CLUBUL ATLETIC ROMAN Consiliul Local Roman Sală de Atletism 26281

9 CLUBUL ATLETIC ROMAN Consiliul Local RomanCămin sportiv și bufet incintă 26282

JUDEȚUL PRAHOVA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CLUBUL SPORTIV ORĂȘENESC SINAIA Consiliul Local Sinaia

Pârtie betonată cu mantinele din lemn, 4 cabane (plecare, 2 intermediare și sosire), 1500

m lungime 241

JUDEȚUL SATU MARE

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 Clubul Sportiv Satu Mare Consiliul Local Satu Mare Sala de scrima 28078

2 Clubul Sportiv Satu Mare Consiliul Local Satu Mare Sala de lupte si vestiare atletism

28079

3 Clubul Sportiv Satu Mare Consiliul Local Satu Mare Sediu FN4 Clubul Sportiv Satu Mare Consiliul Local Satu Mare Boxa de parcare FN

JUDEȚUL SIBIU

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1CSM SIBIU Consiliul Local Sibiu BAZIN INOT OLIMPIA 38040

2CSM SIBIU Consiliul Local Sibiu TEREN RUGBY 38041

3 CSM SIBIU Consiliul Local Sibiu TEREN LUCEAFARUL 38042

104

Page 105: Proiect Lege Descentralizare

4CSM SIBIU Consiliul Local Sibiu SALA DE BOX 38045

5CSM SIBIU Consiliul Local Sibiu STRAND MUNICIPAL 101173

6CSM SIBIU Consiliul Local Sibiu BAZA HIPICA 38043

JUDEȚUL SUCEAVA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM Suceava Consiliul Local Suceava Sediu administrativ, hotel sportivi si cantina,spalatorie 34726

2 CSM Suceava Consiliul Local Suceava Sala Atletism 34728

3 CSM Suceava Consiliul Local Suceava Sala "UNIREA" 34729

4 CSM Suceava Consiliul Local Suceava Teren de Rugby "Unirea" 34730

5 CSM Suceava Consiliul Local Suceava Terenuri de Tenis si Baschet "Unirea" 34731

6 CSM Suceava Consiliul Local Suceava Patinoar artificial cu suprafata uscata(antrenament) FN

7 CSM Suceava Consiliul Local Suceava Pista de patinaj viteza si pista role.Turn arbitraj 34734

8 CSM Suceava Consiliul Local Fălticeni Baza nautica Falticeni 34735

9 CSM Suceava Consiliul Local Fălticeni Baza Nautica Falticeni 34736

JUDEȚUL TELEORMAN

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CS TELEORMAN ALEXANDRIA

Consiliul Local Alexandria POLIGON TIR-TALERE 35220

2 CS TELEORMAN ALEXANDRIA

Consiliul Local Alexandria

SEDIU ADMINISTRATIV SI SALA POLIVALENTA 101222

105

Page 106: Proiect Lege Descentralizare

3 CS TELEORMAN ALEXANDRIA

Consiliul Local Alexandria

POLIGON GLONT SI AER COMPRIMAT 101226

JUDEȚUL TIMIȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CSM TIMISOARA Consiliul Local Timișoara Poligonul de tir "Diana" 40268

JUDEȚUL TULCEA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1CSM DANUBIU TULCEA Consiliul Local Tulcea

Sediu Administrativ si sala de sport 27115

2CSM DANUBIU TULCEA Consiliul Local Tulcea Sala Atletism 27116

3CSM DANUBIU TULCEA Consiliul Local Tulcea Hotel sportiv "Casa Albastra 102069

JUDEȚUL VASLUI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 CS.VIITORUL VASLUI Consiliul Local Vaslui Sala lupte sisediu administrativ

27355

2 CS.VIITORUL VASLUI Consiliul Local VasluiPista aeromodele si automodele

27361

3 CS.VIITORUL VASLUI Consiliul Local Vaslui Teren fotbal gazon

27358

4 CS.VIITORUL VASLUI Consiliul Local Vaslui Sala polivalenta

100996

5 CS.VIITORUL VASLUI Consiliul Local Vaslui Teren fotbal zgura

27359

106

Page 107: Proiect Lege Descentralizare

6 CS.VIITORUL VASLUI Consiliul Local Vaslui Teren handbal+baschet

27360

7 CS.VIITORUL VASLUI Consiliul Local Vaslui Popicarie100998

8 CS.VIITORUL VASLUI Consiliul Local Vaslui Cantina101002

Anexa nr. 7d

LISTAbunurilor aferente serviciilor publice care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice

locale care se transferă acestora, ca urmare a procesului de descentralizare

BAZE SPORTIVE

JUDEȚUL ALBA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE

TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Consiliul Local Alba Iulia Sala sport " 1 MAI" 37093

JUDEȚUL ARAD

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE

TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARAD

Consiliul Local Arad Complex de Tenis de Câmp

101399

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARAD

Consiliul Local Arad Sala de sport Polivalentã 101402

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARAD

Consiliul Local Arad Bazin Olimpic de înot 101405

JUDEȚUL ARGEȘ

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

107

Page 108: Proiect Lege Descentralizare

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Local Piteşti Complexul de atletica grea 34513

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Local PiteştiSala Sporturilor Trivale Piteşti 101413

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGEȘ

Consiliul Local Piteşti Teren Complex Sportiv Sala Sporturilor Pitesti - 132030,81 Mp

