of 20 /20
1 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Jos VICOVU DE JOS, NR. 776 A Tel./Fax: 0230412067 PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2013-2017

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

Embed Size (px)

Text of PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si...

Page 1: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

1

Şcoala Gimnazială Nr. 2

Vicovu de Jos VICOVU DE JOS, NR. 776 A

Tel./Fax: 0230412067

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

2013-2017

Page 2: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

2

ARGUMENT:

Planul de dezvoltare pe termen mediu a unităţii şcolare trebuie săreflecte strategia

educaţionalăpe termen mediu (4-5 ani), ţinând cont de strategia educaţionalăla nivel naţional,

local, de evoluţia economicăa zonei în care se aflăsituată şcoala, de mobilitatea şi cerinţele

profesionale ale pieţii muncii.

Şcoala funcţionează şi se dezvoltăprin efortul combinat al structurii de conducere a şcolii, al

personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia alcătuind comunitatea educaţională. Planul de

dezvoltare ne aratădirecţiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite

consultarea părţilor interesate şi implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor

propuse.

La nivelul fiecărei unităţi şcolare proiectul de dezvoltare instituţionalăare o importanţă

deosebitădeoarece concentreazăatenţia asupra finalităților educaţiei (dobândirea de abilitaţi,

aptitudini, competenţe), asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale

managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii sistemice şi comunitare)

şi asigurăcoerenţa strategiei pe termen lung a şcolii.

În contextul unei mondializări a economiei, a globalizării mondiale, a creşterii concurenţei

internaţionale,ca urmare a aderării şi integrării în Uniunea Europeană, a impactului de noi

tehnologii asupra societăţii, precum şi a pregătirii educabililor pentru a face faţăunei evoluţii în

carierăîntr-o lume aflatăîn rapidăschimbare şi în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale

nr.1/2011Curriculum Naţional, cu celelalte documente legislative, cu OMEN, cu prevederile

normative ale Inspectoratului Şcolar al judeţului Suceava, planul de dezvoltare, principiile pe

care s-a fundamentat acest proiect sunt următoarele:

o Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii:

- strategii didactice abordate;

- stimularea creativităţii;

- modernizarea continuăa bazei materiale;

- stimularea participării la activități extraşcolare şi extracurriculare menite sălărgească

orizontul elevilor.

o Echilibru între cerere şi ofertă:

- oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât

şi de solicitările elevilor şi părinţilor, precum şi pe domeniile actuale de interes;

- utilizarea calculatorului;

- comunicarea într-o limbămodernă;

- educaţie pentru sănătate;

- educaţie civică.

o Cooperare şcoală -comunitate:

- participare la programele şi acţiunile organizate de Primăria Vicovu de Jos,

- colaborarea cu ONG-uri, Poliţia şi alte autorităţi locale;

Page 3: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

3

CONTEXT LEGISLATIV

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.

Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte

normative:

Legea Educaţie Naţionale nr. 1 / 2011

• O.M.Ed.C nr. 4466/04.07.2005, privind Regulamentul de Organizare şiFuncţionare a

Inspectoratelor Şcolare

• Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005

privind asigurarea calităţii educaţiei

• O.M.Ed.C. nr. 4889/08.08.2006, privind generalizarea instrumentelor deasigurare a

calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţeleiînvăţământului profesional şi tehnic

• Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă alpersonalului didactic din

învăţământ nr. 5559 / 2011

• Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică dinînvăţământul

preuniversitar nr.5550 / 2011

• Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordareagradaţiei de merit în

învăţământul preuniversitar Nr. 5486 / 2011

• Ordin privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor deînvăţământ

preuniversitar Nr. 5547 / 2011

• Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare abibliotecilor

şcolare şi a centrelor de documentare şi informare Nr. 5556 /2011

• Formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitarOMECTS nr.

5.561 / 2011

• Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare,recunoaştere si

echivalare a creditelor profesionale transferabile Nr. 5562 /2011

• Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor desprijin educaţional

pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinţe educaţionalespeciale integraţi în învăţământul de masa nr.

5574 / 2011

• Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didacticauxiliar, nr.

6143 / 2011

Page 4: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

4

STRUCTURA:

Diagnoza

Viziunea

Misiunea

Ţinte strategice

Obiective strategice

Planuri operaţionale

DIAGNOZA:

1. Elemente de identificare a unităţii şcolare: Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, VICOVU DE JOS

Adresa: VICOVU DE JOS, NR. 776 A

Tipul şcolii: Şcoala cu clasele I-VIII, cursuri de zi

Orarul şcolii: 8.00-18.00 – doua schimburi

Limba de predare: limba română.

2. Repere geografice: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Jos aparţine localităţii Vicovu de Jos. Localitatea este

situată în zona de contact a Podişului Moldovei-Podişul Sucevei cu Obcinele Bucovinei, într-o

zona depresionară – valea râului Suceava, care avea un triplu rol: cale de comunicaţie, sursă de

apa şi culoar de pătrundere în masivele forestiere din zona.

Conform datelor ultimului recensământ comuna are un număr de 5815 locuitori recenzaţi

şi 1993 de gospodării.

Din punct de vedere economic, Vicovu de Jos a cunoscut un ritm de creștere economică

în ultimul timp, dezvoltându-se numeroase IMM-uri ce au ca obiect de activitate producerea de

încălţăminte şi prelucrarea lemnului.

La dezvoltarea comunei au contribuit şi veniturile persoanelor care lucrează în străinătate.

În comună îşi au sediul autoritatea administraţiei publice locale, două şcoli gimnaziale,

trei grădinițe, politia, două cabinete medicale, dispensarul veterinar, trei Biserici Ortodoxe şi o

Casa se rugăciune a cultului penticostal.

Putem spune că situaţia socială şi materială a membrilor comunității este una buna,

aceştia reuşind să asigure copiilor un trai decent. Exista si familii care sunt considerate cazuri

sociale, pentru care primăria încearcă să le ofere sprijin material.

2. Repere istorice: Şcoala Gimnazială Nr. 2 din Vicovu de Jos este mult mai bine cunoscută sub denumirea

de Școala Remizău, ea deservind, cu aproximaţie, jumătate din populaţia comunei.

Ca instituţie, învăţământul în Remizău este atestat documentar printr-un act oficial datat 1

noiembrie 1901. Cursurile se desfăşurau într-o casă ţărănească, în ―casa din jos‖ a cetăţeanului

Mutescu Simion a lui Dănilă (locuinţă care astăzi nu mai există), iar primul învăţător a fost

Pamfil Popescu.

