4
Chimie organică - alcanii Alcanii sunt hidrocarburile în care nu apar decât legături simple de tipul CC si CH şi la care raportul numeric dintre cele două tipuri de atomi este exprimat prin formula CnH2n+2, unde n repreintă numărul atomilor de carbon! "n continuare, detalii despre alcani!  #ntroducere în chimia organică Denumirea alcanilor $acă i se dau lui n %alori naturale succesi%e &şirul natural al numerelor' se ob(ine seria omoloagă a alcanilor! )umele alcanilor se formeaă după regulă, cu excep(ia primilor  patru termeni care au denu miri specifice! n* CH metan CH n*2 C2H- etan CH.CH. n*. C.H/ propan CH.CH2CH. n* CH0 butan CH.CH2CH2CH. n*1 C1H2 pentan CH.CH2CH2CH2CH. n*- C-H hexan CH.CH2CH2CH2CH2CH. o(i aceşti alcani au catene liniare! 3a alcanii cu patru atomi de carbon sau mai mul(i  poate apărea ramificarea lan(ului! $e aceea, denumirea alcanilor liniari este completată cu prefixul normal iar denumirea alcanilor ramifica(i se completeaă cu prefixul 4io4! Cicloalcanii sunt hidrocarburi ciclice saturate care con(in o catenă ciclică şi au formula generală CnH2n! $acă din molecula unui alcan se îndepărteaă un atom de hidrogen reultă un radical alchil! CH.&metil' 5 CH2&metilen' 5 CH&metin'

Proiect chimie alcani

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect chimie alcani

7/23/2019 Proiect chimie alcani

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-chimie-alcani 1/4

Chimie organică - alcanii

Alcanii sunt hidrocarburile în care nu apar decât legături simple de tipul C─C si C─H şila care raportul numeric dintre cele două tipuri de atomi este exprimat prin formulaCnH2n+2, unde n repreintă numărul atomilor de carbon! "n continuare, detalii desprealcani!

  #ntroducere în chimia organică

Denumirea alcanilor

$acă i se dau lui n %alori naturale succesi%e &şirul natural al numerelor' se ob(ine seriaomoloagă a alcanilor! )umele alcanilor se formeaă după regulă, cu excep(ia primilor  patru termeni care au denumiri specifice!

n* CH metan CH

n*2 C2H- etan CH.─CH.

n*. C.H/ propan CH.─CH2─CH.

n* CH0 butan CH.─CH2─CH2─CH.

n*1 C1H2 pentan CH.─CH2─CH2─CH2─CH.

n*- C-H hexan CH.─CH2─CH2─CH2─CH2─CH.

o(i aceşti alcani au catene liniare! 3a alcanii cu patru atomi de carbon sau mai mul(i

 poate apărea ramificarea lan(ului! $e aceea, denumirea alcanilor liniari este completatăcu prefixul normal iar denumirea alcanilor ramifica(i se completeaă cu prefixul 4io4!Cicloalcanii sunt hidrocarburi ciclice saturate care con(in o catenă ciclică şi au formulagenerală CnH2n! $acă din molecula unui alcan se îndepărteaă un atom de hidrogenreultă un radical alchil!

CH.─ &metil' 5 ─CH2─ &metilen' 5 ─CH─ &metin'

Page 2: Proiect chimie alcani

7/23/2019 Proiect chimie alcani

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-chimie-alcani 2/4

CH.─CH2─CH2─ &propil'

Izomeri de catenă

Atomii din catenele de metan, etan, propan, nu se pot aran6a decât în câte un singur mod!7entru butan există două modalită(i8

Aceştia sunt iomeri de catenă!

 )umărul de iomeri de catenă creşte odată cu numărul atomilor de carbon din moleculă!

9ste foarte important de re(inut că to(i iomerii unei substan(e au aceeaşi formulămoleculară dar sunt substan(e chimice diferite!

#omerii de catenă ai alcanilor se denumesc după următoarea regulă8

: se stabileşte cea mai lungă catenă liniară5

: se numeroteaă de la un capăt atomii de C astfel încât catena laterală să ocupe poi(ia cunumărul cel mai mic5

: se denumesc radicalii catenelor laterale şi se indică poi(ia lor prin cifre5

: citirea radicalilor se face în ordine alfabetică &etilul înaintea metilului'5

: dacă sunt mai mul(i radicali identici se folosesc prefixe8 di:, tri:, etc5

Atomii de carbon ai alcanilor sunt hibridia(i sp., ceea ce determină un unghi dintreco%alen(e de 0;,1 grade şi o lungime a legăturilor C:C de ,1 A!

7rincipalele surse de alcani sunt gaele naturale şi petrolul! <aele naturale pot fi formatedin metan &ăcăminte de ga metan' sau gae de sondă &gae de petrol' care con(in alcanide la C la C1!

 

Proprietăţi fizice

7unctele de topire şi fierbere ale alcanilor cresc odată cu creşterea numărului de atomi decarbon! =amificarea determină micşorarea punctului de fierbere! Alcanii de la C până la

Page 3: Proiect chimie alcani

7/23/2019 Proiect chimie alcani

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-chimie-alcani 3/4

C sunt gaoşi, cei de la C până la C1 sunt lichii iar alcanii superiori sunt solii!$eoarece alcanii gaoşi nu au miros, pentru depistarea scăpărilor de gae din conducte şide la araga se folosesc compuşi cu miros respingător, de a%ertiare, numi(i mercaptani!

Proprietăţi chimice

$enumirea de parafine pro%ine de la >parum affinis?: afinitate &chimică' mică, adică aureacti%itate chimică scăută! =eac(iile chimice la care participă alcanii se grupeaă dupănatura legăturilor co%alente care se desfac&legăturile C─H se desfac la substitu(ie,dehidrogenare, oxidare5 legăturile C─C se desfac la descompunere termică, iomeriare,ardere'!

! =eac(iile de substitu(ie

Halogenarea8@ deri%a(i halogena(i

=─H + 2 @ =─ + H

2! =eac(iile de iomeriare  au loc la temperatura de 10 : 00BC sub ac(iunea unor cataliatori ca bromura sau clorura de aluminiu anhidră! Această reac(ie a fost descoperităde chimistul român C!$! )eni(escu!

.! =eac(iile de oxidare  sunt reac(iile care au loc în preen(a oxigenului! Acestea pot fi8oxidări incomplete şi oxidări totale &arderi'!

xidări incomplete ale metanului8

CH + D22 @ CH.H &metanol' la -0 atm şi 00BC

CH + 2 @ CH2 &aldehida formica' + H2 cataliatori oxii de aot, 00:-00BC

2CH + 2 @ 2C + H2&ga de sinteă'

Arderi8 xidarea totala a alcanilor conduce la formarea dioxidului de carbon şi a apei, cudega6are de căldură! Aceasta explică folosirea unor alcani ca şi combustibili!

CH + 22 @ C2 + 2H2 + E&căldură'

! $escompunerea termică a alcanilor 

Alcanii preintă stabilitate termică ridicată &la temperaturi mai mici are loc cracareaacestora,iar la temperaturi mai mari de de -10BC are loc dehidrogenarea'!

Cracare

Page 4: Proiect chimie alcani

7/23/2019 Proiect chimie alcani

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-chimie-alcani 4/4

CH.─CH2─CH2─CH. @ CH &metan' + CH2FCH─CH. &propena'

@ CH.─CH. &etan' + CH2FCH2 &etena'

$ehidrogenare

CH.─CH2─CH2─CH. @ CH2FCH─CH2─CH. &:butenă'+ H2G6comments on

@ CH.─CHFCH─CH. &2:butenă'+ H2