FN

JUDEȚUL BACĂU

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Local Bacău Sala Sporturilor 35697

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Local Bacău Terenuri tenis acop. cu bitum 1980 mp

35699

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BACAU

Consiliul Local Bacău Sala de Atletism 101422

JUDEȚUL BRAȘOV

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAȘOV

Consiliul Local Brașov Sala Polivalentă 96759

JUDEȚUL BRĂILA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRĂILA

Consiliul Local Brăila Bazin de înot acoperit 101452

108

Page 109: Proiect Lege Descentralizare

JUDEȚUL CONSTANȚA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Local ConstanțaTEREN COMPLEX BADEA

CARTAN26295

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Local ConstanțaCOMPLEX SPORTIV

TRIUNGHI101631

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Local ConstanțaCOMPLEX STADION

GH.HAGI147215

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Local ConstanțaCOMPLEX STADION

RUGBY CLUB FARUL CONSTANTA

147213

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Local ConstanțaComplex Stadion "Gh.Hagi" 144718

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Local ConstanțaSALA SPORTURILOR 101620

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Local ConstanțaPISTA ATLETISM

STADION F.C. FARUL26291

8DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA

Consiliul Local ConstanțaCOMPLEX SPORTIV

TOMIS 101765

JUDEȚUL COVASNA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET COVASNA

Consiliul Local Sfântu Gheorghe

Complex sportiv - teren bitum multifunctional, sala

culturism, 4 terenuri tenis de camp

40386

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

109

Page 110: Proiect Lege Descentralizare

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Local Târgovişte Sala de sport polivalentã 101640

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Local TârgovişteTeren sintetic pt tenis si mini

fotbal FN

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DÂMBOVIȚA

Consiliul Local Târgovişte

Teren 10,600 Mp FN

JUDEȚUL DOLJ

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET DOLJ

Consiliul Local Craiova Sala Sporturilor ” Matei Basarab” + teren S=1133 mp

37208

JUDEȚUL IALOMIȚA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1

DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET IALOMITA

Consiliul Local Slobozia Sala de sport de fitnes, culturism, sala dimensiune 40/12, 2 vestiare, 2 grupuri sanitare

34659

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET IALOMITA

Consiliul Local Slobozia Sala de sport atletism sala suprafata 65/10, 3 vestiare

101735

3DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET IALOMITA

Consiliul Local Slobozia Sala de sport box suprafata 64 mp, 5 vestiare, 2 holuri, 2 grupuri sanitare

101740

JUDEȚUL IAȘI

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Local Iași CASUTA VESTIAR GRADINARI

FN

110

Page 111: Proiect Lege Descentralizare

2DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Local Iași SALA DE GIMNASTICA PACURARI

39001

3DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Local Iași SALA POLIVALENTA 101900

4DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Local Iași SALA DE ATLETISM GRADINARI

101914

5DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Local Iași CASUTA VESTIAR GRADINARI

FN

6DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Local Iași POLIGON TIR GLONT COPOU

101917

7DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

Consiliul Local Iași BAZA NAUTICA DOROBANTI

112609

JUDEȚUL MARAMUREȘ

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET MARAMUREȘ

Consiliul Local Baia MareSala Polivalenta "Lascăr

Pană"36229

2DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET MARAMUREȘ

Consiliul Local Baia MareBazin de înot descoperit 36231

3DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET MARAMUREȘ

Consiliul Local Baia MareBazin de inot acoperit "Gheorghe Demeca"

36232

4DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET MARAMUREȘ

Consiliul Local Baia MareStadion de atletism 36233

5DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET MARAMUREȘ

Consiliul Local Baia MareStadion de rugby "Lascăr

Ghineţ"36234

JUDEȚUL MUREȘ

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1 DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Local Târgu Mureș

SALA SPORTURILOR 36975

111

Page 112: Proiect Lege Descentralizare

MUREȘ

JUDEȚUL OLT

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET OLT

Consiliul Local Slatina Sala de sport “CriSan" 36004

JUDEȚUL PRAHOVA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ

PENTRU SPORT SI TINERET PRAHOVA

Consiliul Local PloieştiBaza sportivă şi de antrenament sc 112.86 mp, teren supraf.totala 2864 mp

102025

JUDEȚUL TELEORMAN

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET TELEORMAN

Consiliul Local Alexandria

Săli de sport şi pista de atletism (sala de atletism +sala culturism)

35222

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET TELEORMAN

Consiliul Local Alexandria

Sala de box 35222

JUDEȚUL TULCEA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET

Consiliul Local Tulcea SALA POLIVALENTA 102057

112

Page 113: Proiect Lege Descentralizare

TULCEA

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET TULCEA

Consiliul Local Tulcea TEREN 3000 mp FN

JUDEȚUL VÂLCEA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET VÂLCEA

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea

SALA SPORTURILOR "TRAIAN

102096

2DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET VÂLCEA

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea

Teren Sala Sporturilor "Traian"

102096

JUDEȚUL VRANCEA

NR. CRT

DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET VRANCEA

Consiliul Local Focşani Sala Sporturilor Vrancea 37580

Anexa nr. 7e

LISTA bunurilor aferente serviciilor publice care se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice

locale care se transferă acestora, ca urmare a procesului de descentralizare

CASE DE CULTURĂ STUDENȚEȘTI

JUDEȚUL ALBA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA

CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

113

Page 114: Proiect Lege Descentralizare

1. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR ALBA IULIA

Consiliul Local Alba Iulia Clădire - casă + curte 39080

JUDEȚUL ARGEȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PITEȘTI Consiliul Local Pitești CCS Pitesti Cladire+Anexa 40218

2. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PITEȘTI Consiliul Local Pitești CCS Pitesti Gard 40219

JUDEȚUL BRAȘOV

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR BRAȘOV Consiliul Local Brașov Casa de Cultura a

Studentilor Brasov, corp A 36673

2. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR BRAȘOV Consiliul Local Brașov Casa de Cultura a

Studentilor Brasov, corp B 121390

3. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR BRAȘOV Consiliul Local Brașov Teren 37846

JUDEȚUL DOLJ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR CRAIOVA Consiliul Local Craiova Casa de Cultură Studențească

Craiova, Clădire Nouă 37117

JUDEȚUL GALAȚI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA

SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR GALAȚI Consiliul Local Galați Clădire corp A 26752

114

Page 115: Proiect Lege Descentralizare

2. CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR GALAȚI Consiliul Local Galați Clădire corp B FN

JUDEȚUL IAȘI

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1. CASA DE CULTURA A STUDENTILOR IASI Consiliul Local Iași Casa de Cultura Studenteasca Iasi 38837

JUDEȚUL PRAHOVA

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1. Casa de Cultură a Studenților Ploiești CCS PLOIEȘTI Consiliul Local Ploiești SEDIU ADMINISTRATIV 26486

2. Casa de Cultură a Studenților Ploieși CCS PLOIEȘTI Consiliul Local Ploiești

PLATFORMA ACOPERITĂ (SALA SPECTACOLE) 26487

JUDEȚUL TIMIȘ

NR. CRT DENUMIRE INSTITUȚIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN SUBORDINEA CĂREIA SE TRANSFERĂ

DENUMIRE BUN NR.MFP

1.CCS Timisoara Consiliul Local Timișoara Cabana Crivaia 104716

2.CCS Timisoara Consiliul Local Timișoara Teren Crivaia 145415

3.CCS Timisoara Consiliul Local Timișoara Anexa sala de spectacole 25784

Anexa nr. 8

LISTA

serviciilor publice/organelor de specialitate/companie naţională/societate comercială aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Transporturilor, care se reorganizează în subordinea

autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare

115

Page 116: Proiect Lege Descentralizare

Județul Brăila

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Portul Brăila Consiliul local Brăila

Județul Caraș - Severin

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Baziaș Consiliul local Socol

2. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Moldova Veche Consiliul local Moldova Veche

3. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Drencova Consiliul local Drencova

Județul Călărași

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul CălăraşiPunctul de lucru Chiciu

Consiliul local Călăraşi

2. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Oltenița Consiliul local Oltenița

Județul Constanța

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Portul Cernavodă Consiliul local Cernavodă

2. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Portul Hârşova Consiliul local Hârşova

Județul Dolj

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Cetate Consiliul local Cetate

2. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Calafat Consiliul local Calafat

3. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Bechet Consiliul local Bechet

4. Compania Naţională "Administraţia Punctul de lucru Rast Consiliul local Rast

116

Page 117: Proiect Lege Descentralizare

Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Județul Galați

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Portul Galați Consiliul local Galați

Județul Giurgiu

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Giurgiu Consiliul local Giurgiu

Județul Mehedinți

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Șviniƫa Consiliul local Șviniƫa

2. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Porturile Dubova și Tişoviƫa Consiliul local Dubova

3. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Orşova Consiliul local Orşova

4. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Drobeta Turnu Severin Consiliul local Drobeta Turnu Severin

5. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Gruia Consiliul local Gruia

Județul Olt

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu

Portul Corabia Consiliul local Corabia

Județul Tulcea

Nr. crt.

Serviciul public/organul de specialitate / companie naţională/societate comercială de la care se transferă

Structura care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

1. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Portul Isaccea Consiliul local Isaccea

2. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Portul Tulcea Consiliul local Tulcea

3. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Portul Mahmudia Consiliul local Mahmudia

4. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Portul Chilia Veche Consiliul local Chilia Veche

5. Compania Naţională “Administraţia Portul Smârdan Consiliul local Smârdan

117

Page 118: Proiect Lege Descentralizare

Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi6. Compania Naţională “Administraţia

Porturilor Dunării Maritime” S.A. – GalaţiPortul Măcin Consiliul local Măcin

7. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Punctul de lucru Gura Arman Consiliul local Gura Arman

8. Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galaţi

Punctul de lucru Turcoaia Consiliul local Turcoaia

Anexa nr. 9 LISTA

sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România - Film” care trec în domeniul privat al unităților

administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz

Județul AlbaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluimp

1. PROGRESUL Municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42

Consiliul local Aiud 1968 530 619

2. COLUMNA Municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8

Consiliul local Alba Iulia

1970 860 860

3. MUNCITORUL Oraşul Zlatna, str. Avram Iancu nr. 6

Consiliul local Zlatna 1899 192 192

4. PATRIA Oraşul Cugir, str. Al. Sahia nr. 24

Consiliul local Cugir 1985 945 1920

Județul AradNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluimp

1. MUREŞUL Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 98

Consiliul local Arad 1905 1095 1095

2. DACIA Comuna Pecica, str. Bella Breiner nr. 16

Consiliul local Pecica 1924 278 1091

Județul ArgeșNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluimp

1. MUSCELUL Municipiul Câmpulung, str. D.I. Berechet nr. 1

Consiliul local Câmpulung

1940 320 320

2. Grădina de vară MUSCELUL

Municipiul Câmpulung, str. D.I. Berechet nr. 1

Consiliul local Câmpulung

1954 400 400

3. DACIA Municipiul Piteşti, cartier Craiovei

Consiliul local Piteşti 1968 761 761

4. BALADA Municipiul Câmpulung, cartier Visoi III

Consiliul local Câmpulung

1974 480 480

118

Page 119: Proiect Lege Descentralizare

Județul BacăuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. FORUM Municipiul Bacău, str. Mărăşeşti nr. 4