În septembrie 1910 se dă în folosinţă localul propriu al şcolii, local nou, construit cu 6000

de coroane austriece împrumutate ―cu dobândă mică şi pe termen lung‖ de către Consiliul

Comunal Vicovu de Jos, dar şi cu ajutorul autorităţilor austro – ungare. Clădirea era dotată cu

trei săli de clasă, spaţiu pentru material didactic , cancelarie şi locuinţă pentru director cu toate

dependinţele necesare (dormitor, bucătărie, cămară, beci), deoarece directorul era obligat să

Page 5: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

5

locuiască în şcoală. De aceea, în curte, pe lângă magazia pentru lemne, mai era o fântână şi un

grajd pentru animale. Toată dotarea şcolii era nouă. Directorul şcolii în septembrie 1910 era

Gheorghe Grigorean, venit din anul 1906 în locul lui Pamfil Popescu.Efectivul de elevi era

format din 110 băieţi şi 106 fete. Au fost şcolarizaţi 81 de băieţi şi 74 de fete din care au fost

―clasificaţi‖58 de băieţi şi 44 de fete.

În anul 1960 se dă în folosinţă aripa de est a şcolii (din mijloc) cu trei săli de clasă, iar în

1976 aripa de nord care cuprinde trei săli de clasă şi o sală de sport. Director în perioadele

respective a fost George Hrihor care, cu amabilitate, ne-a pus la dispoziţie aceste date.

Şcoala mai dispune de un imobil în care funcţionează grădiniţa şi de un cabinet medical.

După încheierea lucrărilor de reabilitare din anul 2008 această instituţie beneficiază de încălzire

centrală, grup sanitar modern şi de un teren de sport de mici dimensiuni.

În prezent, colectivul şcolii este format din 3 educatoare, 9 învăţători, 13 profesori, 1

contabil, 1 secretar, 1 administrator, 1 centralist şi 2 îngrijitori. Toate cadrele didactice sunt

calificate. Efectivul de elevi cuprinde 370 de copii din care 85 de preşcolari, 153 de elevi în

învăţământul primar şi 132 de elevi în învăţământul gimnazial.

La nivelul şcolii s-a urmărit permanent adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui

învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie europene.

De aceea rezultatele elevilor noştri la examenele naţionale au răsplătit atât munca lor , cât şi

munca întregului corp profesoral.

În ultimii cinci ani procentul de reușită la intrarea în licee a elevilor noștri, este de 95-100% în

fiecare an școlar. Din păcate, dacă acum câţiva ani elevii mai buni urmau liceele de prestigiu din

municipiul Suceava( Colegiul Naţional ―Petru Rareş‖, Colegiul Naţional ―Mihai Eminescu‖

etc.), acum paşii lor se îndreaptă mai ales spre Liceul Tehnologic ―Ioan Nistor‖, Vicovu de Sus.

Motivele pentru care aleg liceul menţionat sunt , mai ales, de natură financiară.

În urma discuţiilor purtate cu cadrele didactice din instituţiile liceale cu diferite ocazii,

şcoala noastră a fost lăudată pentru buna pregătire de care dau dovadă elevii noştri. Mărturie în

acest sens stă şi numărul destul de mare a elevilor care nu se opresc doar la studiile liceale , ci îşi

continuă formarea şi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior – acolo unde şcoala din Vicov

se poate lăuda cu foştii elevi: prof. univ. dr. Vasile Işan---rectorul Universităţii „Al. I. Cuza‖,

Iaşi şi prof. univ. dr. Vasile Burciu (până nu demult prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare‖,

Suceava).

De menţionat şi numele scriitorului Ion Ţugui care a absolvit cursurile şcolii vicovene.

Toate aceste rezultate sunt rodul valorii și muncii deosebite pe care au desfăşurat-o şi o

desfăşoară în continuare cadrele didactice ale acestei şcoli.

4. Cultura organizaţională: Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice, proces

în carecompetenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare.

Managerul poate să-şi propună, sămenţinăsau săschimbe cultura organizaţională. Înainte de

a-şi propune una din alternative, trebuie săidentifice tipul de cultură, s-o înţeleagăprecum își

înţelege propria personalitate.

Tipul dominant de culturăal organizaţiei noastre este cultura de tip sarcină. Acest tip de

culturăeste centrat pe exercitarea sarcinii şi orientat spre persoană. Sarcinile sunt distribuite în

raport cu potenţialul indivizilor, valorificarea maximăa acestuia fiind una din valorile de bază.

Sub raport managerial se practicăo conducere flexibilă şi stimulativă, bazatăpe valori, cum ar

fi: încrederea în om, în capacitățile sale creative şi de autocontrol. Cadrele didactice se simt

implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodatăau încredere în organizaţie.

Apropiatăde cultura sarcinăeste cultura rol, cel mai puţin preferatăfiind cultura club.

Din analiza datelor în organizaţie existăo stare de echilibru şi un climat favorabil.

Page 6: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

6

5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza

PESTE):

a) Diagnoza mediului intern şi extern:

Informaţii de tip cantitativ: Populaţia şcolară

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Jos, are un efectiv de 367 de copii dintre care un număr de :

- 86 preşcolari înscrişi în trei grupe;

- 152 elevi înscrişi în nouă clase aferente ciclului primar;

- 129 elevi înscrişi în şapte clase gimnaziale-

Provenienţa: mediu rural;

Indicatori de evaluare a performanţei:

-rata de promovabilitate: 85 %;

-ponderea elevilor cu rezultate bune si foarte bune: 60%;

-procentul de promovabilitate la testele naţionale: 100%

-rata abandonului şcolar: 2 elevi;

Personalul şcolii:

o de conducere:

- director

o didactic: Situaţia personalului se prezintă după cum urmează:

Norme: - TOTAL =29,71 posturi din care:

- Personal didactic = 25;

- Personal didactic auxiliar = 3,12;

- Personal nedidactic = 3.

Personal:- TOTAL= 29 persoane din care:

- Educatoare -3;

- Învăţători – 9;

- Profesori - 13

- Didactic auxiliar – 3;

- Nedidactic – 3.