Consiliul local Bacău 1956 604,27 604,27

2. OITUZ Municipiul Oneşti, bd. Oituz nr. 25

Consiliul local Oneşti 1964 528,42 528,42

Județul Bistrița NăsăudNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. DACIA – sălile A+C

Municipiul Bistriţa, bd. Decebal nr. 3-5

Consiliul local Bistriţa 1982 1021,13 1090,1

2. FLACĂRA Oraşul Năsăud, Str. Grănicerului nr. 24

Consiliul local Năsăud 1968 499 700

3. TINERETULUI Municipiul Bistriţa, str. Gh. Şincai nr. 22

Consiliul local Bistriţa 1944 280 175

4. BULEVARD Municipiul Bistriţa, Str. Republicii nr. 39

Consiliul local Bistriţa 1901 566 1232

Județul BotoșaniNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. CULTURAL Municipiul Dorohoi, str. D-tru Furtună nr. 3

Consiliul local Dorohoi 1962 406 640

2. LUCEAFĂRUL Municipiul Botoşani, str. Dobrogeanu - Gherea, nr. 3

Consiliul local Botoşani

1902 805 1380

Județul BrăilaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. UNIREA Municipiul Brăila, Aleea Cinematografului nr. 5

Consiliul local Brăila 1976 750 895,98

2. PESCĂRUŞ Municipiul Brăila, cartier Viziru I Consiliul local Brăila 1976 682,29 7503. BULEVARD Municipiul Brăila, Bd.

Independenţei nr. 57 Consiliul local Brăila 1965 1936,87 2164,42

Județul BrașovNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. NEGOIU Municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 21

Consiliul local Făgăraş 1911 827 1098

Municipiul București

119

Page 120: Proiect Lege Descentralizare

Nr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. SCALA Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 2-4

Consiliul General al Municipiului București

1935 996,5 1015,7

2. EXCELSIOR Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Mihalache nr. 174

Consiliul General al Municipiului București

1962 1024 1227,4

3. GIULEŞTI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, calea Giuleşti nr. 56 A

Consiliul General al Municipiului București

1963 738,3 1355

4. FEROVIAR Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 80

Consiliul General al Municipiului București

1936 702 744

5. COTROCENI Municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Cotroceni nr. 9

Consiliul General al Municipiului București

1949 289 366

6. COSMOS Municipiul Bucureşti, sectorul 2, şos. Pantelimon nr. 357A

Consiliul General al Municipiului București

1958 431,2 561

7. GLORIA Municipiul Bucureşti, sectorul 3, aleea Bucovina nr. 7

Consiliul General al Municipiului București

1964 931 1288

8. Grădina de vară GLORIA - TITAN

Municipiul Bucureşti, sectorul 3, aleea Stănilă nr. 2

Consiliul General al Municipiului București

1975 2178 5030

9. LUCEAFĂRUL Municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. I.C. Brătianu nr. 6

Consiliul General al Municipiului București

1968 910 922

10. CULTURAL Municipiul Bucureşti, sectorul 4, bd. Al. Obregia nr. 31

Consiliul General al Municipiului București

1980 911 1207

11. FLAMURA Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Şos. Giurgiului nr. 119

Consiliul General al Municipiului București

1980 1036 1236

12. FESTIVAL Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 34

Consiliul General al Municipiului București

1925 717 717

13. DRUMUL SĂRII Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Sării, nr. 8

Consiliul General al Municipiului București

1958 413 1200

Județul BuzăuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. MONTEORU Satul Monteoru, comuna Merei Consiliul local Monteoru

1958 228 228

2. Grădina de vară MONTEORU

Satul Monteoru, comuna Merei Consiliul local Monteoru

1981 427 427

3. TINERETULUI Municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36

Consiliul local Buzău 1960 672 672

4. Grădina de vară TINERETULUI

Municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36

Consiliul local Buzău 1981 390 390

5. Grădina de vară PROGRESUL

Municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, nr. 2 bis

Consiliul local Râmnicu Sărat

1970 1303,7 1303,7

6. PROGRESUL Municipiul Râmnicu Sărat, str. Victoriei nr. 36

Consiliul local Râmnicu Sărat

1970 515,3 580

Județul CălărașiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. VICTORIA Municipiul Călăraşi, Bd. 1 Mai Consiliul local Călăraşi 1920 300 300

120

Page 121: Proiect Lege Descentralizare

nr. 2 2. Grădina de vară

FLACĂRAMunicipiul Olteniţa, str. Flacăra nr. 1

Consiliul local Olteniţa 1930 843 843

3. FLACĂRA Municipiul Olteniţa, Bd. Republicii nr. 154

Consiliul local Olteniţa 1930 538 538

Județul Caraș – SeverinNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. DANUBIUS Localitatea Moldova Veche, str. Coşbuc F.N.

Consiliul local Moldova Veche

1977 490 800

Județul ClujNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. FOX Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1

Consiliul local Turda 1915 508 534

2. TINERETULUI - 2 săli

Municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1

Consiliul local Turda 1981 782 1200

Județul ConstanțaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. DOBROGEA Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14

Consiliul local Medgidia

1961 686 896

2. BULEVARD Municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 169A

Consiliul local Constanţa

1953 354 380

3. Grădina de vară ALBATROS

Localitatea Mamaia, bd. Mamaia nr. 1

Consiliul local Mamaia 1960 1570 2145

4. Grădina de vară NEON

Localitatea Eforie Nord Consiliul local Eforie Nord

1958 1591 1591

5. Grădina de vară EFORIE SUD

Localitatea Eforie Sud, str. T. Vladimirescu, nr. 2

Consiliul local Eforie Sud

1960 1407 1450

6. Grădina de vară JUPITER

Municipiul Mangalia, Staţiunea Jupiter

Consiliul local Mangalia

1990 937 937

7. Grădina de vară FARUL

Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazul

Consiliul local Mangalia

1956 1221 2015

8. PESCĂRUŞ Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1A

Consiliul local Mangalia

1982 584 754

Județul DâmbovițaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. GLORIA Oraşul Găieşti, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6

Consiliul local Găieşti 1950 524 692

2. MUNCA Oraşul Moreni, str. Lt. Pantea Ion nr. 8

Consiliul local Moreni 1961 628 628

121

Page 122: Proiect Lege Descentralizare

Județul DoljNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. LUMINA Municipiul Craiova, str. Drumul Jiului nr. 2

Consiliul local Craiova 1953 364 403

2. Grădina de vară JEAN NEGULESCU

Municipiul Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 2-4

Consiliul local Craiova 1961 1246 1328

3. Grădina de vară PATRIA

Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82

Consiliul local Craiova 1954 1620 1789

4. CRAIOVIŢA Municipiul Craiova, bd. Oltenia Consiliul local Craiova 1981 1090 10975. MODERN Municipiul Craiova, str. Madona

Dudu nr. 3-5 Consiliul local Craiova 1982 1006 1006

6. INDEPENDENŢA Oraşul Filiaşi, Str.Stadionului nr. 2

Consiliul local Filiaşi 1976 824 858

Județul GalațiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. FLACĂRA Municipiul Galaţi, bd. Henri Coandă nr. 7

Consiliul local Galaţi 1984 929 1515

2. ŢIGLINA Municipiul Galaţi, Str.Brăilei nr. 165

Consiliul local Galaţi 1964 1012 1233

3. DOINA Municipiul Galaţi, str. Gh. Asachi nr. 60

Consiliul local Galaţi 1967 790 1445

4. Grădina de vară CENTRAL

Municipiul Galaţi, str. Lahovary nr. 4

Consiliul local Galaţi 1962 2270 2399

Județul GorjNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. MINERUL Municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16

Consiliul local Motru 1966 1034 1034

Județul HunedoaraNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. MODERN Municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3

Consiliul local Hunedoara

1983 620 875

2. PARÂNGUL Municipiul Petroşani, Aleea Poporului nr. 1

Consiliul local Petroşani

1982 840 840

3. PATRIA Municipiul Orăştie, str.N. Bălcescu nr. 5

Consiliul local Orăştie 1911 672 672

Județul IalomițaNr. Denumirea Elemente de identificare (adresa) Autoritatea Anul Suprafața Suprafața

122

Page 123: Proiect Lege Descentralizare

crt. cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

dobândirii/ dării în folosință

construitămp

terenuluiMp

1. Grădina de vară AMFITEATRU

Municipiul Slobozia, str.M. Basarab nr. 132

Consiliul local Slobozia

1987 336 402

Județul IașiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. TINERETULUI Municipiul Iaşi, str. Al. Lăpuşneanu nr. 18

Consiliul local Iaşi 1929 650,65 770,63

2. DACIA Municipiul Iaşi, Piaţa Voievozilor nr. 14

Consiliul local Iaşi 1986 847,03 861,41

3. VICTORIA Municipiul Iaşi, Piaţa Unirii nr. 5 Consiliul local Iaşi 1963 1207,65 16324. 1 MAI Oraşul Hârlău, str. Bogdan Vodă

nr. 2 Consiliul local Hârlău 1964 396,51 589,41

Județul MaramureșNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. DACIA Municipiul Baia Mare, Piaţa Revoluţiei nr. 7

Consiliul local Baia Mare

1968 1510 1670

2. MINERUL Municipiul Baia Mare, Piaţa Libertăţii nr. 7

Consiliul local Baia Mare

1884 887 887

Județul MehedințiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. FLACĂRA Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revoluţiei , nr. 22

Consiliul local Drobeta-Turnu Severin

1981 1012,23 1012,23

2. DUNĂREA Municipiul Orşova, Centrul Civic nr. 52

Consiliul local Orşova 1971 466 466

3. PORŢILE DE FIER

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Traian, nr. 65

Consiliul local Drobeta-Turnu Severin

1967 1245 1541

Județul NeamțNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. OZANA Municipiul Târgu Neamţ, str. M. Kogălniceanu, nr. 2

Consiliul local Târgu Neamţ

1976 538,5 582

Județul OltNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

123

Page 124: Proiect Lege Descentralizare

cinematografic1. CENTRAL Municipiul Caracal, Str. Victoriei

nr. 8 Consiliul local Caracal 1961 549 549

2. MODERN Oraşul Balş, str. N. Bălcescu nr. 2 Consiliul local Balş 1983 960 9603. DUNĂREA Oraşul Corabia, str. Carpaţi nr.