Starea clădirilor: anul acesta s-au execut lucrări de reparaţii şi amenajări în interior,

au fost amenajate sălile de clasă prin văruirea pereţilor şi a tavanelor, au fost raşchetate

duşumelele şi date cu lac. Şcoala are sala de sport şi teren de fotbal amenajat de dimensiuni

reduse. S-au înfrumusețat holurile şcolii prin montarea de noi panouri.

Existălaboratoare (fizică/chimie, biologie) şi cabinete de specialitate (informatică). În

şcoalăfuncţioneazăun cabinet medical individual, care asigură şi asistenţa necesară populaţiei

şcolare .

Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale: şcoala are în dotare planşe, hărţi,

aparate de proiecţie ( două videoproiectoare), materiale didactice

specifice laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi cabinetelor de specialitate,

existăun cabinet de informatica (laborator AeL) cu 25 calculatoare, fax, trei copiatoare,

calculatoare. Biblioteca are un număr de 4317 volume.

Finanţarea:

- de bază;

- complementară:din bugetul local pentru lucrări de întreţinere;

Page 7: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

7

- suplimentară: sponsorizărietc.

Informații de tip calitativ:

Ambianţa în unitatea şcolara: cultura predominantăeste de tip sarcină, atmosferaeste

deschisa,nu exista conflicte majore, dacăapar anumite conflicte ele suntrezolvate în mod

obiectiv.

Relaţiile dintre director - personal, profesori - profesori, profesori - elevi sebazeazăpe

comunicare, colaborare, respect reciproc.

Mediul social de provenienţăal elevilor: în urma efectuării analizei mediului socialde

provenienţăa elevilor, s-au constatat următoarele:

- majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat (venituri mici, şomaj,condiţii

modeste de viaţă);

- condiţii grele de trai: locuinţe necorespunzătoare (probleme sanitare, număr relativ mare

decopii în cadrul aceleiaşi familii), mediu ambiant necorespunzător, străzi desfundate,lipsa

locurilor amenajate de joacă;

- nivelul scăzut de cultură şi educaţie;

- distanţa mare faţăde centrul comunei şi lipsa mijloacelor de culturalizare;

- lipsa de timp a părinţilor genereazălipsa de supraveghere şi de îndrumare acopiilor;

- modele comportamentale negative: abandon şcolar, furturi, beţie, complacerea înmurdărie,

nerespectarea normelor de igienă, vorbire vulgară;

- apariţia şi adâncirea diferenţelor între săraci şi foarte bogaţi – generatoare deposibile

conflicte.

Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de

vedereprofesional, fapt constatat în urma inspecţiilor frontale sau de specialitate,

rezultatelorobţinute, interesul în ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfecţionare.

Managementul unității şcolare: se desfășoarăpe baza planului managerial, încolaborare cu

membrii Consiliului de Administraţie şi a Consiliilor profesorale. Cadreledidactice sunt

organizate în comisii pe arii curriculare, fiecare arie având unresponsabil. Existăcomisii de lucru

pe probleme. Responsabilii de arie curriculară şi aicomisiilor de lucru întocmesc planul

managerial al comisiei de care răspund.

Relaţii cu comunitatea: Implicarea părinţilor în activitățile manageriale este foarte bună, având o buna relaţionare

cuComitetul Reprezentativ al părinţilor. Existădisponibilitate din partea cadrelor didactice în

ceea cepriveşte asistenţa acordatăpărinţilor (se organizează: lunar întâlniri-lectorate şi

săptămânal consultaţiiindividuale cu părinţii). Există şi părinţi care manifestădezinteres faţăde

şcoală şi educaţia elevilor,ceea ce se reflectăîn comportamentul copiilor, în atitudinea lor faţa de

şcoală. Un rol important încontracararea acestor disfuncţionalităţi îl are profesorul diriginte şi

profesorii de religie.

Colaborarea cu autoritățile locale este foarte bună, apreciem programele acestora şi

participăm laacestea.

Parteneri sociali: - Primăria Vicovu de Jos;

- Şcolile şi grădiniţele vecine prin realizarea unor activităţi metodice comune;

- Biserica;

- Postul de Poliţie al comunei Vicovu de Jos;

Page 8: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

8

ANALIZA SWOT S-a realizat analiza SWOT pentru 6 aspecte: curriculum, resurse materiale, resurse

umane,educație, comunitate locala:

CURRICULUM: Puncte tari / Puncte slabe

Respectarea planului cadru;

Programe CDS elaborate de cadrele didactice ale şcolii;

Pregătirea suplimentară a elevilor pentru Testele naționale, olimpiade şi concursuri

şcolare;

Material curricular(planuri de învățământ, şi programe școlare, auxiliare

curricularemanuale,caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare,

softuri educaționale).

Folosirea insuficientăa echipamentelor moderne;

Neimplicarea profesorilor în proiecte internaţionale şi de finanţare;

Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, opţiunile se fac în funcţie de

ofertaşcolii.

Oportunităţi / Ameninţări

Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme de CDŞ;

Oferta de formare şi perfecţionare;

Colaborarea cu CCD Suceava;

Insuficienţa diversificare şi adecvare a CDŞ-ului la cerinţele şi solicitările elevilorpoate

scădea motivaţia pentru învățare precum si interesul pentru aceastăunitate de învățământ

Baza materiala insuficientănu permite realizarea tuturor solicitărilor.

Cei mai mulţi elevi provin dintr-un mediu defavorizat.

Disponibilitate scăzutăa părinților pentru problemele propriilor copii.

RESURSE UMANE: Puncte tari / Puncte slabe

Personal didactic calificat 100%;

Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I si II este de 55%;

Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere subalterni, profesori-părinti,profesori-

profesori etc.) favorizeazăcrearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;

Existăo bunădelimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice precum şi o

bunăcoordonare a acestora;

Lipsa unui profesor de informatică

Slaba participare la cursuri de formare şiperfecţionare datorităaccesului la acestecursuri

prin achitarea unor taxe ;

Conservatorismul unor cadre didactice şi rezistenţa la schimbare;

Slaba motivare a cadrelor didactice având în vedere salariile mici;

Oportunităţi / Ameninţări

Varietatea cursurilor de formare si perfecţionare organizate de CCD, universităţi

Întâlniri frecvente cadre didactice –părinţi;

Statutul social marginalizat al cadrelor didactice;

Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborarea

cupărinţii, perfecţionarea, activităţi extracurriculare, confecţionarea de materialdidactic,

pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.);

Criza de timp a părinţilor datorităactualei situaţii economice reduce participareafamiliei

în viaţa şcolară, cu implicaţii atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţaşcolarăa elevilor;

Criza economică face ca mulţi părinţi să fie nevoiţi să plece la muncă în străinătate

abandonându-şi astfel copiii în seama bunicilor.

Page 9: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

9

RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE: Puncte tari / Puncte slabe

Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline:fizica,

biologie, informatică, a unei săli de sport;

Şcoala are bibliotecă;

Tâmplărie PVC;

Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienăcorespunzătoare

Existăcabinet de informatică, dar nu avem un cadru didactic cu specializarea necesară

pentru a preda deşi elevii doresc sa studieze un curs opţional de operare PC.

Cadrele didactice au acces la internet pentru organizarea unor activităţi educative

atractive

Cadrele didactice beneficiazăde două copiatoare în sala profesorilor.

Materialul didactic insuficient şi depăşit;

Oportunităţi / Ameninţări

Descentralizarea şi autonomia instituţională;

Parteneriat cu comunitatea locală(primărie, părinţi), asociaţii.

Existenţa unor spaţii (salăde sport, cabinetul medical individual) ce pot fi închiriate în

vedereaobţinerii unor fonduri băneşti;

Stimularea personalului didactic în scopulelaborării de proiecte cu finanţare externă.

Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilorîn activităţi productive şi de întreţinere

aşcolii;

Lucrările de modernizare şi reparaţii dinaceastăvara au fost executate la timp

(zugrăvirea şcolii în interior, raşchetarea duşumelei şi lăcuirea acesteia, amenajarea arhivei

şcolii, înlocuirea pardoselii în sala de sport)

Gradul scăzut de implicare al cadrelor didactice şi elevilor în păstrarea resurselor şcolii;

RELAŢIILE CU COMUNITATE ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ: Puncte tari / Puncte slabe

Organizarea de activități extraşcolare şi extracurriculare atractive(excursii, vizionăride

spectacole, serbări, acţiuni de ecologizare etc.), introduce elevii în mediu comunitar şi contribuie

la socializarea lor;

Buna colaborare între director şi coordonatorul de programe educative;

Participări la activităţile sportive;

Colaborarea bunăcu reprezentanţii comunității locale (Primărie, Comitetul depărinţi,

Poliţie, Biserică);

Buna colaborare cu părinţii;

Slabe legături de parteneriat cu firmeprivate si ONG-uri;

Puţine activităţi desfășurate în şcoalăcare săimplice participarea părinţilor la

ciclulgimnazial;

Fluxul informaţional;

Oportunităţi / Ameninţări Disponibilitatea şi responsabilitatea unorinstituţii de a veni in sprijinul şcolii (Primărie,

Biserică, Poliţie, instituţii culturale);

Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională;

Timpul limitat pentru participarea la programe educative;

Materiale insuficiente;

Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a elevilor;

Page 10: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

10

În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele obiective:

1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional:

Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;

Sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură;

Îmbunătăţirea disciplinei şcolare;

Promovarea imaginii şcolii;

Aplicarea unui sistem de evaluare internă;

2. Crearea spaţiului adecvat cerinţelor de funcţionalitate:

Amenajarea unei biblioteci cu o salăde lectură;

Dotarea laboratoarelor;

Modernizarea cadrului ambiental(săli de clasă, holuri);

Amenajarea terenului de fotbal şi a unei săli de festivităţi;

3. Promovarea cooperării în domeniul educaţiei pentru stimularea relaţiilor între unităţile

de învăţământ, instituţiile comunitare, agenţii economici şi şcoală:

Vizite în unităţi economice;

Întâlniri cu oameni de afacere;

Schimburi de experienţăîntre şcoli;

Elaborarea unor proiecte cu finanţare europeană, din fondurile structurale, grant-uri.

ANALIZA P.E.S.T.E ( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic)

Politic: Şcoala se aflăîn contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi

promovareavalorilor reale, este supusătranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor.

Activitatea se desfăşoarăavând la bazăLegea Educaţiei Naţionale ordinele şi notificările care

susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care

vizeazăautonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului

educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane.

Economic: Din acest punct de vedere se constatăla nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul

orientării tinerilor cu preponderenţăspre liceele teoretice şi nu spre şcolile profesionale ( nevoia

reînfiinţării şcolilor profesionale), deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta.

Cu toate călegislaţia financiarăpermite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităţilor de

învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli

este în continuare inexistent.

Situaţia materialăprecarăa multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţăde

şcoalăal elevilor.

Toţi aceşti factori economici au efecte grave: dezinteres, absenteism ridicat, chiar abandon şcolar

(cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale

(supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse) este mare.

Social: Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemăsecundară, grija

principalăfiind asigurarea situaţiei materiale (un număr relativ mare de părinţi plecaţi în

străinătate). Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor.

O alta problemăsocialăeste tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulăaspectele negative, cu

efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie săfacăeforturi pentru a înlătura sau atenua aceste

efecte.

Tehnologic: Pe plan naţional şi mondial se constatăun accent pus pe tehnologia informaţiei şi

comunicării.

În şcoală există 25 de calculatoare. Prezenţa unui analist programator pentru a răspunde

cerinţelor elevilor şi a părinţilor este imperios necesară. Elevii trebuie să beneficieze de un curs

Page 11: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

11

opţional de operare PC. Accesul la internet este deficitar acesta existând doar în cabinetul

managerului. Salariile mici ale profesorilor nu le permite accesul la internet nici acasă, astfel

informaţiile sunt mai greude accesat. Dintre elevi doar 30% au calculator.

Ecologic: Pe măsura ce tehnologia se perfecționează, stilul nostru de viaţăse schimbă. Preocupările

îndomeniul ecologic, din grija faţăde generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării,

folosirea unormateriale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala

noastrăparticipăla programede educaţie civică şi ecologicăiniţiate de cadrele didactice sau de

partenerii sociali (Educaţia pentru sănătate).

VIZIUNEA ŞCOLII: Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, viziunea şcolii s-a centrat, raportându-ne la

următoarele domenii:

Curriculum:

- obţinerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ;

- stimularea performanţelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalităţiielevilor, formarea

capacităţilor intelectuale, stimularea motivaţiei învăţării,asimilarea tehnicilor de

muncăintelectuală;

- educaţia în sprijinul valorilor societăţii noastre.