112 Consiliul local Corabia 1907 458 458

4. LUMINA Municipiul Slatina, str. Dinu Lipatti nr. 30

Consiliul local Slatina 1960 469 800

Județul PrahovaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. FAVORIT Oraşul Mizil, str. M. Bravu nr. 108

Consiliul local Mizil 1963 462 682

2. CENTRAL Municipiul Câmpina, bd. Carol nr. 69

Consiliul local Câmpina

1959 673 896

3. MODERN – 2 săli + grădină

Municipiul Ploieşti, Str. Inelului nr. 3

Consiliul local Ploieşti 1979 1395 1609

4. CONCORDIA Oraşul Azuga, Str. Postăvăriei, nr. 1

Consiliul local Azuga 1920 280 280

5. TINERETULUI Municipiul Ploieşti, str. Ştefan cel Mare, nr. 8

Consiliul local Ploieşti 1923 332 365

Județul SălajNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. MĂGURA Oraşul Şimleul Silvaniei, Piaţa Iuliu Maniu nr. 1

Consiliul local Şimleul Silvaniei

1900 429 1073

Județul Satu MareNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. VICTORIA Municipiul Satu Mare, Piaţa Păcii nr. 1

Consiliul local Satu Mare

1937 624 856

Județul SibiuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. POPULAR Oraşul Cisnădie, Str. Cetăţii nr. 15

Consiliul local Cisnădie

1936 456 801

Județul SuceavaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

124

Page 125: Proiect Lege Descentralizare

1. DOINA Municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 276

Consiliul local Fălticeni

1962 693 1211

2. MOLDOVA Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 35

Consiliul local Câmpulung Moldovenesc

1956 406 1034

Județul TimișNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. FRATELIA Municipiul Timişoara, str. Izlaz nr. 40

Consiliul local Timişoara

1915 424 1187

2. VICTORIA Municipiul Timişoara, str. Porumbescu nr. 2

Consiliul local Timişoara

1976 695 886

3. UNIREA Municipiul Timişoara, str. Mureş nr. 3

Consiliul local Timişoara

1985 897 966

4. FREIDORF Municipiul Timişoara, str. N. Andreescu nr. 97

Consiliul local Timişoara

1925 292 429

5. ARTA Municipiul Timişoara, str. Văcărescu nr. 18

Consiliul local Timişoara

1926 475 698

6. Grădina de vară ARTA

Municipiul Timişoara, str. Văcărescu nr. 18

Consiliul local Timişoara

1926 2000 2000

7. DACIA Municipiul Timişoara, Str. Zborului nr. 7

Consiliul local Timişoara

1982 553 742

8. STUDIO Municipiul Timişoara, str. Lenau nr. 2

Consiliul local Timişoara

1930 539 539

9. LUCEAFĂRUL Comuna Teremia Mare Consiliul local Teremia Mare

1923 614 1439

10. Grădina de vară SELECT

Oraşul Sânnicolaul Mare, str. V. Babeş, nr. 8

Consiliul local Sânnicolaul Mare

1955 816 816

Județul TulceaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. REPUBLICA Oraşul Măcin, Str. Florilor nr. 4 Consiliul local Măcin 1950 533 8002. Grădina de vară

DACIAMunicipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 16

Consiliul local Tulcea 1972 1458 2281

3. TINERETULUI Municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 4 A

Consiliul local Tulcea 1980 663 782

Județul VâlceaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. MIORIŢA Oraşul Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 45

Consiliul local Horezu 1964 444 820

2. Grădina de vară DACIA

Oraşul Olăneşti, str. T. Vladimirescu

Consiliul local Olăneşti 1975 912 914

3. DACIA Oraşul Olăneşti, Str. Băilor nr. 4 Consiliul local Olăneşti 1980 346 3464. COZIA Localitatea Căciulata, str. Calea

lui Traian, nr. 782 Consiliul local Căciulata

1978 428 651

125

Page 126: Proiect Lege Descentralizare

5. OLTUL Oraşul Călimăneşti, str. Calea lui Traian

Consiliul local Călimăneşti

1928 591 733

Județul VasluiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. INDEPENDENŢA Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100

Consiliul local Vaslui 1987 1016,36 1114,32

2. BÂRLADUL Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83

Consiliul local Bârlad 1953 771,44 1043,81

Județul VranceaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa) Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. UNIREA Municipiul Focşani, Str. Republicii nr. 18

Consiliul local Focşani 1969 680,78 1076

2. Grădina de vară UNIREA

Municipiul Focşani, Parc N. Bălcescu nr. 1

Consiliul local Focşani 1978 307 1758

Anexa nr. 10 LISTA

sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România - Film” care trec în domeniul public al unităților

administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz

Județul AlbaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. DACIA Municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25

Consiliul local Alba Iulia

1978 848 848

Județul AradNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. DACIA Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 49-53

Consiliul local Arad 1970 1357 1457

Județul ArgeșNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

126

Page 127: Proiect Lege Descentralizare

1. MODERN Municipiul Piteşti, Str. Victoriei nr. 20

Consiliul local Piteşti 1905 850 850

Județul BacăuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. CENTRAL Municipiul Bacău, str. N. Bălcescu nr. 12