Resurse material-financiare:

- implicarea în obţinerea de resurse materiale pentru a pune în valoare atât baza materialăa

şcolii, resursele umane, ceea ce va duce la creşterea prestigiului şcolii în comunitatealocală;

- amenajarea unei săli de lectură/CDI

- continuarea informatizării prin extinderea reţelei de calculatoare şi conectarea laInternet.

Resurse umane:

- elevul trebuie săgăseascăîn şcoalăun al doilea cămin, care să-i ofere nu numaicunoştinţele

necesare trecerii într-o treaptăsuperioarăa învăţământului, ci şi uncadru propice dezvoltării

personalităţii lor ca viitori cetăţeni, capabili săfacăfaţăcerinţelor contemporane;

- stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecţionării, ci şi prinimplicarea lor în actul

decizional, responsabilizarea acestora;

Relaţii comunitare:

- creşterea prestigiului şcolii prin colaborarea cu parteneri directinteresaţi,participarea şi

obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri.

MISIUNEA ŞCOLII: Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui

motor sunt necesare schimbări fundamentale, care săfacăposibilădezvoltarea unei societăţi

echitabile bazatăpe cunoaștere. În acest scop şcoala noastrăîşi propune sădezvolte o cultura

organizaţionalăde tipreţea care săpromoveze valori şi credinţe împărtăşite de educatori, elevi şi

părinţi, punând accentul peînvăţare şi creând un climat educativ de învăţare. Învăţarea trebuie

sătreacădincolo de zidurile clasei,încorporând discipline şi tehnologii complexe care să-i ajute pe

elevi săse integreze într-o societate înschimbare.

Învățarea trebuie centratăpe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice.

CDŞ-ul trebuie săse axeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea

internetului, educaţie ecologicăetc.)

Ne propunem sădezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil

educaţiei,bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase,

ecologice, astfel încât fiecare elev săbeneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean

european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil săse integreze în orice ţarăeuropeană.

Deviza noastrăeste “NU ÎNVĂŢĂM PENTRU ŞCOALĂ, ÎNVĂŢĂM PENTRU VIAŢĂ ! “.

Page 12: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

12

OBIECTIVE STRATEGICE: Raportul misiune/obiective strategice:

În urma diagnozei mediului intern şi extern (analiza SWOT şi PESTE) existăurmătoarele

stăride fapt:

1. un management cu unele disfuncţionalităţi între care:

-resursa cea mai importantăa unui învățământ modern performant -elevii- este

puţinvalorificată(număr mic de proiecte interne dezvoltate şi coordonate de Consiliulelevilor);

-sistemul de comunicare dintre diferite compartimente (director /cadre didactice/

elevi/părinţi) nu este pe deplin funcţional;

-diferite categorii de factori sociali (elevi, cadre didactice, cadrele didactice auxiliare

şinedidactice) funcționează în micămăsurăca o comunitate, ceea ce înseamnăcăsentimentul

identificării cu colectivitatea, şi motivaţia pentru implicarea personalăînactivităţi comune,

coeziunea internăsunt slabe;

-rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice, aplicarea unor tehnologii didacticeînvechite;

-raporturile cu comunitatea locală, faţăde mediu social şi economic sunt mai

multconjuncturale, rareori funcţionale şi stabile.

-sistemul de învățământ centralizat pe niveluri ierarhice (M.E.N.., Inspectorat,Primărie) nu

oferă managerului unității şcolare libertatea de a lua anumite deciziiprivind gestionarea

resurselor financiare şi umane.

- lipsa fondurilor din finanţarea complementară.

Raportul misiune/constrângeri financiare: o finanţarea bugetarăa şcolilor se situeazăsub nivelul necesar unei activităţi

performante,depinzând de nivelul de dezvoltare a societăţii şi de politica partidului aflat

laconducere .Pentru a face faţăconstrângerii financiare, şcoala cautăîn permanenţănoisurse de

venit ( sponsorizări, donaţii, proiecte).

o Salariile mici din sistemul de învățământ preuniversitar determinăscăderea motivaţiei

cadrelor didactice pentru calitatea muncii prestate şi dorinţa de autoperfecţionare.

Pornind de la aceastăstare de fapt, este util săformulăm ca priorităţi strategice, pentruperioada

care urmeaza (2013-2017 ), următoarele ţinte (scopuri):

I. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate

majoră(educativ, științific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta

caracteristiciinstituţionale de calitate.

II. Creșterea calităţii procesuluiinstructiv-educativ, a nivelului de competenţă

şiperformanţăal elevilor.

III. Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ.

IV. Optimizarea relaţiei şcoală– comunitate, prin promovarea unei politici de

colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii neguvernamentale în cadrul

procesului de dezvoltare a instituţiei.

I. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate

majoră(educativ, științific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta

caracteristici instituţionale de calitate: 1. Cultivarea unui sistem de valori şi a eticii manageriale bazate pe transparenţă,

comunicare şiînțelegere, în care atribuţiile şi responsabilităţile săfie cunoscute şi respectate la

fiecare nivel,respectiv pe discipline, catedre şi managerial;

2. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de

cadredidactice, orientatăspre performanţă;

3. Asigurarea formării continue a cadrelor didactice.

Page 13: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

13

II. Creșterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă

şi performanţăal elevilor. 1. Consolidarea calităţii predării şi învăţării prin redefinire rolului elevului, centrarea

procesuluiinstructive-educativ pe formarea şi dezvoltarea competenţelor acestuia;

2. Parcurgerea integralăa programelor şcolare la fiecare disciplină;

3. Stabilirea ofertei educaţionale la nivelul şcolii în funcţie de nevoile specifice ale

comunităţii şiresurselor şcolii;

4. Creşterea calităţii educaţiei prin crearea de facilităţi pentru dezvoltarea consumului

cultural înrândul elevilor care vor frecventa biblioteca şcolii(dotarea cu material didactic,

mijloace TIC, carte şcolară);

5. Introducerea uniformei şcolare şi a ecusoanelor pentru o mai mare siguranţăa elevilor şi

pentru atenuarea diferenţelor sociale existente;

6. Optimizarea sistemului de evaluare internă şi externă(Comisia de Asigurare a Calităţii).

III. Consolidarea şi dezvoltarea in continuare a sistemului managerial

administrativ: 1. Şcolarizarea elevilor şi integrarea în specificul vieţii şcolare;

2. Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului

instructiv-educativ;

3. Administrarea responsabilă, chibzuită, a resurselor bugetare şi extrabugetare;

4. Atragerea de resurse extrabugetare şi încadrarea în cele existente;

5. Continuarea procesului de modernizare a formelor de comunicare şi transmitere a

cunoştinţelor, prin includerea în programul anual de achiziționare a mijloacelor necesare dotării

sălilor de curs, a bibliotecii, a laboratoarelor, cabinetelor cu aparaturăvideo, ecrane, PC,

cărţişcolare şi a altor mijloace audio-vizuale.

IV. Optimizarea relaţiei şcoală– comunitate, prin promovarea unei politici de

colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii nonguvernamentale în

cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei: 1. Promovarea imaginii şi valorilor şcolii în comunitate;

2. Colaborarea cu factorii cu răspundere în actul educaţional, cu instituţiile abilitate în

derulareade proiecte şi programe de dezvoltare şcolară;

3. Colaborarea cu sindicatele în vederea cunoaşterii şi respectării legislaţiei în vigoare;

4. Încheierea de parteneriate între unitatea de învăţământ şi comunitatea

locală(primărie,biserică, ONG-uri, firme private);

5. Realizarea unui climat de siguranţă, un ambient propice actului educaţional.

REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: În realizarea proiectului s-a ţinut cont de realitatea actualăa şcolii, de informaţiile primite

de lamanageri si profesori cu experienţă, dar şi de literatura de specialitate în management

educaţional.

Prezentul proiect de dezvoltate instituţionalăpe termen mediu, dupăavizarea în

ConsiliulProfesoral şi aprobarea în Consiliul Administrativ, va deveni documentul principal pe

baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.

Anual, acest document va suferi modificări generate de schimbările datelor de intrare.

Page 14: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

14

I. PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Capitolul I: Management

Acţiuni :

1. Se vor redistribui atribuţiile şi domeniile de acţiune pentru toţi membrii Consiliului de

administraţie pentru anul şcolar 2015/2016, în noua componenţă.

Termen : conform reglementărilor ulterioare Răspunde : directorul

2. Se vor emite/reactualiza deciziile pentru toate cadrele didactice care au

responsabilităţi :

Mutescu Mihaela Achilina - Responsabilul Comisiei metodice a diriginţilor

- Consilier educativ (Responsabil cu programe şi

proiecte educative)

Breabăn Mihaela Lucia - Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor

- Responsabilul CEAC

Muntean Elena - Responsabil cu formarea continuă

- Responsabil comisia metodică „Limbă şi comunicare‖

Roşca Loredana - Responsabil comisia metodică „ Matematică şi ştiinţe‖

Mutrescu Mihaela Ana – Responsabil comisia metodică „Om şi societate‖

Cîrstean Virgil-Vasile - Responsabil cu programul Cornul şi laptele

- Responsabil programul „Rechizite gratuite‖

Roşca Domnica-Teodora—Secretarul Consiliului Profesoral

—Secretarul Consiliului de Administraţie

Cîrstean Virgil-Vasile—Responsabil Situaţii de urgenţă

Ţugui Costel—Responsabil Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei

în mediul şcolar

Cîrdei Domnica—Responsabil«Program de pregătire juridică şi

antiinfracţională a elevilor»

Hrihor Adrian—Responsabil Comisia pentru protecţia muncii

Mutescu Mihaela-Achilina— Responsabil Proiecte europene

Termen : 01.10.2015 Răspund : directorul, secretara

3. Constituirea catedrelor profesorilor va avea în vedere respectarea normelor transmise

de M.E.C.S. precum şi asigurarea principiului continuităţii la clase.

Termen : 14.09.2015 Răspund : directorul şi CA

4. Semestrial se vor realiza următoarele documente de organizare şi proiectare a

procesului instructiv-educativ din şcoală :

- Graficul şedinţelor CA

- Graficul şedinţelor CP

- Planurile de muncă şi graficele acţiunilor ce vor avea loc în cadrul Comisiilor metodice

din şcoalǎ

- Graficul activităţilor educative extraşcolare

- Graficul şedinţelor cu părinţii şi tematica lectoratelor cu aceştia

- Planul de muncă privind situaţiile de urgență

- Planul de muncă privind protecţia muncii

- Planul de muncă privind formarea continuă

- Planurile de muncă ale Consiliilor claselor

- Planul de muncă al Comisiei pentru combaterea violenţei în mediul şcolar

Termen : 9.10.2015 Răspunde : directorul

Page 15: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

15

5. Se vor reactualiza Fişele posturilor tuturor cadrelor didactice, având în vedere noul

Cod etic. Pentru cadrele didactice nou venite la şcoala noastră se vor întocmi fişe ale

postului.

Termen : 9.10.2015 Răspund : directorul, secretara

6. Se va întocmi organigrama şcolii.

Termen : 9.10.2015 Răspund :directorul şi secretara

7. Se va întocmi orarul şcolii care va fi aprobat în Consiliul Profesoral.

Termen : 14.09.2015 Răspunde : Comisia pentru încadrare şi orar

8. Pentru o mai bună şi obiectivă evaluare a activităţii fiecărui cadru didactic se va folosi

fişa de observare şi evaluare zilnică a cadrelor didactice în care se va monitoriza

întreaga activitate a fiecărui cadru didactic şi care va sta la baza acordării

calificativului anual.

Termen : permanent Răspund : directorul şi CA

9. Se va propune spre aprobare Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava

componenţa Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la

clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, după consultarea Consiliului Profesoral.

Termen :conform Metodologiei Răspunde : directorul

Capitolul II : Curriculum Acţiuni :

1. Documentele de planificare ale tuturor cadrelor didactice vor fi predate pentru avizare

la conducerea şcolii, după discutarea şi verificarea în comisiile metodice.

Termen : 30.09.2015 Răspund : directorul şi toate cadrele didactice

2. Lunar se va verifica modul de parcurgere a materiei de la fiecare clasă şi obiect de

studiu, întocmindu-se fişe-tip de analiză a planificării cu temele ce se află în caietele

de notiţe ale elevilor.

Termen : lunar Răspund : directorul şi responsabilii comisiilor metodice

3. Proiectele pe unităţi de învăţare vor include şi lista cu mijloacele de învăţământ ce se

vor folosi la lecţie, mijloace de învăţământ existente în dotarea şcolii, dar şi

confecţionate prin mijloace proprii.