Consiliul local Bacău 1982 595,4 595,4

Județul Bistrița NăsăudNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. DACIA - Sala B Municipiul Bistriţa, bd. Decebal nr. 3-5

Consiliul local Bistriţa 1982 333,46 333,46

Județul BotoșaniNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. UNIREA Municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 24

Consiliul local Botoşani

1973 855 1680

Județul BrăilaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. CENTRAL Municipiul Brăila, calea Galaţi nr. 10

Consiliul local Brăila 1984 680,3 1481

Județul BrașovNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. MĂGURA Municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131

Consiliul local Codlea 1930 361 561

Municipiul BucureștiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. FAVORIT Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24A

Consiliul General al Municipiului București

1969 1221 1440

2. CORSO Municipiul Bucureşti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta, nr. 27

Consiliul General al Municipiului București

1930 618 726

127

Page 128: Proiect Lege Descentralizare

Județul BuzăuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. DACIA Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1

Consiliul local Buzău 1981 840 945

Județul CălărașiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. ORIZONT Municipiul Călăraşi, Str. Prelungirii Bucureşti , nr. 2

Consiliul local Călăraşi 1978 879 879

Județul ClujNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. FLORIN PIERSIC (fosta Republica)

Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazul , nr. 11

Consiliul local Cluj-Napoca

1962 1463 1463

Județul ConstanțaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. STUDIO (POPULAR)

Municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 46

Consiliul local Constanţa

1918 300 300

Județul DoljNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. PATRIA Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 19

Consiliul local Craiova 1960 1422 1422

Județul GorjNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. SERGIU NICOLAESCU (fostVICTORIA)

Municipiul Tg. Jiu, Str. Siretului nr. 8A

Consiliul local Tg. Jiu 1959 669 839

Județul GalațiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea

Anul dobândirii/ dării în

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

128

Page 129: Proiect Lege Descentralizare

spectacol cinematografic

căreia se transferă folosință

1. DACIA Municipiul Galaţi, Str. Oţelarului nr. 11

Consiliul local Galaţi 1984 769 1360

Județul HunedoaraNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. PATRIA Municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5

Consiliul local Deva 1962 790 790

2. FLACĂRA Municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 5

Consiliul local Hunedoara

1977 813 813

3. DACIA Orașul Hațeg, str. Tudor Vladimirescu nr. 3

Consiliul local Hațeg 1981 515 515

Județul IașiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. REPUBLICA Municipiul Iaşi, str. Al. Lăpuşneanu nr. 12

Consiliul local Iaşi 1929 1032,84 1200

Județul IlfovNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. LIBERTĂŢII Oraşul Buftea, şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 123

Consiliul local Buftea 1978 456 620

Județul MehedințiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Grădina de vară Porțile de Fier

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol nr. 7

Consiliul local Drobeta-Turnu Severin

1962 1592 1592

Județul MureșNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. PATRIA Municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 58

Consiliul local Reghin 1954 754 1096

Județul NeamțNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

129

Page 130: Proiect Lege Descentralizare

cinematografic1. DACIA Municipiul Piatra-Neamţ, str.

Ştefan cel Mare, nr. 14 Consiliul local Piatra-Neamţ

1970 1397,6 1719,8

Județul PrahovaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. PREMIERA (fost PATRIA)

Municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 4

Consiliul local Ploieşti 1961 1292 1452

Județul SibiuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. ARTA Municipiul Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1

Consiliul local Sibiu 2003 1022 1142

Județul SuceavaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. LUCEAFĂRUL Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 2

Consiliul local Câmpulung Moldovenesc

1903 147 147

Județul TimișNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. TIMIŞ Municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 7

Consiliul local Timişoara

1982 1442 1442

Județul TulceaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. HERACLEA Oraşul Babadag, str. Mihai Viteazul nr. 82

Consiliul local Babadag

1969 801 1549

Județul VâlceaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. OLTEŢUL Oraşul Bălceşti Consiliul local Bălceşti 1940 260 307

Județul VasluiNr. Denumirea Elemente de identificare Autoritatea Anul Suprafața Suprafața

130

Page 131: Proiect Lege Descentralizare

crt. cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

(adresa) administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

dobândirii/ dării în folosință

construitămp

terenuluiMp

1. MODERN Municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 80

Consiliul local Vaslui 1972 795,19 1287,42

Județul VranceaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. VICTORIA Oraşul Mărăşeşti, Str. Republicii nr. 1

Consiliul local Mărăşeşti

1961 466 586

     Anexa nr. 11LISTA

Imobilelor, altele decât săli şi grădini de spectacol cinematografic aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-film" care trec în

domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz

Municipiul BucureștiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Depozit subteran filme (adăpost ALA)

Municipiul Bucureşti, str. Thomas Masaryk , nr. 25

Consiliul General al Municipiului București

1962 190 190

2. Laboratorul Mogoşoaia

Municipiul Bucureşti, şos. Străuleşti nr. 3-5

Consiliul General al Municipiului București

1930 1394 4467

3. Spaţiu-Clădire PARC

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr.1

Consiliul General al Municipiului București

2005 478,59 3495

Județul BacăuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediul Filialei BACĂU cinematograf FORUM

Municipiul Bacău, str. Mărăşeşti nr. 4

Consiliul local Bacău 1956 250 250

Județul Bistrița NăsăudNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Chioşc la Municipiul Bistriţa, bd. Decebal Consiliul local Bistriţa 1998 6 6131