Termen : permanent Răspund : toate cadrele didactice

4. Pe întreg parcursul anului şcolar se vor întocmi şi administra la fiecare clasă teste de

evaluare cu subiect unic la clasele paralele:

teste de evaluare iniţială—30.09.2015

teste de evaluare formativă—noiembrie, decembrie 2015/martie, aprilie, mai

2016

teste de evaluare finală—iunie 2016

Termen : permanent Răspund : toate cadrele didactice

Page 16: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

16

5. În cadrul comisiilor metodice se vor întocmi şi discuta subiectele pentru testarea

iniţială a elevilor, pentru anul şcolar 2015-2016.

Termen: 26.09.2015 Răspund: cadrele didactice vizate

6. După aplicarea testelor iniţiale se vor urma paşii indicaţi de ISJ Suceava, respectiv

interpretarea rezultatelor, sesizarea problemelor specifice, propuneri de măsuri remediale,

toate discutate în cadrul comisiilor metodice. De asemenea, se vor lua măsuri pentru

anunţarea elevilor şi părinţilor în legătură cu rezultatele la teste, respectând principiul

confidenţialităţii.

Termen: 10.10.2015 Răspund: cadrele didactice vizate

7. În vederea Evaluării Naţionale a elevilor claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, care stă

la baza admiterii absolvenţilor în licee, se vor întreprinde următoarele:

a. dezbaterea la orele de dirigenţie/Consilierea părinţilor a Metodologiei de desfăşurare;

b. prezentarea Metodologiei în şedinţe speciale cu părinţii elevilor claselor a VIII-a;

c. reluarea principalelor puncte din Metodologie (aceeaşi ca în anul precedent) în

şedinţele Consiliului Profesoral);

d. discutarea Metodologiei şi a programelor în cadrul comisiilor metodice.

Termen: 31.10.2015 Răspund: directorul şi diriginţii claselor a VIII-a

e. verificarea periodică a stadiului parcurgerii materiei la obiectele la care se va susţine

Evaluarea Naţională, astfel încât la data parcurgerii acestora programa să fie parcursă

în întregime.

Termen: permanent / Răspund: directorul, Roşca Teodora, Muntean Elena, Mutescu Mihaela

Achilina, Cîrdei Domnica, Hrihor Adrian, Roşca Loredana, înv./prof.pt înv. prim.

8. Fiecare cadru didactic va întocmi o fişă de evaluare a elevilor (predictivă, formativă,

sumativă, alte modalităţi- portofolii, proiecte, lucrări practice) ce va fi completată pe

întreg parcursul anului şcolar.

Termen: permanent Răspund: directorul şi toate cadrele didactice

9. Se va constitui Consiliul clasei care va fi format din totalitatea personalului didactic

de predare la clasa respectivă, din preşedintele Comitetului de părinţi al clasei şi

liderul elevilor din clasa respectivă.

Preşedintele va fi învăţătorul/dirigintele clasei. Pentru eficientizarea acestui organism se

va proceda la:

analizarea semestrială a progresului şcolar al elevilor;

analizarea volumului de teme acasă şi corelarea între diferite discipline;

măsuri de asistenţă educaţională atât pentru elevii cu probleme în învăţare cât

şi pentru cei cu rezultate deosebite;

propuneri pentru notele la purtare ale elevilor şi propuneri în cadrul

Consiliului Profesoral pentru validarea notelor mai mici de 7;

propuneri pentru recompense pentru elevii cu rezultate deosebite şi sancţiuni

pentru cei indisciplinaţi;

elaborarea, semestrial, a unor aprecieri sintetice despre progresul şcolar al

fiecărui elev şi informarea în scris a părinţilor;

participarea la şedinţele cu părinţii pe clase;

Termen : permanent Răspund: învăţătorii şi diriginţii

Page 17: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

17

învăţătorul/ dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a

părinţilor şi a elevilor, planificarea semestrială şi anuală care va cuprinde

componentele activităţilor educative în acord cu problemele specifice ale

colectivului de elevi precum şi cu programa elaborată de M.E.C.S.

Termen: permanent Răspund: învăţătorii şi diriginţii

10. Cadrele didactice debutante vor întocmi zilnic planuri de lecţii. De asemenea, se vor

întocmi Planuri de lecţie pentru fiecare oră de consiliere şi orientare. La fel ca şi în

anul şcolar 2014-2015 şi în acest an se vor proiecta orele de lectură la clasele

primare, precum şi momentele de lectură de la toate disciplinele, ca şi momentul

ortografic din cadrul orelor de limba şi literatura română.

Termen: permanent Răspund: toate cadrele didactice

11. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământ pentru anul şcolar

curent va avea următoarea componenţă:

Breabăn Mihaela Lucia ---conducerea operativă

Roşca Loredana -membru

Ţugui Elena -membru

Muntean Elena -reprezentant al sindicatului

Hrihor Doina Nicoleta-reprezentant al părinţilor

Cîrdei Vasile-reprezentant al Consiliului local

10. Pentru realizarea unei bune discipline a elevilor ca premisă a succesului şcolar se vor

lua următoarele măsuri:

Eliminarea întârzierilor de la ore prin aplicarea strictă a sancţiunilor prevăzute

de Regulamentul de ordine interioară.

Evidenţa exactă a elevilor care creează probleme de disciplină şi legătura

eficientă cu familia pentru rezolvarea situaţiilor acestora

Respectarea strictă a Regulamentului învăţătorului şi profesorului de serviciu

în vederea prevenirii unor acte de indisciplină în pauze precum şi respectarea

regulilor de protecţie a muncii de către elevi;

Se interzice, cu desăvârşire, învoirea elevilor în timpul orelor (cu excepţia

unor cazuri legate de securitatea/sănătatea elevilor )

Continuarea monitorizării zilnice a absenteismului, anunţarea părinţilor în

cazul unui număr mare de absenţe, măsuri pentru reducerea acestuia.

Capitolul III: Resurse

Acţiuni:

Pentru completarea resurselor financiare ale şcolii se vor avea în vedere următoarele:

a) bugetul anual repartizat de către Consiliul local, avându-se în vedere rezolvarea

priorităţilor - aprovizionarea cu combustibil, reparaţii curente, materiale de

întreţinere şi curăţenie.

b) venituri extrabugetare şi mai ales venituri din sponsorizări şi programe de

cooperare internă şi externă.

c) venituri de la Comitetul de părinţi, pentru dotarea şcolii cu mijloace de

învăţământ sau pentru reparaţii curente.