Page 132: Proiect Lege Descentralizare

cinematograful DACIA

nr. 3-5

Județul BotoșaniNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Atelier Oraşul Săveni, Bd. Republicii nr. 88

Consiliul local Săveni 1931 89 89

Județul BrașovNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediu administrativ Braşov - cinematograf ASTRA

Municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 1

Consiliul local Braşov 1809 496 2847

Județul BrăilaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediu administrativ Brăila - cinematograf BULEVARD

Municipiul Brăila, Bd. Independenţei nr. 57

Consiliul local Brăila 1965 925 925

2. Cota de 65% din Grădina de vară CENTRAL

Municipiul Brăila, calea Galaţi nr. 5

Consiliul local Brăila 1930 562,25 562,25

Județul BuzăuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediu administrativ Buzău - cinematograf DACIA

Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1

Consiliul local Buzău 1981 228 228

Județul ClujNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediul fostului Oficiu de difuzare şi programare a filmelor Cluj

Municipiul Cluj-Napoca,str. Maiacovschi nr. 31-35

Consiliul local Cluj-Napoca

1962-1970 792 4280

132

Page 133: Proiect Lege Descentralizare

2. Atelier tehnic + depozit şopron

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tipografiei nr. 16

Consiliul local Cluj-Napoca

1938 691 691

Județul ConstanțaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediu administrativ cinematograf STUDIO (POPULAR)

Municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 46

Consiliul local Constanţa

1918 314 426

Județul CovasnaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Clădire administrativă (fost sediu filiala Covasna)

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 3

Consiliul local Sfântu Gheorghe

1972 131 269

Județul DoljNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Clădire complex tehnic

Municipiul Craiova, str.Matei Basarab nr. 18

Consiliul local Craiova 1969 625 1144

2. Hol din cinematograf JEAN NEGULESCU

Municipiul Craiova, str.A. I. Cuza, nr. 3

Consiliul local Craiova 1969 112 112

Județul GorjNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediu (atelier) Municipiul Târgu Jiu, Aleea V. Alecsandri , nr. 42

Consiliul local Târgu Jiu

1974 195 195

Județul HarghitaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Clădire anexă la cinematograf CĂLIMAN

Municipiul Topliţa, str. N. Bălcescu nr. 35

Consiliul local Topliţa 1959 102 102

Județul IalomițaNr. Denumirea Elemente de identificare Autoritatea Anul Suprafața Suprafața

133

Page 134: Proiect Lege Descentralizare

crt. cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

(adresa) administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

dobândirii/ dării în folosință

construitămp

terenuluiMp

1. Sediu secţie Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 132

Consiliul local Slobozia

1973 509 608

Județul IașiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediul fostului Oficiu de difuzare şi programare a filmelor Iaşi

Municipiul Iaşi, aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2

Consiliul local Iaşi 1960 840 5801

Județul MaramureșNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Atelier auto Municipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38

Consiliul local Baia Mare

1977 100 100

2. Atelier întreţinere Municipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38

Consiliul local Baia Mare

1979 200 652

Județul MehedințiNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Clădire administrativă cu anexe (sediu)

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. M. Vasilescu nr. 12

Consiliul local Drobeta-Turnu Severin

1961 520 993

Județul NeamțNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Depozit Municipiul Piatra-Neamţ, str. M. Viteazul nr. 31

Consiliul local Piatra-Neamţ

1950 245 460

2. Spaţiu de 152 mp din cinematograf PIETRICICA

Municipiul Piatra-Neamţ, piaţa M. Kogălniceanu , nr. 4

Consiliul local Piatra-Neamţ

1966 152 152

Județul OltNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediul secţiei Olt – Municipiul Slatina, str. Lipscani Consiliul local Slatina 1940 102 102

134

Page 135: Proiect Lege Descentralizare

cinematograf VICTORIA

nr. 42

Județul PrahovaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Cota indiviză de 10/40 din complex cinematografic cu 2 săli PERLA

Oraşul Sinaia, str. Carol I nr. 25 Consiliul local Sinaia 1930 228,25 2367

Județul Satu MareNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediu Secţie Municipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6

Consiliul local Satu Mare

1900 574 1011

2. Atelier revizie +garaj

Municipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6

Consiliul local Satu Mare

1975 78 78

Județul SibiuNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Clădire atelier Municipiul Sibiu, Str. Pielarilor nr. 23

Consiliul local Sibiu 1920 176 176

Județul SuceavaNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Clădire administrativă + sală (sediu nou)

Municipiul Suceava, str. Dimitrie Dan nr.4

Consiliul local Suceava 1991-1992 400 80

2. Atelier + sală vizionare (sediu vechi)

Municipiul Suceava, str.Petru Rareş nr. 16

Consiliul local Suceava 1966-1972 552 690

Județul TimișNr. crt.

Denumirea cinematografului sau a grădinii de spectacol cinematografic

Elemente de identificare (adresa)

Autoritatea administraţiei publice locale în subordinea căreia se transferă

Anul dobândirii/ dării în folosință

Suprafața construitămp

Suprafața terenuluiMp

1. Sediul fostului Oficiu de difuzare şi programare a filmelor Timiş

Municipiul Timişoara, str. Elena Nicoară, nr. 16 A

Consiliul local Timişoara

1961-1968 880 3000

2. Sediu filială Timiş + Municipiul Timişoara, str. C.D. Consiliul local 1966 272 272

135

Page 136: Proiect Lege Descentralizare

atelier + depozit Loga nr. 2 Timişoara

136