În domeniul resurselor umane, se vor urmări:

a) Promovarea tuturor ofertelor de formare continuă adresată cadrelor didactice.

b) Monitorizarea perfecţionării prin definitivat şi grade didactice.

c) Valorificarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică.

Page 18: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

18

În domeniul resurselor umane, responsabilul cu formarea continuă este dna profesor

MUNTEAN ELENA.

Comisiile metodice şi colectivele de catedră vor funcţiona după următoarea structură:

-Comisia metodică a învăţătorilor---responsabil BREABǍN MIHAELA LUCIA

-Comisia metodică a diriginţilor---responsabil MUTESCU MIHAELA ACHILINA

-Comisia metodicǎ-aria curricularǎ „Limbǎ şi comunicare‖---responsabil MUNTEAN

ELENA

-Comisia metodicǎ-aria curricularǎ‖Matematicǎ şi ştiinţe‖---responsabil ROŞCA

LOREDANA

-Comisia metodică „Om şi societate‖ –responsabil MUTRESCU MIHAELA ANA

1. Fiecare responsabil al Comisiilor metodice va întocmi Planul managerial şi Graficul

activităţilor pe semestrul I şi II.

Termen: 10.10.2015 Răspund: cadrele didactice vizate

2. În cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi a colectivelor de catedră se vor lua

măsuri necesare îmbunătăţirii situaţiei şcolare a elevilor cu probleme.

Termen: permanent Răspund: toate cadrele didactice

3. În Consiliului Profesoral se vor organiza două dezbateri metodice, câte una în fiecare

semestru, conform Graficului şedinţelor Consiliului profesoral.

Termen: permanent Răspund: toate cadrele didactice

4. Opţional, cadrele didactice înscrise la definitivat şi grade didactice vor participa la

cursurile de pregătire organizate de I.S.J., C.C.D., respectiv centrele universitare unde

sunt înscrise.

Termen: la data stabilită Răspund: cadrele didactice vizate

5. Dirigintele claselor a VIII-a vor întreprinde acţiuni eficiente privind îndrumarea

activităţii de consiliere şcolară psihopedagogică, de orientare şi informare

profesională. Se va dezbate în cadrul orelor de consiliere şi orientare, precum şi în

cadrul şedinţelor cu părinţii, Metodologia de admitere în liceu pentru anul şcolar

2016-2017

Termen: permanent Răspund: diriginţii claselor a VIII-a.

6. Se va face o informare în timp util cu toate cadrele didactice care doresc să se înscrie

la formele de perfecţionare prin definitivat şi grade didactice în vederea evitării unor

probleme legate de metodologia şi graficele de desfăşurare a acestor examene.

Termen: 01.10.2015 Răspunde: directorul şi responsabilul cu perfecţionarea

Capitolul IV: Relaţii comunitare

Obiective specifice :

Acţiuni:

1. Autorităţile locale vor fi chemate să se implice mai mult în viaţa şcolii, prin informarea în

legătură cu problemele cu care se confruntă aceasta.

Termen: permanent Răspunde: directorul şi consilierii locali-membrii în CA

2. Şedinţele şi lectoratele cu părinţii se vor desfăşura conform graficului stabilit, dezbătând

probleme de interes şi provocând părinţii să se implice mai mult în viaţa şcolii. În plus, se vor

desfăşura săptămânal, la fiecare clasă, şedinţe de consiliere cu părinţii, conform unui orar

aprobat de director şi urmând o tematică stabilită de către învăţători şi diriginţi.

Page 19: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

19

Termen: permanent Răspund: directorul şi cadrele didactice respective

3. Activitatea educativă extraşcolară va fi proiectată şi se va desfăşura după Calendarul

activităţilor educative extraşcolare pe anul şcolar 2015/2016, întocmit de responsabilul

acestui compartiment.

Termen: permanent Răspund: directorul şi consilierul educativ

4. Se va căuta în continuare instituirea de parteneriate educaţionale cu instituţii locale,

regionale, naţionale şi internaţionale, în măsura posibilităţilor, se va căuta consultanţă

de specialitate pentru realizarea de aplicaţii pentru accesarea de fonduri europene.

Termen: permanent Răspund: directorul şi responsabilul cu proiecte europene

Page 20: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ · PDF file6 5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): a) Diagnoza mediului intern şi extern: Informaţii

20

BIBLIOGRAFIE: Legea Educaţie Naţionale nr. 1 / 2011

• O.M.Ed.C nr. 4466/04.07.2005, privind Regulamentul de Organizare şiFuncţionare a

Inspectoratelor Şcolare

• Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005

privind asigurarea calităţii educaţiei

• O.M.Ed.C. nr. 4889/08.08.2006, privind generalizarea instrumentelor deasigurare a

calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţeleiînvăţământului profesional şi tehnic

• Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă alpersonalului didactic din

învăţământ nr. 5559 / 2011

• Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică dinînvăţământul

preuniversitar nr.5550 / 2011

• Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordareagradaţiei de merit în

învăţământul preuniversitar Nr. 5486 / 2011

• Ordin privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor deînvăţământ

preuniversitar Nr. 5547 / 2011

• Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare abibliotecilor

şcolare şi a centrelor de documentare şi informare Nr. 5556 /2011

• Formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitarOMECTS nr.

5.561 / 2011

• Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare,recunoaştere si

echivalare a creditelor profesionale transferabile Nr. 5562 /2011

• Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor desprijin educaţional

pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinţe educaţionalespeciale integraţi în învăţământul de masa nr.

5574 / 2011

• Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didacticauxiliar, nr. 6143 / 2011

1. Iorga, Gheorghe ş.a Ghidul practic al directorului unităţii de învăţământ

preuniversitar,Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003;

2. Iosifescu Şerban Manual de management educaţional pentru directorii de

unităţişcolare, Ed. Pro Gnosis, Bucureşti, 2000.

3. Jinga, Ion Managementul învăţământului, Ed. Aldin, Bucureşti, 2001 sau Ed.ASE, 2003

4. M.Ed.C. Managementul proiectului, ghid, M.Ed.C.-C.N.P.P.,Bucureşti, 2001

5. M.Ed.C. Asigurarea calitătii în educaţie, 2 vol., Ed. Şcoala Gălăţeană;

6. Păun ,Emil Şcoala, o abordare sociopedagogică, Ed. Polirom, Bucureşti, 1999.

7. www.edu.ro

8. www.edu.ro/ARACIP